MILJÖPROGRAM i Landstinget Kronoberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg"

Transkript

1 MILJÖPROGRAM i Landstinget Kronoberg

2 Inledning Landstingets miljöprogram är ambitiöst och visar vägen för ett offensivt miljöarbete. Det är en stor utmaning att uppnå nationella miljömål och landstinget har, som en stor offentlig aktör, en viktig och given roll i detta arbete. Det övergripande målet med landstingets miljöarbete är bidra till en hållbar utveckling både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Drivkraften i miljöarbetet är att bidra till att skapa en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Detta ligger i linje med landstingets vision Ett gott liv i ett livskraftigt län. Miljö och hälsa hänger starkt samman och vår ambition är att fokusera på de insatser som ger störst effekt och är hälsofrämjande. Det gör vi genom ett aktivt miljöarbete så att vår påverkan på miljö och klimat blir så liten som möjligt. I miljöprogrammet har vi bland annat målsättningar om hållbar resursanvändning, minskning av vår klimatpåverkan samt en låg förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen. Med ett kraftfullt miljöarbete har Landstinget Kronoberg goda förutsättningar för att kunna inspirera andra aktörer. Det är viktigt att miljöarbetet integreras i dagliga aktiviteter och att alla medarbetare är delaktiga, motiverade och kunniga. Suzanne Frank Landstingsstyrelsens ordförande 2

3 Miljöprogrammets omfattning och syfte Landstingets miljöprogram gäller för perioden Utgångspunkten vid framtagandet har varit att sätta mål för ett effektivt miljöarbete som minskar landstingets miljöpåverkan och bidrar till att nationella och regionala miljömål kan nås och därmed bidra till en hållbar utveckling. Miljöprogrammet beskriver hur landstinget internt ska arbeta för att vara klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande. Målet är att miljöprogrammet ska stärka och utveckla det interna miljöarbetet. Det kan även bidra till en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare exempelvis genom att färre farliga kemikalier används i vården och nya vårdbyggnader byggs med material som bidrar till en god inomhusmiljö. Miljöprogrammet fokuserar på sju strategiska målområden: energi, resor och transporter, produkter och avfall, livsmedel, kemikalier, läkemedel och upphandling, eftersom landstinget har störst miljöpåverkan inom dessa områden. Även utbildning av landstingets medarbetare är med som ett målområde, eftersom relevant utbildning är en förutsättning för att landstingets medarbetare ska kunna bidra till att miljöprogrammet uppfylls. För varje målområde finns förslag på aktiviteter för att nå målen, samt ansvariga för att åtgärderna genomförs. Samtliga verksamheter har ett ansvar för att arbeta i enlighet med miljöprogrammet. Mål och åtgärder i miljöprogrammet följs årligen upp i en miljöredovisning som är en del av landstingets årsredovisning. 3

4 Energi Landstinget använder stora mängder energi i form av el, värme och kyla exempelvis till uppvärmning och kylning av lokaler, ventilation, IT och medicinsk utrustning. Energianvändning påverkar klimat och miljö negativt. För att minska påverkan har landstinget valt energi från mestadels förnyelsebara källor såsom fjärrvärme (85 % förnybar energi)och vattenkraftsproducerad el. Landstinget arbetar även med att ställa energikrav vid ny- och ombyggnation, ta hänsyn till livscykelkostnad (LCC)vid upphandling av system och energikrävande utrustning samt att minska energianvändningen genom energioptimeringsåtgärder så som termostatbyten, injusteringar av värmesystem, tidsstyrningar av ventilation mm. Fortsatt arbete med energieffektivisering leder till lägre utsläpp och minskade kostnader. Mål 2018 är elförbrukningen 83 kwh/m 2 ska 100 % av elen vara miljömärkt med Bra Miljöval eller motsvarande är värmeförbrukningen 89 kwh/m 2 ska 95 % av värmen vara förnybar är vattenförbrukningen 0,5 m 3 /m 2 Målen innebär följande energibesparingar jämfört med målen år 2013: 10 % lägre elförbrukning per m 2 bruksarea 10 % lägre värmeförbrukning per m 2 bruksarea 8 % lägre vattenförbrukning per m 2 bruksarea 4

