Energiplan för Bollebygds kommun. - med energieffektiviseringsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiplan för Bollebygds kommun. - med energieffektiviseringsstrategi"

Transkript

1 Fastställd av kommunfullmäktige (18) Dnr: KS2011/224 Energiplan för Bollebygds kommun - med energieffektiviseringsstrategi Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post Bollebygd Ballebovägen

2 2(18) Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 3 Syfte 3 Omfattning 3 Organisation 4 Nulägesanalys 5 MÅL ATT FÖRHÅLLA SIG TILL INOM EUROPA, NATIONEN OCH REGIONEN 6 Energiplanens koppling till mål i andra styrdokument 7 Inriktningsmål 7 Ekokommun 7 HANDLINGSPLAN 8 Mål för Bollebygds kommun 8 Åtgärder 9 Energieffektivisering i fastigheter 9 Effektiva transporter med låg klimatbelastning 11 Säker och miljöanpassad energiförsörjning 12 Måluppfyllelse 13 Konsekvensanalys 14 UPPFÖLJNING 16 Indikatorer 16 Fastigheter 16 Transporter 16 Vatten och avlopp 17 Gatubelysning 17 Upphandling 18

3 3(18) Inledning Bakgrund I samband med att projektet startade inbjöds politiker, tjänstemän och representanter för den kommunala bostadsstiftelsen, fjärrvärmeleverantör, företag och ungdomsråd till ett gemensamt informationsmöte om energiplanen. Därefter har en energienkät gått ut till företag och bostadsstiftelse. Undersökning av kommunens egen energianvändning har också genomförts. Materialet har sammanställts och analyserats i en nulägesanalys. För att förstärka det lokala och regionala energi- och klimatarbetet i landet beslutade regeringen i slutet av 2009 om en förordning om statligt stöd till de kommuner och landsting som arbetar strategiskt med energieffektivisering i den egna verksamheten. Bollebygds kommun har ansökt om och beviljats stödet för åren Kommunen har tagit fram en strategi för energieffektivisering, inklusive nulägesanalys och handlingsplan, som ska rapporteras till Energimyndigheten. Strategin ska omfatta den kommunala verksamheten och kommunala bolag och ska fokusera på kommunens och de kommunala bolagens energianvändning till fastigheter och transporter, men även energianvändning till gatubelysning och VA-verksamhet ingår. Enligt förordningen (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter ska kommunen välja att arbeta med minst två av sex åtgärder som finns beskrivna i förordningen. Dessa åtgärder är: 1. utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om energiprestanda, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav 2. köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens Energimyndighet tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika kategorier av utrustning, 3. köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge 4. byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3 5. utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa, eller 6. köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. Bollebygds kommun har valt att inkludera energieffektiviseringsstrategin i energiplanen eftersom just energieffektivisering är en viktig del i energiplanen. Syfte Huvudsyftet med energiplanen är att ange inriktningen för kommunens energipolitik och att med hjälp av tydliga åtgärder föra ner de politiska målen i en handlingsplan. Denna plan ska vägleda politiker, tjänstemän och externa aktörer i kommunens energiarbete. Den ska årligen följas upp. Utöver att uppfylla de lagstadgade kraven (lagen om kommunal energiplanering SFS 1977:439) att det i varje kommun ska finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi är syftet även att inom ramarna för Energimyndighetens stöd för energieffektivisering inkludera en energieffektiviseringsstrategi med tydliga mål och en konkret handlingsplan som tidsatts i energiplanen. Omfattning Energiplanen omfattar all energianvändning som Bollebygds kommun kan påverka i egen regi eller i samarbete med externa partners. Viktiga dokument som använts i arbetet är kommunens ekodokument, resepolicyn samt de miljöpolitiska inriktningsmålen.

4 Energiplanen innehåller de energipolitiska målen samt en handlingsplan för Bollebygds kommuns arbete med energifrågor. Som underlag till energiplanen finns den nulägesanalys som gjorts av energianvändningen i kommunen. 4(18) Organisation Energiplaneprojektet har organiserats med en arbetsgrupp som kommunicerat med en styrgrupp (KSAU) och en referensgrupp (tjänstemän, elevrepresentanter, företag osv) som fått lämna synpunkter För framtagandet av handlingsplan har work-shops genomförts med arbetsgrupp, referensgrupp och slutligen styrgrupp. Konsulten Ronnie Hollsten, Hållbar utveckling Väst, har samordnat och sammanställt delar av underlaget. Arbetet med att ta fram en energiplan i ett grundutförande har bedrivits i samarbete mellan arbetsgruppen och konsult Ronnie Hollsten, Energiråd Väst. Arbetsgruppen har bestått av tjänstemän vid samhällsbyggnadsavdelningen; samhällsbyggnadschef Lisa Brunnström, fastighetschef Torbjörn Eriksson, förvaltningsadministratör Christina Lomberg och energi- och klimatrådgivare Mats Gustafsson Inom projektet för energieffektivisering har energiplanen anpassats för att även innefatta energieffektiviseringsstrategin. En projektledare har anställts som ska leda och hålla ihop arbetet. Projektledaren delas av Bollebygd, Härryda och Marks kommuner och under projektperioden kommer de tre kommunerna att samarbeta kring energieffektiviseringsfrågor. Tanken är att kommunerna ska dra nytta av varandras kompetens och erfarenheter samt att man ska vinna tid på att utreda och genomföra vissa gemensamma åtgärder. Projektorganisationens uppbyggnad framgår av bild 1. En styrgrupp gemensam för de tre kommunerna har det övergripande ansvaret för projektet. Arbetet i projektet hålls samman av en samordningsgrupp bestående av representanter från kommunerna. Ett antal fokusgrupper med representanter för de tre kommunerna har bildats, vilka arbetar med olika fokusområden. Bild 1. Projektorganisationens uppbyggnad

5 5(18) Nulägesanalys Nulägesanalysen av kommunens energianvändning är uppdelad i två delar. En del som ger en översiktlig bild av hela den geografiska kommunens energiläge och den andra som beskriver de områden som kommunen har direkt rådighet över, det vill säga den egna verksamhetens lokaler och transporter samt Bollebos energianvändning. Nedan sammanfattas resultaten av nulägesanalysen. Hela nulägesanalysen ingår som bilaga. Energianvändningen i hela kommunen domineras av hushållen och transportsektorn. Hushållen använder främst el och biobränslen medan transporterna förbrukar diesel och bensin. Transportsektorn är därför ett viktigt område för både klimat och miljömålen men är samtidigt svår för kommunen att påverka. För Bollebygd kommuns egen verksamhet samt stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder finns mer detaljerade uppgifter och dessa redovisas i nulägesanalysen. Sammanlagt äger kommunen och Bollebo 26 bilar som tillsammans har kört cirka mil. Cirka 25 m3 diesel och 31 m3 bensin har förbrukats. Ingen E85 användes under Sammanlagt motsvarar det en energianvändning på 525 MWh. Tillsammans äger kommunen och Bollebo fastigheter med en yta av m2 (A-temp). I dessa fastigheter användes under 2009 cirka 9 GWh energi, varav 4,1 GWh var el, 3,5 GWh fjärrvärme och 1,4 GWh (140 m3) olja. Det är relativt dessa utgångsvärden som målen för energieffektiviseringen är uppsatta. Hela nulägesanalysen finns som bilaga.

6 6(18) Mål att förhålla sig till inom Europa, nationen och regionen April 2009 beslutade europeiska rådet om "EU:s klimat- och energipaket". I det ingår att medlemsländerna åtar sig att nå följande mål: 20 procent 1 lägre utsläpp av växthusgaser till procent ökad energieffektivitet 20 procent andel förnybar energi I detta mål ingår att andelen biodrivmedel skall vara 10 procent av trafikens energianvändning. Att arbeta med energieffektivisering och att öka mängden förnybar energi är inte bara viktigt ur miljöskäl utan även ur energisäkerhetsskäl. På nationell nivå antog riksdagen, juni 2009, propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik. I propositionen anges följande mål för klimat- och energipolitiken till år 2020: 40 procent minskning av växthusgaser 2 20 procent effektivare energianvändning. Minst 50 procent förnybar energi. Minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn. Därutöver ska fordonsflottan vara oberoende av fossila bränslen 2030 och 2050 ska Sveriges utsläpp av växthusgaser vara noll. Länsstyrelsen i Västra Götaland har utifrån den nationella klimat- och energipolitiken utformat regionala delmål. Det är samma mål som på nationell nivå, undantaget att minskningen av utsläpp av växthusgaser är 25 procent istället för 40 procent. Mål år 2020 EU ( ) Sverige Västra Götaland Minskning av 20 % (30%) Växthusgaser (basår 1990) Förnybar energi 20 % (bas 2005) Transporter 10 % Förnybart Energieffektivisering 20% (energiintensitet, bas 2005) Tabell. Mål inom EU, Sverige och Västra Götaland 40% (basår 1990) 50 % (bas 2005) Transporter 10 % förnybart 20% (energiintensitet, bas 2008) 25 % (basår 1990) 50 % Transporter 10 % förnybart 20% (energiintensitet, bas 2008) Regeringen beslutade 1999 om 15 miljökvalitetsmål, 2005 tillkom ytterligare ett mål till listan. Syftet med miljökvalitetsarbetet är att vi till nästa generation, år 2020, ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Ett av de viktigaste målen är att begränsa klimatpåverkan och inom det att minska utsläpp av växthusgaser. Miljökvalitets-målen är framtagna på nationell nivå och har därefter brutits ner till regionala delmål av respektive länsstyrelse. En analys av de svenska miljökvalitetsmålen och hur svåra de är att uppfylla finns bifogade som bilaga. 1 Målet på 20 procent kan omförhandlas till 30 procent, om andra länder gör jämförbara ansträngningar för att minska sina utsläpp. 2 Jämfört med 1990 och avser de sektorer som inte ingår EU:s utsläppshandelssystem t.ex. transporter, bostäder, avfallsanläggningar, jord- och skogsbruk, vattenbruk samt delar av industrin.

7 De miljökvalitetsmål som framför allt är aktuella för denna energiplan är målen om Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Ingen övergödning, Bara naturlig försurning, Frisk luft, och Levande skogar. 7(18) Energiplanens koppling till mål i andra styrdokument Inriktningsmål Inför 2011 har kommunfullmäktige beslutat om prioriterade inriktningsmål för kommunens verksamhet. Bland dessa har speciell inriktningsmålen för miljö betydelse för Energiplanen. Kommunen ska främja en långsiktigt hållbar utveckling och ta sin del av det globala ansvaret för en minskad klimatpåverkan. Kommunen ska också vara en förebild och genom planering och beslut stimulera till och ge förutsättningarna för en god miljö. Under dessa mål finns ett antal effektmål angivna. Energibehovet per kvm i de kommunala fastigheterna ska minska med 10 % till 2014 och 20 % till En ny modell för lokalhyror ska tas fram som ger incitament till effektivt utnyttjande av lokalerna och spara energi. Vid försäljning av kommunal mark ska krav ställas enligt VG-regionens krav. En plan för kommunens gång- och cykelvägar ska tas fram som säkerställer ett väl sammanhållet och användbart gång/cykelnät som främjar cyklande. Ekokommun Bollebygds kommun är en eko-kommun. I det dokument som arbetades fram och som antogs av KF fastslogs bl a att Det är viktigt att vi alltid har det uthålliga samhället som mål i allt vad vi gör. Därför ska Bollebygd vara en ekokommun som i alla beslut, i all planering och i hela sin verksamhet ska ta ekologisk hänsyn och tillämpa kretsloppsprincipen. Vidare, Vårt miljöarbete skall syfta till en effektiv användning av energi och råvaror /. Dessa riktlinjer har legat till grund för arbetet med Energiplanen och handlingsplanen.

8 8(18) Handlingsplan Med bakgrund i de nationella målen och kommunens andra styrdokument och baserat på nulägesanalysen knuten till denna energiplan har en handlingsplan för att förändra kommunens energianvändning tagits fram. Denna handlingsplan består av mål samt till varje mål knutna åtgärder. Mål för Bollebygds kommun Säker och miljöanpassad energiförsörjning Kommunens energipolitik ska bidra till en säker och miljöanpassad energiförsörjning. Energieffektivisering i fastigheter Energianvändningen per m2 för kommunens fastigheter och bolag ska minska med 10 % till 2014 och 20 % till 2020, jämfört med Effektiva transporter med låg klimatbelastning Energianvändningen för transporter i tjänsten ska minska med 15 % till 2014 och 25 % till 2020 jämfört med år 2009 i kommunens verksamhet och i de kommunala bolagen. Undermål Antalet körda mil i tjänsten med bil per helårsanställd ska minska med 15 % till 2014 jämfört med Gäller för både kommunens bilar och egen bil i tjänsten. Senast 2014 ska 10 % av det förbrukade drivmedlet till kommunens bilar vara förnyelsebart. Genom såväl effektivare bilar som effektivare körsätt ska energieffektiviteten (kwh per mil) för kommunens ägda och leasade bilar ha ökat med 20 % till år 2014 jämfört med år 2009.

