MILJÖPROGRAM i Landstinget Kronoberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg"

Transkript

1 MILJÖPROGRAM i Landstinget Kronoberg

2 Inledning Landstingets miljöprogram är ambitiöst och visar vägen för ett offensivt miljöarbete. Det är en stor utmaning att uppnå nationella miljömål och landstinget har, som en stor offentlig aktör, en viktig och given roll i detta arbete. Det övergripande målet med landstingets miljöarbete är bidra till en hållbar utveckling både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Drivkraften i miljöarbetet är att bidra till att skapa en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Detta ligger i linje med landstingets vision Ett gott liv i ett livskraftigt län. Miljö och hälsa hänger starkt samman och vår ambition är att fokusera på de insatser som ger störst effekt och är hälsofrämjande. Det gör vi genom ett aktivt miljöarbete så att vår påverkan på miljö och klimat blir så liten som möjligt. I miljöprogrammet har vi bland annat målsättningar om hållbar resursanvändning, minskning av vår klimatpåverkan samt en låg förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen. Med ett kraftfullt miljöarbete har Landstinget Kronoberg goda förutsättningar för att kunna inspirera andra aktörer. Det är viktigt att miljöarbetet integreras i dagliga aktiviteter och att alla medarbetare är delaktiga, motiverade och kunniga. Suzanne Frank Landstingsstyrelsens ordförande 2

3 Miljöprogrammets omfattning och syfte Landstingets miljöprogram gäller för perioden Utgångspunkten vid framtagandet har varit att sätta mål för ett effektivt miljöarbete som minskar landstingets miljöpåverkan och bidrar till att nationella och regionala miljömål kan nås och därmed bidra till en hållbar utveckling. Miljöprogrammet beskriver hur landstinget internt ska arbeta för att vara klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande. Målet är att miljöprogrammet ska stärka och utveckla det interna miljöarbetet. Det kan även bidra till en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare exempelvis genom att färre farliga kemikalier används i vården och nya vårdbyggnader byggs med material som bidrar till en god inomhusmiljö. Miljöprogrammet fokuserar på sju strategiska målområden: energi, resor och transporter, produkter och avfall, livsmedel, kemikalier, läkemedel och upphandling, eftersom landstinget har störst miljöpåverkan inom dessa områden. Även utbildning av landstingets medarbetare är med som ett målområde, eftersom relevant utbildning är en förutsättning för att landstingets medarbetare ska kunna bidra till att miljöprogrammet uppfylls. För varje målområde finns förslag på aktiviteter för att nå målen, samt ansvariga för att åtgärderna genomförs. Samtliga verksamheter har ett ansvar för att arbeta i enlighet med miljöprogrammet. Mål och åtgärder i miljöprogrammet följs årligen upp i en miljöredovisning som är en del av landstingets årsredovisning. 3

4 Energi Landstinget använder stora mängder energi i form av el, värme och kyla exempelvis till uppvärmning och kylning av lokaler, ventilation, IT och medicinsk utrustning. Energianvändning påverkar klimat och miljö negativt. För att minska påverkan har landstinget valt energi från mestadels förnyelsebara källor såsom fjärrvärme (85 % förnybar energi)och vattenkraftsproducerad el. Landstinget arbetar även med att ställa energikrav vid ny- och ombyggnation, ta hänsyn till livscykelkostnad (LCC)vid upphandling av system och energikrävande utrustning samt att minska energianvändningen genom energioptimeringsåtgärder så som termostatbyten, injusteringar av värmesystem, tidsstyrningar av ventilation mm. Fortsatt arbete med energieffektivisering leder till lägre utsläpp och minskade kostnader. Mål 2018 är elförbrukningen 83 kwh/m 2 ska 100 % av elen vara miljömärkt med Bra Miljöval eller motsvarande är värmeförbrukningen 89 kwh/m 2 ska 95 % av värmen vara förnybar är vattenförbrukningen 0,5 m 3 /m 2 Målen innebär följande energibesparingar jämfört med målen år 2013: 10 % lägre elförbrukning per m 2 bruksarea 10 % lägre värmeförbrukning per m 2 bruksarea 8 % lägre vattenförbrukning per m 2 bruksarea 4

