HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE"

Transkript

1 KF-bilaga 16/2005 HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Miljöpolicy och miljöprogram för Höganäs kommun Antagna av kommunfullmäktige

2 Innehåll 1. Höganäs och en hållbar utveckling 3 Hållbar utveckling 3 Agenda 21 3 Höganäs kommuns ansvar och roll i en hållbar utveckling 4 2. Drivkrafter för miljöarbetet 5 3. Höganäs miljöpolicy 6 4. Miljömål för Sverige och Skåne 7 Nationella miljökvalitetsmål 7 Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram (LST) 7 Miljöprogram för region Skåne Höganäs kommuns övergripande miljömål 10 Miljömål och delmål för Höganäs kommun 11 Inköp 11 Energi 11 Uppvärmning 12 Transporter 12 Boende 13 Vatten Miljö på alla nivåer 15 Ansvar för det interna miljöarbetet 15 Uppföljning 16 Bilagor: 1 Sveriges nationella miljökvalitetsmål 2 Tidplan Miljöprogram Höganäs kommun 2

3 1. Höganäs och en hållbar utveckling Höganäs kommun har för sina verksamheter under åren haft ett miljöprogram för sina verksamheter, som baserat sig på de nationella och regionala miljömålen, vilka anpassats till kommunal nivå. Sedan programmet antogs har vi fått en ny lagstiftning, miljöbalken, och nya nationella miljömål. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 maj beslutades att arbetet med ett nytt miljöprogram skulle påbörjas, enligt kommunkansliets förslag. Det viktigaste är att tydliggöra vilka miljöfrågor inom våra verksamheter som har störst betydelse i arbetet med att uppnå ett hållbart samhälle. Hållbar utveckling Begreppet innebär att vår livsstil och vårt resursutnyttjande inte får äventyra kommande generationers möjlighet till ett bra liv. Agenda 21 Agenda 21 var det dokument för 21: a århundradet som togs fram av FN under miljökonferensen i Rio de Janeiro Dokumentet är en handlingsplan som uppmanar alla länder och alla människor att ta del av en utveckling för att främja miljön, människors hälsa och välbefinnande. 3

4 Höganäs kommuns ansvar och roll i en hållbar utveckling Höganäs kommun spelar en viktig roll i arbetet för hållbar utveckling. Kommunen har tidigare fastställt olika program och planer, som alla strävar mot en hållbar utveckling. Lokalt Agenda 21 program för Höganäs har både visioner och mål för ett hållbart samhälle. Kommunens Agenda-21 program, vars mål enligt beslut ska revideras år 2005, har mer och mer kommit att behandlas i såväl miljöprogram som folkhälsoplanering. Därmed har programmet till stor del spelat ut sin roll. Översiktsplanen för Höganäs kommun samt fördjupade översiktsplaner för olika tätorter innehåller många tankar om en hållbar utveckling av kommunen. Naturvårdsplanen beskriver många värdefulla naturområden som har stor betydelse för den biologiska mångfalden och för människors hälsa. Klimatstrategin som antogs april 2004, formulerar kommunens mål för att minska miljöpåverkan. I Kommunens VA-översikt finns en stark intention att sträva mot en begränsning av miljöpåverkande utsläpp. Energiplanen och Fjärrvärmeutredningen visar på kommunens intresse av att minska koldioxsidutsläppen i kommunen genom att ersätta fossila bränslen. Våren 2002 antogs en Vindkraftspolicy där lämpliga områden för prövning av uppförande av vindkraftverk redovisas. Ny Inköpspolicy med miljökrav vid upphandling antogs av fullmäktige i september Folkhälsoprogrammet är under antagande. I det betonas också miljöns betydelse för människors hälsa 4

5 2.Drivkrafter för miljöarbetet I Höganäs kommun har vi betydande miljöpåverkan framför allt inom transporter, energi, avfall och kemikaliehanteringen. Det är främst producerande verksamhet som berör s; renhållning, tekniskt underhåll och service, vatten- och energiförsörjning samt byggverksamheter. Organisation, planering och inköp inom kommunens verksamheter påverkar också miljön. Denna indirekta påverkan styrs främst av politiska beslut samt beslut i beställar- och beslutsfunktioner. Vid kommunens seminariedag inför det nya miljöprogrammet deltog både politiker och tjänstemän. Följande miljöfrågor identifierades under dagen: Kommunen ska föregå med gott exempel Miljöbedömning inför alla viktiga beslut Boende- och närmiljön Planeringsprocessen och infrastrukturen samt lokalisering av industrier Trafikfrågor, även säkerhet Energifrågor, uppvärmning Kunskap och utbildning 5

6 3. Höganäs kommuns miljöpolicy Ett effektivt miljöarbete bidrar till att skapa tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans i kommunen. Höganäs kommun ska genom offensiva miljösatsningar vara förebild för invånarna och verka för att kommunen tar sitt ansvar på vägen mot ett hållbart kretsloppssamhälle. Vi i Höganäs kommun ska: väga in miljöaspekter i alla kommunala beslut. minska användningen av fossila bränslen inom energiområdet till förmån för nya uppvärmningssätt så att koldioxidhalten minskar. Vi ska informera kommuninvånarna så att vi skapar intresse för energieffektivisering. samordna transporterna såväl inom den egna verksamheten som inom kollektivtrafiken för att minska transportarbete inom kommunen. Vi ska prioritera de mest miljöanpassade fordonen. påskynda miljöanpassningen av kommunens upphandlingar. Särskilt viktigt är omställning till miljöanpassade transporter, utfasning av särskilt farliga ämnen och upphandling av ekologiska livsmedel. med kretsloppsinriktning och delaktighet ska vår fysiska planering leda till boende och företagsamhet som ökar vårt bidrag till Sveriges hållbara utveckling. verka för ett levande hav längs våra kuster och att vi får ett grundvatten av god kvalitet. 6

