Miljöprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöprogram 2010-2013"

Transkript

1 Miljöprogram

2

3 Inledning Drivkraften i landstingets miljöarbete är att bidra till att skapa en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Detta ligger i linje med landstingets vision Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det är viktigt att landstinget, som arbetar för att främja folkhälsa och god vård, minimerar verksamhetens negativa påverkan på människors hälsa och miljö. Utgångspunkten för framtagandet av miljöprogrammet är landstingets klimat- och miljöpolicy, landstingets miljöpåverkan samt de 16 nationella miljökvalitetsmålen*. För att miljömål på nationell nivå ska uppfyllas krävs åtgärder inom samtliga samhällssektorer och av alla aktörer. Det är en stor utmaning att uppnå en hållbar utveckling och landstinget har en viktig och given roll i detta arbete. Klimat- och miljöpolicy Enligt landstingets klimat- och miljöpolicy ska landstingets verksamheter bedrivas så att påverkan på klimat och miljö blir ringa och ohälsa förebyggs. Landstinget ska minimera och förebygga verksamheternas påverkan på klimat och miljö genom energibesparing, åtgärder för att minska mängden avfall, kasserade läkemedel och förbrukningsmaterial samt att minska användningen av ej förnyelsebara naturresurser. Vid inköp av varor och tjänster bör de väljas som ger minsta möjliga miljöpåverkan. Landstingets utvecklingsområden inom miljö Landstingets miljöarbete fokuserar på sex utvecklingsområden energi, transporter, produkter och avfall, livsmedel, kemiska produkter samt läkemedel. Inom dessa områden har landstingets verksamhet störst miljöpåverkan. För varje utvecklingsområde finns mätbara mål, aktiviteter för att nå målen, uppföljning, ekonomi samt vilka nationella miljökvalitetsmål som landstingets miljöarbete bidrar till att nå. Landstingets miljöprogram gäller år och beskriver hur landstinget internt ska arbeta för att bidra till hållbar utveckling. Miljöprogrammet ska kunna användas som riktlinjer för miljöarbetet i landstingets olika verksamheter. För att landstingets miljöarbete ska ge resultat är det viktigt det integreras i dagliga aktiviteter och beslut samt att alla medarbetare är delaktiga, motiverade och kunniga. Samtliga verksamheter har ett ansvar för att arbeta i enlighet med miljöprogram För att nå detta ska landstinget: använda energi effektivt och minska den totala energiförbrukningen. effektivisera och minimera transporter och resor aktivt arbeta för att minska utsläpp, avfall och förbrukning av naturresurser ställa tydliga energi-, klimat- och miljökrav vid offentlig upphandling uppfylla lag och myndighetskrav samt sträva efter att verksamheternas miljöresultat ständigt förbättras. *Mer information om de nationella miljökvalitetsmålen finns på Miljömålsportalen, 2

4 Energi Landstinget använder stora mängder energi i form av el, värme och kyla. Energianvändning påverkar miljön. Energiframställning genom förbränning av fossila bränslen ger upphov till utsläpp som påverkar hälsan och miljön negativt. Utsläpp av kväveoxider kan ge nedsatt lungfunktion och orsaka irritationer i luftvägarna. Genom att minska beroendet av fossila bränslen och öka användningen av förnyelsebar energi kan miljöpåverkan minskas. Genom att Landstinget aktivt arbetar med energieffektivisering, energibesparing och prioriterar inköp av energi från förnybara energikällor påverkas miljön och folkhälsan positivt. Mål År 2013 är elförbrukningen 92 kwh/m2 bruksarea är värmeförbrukningen 100 kwh/m2 bruksarea är vattenförbrukningen 0,56 m3/m2 bruksarea Måluppföljning Årlig sammanställning i miljöredovisningen av: elförbrukning (kwh/m2 bruksarea) värmeförbrukning (kwh/m2 bruksarea) vattenförbrukning (m3/m2 bruksarea) Ekonomi Målen för energi innebär både miljömässiga och ekonomiska besparingar. Även om förbrukningen minskar kan kostnaden öka på grund av stigande värme-, vatten och elpriser. Vissa energibesparande åtgärder kräver investeringar. Koppling till nationella miljökvalitetsmål Landstingets energiarbete bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö. Målen innebär följande energibesparingar jämfört med år 2008: 12 % lägre elförbrukning per m2 bruksarea 10 % lägre värmeförbrukning per m2 bruksarea 10 % lägre vattenförbrukning per m2 bruksarea Aktiviteter Byta till lågenergilampor i lämpliga utrymmen. Installera närvaro- och ljusstyrd belysning i lämpliga utrymmen. Optimering av energi- och värmesystem i landstingets samtliga lokaler. Ange energikriterier vid ny- och ombyggnation. Vid upphandling av elektrisk utrustning ska hänsyn tas till energiförbrukningen. Sprida kunskap och information om hur man genom att förändra sitt beteende kan spara energi. Se över möjligheten att minska energiförbrukning från datorer och liknande. Undersöka möjligheten att ta i drift en anläggning för vind- eller solenergiutvinning som drivs i landstingets egen regi. 3