5 Aktiviteter Gemensamt hushålla med energi- och vattenförbrukning genom att t.ex. släcka lampor där ingen befinner sig, anmäla droppande kranar, stänga av dator och tillbehör vid arbetsdagens slut Fjärrkyla ska anslutas till nybyggnationer där det är kostnadseffektivt och möjligt Systematiska energironder ska genomföras natt- och dagtid Ansvarig SEC: Fastighet SEC: Fastighet Utöka mätning samt visualisering av energianvändning Införa en Grön IT-strategi som en del i landstingets övergripande ITstrategi Installera närvaro- och frånvarostyrning av belysning och ventilation i lämpliga utrymmen Optimering av energi- och värmesystem i landstingets lokaler SEC: Fastighet SEC: IT-avdelningen SEC: Fastighet SEC: Fastighet Ekonomi Målen för energi innebär både miljömässiga och ekonomiska besparingar. Under förutsättning att målen nås väntas kostnaderna för el, värme och vatten minska med totalt 9 miljoner kronor under programperioden. Även om förbrukningen minskar så kan kostnaden öka på grund av stigande värme vatten och elpriser. Vissa energibesparande åtgärder kräver investeringar. 5

6 Resor och transporter I landstingets verksamheter sker många resor och person- och varutransporter. Utöver en ökad växthuseffekt ger utsläpp från resor och transporter även miljöpåverkan i form av försurning, övergödning och förhöjda halter av marknära ozon. Lokala luftföroreningar orsakar många fall av astma och luftvägsproblem. Landstinget arbetar för att minska utsläpp av växthusgaser och hälsofarliga luftutsläpp från transporter och resor bland annat genom att arbeta för att ökad användning av kollektivtrafik och resefria möten, göra översyn av leveranser av olika material och samordna dessa, leasa miljöbilar till bilpoolen, klimatkompensera tjänsteresor med flyg och främja fysiskt aktiva resor med cykel eller gång, som även ger bättre hälsa. Mål 2018 ska landstingets interna transporter vara kartlagda samt miljö- och kostnadsoptimerade ska landstinget leasa minst 3 elbilar ska 75 % av resorna med fordon från bilpoolen ske med förnyelsebart bränsle har antalet km med personbil i tjänsten minskat med 10 % jämfört med

7 Aktivitet Främja kollektivtrafikresandet, cykling och gång till och från arbetsplatsen Använda cyklar eller elcyklar i kortare resor i tjänsten Informationsinsats kring resfria mötesformer Öka användningen av alternativa mötesformer till exempel telefonwebb- och videokonferens Fortsatt klimatkompensera flygresor i tjänsten Ta fram riktlinjer för möten och tjänsteresor Genom att erbjuda medarbetare möjlighet att använda elcykel eller elbil i tjänsten väcka intresse och i längden främja den privata marknaden för elfordon som alternativ till fordon drivna med fossilt bränsle Informationsinsats för bränsleval vid tankning av landstingets hyrbilar Utreda vilka avdelningar där elbil kan ersätta vanlig bil Samverka för att utveckla logistik och samdistribution av varor Ansvarig SEC SEC SEC SEC: Transport SEC: Transport Ekonomi Att fler medarbetare cyklar istället för att åka bil, använder tjänstebil istället för egen bil, använder kollektivtrafiken och ordnar möten genom telefon och videokonferens medför minskade kostnader för landstinget. När det gäller användningen av tåg eller flyg är kostnadsbilden varierande. Leasingkostnad för en elbil är likvärdig med kostnaden för bensin-/etanolbil. 7

8 Produkter och avfall Landstinget använder stora volymer varor och förbrukningsmaterial. Detta medför en stor miljöpåverkan genom att stora mängder energi och råvaror förbrukas vid tillverkning, transport, användning och avfallshantering. Landstinget arbetar för att hushålla med resurser, ställa miljökrav vid upphandlingar, källsortera avfall och omhänderta farligt avfall på ett säkert sätt. År 2012 sorterades 25 procent av landstingets totala avfall ut till materialåtervinning. Från 2013 samlas allt matavfall från Centrallasarettet i Växjö och Sigfrid in för att bli biogas. Matavfallet går till biogasanläggningen i Växjö. Landstingets verksamheter kräver mycket lokalyta. Nya lokaler uppförs och äldre renoveras och byggs ut. Dessa byggprojekt påverkar miljön på olika sätt. Energi, transporter, produkter och kemikalier krävs och det är viktigt att miljöhänsyn tas tidigt i byggprojekten. Mål ska byggmaterial vid ny- och större ombyggnationer dokumenteras och prioriterade utfasningsämnen ska undvikas så långt som möjligt ska landstingets nybyggnationer som rör kärnverksamheten miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad ska genomgripande ombyggnationer som omfattar installationstekniska system uppfylla kraven enligt Miljöbyggnad 8

9 År 2018 har andelen materialåtervunnet avfall ökat till minst 33 % av den totala avfallsmängden är minst 25 % av bomullen i landstingets textilier producerade enligt ekologiska kriterier vid tecknande av nytt avtal med textilleverantör ska 25 % av textilerna, under avtalsperioden, vara producerade av alternativa material med mindre miljöbelastning än konventionell bomull. Aktivitet Sortera avfall enligt landstingets guide för avfallssortering Möjlighet att källsortera vid samtliga arbetsplatser Genomföra arbetsplatsronder för att öka medvetenheten samt hjälpa till praktiskt med återvinning Utreda möjligheterna att återvinna mjukplast på CLV, Sigfrid och Ljungby lasarett Fortsatt samla in matavfall från kost- och restaurang samt personalmatsalar på CLV och Sigfrid Ställa krav vid textilupphandling på återvinning av textilierna Ansvarig SEC: Miljöenheten SEC: Miljöenheten, Miljöenheten SEC: Upphandlingsavdelningen Ekonomi Certifiering enligt Miljöbyggnad medför kostnader men energibesparingen som certifieringen resulterar i bidrar till att vi når våra miljömål och innebär också minskade kostnader för el. Avfall är en resurs och genom ökad avfallssortering gynnas miljön, samtidigt som landstinget kan få bättre betalt för sitt avfall som går till återvinning. 9

10 Livsmedel Produktion och transporter av livsmedel står för en betydande del av den globala miljöpåverkan. Efterfrågan på billiga livsmedel leder till ensidiga och storskaliga jordbruk. Livsmedelskedjans alla led kräver mycket resurser och alstrar mycket avfall. Maten är en viktig del av vården eftersom näringen från maten är grundläggande för vår hälsa. Ekologiska livsmedel har många fördelar, exempelvis genom minskade utsläpp av bekämpningsmedel till sjöar och grundvatten, att man tar hänsyn till djurs naturliga behov och beteenden och att den biologiska mångfalden främjas. Inköp av ekologiska livsmedel i landstinget har ökat från 1 % 2006 till 47 % Idag är exempelvis mjölk, kaffe och bananer m.m. ekologiska. Landstingets produktionskök är även KRAV*- certifierade. Landstingets produktionskök deltar i Naturskyddsföreningens kampanj Gröna Gaffeln och erbjuder dagligen ett vegetariskt alternativ i restaurangerna. *KRAV står för Kontrollföreningen för Alternativ Odling och är en miljömärkning för ekologiska livsmedel. Mål 2018 är andelen ekologiska livsmedel 60 % av den totala livsmedelskostnaden är Kost och restauranger fortsatt KRAV-certifierade fortsätter Kost och restauranger att erbjuda vegetariska alternativ 10

11 Aktivitet Efterfråga ekologiskt odlad mat vid representation och konferenser Så stor andel som möjligt av det kött som serveras i landstinget ska komma från djur i ekologisk produktion och naturbete som bidrar till att nå nationella miljömål som t.ex. rikt odlingslandskap och biologisk mångfald Vid upphandling av kött, fågel och ägg ska miljöstyrningsrådets krav för god djuromsorg följas Fortsätta arbeta förebyggande med att minska matsvinnet Öka andelen säsongsanpassade menyer Ansvarig SEC: Kost- och restauranger, Upphandling SEC: Kost- och restauranger, Upphandling SEC: Kost- och restauranger SEC: Kost- och restauranger Ekonomi Ökad andel ekologiska livsmedel kommer att innebära en merkostnad som är beroende av prisutvecklingen. 11

12 Kemikalier Kemikalier finns överallt i vår omgivning - i möbler, kläder, livsmedel, hygienprodukter och utrustning av olika slag. En mängd olika kemikalier används inom landstingets verksamheter och behövs för att våra verksamheter ska kunna fungera. Vissa kemikalier är miljöfarliga eftersom de är svårnedbrytbara, giftiga och kan lagras i naturen. Exponering av kemikalier kan öka risken för allvarliga sjukdomar som cancer, diabetes, fetma och störd reproduktion. Kunskapen om hur vi påverkas av blandningen av olika kemikalier som vi utsätts för, den så kallade cocktaileffekten, är än så länge ganska låg. Att landstinget väljer kemikalier som är bättre ur miljö- och hälsoperspektiv har en positiv påverkan på folkhälsa, förbättrad arbetsmiljö, ökad patientsäkerhet och skydd av den yttre miljön. Mål används en framtagen rutin för upphandling av kemiska produkter och varor År 2018 har 25 % av produkter som har ingående ämnen på landstingets utfasningslista ersatts med mindre miljöbelastande alternativ jämfört med år

13 Aktivitet Alla verksamheter redovisar sina kemikalier i landstingets kemikaliehanteringssystem KLARA Informera medarbetare om miljö- och hälsorisker med kemiska produkter Minimera risker vid användning och kassation av farliga kemikalier Ersätta prioriterade utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens rekommendationer (t.ex. cancerframkallande, mutagena, hormonstörande och miljöfarliga ämnen) där så är möjligt. Vid utbyte av kemikalier till bättre alternativ ur miljösynpunkt tas även hänsyn till ekonomiska och tekniska aspekter samt till resultatrelaterade effekter Miljöprövning vid införande av nya kemiska produkter eller material Minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen i byggmaterial vid ny- och ombyggnation Kontinuerligt vidareutveckla kemikaliehanteringssystemet för att möta landstingets behov Ansvarig SEC: Miljöenheten SEC: Miljöenheten SEC: Fastigheter SEC: Miljöenheten Ekonomi Effektiviseringar som leder till minskad kemikalieförbrukning minskar inköpskostnaderna för kemikalier. Merkostnader kan tillfälligt uppstå, till exempel för att genomföra en omställning till mindre kemikaliekrävande processer. 13

14 Läkemedel Läkemedel är till för att förebygga, lindra eller bota sjukdom och är därmed livsviktiga för många människor. Läkemedel ger ibland negativa sidoeffekter på hälsa eller miljö. Många läkemedel utsöndras till stor del ur kroppen utan att brytas ner och kan därmed nå vattenmiljön via avloppssystemet. Spridningen av antibiotika till miljön ökar risken för utveckling av antibiotikaresistens hos bakterier. I vissa delar av Sverige har man uppmätt låga halter av läkemedelsrester i grund- och dricksvattnet. Forskare har konstaterat att hormoner som finns i p- piller påverkar fiskars kön och fortplantningsförmåga. Vi vet än så länge inte särskilt mycket om långsiktiga konsekvenser av läkemedelsutsläpp i naturen och hur det i förlängningen kan påverka människors hälsa. Ett annat problem är miljöpåverkan vid läkemedelsproduktion där reningsanläggningar ofta är bristfälliga eller saknas. Läkemedelsproduktionen sker idag främst i låglöneländer. Landstinget deltar i det nationella nätverket för läkemedel och miljö och arbetar med att minimera miljöbelastningen av läkemedel utan att påverka patientnyttan. Att landstinget arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande genom att exempelvis skriva ut recept på fysisk aktivitet kan bidra till minskning av viss läkemedelsförskrivning. Lustgas är ett effektivt smärtstillande läkemedel med få biverkningar för patienten. Lustgas är en kraftig växthusgas och kan även utgöra ett arbetsmiljöproblem för vårdpersonal. Landstinget kan minska sin påverkan på klimat och arbetsmiljö genom att samla in och destruera gasen efter användning liksom att säkerställa att medicinska gassystemet är tätt. Mål minskar kassation av läkemedel tas miljöhänsyn vid den årliga revideringen av rekommenderade läkemedel 14

15 År 2018 har antalet recept på fysisk aktivitet, FAR, ökat till minst 2400 per år är förskrivningen av antibiotika högst 250 recept/1000 invånare per år* har det årliga utsläppet av lustgas minskat med 80 % jämfört med år 2013 *Enligt regeringens nationella mål för antibiotikaförskrivning (ej tidssatt). Aktivitet Rekommendera jämförbara NSAID (inflammationsdämpande, febernedsättande och smärtstillande läkemedel) med minst miljöbelastning Minst 75 % av förskrivarna har fått information om läkemedels miljöpåverkan Uppföljningsbara krav på minskad miljöpåverkan och socialt ansvar i produktionsledet ställs vid upphandling av läkemedel <10 % av alla medel som används vid urininfektion hos kvinnor ska vara kinoloner Öka förskrivningen av startförpackningar och små förpackningar Informera medarbetare och patienter om hur överblivna och förbrukade läkemedel ska hanteras Vidareutveckla arbetet med att tillämpa terapiråd om icke farmakologisk behandling, exempelvis Fysisk aktivitet på recept och kostråd. Installera en central destruktionsanläggning för lustgas kopplad till förlossningen på CLV för att minska lustgasutsläppen Ställa miljökrav på leverantören att kvarvarande gas i flaskor på retur skall destrueras eller återvinnas. Genomföra kontinuerlig läcksökning av lustgasutrustning Ansvarig Läkemedelskommittén Läkemedelskommittén, Läkemedelsenheten, SEC: Miljöenheten SEC: Miljöenheten, Upphandling Läkemedelsenheten Läkemedelskommittén Strama Kronoberg, Förskrivare Läkemedelskommittén, Läkemedelsenheten, Förskrivare SEC: Miljöenheten Förskrivare, Läkemedelskommittén, Folkhälsoenheten Förskrivare, Medicinska kommittén, Medicinsk grupp folkhälsa SEC: Fastigheter SEC: Upphandling SEC: Fastigheter Ekonomi Goda levnadsvanor ger förbättrad folkhälsa och minskar därmed behovet av vård och läkemedelsbehandling. Genom en minskad kassation av läkemedel kan besparingar göras inom landstingets verksamheter. Ökad ordinering av FAR kan också medföra att läkemedelskostnaderna minskar. En investering i en destruktionsanläggning för lustgas skulle innebära både investerings- och driftskostnader. Driftskostnaderna kan till viss del kompenseras genom värmeåtervinning från destruktionsanläggningen. 15

16 Utbildning Samtliga medarbetare har en viktig roll i landstingets miljöarbete. Att erbjuda relevant utbildning är en förutsättning för att landstingets medarbetare ska kunna bidra till att miljöprogrammet uppfylls. Mål utbildas landstingets anställda i miljö genom en webbaserad utbildning Aktivitet Inköp av webbaserad utbildning Visualisera och informera om nyttan och besparingar som miljömålen leder till, ekonomiskt och miljömässigt Information om landstingets miljömål och miljöarbete ska ske kontinuerligt Miljöombudsträffar ska erbjudas minst en gång per år Fortsatt att dela ut ett årligt miljöpris för att stimulera ett bra miljöarbete Landstinget Kronoberg deltar i nationella nätverk för lustgas och läkemedel samt det regionala samarbetet luftvårdsförbundet Introducera landstingets miljöprogram vid nyanställningar Ansvarig SEC: miljöenheten med stöd av miljöenheten, Miljöenheten, Miljöenheten SEC: Miljöenheten SEC: Miljöenheten Läkemedelskommittén Ekonomi Inköp av webbaserat system för miljöutbildning innebär merkostnader. 16

17 Upphandling Inköp och upphandlingar av varor och tjänster spelar en stor roll i den miljöpåverkan landstinget ger upphov till. Genom att ställa miljökrav vid upphandlingar kan Landstinget Kronoberg påverka marknaden i miljömässig riktning och därigenom bidra till att målen i de nationella, regionala och landstingets eget miljöprogram ska kunna nås. Landstinget ställer även krav enligt den nationella Uppförandekoden för etiskt och socialt ansvarstagande för leverantörer tillsammans med andra landsting i Sverige. Det innebär att leverantörerna ska garantera att krav på mänskliga rättigheter, miljöhänsyn, föreningsfrihet och arbetsvillkor uppfylls. Kraven har en direkt påverkan på möjligheter för människor i utvecklingsländer att arbeta under sunda förhållanden. Mål ska all personal inom inköp och upphandling genomgå utbildning i miljöanpassad upphandling görs upphandlingar med hjälp av framtagna riktlinjer för miljöanpassad upphandling 17

18 Aktivitet Använda miljöstyrningsrådets krav vid upphandlingar enligt landstingets riktlinjer för miljöanpassad upphandling Följa upp ställda miljökrav När det är lämpligt dela upp inköp i flera mindre upphandlingar för att möjliggöra för lokala producenter att lämna anbud Ansvarig SEC: Upphandling, Miljöenheten SEC: Upphandling SEC: Upphandling Ekonomi Att ställa, och att följa upp, miljökrav vid upphandling av varor och tjänster kan innebära merkostnader. 18

Miljöprogram 2010-2013

Miljöprogram 2010-2013 Miljöprogram 2010-2013 Inledning Drivkraften i landstingets miljöarbete är att bidra till att skapa en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Detta ligger i linje med landstingets vision

Läs mer

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Det är viktigt att miljöarbete bedrivs i alla verksamheter för att nå miljömålen i miljöprogrammet. För detta ändamål har en central handlingsplan till

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Miljöprogram

Miljöprogram Miljöprogram 2014-2018 Innehåll Inledning... 2 Region Kronobergs miljöuppdrag... 2 Miljöprogrammets utgångspunkt... 3 Målområden i miljöprogrammet... 3 1. Klimateffektiv... 4 Mål för en låg klimatpåverkan...

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav Riktlinjer Miljöarbete Gäller för Stockholms läns landsting Antaget av landstingsfullmäktige 2016-11-15 Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav 2016-12-01 2017-12-01 Dokumentnummer Fastställd

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge fff Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge Policy, visioner, mål och åtgärdsförslag för miljö, ekonomi samt socialt ansvarstagande. Gäller för åren 2014-2024 Innehåll Landstingets aktiva arbete

Läs mer

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text.

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text. Miljöbokslut 2015 2015 var slutår för Region Hallands Miljöprogram 2012-2015. Många positiva saker har hänt inom miljöområdet under programperioden såsom ISO-certifieringar, ställda miljökrav i de flesta

Läs mer

Miljöprogram 2012-2015. Policy och program

Miljöprogram 2012-2015. Policy och program Policy och program Foto: Patrik Leonardsson Miljöprogram 2012-2015 Region Halland är ett föredöme på miljöområdet och arbetar för en hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Detta avspeglas

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2015. Miljöredovisning för år 2015 Slutredovisning för programperioden Sammanfattning

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Miljönyckeltal för landsting och regioner

Miljönyckeltal för landsting och regioner Miljönyckeltal för landsting och regioner Inledning SKL och LMC publicerade 2012 första rapporten med gemensamma miljönyckeltal för landsting och regioner Miljönyckeltalen möjliggör jämförelser Fem nyckeltal

Läs mer

Handlingsplan för att minska den negativa miljöpåverkan från Landstinget i Värmlands läkemedelsanvändning

Handlingsplan för att minska den negativa miljöpåverkan från Landstinget i Värmlands läkemedelsanvändning 1 (6) Miranda Fredriksson 2011-12-05 LK/111831 Tove Tevell Handlingsplan för att minska den negativa miljöpåverkan från Landstinget i Värmlands läkemedelsanvändning Inledning Denna handlingsplan har utarbetats

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2012-2016

Miljöpolitiskt program 2012-2016 LK/111831 Miljöpolitiskt program 2012-2016 Vi fortsätter Landstinget i Värmland har under flera decennier prioriterat miljöarbetet. Målsättningen i det senaste miljöpolitiska programmet, halvering av klimatavtrycket,

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014.

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014. Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 27-22. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 211-214. Miljöredovisning för år 211 Sammanfattning Detaljmål 211 214 211 Resultat 211 1.

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge 1 Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge Policy, visioner, mål och åtgärdsförslag för miljö, ekonomi och socialt ansvarstagande. Gäller för åren 2014-2024 Landstingsstyrelsen 10 nov 2014 Annika

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten 1 Miljömål för 2009-2010 Naturvetenskapliga fakulteten Forskning och utbildning Universitetsgemensamt miljömål 2007-2010: Universitetet skall öka mängden forskning inom hållbar Universitetet skall integrera

Läs mer

Ekologiska livsmedel hur lyckades vi? Annika Christensson Miljöchef 2014-10-29

Ekologiska livsmedel hur lyckades vi? Annika Christensson Miljöchef 2014-10-29 Ekologiska livsmedel hur lyckades vi? Annika Christensson Miljöchef 2014-10-29 Hur mycket handlar vi per vecka? 1500 liter mjölk 700 kg potatis 180 kg morötter 100+ kg frukt 110+ kg blandfärs för att servera

Läs mer

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59 PROTOKOLL UTDRAG Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59 Tid: 2015-06-02 kl.13.00-16.10 Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 54 RJL 2015/ 1093 Revidering av program för hållbar utveckling

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Miljöprogram för Region Skåne En offensiv satsning på framtiden

Miljöprogram för Region Skåne En offensiv satsning på framtiden Miljöprogram för Region Skåne 2017 2020 - En offensiv satsning på framtiden Region Skånes verksamhet ska främja hållbarhet. Medvetenheten om vikten av att använda resurser mer effektivt ökar i samhället

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten. Fastställda av dekanus

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten. Fastställda av dekanus 1 Miljömål för 2008 Naturvetenskapliga fakulteten Fastställda av dekanus 2008-03-18 Forskning och utbildning Universitetsgemensamt miljömål 2007-2010: Universitetet skall öka forskningen inom hållbar utveckling.

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Yttrande över förslag till miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting

Yttrande över förslag till miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting I OC U m..:yäj!ysn FÖR VÅRDEN Vice verkställande direktör Per-Inge Buskas '2016-06-03 - ÄRENDE 10 BESLUT 1(1) 2016-05-04 Diarienummer LOC 1605-0654 Informationssäkerhetsklass Öppen Styrelsen för Locum

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbete 2008 Zoologiska institutionen Göteborgs universitet

Handlingsplan för miljöarbete 2008 Zoologiska institutionen Göteborgs universitet Handlingsplan för miljöarbete 2008 Zoologiska institutionen Göteborgs universitet Datum: 2008-04-05 Utarbetad av L-Å Andersson i samråd med prefekt Lars Förlin 1. Forskning och utbildning Universitetsgemensamt

Läs mer

Handlingsplan Miljöstrategi

Handlingsplan Miljöstrategi Styrande dokument Måldokument Handlingsplan Sida 1 (5) Handlingsplan Miljöstrategi 2016 2018 Styrande förutsättningar Landstingets miljöpolicy, landstingets miljöstrategi 2014 2020. Syfte Syftet med handlingsplanen

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat

Läs mer

Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland

Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland 2014-2018 Innehållsförteckning Landstinget Sörmlands Miljöprogram 2014-2018 3 Landstinget Sörmlands miljöarbete 3 Landstinget Sörmlands Vision 4 Miljöcertifierat

Läs mer

Till Växjö, Europas grönaste stad

Till Växjö, Europas grönaste stad Välkommen! Welcome! Willkommen! Bienvenu! Bienvenida!Tervetuloa! Till Växjö, Europas grönaste stad 欢 迎 ترحيب 歡 迎 歓 迎 환영 Publicitet - som Europas grönaste stad Många besöker Växjö För att se förnybar energi,

Läs mer

VÅGA UPPHANDLA HÅLLBART. Handdukar av trä och lakan av PET-flaskor.

VÅGA UPPHANDLA HÅLLBART. Handdukar av trä och lakan av PET-flaskor. VÅGA UPPHANDLA HÅLLBART Handdukar av trä och lakan av PET-flaskor. Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingets miljöarbete är banbrytande, stimulerar miljöteknisk utveckling och inspirerar

Läs mer

Handlingsplan Miljöstrategi landstingsnivå

Handlingsplan Miljöstrategi landstingsnivå 1(5) Handlingsplan Miljöstrategi snivå Landstingets övergripande handlingsplan 2015 2017 inom miljöområdet Miljö- och hållbarhetsarbetet är ett långsiktigt arbete. Landstinget ska i sin verksamhet bidra

Läs mer

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Miljö FÖRSLAG MÅLOMRÅDEN MILJÖ STEG 6 2010-01-26 Bilaga 2 1. Förslag Det här dokumentet innehåller ett förslag på målområden till ett kommande program för Stockholms

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus Ingår i Miljöledningssystem 14001 Titel: Miljöprogram - Capio St Görans Sjukhus.doc Dokumentkategori: Plan Dokumenttyp: Styrande Enhet: Capio St Görans Sjukhus Dokumentägare: Britta Wallgren, VD Capio

Läs mer

Miljöberättelse kring en måltid Workshop 2 mars 2015

Miljöberättelse kring en måltid Workshop 2 mars 2015 Miljöberättelse kring en måltid Workshop 2 mars 2015 1 Introduktion Vi skulle gärna vilja ha en heldag med er och presentera DKs miljöarbete och ge intressanta inspel kring viktiga miljöaspekter som vi

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna Dokumenttitel ------tre ------------.,...-----tt" Dokumentnummer Utgåva Fastställd i skolnämnden Utgiven ~F:--2-:,:,:.2~ --t-::1::-----i~2----:,oo~9~- +2~O-O-9--02-..-26-- 1 1(5) Upprättad av Sign Sign

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2015-11-27 Dnr 1503169. Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram

YTTRANDE. Datum 2015-11-27 Dnr 1503169. Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram Kulturnämnden Margareta Olsson Verksamhetscontroller/miljösamordnare margareta.g.olsson@skane.se YTTRANDE Datum 2015-11-27 Dnr 1503169 1 (5) Regionstyrelsens arbetsutskott Remiss. Uppdatering av s miljöprogram

Läs mer

Klimatsmart mat. Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Klimatsmart mat. Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Klimatsmart mat Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Jordbruk är väl naturligt? Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Örebro universitet Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Föregångare i miljöarbetet

Föregångare i miljöarbetet Sammanfattning av miljöpolitiskt program för Västra Götalandsregionens verksamheter 2011 2013, beslutat av regionfullmäktige 2011. Föregångare i miljöarbetet 2 Sammanfattning av miljöpolitiskt program

Läs mer

Datum Dnr Uppdatering av Region Skånes miljöprogram

Datum Dnr Uppdatering av Region Skånes miljöprogram Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-26 Dnr 1503169 1 (5) Regionstyrelsen Uppdatering av s miljöprogram Ordförandens förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Miljörapport. - en förkortad version

Miljörapport. - en förkortad version Miljörapport - en förkortad version Verksamhet Universitetssjukhuset i Lund (USiL) ingår i Region Skåne och är regionsjukhus i södra sjukvårdsregionen med cirka 1,6 miljoner innevånare. År 2007 fanns på

Läs mer

YTTRANDE. Datum Dnr Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram

YTTRANDE. Datum Dnr Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram Sjukvårdsnämnd Kryh Sten Velander Miljöstrateg 044-309 15 83 sten.velander@skane.se YTTRANDE Datum 2016-01-26 Dnr 1503169 1 (5) Remiss. Uppdatering av s miljöprogram Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Vision Det goda livet Människa Miljö Ekonomi Västra Götalandsregionen Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Två stora ansvarsområden

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Hållbarhets- utmaningar i staden. Anna Ledin, miljöförvaltningen

Hållbarhets- utmaningar i staden. Anna Ledin, miljöförvaltningen Hållbarhets- utmaningar i staden Anna Ledin, miljöförvaltningen Göteborgs Stads arbete för att nå de lokala miljömålen Anna Ledin, miljöförvaltningen Bakgrund Miljökemist forskare och undervisare på: Linköpings

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22

Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 Datum Sida 2010-02-22 1(16) Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 2(16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Strategiskt miljöarbete... 4 Miljöpolitiskt

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Indikatorer Miljöprogram 2013 2016

Indikatorer Miljöprogram 2013 2016 Datum 2012-09-06 Version 12-09-06 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef er Miljöprogram 2013 2016 Landstinget Gävleborg har antagit ett miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg för åren 2013-2016

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Regional handlingsplan 2017 Region Skånes läkemedelsstrategi

Regional handlingsplan 2017 Region Skånes läkemedelsstrategi Regional handlingsplan 2017 Region Skånes läkemedelsstrategi 2017-2020 FÖR EN ÄNNU BÄTTRE LÄKEMEDELSANVÄNDNING 1 1. Effektiv och säker läkemedelsanvändning Övergripande mål enligt Region Skånes Läkemedelsstrategi

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting LANDSTINGSSTYRELSEN Miljöpartiet de gröna FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG TILL BESLUT 2011-11-21 LS 1010-0851 Ärende 25 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting 2012-2016 Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Utbildningsnämndens miljöhandlingsplan 2013-2015

Utbildningsnämndens miljöhandlingsplan 2013-2015 Sida 1 (5) 2013-08-29 Utbildningsnämndens miljöhandlingsplan 2013-2015 Utbildningsnämndens övergripande miljömål Utbildningsnämnden bidrar aktivt till en hållbar livsmiljö Förväntat resultat Samtliga nämndens

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer