Strategi för Energieffektivisering Ljusdals kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun"

Transkript

1 Ljusdals kommun

2 Lennart Wing Bengt Gustafsson (14) Sammanfattning Denna strategi utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med energieffektivisering och omfattar samtliga förvaltningar och enheter inom kommunen samt hel och majoritetsägda bolag. Övergripande mål Energianvändningen för uppvärmning skall minska med 10 procent till år 2014 och 20 procent till år 2020, i förhållande till basåret Energianvändningen för verksamhets och fastighetsel skall minska med minst 20 procent till år 2014 och 30 procent till år 2020, i förhållande till basåret Motsvarande mål för drivmedel är en minskning med 10 respektive 20%. Den årliga energianvändningen beräknas mot ovan minska med MWh till år 2014 och med MWh till 2020 i förhållande till basåret Den beräknade energikostnadsbesparingen för år 2014 respektive år 2020 uppgår till cirka 5,5 respektive 9,7 Mkr. *beräknat på ungefärliga kostnader för år 2011, hänsyn ej tagen till inflation och prishöjningar Strategin omfattar Ljusdals kommun Ljusdal Energiföretag AB Ljusdal Servicehusbolag AB Ljusdalshem AB

3 Lennart Wing Bengt Gustafsson (14) Innehållsförteckning 1 Allmänt Bakgrund Syfte smål Organisation Organisation Omfattning Strategi och riktlinjer Nulägesanalys Uppgifter om byggnader och lokaler Areor Köpt energi Bränslemix fjärrvärme Ursprungsmärkt el och värme Egenproducerad energi Bedömd el hyresgäster Fjärrkyla Total energikostnad Uppgifter om transporter Antal fordon och fordonskilometrar med leasing och tjänstebilar Antal fordonskilometer med anställdas privata bilar Årsförbrukning drivmedel Fordon som innefattas av miljökrav Övriga uppgifter Policys och riktlinjer Åtgärder och handlingsplaner Övergripande åtgärdsbeskrivning Internutbildning i energieffektivisering Intensifierad driftsoptimering och energikartläggningar av tjänsteresor och egna transporter Uppföljning och rapportering Rutin för analyser, intern uppföljning och rapportering Rutin för extern rapportering... 14

4 Lennart Wing Bengt Gustafsson (14) 1 Allmänt Denna strategi syftar till att initiera, starta upp och vara vägledande för genomförande av kommunens energieffektiviseringsåtgärder enligt nationella och internationella energi och klimatmål och direktiv. Strategin i sin helhet utgör således riktlinjer för intensifiering av kommunens arbete med energieffektivisering under perioden , den skall också bidra till att initiera och styra upp parallella åtgärder som medför mer eller mindre bestående energibesparingar. Ljusdals kommuns verksamhet har stora möjligheter att bli energieffektivare, detta inom såväl kärnverksamhet som fastighetsteknik och transporter. Förslag till åtgärder som reducerar, effektiviserar och minimerar energianvändningen har fastställts. 1.1 Bakgrund EU s energitjänstedirektiv ställs krav på medlemsländerna att genomföra energieffektiviseringsåtgärder enligt förordning 2009:893. De områden som omfattas av detta är energieffektivisering i byggnader och transporter, inklusive samhällsplanering samt att ställa krav vid upphandling och inköp. 1.2 Syfte Denna strategi skall utgöra startpunkt och vara vägledande för kommunens fortsatta energiomställningsarbete år Den skall även genom sin omfattning utgöra stöd för att EU s energidirektiv uppfylls. Genom ett aktivt arbete med strategin som riktlinje skall Ljusdals kommun bli den naturligt lokala förebilden för näringsliv och allmänhet. 1.3 smål Energianvändningen för uppvärmning skall minska med minst 10 procent till år 2014 och 20 procent till år 2020, i förhållande till basåret Energianvändningen för verksamhets och fastighetsel skall minska med minst 20 procent till år 2014 och 30 procent till år 2020, i förhållande till basåret Motsvarande mål för drivmedel är en minskning med 10 respektive 20%. Räknat i MWh skall den årliga energianvändningen ha minskat med MWh till år 2014 och med MWh till 2020 i förhållande till basåret Till år 2020 skall den totala energianvändningen vara reducerad med minst 19 procent i förhållande till basåret Den beräknade energikostnadsbesparingen uppgår till cirka 5,5 Mkr för år 2014 respektive 9,7 Mkr för år 2020.