5 Aktiviteter Gemensamt hushålla med energi- och vattenförbrukning genom att t.ex. släcka lampor där ingen befinner sig, anmäla droppande kranar, stänga av dator och tillbehör vid arbetsdagens slut Fjärrkyla ska anslutas till nybyggnationer där det är kostnadseffektivt och möjligt Systematiska energironder ska genomföras natt- och dagtid Ansvarig SEC: Fastighet SEC: Fastighet Utöka mätning samt visualisering av energianvändning Införa en Grön IT-strategi som en del i landstingets övergripande ITstrategi Installera närvaro- och frånvarostyrning av belysning och ventilation i lämpliga utrymmen Optimering av energi- och värmesystem i landstingets lokaler SEC: Fastighet SEC: IT-avdelningen SEC: Fastighet SEC: Fastighet Ekonomi Målen för energi innebär både miljömässiga och ekonomiska besparingar. Under förutsättning att målen nås väntas kostnaderna för el, värme och vatten minska med totalt 9 miljoner kronor under programperioden. Även om förbrukningen minskar så kan kostnaden öka på grund av stigande värme vatten och elpriser. Vissa energibesparande åtgärder kräver investeringar. 5

6 Resor och transporter I landstingets verksamheter sker många resor och person- och varutransporter. Utöver en ökad växthuseffekt ger utsläpp från resor och transporter även miljöpåverkan i form av försurning, övergödning och förhöjda halter av marknära ozon. Lokala luftföroreningar orsakar många fall av astma och luftvägsproblem. Landstinget arbetar för att minska utsläpp av växthusgaser och hälsofarliga luftutsläpp från transporter och resor bland annat genom att arbeta för att ökad användning av kollektivtrafik och resefria möten, göra översyn av leveranser av olika material och samordna dessa, leasa miljöbilar till bilpoolen, klimatkompensera tjänsteresor med flyg och främja fysiskt aktiva resor med cykel eller gång, som även ger bättre hälsa. Mål 2018 ska landstingets interna transporter vara kartlagda samt miljö- och kostnadsoptimerade ska landstinget leasa minst 3 elbilar ska 75 % av resorna med fordon från bilpoolen ske med förnyelsebart bränsle har antalet km med personbil i tjänsten minskat med 10 % jämfört med

7 Aktivitet Främja kollektivtrafikresandet, cykling och gång till och från arbetsplatsen Använda cyklar eller elcyklar i kortare resor i tjänsten Informationsinsats kring resfria mötesformer Öka användningen av alternativa mötesformer till exempel telefonwebb- och videokonferens Fortsatt klimatkompensera flygresor i tjänsten Ta fram riktlinjer för möten och tjänsteresor Genom att erbjuda medarbetare möjlighet att använda elcykel eller elbil i tjänsten väcka intresse och i längden främja den privata marknaden för elfordon som alternativ till fordon drivna med fossilt bränsle Informationsinsats för bränsleval vid tankning av landstingets hyrbilar Utreda vilka avdelningar där elbil kan ersätta vanlig bil Samverka för att utveckla logistik och samdistribution av varor Ansvarig SEC SEC SEC SEC: Transport SEC: Transport Ekonomi Att fler medarbetare cyklar istället för att åka bil, använder tjänstebil istället för egen bil, använder kollektivtrafiken och ordnar möten genom telefon och videokonferens medför minskade kostnader för landstinget. När det gäller användningen av tåg eller flyg är kostnadsbilden varierande. Leasingkostnad för en elbil är likvärdig med kostnaden för bensin-/etanolbil. 7

8 Produkter och avfall Landstinget använder stora volymer varor och förbrukningsmaterial. Detta medför en stor miljöpåverkan genom att stora mängder energi och råvaror förbrukas vid tillverkning, transport, användning och avfallshantering. Landstinget arbetar för att hushålla med resurser, ställa miljökrav vid upphandlingar, källsortera avfall och omhänderta farligt avfall på ett säkert sätt. År 2012 sorterades 25 procent av landstingets totala avfall ut till materialåtervinning. Från 2013 samlas allt matavfall från Centrallasarettet i Växjö och Sigfrid in för att bli biogas. Matavfallet går till biogasanläggningen i Växjö. Landstingets verksamheter kräver mycket lokalyta. Nya lokaler uppförs och äldre renoveras och byggs ut. Dessa byggprojekt påverkar miljön på olika sätt. Energi, transporter, produkter och kemikalier krävs och det är viktigt att miljöhänsyn tas tidigt i byggprojekten. Mål ska byggmaterial vid ny- och större ombyggnationer dokumenteras och prioriterade utfasningsämnen ska undvikas så långt som möjligt ska landstingets nybyggnationer som rör kärnverksamheten miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad ska genomgripande ombyggnationer som omfattar installationstekniska system uppfylla kraven enligt Miljöbyggnad 8

9 År 2018 har andelen materialåtervunnet avfall ökat till minst 33 % av den totala avfallsmängden är minst 25 % av bomullen i landstingets textilier producerade enligt ekologiska kriterier vid tecknande av nytt avtal med textilleverantör ska 25 % av textilerna, under avtalsperioden, vara producerade av alternativa material med mindre miljöbelastning än konventionell bomull. Aktivitet Sortera avfall enligt landstingets guide för avfallssortering Möjlighet att källsortera vid samtliga arbetsplatser Genomföra arbetsplatsronder för att öka medvetenheten samt hjälpa till praktiskt med återvinning Utreda möjligheterna att återvinna mjukplast på CLV, Sigfrid och Ljungby lasarett Fortsatt samla in matavfall från kost- och restaurang samt personalmatsalar på CLV och Sigfrid Ställa krav vid textilupphandling på återvinning av textilierna Ansvarig SEC: Miljöenheten SEC: Miljöenheten, Miljöenheten SEC: Upphandlingsavdelningen Ekonomi Certifiering enligt Miljöbyggnad medför kostnader men energibesparingen som certifieringen resulterar i bidrar till att vi når våra miljömål och innebär också minskade kostnader för el. Avfall är en resurs och genom ökad avfallssortering gynnas miljön, samtidigt som landstinget kan få bättre betalt för sitt avfall som går till återvinning. 9

10 Livsmedel Produktion och transporter av livsmedel står för en betydande del av den globala miljöpåverkan. Efterfrågan på billiga livsmedel leder till ensidiga och storskaliga jordbruk. Livsmedelskedjans alla led kräver mycket resurser och alstrar mycket avfall. Maten är en viktig del av vården eftersom näringen från maten är grundläggande för vår hälsa. Ekologiska livsmedel har många fördelar, exempelvis genom minskade utsläpp av bekämpningsmedel till sjöar och grundvatten, att man tar hänsyn till djurs naturliga behov och beteenden och att den biologiska mångfalden främjas. Inköp av ekologiska livsmedel i landstinget har ökat från 1 % 2006 till 47 % Idag är exempelvis mjölk, kaffe och bananer m.m. ekologiska. Landstingets produktionskök är även KRAV*- certifierade. Landstingets produktionskök deltar i Naturskyddsföreningens kampanj Gröna Gaffeln och erbjuder dagligen ett vegetariskt alternativ i restaurangerna. *KRAV står för Kontrollföreningen för Alternativ Odling och är en miljömärkning för ekologiska livsmedel. Mål 2018 är andelen ekologiska livsmedel 60 % av den totala livsmedelskostnaden är Kost och restauranger fortsatt KRAV-certifierade fortsätter Kost och restauranger att erbjuda vegetariska alternativ 10

11 Aktivitet Efterfråga ekologiskt odlad mat vid representation och konferenser Så stor andel som möjligt av det kött som serveras i landstinget ska komma från djur i ekologisk produktion och naturbete som bidrar till att nå nationella miljömål som t.ex. rikt odlingslandskap och biologisk mångfald Vid upphandling av kött, fågel och ägg ska miljöstyrningsrådets krav för god djuromsorg följas Fortsätta arbeta förebyggande med att minska matsvinnet Öka andelen säsongsanpassade menyer Ansvarig SEC: Kost- och restauranger, Upphandling SEC: Kost- och restauranger, Upphandling SEC: Kost- och restauranger SEC: Kost- och restauranger Ekonomi Ökad andel ekologiska livsmedel kommer att innebära en merkostnad som är beroende av prisutvecklingen. 11

12 Kemikalier Kemikalier finns överallt i vår omgivning - i möbler, kläder, livsmedel, hygienprodukter och utrustning av olika slag. En mängd olika kemikalier används inom landstingets verksamheter och behövs för att våra verksamheter ska kunna fungera. Vissa kemikalier är miljöfarliga eftersom de är svårnedbrytbara, giftiga och kan lagras i naturen. Exponering av kemikalier kan öka risken för allvarliga sjukdomar som cancer, diabetes, fetma och störd reproduktion. Kunskapen om hur vi påverkas av blandningen av olika kemikalier som vi utsätts för, den så kallade cocktaileffekten, är än så länge ganska låg. Att landstinget väljer kemikalier som är bättre ur miljö- och hälsoperspektiv har en positiv påverkan på folkhälsa, förbättrad arbetsmiljö, ökad patientsäkerhet och skydd av den yttre miljön. Mål används en framtagen rutin för upphandling av kemiska produkter och varor År 2018 har 25 % av produkter som har ingående ämnen på landstingets utfasningslista ersatts med mindre miljöbelastande alternativ jämfört med år

13 Aktivitet Alla verksamheter redovisar sina kemikalier i landstingets kemikaliehanteringssystem KLARA Informera medarbetare om miljö- och hälsorisker med kemiska produkter Minimera risker vid användning och kassation av farliga kemikalier Ersätta prioriterade utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens rekommendationer (t.ex. cancerframkallande, mutagena, hormonstörande och miljöfarliga ämnen) där så är möjligt. Vid utbyte av kemikalier till bättre alternativ ur miljösynpunkt tas även hänsyn till ekonomiska och tekniska aspekter samt till resultatrelaterade effekter Miljöprövning vid införande av nya kemiska produkter eller material Minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen i byggmaterial vid ny- och ombyggnation Kontinuerligt vidareutveckla kemikaliehanteringssystemet för att möta landstingets behov Ansvarig SEC: Miljöenheten SEC: Miljöenheten SEC: Fastigheter SEC: Miljöenheten Ekonomi Effektiviseringar som leder till minskad kemikalieförbrukning minskar inköpskostnaderna för kemikalier. Merkostnader kan tillfälligt uppstå, till exempel för att genomföra en omställning till mindre kemikaliekrävande processer. 13

14 Läkemedel Läkemedel är till för att förebygga, lindra eller bota sjukdom och är därmed livsviktiga för många människor. Läkemedel ger ibland negativa sidoeffekter på hälsa eller miljö. Många läkemedel utsöndras till stor del ur kroppen utan att brytas ner och kan därmed nå vattenmiljön via avloppssystemet. Spridningen av antibiotika till miljön ökar risken för utveckling av antibiotikaresistens hos bakterier. I vissa delar av Sverige har man uppmätt låga halter av läkemedelsrester i grund- och dricksvattnet. Forskare har konstaterat att hormoner som finns i p- piller påverkar fiskars kön och fortplantningsförmåga. Vi vet än så länge inte särskilt mycket om långsiktiga konsekvenser av läkemedelsutsläpp i naturen och hur det i förlängningen kan påverka människors hälsa. Ett annat problem är miljöpåverkan vid läkemedelsproduktion där reningsanläggningar ofta är bristfälliga eller saknas. Läkemedelsproduktionen sker idag främst i låglöneländer. Landstinget deltar i det nationella nätverket för läkemedel och miljö och arbetar med att minimera miljöbelastningen av läkemedel utan att påverka patientnyttan. Att landstinget arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande genom att exempelvis skriva ut recept på fysisk aktivitet kan bidra till minskning av viss läkemedelsförskrivning. Lustgas är ett effektivt smärtstillande läkemedel med få biverkningar för patienten. Lustgas är en kraftig växthusgas och kan även utgöra ett arbetsmiljöproblem för vårdpersonal. Landstinget kan minska sin påverkan på klimat och arbetsmiljö genom att samla in och destruera gasen efter användning liksom att säkerställa att medicinska gassystemet är tätt. Mål minskar kassation av läkemedel tas miljöhänsyn vid den årliga revideringen av rekommenderade läkemedel 14