7 4. Miljömål för Sverige och Skåne Nationella miljökvalitetsmål Regeringen har antagit 15 nationella miljömål för ekologisk hållbar utveckling (ytterligare ett, biologiskt mångfald, är under antagande). Syftet är att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. (En generation = 25 år) De nationella miljömålen kan sammanfattas i tre övergripande mål: skyddet av miljön, en hållbar försörjning samt effektiv användning av energi och andra naturresurser. I regeringens proposition Svenska miljömål delmål och åtgärdsstrategier gör regeringen följande bedömning: delmål till kvalitetsmålen och åtgärder för att nå dem bör utformas med utgångspunkt i följande grundläggande värden: Människors hälsa Den biologiska mångfalden och de kulturhistoriska värdena Ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga En god hushållning med naturresurserna Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram (LST) Länsstyrelsen har antagit miljöprogram för Skåne län med regionala mål som bygger på de nationella målen. För åren finns följande åtgärdspaket: - Skåne köper klokt handlar om att miljöanpassning av länets privata och offentliga upphandling påskyndas och samordnas. Särskild stimulans ges för ekologiska livsmedel, miljöanpassade transporter samt utfasning av särskilt farliga kemikalier. 7

8 - I avsnittet Skåne glittrar och betas konstaterar man att Skånes ädellövskogar, vattendrag och kuster ska bevaras och utvecklas samt att det ska finnas planer för detta. Konsumenterna ska kunna köpa skånskt naturbeteskött och därmed bidra till att bevara det skånska landskapet. Våtmarker återskapas i odlingslandskapet för att bevara mångfalden och minska övergödningen i havet. Tillgängligheten ökar och besöksnäringen utvecklas i det skånska landskapet. - Skåne ska ha mer mobility management genom att ett skånskt mobilitykontor startas med uppgift att stärka redan pågående arbete med att minska behovet av transporter. Mobility Manegment innebär ett nytt sätt att tänka och är ett alternativ till ny infrastruktur eller nya restriktioner. Syftet är att påverka resan eller transporten innan den börjat. Till skillnad från traditionell trafikplanering, som sysslat med att på olika sätt tillgodose efterfrågan på rörligheten utan att ifrågasätta den, försöker Mobility Management påverka efterfrågan. - Fossilfritt i skånska tankar innebär att Skånes bilägare smidigt ska kunna tanka fossilfria drivmedel längs de skånska vägarna. Undervisning i sparsamt körande (Ecodriving) finns på alla nivåer. - En skånsk energistrategi för både energiförsörjning och användning tas fram. Kommunerna slår fast kvalitetskrav vid nybebyggelse som omfattar exempelvis högsta energiförbrukningen per yta. Detaljerade och enkla energimätningar per hushåll gör att energianvändningen synliggörs och skapar intresse för energieffektivisering. - Avgifta skånsk produktion handlar om att skånsk varuproduktion och import miljöanpassas bland annat genom att särskilt farliga ämnen fasas ut i enlighet med svensk, europeisk och global kemikaliestrategi. 8

9 - Kommunerna ska ha en planering med miljömål. Den fysiska planeringen leder till att ny bebyggelse och ny verksamhet lokaliseras på ett sätt som bidrar till att miljömålen uppnås. Det innebär också att när befintlig bebyggelse ändras skapas förutsättningar för gång- och cykeltrafik, ett bra underlag för kollektivtrafik och därmed ett minskat resande. Byggnader som är särskilt värdefulla för det skånska kulturarvet och som behöver bevaras har identifierats av kommunerna. - Skånsk hälsa handlar om att den skånska befolkningens hälsa ska förbättras genom nya och säkra cykelvägar i och mellan städer och till grönområdena. Färre människor ska störas av buller i sina bostäder. Luftföroreningar och buller minskar genom att kommunerna prioriterar de mest miljöanpassade fordonen och de viktigaste transporterna i städerna. Grundvattentillgångar och dricksvattentäkter skyddas. Kommunerna bör ha inventerat i vilka byggnader ventilationen behöver förbättras och radonhalten minska samt börja åtgärda dessa. - Öresundsregionen renast i Europa. Miljöprogrammet för Öresundsregionen börjar genomföras för att nå Öresundsregionens miljömål. Ett gemensamt miljöanpassat transportsystem är prioriterat, liksom att hamnarna har avgifter som stimulerar till miljöanpassad teknik och bränsle. - Information, kunskap och forskning är viktiga frågor. Här nämns bland annat att grundläggande kunskaper om och förståelse av miljötillståndet ska förbättras hos enskilda individer. 9

