Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöinformation Skara Energi AB 2012"

Transkript

1 Miljöinformation Skara Energi AB 2012

2 2

3 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de nationella miljömålen. De nationella mål som har brutits ned till mål och åtgärder på bolaget är; 1)Begränsad klimatpåverkan, 2) Frisk luft, 4) Giftfri Miljö, 7) Ingen övergödning, 9) Grundvatten av god kvalitet och 15) God bebyggd miljö. Nya miljömål kommer att sättas upp i samband med budgetarbetet Här presenteras dels en sammanfattning för Skara Energi AB:s miljöarbete och dels en måluppfyllelse med nyckeltal för de uppsatta målen år Miljöinformationen är av övergripande karaktär. För fjärrvärmeverken och för reningsverket lämnas separata miljörapporter in till tillsynsmyndigheterna varje år med detaljerade uppgifter. Sammanfattning Företaget har flera olika verksamhetsområden där miljöanpassning pågår i större eller mindre omfattning. Arbete med energieffektivisering har påbörjats i arbetet med Skara kommuns energieffektiviseringsstrategi. Ett mål finns att byta ut fordonsparken mot miljöfordon i de fall där det är möjligt. Skara Energi AB är delägare i bolaget Skara Biogas AB som ska dra ledningar för biogas från lantbruk i kommunen vilket ökar möjligheterna att ta tillvara på potentialen som finns i biogas i kommunen. Användningen av kemikalier i företaget ses över och likaså övriga inköp, resursanvändning och återvinning. Billinge Energi AB som Skara Energi AB är delägare i och delar lokaler med har miljöledningssystemet ISO

4 Fjärrvärme Skara Energi AB:s arbete med fjärrvärmeproduktion har stor betydelse för miljöpåverkan från uppvärmningen i många hushåll i Skara. Målet är att använda biobränslen till allt basbehov och endast spetsa med olja vid låga temperaturer eller vid haverier. Under år 2011 har planeringen för byggnationen av en ny fliseldad panna tagit fart och pannan beräknas vara färdig i början av Oljeanvändningen har legat på en låg nivå under året. Totalt användes 108 GWh bränslen för fjärrvärmesystemet 2012, fördelningen på energislag syns i diagram 1. Värmen som producerades i värmeverken var 95 GWh och 86 GWh levererades till kund under året. Detta innebar en ökning med cirka tio procent jämfört med föregående år. Diagram 1: Utvecklingen av produktion och bränsleanvändning i fjärrvärmeproduktionen i Skara kommun, år Fördelningen för 2012 var 91 % flis,7 % deponigas och 2 % olja. Trots den ökade produktionen minskade utsläppen av fossil CO 2 från 651 ton år 2011 till 585 ton år All den energi från biobränslen som produceras till fjärrvärmenätet 2011 ersätter omkring m 3 olja och skulle generera utsläpp av närmare ton fossilt koldioxid. All den aska som kommer utav förbränningen återförs efter behandling till skogsmark. Under 2012 gav eldningen upphov till cirka 750 ton aska. I diagram 2 syns utsläppen av NOx från flispannorna i förhållande till producerad mängd energi. Efter en tids minskning har utsläppen under slutet av 2012 ökat något. Detta beror till största delen på att pannorna har använts på en högre effekt vilket minskar möjligheterna att reducera utsläppen av kväveoxider. I gengäld har oljeanvändningen kunnat hållas nere och totalt sett över året är utsläppet per producerad energi likvärdigt. Totalt var utsläppen av NOx kg år 2012 och motsvarade siffra för 2011 var kg. 4

5 Diagram 2 Månadsgenomsnitt av NOx-utsläpp från de fliseldade värmeverken angett i mg/mj, Riktvärdet i tillståndet är 100 mg/mj, medelvärde för år 2012 var 74,7 mg/mj och 75,2 mg/mj för år Vatten och avlopp Reningsverket har de senaste åren arbetat med ny utrustning för att minska elanvändningen. Elanvändningen har för minskat med cirka 20 % per kubikmeter renat vatten de senaste åren. Reningen av vattnet har under året klarat de gräns- och riktvärden som verket har. Arbetet med att minska kemikalieanvändningen pågår kontinuerligt och under året har samtliga kemikalier i verksamheten riskbedömts. Slammet från reningsverket innehåller ämnen (framförallt zink) som gör det olämpligt att sprida på åkermark. Slammet omhändertas av Sita. Arbetet med en ny reservvattentäkt på Axevalla hed pågår och ett vattenskyddsområde i detta område kommer att bildas under de närmsta åren. Renhållning Det är små förändringar i mängden avfall i kommunen från år till år. Avfallsmängderna syns i tabell 1. 5

6 En almanacka med information om avfall och sopsortering tas varje år fram av Skara Energi AB och delas ut till samtliga hushåll i kommunen. Tabell 1: Insamlat avfall (ton) i Skara kommun 2011 och Avfall Rödjorna Trädgårdsavfall Brännbart Producentmaterial Elavfall Kylmöbler Vitvaror Farligt avfall Batterier 13 7 Lysrör 5 5 Oljor Elnät Förlusterna i elnätet är knappt 3% vilket är jämförbart med föregående år. Energiinfo till Skara Energi AB:s kunder finns tillgänglig via hemsidan. Denna tjänst ger kunderna möjligheten att se sin dagliga energiförbrukning och är ett verktyg för att minska elanvändningen hos kunderna. Under året har Skara Energi AB gjort en förstudie om solceller för bolaget. Arbetet fortgår med mål att under kommande år sätta upp solceller på en eller flera av bolagets anläggningar. Biogas Skara Energi AB har under året aktivt arbetat med att utveckla biogasproduktionen i kommunen. Det mest synliga resultatet är bildandet av Skara Biogas AB. 6

7 Uppföljning av måluppfyllelse för år BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN Mål: Vid värmeproduktionen ska fossila bränslen vara mindre än 5 %. Bolagets bidrag till klimatpåverkan från fossila bränslen i fordon och arbetsredskap ska minskas. Ökat miljöengagemang Ökad produktion av biogas Skara Energi AB har en miljöpolicy Kommentar: För värmeproduktionen stod biobränslen för 98 % under året, delvis beroende på en varm höst/vinter. Planering och byggnation av en ny panna för att klara även kalla vintrar med låg oljeförbrukning pågår dock och ny panna beräknas vara klar i början av Bolagets bränsleanvändning och fordonens körsträcka statistikförs. För varje nytt fordon som köps in övervägs möjligheten till alternativt drivmedel som exempelvis biogas. Planerade åtgärder med kommentarer: Byggnation av ny flispanna. Miljötillstånd för uppförande av panna har sökts och medgivits. Byggnationen pågår och beräknas vara klar i början av år Uppföljning av fordonens körsträcka. Under året har uppgifter på samtliga fordons körsträcka samlats in, från 2013 kommer körjournal att föras i samtliga personbilar. Inköp av miljöfordon med särskilt fokus på biogas vid nyköp och byte av fordon. Där så är möjligt köps fordon med gasdrift, under året har en gasbil köpts in. Tävling med miljöförslag på arbetsplatsen. Förslagsverksamheten har varit låg under året, vissa förslag har dock genomförts. Punkt på lokal samverkansmöten. Oklart om detta genomförts Miljöutbildning/arrangemang för medarbetare. Detta har inte prioriterats under året. Fortsatt engagemang i Skara Biogas AB. Skara Energi AB är fortsatt aktivt i Skara Biogas AB. Uppföljning av miljöpolicy Miljöpolicy har diskuterats på styrelsemöte men beslut om miljöpolicy har inte tagits. Nyckeltal: Utsläppsrätter i förhållande till fjärrvärmeproduktion: 2012: Utsläpp av 585 ton CO 2 = 5,42 utsläppsrätter/använd bränslemängd i GWh 2011: Utsläpp av 652 ton CO 2 = 6,42 utsläppsrätter/använd bränslemängd i GWh Varje ton utsläppt CO 2 motsvarar en utsläppsrätt. 7

8 Förbrukad mängd bränsle av respektive slag i fjärrvärmeproduktionen: Tabell 2: Fördelningen på respektive bränsleslag i procent, år och 2011 Bränsle Flis, inkl rökgaskondensering 91,0 90,4 Deponigas 7,0 7,2 Olja 2,0 2,4 Bränsleanvändning till fordon: 2012: l bensin l diesel Nm3 fordonsgas 2011: l bensin l diesel Nm3 fordonsgas Antal körda kilometer med fordon: 2012: mil med fordon 2011: - Andel miljöfordon inom företaget: 2012: 5 bilar av 23 är miljöbilar, 22 % 2011: 5 bilar av 24 är miljöbilar, 21 % 2. FRISK LUFT Mål: Riktvärdena i tillståndet på Värmeverket Harven och Uddetorp ska hållas. NOx-utsläppen ska minskas Kommentar: Riktvärdena för NOx och CO på värmeverken klaras med god marginal på årsbasis, vissa dygn har dock värdena överskridits. Totalt sett har utsläppen kunnat hållas på en relativt låg nivå vilket är positivt för både miljön och ekonomin då utsläppen också kostar pengar. En stor del i de låga nivåerna ligger i engagemanget från driftspersonalen som aktivt jobbat med att pressa ned utsläppen och efterfrågar verktyg för att förbättra situationen. Åtgärder med kommentarer: NO x -pliktiga anläggningar ska rapportera utsläppen av NO x och dess energiproduktionen. Årligen görs inrapportering till Naturvårdsverket om anläggningarnas utsläpp av kväveoxider. Optimera driften i bolagets fjärrvärmeverk så att utsläppen av NOx minskar. Ett kontinuerligt arbete med optimering av driften genomförs dagligen. Inga ytterligare åtgärder som exempelvis användning av kemikalier för fällning används. Månadsvis uppföljning på värmeverket. Varje månad hålls ett möte med driftspersonalen och miljöingenjör där föregående månads utsläpp gås igenom och idéer om minskning tas upp. Rapportering till styrelse. Ingen rapportering sker löpande men styrelsen får information i samband med miljöinformationen. 8