5 Lennart Wing Bengt Gustafsson (14) 1.4 Organisation Samhällsutvecklingsförvaltningen utgör huvudman att genomföra projektet. För arbetet har en projektgrupp samt en underliggande energigrupp bildats. Projektgruppen träffas normalt 6-10 gånger per år. Större energigruppsmöten hålls normalt 3-5 gånger per år Organisation Projektgrupp Projektledare Projektassistent Handläggare Energigrupp Ombud för respektive förvaltning, enhet och bolag. Organisationschema

6 Lennart Wing Bengt Gustafsson (14) 2 Omfattning Denna strategi för energieffektivisering uppfyller förordning STEMFS 2010:1 om statligt stöd till energieffektivisering och omfattar kommunens egna förvaltningar, hel och majoritetsägda bolag enligt följande. Ljusdals kommun Ljusdal Energiföretag AB Ljusdals Servicehusbolag AB Ljusdalshem AB 2.1 Strategi och riktlinjer Kommunen skall i all verksamhet sträva mot att skapa ett hållbart energisystem som fungerar i samspel med naturligt förekommande kretslopp, är baserat på förnybara energikällor och en effektiv energianvändning samt bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. Den strategiska energieffektiviseringen skall byggas på en aktivt deltagande och genomsyras av ett växande energi och miljömedvetande. Kommunen skall genom återkommande information om energieffektiviseringsarbetet till näringsliv och allmänhet generera till initieringar av den lokala energieffektiviseringen.

7 Lennart Wing Bengt Gustafsson (14) 3 Nulägesanalys Kommunen genomför årligen en nulägesanalys av energileveranser och energianvändning på årsbasis jämfört med basår. Statistiska uppgifter sammanställs och redovisas löpande enligt rutiner som löpande förbättras. Basåret för kommunens strategiska energieffektiviseringsarbete är år Uppgifter om byggnader och lokaler Ljusdals kommun inkluderat hel och delägda bolag äger, hyr och förvaltar totalt kvadratmeter byggnadsyta Areor Sammanställning areor Bostäder Lokaler Summa kvm Atemp Köpt energi Totalt köptes 57 GWh ( kwh) energi inom sektorerna el och värme år 2009 fördelat enligt följande. Sammanställning köpt energi (el och värme), 2009 Energislag Enhet Olja m Fjärrvärme MWh El MWh Biobränsle MWh Bränslemix fjärrvärme Bränslemix för lokal fjärrvärme baseras i huvudsak på biobränsle, ingen fjärrkyla finns inom kommunen. Sammanställning bränslemix fjärrvärme Energislag Enhet Mängd % Summa Olja MWh, m 3 9 Biobränsle, flis MWh Biobränsle, MWh 91 Spillvärme MWh Värmepump MWh Summa MWh

8 Lennart Wing Bengt Gustafsson (14) Ursprungsmärkt el och värme Ingen märkning Egenproducerad energi 15 MWh solenergi producerad på Älvvallens idrottsanläggning Bedömd el hyresgäster El inköpt av hyresgäster har beräknats till 5095 MWh. (bedömning enligt schablon 40 kwh/kvm, år) Fjärrkyla 0%, ingen fjärrkyla finns Total energikostnad Den totala kostnaden för energi, exklusive drivmedel, uppgick till 40 Mkr. Energislag Energikostnad, tkr Värme El Uppgifter om transporter Totalt förbrukades kbm drivmedel under 2009*. *Inkluderar renhållningen och VA. Totalt antal körda fordonskilometer avseende leasingbilar, tjänstebilar och anställdas privatbilar uppgick totalt till km Antal fordon och fordonskilometrar med leasing och tjänstebilar Antal fordon samt körda fordonskilometer avseende leasingbilar, tjänstebilar uppgick totalt till km respektive 96 stycken. Sammanställning fordon och kilometrar Sammanställning Antal bilar Fordonskilometer Leasingbilar Tjänstebilar Totalt

9 Lennart Wing Bengt Gustafsson (14) Antal fordonskilometer med anställdas privata bilar Antal körda fordonskilometer med anställdas privata bilar uppgick totalt till km Årsförbrukning drivmedel Sammanställning årsförbrukning drivmedel Sammanställning Volym/mängd % fördelning Bensin, m Diesel, m 3* E85, m Biogas, Nm 3 0 El, MWh 0 Totalt *Inklusive renhållning och VA Fordon som innefattas av miljökrav Inga bilar (personbil och lätt lastbil) är upphandlade efter 1 januari Övriga uppgifter Policys och riktlinjer Kommunen har en antagen och införd resepolicy.