9 9(18) Åtgärder Enligt förordningen (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter ska kommunen välja att arbeta med minst två av sex åtgärder som finns beskrivna i förordningen. Dessa åtgärder är: 1. utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om energiprestanda, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav 2. köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens Energimyndighet tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika kategorier av utrustning, 3. köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge 4. byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3 5. utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa, eller 6. köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. Bollebygd kommun har valt att arbeta främst med åtgärderna 2 och 6 men även andra områden omfattas. Samtliga åtgärder presenteras nedan. Energieffektivisering i fastigheter 1. Energieffektivitet vid upphandling För att minska energianvändningen i kommunens verksamhet är det viktigt att energiförbrukande utrustning och transporttjänster som köps in är energieffektiva, exempelvis belysning, IT-utrustning, fordon, skolskjutsar, vitvaror och pumpar. Kommunen ska vid upphandling av sådan utrustning och tjänster ställa energikrav där det är relevant. Till hjälp finns det energieffektiva produktspecifikationer för olika produktområden, som tillhandahålls av Miljöstyrningsrådet. Vid gemensamma upphandlingar med Borås stad ska Bollebygd aktivt påverka upphandlingsgruppen så att energikrav ställs. Ansvar: Kommunens inköpsansvarige Klart: Energikrav vid nybyggnation Vid all nybyggnation av kommunala fastigheter ska krav ställas på att energianvändningen max får vara 55kW per m2. Ansvar: Fastighet Start: Undvika komfortkyla Bollebygd kommun ska i sina egna fastigheter så långt det är möjligt undvika komfortkyla. Andra lösningar såsom skuggande glas eller markiser skall användas i första hand. Ansvar: Fastighet Start: Investeringar i energieffektivitet Fastighetsavdelningen ska arbeta kontinuerligt för att förbättra energieffektiviteten i kommunens fastigheter genom att göra lönsamma investeringar utefter en långsiktig plan för energieffektivisering. Medel söks från investeringsbudget utefter planen. Ansvar: Fastighet Start: Konvertera oljepannor Samtliga oljepannor skall konverteras till miljövänligare uppvärmningsalternativ. Ansvar: Fastighet Klart: 2012

10 10(18) 6. Särmätning av el Där det är möjligt ska kommunala fastigheter ha särmätning på elenergi så att fastighetsel och verksamhetsel kan särskiljas. Ansvar: Fastighet Klart: Belysningsguide En belysningsguide ska tas fram som ger vägledning ur ett energiperspektiv vid val av belysningsarmatur och belysningskällor. Guiden skall uppdateras årligen. Ansvar: Fastighet Klart: 2012, uppdateras årligen 8. Brukarsamverkan Kommunen skall aktivt arbeta med att påverka brukarna av de kommunala fastigheterna att spara energi genom information och utbildningar. Ett pilotprojekt genomförs under 2011 inom samarbetet BoHäM där bra metoder för olika verksamheter utreds. Erfarenheterna från pilotprojektet skall sedan spridas till övriga liknande verksamheter inom kommunerna. Ansvar: Fastighet Start: 2011, löpande 9. Ändrad lokalhyresmodell En ny modell för lokalhyror ska tas fram som ger incitament till effektivt utnyttjande av lokalerna och att spara energi. Under genomförs ett pilotprojekt där en ny modell testas på en verksamhet. Därefter utvärderas modellen för att ev. användas på fler verksamheter. Ansvar: Fastighet Start: Utbildning av lokalplanerare Två lokalplanerare ska utbildas som ska ansvara för att val av inredning, möbler och material till kommunens lokaler görs med hänsyn till energieffektivitet och miljön. Ansvar: Kommunchef Klart: Utbildning av personal De personer som har en viktig roll i energieffektiviseringsarbetet ska utbildas i energifrågor. En kommunikationsplan och utbildningsplan för kommunens personal ska tas fram och uppdateras årligen. Ansvar: Samhällsbyggnadschef Klart: Utbildningsplan klart Utbildningar genomförda 2014.

11 11(18) Effektiva transporter med låg klimatbelastning 12. Resfria möten Åtgärder som ökar möjligheterna och kunskaperna för att hålla resfria möten, t.ex. genom telefonkonferens eller webbaserade möten, ska genomföras. Ansvar: Kanslichef Klart: Ruttplanering Ruttplanering finns för kommunens hemtjänst. Möjligheterna för att införa ruttplanering för fler områden ska undersökas. Ansvar: Förvaltningschefer Klart: Uppföljning av resepolicy En uppföljning av efterlevnaden av resepolicyn ska genomföras regelbundet. Ansvar: Förvaltningschef Start: 2011, sedan löpande vart tredje år. 15. Cykelstimulerande åtgärder Kommunen ska utreda möjligheterna till att installera cykelställ med tak i anslutning till kommunhuset. Ansvar: Klart: Plan för gång- och cykelvägar En plan för kommunens gång- och cykelvägar ska tas fram som säkerställer ett väl sammanhållet och användbart gång/cykelnät som främjar cyklande. Ansvar: Plan och byggenheten Klart: GPS-lösning på kommunens fordon En GPS-lösning som visar var bilen är, hur energieffektivt den kört etc. ska utredas för kommunens fordon. Ansvar: Samhällsbyggnadschef Klart: Utbildning i sparsam körning Samtliga fastanställda i kommunen som regelbundet kör bil ska utbildas i sparsam körning. Ansvar: Förvaltningschef Start: 2011, löpande 19. Krav vid upphandling av transporttjänster Vid upphandlingar av transporttjänster ska krav ställas på att fordonen ska vara miljöbilar där så är möjligt enligt statens definition samt att förarna ska ha utbildning i ecodriving. Till hjälp finns det energieffektiva produktspecifikationer för olika produktområden, som tillhandahålls av Miljöstyrningsrådet. Vid gemensamma upphandlingar med Borås stad ska Bollebygd aktivt påverka upphandlingsgruppen så att energikrav ställs. Ansvar: Inköpsansvarig i kommunen Start: 2011, löpande

12 12(18) Säker och miljöanpassad energiförsörjning 20. Personalköp av miljöbil Kommunen ska utreda möjligheten att erbjuda personalköp av miljöbil. Ansvar: Personalenhet Klart: Utredning gatubelysning En utredning ska göras för att klargöra möjligheterna att spara energi på gatubelysningen genom t.ex. nya belysningsarmaturer, släcka viss belysning nattetid och styra belysningen t.ex. genom dimring. Ansvar Gatuchef Klart: Energikrav vid försäljning av kommunala tomter Vid försäljning av kommunal mark ska krav ställas enligt Västra Götalands-regionens krav på energieffektivitet i byggnader. Ansvar: Plan och byggenheten Start: 2011, löpande 23. Lokalisering av nya bostadsområden Nya bostadsområden, arbetsplatser och service ska i första hand lokaliseras där energianvändningen kan effektiviseras avseende uppvärmning och transportbehov. Ansvar: Plan och byggenheten Start: Energikrav vid försäljning av kommunal mark På kommunens egen mark bör krav ställas på att de energilösningar som ska användas är långsiktigt hållbara. Vid bebyggelse av nya områden kan mark- och exploateringsavtal upprättas. Ansvar: Plan och byggenheten Start: Energiinformation i samband med bygglov I samband med bygglovsprocessen ska den sökande ges information om miljömässigt hållbara energialternativ och lösningar som kan minska energiförbrukningen. Ansvar: Plan och byggenheten Start Energiinformation för allmänheten Kommunen ska anordna kampanjer och vid kommundagar informera om energieffektivisering till allmänheten. Ansvar: Energi och klimatrådgivaren Start: Senast Energiinformation i skolor Energirådgivaren ska göra informationsinsatser i skolan som syftar till att öka elevernas kunskaper om varför och hur man kan spara energi. Ansvar: Energirådgivare Genomförs:

13 13(18) Måluppfyllelse Varje mål och delmål har minst en åtgärd knuten till sig och varje åtgärd är knuten till ett eller flera av målen för energiplanen. Tabellen nedan visar vilka mål och åtgärder som hör ihop. Åtgärd Energieffektiva fastigheter Energieffektivitet vid upphandling Energikrav vid nybyggnation Undvika komfortkyla Investeringar i energieffektivitet Konvertering av oljepannor Särmätning av el Belysningsguide Brukarsamverkan Ändrad lokalhyresmodell Utbildning av lokalplanerare Utbildning av personal Resfria möten Ruttplanering Uppföljning av resepolicy Cykelstimulerande åtgärder Plan för gång- och cykelvägar GPS-lösning på kommunens fordon Utbildning i sparsam körning Krav vid upphandling av fordon och transporttjänster Effektiva transporter med låg klimatbelastning Körda EE Biobränsle mil fordon Säker och miljöanpassad energiförsörjning Personalköp av miljöbil Utredning gatubelysning Energikrav vid försäljning av kommunala tomter Lokalisering av nya bostadsområden Energikrav vid försäljning av kommunal mark Energiinformation i samband med bygglov Energiinformation för allmänheten Energiinformation i skolor

14 14(18) Konsekvensanalys Energiplanen har stort fokus på effektiv resursanvändning och en omställning mot ett mer hållbart energisystem. Minskad energianvändning får olika miljöeffekter beroende på vilket energislag man minskar användningen av. Eftersom all energianvändning leder till miljöpåverkan kan man dock generellt säga att minskad energianvändning leder till minskad miljö och klimatpåverkan. Omställningen från fossila bränslen både för uppvärmning av fastigheter och till transporter är viktig för att minska påverkan på klimatet, men begränsas givetvis av vilken energikälla man väljer som alternativ. Målsättningen är att åtgärderna skall leda till minskad påverkan på miljön och klimatet samtidigt som de på sikt är lönsamma. Vissa åtgärder kan dock leda till en negativ utveckling om inte tillräcklig hänsyn tas till miljö och klimat vid genomförandet. Tabellen nedan åskådliggör hur stor potentialen är för energieffektivisering, minskad miljö- och klimatpåverkan samt ekonomisk lönsamhet. Dessutom redogörs för eventuella identifierade risker med åtgärden. Åtgärd Energi Miljö Ekonomi Övrigt Energieffektivitet vid upphandling Energikrav vid nybyggnation + + Undvika komfortkyla + Investeringar i energieffektivitet Minskad energiförbrukning ger minskade utsläpp vid el och värmeproduktion. Exakta miljöpåverkan beror på energislag som sparas. Konvertering av oljepannor ++ + En övergång från fossila bränslen till förnybara är en förutsättning för att skapa ett hållbart samhälle. Särmätning av el + Tillförlitliga uppgifter om energianvändningen ger bättre förutsättningar att fatta korrekta beslut och är en förutsättning för att kunna prioritera och planera åtgärder. Belysningsguide + Lågenergilampor innehåller kvicksilver. Korrekt återvinning viktigt Brukarsamverkan + + Ändrad lokalhyresmodell + + Utbildning av lokalplanerare + Utbildning av personal + Resfria möten Ruttplanering Uppföljning av resepolicy Cykelstimulerande åtgärder + + Plan för gång- och cykelvägar GPS-lösning på kommunens fordon Utbildning i sparsam körning + + Krav vid upphandling av fordon och transporttjänster Personalköp av miljöbil + Utredning gatubelysning (+) Energikrav vid försäljning av + kommunala tomter + Minskad energiförbrukning främst i form av el. Marginalel i det nordiska elsystemet ofta fossil. Minskningar i energianvändningen inom transportsektorn ger minskningar av både miljöfarliga utsläpp, hälsoskadliga partiklar och klimatpåverkan Vid val av exempelvis E85 kan ursprungsmärkning vara viktigt för att säkerställa att bränslets klimatpåverkan är tillräckligt låg.

15 15(18) Lokalisering av nya + + bostadsområden Energikrav vid försäljning av + kommunal mark Energiinformation i samband med + bygglov Energiinformation för allmänheten + Energiinformation i skolor +

16 16(18) Uppföljning Energieffektiviseringsstrategin ska följas upp årligen genom att följa upp indikatorerna och aktuell status för åtgärderna. En gemensam rapport innehållande en sammanfattning av uppföljningen kommer att göras för de tre kommunerna i BoHäM, Bollebygd, Härryda och Marks kommuner. En årlig redovisning per kommun av mål, åtgärder och nyckeltal skickas också till Energimyndigheten, och ska vara dem tillhanda senast 31 mars varje år tills projektperiodens slut En ekonomisk rapport av vad bidragspengarna har använts till ska också redovisas. Energiplanen som helhet ska följas upp under 2015 och Indikatorer och åtgärder skall följas upp och utvärderas för att ligga till grund för en eventuell revision av energiplanen alternativt som grund för nästa energiplan. Indikatorer Samtliga indikatorer gäller för kommunen och kommunala bolag Fastigheter Nyckeltal Enhet Kommentar Totalt köpt energi till fastigheter MWh El och graddagskorrigerad värme Köpt energi till lokaler per ytenhet kwh/m 2 El och graddagskorrigerad värme. Ytan anges i A temp Elanvändning lokaler per ytenhet kwh/m 2 Ytan anges i A temp Köpt energi till bostäder per ytenhet kwh/m 2 El och graddagskorrigerad värme Elanvändning bostäder per ytenhet kwh/m 2 Ytan anges i A temp Andel fossil värme av tillförd värme till fastigheter (bostäder och lokaler) Total energikostnad per ytenhet kr/m 2 Andel egenproducerad el från sol eller % vind av inköpt el Egenproducerad solvärme av inköpt % värme totalt Outnyttjad fastighetsarea m 2 % Olja, naturgas och torv för uppvärmning, inkl. olje- och torvandel i fjärrvärmen. Elvärme räknas inte som fossilt i detta fall. Transporter Nyckeltal Enhet Kommentar Energianvändning till biltransporter MWh Bygger på drivmedelsförbrukning för kommunens egna och leasade fordon samt privatbil i tjänsten, vilken räknas efter en schablon på 8 kwh per mil.

17 Körda mil i tjänsten med bil per helårsanställd Andel förnyelsebart bränsle i kommunens bilar mil/ årsarbetare Energieffektivitet för kommunens kwh/mil personbilar Andel miljöbilar % Antal flygresor per årsarbetare Antal/ årsarbetare Antal utbildade personer i sparsam körning från 2010 Antal deltagare i webbmöten i Adobe Connect Pro Både kommunens bilar och privatbil i tjänsten. % Mängd etanol, biogas och el till kommunens ägda och leasade fordon i kwh av totala mängden drivmedel i kwh. E85 räknas som 85 % förnybart, fodonsgas som 50 % förnybart, bensin och diesel som 5% förnybart år Antal Antal Gäller kommunens ägda och leasade bilar. Deltagare räknas vid varje webbmötestillfälle. En person kan räknas flera gånger om denne deltar i flera webbmöten. 17(18) Vatten och avlopp Nyckeltal Enhet Kommentar Elanvändning till dricksvattenverksamhet kwh/m 3 per debiterad vattenmängd Elanvändning till avloppsverksamhet per behandlad mängd organiskt material kwh/pe Pe=Personekvivalenter Gatubelysning Nyckeltal Enhet Kommentar Energianvändning till gatubelysning MWh Energianvändning till gatubelysning per belysningspunkt kwh/ belysningspunkt

18 18(18) Upphandling Nyckeltal Enhet Kommentar Upphandlingar med energikrav Antal av totala antalet Här räknas upphandlingar inom de produktområden som Miljöstyrningsrådet har tagit fram energikrav för och som omfattas av upphandlingslagstiftningen. Antal upphandlingar där energikrav har ställts av det totala antalet upphandlingar som uppfyller ovanstående kriterier.

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun 2010-2020 2010-06-09 Reviderad 2016-XX-XX 1 Förord Klimatfrågorna har under de senare åren hamnat i fokus i takt med att nya forskningsrapporter visar på ökande

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 Innehåll 1 Vision och mål 5 1.1 Mål... 5 1.2 Delmål... 5 2 Handlingsplan 6 2.1 Energiprocessen... 6 2.2 Förordning om energieffektiva

Läs mer

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting.

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Madeleine Nettelbladt Kalmar Kommun 21-11 3376-1 Jane Wågsäter Box 611 391 26 KALMAR Strategi Kommun/Landsting Kalmar Kommun Antal årsarbetskrafter: 484 Antal invånare: 62388 Målsättning

Läs mer

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist.

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist. 1(9) Handläggare Marie Rosenqvist Mörbylånga Kommun 21-2912 Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 8 MÖRBYLÅNGA Strategi Kommun/Landsting Mörbylånga Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 1421

Läs mer

Energistrategi för. Kramfors Kommun och Krambo Bostads AB 2011-2020

Energistrategi för. Kramfors Kommun och Krambo Bostads AB 2011-2020 Energistrategi för Kramfors Kommun och Krambo Bostads AB 2011-2020 Mars 2011 Magnus Nordenmark Innehållsförteckning Inledning... 3 Inventering... 4 Fastighetsbeståndet... 5 Verksamheter och boende... 8

Läs mer

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Högsby Kommun 21-773 Anders Ivarsson 579 8 HÖGSBY Strategi Kommun/Landsting Högsby Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 5777 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys

Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys 2010-2020 Bilaga till Energi- och Klimatplan 2010-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-26, 27 Innehåll: 1. Sammanfattning...3 2. Nulägesanalys...4 3. Energimyndighetens

Läs mer

Torsås kommun. Stan Weyns Box TORSÅS. Strategi 1(9) Olov Åslund. Kommun/Landsting. Torsås kommun

Torsås kommun. Stan Weyns Box TORSÅS. Strategi 1(9) Olov Åslund. Kommun/Landsting. Torsås kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Torsås kommun 21-259 Stan Weyns Box 53 385 25 TORSÅS Strategi Kommun/Landsting Torsås kommun Antal årsarbetskrafter: 551 Antal invånare: 744 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Nybro Kommun 21-535 Mattias Andersson 382 8 NYBRO Strategi Kommun/Landsting Nybro Kommun Antal årsarbetskrafter: 174 Antal invånare: 19579 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Söderhamns kommun. Margareta Örn-Liljedahl 826 80 SÖDERHAMN. Strategi 1(9) 2010-002727 33650-1. Åsa Söderlund. Kommun/Landsting.

Söderhamns kommun. Margareta Örn-Liljedahl 826 80 SÖDERHAMN. Strategi 1(9) 2010-002727 33650-1. Åsa Söderlund. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Åsa Söderlund Söderhamns kommun 21-2727 3365-1 Margareta Örn-Liljedahl 826 8 SÖDERHAMN Strategi Kommun/Landsting Antal årsarbetskrafter: Antal invånare: Söderhamns kommun 2369 25456 Målsättning

Läs mer

Energistrategi. Älvkarleby kommun

Energistrategi. Älvkarleby kommun Energistrategi Älvkarleby kommun Innehåll Energistrategi... 0 Inledning... 2 Syfte... 3 Fokusområden... 3 Mål... 3 Handlingsplan... 4 Kommunens personbilar ska år 2020 bestå av enbart miljöklassade bilar...

Läs mer

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 2.1 Byggnader 4 2.2 Transporter 5 3 MÅL 7 3.1 Byggnader 7 3.2 Transporter 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 Inledning Denna strategi syftar till att

Läs mer

Handlingsplan för energieffektivisering

Handlingsplan för energieffektivisering Mellerud kommuns Handlingsplan för energieffektivisering Bilaga 2 till kommunens Strategi för energieffektivisering Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-10, 105. Strategi för Energieffektivisering (Huvuddokument)

Läs mer

Uppföljning Projektet för energieffektivisering i Bollebygd, Härryda och Marks kommuner

Uppföljning Projektet för energieffektivisering i Bollebygd, Härryda och Marks kommuner Uppföljning 2013 Projektet för energieffektivisering i Bollebygd, Härryda och Marks kommuner Innehåll Inledning... 2 Måluppfyllnad... 2 Indikatorer... 3 Uppföljning av er i Bollebygd kommun... 4 Uppföljning

Läs mer

Intern klimatavgift Örebro kommun

Intern klimatavgift Örebro kommun Intern klimatavgift Örebro kommun Tomas Bergkvist Enheten för hållbar utveckling, Örebro kommun Bakgrunden Önskemål om att införa handel med utsläppsrätter för att klimatkompensera kommunens utsläpp. Vi

Läs mer

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun Biogas som drivmedel Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun fastställd av Kommunstyrelsen 26 februari 2009 Regional strategi för införande av biogas på Gotland

Läs mer

2009-01-23 Sektorn för samhällsbyggnad Karin Meyer Energimyndigheten Uthållig kommun. Årsrapport 2008 - Uthållig kommun i Härryda kommun

2009-01-23 Sektorn för samhällsbyggnad Karin Meyer Energimyndigheten Uthållig kommun. Årsrapport 2008 - Uthållig kommun i Härryda kommun 1 (5) 2009-01-23 Sektorn för samhällsbyggnad Karin Meyer Energimyndigheten Uthållig kommun Årsrapport 2008 - Uthållig kommun i Härryda kommun Härryda kommun deltar i Energimyndighetens program Uthållig

Läs mer

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Ver.rev 01.01 1 (9) BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Godkänd av Janina Gröhn, miljöansvarig Återrapportering

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 1 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117 Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Klimatet, en drivkraft att minska koldioxidutsläppen...

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Uppföljning Projektet för energieffektivisering i Bollebygd, Härryda och Marks kommuner

Uppföljning Projektet för energieffektivisering i Bollebygd, Härryda och Marks kommuner Uppföljning 2011 Projektet för energieffektivisering i Bollebygd, Härryda och Marks kommuner Innehåll Inledning... 2 Måluppfyllnad... 2 Indikatorer... 3 Uppföljning av åtgärder i Härryda kommun... 6 Uppföljning

Läs mer

NYNÄSHAMN. - presentation om kommunens miljöarbete

NYNÄSHAMN. - presentation om kommunens miljöarbete NYNÄSHAMN - presentation om kommunens miljöarbete 1 2 Skärgårdskommun nära storstad 26 500 invånare 30 minuter till Globen Havshorisonten ses från fastlandet Stadskärna Landsbygd 100 mil kust 1852 öar

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Detta är en populärversion av den första kombinerade energi- och klimatstrategin för Västerviks kommun.

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

STRATEGI FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING. Vimmerby kommun 2011-03-29. Upprättad av: Christina Andersson, Kristoffer Persson och Mikael Olenmark, WSP

STRATEGI FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING. Vimmerby kommun 2011-03-29. Upprättad av: Christina Andersson, Kristoffer Persson och Mikael Olenmark, WSP STRATEGI FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING Vimmerby kommun 2011-03-29 Upprättad av: Christina Andersson, Kristoffer Persson och Mikael Olenmark, WSP STRATEGI FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING Vimmerby kommun Kund Vimmerby

Läs mer

Energieffektiviserings- strategi

Energieffektiviserings- strategi Energieffektiviserings- strategi Fastställd av kommunfullmäktige 2012-02-27 12 Energieffektiviseringsstrategi 1 Bakgrund Liksom majoriteten av landets kommuner har Sollefteå kommun tecknat ett avtal med

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Statens institutionsstyrelse, SiS, har till uppgift att

Läs mer

Riktlinjer för. upphandling och inköp

Riktlinjer för. upphandling och inköp Riktlinjer 1 Riktlinjer för upphandling och inköp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-14 2 (7) 1 Mål Det övergripande målet med upphandlingsverksamheten är att åstadkomma en effektiv upphandlingsprocess

Läs mer

Mönsterås Kommun. Henrik Andersson Box MÖNSTERÅS. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting.

Mönsterås Kommun. Henrik Andersson Box MÖNSTERÅS. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Astrid Fell Mönsterås Kommun 21-951 3368-1 Henrik Andersson Box 54 383 22 MÖNSTERÅS Strategi Kommun/Landsting Mönsterås Kommun Antal årsarbetskrafter: 923 Antal invånare: 1299 Målsättning

Läs mer

Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Maj 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun 2010-2020 Ljusdals kommun Lennart Wing Bengt Gustafsson 2011-03-24 2 (14) Sammanfattning Denna strategi utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med energieffektivisering

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Dialogträff 2, om mål och uppföljning

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Dialogträff 2, om mål och uppföljning Nytt program för energi och klimat i Örebro län Dialogträff 2, om mål och uppföljning Projektet Nytt program för energi och klimat i Örebro län Samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Energikontoret,

Läs mer

En energieffektivare kommun

En energieffektivare kommun En energieffektivare kommun Strategi för energieffektivisering i Landskrona stad Igor Nikitovic Energi- och klimatrådgivare Stadsbyggnadsförvaltningen Landskrona stad INNEHÅLL 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten 2014-02-19 ALL 2014/193 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Miljöbilssituationen i Höör

Miljöbilssituationen i Höör Miljöbilssituationen i Höör ** 2 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Juni 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala e-post:

Läs mer

Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram

Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram AVTALSPROCESSEN Beslutad av branschorganisationerna Juni 010 Innehåll 1 Inledning... 4 Struktur... 5 Kollektivtrafikens miljöpåverkan... 6 4 Miljöpolicy... 8 5

Läs mer

Aktivitetsplan miljö 2014 2019 för Stockholms Kooperativa Bostadsförening

Aktivitetsplan miljö 2014 2019 för Stockholms Kooperativa Bostadsförening Aktivitetsplan miljö 2014 2019 för Stockholms Kooperativa Bostadsförening Miljöplan del 2 Mål 2019 Delmål 2014 Aktivitet Transporter Alla bilar inom SKB ska vara miljöbilar enligt Stockholms stads definition

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR ETT KLIMATSMART VÄSTRA GÖTALAND

TILLSAMMANS FÖR ETT KLIMATSMART VÄSTRA GÖTALAND TILLSAMMANS FÖR ETT KLIMATSMART VÄSTRA GÖTALAND Klimatstrategi Västra Götaland Hittills undertecknad av 67 aktörer Målsättning: 2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil energi och

Läs mer

Styrdokument. Energiplan. Ej kategoriserade styrdokument. Antagen av kommunfullmäktige 1994-06-20, 91. Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31

Styrdokument. Energiplan. Ej kategoriserade styrdokument. Antagen av kommunfullmäktige 1994-06-20, 91. Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Energiplan Ej kategoriserade styrdokument Antagen av kommunfullmäktige 1994-06-20, 91 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 ENERGIPLAN Styrdokument - Ej kategoriserade Datum 1994-06-20 2 (3)

Läs mer

Sammanfattning Handlingsprogram för en grön omställning

Sammanfattning Handlingsprogram för en grön omställning 2006-09-09 Socialdemokraterna Sammanfattning Handlingsprogram för en grön omställning 11 steg för ett grönare Sverige Gröna Folkhemmet har blivit ett samlingsnamn för visionen om ett modernt högteknologiskt

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

Åtgärdsplan. för minskade utsläpp av växthusgaser. Beslutad av kommunfullmäktige 2009-09-28

Åtgärdsplan. för minskade utsläpp av växthusgaser. Beslutad av kommunfullmäktige 2009-09-28 Åtgärdsplan för minskade utsläpp av växthusgaser Beslutad av kommunfullmäktige 2009-09-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Åtgärdsplan FÖR MINSKADE UTSLÄPP AV växthusgaser 3 SyFTE 3 BESLUT 3 KLIMATFÖRÄNDRINGARNa 3

Läs mer

Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Januari 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756

Läs mer

Energi- och klimatprogram Karlskrona kommun 2011-2020

Energi- och klimatprogram Karlskrona kommun 2011-2020 Energi- och klimatprogram Karlskrona kommun 2011-2020 Ett program för systematiskt energi och klimatarbete i Karlskrona kommun med fokus på: Energieffektivisering Förnybar energi Transporter Engagera flera

Läs mer

Västerviks Kommun. Bruno Nilsson VÄSTERVIK. Strategi 1(10) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Västerviks Kommun

Västerviks Kommun. Bruno Nilsson VÄSTERVIK. Strategi 1(10) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Västerviks Kommun 1(1) Handläggare Astrid Fell Västerviks Kommun 21-693 Bruno Nilsson 593 8 VÄSTERVIK Strategi Kommun/Landsting Västerviks Kommun Antal årsarbetskrafter: 378 Antal invånare: 3629 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

KLIMATSTRATEGI 2005. Antagen av kommunstyrelsen 2005-10-25 Diarienummer 525/05

KLIMATSTRATEGI 2005. Antagen av kommunstyrelsen 2005-10-25 Diarienummer 525/05 KLIMATSTRATEGI 25 Antagen av kommunstyrelsen 25-1-25 Diarienummer 525/5 1 Innehåll Laholms klimatstrategi 3 Vad innehåller strategin? 3 Övergripande mål 4 Delmål och åtgärder 4 Energi 4 Transporter 4 Avfall

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2012 kap 1-4 Energiläget 2011 kap 1-2 Elcertifikatsystemet 2012 Naturvårdverket Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

Planeten ska med! Energianvändning i nyproduktion

Planeten ska med! Energianvändning i nyproduktion Planeten ska med! Energianvändning i nyproduktion Kort om Riksbyggen Kärnaffär Bygger fastigheter med bostadsrätt Skapar bostadsrättsföreningar Förvaltar fastigheterna åt bostads- rättföreningarna Antal

Läs mer

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Öppna jämförelser energi och klimat andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Aktuellt i politiken energi & klimat - EU: 2030-paket och Energiunion: försörjningstrygghet & solidaritet,

Läs mer

Ansökan klimatinvesteringsstöd

Ansökan klimatinvesteringsstöd Från: stefan.hermansson@hermi.se Skickat: den 16 september 2015 00:45 Till: Drewes, Ola Ämne: ANSÖKAN OM KLIMATINVESTERINGSSTÖD Bifogade filer: 05 LOK lokal biogasmack Ljungby_20150915_Bilaga1.pdf; ansokankis_2015-09-15_d67f4dec.xml

Läs mer

Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl 9.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Utveckling av ny Energiplan

Läs mer

Miljöpolicy 2008-2010. Policy. Hälsa Sjukvård Tandvård

Miljöpolicy 2008-2010. Policy. Hälsa Sjukvård Tandvård Hälsa Sjukvård Tandvård Policy Miljöpolicy 2008-2010 Att ta hänsyn till miljön är viktigt, för att medverka till en långsiktig, hållbar utveckling. I denna miljöpolicy anges inriktningen för miljöarbetet

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden ÅRSREDOVISNING Miljönämnden Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Miljöbilssituationen i Nybro **** 4 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Nybro **** 4 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Nybro **** 4 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10 Energi- och klimatarbete i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Styrdokument Sida 2 Vision 2030 Ett övergripande dokument som stakar ut huvudriktningen inom stadens alla verksamhetsområden. Målinriktningen

Läs mer

Miljöbilssituationen i Ljusdal **** 4 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Ljusdal **** 4 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Ljusdal **** 4 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring Framtidens transporter Skellefteå 9 okt Ingela Jarlbring Nationella och internationella transportmål - Målsättningar och utmaningar 2 2012-10-09 Fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Kommittédirektiv Översyn av energipolitiken Dir. 2015:25 Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Sammanfattning En kommitté i form av en parlamentariskt sammansatt kommission ska lämna underlag

Läs mer

Miljöprogram 2010-2013

Miljöprogram 2010-2013 Miljöprogram 2010-2013 Inledning Drivkraften i landstingets miljöarbete är att bidra till att skapa en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Detta ligger i linje med landstingets vision

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten

Läs mer

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE KF-bilaga 16/2005 HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Miljöpolicy och miljöprogram för Höganäs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2005-04-28 Innehåll 1. Höganäs och en hållbar utveckling 3 Hållbar utveckling

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200782 Sammanfattande beskrivning Projektet är ett samverkansprojekt där Länsstyrelsen i Skåne tillsammans

Läs mer

Fysisk planering i kommunerna för minskad klimatpåverkan

Fysisk planering i kommunerna för minskad klimatpåverkan RESULTAT FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNING 2011 Fysisk planering i kommunerna för minskad klimatpåverkan Fysisk planering för minskad klimatpåverkan 1 Förord Detta är den tredje enkäten från SKL om kommunernas arbete

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2011-03-30 Strategi för energieffektivisering 2010-2014 Strategi för energieffektivisering i Höörs kommun 2010-2014 Sida 1 av 31 Strategi för energieffektivisering i Höörs kommun 2010-2014 Sida 2 av 31

Läs mer

Finansdepartementets promemoria Bensin- och. Bensin- och dieselkonsumtion i Sverige ekonometriska skattningar av priselasticiteter

Finansdepartementets promemoria Bensin- och. Bensin- och dieselkonsumtion i Sverige ekonometriska skattningar av priselasticiteter PM 2013: RVI (Dnr 315-498/2013) Energimyndighetens rapport Implementering av art i- kel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Energimyndighetens beräkningar och förslag till kompletteringar Finansdepartementets

Läs mer

Fastighetskontorets strategi för energieffektivisering

Fastighetskontorets strategi för energieffektivisering Sandra Holmström Fastighetsavdelningen 08-508 270 39 Sandra.holmstrom@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2009-10-20 Fastighetskontorets strategi för energieffektivisering Förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden

Läs mer

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 -

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 - Klimatstrategi för minskad klimatpåverkan Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 216-4-19-1 - INLEDNING Kristianstads kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser samt med

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Yttrande över Ingen övergödning - Strategi för Stockholms län

Yttrande över Ingen övergödning - Strategi för Stockholms län 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1404-0476 Landstingsstyrelsen Yttrande över Ingen övergödning - Strategi för Stockholms län Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming Ärendebeskrivning

Läs mer

Minnesanteckningar nätverksträff energieffektiviseringsstöd Länsstyrelsen 2011-11-03

Minnesanteckningar nätverksträff energieffektiviseringsstöd Länsstyrelsen 2011-11-03 Mötesanteckningar 1 (5) Minnesanteckningar nätverksträff energieffektiviseringsstöd Länsstyrelsen 2011-11-03 Närvarande: Halldo Lundgren, Piteå kommun Åsa Wikman, Piteå kommun Wolfgang Mehl, Jokkmokks

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet 2013-02-04 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010 MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPDRAG Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan inom miljöanpassad offentlig

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012. Solenergi och gröna jobb

Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012. Solenergi och gröna jobb Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012 Solenergi och gröna jobb Vänsterpartiet 2012 Sverige behöver genomgå en grön omställning. Vänsterpartiet föreslår därför ett jobbpaket för miljön och klimatet

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun

Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun 1 (7) Datum 2016-08-05 Diarienummer KS 2016-203 Handläggare Dennis Lundquist Direkttelefon 0380-51 80 38 E-postadress dennis.lundquist@nassjo.se Kommunstyrelsen Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun

Läs mer

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Kommunfullmäktige 16 februari 2015

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Kommunfullmäktige 16 februari 2015 Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun Kommunfullmäktige 16 februari 2015 Hållbar utveckling Vad menar vi? Vår vision ( Usen) Sävsjö växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Byggandets klimatpåverkan en obekväm sanning

Byggandets klimatpåverkan en obekväm sanning Byggandets klimatpåverkan en obekväm sanning Kiruna 2015-03-11 Hans-Eric Johansson Bostadsutveckling AB En väckarklocka för bygg- och fastighetssektorn 2014 i Almedalen presenterade IVA och Byggindustrin

Läs mer

TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN

TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN 2008-10-20 Kontaktperson trafikkontoret Göran Westberg Trafikplanering Telefon: 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se Till Miljö- och trafikroteln Kontaktperson

Läs mer

Byggnaders energianvändning Kontrollstation2015 & Nära Nollenergibyggnader

Byggnaders energianvändning Kontrollstation2015 & Nära Nollenergibyggnader Byggnaders energianvändning Kontrollstation2015 & Nära Nollenergibyggnader Svein Ruud, Energi och bioekonomi SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Direktiv 2010/31/EG 19 (maj 2010 ) om byggnaders energiprestanda

Läs mer

Dalastrategi för Lågenergibyggande

Dalastrategi för Lågenergibyggande Dalastrategi för Lågenergibyggande Bakgrund Enligt EU direktiv 2010/31/EG kallat EPBD2 ska alla nya offentliga byggnader senast 2019 och övriga 2021 vara sk Nära Noll Energibyggnader. Enligt regeringens

Läs mer

Förslag till Energistrategi för Skåne

Förslag till Energistrategi för Skåne Förslag till Energistrategi för Skåne Remiss från november 2007 till 30 april 2008 Johannes Elamzon, Utvecklingsstrateg, Strategiavdelningen Dagens upplägg Kort bakgrund Energistrategins innehåll Hur arbeta

Läs mer

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 Henrik Wingfors Svensk Energi - Elbranschens samlade röst Innehåll Målet Scenarier och

Läs mer

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 Ystad kommun Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Nationella mål... 3 Ystad kommun... 3 Nulägesanalys av energianvändning i Ystads kommuns verksamhet...

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge fff Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge Policy, visioner, mål och åtgärdsförslag för miljö, ekonomi samt socialt ansvarstagande. Gäller för åren 2014-2024 Innehåll Landstingets aktiva arbete

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Vägen från Paris Miljö- och energidepartementet 2016-04-06 Dokumentbeteckning KOM (2016) 110 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Vägen efter

Läs mer

Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning i bolag inom kommun och landsting genomföras?

Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning i bolag inom kommun och landsting genomföras? Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning i bolag inom kommun och landsting genomföras? Anders Pousette Martina Berg Carl-Martin Johborg Agenda 10.00 Energikartläggningslagen -

Läs mer