9 Nyckeltal: Årsmedelvärdet för NOx Tabell 3: Årsmedelvärde samt totalt utsläpp av NOx År mg/mj kg, totalt , , GIFTFRI MILJÖ Mål: Alla kemikalier i verksamheten ska finnas registrerade och riskbedömda. Minskning av antalet och andelen farliga kemikalier. Kommentar: Kontrollen av kemikalierna i bolaget är relativt god och det webbaserade programmet ichemistry hjälper upp att få en struktur med riskbedömningar av kemikalierna. Alla avdelningar på bolaget har ännu inte uppdaterade inventeringar och riskbedömningar men arbetet pågår. Det finns vissa kemikalier som har beståndsdelar som bör fasas ut, i den mån likvärdiga kemikalier kommer fram byts dessa ut. Under året har en tilläggsmodul i ichemistry lagts till som stöttar i arbetet med utbyte av kemikalier. Åtgärder med kommentarer: Kemikalieinventering på El-IT-avdelningen Kemikalierna på El-IT-avdelningen är inventerade men inte riskbedömda. Registrering i ichemistry. Nya kemikalier registreras i ichemistry. Utfasning av kemikalier. Pågår kontinuerligt Inköpspolicy för kemikalier ska tas fram. Arbete med inköpspolicy pågår, policyn är inte fastslagen än Miljöbedömning av kemikalier före inköp. Detta har ännu inte implementeras Nyckeltal för att följa utvecklingen på bolaget: Antal kemikalier och andelen farliga kemikalier. 74 kemikalier varav 23 st på REACH annex XVII-lista för kemikalier som bör fasas ut. 7. INGEN ÖVERGÖDNING Mål: Skara Energi AB ska hålla gränsvärdet (0,4 mg/l) för utsläpp av fosfor vid avloppsreningsverket. Skara Energi AB ska hålla riktvärdet (20 mg/l) för utsläpp av kväve vid avloppsreningsverket. Kommentar: Gränsvärde för fosfor klaras för reningsverket. Utsläppen av fosfor har ökat från föregående år men klarar riktvärdet med god marginal. Utsläppen av fosfor har delvis att 9

10 göra med användning av en fällningskemikalie varför det finns ett intresse i att inte pressa värdena långt under gränsvärdena. Under 2011 fanns vissa problem med kvävereduceringen. Ett aktivt arbete har minskat dessa problem under 2012 och utsläppen av kväve har minskat. Åtgärder med kommentarer: Följa halterna av fosfor på utgående vatten från lokala företag med någon form av miljötillstånd anslutna till avloppsreningsverket. Reningsverket har ett kontrollprogram som även följs av Scan, Lantägg och CWS-boco (Textillån) Förbättrad kväverening i avloppsreningsverket med dosering av metanol vid behov. Dosering av metanol sker kontinuerligt för att klara riktvärdena på kvävereningen. Kvartalsvis uppföljning av utsläppsstatistik från reningsverket. Miljövärdena ska rapporteras till ledningen på ledningsgruppmötena. Kvartalsvis uppföljning sker. Nyckeltal: Redovisa utsläppsvärdena för fosfor i mg/l (gränsvärde 0,4 mg/l) Tabell 4: Utsläpp av fosfor från reningsverket År Mg/l , ,32 Redovisa utsläppsvärdena för kväve i mg/l (riktvärde 20 mg/l) Tabell 5: Utsläpp av kväve från reningsverket År mg/l GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET Mål: Skydda grundvattentillgångarna i Axvall Kommentar: Arbetet med vattentäkt och vattenskyddsområde pågår och har kommit fram till samrådsfasen. Åtgärder med kommentarer: Vattenskyddsområdet ska fastställas. Vattenskyddsområde fastställdes under GOD BEBYGGD MILJÖ Mål: Elanvändningen i företaget ska minska Minskad resursförbrukningen 10