10 Lennart Wing Bengt Gustafsson (14) 4 Åtgärder och handlingsplaner 4.1 Övergripande åtgärdsbeskrivning Ljusdals kommun planerar att utföra tre strategiska åtgärder.(1 har högsta prioritet) 1. Internutbildning i energibesparande beteende och energieffektivisering 2. Intensifierad driftsoptimering och energikartläggningar 3. Effektivisering av tjänsteresor och egna transporter

11 Lennart Wing Bengt Gustafsson (14) Internutbildning i energieffektivisering Senast 2014 skall all personal ha genomgått utbildning i energieffektivt beteende och energieffektivisering. Fokus på att bli energismartare i det dagliga arbetet och aktivt sträva efter minimalt utnyttjande av energikrävande stödsystem, utrustning och tekniska hjälpmedel. Tabell 1 handlingsplan för internutbildning i energieffektivisering Framgångsfaktorer, omfattning och aktiviteter Indikatorer Ansvar, tidsplan och energibesparingsmål För att lyckas med en total energieffektivisering krävs att all personal är informerad och engagerad på olika sätt och med samma utgångsläge. En grundläggande utbildning ger den insikt, kunskap och som krävs för detta. Enkäter, kring inställning och attityder, energikunskap och beetende. Statistiska utvärderingar av verksamhets och fastighetsel, vatten och energi för uppvärmning. Samhällsutvecklingsförvaltningen i samverkan med energigruppen Start: 2011 Slut: December 2014 Energibesparingsmål MWh el Värme, se tabell 2 Fokus ligger på att få ett bestående energismart beteende i det dagliga arbetet. Energieffektivt utnyttjande av energikrävande stödsystem samt i verksamheten teknisk utrustning och hjälpmedel. Energibesparingsmål MWh el Värme, se tabell 2 Återkommande personalinformation, feedback och återkoppling av resultat samt coachning via Intranät och lokala energiombud. Årligen genomföra en energi och miljödag för nyckelpersoner, tjänstemän och kommunledning.

12 Lennart Wing Bengt Gustafsson (14) Intensifierad driftsoptimering och energikartläggningar Intensifierad driftoptimering av stödsystem i fastigheter och lokaler. Energikartläggningar och utförande av åtgärder föreslagna i energideklarationer. Tabell 2 handlinsplan för intensifierad driftsoptimering och energikartläggningar Omfattning och aktiviteter Indikatorer Ansvar, tidsplan och energibesparingsmål Samtliga fastigheter omfattas. Förbättra verktyg och stöd för driftsoptimering Skapa urvalsmodell för prioritering av energikartläggningar. Förbättra rutiner driftsoptimering samt för planering och genomförande av energikartläggningar. Statistiska utvärderingar av verksamhets och fastighetsel, vatten och energi för uppvärmning. Momentana kontrollmätningar. VVS- ing. för kommunens fastigheter och Förvaltaren på Ljusdalshem i samverkan med energigruppen. Start: 2011 Slut: 2020 Energibesparingsmål MWh el 4026 MWh värme Energibesparingsmål 2020 Förbättra rutiner för åtgärders genomförande och uppföljning MWh el 6039 MWh värme