15 År 2018 har antalet recept på fysisk aktivitet, FAR, ökat till minst 2400 per år är förskrivningen av antibiotika högst 250 recept/1000 invånare per år* har det årliga utsläppet av lustgas minskat med 80 % jämfört med år 2013 *Enligt regeringens nationella mål för antibiotikaförskrivning (ej tidssatt). Aktivitet Rekommendera jämförbara NSAID (inflammationsdämpande, febernedsättande och smärtstillande läkemedel) med minst miljöbelastning Minst 75 % av förskrivarna har fått information om läkemedels miljöpåverkan Uppföljningsbara krav på minskad miljöpåverkan och socialt ansvar i produktionsledet ställs vid upphandling av läkemedel <10 % av alla medel som används vid urininfektion hos kvinnor ska vara kinoloner Öka förskrivningen av startförpackningar och små förpackningar Informera medarbetare och patienter om hur överblivna och förbrukade läkemedel ska hanteras Vidareutveckla arbetet med att tillämpa terapiråd om icke farmakologisk behandling, exempelvis Fysisk aktivitet på recept och kostråd. Installera en central destruktionsanläggning för lustgas kopplad till förlossningen på CLV för att minska lustgasutsläppen Ställa miljökrav på leverantören att kvarvarande gas i flaskor på retur skall destrueras eller återvinnas. Genomföra kontinuerlig läcksökning av lustgasutrustning Ansvarig Läkemedelskommittén Läkemedelskommittén, Läkemedelsenheten, SEC: Miljöenheten SEC: Miljöenheten, Upphandling Läkemedelsenheten Läkemedelskommittén Strama Kronoberg, Förskrivare Läkemedelskommittén, Läkemedelsenheten, Förskrivare SEC: Miljöenheten Förskrivare, Läkemedelskommittén, Folkhälsoenheten Förskrivare, Medicinska kommittén, Medicinsk grupp folkhälsa SEC: Fastigheter SEC: Upphandling SEC: Fastigheter Ekonomi Goda levnadsvanor ger förbättrad folkhälsa och minskar därmed behovet av vård och läkemedelsbehandling. Genom en minskad kassation av läkemedel kan besparingar göras inom landstingets verksamheter. Ökad ordinering av FAR kan också medföra att läkemedelskostnaderna minskar. En investering i en destruktionsanläggning för lustgas skulle innebära både investerings- och driftskostnader. Driftskostnaderna kan till viss del kompenseras genom värmeåtervinning från destruktionsanläggningen. 15

16 Utbildning Samtliga medarbetare har en viktig roll i landstingets miljöarbete. Att erbjuda relevant utbildning är en förutsättning för att landstingets medarbetare ska kunna bidra till att miljöprogrammet uppfylls. Mål utbildas landstingets anställda i miljö genom en webbaserad utbildning Aktivitet Inköp av webbaserad utbildning Visualisera och informera om nyttan och besparingar som miljömålen leder till, ekonomiskt och miljömässigt Information om landstingets miljömål och miljöarbete ska ske kontinuerligt Miljöombudsträffar ska erbjudas minst en gång per år Fortsatt att dela ut ett årligt miljöpris för att stimulera ett bra miljöarbete Landstinget Kronoberg deltar i nationella nätverk för lustgas och läkemedel samt det regionala samarbetet luftvårdsförbundet Introducera landstingets miljöprogram vid nyanställningar Ansvarig SEC: miljöenheten med stöd av miljöenheten, Miljöenheten, Miljöenheten SEC: Miljöenheten SEC: Miljöenheten Läkemedelskommittén Ekonomi Inköp av webbaserat system för miljöutbildning innebär merkostnader. 16

17 Upphandling Inköp och upphandlingar av varor och tjänster spelar en stor roll i den miljöpåverkan landstinget ger upphov till. Genom att ställa miljökrav vid upphandlingar kan Landstinget Kronoberg påverka marknaden i miljömässig riktning och därigenom bidra till att målen i de nationella, regionala och landstingets eget miljöprogram ska kunna nås. Landstinget ställer även krav enligt den nationella Uppförandekoden för etiskt och socialt ansvarstagande för leverantörer tillsammans med andra landsting i Sverige. Det innebär att leverantörerna ska garantera att krav på mänskliga rättigheter, miljöhänsyn, föreningsfrihet och arbetsvillkor uppfylls. Kraven har en direkt påverkan på möjligheter för människor i utvecklingsländer att arbeta under sunda förhållanden. Mål ska all personal inom inköp och upphandling genomgå utbildning i miljöanpassad upphandling görs upphandlingar med hjälp av framtagna riktlinjer för miljöanpassad upphandling 17