11 Öka återvinning Kommentar: På Horshaga reningsverk har ett systematiskt arbete pågått de senaste åren för att minska elanvändningen. Detta arbete har inneburit en kraftig minskning av mängden inköpt el vilket kunnat hållas likvärdigt även detta året. Systematiskt arbete med energieffektivisering i resten av bolaget har inte påbörjats men även på värmeverken går det se en minskning av elanvändningen. Samtliga centrala skrivare har dubbelsidig utskrift som förval. Återvinning av papper sker separat för vitt kontorspapper och övrigt papper. Åtgärder med kommentarer: Energikartläggning med energiplan för företagets verksamhet. Detta arbete har inte hunnits med under år Energieffektivisering i värmeverken Vissa insatser har genomförts, som att belysning och skärmar stängs av, samt studier av hur det går att minska elanvändningen i processerna. Energieffektivisering för Horshaga reningsverk Reningsverket har aktivt arbetat med att byta utrustning för att minska elanvändningen. Installation av närvarocensorer för belysning Har genomförts i vissa lokaler. Bevakning av elförluster i nätet Förlusterna bevakas. Försök med installation av solceller Cirka 100 m 2 solceller har satts upp på förrådets tak, anläggningen har en effekt på 16 kw. Inköpspolicy tas fram Arbete med denna åtgärd har påbörjats Undersökning av möjlighet att enbart använda centrala skrivare Möjligheten finns men fortfarande är det många som vill ha kvar sina skrivare på rummen. Minskad användning av tvättmedel och avfettningsmedel i tvätthall Dialog förs med användare av tvätthallen, inga konkreta åtgärder har genomförts. Åtgärder för enklare återvinning. En tunna för plastavfall finns tillgänglig vid förrådet Inköp av återvinningsbara produkter Åtgärden är svår att genomföra och att följa upp. 11

12 Nyckeltal: Årlig elförbrukningen för fjärrvärmeproduktionen Tabell 5: Använd elenergi i förhållande till producerad mängd energi i Skara Energi AB:s fjärrvärmeverk Uddetorp och Harven, år Produktion (MWh) Använd elenergi (kwh) kwh/mwh Harven ,57 Uddetorp , Harven ,18 Uddetorp ,43 Årlig elförbrukningen för Horshaga reningsverk Tabell 6: Elanvändningen i förhållande till mängden renat avloppsvatten på Horshaga reningsverk,år Renat avloppsvatten (m 3 ) Använd elenergi (kwh) kwh/m 3 Horshaga , Horshaga ,44 Årlig elförbrukning för vårt kontor 2012: kwh el, 1423 m 2 lokaler (kontor + förråd). 48 kwh/m : kwh el, 1423 m 2 lokaler (kontor + förråd). 48 kwh/m 2 Årlig fjärrvärmeförbrukning för vårt kontor 2012: kwh, 1423 m 2 lokaler (kontor + förråd). 83 kwh/m : kwh, 1423 m 2 lokaler (kontor + förråd). 90 kwh/m 2 Årlig elförlust i elnätet 2012: kwh, 2,94 % 2011: kwh, 3,01 % 12

Miljöinformation Skara Energi 2014

Miljöinformation Skara Energi 2014 Miljöinformation Skara Energi 2014 2 Miljöinformation Skara Energi 2014 Skara Energi har under 2014 arbetat med att lyfta in miljömål i bolagets styrkort för att miljömålen ska bli tydligare i helheten

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi 2015

Miljöinformation Skara Energi 2015 Miljöinformation Skara Energi 2015 2 Miljöinformation Skara Energi 2015 Skara Energi har under 2015 arbetat med att lyfta in miljömål i bolagets styrkort för att miljömålen ska bli tydligare i helheten.

Läs mer

MILJÖINFORMATION VÅRT MILJÖARBETE Det långsiktiga miljömålet för Skara Energi är: Vi ska bidra till en hållbar utveckling av Skara.

MILJÖINFORMATION VÅRT MILJÖARBETE Det långsiktiga miljömålet för Skara Energi är: Vi ska bidra till en hållbar utveckling av Skara. VÅRT MILJÖARBETE 2016 Skara Energi har under 2016 arbetat med miljöledningssystemet ISO 14001 med fokus på certifiering under första halvåret 2017. Miljömålen i företaget är inarbetade i bolagets styrkort

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE 2017

VÅRT MILJÖARBETE 2017 VÅRT MILJÖARBETE 2017 Skara Energi har under 2017 miljöcertifierats enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Miljömålen i företaget är inarbetade i bolagets styrkort för att öka vikten av miljöarbetet.

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE 2018

VÅRT MILJÖARBETE 2018 VÅRT MILJÖARBETE 2018 Skara Energi är sedan 2017 miljöcertifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Miljömålen i företaget är inarbetade i bolagets styrkort för att öka vikten av miljöarbetet. Det

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport för PC Lastaren, Avesta 2015 2016-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 LOKALISERING... 3 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN...

Läs mer

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Ver.rev 01.01 1 (9) BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Godkänd av Janina Gröhn, miljöansvarig Återrapportering

Läs mer

Miljöbokslut 2003. Miljöåtgärder år 2003

Miljöbokslut 2003. Miljöåtgärder år 2003 Miljöbokslut 2003 Miljöbokslut är ett sätt att redovisa miljötillståndet i kommunen. Här redovisas också kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som stöd och inspiration

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten 2014-02-19 ALL 2014/193 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell)

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell) 1(7) Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, miljöaspekt - värderingsmodell) Utsläpp Utsläpp till luft - pelletspanna - oljepannor - lokala transporter - förbränning trädgårdsavfall - köldmedia Utsläpp

Läs mer

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 -

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 - Klimatstrategi för minskad klimatpåverkan Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 216-4-19-1 - INLEDNING Kristianstads kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser samt med

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

Miljöbokslut 2002. Anlagt utjämningsmagasin för omhändertagande

Miljöbokslut 2002. Anlagt utjämningsmagasin för omhändertagande Miljöbokslut 22 Miljöbokslut är ett sätt att redovisa miljötillståndet i kommunen. Här redovisas också kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som stöd och inspiration

Läs mer

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM Miljörapport 2014 PC Öster KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING 3 2.3 BESKRIVNING AV DRIFT OCH PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Läs mer

BESLUT 1 (9) BESLUT. 2012-03-08 Dnr: 551-5198-11. Gyproc AB Box 153 746 24 BÅLSTA

BESLUT 1 (9) BESLUT. 2012-03-08 Dnr: 551-5198-11. Gyproc AB Box 153 746 24 BÅLSTA BESLUT 1 (9) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Gyproc AB Box 153 746 24 BÅLSTA Slutliga villkor avseende energiförbrukning, utsläpp av kväveoxider och damning från verksamheten som Gyproc AB bedriver på

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Energiläget i Dals-Ed

Energiläget i Dals-Ed Energiläget i Dals-Ed foto Forest Maps Delrapport Energiplan Dals-Ed augusti 2008 Innovative Thinking Sammanfattning: Hållbar utveckling är en ledstjärna i Sverige och i EU. Vad kan den enskilda medborgaren

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk Januari 2012 till december 2012 Principskiss av reningsverken. www.stockholm.se/miljoforvaltningen Från Stockholmvattens Va AB:s miljörapport

Läs mer

TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT

TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT Sida 1 av 6 TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT Giftfri miljö Frisk luft god kvalitet Levande sjöar och vattendrag Hav i balans samt levande kust och skärgård Ett rikt odlingslandskap Levande skogar Myllrande våtmarker

Läs mer

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 2 1.2 Beskrivning av verksamheten... 2 1.3

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

Biogasanläggningen i Linköping

Biogasanläggningen i Linköping Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Miljöredovisning. Prioriterat område: Luft Nationella miljökvalitetsmål: Frisk luft. Levande sjöar och vattendrag. Begränsad klimatpåverkan.

Miljöredovisning. Prioriterat område: Luft Nationella miljökvalitetsmål: Frisk luft. Levande sjöar och vattendrag. Begränsad klimatpåverkan. Miljöredovisning Sammanfattning Trenden för miljön i kommunen är fortsatt positiv. Utsläppen av luftföroreningar från kommunen som helhet fortsätter att minska. Minskningen beror i huvudsak på minskade

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 216 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning 217-12-1 Linköpings kommun linkoping.se Trend i korthet: Foto: Stångåstaden Energianvändningen i byggnader minskar Koldioxidutsläppen från

Läs mer

Uppföljning av åtgärder för förvaltningar/ kommunala bolag i Lokal Agenda 21 för Eslövs kommun Handlingsprogram

Uppföljning av åtgärder för förvaltningar/ kommunala bolag i Lokal Agenda 21 för Eslövs kommun Handlingsprogram Uppföljning av åtgärder för förvaltningar/ kommunala i Lokal Agenda 21 för Eslövs kommun Handlingsprogram Bakgrund Kommunfullmäktige antog den 24 november 1997 handlingsprogrammet för Eslövs kommuns lokala

Läs mer

Uppgradering och förvätskning av biogas. möjliggör att biogasen når marknaden. Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden. morgan.larsson@biofrigas.

Uppgradering och förvätskning av biogas. möjliggör att biogasen når marknaden. Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden. morgan.larsson@biofrigas. Uppgradering och förvätskning av biogas möjliggör att biogasen når marknaden Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden morgan.larsson@biofrigas.se Vi är alla beroende av transporter. - Välj den fossilfria

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket Förslag

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Simulering av koldioxidutsläpp

Simulering av koldioxidutsläpp Institutionen för tillämpad elektronik och fysik 2007-05-29 Simulering & optimering D 5p Simulering av koldioxidutsläpp Kursansvarig: Lars Bäckström Av: Mats Norberg masnog03@student.umu.se Anders Strömberg

Läs mer

Bilaga 6. Samrådsredogörelse-omfattar hela renhållningsordningen

Bilaga 6. Samrådsredogörelse-omfattar hela renhållningsordningen Bilaga 6 Samrådsredogörelse-omfattar hela renhållningsordningen Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 Omfattning av samrådet Denna samrådsredogörelse omfattar hela Renhållningsordningen, dvs

Läs mer

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS Issue #4 Stockholm S k a v s t a f l y g p l a t s miljöarbete Skavsta får en ny väg årets miljöinsatser Nya miljömål miljöspelet Ledare Att

Läs mer

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun 2010-2020 2010-06-09 Reviderad 2016-XX-XX 1 Förord Klimatfrågorna har under de senare åren hamnat i fokus i takt med att nya forskningsrapporter visar på ökande

Läs mer

Biogasanläggningen i Boden

Biogasanläggningen i Boden Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Processledning Ätradalsklustret produktionspriser och processförslag

Processledning Ätradalsklustret produktionspriser och processförslag Slutrapport Processledning Ätradalsklustret produktionspriser och processförslag Karin Eliasson Energirådgivare Rådgivarna Sjuhärad Box 5007 514 05 Länghem Direkt & mobil: 0325-618 612 SMS: 0708-290483

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

Miljöbokslut 2004. /arbetad timme Nyckeltal 2004: 0,37 kg CO 2. /arbetad timme

Miljöbokslut 2004. /arbetad timme Nyckeltal 2004: 0,37 kg CO 2. /arbetad timme Miljöbokslut 004 Upprättad av: Jonas Pettersson 05030, Version I enlighet med landstingets miljöledningssystem och EMAS-registrering publiceras miljöbokslutet på intranätet samt görs tillgängligt till

Läs mer

Gas i södra Sverige Mattias Hennius

Gas i södra Sverige Mattias Hennius Gas i södra Sverige Mattias Hennius E.ONs affärsidé är att producera, distribuera och sälja energi Ta tillvara klimatsmarta investeringar Vatten- och kärnkraft Fermentering ger biogas drivmedel för fordon

Läs mer

Produktionsvolym och energiförbrukning

Produktionsvolym och energiförbrukning Nyckeltal för färgindustrin 2012 130617 De svenska färgtillverkarna har genom frivilliga åtgärder länge arbetat för att minska belastningen på miljön från färgtillverkningen. Under mer än tio års tid har

Läs mer

Vattenfall Värme Nyköping

Vattenfall Värme Nyköping Vattenfall Värme Nyköping Värme Sverige är en affärsenhet i Vattenfall AB, med fjärrvärme som största verksamhet. Våra kunder är fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, villaägare, industrier och offentliga

Läs mer

Stockholms stads biogasanläggningar

Stockholms stads biogasanläggningar Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för lagefterlevnad och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet.

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för lagefterlevnad och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet. Miljöberättelse 2014 Organisation och verksamhet Stahrebolaget är ett av Mellansveriges största företag inom sanering, skadeservice och underhållsservice. Våra beställare är försäkringsbolag, kommuner,

Läs mer

MEDDELANDE NR 2005:9. Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2004

MEDDELANDE NR 2005:9. Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2004 MEDDELANDE NR 25:9 Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 24 1 Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 24 Meddelande nr 25:9 Referens Anna Westerlund, Samhällsbyggnadsavdelningen,

Läs mer

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun Biogas som drivmedel Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun fastställd av Kommunstyrelsen 26 februari 2009 Regional strategi för införande av biogas på Gotland

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Strategi och åtgärder för hållbarutveckling. Posten och Brings miljöarbete

Strategi och åtgärder för hållbarutveckling. Posten och Brings miljöarbete Strategi och åtgärder för hållbarutveckling Posten och Brings miljöarbete Sida 02 Sida 03 Innehållsförteckning Sida Posten och Bring Posten, Bring och miljön Posten Norges miljövision Posten Norges mål

Läs mer

Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB

Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB Underlag inför samråd med allmänhet angående omprövning av vår verksamhet på fastigheten Hallen 11, Hedensbyn, Skellefteå. Verksamheten

Läs mer

Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01

Biogasstrategi  Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01 Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01-1 - MÅL ANVÄNDNING Biogasproduktionen ska i första hand användas som fordonsgas. År 2020 ska 80 GWh/år lokalt producerad fordonsgas säljas.

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

Miljöprogram 2010-2013

Miljöprogram 2010-2013 Miljöprogram 2010-2013 Inledning Drivkraften i landstingets miljöarbete är att bidra till att skapa en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Detta ligger i linje med landstingets vision

Läs mer

Ansökan klimatinvesteringsstöd

Ansökan klimatinvesteringsstöd Från: stefan.hermansson@hermi.se Skickat: den 16 september 2015 00:45 Till: Drewes, Ola Ämne: ANSÖKAN OM KLIMATINVESTERINGSSTÖD Bifogade filer: 05 LOK lokal biogasmack Ljungby_20150915_Bilaga1.pdf; ansokankis_2015-09-15_d67f4dec.xml

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

Energistrategi. Älvkarleby kommun

Energistrategi. Älvkarleby kommun Energistrategi Älvkarleby kommun Innehåll Energistrategi... 0 Inledning... 2 Syfte... 3 Fokusområden... 3 Mål... 3 Handlingsplan... 4 Kommunens personbilar ska år 2020 bestå av enbart miljöklassade bilar...

Läs mer

Miljörapport 2015. HVC 70 Ullstämma LINKÖPING

Miljörapport 2015. HVC 70 Ullstämma LINKÖPING Miljörapport 2015 HVC 70 Ullstämma LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

Helsingborg - unika förutsättningar

Helsingborg - unika förutsättningar Biogas en framgångsfaktor i Sveriges bästa miljökommun Bästa miljökommun Miljöaktuellt 2009 Lars Thunberg Ordförande Miljönämnden och i Sveriges Ekokommuner Biogasutbildning i Kalmar län 21 januari 2010

Läs mer

Biogasanläggningen i Göteborg

Biogasanläggningen i Göteborg Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning Exempeluppgift Delprov A Granska information, kommunicera och ta ställning Nya bilar till hemtjänsten. En kommun ska hyra 0 stycken nya bilar. Bilarna ska användas av personalen när de ska besöka sina

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Reviderad 2012-11-01 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Käppalaförbundet

Läs mer

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala Sid 1 Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala 1. Inledning 1.1 Studerade scenarier I Uppsala finns en avfallsplan för hur den framtida avfallshanteringen ska se ut

Läs mer

VÅR MILJÖ #1 EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS FLYGVÄGAR BULLER UTSLÄPP TRANSPORTER AVFALL

VÅR MILJÖ #1 EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS FLYGVÄGAR BULLER UTSLÄPP TRANSPORTER AVFALL VÅR MILJÖ # EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS FLYGVÄGAR BULLER UTSLÄPP TRANSPORTER AVFALL Innehåll Vår Miljö... s. Natur & Miljöpärmen... s. Skavsta Flygplats växer... s. Miljöpolicy...

Läs mer

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Laxå januari 2013 Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Icke-teknisk sammanfattning När en plan upprättas, där genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska en miljöbedömning genomföras

Läs mer

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem.

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem. Miljön i fokus. Energi- och klimatfrågan. Berendsen har arbetat med miljö- och kvalitetsfrågor under många år. Det är numera en integrerad del i vårt dagliga arbete. Tillsammans strävar vi efter ständiga

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Hovhultsverket 1485-1121 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys

Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys 2010-2020 Bilaga till Energi- och Klimatplan 2010-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-26, 27 Innehåll: 1. Sammanfattning...3 2. Nulägesanalys...4 3. Energimyndighetens

Läs mer

Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel. Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011

Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel. Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011 Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011 Energigas Sverige Leif Holmberg, Energigas Sverige 2 Hållbar och långsiktig energipolitik

Läs mer

Åtgärd 1. Fordonsgas på Plönninge biogasanläggning

Åtgärd 1. Fordonsgas på Plönninge biogasanläggning Åtgärd 1. Fordonsgas på Plönninge biogasanläggning 1(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN... 4 3. EKONOMI... 7 Total investering... 7 Miljörelaterad investering... 8 Minskad

Läs mer

HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1-2014-11-06

HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1-2014-11-06 HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1 - Allmänt Denna handledning finns som ett stöd för tillsyn av fordonstvättar. Varje avsnitt i checklistan följs av anvisningar och detaljerade förklaringar mm.

Läs mer

Regeringsuppdrag fosfor Effekterna av Naturvårdsverkets förslag. Lund 20 december 2013 Anders Finnson Svenskt Vatten

Regeringsuppdrag fosfor Effekterna av Naturvårdsverkets förslag. Lund 20 december 2013 Anders Finnson Svenskt Vatten Regeringsuppdrag fosfor Effekterna av Naturvårdsverkets förslag Lund 20 december 2013 Anders Finnson Svenskt Vatten Förslag till etappmål för hållbar återföring av fosfor och andra växtnäringsämnen Kretsloppen

Läs mer

Bild 1. Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22

Bild 1. Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22 Bild 1 Lennart Asteberg IFLA HB Kyltekniska Föreningen 10.02.22 Bild 2 Mångfald Småskalighet Passivhus 0-energihus 2019 Befintlig bebyggelse 50 kwh / Kvm / år. Vi i Sverige har en kärlek till stora centrala

Läs mer

7. Stöd för hållbar utveckling

7. Stöd för hållbar utveckling 7. Stöd för hållbar utveckling En kommunal planering som ska stödja en hållbar samhällsutveckling måste innefatta planering för en omställning och effektivisering av energisystemet. På Gotland finns möjligheten

Läs mer

Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB

Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB Vi ska i vår verksamhet eftersträva att i minsta möjliga grad belasta den yttre miljön. Detta ska vi åstadkomma genom att: - så långt det är möjligt

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Statens institutionsstyrelse, SiS, har till uppgift att

Läs mer

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39)

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39) MILJÖRAPPORT för år: 2004 Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens nummer: 2181-155 Anläggningens namn: SEAB's pannanläggning Storvik Anläggningsort: Storvik Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Brf Stadsparken Gyllenkroks Alle 19, Lund

Brf Stadsparken Gyllenkroks Alle 19, Lund Drift och underhållsavtal -12-23 Brf Stadsparken Gyllenkroks Alle 19, Lund Halvårsrapport Kontaktperson Projektledare: Mathias Björnkvist, tel. 076-107 73 31 e-post: mathias.bjornkvist@kraftringen.se Kontaktperson

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2012 Norrköping 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Energikollen modul 21C

Energikollen modul 21C Energikollen modul 21C SAM nr: Brukare: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Datum för rådgivning: Datum för gruppträff två kl xx den 00 månad i XX-hus Sammanfattning av rådgivningen Företaget använde

Läs mer

Matavfallsinsamling i Borgholms kommun startar i januari 2015

Matavfallsinsamling i Borgholms kommun startar i januari 2015 Matavfallsinsamling i Borgholms kommun startar i januari 2015 BORGHOLM ENERGI Nu inför vi gröna påsen i Borgholms kommun! Matavfall innehåller näring och energi som vi vill ta tillvara. Mer än hälften

Läs mer

Energiplan för Bollebygds kommun. - med energieffektiviseringsstrategi

Energiplan för Bollebygds kommun. - med energieffektiviseringsstrategi Fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-22 122 1 (18) Dnr: KS2011/224 Energiplan för Bollebygds kommun - med energieffektiviseringsstrategi Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517

Läs mer

Norrmejeriers biogasanläggning i Umeå

Norrmejeriers biogasanläggning i Umeå Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Optensys ENERGIANALYS

Optensys ENERGIANALYS Optensys ENERGIANALYS Optensys Energianalys AB Box 677 581 07 Linköping tel 070-536 59 22 e-post dag.henning@optensys.se www.optensys.se Energilösningar för bebyggelse i Funbo, Uppsala För SWECO FFNS Architects

Läs mer

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas Vatten och avlopp i Uppsala Av: Adrian, Johan och Lukas Hela världens kretslopp Alla jordens hav, sjöar eller vattendrag är ett slags vatten förråd som förvarar vattnet om det inte är i någon annan form.

Läs mer

Vår miljö din framtid! Centralsjukhuset Kristianstad

Vår miljö din framtid! Centralsjukhuset Kristianstad Vår miljö din framtid! Centralsjukhuset Kristianstad Vår miljö din framtid! Driften av ett sjukhus påverkar den yttre miljön på många sätt. Det innebär att resurser förbrukas, den förorsakar utsläpp av

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet 2013-02-04 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Kaj Inrikes AB Miljö- och trafiksäkerhetsredovisning 2014-09-01 2015-08-31. Sedan 1999

Kaj Inrikes AB Miljö- och trafiksäkerhetsredovisning 2014-09-01 2015-08-31. Sedan 1999 Kaj Inrikes AB Miljö- och trafiksäkerhetsredovisning 2014-09-01 2015-08-31 Sedan 1999 ALLMÄNT Kaj Inrikes AB bedriver åkeriverksamhet med Älmhult som stationeringsort. Verksamheten är inriktad på transporter

Läs mer

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson Energibok kraftvärmeverk Gjord av Elias Andersson Innehållsförteckning S 2-3 Historia om kraftvärmeverk S 4-5 hur utvinner man energi S 6-7 hur miljövänligt är det S 8-9 användning S 10-11 framtid för

Läs mer

Underlagsmaterial samråd

Underlagsmaterial samråd 1. Administrativa uppgifter Cold Lake AB org.nr 559037-1141 C/o Jens Nilsson Heleneborgsgatan 12a 11732 Stockholm Underlagsmaterial samråd Fastighet: Västgård 1:1 (i Kall) Fastighetsägare: Erik Alexandersson

Läs mer

Öresundsverket. Ett av världens effektivaste kraftverk

Öresundsverket. Ett av världens effektivaste kraftverk Öresundsverket Ett av världens effektivaste kraftverk En hörnpelare i den sydsvenska energiförsörjningen Öresundsverket, som togs i drift hösten 2009, är en hörnpelare i den sydsvenska energiförsörjningen.

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2010

Miljöinformation Skara Energi AB 2010 Miljöinformation Skara Energi AB 2 Miljöinformation Skara Energi AB Miljömålen som bolaget satte upp för baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de nationella miljömålen

Läs mer

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer.

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. 10% av Sveriges befolkning saknar anslutning till ett kommunalt reningsverk. Dessa 10% bidrar till lika

Läs mer