5 Energibesparingar gör vi genom driftoptimering men också genom att tänka på miljön i vardagen.

6 Vi vill att fler ska gå eller cykla kortare sträckor istället för att ta bilen.

7 Transporter I landstingets verksamheter sker många person- och varutransporter. Transporterna står för en stor andel av landstingets klimatpåverkan. Förutom växthusgaser sker utsläpp av kväveoxider, partiklar och marknära ozon. Utsläppen påverkar både miljön och hälsan genom att bidra till försurning och övergödning samt att de ger upphov till luftvägsinfektioner, astma och hjärt- och kärlsjukdomar. Landstinget arbetar för att effektivisera transporterna och på så vis kan landstinget bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan samt till positiva hälsoeffekter. Mål År 2013 ska utsläppen av koldioxid från tjänsteresor vara 20 % mindre per anställd jämfört med år har 400 personer genomgått utbildning i Eco Driving. används minst 3 elfordon för kortare interna transporter. Aktiviteter Öka användningen av alternativa mötesformer, till exempel telefon- webb- och videokonferens. Genomföra utbildningar i Eco Driving. Samverka för att utveckla logistik och samdistribution av varor. Ställa miljökrav vid upphandling av sjukresor. Välj tåg istället för flyg när så är möjligt och lämpligt. Väljs flygresa ska den om möjligt klimatkompenseras. Gå eller cykla kortare sträckor i stället för att ta bilen. Översyn av tjänsteresor mellan Växjö och Ljungby. Öka utnyttjande av kollektivtrafiken. Ställ miljökrav vid upphandling av fordon och resebyråtjänster. Inköp av elfordon. Måluppföljning Årlig sammanställning i miljöredovisningen av: koldioxidutsläpp från tjänsteresor med flyg, tåg och bil. tågresor i personkilometer. antal personer som genomgått utbildning i Eco Driving. antal inköpta elfordon. Ekonomi Att fler medarbetare cyklar istället för att åka bil, använder tjänstebil istället för egen bil, använder kollektivtrafiken och ordnar möten genom telefonoch videokonferens medför minskade kostnader för landstinget. När det gäller användningen av tåg eller flyg är kostnadsbilden varierande. Inköp av elfordon innebär en investeringskostnad. Koppling till nationella miljökvalitetsmål Landstingets arbete med att minska miljöpåverkan från transporter bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö, Ingen övergödning, Bara naturlig försurning. 6

8 Produkter och avfall Landstinget använder stora volymer varor och förbrukningsmaterial. Detta medför en stor miljöpåverkan genom att stora mängder energi och råvaror förbrukas vid tillverkning, transport, användning och avfallshantering. Landstinget arbetar för att hushålla med resurser och bidra till kretsloppssamhället. Källsortering sker i landstingets alla verksamheter och farligt avfall omhändertas på ett säkert sätt. Landstinget arbetar för att ställa miljökrav vid fler upphandlingar av varor och tjänster. Miljöanpassad offentlig upphandling har stark politisk förankring både nationellt och internationellt. Genom att landstinget ställer miljökrav gynnas tillverkare och leverantörer med miljöprofil. Mål År 2013 har källsorteringsgraden ökat och mängden restavfall minskat. har användningen av miljöbedömda produkter och material ökat inom bygg- och driftprojekt. finns riktlinjer för miljöanpassad upphandling Måluppföljning Årlig sammanställning i miljöredovisningen av: Sammanställning av mängden källsorterat avfall Vid utvärdering av större investeringsprojekt ingår uppföljning av genomförda miljöbedömningar. Antal genomförda upphandlingar där miljökrav ställts Ekonomi Att ställa miljökrav vid upphandling av varor och tjänster kan innebära merkostnader. Effektivare avfallssortering kan minska landstingets kostnader för avfallshantering. Koppling till nationella miljökvalitetsmål Landstingets miljöarbete med produkter och avfall bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, God bebyggd miljö. Aktiviteter Fortlöpande information till medarbetare om avfallshantering. Information om avfallssortering vid introduktion av nyanställda och visstidsanställda. Effektivisera källsortering. Upprätta miljöriktlinjer för PTS (Program för teknisk standard) samt informera om dessa vid projektuppstart med konsulter och entreprenörer. Miljöaspekter vägs in i fler upphandlingar av varor och tjänster. Berörd personal får utbildning i miljöanpassad upphandling. 7

9 Källsorteringen ska öka.

10 Målet är 35 procent ekologisk mat till år 2013.

11 Livsmedel Livsmedelsproduktion står för närmare en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Livsmedelskedjans alla led kräver mycket resurser och alstrar mycket avfall. Mycket av de livsmedel som konsumeras i Sverige importeras från länder där miljöskadliga bekämpningsmedel används. Genom att välja ekologiska livsmedel bidrar landstinget till att minska negativ miljöpåverkan från livsmedelsproduktion. Ekologiskt producerade livsmedel ger flera mervärden. Kemiska bekämpningsmedel, handelsgödsel och genmodifierade produkter är förbjudna att använda. Landstinget har målsättningen att år 2010 ska 25 % det totala inköpsvärdet för livsmedel bestå av ekologiska livsmedel. Som första landsting i Sverige erhöll Kost och restauranger, Landstinget Kronoberg, år 2008 KRAV-certifiering och KRAV-registrering. Måluppföljning Årlig sammanställning i miljöredovisningen av: andel inköpta ekologiska livsmedel. Ekonomi Ökad andel ekologiska livsmedel kommer att innebära en merkostnad som är beroende av prisutvecklingen. Koppling till nationella miljökvalitetsmål Landstingets arbete med ekologiska livsmedel bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, God bebyggd miljö, Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Frisk luft. Mål År 2013 är andelen ekologiskt producerade livsmedel minst 35 % av det totala inköpsvärdet i kronor av landstingets totala livsmedelsinköp. är Kost och restauranger fortsatt KRAV-certifierad och KRAV-registrerad. Aktiviteter fortsatt ökade inköp av ekologiska livsmedel. arbete för att bibehålla KRAV- certifiering och KRAV-registrering. 10

12 Kemiska produkter Idag saknas det fortfarande mycket kunskaper om hur många av kemikalierna som används påverkar människors hälsa och miljön. Inom landstinget används ett stort antal kemikalier. En del är ofarliga och bryts lätt ned i miljön medan andra är svårnedbrytbara och kan vara skadliga för miljön och människors hälsa. Landstinget arbetar med att öka kunskapen om de kemikalier som används i verksamheten, sprida den kunskap som finns och där så är möjligt ta miljöhänsyn vid inköp av kemikalier. Landstinget arbetar för att minska användningen av särskilt farliga ämnen och för en säker kemikaliehantering. Måluppföljning Årlig sammanställning i miljöredovisningen av: förbrukad mängd av kemikalier som kan ha allvarliga hälso- och/eller miljöeffekter. Koppling till nationella miljökvalitetsmål Landstingets arbete med att minska miljöpåverkan från kemiska produkter bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen: Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag. Mål År 2013 har mängden kemiska produkter som används och som kan ha allvarliga hälso- och/eller miljöeffekter minskat. Aktiviteter Använda nationell utbyteslista för kemiska produkter. Sprida information om miljö- och hälsorisker med kemiska produkter. Ersätta prioriterade utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen enligt Kemikalieinspektionens rekommendationer där så är möjligt. Vid utbyte av kemikalier till bättre alternativ ur miljösynpunkt tas även hänsyn till ekonomiska och tekniska aspekter samt till resultatrelaterade effekter. Kemiska produkter som har miljö- eller hälsofarliga egenskaper undviks vid upphandling. Risker vid användning och kassation av farliga kemikalier minimeras. Välja parfymfria kemiska produkter när så är möjligt. Ställa miljökrav vid upphandling av kemiska produkter. Alla verksamheter redovisar sina kemikalier i landstingets kemikaliehanteringssystem KLA- RA. 11

13 Vi ska undvika miljö- och hälsofarliga kemikalier vid upphandling.

14 Fysisk aktivitet på recept ska öka.

15 Läkemedel Läkemedel är avsedda att förebygga, lindra eller bota sjukdom och är därmed livsviktiga för många människor. Många läkemedel är svårnedbrytbara i kroppen och det som inte tas upp utsöndras främst via urinen. De läkemedel som inte bryts ned i avloppsreningsverk sprids vidare ut i miljön. Läkemedel kan också spridas till miljön vid tillverkningen. Läkemedelssubstanser kan ha negativ påverkan på djur, växter och människor. Idag är det oklart hur människors hälsa långsiktigt påverkas av läkemedelsrester i miljön. Genom att undvika överanvändning av läkemedel, ersätta eller komplettera läkemedelsbehandling med förbättrade levnadsvanor och se till att läkemedelsrester samlas in och hanteras på ett bra sätt minskar miljöpåverkan från läkemedel. Vid förskrivning av läkemedel bör de väljas som har mindre miljöpåverkan när alternativ finns med samma patientnytta. Lustgas används som smärtlindring i sjukvården, till exempel vid förlossningar. Lustgas är en kraftig växthusgas och kan även utgöra ett arbetsmiljöproblem för vårdpersonal. Landstinget arbetar därför för att minimera lustgasutsläppen. Mål År ska landstinget årligen fokusera på ett antal läkemedel där förskrivningen bör minska av miljöskäl. En minskad förskrivning ska inte försämra hälsan för den enskilde eller befolkningen långsiktigt. ska andelen kasserade läkemedel minska. År 2013 för att förbättra hälsa och ersätta miljöbelastande läkemedel - journalförs patientens egenbehandling med fysiska aktivitet, vid 50 % av vårdbesöken per år för hjärt-kärlsjukdom, diabetes, depression, fetma och högt blodtryck. - har antalet recept på fysisk aktivitet ökat till 2000 stycken per år. för att begränsa klimatpåverkan har utsläppen av lustgas minskat jämfört med år Aktiviteter Regelbunden information och utbildning till personal och allmänhet för att uppmärksamma läkemedels miljöpåverkan. Arbeta för att minska förskrivningen av läkemedel med stor miljöpåverkan utan att försämra vårdkvaliteten. Sprida information om levnadsvanors betydelse för en god hälsa. Öka förskrivningen av fysisk aktivitet på recept som ersättning eller komplement till läkemedelsbehandling. Öka förskrivningen av startförpackningar med läkemedel. Arbeta för minskat uttag av läkemedel som inte används, genom att andelen små läkemedels- / startförpackningar förskrivs oftare och aktuellt läkemedelsbehov omprövas regelbundet av förskrivare. Oanvända läkemedel ska återlämnas till apotek och andelen kasserade läkemedel mäts årligen. Ställa miljökrav vid upphandling av läkemedel. Utföra läcksökning av lustgasutrustning och installera dubbelmasker där det saknas. Bevaka utvecklingen av reningsteknik för lustgas. Måluppföljning Årlig sammanställning i miljöredovisningen av: antal vårdbesök där förskrivare journalfört patientens fysiska aktivitet samt recept på fysisk aktivitet. avstämning med Läkemedelskommittén av arbetet med att minska miljöpåverkan från läkemedel. lustgasutsläppen. Ekonomi Goda levnadsvanor ger förbättrad folkhälsa och minskar därmed behovet av vård och läkemedelsbehandling. Läcksökning av lustgasutrustning och installation av dubbelmasker innebär en merkostnad. Koppling till nationella miljökvalitetsmål Landstingets arbete med att minska miljöpåverkan från läkemedel bidrar till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen: Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt växt- och djurliv. 14

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Det är viktigt att miljöarbete bedrivs i alla verksamheter för att nå miljömålen i miljöprogrammet. För detta ändamål har en central handlingsplan till

Läs mer

Lokala miljömål för Tranemo kommun

Lokala miljömål för Tranemo kommun Lokala miljömål för Tranemo kommun Sveriges riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling, varav 14 är tillämpliga för Tranemo kommun. Målet är att Sverige år 2020 ska

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge fff Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge Policy, visioner, mål och åtgärdsförslag för miljö, ekonomi samt socialt ansvarstagande. Gäller för åren 2014-2024 Innehåll Landstingets aktiva arbete

Läs mer

Hur mår miljön i Västerbottens län?

Hur mår miljön i Västerbottens län? Hur mår miljön i Västerbottens län? Når vi miljömålen? Uppnås miljötillståndet? Hur arbetar vi för att uppnå en hållbar utveckling med miljömålen som verktyg? Det övergripande målet för miljöpolitiken

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

En hållbar utveckling

En hållbar utveckling FINNES: SÖKES: En hållbar utveckling Material om Stockholms miljöprogram kan beställas på www. eller från Miljöförvaltningen i Stockholm, Box 380 24, 100 64 Stockholm Tel 08-508 28 800, Fax 08-508 28 808

Läs mer

Utbildningsnämndens miljöhandlingsplan 2013-2015

Utbildningsnämndens miljöhandlingsplan 2013-2015 Sida 1 (5) 2013-08-29 Utbildningsnämndens miljöhandlingsplan 2013-2015 Utbildningsnämndens övergripande miljömål Utbildningsnämnden bidrar aktivt till en hållbar livsmiljö Förväntat resultat Samtliga nämndens

Läs mer

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Miljöprogram 2030 Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Vi har en vision om att Vänersborgs kommun ska vara attraktiv och

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se Certifiering enligt IP bör leda till lägre riskklass IP är en standard för kvalitetssäkring av livsmedelskedjan som omfattar livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar, se bilaga 1. Standarden ägs

Läs mer

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE KF-bilaga 16/2005 HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Miljöpolicy och miljöprogram för Höganäs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2005-04-28 Innehåll 1. Höganäs och en hållbar utveckling 3 Hållbar utveckling

Läs mer

Miljöpolicy 2008-2010. Policy. Hälsa Sjukvård Tandvård

Miljöpolicy 2008-2010. Policy. Hälsa Sjukvård Tandvård Hälsa Sjukvård Tandvård Policy Miljöpolicy 2008-2010 Att ta hänsyn till miljön är viktigt, för att medverka till en långsiktig, hållbar utveckling. I denna miljöpolicy anges inriktningen för miljöarbetet

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012 2015 för Farsta stadsdelsnämnd

Miljöhandlingsplan 2012 2015 för Farsta stadsdelsnämnd FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA MILJÖHANDLINGSPLAN SID 1 (8) Miljöhandlingsplan 2012 2015 för Farsta stadsdelsnämnd 1. Miljöeffektiva transporter Stadens mål är ett långsiktigt hållbart transportssystem,

Läs mer

Förord. Vi har ett bra och effektivt miljöarbete

Förord. Vi har ett bra och effektivt miljöarbete Förord Vi har ett bra och effektivt miljöarbete i Sverige och Örebro län. I vårt län har vi minskat våra klimatpåverkande utsläpp med nästan 20 procent sedan 1990. Inom arbetet för minskad övergödning

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 Innehåll 1 Vision och mål 5 1.1 Mål... 5 1.2 Delmål... 5 2 Handlingsplan 6 2.1 Energiprocessen... 6 2.2 Förordning om energieffektiva

Läs mer

Miljöredovisning utdrag ur Årsredovisning 2007

Miljöredovisning utdrag ur Årsredovisning 2007 Miljöredovisning utdrag ur Årsredovisning 2007 1/5 MILJÖREDOVISNING FÖR ÅR 2007 Beskrivning av miljöledningssystemet Miljöledningssystem enligt standarden ISO 14 001:2004 ska vidareutvecklas inom Lasarettet

Läs mer

Vår miljö din framtid! Centralsjukhuset Kristianstad

Vår miljö din framtid! Centralsjukhuset Kristianstad Vår miljö din framtid! Centralsjukhuset Kristianstad Vår miljö din framtid! Driften av ett sjukhus påverkar den yttre miljön på många sätt. Det innebär att resurser förbrukas, den förorsakar utsläpp av

Läs mer

Grundläggande miljökunskapsutbildning

Grundläggande miljökunskapsutbildning Grundläggande miljökunskapsutbildning 3 oktober 2013 Per Nordenfalk per.nordenfalk@jarfalla.se, 08-580 287 06 Jessica Lindqvist jessica.lindqvist@jarfalla.se, 08-580 291 36 www.jarfalla.se/miljodiplom

Läs mer

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR Generationsmål Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför

Läs mer

Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram

Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram AVTALSPROCESSEN Beslutad av branschorganisationerna Juni 010 Innehåll 1 Inledning... 4 Struktur... 5 Kollektivtrafikens miljöpåverkan... 6 4 Miljöpolicy... 8 5

Läs mer

TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT

TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT Sida 1 av 6 TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT Giftfri miljö Frisk luft god kvalitet Levande sjöar och vattendrag Hav i balans samt levande kust och skärgård Ett rikt odlingslandskap Levande skogar Myllrande våtmarker

Läs mer

Mål för Riksdagsförvaltningens miljöarbete 2012-2015

Mål för Riksdagsförvaltningens miljöarbete 2012-2015 Mål för Riksdagsförvaltningens miljöarbete 2012-2015 Bakgrund Utgångspunkterna för Riksdagsförvaltningens miljömål är Riksdagsförvaltningens betydande miljöaspekter samt de nationella miljökvalitetsmålen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet 2013-02-04 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Riksantikvarieämbetet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpåverkan & Guidelines. Ange ort Ange datum. Rev: C, 151215, gäller från 160101 Uppgjord: Patrik Olsson, Godkänd: Mats Rönnlund

Miljöpolicy. Miljöpåverkan & Guidelines. Ange ort Ange datum. Rev: C, 151215, gäller från 160101 Uppgjord: Patrik Olsson, Godkänd: Mats Rönnlund Ange ort Ange datum Miljöpolicy Miljöpåverkan & Guidelines Rev: C, 151215, gäller från 160101 Uppgjord: Patrik Olsson, Godkänd: Mats Rönnlund We och miljöpolicy We Consulting är ett tekniskt konsultbolag

Läs mer

Lokala miljömål 2016-2021. Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021

Lokala miljömål 2016-2021. Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021 Lokala miljömål 2016-2021 Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021 Diarienummer Uppföljning och tidplan Kommunchef Fastställt Kommunfullmäktige Dokumentet

Läs mer

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell)

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell) 1(7) Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, miljöaspekt - värderingsmodell) Utsläpp Utsläpp till luft - pelletspanna - oljepannor - lokala transporter - förbränning trädgårdsavfall - köldmedia Utsläpp

Läs mer

Byt vanor. och res klimatsmart

Byt vanor. och res klimatsmart Byt vanor och res klimatsmart Byt vanor och res klimatsmart Vi vill inspirera dig att bli klimatresenär. Det vill säga att använda klimat- och hälsosmarta sätt att transportera dig på. Det är hög tid att

Läs mer

Mål för att minska miljöpåverkan från Västra Götalandsregionens

Mål för att minska miljöpåverkan från Västra Götalandsregionens Bilaga 1 2009-04-14 Handlingsplan för att minska miljöpåverkan från Västra Götalandsregionens läkemedelsanvändning Vision Västra Götalandsregionen skall, utan att påverka patientnyttan, minimera miljöbelastningen

Läs mer

Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010

Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010 Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010 Götene kommuns miljöpolicy och lokala miljömål Bakgrund Följande dokument innehåller miljöpolicy och miljömål för Götene kommun. Miljöpolicyn anger kommunens

Läs mer

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun 2010-2020 2010-06-09 Reviderad 2016-XX-XX 1 Förord Klimatfrågorna har under de senare åren hamnat i fokus i takt med att nya forskningsrapporter visar på ökande

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten 2014-02-19 ALL 2014/193 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Datum 2015-07-30 Dnr 1502002. Gåva från ILA att användas för vetenskaplig medicinsk forskning främst avseende hjärt- och kärlsjukdomar

Datum 2015-07-30 Dnr 1502002. Gåva från ILA att användas för vetenskaplig medicinsk forskning främst avseende hjärt- och kärlsjukdomar Sjukvårdsnämnd SUS Camilla Andersson Enhetschef 046-17 32 43 camilla.ev.andersson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-07-30 Dnr 1502002 1 (6) Sjukvårdsnämnd SUS Gåva från ILA att användas för vetenskaplig

Läs mer

OZON - O3. O z on O3. Ozon O3. O z on O 3

OZON - O3. O z on O3. Ozon O3. O z on O 3 O z on O 3 OZON - O3 AIR FORCE O z on O3 Ozon O3 Luftens föroreningar påverkar människor och miljö. Här kan du läsa om några föroreningar som du inandas dagligen. Information från Redan i 1300-talets

Läs mer

Johanna Ingre, Processledare Hållbar Samhällsbyggnad. Klimatsmart Borlänge Energi- och klimatstrategi

Johanna Ingre, Processledare Hållbar Samhällsbyggnad. Klimatsmart Borlänge Energi- och klimatstrategi Johanna Ingre, Processledare Klimatsmart Borlänge Energi- och klimatstrategi Borlänge en av Dalarnas 15 kommuner Areal: 586 km2 48 000 invånare Kommunfullmäktiges vision Vi som nu lever och arbetar i

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Miljöbokslut. Foto: Daniel Helsing

Miljöbokslut. Foto: Daniel Helsing Miljöbokslut 2015 Foto: Daniel Helsing Innehåll Inledning... 3... 3 Vad innehåller miljöbokslutet?... 3 Miljömålen... 3 Begränsad klimatpåverkan... 4 Frisk luft... 5 Bara naturlig försurning... 6 Giftfri

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem.

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem. Miljön i fokus. Energi- och klimatfrågan. Berendsen har arbetat med miljö- och kvalitetsfrågor under många år. Det är numera en integrerad del i vårt dagliga arbete. Tillsammans strävar vi efter ständiga

Läs mer

Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen?

Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen? Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen? En bra miljö kan handla om många olika saker t.ex. frisk luft, rent vatten och en stor biologisk mångfald. Tyvärr är miljöproblemen ibland så stora att varken

Läs mer

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Laxå januari 2013 Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Icke-teknisk sammanfattning När en plan upprättas, där genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska en miljöbedömning genomföras

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Yttrande över Ingen övergödning - Strategi för Stockholms län

Yttrande över Ingen övergödning - Strategi för Stockholms län 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1404-0476 Landstingsstyrelsen Yttrande över Ingen övergödning - Strategi för Stockholms län Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming Ärendebeskrivning

Läs mer

miljö - med fokus på klimat -

miljö - med fokus på klimat - miljö - med fokus på klimat - Miljöarbetet på LKF startade redan 1990 med projektet Trimma LKF. Det gick ut på att minska alla våra kostnader och miljöpåverkan, då företrädesvis värme, vatten och el. Till

Läs mer

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för lagefterlevnad och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet.

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för lagefterlevnad och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet. Miljöberättelse 2014 Organisation och verksamhet Stahrebolaget är ett av Mellansveriges största företag inom sanering, skadeservice och underhållsservice. Våra beställare är försäkringsbolag, kommuner,

Läs mer

STOCKHOLMS STADS MILJÖPROGRAM

STOCKHOLMS STADS MILJÖPROGRAM STOCKHOLMS STADS MILJÖPROGRAM 2012 2015 Beslutat i kommunfullmäktige den 30 januari 2012 VISION 2030 Kommunfullmäktige har genom stadens vision, Vision 2030, beslutat om våra långsiktiga ambitioner och

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Statens institutionsstyrelse, SiS, har till uppgift att

Läs mer

Jino klass 9a Energi&Energianvändning

Jino klass 9a Energi&Energianvändning Jino klass 9a Energi&Energianvändning 1) Energi är en rörelse eller en förmåga till rörelse. Energi kan varken tillverkas eller förstöras. Det kan bara omvandlas från en form till en annan. Det kallas

Läs mer

Handlingsplan Miljöstrategi

Handlingsplan Miljöstrategi Styrande dokument Måldokument Handlingsplan Sida 1 (5) Handlingsplan Miljöstrategi 2016 2018 Styrande förutsättningar Landstingets miljöpolicy, landstingets miljöstrategi 2014 2020. Syfte Syftet med handlingsplanen

Läs mer

De 15 nationella miljökvalitetsmålen har varit vägledande för detta miljöprogram.

De 15 nationella miljökvalitetsmålen har varit vägledande för detta miljöprogram. Miljöprogram sammanfattning De 15 nationella miljökvalitetsmålen har varit vägledande för detta miljöprogram. Miljömålen är: begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö,

Läs mer

HSO:s program för trafik

HSO:s program för trafik HSO:s program för trafik För personer med funktionsnedsättning är en fungerande kollektivtrafik av central betydelse. Oavsett funktionsnedsättning är det en rättighet att man ska kunna resa till och resa

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Detta vill vi att partierna i Västerås stad åstadkommer under mandatperioden 2015-2018

Detta vill vi att partierna i Västerås stad åstadkommer under mandatperioden 2015-2018 Detta vill vi att partierna i Västerås stad åstadkommer under mandatperioden 2015-2018 2014-08-26 Krav på partierna i Västerås mandatperiod 2015 2018_s1BJ 1 ETT LÅNGSIKTIGT HÅLLBART VÄSTERÅS. Naturskyddsföreningen

Läs mer

Folkhälsostrategi 2014-2018

Folkhälsostrategi 2014-2018 Folkhälsostrategi 2014-2018 En god hälsa i befolkningen påverkar tillväxt, utveckling och välfärd i positiv riktning. Folkhälsa handlar om att med hälsofrämjande och förebyggande insatser åstadkomma en

Läs mer

Handlingsplan Miljöstrategi landstingsnivå

Handlingsplan Miljöstrategi landstingsnivå 1(5) Handlingsplan Miljöstrategi snivå Landstingets övergripande handlingsplan 2015 2017 inom miljöområdet Miljö- och hållbarhetsarbetet är ett långsiktigt arbete. Landstinget ska i sin verksamhet bidra

Läs mer

MILJÖPOLICY. Fastställd av styrelsen den 6 december 2013

MILJÖPOLICY. Fastställd av styrelsen den 6 december 2013 MILJÖPOLICY Fastställd av styrelsen den 6 december 2013 Inledning I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa

Läs mer

Folkhälsa och miljö. Mål - miljö. Mål - folkhälsa

Folkhälsa och miljö. Mål - miljö. Mål - folkhälsa Folkhälsa och miljö Mål - folkhälsa Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget att folkhälsan förbättras för de grupper i befolkningen

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg

MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg Inledning Landstingets miljöprogram är ambitiöst och visar vägen för ett offensivt miljöarbete. Det är en stor utmaning att uppnå nationella miljömål och

Läs mer

2016-04-07 Dnr SU FV-2.10.1-0704-16. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2016 och 2017

2016-04-07 Dnr SU FV-2.10.1-0704-16. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2016 och 2017 2016-04-07 Dnr SU FV-2.10.1-0704-16 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2016 och 2017 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 UPPFÖLJNING... 3 1.4 REGELKRAV...

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Plocka ihop Lägg i påsen Lämna in till ett apotek

Plocka ihop Lägg i påsen Lämna in till ett apotek Plocka ihop Lägg i påsen Lämna in till ett apotek Sådär, då har farfar rensat bland medicinerna. Och vart ska det här då? Apo tek såklart! Alla gamla eller överblivna läkemedel som lämnas in till apoteken

Läs mer

Grundläggande Miljökunskap

Grundläggande Miljökunskap Grundläggande Miljökunskap Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC Hållbar utveckling Dagens program Hållbar utveckling

Läs mer

TILLVÄXT OCH HÅLLBAR UTVECKLING

TILLVÄXT OCH HÅLLBAR UTVECKLING TILLVÄXT OCH HÅLLBAR UTVECKLING EKONOMI OCH EKOLOGI Varor som vi köper och konsumerar är huvudsakligen tillverkade av råvaror som kommer från våra naturresurser. Ökad konsumtion medför bland annat ökad

Läs mer

Klimatbokslut 2014 Maj 2015

Klimatbokslut 2014 Maj 2015 Klimatbokslut 2014 Maj 2015 FÖRORD Vi skapade 2050 för att bättre kanalisera vårt engagemang, vår kompetens och vårt driv i miljö- och klimatfrågorna med syftet att bidra till att skapa hållbara affärer

Läs mer

Etiska och sociala krav vid Upphandling

Etiska och sociala krav vid Upphandling Etiska och sociala krav vid Upphandling Rolf Robèrt Etiska och sociala krav - bakgrund Rättsläget avseende möjligheten att ställa etiska och sociala krav i samband med offentlig upphandling har länge varit

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015.

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Hållbarhetsdefinition...

Läs mer

Klimatpakten Nyhetsbrev. April 2015

Klimatpakten Nyhetsbrev. April 2015 Klimatpakten Nyhetsbrev April 2015 Välkommen till nya Klimatpakten! Från och med 2015 är Katarina Luhr, miljöborgarråd Stockholms stad, ordförande för Klimatpakten. Läs hennes tankar om Klimatpakten och

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 1 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117 Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Klimatet, en drivkraft att minska koldioxidutsläppen...

Läs mer

Måltidspolitiskt program för Växjö kommun

Måltidspolitiskt program för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-06-15 Måltidspolitiskt program för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Måltidsenheten Dokumentnamn Måltidspolitiskt program för Växjö kommun

Läs mer

Landstinget Västernorrland Granskning av landstingets systematiska miljöarbete

Landstinget Västernorrland Granskning av landstingets systematiska miljöarbete Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2013 Landstinget Västernorrland Granskning av landstingets systematiska miljöarbete Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2. Syfte

Läs mer

Kostpolicy för Sameskolstyrelsen

Kostpolicy för Sameskolstyrelsen Kostpolicy för Sameskolstyrelsen Kostpolicy inom förskola och grundskola Sameskolans måltidsverksamheter ska verka för en hållbar utveckling, lägga stor vikt vid samiska mattraditioner samt präglas av

Läs mer

grön obligation Återrapportering av

grön obligation Återrapportering av Återrapportering av grön obligation Som första landsting i Sverige emitterade Stockholms läns landsting i maj 2014 en grön obligation. Obligationen finansierade två miljöinriktade investeringsprojekt:

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för resor

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för resor Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

HUR KAN DEN OFFENTLIGA UPPHANDLING BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING? Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

HUR KAN DEN OFFENTLIGA UPPHANDLING BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING? Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling HUR KAN DEN OFFENTLIGA UPPHANDLING BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING? Annie Stålberg MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPDRAG Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling och

Läs mer

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS Issue #4 Stockholm S k a v s t a f l y g p l a t s miljöarbete Skavsta får en ny väg årets miljöinsatser Nya miljömål miljöspelet Ledare Att

Läs mer

Arbetsgrupp om miljögifter

Arbetsgrupp om miljögifter Arbetsgrupp om miljögifter Fokusområde för arbetsgruppen om miljögifter Grunden i arbetet för en giftfri miljö är att förebygga skador på människors hälsa och i miljön av kemiska ämnen, varor och produkter.

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Framtidens järnväg formas idag!

Framtidens järnväg formas idag! Framtidens järnväg formas idag! Dagens och morgondagens bästa transportsätt Den svenska järnvägen har fler tåg, mer gods och fler passagerare än någonsin tidigare. För att möta den ökande efterfrågan måste

Läs mer

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe.

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R M I N I R E N I N G S V E R K P R O D U K T FA K TA 1-0 6 Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. Enskilda avlopp - problem och

Läs mer

Miljöprogram. för Västra Götalandsregionens verksamheter 2014 2016

Miljöprogram. för Västra Götalandsregionens verksamheter 2014 2016 Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter 2014 2016 2 MILJÖPROGRAM FÖR VÄSTRA GÖTALANDSREGIONENS VERKSAMHETER 2014 2016 Innehåll Inledning 3 Hållbar utveckling och hälsofrämjande arbete 4

Läs mer

Stockholm, en världsledande miljöstad med långsiktigt hållbar samhällsutveckling

Stockholm, en världsledande miljöstad med långsiktigt hållbar samhällsutveckling Motion till Moderata Samlingspartiets i Stockholms Stad Förbundsstämma 2009 angående Stockholm, en världsledande miljöstad med långsiktigt hållbar samhällsutveckling Hotet om klimatförändringarna är en

Läs mer

Fossiloberoende transportsektor år2030 ochvägendit en vision. Innehåll

Fossiloberoende transportsektor år2030 ochvägendit en vision. Innehåll Fossiloberoende transportsektor år2030 ochvägendit en vision Sten Bergman Elforsk Innehåll 2 Drivkrafterna och trenderna Teknikutvecklingen Hur ser samhället ut 2030? Hurtransporterarvi ossom20 år? Hur

Läs mer

Miljöplan för Högbo Golfklubb

Miljöplan för Högbo Golfklubb Miljöplan för Högbo Golfklubb 2006-01-01 MILJÖPOLICY FÖR HÖGBO GOLFKLUBB Högbo golfklubb ska genom sin verksamhet bidra till hållbar samhällsutveckling genom kretsloppstänkande. Miljöhänsyn ska tas i varje

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna 2016-2019

Miljö- och hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna 2016-2019 Miljö- och hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Rektor 2016-02-15 Revidering: - Dnr: HDa 1.2-2016/168 Gäller fr o m: 2011-04-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Att cykla till jobbet

Att cykla till jobbet Att cykla till jobbet Inledning Jag har valt problemet att många åker bil till och från jobbet trots att de bor så nära så att de skulle kunna cykla istället. Jag valde problemet för att bilen släpper

Läs mer

Sektorsprogram KULTUR. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den.

Sektorsprogram KULTUR. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den. Sektorsprogram Sektorsprogram KULTUR Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den. 2016-2019 Sektorsprogram- Kultur sidan 1 av 3 Kultur... 2 Bakgrund... 2 Nuläge... 2 Framtid... 2 Mål... 3 Inriktning...

Läs mer

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001...

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... Miljöredovisning 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... 3 ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE

Läs mer

Energimedvetna. ICA-handlare spar energi & pengar!

Energimedvetna. ICA-handlare spar energi & pengar! Energimedvetna ICA-handlare spar energi & pengar! Hur energieffektiv är din butik? TACK VARE MER moderna och energismarta installationer har ICA-butikernas elenergiutveckling varit positiv de senaste åren,

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem 4 Intern revision MILJÖINVENTERING

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Detta är en populärversion av den första kombinerade energi- och klimatstrategin för Västerviks kommun.

Läs mer

Utvärdering av elbussar i landsbygdstrafik

Utvärdering av elbussar i landsbygdstrafik Utvärdering av elbussar i landsbygdstrafik Sveriges Miljömål Generationsmålet Presentationsmaterial och diskussionsnoteringar från möte i Kajutan 24 september 2 Det övergripande målet för miljöpolitiken

Läs mer

M-11-2 2 * 0 2 5 I Landstingsstyrelsen -

M-11-2 2 * 0 2 5 I Landstingsstyrelsen - Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(6) 2011-11-09 LS 1010-0851 j LANDSTINGSSTYRELSEN M-11-2 2 * 0 2 5 I Landstingsstyrelsen - Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting

Läs mer

Hållbarhetsarbete 2013/2014

Hållbarhetsarbete 2013/2014 Hållbarhetsarbete 2013/2014 Vad är hållbarhetsarbete? Det ansvarsfulla företaget: Agerar etiskt i affärsrelationer och i marknadsföring Arbetar aktivt för en sund arbetsmiljö Arbetar för en minskad negativ

Läs mer

Aktivitetsplan miljö 2014 2019 för Stockholms Kooperativa Bostadsförening

Aktivitetsplan miljö 2014 2019 för Stockholms Kooperativa Bostadsförening Aktivitetsplan miljö 2014 2019 för Stockholms Kooperativa Bostadsförening Miljöplan del 2 Mål 2019 Delmål 2014 Aktivitet Transporter Alla bilar inom SKB ska vara miljöbilar enligt Stockholms stads definition

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten

Läs mer

De 20 vanligaste frågorna om Svanen

De 20 vanligaste frågorna om Svanen De 20 vanligaste frågorna om Svanen 1. Vilka står bakom Svanen? Hösten 1989 beslöt Nordiska Ministerrådet att införa Svanen, en officiell och gemensam miljömärkning för Norden. I Sverige sköter SIS Miljömärkning

Läs mer

Komplettering miljöredovisning Uppsala universitet 2010

Komplettering miljöredovisning Uppsala universitet 2010 Komplettering miljöredovisning Uppsala universitet 2010 Miljöredovisningen för Uppsala universitet utformas enligt krav i förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Utöver de krav på

Läs mer