18 Aktivitet Använda miljöstyrningsrådets krav vid upphandlingar enligt landstingets riktlinjer för miljöanpassad upphandling Följa upp ställda miljökrav När det är lämpligt dela upp inköp i flera mindre upphandlingar för att möjliggöra för lokala producenter att lämna anbud Ansvarig SEC: Upphandling, Miljöenheten SEC: Upphandling SEC: Upphandling Ekonomi Att ställa, och att följa upp, miljökrav vid upphandling av varor och tjänster kan innebära merkostnader. 18

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014.

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014. Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 27-22. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 211-214. Miljöredovisning för år 211 Sammanfattning Detaljmål 211 214 211 Resultat 211 1.

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59 PROTOKOLL UTDRAG Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59 Tid: 2015-06-02 kl.13.00-16.10 Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 54 RJL 2015/ 1093 Revidering av program för hållbar utveckling

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Miljö FÖRSLAG MÅLOMRÅDEN MILJÖ STEG 6 2010-01-26 Bilaga 2 1. Förslag Det här dokumentet innehåller ett förslag på målområden till ett kommande program för Stockholms

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus Ingår i Miljöledningssystem 14001 Titel: Miljöprogram - Capio St Görans Sjukhus.doc Dokumentkategori: Plan Dokumenttyp: Styrande Enhet: Capio St Görans Sjukhus Dokumentägare: Britta Wallgren, VD Capio

Läs mer

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och Teckna Grönt Hyresavtal Gör miljön en tjänst och sänk din hyreskostnad Tillsammans kan vi göra stor skillnad Genom att hyra kontor i miljövänliga Solna One gör du ett klokt miljöval. Väljer du dessutom

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

Indikatorer Miljöprogram 2013 2016

Indikatorer Miljöprogram 2013 2016 Datum 2012-09-06 Version 12-09-06 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef er Miljöprogram 2013 2016 Landstinget Gävleborg har antagit ett miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg för åren 2013-2016

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Vision Det goda livet Människa Miljö Ekonomi Västra Götalandsregionen Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Två stora ansvarsområden

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN BAKGRUND Den goda måltiden är riktlinjer för en god kvalitet på den mat och de måltider som erbjuds inom de verksamheter Dals-Eds kommun ansvarar för. Den goda måltiden

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljöredovisning 2009. Landstinget Sörmland

Miljöredovisning 2009. Landstinget Sörmland Landstinget Sörmland Foto: Catharina Krumlinde 2010-02-22 Landstinget Sörmland Miljöenheten Innehåll SAMMANFATTNING... 2 A. EFFEKTIVT MILJÖARBETE... 3 1. STYRNING AV MILJÖARBETET...3 2. UPPHANDLING...

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira!

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 1 Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 2 Kommunstyrelsen beslut att 1. Staden antar som långsiktigt mål att konventionella fordon i stadens fordonspark, så långt

Läs mer

Miljöarbete i Region Skåne. Anna Palminger, Miljöledningsenheten

Miljöarbete i Region Skåne. Anna Palminger, Miljöledningsenheten Miljöarbete i Region Skåne Anna Palminger, Miljöledningsenheten Region Skåne Miljöprogram 2010-2020 4 övergripande mål Årlig uppföljning Miljömål 1 Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 1(5) Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 Innehållsförteckning Teologisk grund...2 Långsiktig målsättning...2 Mat och dryck... 2 Byggnader... 2 Inköp och förbrukningsvaror... 2 Resor och transport...