13 Lennart Wing Bengt Gustafsson (14) av tjänsteresor och egna transporter Utbildning i ECO-driving samt intensifiering av befintlig reselogistik för minimering av resor. Tabell 3 handlingsplan för energieffektivisering av tjänsteresor och egna transporter Omfattning och aktiviteter Indikatorer Ansvar, tidsplan och energibesparingsmål Prioritering ligger på personal med hög resefrekvens samt egna transporter av gods och livsmedel. Intensifierad information om, och implementering av kommunens resepolicy. Behovsanalyser avseende gods och livsmedelstransporter Förbättrad rese- och transportlogistik. Reducering av antalet tjänsteresor med motorfordon. Ökat antal telefon och videokonferenser. Ökat antal resor med allmänna kommunikationer, cykel och till fots. På sikt mindre fordonspark Statistiska utvärderingar av drivmedel och körda km samt övriga ovanstående indikatorer. Arbetsmarknadsenheten Start: Snarast Slut: 2014 Energibesparingsmål kbm drivmedel (5359 MWh) Energibesparingsmål kbm drivmedel (10717 MWh)

14 Lennart Wing Bengt Gustafsson (14) 5 Uppföljning och rapportering Uppföljning och rapportering utgör en viktig del av det strategiska energieffektiviseringsarbetet. 5.1 Rutin för analyser, intern uppföljning och rapportering Rutiner för löpande datainsamling och analys samt återkommande uppföljning och rapportering upprättas i separat dokument. Rutinerna skall löpande förbättras och uppdateras. 5.2 Rutin för extern rapportering Datum för årlig inrapportering till Energimyndigheten är den 31 mars. Rutiner för denna rapportering upprättas i separat dokument. Rutinerna skall löpande förbättras och uppdateras.

Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020

Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020 Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020 11nledning Kalix kommuns strategi för energieffektivisering är framtagen för att kartlägga de kommunala verksamheternas

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020 Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 1 Sammanfattning...3 Mål för Ale kommun...3 1 Bakgrund till strategin för energieffektivisering

Läs mer

Energieffektiva Malmö

Energieffektiva Malmö Energieffektiva Malmö Datum: 2011-03-17 Ansvarig: Jesper Danielsson Förvaltning: Miljöförvaltningen, Malmö stad Enhet: Avdelningen för stadsutveckling och klimat Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Kommunal Energieffektiviseringsplan

Kommunal Energieffektiviseringsplan Kommunal Energieffektiviseringsplan 1 2011.03.30 1. Inledning... 3 Mål med arbetet... 3 Avgränsningar... 3 Genomförande... 3 Strategi... 3 2. Nuläge... 5 Nulägesbeskrivning... 5 Byggnader... 5 Transporter...

Läs mer

Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet

Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet Antagen av kommunfullmäktige den 13 mars 2013 Vellinge.se Projektledare Jonas Andermyr Projektgrupp Hans Folkeson Rickard

Läs mer

Mellerud kommuns Nulägesanalys för Energieffektivisering Bilaga 1, till kommunens Strategi för energieffektivisering

Mellerud kommuns Nulägesanalys för Energieffektivisering Bilaga 1, till kommunens Strategi för energieffektivisering Mellerud kommuns Nulägesanalys för Energieffektivisering Bilaga 1, till kommunens Strategi för energieffektivisering Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-10, 105. Strategi för Energieffektivisering (Huvuddokument)

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020

Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020 Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020 LANDSTINGET KRONOBERG 2011-03-29 2 Strategi för energieffektivisering Ronny Gustafsson, enerigstrateg och projektledare, Landstinget

Läs mer

Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare

Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare Strategi för energieffektivisering Munkedals kommun Strategi för energieffektivisering Typ av dokument: Riktlinje Handläggare: Samhällsbyggnadschef Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Dnr:

Läs mer

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29)

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29) Lekebergs kommun Strategi för energieffektivisering 1 (29) Sammanfattning Lekebergs kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi för den egna

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Energibokslut Storumans kommun

Energibokslut Storumans kommun Energibokslut Storumans kommun Uppföljning av energieffektiviseringar i Storumans kommunorganisation Inkluderar förvaltningar och majoritetsägda bolag Nulägesanalys av betydande energiaspekter inom Fastigheter,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen ! " # &'(& % $ % Inledning Storumans kommun präglas av storslagna naturmiljöer med stora kontraster i form av högfjällsområden i väster och skogslandskap i de östra delarna. Delar av skogslandet har inslag

Läs mer

Ett energieffektivare Kungälv

Ett energieffektivare Kungälv Ett energieffektivare Kungälv Nulägesanalys och strategi för energieffektivisering 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-10 Sammanfattning Denna nulägesanalys och strategi för energieffektivisering

Läs mer

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Laholm 2011-03-31 Bakgrundsinformation Laholms Kommun Laholms kommun ligger i södra Halland på Sveriges västkust och har ungefär 23 400 invånare. I kommunen

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Uddevalla kommun. 31 mars 2011 Antagen av KF den 10 oktober 2012

Strategi för energieffektivisering i Uddevalla kommun. 31 mars 2011 Antagen av KF den 10 oktober 2012 Strategi för energieffektivisering i Uddevalla kommun 31 mars 2011 Antagen av KF den 10 oktober 2012 1 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 4 2. Energimål... 4 2.1 Internationella mål... 4 2.2 Nationella

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI 2011-2014 FALKÖPINGS KOMMUN

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI 2011-2014 FALKÖPINGS KOMMUN ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI 2011-2014 FALKÖPINGS KOMMUN 1 VISION FÖR ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGIN...5 2 SAMMANFATTNING...5 2.1 Allmänt...5 2.2 Ansvar...5 2.3 Mål...5 2.3.1 Falköpings kommun som geografiskt

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Energieffektiviseringsstrategi 2013-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-04 Sammanfattning Kävlinge kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Slutrapport 2014 för. Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020

Slutrapport 2014 för. Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020 2015-05-19 Regionservice Fastigheter Slutrapport 2014 för Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020 Sida 1 av 25 Slutrapport 2014 för Strategi för energieffektivisering i Landstinget

Läs mer

Verksamhetsplan. Åtgärdsplan för hållbar energi i Ljungby kommun enligt Borgmästaravtalet år 2012-2020. Diarienummer: 2012/1809

Verksamhetsplan. Åtgärdsplan för hållbar energi i Ljungby kommun enligt Borgmästaravtalet år 2012-2020. Diarienummer: 2012/1809 Diarienummer: 2012/1809 Verksamhetsplan Åtgärdsplan för hållbar energi i Ljungby kommun enligt Borgmästaravtalet år 2012-2020 Gäller från: 2012-11-27 Gäller för: Ljungby kommun och kommunala bolag Fastställd

Läs mer

Ett grönt och skönt MTG

Ett grönt och skönt MTG MTG kommuner i samarbete Ett grönt och skönt MTG Energieffektiviseringsstrategi Strategin för energieffektivisering omfattar Mariestads Töreboda och Gullspångs kommun (MTG), Mariehus, Törebodabostäder

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2014-05-30 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2009-2013 Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning 2009-2013 Sida 2 av 27 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning...

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun 2010-2014

Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun 2010-2014 Kontor [dubbelklicka för att ändra] Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun 2010-2014 inom ramen för Energieffektiviseringsstödet Datum: 2011-03-31 Handläggare: Liselotte Löthagen Diarienummer:

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Botkyrka kommun Inom ramen för det statliga energieffektiviseringsstödet

Strategi för energieffektivisering Botkyrka kommun Inom ramen för det statliga energieffektiviseringsstödet Strategi för energieffektivisering Botkyrka kommun Inom ramen för det statliga energieffektiviseringsstödet Innehåll 1. INLEDNING... 4 2. OM DET STATLIGA ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET... 4 3. OM BORGMÄSTARAVTALET...

Läs mer

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014 2014-02-03 Sabina Nilsson POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Nyckeltal energi och klimat 2012. Byggnader och transporter i kommuner och landsting

Nyckeltal energi och klimat 2012. Byggnader och transporter i kommuner och landsting Nyckeltal energi och klimat 2012 Byggnader och transporter i kommuner och landsting Nyckeltal energi och klimat 2012 BYGGNADER OCH TRANSPORTER I KOMMUNER OCH LANDSTING Upplysningar om innehållet: Andreas

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN 1 VISION FÖR ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGIN...4 2 SAMMANFATTNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Ansvar...4 2.3 Mål...4 2.3.1 Falköpings kommun som geografiskt område...4

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2014-05-28 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2009-2013 Strategi för energieffektivisering; Uppföljning 2009 2013, Höörs kommun Sida 2 av 35 Innehåll Inledning... 5 Begreppsförklaring... 5

Läs mer