10 Miljöprogram för region Skåne Region Skåne har fastställt sitt miljöprogram med sex övergripande mål. 1. Miljöhänsyn ska tas vid planering, upphandling och inför beslut. 2. Miljöledningssystem ska införas i Region Skånes verksamheter. 3. Miljöbelastningen från transporter i regionen ska minska. 4. Energin ska användas effektivare. 5. Avfallsmängden ska minska och återvinningen öka. 6. Kemikalieutsläppen ska minska. De övergripande miljömålen ska på varje verksamhetsnivå brytas ned till egna detaljerade mätbara mål och åtgärder/handlingsplaner. Varje konkret mål och varje handling ska förses med namn på ansvarig, samt resursberäkning av tid och budget. Även uppföljningsmetoder ska anges. 5. Höganäs kommuns övergripande miljömål Höganäs är en kommun med höga naturvärden. Här finns närhet till natur- och rekreationsområden och värdefulla stränder som lockar både kommuninvånare och turister. Ett levande hav och möjlighet till ett bra badvatten är bland de saker som bör prioriteras för att behålla kommunens standard. Liksom övriga landet är det viktigt att även här i kommunen arbeta för att förändra och minska kommunens energianvändning liksom att utfasa användningen av särskilt farliga ämnen. 10

11 Miljömål och delmål för Höganäs kommun Inköp MÅL: Vid inköp och upphandlingar ska kommunen, som ett av flera kvalitetskrav, väga in natur- och arbetsmiljöaspekter. Höganäs kommun skall driva en miljömedveten upphandling och miljökrav ska ställas på de varor och tjänster som ingår i våra ramavtal och övrig upphandling. Delmål: Miljödeklarationer ska normalt krävas vid inköp och upphandlingar. Miljökrav ska ställas vid upphandling, så som riktlinjerna i upphandlingspolicyn säger. Alla som arbetar med upphandling och inköp ska ges relevant miljöutbildning. (50 % år 2005, samtliga senast år 2006) Upphandling och inköp ska ske med stöd av EKU handboken och i vissa fall den så kallade Västernorrlandspärmen. (senast år 2006) ENERGI MÅL: Vi ska arbeta med att begränsa utsläpp av växthusgaser och koldioxidutsläpp eftersom de utgör ett av de största hoten mot vår miljö. Utsläppsnivån av växthusgaser från källor inom Höganäs kommun ska vara halverade år 2050 jämfört med utsläppsnivån år Utsläppen av koldioxid från källor inom Höganäs kommun ska 2010 vara 5 % lägre än utsläppen år 2000, vilket motsvarar en ökning med 25 % jämfört med 1990 års nivå. 11

12 Delmål Uppvärmning Kommunfullmäktige har i mars 2005 beslutat att ett fjärrvärmenät ska byggas ut i de centrala delarna av Höganäs tätort. (påbörjas år 2005; första etappen beräknas vara utbyggd i slutet av år 2006) Möjligheterna till mindre, kollektiva uppvärmningssystem i befintliga småhusområden och mindre orter, där fjärrvärme eller naturgas inte är möjligt, undersöks. (senast år 2007) Möjligheterna inom befintliga områden till utnyttjande av lokala energitillgångar som spillvärme från avloppsreningsverket och gruvvatten, sorterat industriavfall samt halm, flis och dylikt ska undersökas. (senast år 2007) Med hjälp av bland annat lokala föreskrifter ställer kommunen krav på pannor, vedkvalitet, eldningssätt och ackumulatortank vid vedeldning och annan eldning med fast bränsle. (senast år 2006) Kommuninvånarna ska ha fortsatt möjlighet till information om miljöanpassad uppvärmning genom en energirådgivare. Kommuninvånarna ska ges information om hur man eldar i braskaminer och öppna spisar för att undvika att röken ger hälsoproblem i omgivningen. (år 2005) Borttaget: s Borttaget: enast Transporter Kommunen ska vid utformning av förfrågningsunderlag för nyanskaffning av motorfordon särskilt vikta möjlig användning av förnybara drivmedel i syfte att uppnå en fordonspark av bästa miljöklassning. (från och med år 2005) En bilpool anordnas inom kommunen för inbokning av de kommunala förvaltningarna. (påbörjas år 2005) Borttaget: 4 12

13 Kommunen ska medverka till att minst ett tappställe med naturgas/gasol eller biogas/övrigt förnybart bränsle anordnas inom kommunen. Tappstället ska vara tillgängligt för såväl allmänhet som kommun. (år 2005) Kommunen bör i planering och genomförande prioritera åtgärder som minskar transportbehovet eller påverkar valet av transportsätt. (från och med år 2005). Kommunen verkar för att ett resecentrum etableras i Höganäs kommun. (senast år 2007) Kollektivtrafiken och cykeltrafiken bör utvecklas och prioriteras genom fysiska åtgärder och genom informationskampanjer. Borttaget: 4 BOENDE MÅL: All bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Delmål En policy för ett miljöanpassat byggande vid planering av ny bebyggelse ska upprättas.(år 2005) Ett grönstrukturprogram för kommunens tätorter med mer än 2000 invånare tas fram och ställningstagandena integreras i översiktsplanen. (senast år 2006) Naturvårdplanen revideras innan år 2010 med tanke på förändringar i lagstiftning och ökade kunskaper inom området. Den lokala planen för cykelvägar revideras. I planen behandlas även promenadstråk och vandringsleder. (år 2005) Borttaget: senast Borttaget: senast 13

14 I översikts- och detaljplaner följs Boverkets rekommendationer om maximalt avstånd mellan bostäder och parker respektive större rekreationsområden (50, 200 och 500 m). (från och med 2005) I samhällsplaneringen tillämpas fortlöpande Naturvårdsverkets förslag till riktvärden för vägtrafik buller och allmänna råd om buller från verksamheter samt Socialstyrelsens allmänna råd om inomhusbuller. Borttaget: 4 VATTEN Mål: Kommunen ska verka för att miljön i vattnet runt våra kuster förbättras och att våra stränder och naturområden blir attraktiva för såväl kommuninvånare som besökare. Vi ska verka för att kommunens grundvatten ska vara av god kvalitet utan bekämpningsmedelsrester och annan negativ påverkan. Delmål Vi ska fortsätta att delta i de regionala vattenvårdsförbunden vars arbete berör våra kuster. Vi fortsätter att arbeta för att använda alternativa metoder istället för kemisk bekämpning på offentlig mark. Kommunen informerar hushåll med enskilda avlopp om att det är positivare för miljön att använda tvättmedel med låga fosforhalter. (år 2005) Plan för lokalt omhändertagande av dagvatten ska tas fram. (senast år 2006) Vi fortsätter genomföra programmet Grön kvalitetsturism. Borttaget: senast 14

15 6. Miljö på alla nivåer Miljöarbetet inom Höganäs kommun blir framgångsrikt om det får stöd och engagemang från både kommunanställda och invånare. Miljöarbetet ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet inom varje verksamhet. Varje förvaltning har sin specifika miljöpåverkan. Miljöfrågorna kommer därför att behandlas olika i olika verksamheter. För att åstadkomma en effektiv styrning bör ambitionsnivån stämmas av med de medel som anslås i kommunfullmäktiges budget. Det är först när miljömålen integreras i kommunens egna styr- och uppfölj-ningssystem som de blir föremål för politisk styrning och prioritering. Ansvar för det interna miljöarbetet Kommunstyrelsens ansvar och uppgifter: Ansvara för övergripande och strategiska frågor rörande utveckling av miljöarbetet. Ansvara för att miljöarbetet följs upp ur ett helhetsperspektiv. Redovisa analyser av miljöarbetet till kommunfullmäktige i samband med budget, uppföljning och bokslut. Nämndernas ansvar och uppgifter är att: Långsiktigt planera för ett hållbart samhälle med en god miljö och en god hälsa. Formulera inriktningsmål utifrån programmet. Genomföra olika insatser för en god miljö. 15

16 Uppföljning Kommunchefen svarar för uppföljning och utvärdering av målen i miljöprogrammet. Varje chef har på motsvarande sätt ansvar för att följa upp sin verksamhets mål och handlingsplaner för miljöarbetet. Miljöprogrammet ska betraktas som en levande handling. De övergripande målen revideras vart tredje till femte år, medan de konkreta målen och åtgärder revideras årligen. 16

17 Bilaga 1 Sveriges nationella miljökvalitetsmål. 1. Frisk luft 2. Grundvatten av god kvalitet 3. Levande sjöar och vattendrag 4. Myllrande våtmarker 5. Hav i balans samt levande skärgård 6. Ingen övergödning 7. Bara naturlig försurning 8. Levande skogar 9. Ett rikt odlingslandskap 10. Storslagen fjällmiljö 11. God bebyggd miljö 12. Giftfri miljö 13. Säker strålmiljö 14. Skyddande ozonskikt 15. Begränsad klimatpåverkan 17

Lokala miljömål för Tranemo kommun

Lokala miljömål för Tranemo kommun Lokala miljömål för Tranemo kommun Sveriges riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling, varav 14 är tillämpliga för Tranemo kommun. Målet är att Sverige år 2020 ska

Läs mer

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Miljöprogram 2030 Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Vi har en vision om att Vänersborgs kommun ska vara attraktiv och

Läs mer

Hur mår miljön i Västerbottens län?

Hur mår miljön i Västerbottens län? Hur mår miljön i Västerbottens län? Når vi miljömålen? Uppnås miljötillståndet? Hur arbetar vi för att uppnå en hållbar utveckling med miljömålen som verktyg? Det övergripande målet för miljöpolitiken

Läs mer

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6.1 Miljömål Agenda 21 är FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling. Programmet är ett globalt samarbete som anger mål och riktlinjer för att uppnå

Läs mer

Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010

Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010 Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010 Götene kommuns miljöpolicy och lokala miljömål Bakgrund Följande dokument innehåller miljöpolicy och miljömål för Götene kommun. Miljöpolicyn anger kommunens

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Förord. Vi har ett bra och effektivt miljöarbete

Förord. Vi har ett bra och effektivt miljöarbete Förord Vi har ett bra och effektivt miljöarbete i Sverige och Örebro län. I vårt län har vi minskat våra klimatpåverkande utsläpp med nästan 20 procent sedan 1990. Inom arbetet för minskad övergödning

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR Generationsmål Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför

Läs mer

Folkhälsa och miljö. Mål - miljö. Mål - folkhälsa

Folkhälsa och miljö. Mål - miljö. Mål - folkhälsa Folkhälsa och miljö Mål - folkhälsa Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget att folkhälsan förbättras för de grupper i befolkningen

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen?

Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen? Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen? En bra miljö kan handla om många olika saker t.ex. frisk luft, rent vatten och en stor biologisk mångfald. Tyvärr är miljöproblemen ibland så stora att varken

Läs mer

STRATEGI PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER REGLER MILJÖPROGRAM F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N

STRATEGI PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER REGLER MILJÖPROGRAM F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N STRATEGI PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER REGLER MILJÖPROGRAM F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N INNEHÅLL LÄSANVISNINGAR...4 Aktualiserat miljöprogram...4 Tillägg till miljöprogram...4 Höganäs kommuns miljöprogram...4

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET BILAGA TILL ÖVERSIKTSPLANEN 2010 2030

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET BILAGA TILL ÖVERSIKTSPLANEN 2010 2030 ETT HÅLLBART ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET BILAGA TILL ÖVERSIKTSPLANEN 2010 2030 ÖVERSIKTSPLAN FÖR VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 1 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117 Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Klimatet, en drivkraft att minska koldioxidutsläppen...

Läs mer

Miljö och stadsbyggnad. Vi skapar god livskvalitet

Miljö och stadsbyggnad. Vi skapar god livskvalitet Miljö och stadsbyggnad I Uddevalla är vi: Öppna - vi bjuder in till dialog och vill förnyas Orädda - vi har mod att ta risker och prövar gärna nya idéer Energiska - vi har kraft att driva igenom det vi

Läs mer

De 15 nationella miljökvalitetsmålen har varit vägledande för detta miljöprogram.

De 15 nationella miljökvalitetsmålen har varit vägledande för detta miljöprogram. Miljöprogram sammanfattning De 15 nationella miljökvalitetsmålen har varit vägledande för detta miljöprogram. Miljömålen är: begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö,

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Miljöprogram för Högsby kommun

Miljöprogram för Högsby kommun Miljöprogram för Högsby kommun 2 Inledning 2008-12-19 antog Kommunfullmäktige ett lokalt miljöprogram, för Högsby kommun, med koppling till de nationella miljökvalitetsmålen. Detta dokument är en sammanställning

Läs mer

Johanna Ingre, Processledare Hållbar Samhällsbyggnad. Klimatsmart Borlänge Energi- och klimatstrategi

Johanna Ingre, Processledare Hållbar Samhällsbyggnad. Klimatsmart Borlänge Energi- och klimatstrategi Johanna Ingre, Processledare Klimatsmart Borlänge Energi- och klimatstrategi Borlänge en av Dalarnas 15 kommuner Areal: 586 km2 48 000 invånare Kommunfullmäktiges vision Vi som nu lever och arbetar i

Läs mer

Naturvårdsplan 2010. Lysekils kommun. DEL 2 Åtgärdsprogram. Antagandehandling 2010-12-16

Naturvårdsplan 2010. Lysekils kommun. DEL 2 Åtgärdsprogram. Antagandehandling 2010-12-16 Naturvårdsplan 2010 Lysekils kommun DEL 2 Åtgärdsprogram Antagandehandling 2010-12-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 1.1 Syfte 1.2 Innehåll 1.3 Begränsningar 1.4 Beskrivning av hur planen arbetats

Läs mer

Lokala miljömål 2016-2021. Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021

Lokala miljömål 2016-2021. Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021 Lokala miljömål 2016-2021 Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021 Diarienummer Uppföljning och tidplan Kommunchef Fastställt Kommunfullmäktige Dokumentet

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR DE REGIONALA MILJÖMÅLEN ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Under 2006 genomförde Länsstyrelsen Gävleborg en revidering av de regionala miljömålen. I samband med detta arbete diskuterades även relevanta miljömålsåtgärder.

Läs mer

Styrdokument. Energiplan. Ej kategoriserade styrdokument. Antagen av kommunfullmäktige 1994-06-20, 91. Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31

Styrdokument. Energiplan. Ej kategoriserade styrdokument. Antagen av kommunfullmäktige 1994-06-20, 91. Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Energiplan Ej kategoriserade styrdokument Antagen av kommunfullmäktige 1994-06-20, 91 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 ENERGIPLAN Styrdokument - Ej kategoriserade Datum 1994-06-20 2 (3)

Läs mer

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun 2010-2020 2010-06-09 Reviderad 2016-XX-XX 1 Förord Klimatfrågorna har under de senare åren hamnat i fokus i takt med att nya forskningsrapporter visar på ökande

Läs mer

Underlag till tillsynsplan 2015

Underlag till tillsynsplan 2015 Underlag till tillsynsplan 2015 Resursbehovet specificerat efter Sveriges 16 nationella miljömål samt efter övriga verksamheter (17-20) som inte kan härledas till ett miljömål. Varje miljömål är indelat

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT

TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT Sida 1 av 6 TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT Giftfri miljö Frisk luft god kvalitet Levande sjöar och vattendrag Hav i balans samt levande kust och skärgård Ett rikt odlingslandskap Levande skogar Myllrande våtmarker

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

HUR KAN DEN OFFENTLIGA UPPHANDLING BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING? Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

HUR KAN DEN OFFENTLIGA UPPHANDLING BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING? Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling HUR KAN DEN OFFENTLIGA UPPHANDLING BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING? Annie Stålberg MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPDRAG Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling och

Läs mer

Miljöprogram 2010-2013

Miljöprogram 2010-2013 Miljöprogram 2010-2013 Inledning Drivkraften i landstingets miljöarbete är att bidra till att skapa en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Detta ligger i linje med landstingets vision

Läs mer

Detaljplan för del av Vångerslät 7:96 i Läckeby, Kalmar kommun

Detaljplan för del av Vångerslät 7:96 i Läckeby, Kalmar kommun BEHOVSBEDÖMNING (för MKB) 1(6) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2011-03-29 2010-3803 Rebecka Sandelius 0480-45 03 33 Detaljplan för del av Vångerslät 7:96

Läs mer

Grundläggande miljökunskapsutbildning

Grundläggande miljökunskapsutbildning Grundläggande miljökunskapsutbildning 3 oktober 2013 Per Nordenfalk per.nordenfalk@jarfalla.se, 08-580 287 06 Jessica Lindqvist jessica.lindqvist@jarfalla.se, 08-580 291 36 www.jarfalla.se/miljodiplom

Läs mer

VA-policy. Oskarshamns kommun

VA-policy. Oskarshamns kommun VA-policy VA-policy Antagen av KF 2013-04-08, 59 Upprättad som ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen (LOVA). Postadress

Läs mer

Behovsbedömning för planer och program

Behovsbedömning för planer och program BEHOVSBEDÖMNING 1 (13) Kommunstyrelseförvaltningen Behovsbedömning för planer och program Enligt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)

Läs mer

Miljönämndens Barnbokslut 2009

Miljönämndens Barnbokslut 2009 Miljönämndens Barnbokslut 2009 Miljöförvaltningens rapport 1/2010 Miljönämndens Barnbokslut år 2009 tillämpningen av kommunalt handlingsprogram för Förenta Nationernas Barnkonvention i miljönämndens verksamhet-

Läs mer

MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER

MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER 52(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER Ett genomförande av de möjligheter till utveckling som den fördjupade översiktsplanen medger ger olika konsekvenser i samhället. I följande

Läs mer

Sundsvalls Agenda 21 för en god livsmiljö

Sundsvalls Agenda 21 för en god livsmiljö SUNDSVAL LS KOMMUN Sundsvalls Agenda 21 för en god livsmiljö Boende Makt Avfall Transporter Natur Produktion Hälsa Energi Kunskap Konsumtion Vägvisare för miljö och utveckling för de kommande 25 åren.

Läs mer

Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014

Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014 Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014 Naturvårdsprogram för Hällefors kommun Uppdaterad kortversion Ett naturvårdsprogram för Hällefors kommun antogs i komunfullmäktige 2010-11-16. I denna kortversion

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge fff Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge Policy, visioner, mål och åtgärdsförslag för miljö, ekonomi samt socialt ansvarstagande. Gäller för åren 2014-2024 Innehåll Landstingets aktiva arbete

Läs mer

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Bilaga 1. Nationella miljömål Antaget av Kommunfullmäktige 2014-05-14, 85 En höstpromenad vid Ellenösjön kan vara ett trevligt mål! Foto: Maritha Johansson Dalslandskommunernas

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun Biogas som drivmedel Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun fastställd av Kommunstyrelsen 26 februari 2009 Regional strategi för införande av biogas på Gotland

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD

Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD Upplandsstiftelsens naturvårdspolicy 2009-03-26 1(6) Beslutad av styrelsen 2009-03-06 UPPLANDSSTIFTELSENS NATURVÅRDSPOLICY INLEDNING Naturvårdsarbetet

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram

Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram AVTALSPROCESSEN Beslutad av branschorganisationerna Juni 010 Innehåll 1 Inledning... 4 Struktur... 5 Kollektivtrafikens miljöpåverkan... 6 4 Miljöpolicy... 8 5

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2011/416 2014-06-02 PLAN NR 158 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Del av Kv. Svärdet, Tomelilla kommun, Skåne län INLEDNING Varje detaljplan

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015.

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Hållbarhetsdefinition...

Läs mer

Miljöpolicy 2008-2010. Policy. Hälsa Sjukvård Tandvård

Miljöpolicy 2008-2010. Policy. Hälsa Sjukvård Tandvård Hälsa Sjukvård Tandvård Policy Miljöpolicy 2008-2010 Att ta hänsyn till miljön är viktigt, för att medverka till en långsiktig, hållbar utveckling. I denna miljöpolicy anges inriktningen för miljöarbetet

Läs mer

VISION 2015 VISION 2015, MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER. Vision och strategi. Vår vision. Strategi

VISION 2015 VISION 2015, MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER. Vision och strategi. Vår vision. Strategi VISION 2015 Ett hållbart samhälle skall tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov. Alla beslut skall utformas på ett sätt som beaktar ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Utvärdering av elbussar i landsbygdstrafik

Utvärdering av elbussar i landsbygdstrafik Utvärdering av elbussar i landsbygdstrafik Sveriges Miljömål Generationsmålet Presentationsmaterial och diskussionsnoteringar från möte i Kajutan 24 september 2 Det övergripande målet för miljöpolitiken

Läs mer

Miljöbokslut. Foto: Daniel Helsing

Miljöbokslut. Foto: Daniel Helsing Miljöbokslut 2015 Foto: Daniel Helsing Innehåll Inledning... 3... 3 Vad innehåller miljöbokslutet?... 3 Miljömålen... 3 Begränsad klimatpåverkan... 4 Frisk luft... 5 Bara naturlig försurning... 6 Giftfri

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Detta är en populärversion av den första kombinerade energi- och klimatstrategin för Västerviks kommun.

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT. Miljöarbete i Uddevalla kommun

HÅLLBAR TILLVÄXT. Miljöarbete i Uddevalla kommun HÅLLBAR TILLVÄXT Miljöarbete i Uddevalla kommun Visste du? Uddevalla kommun är sedan 2010 diplomerad Fairtrade City. Detta betyder bland annat att vi engagerar oss för etisk konsumtion och lever upp till

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. Detaljplan för Kvarter Persikan i Aneby tätort, Aneby kommun. Samhällsbyggnadsavdelningen 2013-02-12

BEHOVSBEDÖMNING. Detaljplan för Kvarter Persikan i Aneby tätort, Aneby kommun. Samhällsbyggnadsavdelningen 2013-02-12 1(6) Samhällsbyggnadsavdelningen 2013-02-12 BEHOVSBEDÖMNING Dnr 2012-0818-214/205 Detaljplan för Kvarter Persikan i Aneby tätort, Aneby kommun Enligt 5 kap 18 plan- och bygglagen ska en miljöbedömning

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020

Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020 Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020 Miljöprogram för Vaxholm 2014 2020 Vaxholm 4 Hållbar miljö 5 Hållbar utveckling miljöprogrammet i ett nationellt och regionalt sammanhang 7 Var miljösmart i vardagen

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

NYNÄSHAMN. - presentation om kommunens miljöarbete

NYNÄSHAMN. - presentation om kommunens miljöarbete NYNÄSHAMN - presentation om kommunens miljöarbete 1 2 Skärgårdskommun nära storstad 26 500 invånare 30 minuter till Globen Havshorisonten ses från fastlandet Stadskärna Landsbygd 100 mil kust 1852 öar

Läs mer

Mål för Riksdagsförvaltningens miljöarbete 2012-2015

Mål för Riksdagsförvaltningens miljöarbete 2012-2015 Mål för Riksdagsförvaltningens miljöarbete 2012-2015 Bakgrund Utgångspunkterna för Riksdagsförvaltningens miljömål är Riksdagsförvaltningens betydande miljöaspekter samt de nationella miljökvalitetsmålen

Läs mer

Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande i Lidköpings kommun

Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande i Lidköpings kommun Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande i Lidköpings kommun ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-05-29 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Omfattning... 3 Revidering...

Läs mer

Miljöbokslut 2002. Anlagt utjämningsmagasin för omhändertagande

Miljöbokslut 2002. Anlagt utjämningsmagasin för omhändertagande Miljöbokslut 22 Miljöbokslut är ett sätt att redovisa miljötillståndet i kommunen. Här redovisas också kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som stöd och inspiration

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386 KS 13.386 Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun Behovsbedömning Sektor samhällsbyggnad Plan- och exploateringsenheten 2016-03-04 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Kort beskrivning

Läs mer

Vad alla bör veta om miljöbalken! Källa: Miljöbalksutbildningen

Vad alla bör veta om miljöbalken! Källa: Miljöbalksutbildningen Vad alla bör veta om miljöbalken! Källa: Miljöbalksutbildningen INNEHÅLL 1. Miljöbalkens historia 2. Miljöbalkens syfte och mål 3. Balkens fem grundstenar 4. Balkens struktur 5. När gäller miljöbalken?

Läs mer

MILJÖPOLICY. Fastställd av styrelsen den 6 december 2013

MILJÖPOLICY. Fastställd av styrelsen den 6 december 2013 MILJÖPOLICY Fastställd av styrelsen den 6 december 2013 Inledning I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 27 2013-06-10 Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012 2015 för Farsta stadsdelsnämnd

Miljöhandlingsplan 2012 2015 för Farsta stadsdelsnämnd FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA MILJÖHANDLINGSPLAN SID 1 (8) Miljöhandlingsplan 2012 2015 för Farsta stadsdelsnämnd 1. Miljöeffektiva transporter Stadens mål är ett långsiktigt hållbart transportssystem,

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

LEADER Göteborgs Insjörike

LEADER Göteborgs Insjörike LEADER Göteborgs Insjörike PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att fylla i dokumentet på skärmen och spara det i din dator. Maila sedan in din ansökan. 1. Allmänna uppgifter

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun?

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljö energi natur Strategiskt och långsiktigt arbete & vardagens pågående arbete Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljöfrågor energifrågor naturvård energirådgivning (diversearbetare )

Läs mer

Remiss: Ekologiskt ramverk för program och planer samt Miljö- och klimatprogram

Remiss: Ekologiskt ramverk för program och planer samt Miljö- och klimatprogram GOM* 3Lö\$~öZ'2\ Uppsala "KOMMUN Handläggare Astrid Nyström KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Datum Diarienummer 2013-02-26 BUN-2012-1533.50 Barn- och ungdomsnämnden Remiss: Ekologiskt ramverk

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

Detta vill vi att partierna i Västerås stad åstadkommer under mandatperioden 2015-2018

Detta vill vi att partierna i Västerås stad åstadkommer under mandatperioden 2015-2018 Detta vill vi att partierna i Västerås stad åstadkommer under mandatperioden 2015-2018 2014-08-26 Krav på partierna i Västerås mandatperiod 2015 2018_s1BJ 1 ETT LÅNGSIKTIGT HÅLLBART VÄSTERÅS. Naturskyddsföreningen

Läs mer

Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl

Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl VAXHOLMS STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Vår beteckning STAD 2013:KS047 Streckad linje avser programområde Program för Kv. Landstinget 3 och 5 m fl Inledning Vaxholms stad är en expansiv kommun och efterfrågan

Läs mer

Remissvar Översiktsplan för Danderyds kommun 2013-2030

Remissvar Översiktsplan för Danderyds kommun 2013-2030 1(6) Remissvar Översiktsplan för Danderyds kommun 2013-2030 Ärendet Ett samrådsförslag till ny översiktsplan för Danderyds kommun 2013-2030 har tagits fram av kommunledningskontoret tillsammans med sakkunniga

Läs mer

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. 10. Nationella mål är livsviktigt för människan och en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnet rör sig genom hela ekosystemet, men för också med sig och sprider föroreningar från en plats till en

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR MILJÖNÄMNDEN

STYRDOKUMENT FÖR MILJÖNÄMNDEN www.hassleholm.se STYRDOKUMENT 2015 2018 1 STYRDOKUMENT FÖR MILJÖNÄMNDEN 2015-2018 INNEHÅLL FÖRORD Innehållsförteckning 2 Förord 3 Miljönämndens ansvarsområden 4 Kommunens vision 5 För tredje gången gör

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Rör inte vår åkerjord

Rör inte vår åkerjord Rör inte vår åkerjord Om Skåne läns nollvision för bebyggelse på jordbruksmark 12 mars 2013 Elisabet Weber länsarkitekt Skåne i korthet! 33 kommuner 12 x 12 mil i kvadrat 1, 2 miljoner inv en del av Öresundsregionen

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet

Biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet Biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet Myndigheter med ansvar för biologisk mångfald Naturvårdsverket, övergripande ansvar Länsstyrelserna, 21 stycken Kommuner, 290 stycken Jordbruksverket,

Läs mer

Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Januari 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756

Läs mer

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv 7 Ingen övergödning Miljökvalitetsmålet Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna

Läs mer

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001 Dagvattenpolicy Gemensamma riktlinjer för hantering av Dagvatten I tätort september 2001 Upplands Väsby kommun Sigtuna kommun Vallentuna kommun Täby kommun Sollentuna kommun Tätortens Dagvatten Förslag

Läs mer

Yttrande över Ingen övergödning - Strategi för Stockholms län

Yttrande över Ingen övergödning - Strategi för Stockholms län 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1404-0476 Landstingsstyrelsen Yttrande över Ingen övergödning - Strategi för Stockholms län Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming Ärendebeskrivning

Läs mer

Miljömål för Borås Stad

Miljömål för Borås Stad Miljömål för Borås Stad Kunskap Energi och trafik Boråsarna har en samlad informationskanal om vad som händer inom miljöområdet. 50 procent av skolorna och förskolorna har utmärkelsen Grön flagg eller

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Förslag till lokala miljömål för Nacka.

Förslag till lokala miljömål för Nacka. 6 (57) 52 Dnr MSN 2012/156-003 Förslag till lokala miljömål för Nacka Beslut Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden beslutar att remittera bifogat förslag till lokala miljömål för Nacka till berörda nämnder i

Läs mer

Framsidan. Miljömålsprogram för Gnosjö kommun

Framsidan. Miljömålsprogram för Gnosjö kommun Framsidan Miljömålsprogram för Gnosjö kommun Innehåll Miljövårdsprogram 3 1. Begränsad klimatpåverkan 4 2. Frisk luft 5 3. Bara naturlig försurning 6 4. Giftfri miljö 7 5. Skyddande ozonskikt 8 6. Säker

Läs mer

Areella näringar 191

Areella näringar 191 Areella näringar 191 192 JORDBRUK Högvärdig åkermark är av nationell betydelse (miljöbalken 3:4). Det betyder att sådan jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller andra anläggningar endast om

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council 1 Bygg- och fastighetsbranschen saknade verktyg för att klara de 16 miljökvalitetsmålen 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk

Läs mer

Energistrategi. Älvkarleby kommun

Energistrategi. Älvkarleby kommun Energistrategi Älvkarleby kommun Innehåll Energistrategi... 0 Inledning... 2 Syfte... 3 Fokusområden... 3 Mål... 3 Handlingsplan... 4 Kommunens personbilar ska år 2020 bestå av enbart miljöklassade bilar...

Läs mer

Miljöbokslut 2003. Miljöåtgärder år 2003

Miljöbokslut 2003. Miljöåtgärder år 2003 Miljöbokslut 2003 Miljöbokslut är ett sätt att redovisa miljötillståndet i kommunen. Här redovisas också kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som stöd och inspiration

Läs mer