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Uppföljning 2012 Agneta Bergman, Klimatsamordnare Miljöenheten April 2013 2 / 8 Målsättning Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015, antogs i juni

Läs mer

Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete. Vetlanda 21 maj. Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog

Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete. Vetlanda 21 maj. Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete Vetlanda 21 maj Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog Sankey-diagrammet Energiplan/klimatstrategi - övergripande mål Förbrukning av

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ MAT OCH MILJÖ DET HÄR FAKTABLADET ÄR FRAMTAGEN TILL ÖVNINGARNA HEJ SKOLMAT. HELA MATERIALET FINNS FÖR NEDLADDNING PÅ WWW.LIVSMEDELSVERKET.SE Mat och måltider spelar en viktig roll i våra liv. Mat kan vara

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Nationella. Lustgaskonsortiet

Nationella. Lustgaskonsortiet Nationella Lustgaskonsortiet 1 Grafisk formgivning: Kent Forsberg, informationsenheten, Norrbottens läns landsting, november 2009 Foto: Thomas Alvreten, Erik G Svensson, Katarina Löfgren/MASKOT, Per Björkman

Läs mer

Hållbar utveckling. att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare liv.

Hållbar utveckling. att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare liv. Hållbarhetsprogram 2014-2017 Hållbar utveckling för ett friskare, tryggare och rikare liv Att arbeta strategiskt för att minimera vår påverkan på miljön är att arbeta för ett friskare, tryggare och rikare

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Program för hållbar utveckling 2013 2016 utifrån ett miljöperspektiv

Program för hållbar utveckling 2013 2016 utifrån ett miljöperspektiv Program för hållbar utveckling 2013 2016 utifrån ett miljöperspektiv Innehåll För ett bra liv i ett attraktivt län...3 Förord...4 Landstingets policy för hållbar utveckling utifrån ett miljöperspektiv...5

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Miljöarbete i Eskilstuna

Miljöarbete i Eskilstuna Miljöarbete i Eskilstuna SKL ledningssystem för hållbar utveckling Magnus Johansson (MP) Kommunalråd Eskilstuna Eskilstuna - en ekokommun Översikt Industristad med anor Nedgång 1970-1998 Svealandsbanan

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum.

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi samlade ihop olika konventionella varor som brukar

Läs mer

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy.

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. LIVSMEDELSPOLICY Beslutad i: KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-16 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret, tillsvidare POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Miljöprogram. Landstinget i Uppsala län 2011 2014 Satsningar för klimatet och en giftfri miljö. Antaget av landstingsfullmäktige 2010-12-06

Miljöprogram. Landstinget i Uppsala län 2011 2014 Satsningar för klimatet och en giftfri miljö. Antaget av landstingsfullmäktige 2010-12-06 Miljöprogram Landstinget i Uppsala län 2011 2014 Satsningar för klimatet och en giftfri miljö Antaget av landstingsfullmäktige 2010-12-06 Innehåll Satsningar för klimatet och en giftfri miljö 1 År 2020

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Sida: 1 av 10 Dnr: Af-2011/044734 Datum: 2011-02-09 Mottagare: Arbetsmarknadsdepartementet Naturvårdsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsförmedlingen Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Polisens miljöarbete. Planering av miljöförbättrande aktiviteter inom arbetet med verksamhetsplanen

Polisens miljöarbete. Planering av miljöförbättrande aktiviteter inom arbetet med verksamhetsplanen Polisens miljöarbete Planering av miljöförbättrande aktiviteter inom arbetet med verksamhetsplanen Inledning Polismyndigheten ska sträva efter att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Begreppet

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 INTERN MILJÖPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE MÅL 1 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 KONTORSMATERIEL OCH FÖRBRUKNINGSVAROR 1 PAPPER OCH KUVERT 1 LUNCHRUM 2 RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET 2 TJÄNSTERESOR

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Läkemedel och miljö. Lina Jansson, miljösamordnare Catharina Krumlinde, miljöcontroller

Läkemedel och miljö. Lina Jansson, miljösamordnare Catharina Krumlinde, miljöcontroller Läkemedel och miljö Lina Jansson, miljösamordnare Catharina Krumlinde, miljöcontroller Informationen är framtagen av miljösamordnare HSF och Miljöenheten, granskad av Läkemedelskommittén Landstinget Sörmland

Läs mer

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet 1 Anders.k.goransson@sll.se Fakta om NKS Yta: 320 000 kvm (lika mycket som 24 hötorgsskrapor) Antal våningar: 5 (mantel) 11 (vissa vårdkärnor) Antal

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer