VÅR MILJÖ #1 EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS FLYGVÄGAR BULLER UTSLÄPP TRANSPORTER AVFALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅR MILJÖ #1 EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS FLYGVÄGAR BULLER UTSLÄPP TRANSPORTER AVFALL"

Transkript

1 VÅR MILJÖ # EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS FLYGVÄGAR BULLER UTSLÄPP TRANSPORTER AVFALL

2 Innehåll Vår Miljö... s. Natur & Miljöpärmen... s. Skavsta Flygplats växer... s. Miljöpolicy... s. Prognoser och diagram... s. Varje år tar Stockholm Skavsta flygplats fram en miljörapport. Ett utplock av vad som står i denna rapport har vi samlat i broschyren som du nu håller i din hand. I broschyren följer flygplatsen upp miljöpåverkan och förbättringar. Rapporten är ett viktigt verktyg för att öka kunskapen om miljöpåverkan både hos de egna anställda och hos andra. Jag hoppas att du ska bläddra i den, läsa det du tycker är intressant och ta till Vår miljö! dig det som berör dig. Vår miljö är allas ansvar och denna broschyr är en liten del av hur Stockholm Skavsta flygplats tar sitt ansvar. Självklart är den tryckt av ett miljömärkt tryckeri på miljövänligt papper. När du läst färdigt så lämna den vidare till någon annan eller följ anvisningarna på baksidan och vik dig ett pappersflygplan! Dot Gade Kulovuori, VD Varje år tar Stockholm Skavsta flygplats fram en miljöbroschyr för att följa upp miljöpåverkan och förbättringar. Syftet är att öka kunskapen om miljöpåverkan både hos de egna anställda och hos andra. För att underlätta för dig som läsare finns dessa rutor med sammandrag från texten ovan. Foto: Catarina Sandqvist Miljötillstånd Skavsta växer är Sveriges tredje största flygplats och en betydande port till och från Europa. Övervägande delen av flygtrafiken är direktlinjer till andra länder med så kallade lågprisbolag. I januari 00 beviljade Miljödomstolen flygplatsens ansökan om nytt miljötillstånd, vilket innebär att flygplatsen tillåts ha 000 flygrörelser per år och ta emot upp till miljoner passagerare varje år. Under år 00 startade och landade flygplan, varav 00 flyg i charteroch linjetrafik och resenärer passerade flygplatsen under året, en ökning med, % jämfört med år 00. En flygplats associeras framför allt med resande, men Stockholm Skavsta flygplats är också en arbetsplats för totalt ca 00 personer som arbetar i någon av de 0-tal företag som är etablerade på flygplatsen. Miljöfrågorna har hög prioritet på Stockholm Skavsta flygplats. Flygplatsen påverkar miljön men arbete pågår hela tiden för att miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt, det blir självklart allt viktigare när Stockholm Skavsta flygplats växer. I januari 00 beviljade Miljödomstolen flygplatsens ansökan om nytt miljötillstånd, vilket innebär att flygplatsen tillåts ha 000 flygrörelser per år och ta emot upp till miljoner passagerare varje år. Miljöhänsyn ska vägas in i alla beslut och i alla projekt. arbetar aktivt med riskbedömning och utvärdering av miljörisker. följer gällande lagar, förordningar, regler och krav och strävar efter att göra detta med god marginal. Miljöpolicy har Nya flygvägar... s. Miljöanpassade inflygningar... s. Buller... s. Utsläpp till mark och vatten... s. Att flyga vintertid... s. Energiförsörjning & vattenförbrukning... s. Transporter... s. Genom samverkan med kommuner, företag och organisationer ges Natur & Miljöpärmen kostnadsfritt ut till alla elever i årskurs -. Stockholm Skavsta flygplats har under flera år varit med och sponsrat utgivningen av denna pärm som används som ett läromedel i natur- och miljökunskap. Syftet är att ge uppväxande generationer bra miljökunskaper och på så sätt skapa förutsättningar för en hållbar utveckling och en bättre framtida miljö Prognoser och diagram över antalet flygrörelser och passagerare Antal passagerare Antal starter och landningar som mål att kontinuerligt förbättra sina miljöpåverkande verksamheter. strävar efter att engagera all personal och alla samarbetspartners i miljöarbetet. samarbetar aktivt med lokala och regionala myndigheter samt organisationer för att minska miljöpåverkan och verka för en hållbar utveckling av flygplatsen i framtiden. Avfall... s. Intervju med Flygbussarnas VD.. s Miljömål... s

3 ! Fördelning av kommersiella flyg över dygnet (Större linjefart och charterplan) Starter Dag ( ) % Kväll ( ) 8 % Natt ( ) % Nya Flygvägar har två start- och landningsbanor. I huvudsak används den bana som ligger i väst-östlig riktning för linje- och chartertrafik. Om flygplanen landar från öst eller väst styrs framför allt av väder och vind eftersom det är bättre att starta och landa i motvind. Under år 00 påbörjades en utredning av ett nytt flygvägssystem kring som ska lämnas in till miljödomstolen under år 008. Arbetet sker i samråd med företrädare för berörda kommuner och länsstyrelsen i Södermanlands län. Utredningen ska ta fram ett system för in- och utflygningsvägar för flygplatsen där även miljökonsekvenser av systemet beskrivs. Miljöanpassade inflygningar För att möjliggöra en så miljövänlig inflygning som möjligt, både ur utsläpps- och ur bullersynpunkt, har flygplatsen anpassat sina publicerade inflygningsprocedurer. Detta ledde till att flygbolaget Ryanair som står för den mesta flygtrafiken på, introducerade en procedur som kallas CDA. CDA handlar om att skapa en situation där flygplanet med minsta möjliga motoreffekt kan minska höjden ända ner tills själva landningsförfarandet påbörjas. Ett utfällt landningsställ och utfällda klaffar på vingarna under landningsförfarandet ger mycket luftmotstånd, vilket leder till att motorerna behöver arbeta på betydligt högre effekt än med dessa infällda. Under en CDA följer flygplanet en inflygningsvinkel som medför att man startar inflygningen senare och att man kan förkorta tiden som motorerna arbetar på hög effekt, vilket i sin tur leder till minskat buller och utsläpp av avgaser. Landningar Dag ( ) % Kväll ( ) % Natt ( ) % En utredning har påbörjats för ett nytt flygvägssystem för in- och utflygningsvägar kring. Miljöanpassade inflygningar på flygplatsen leder till minskat buller och utsläpp av avgaser. Flygbuller uppstår när flygplan startar och landar, vid överflygningar och vid markaktiviteter som motorprovning. På marken blir bullret högst vid start, eftersom gaspådraget är högt, och vid landning då planet flyger lågt vid den sista delen av inflygningen. strävar efter att lägga flygvägarna så att bullret stör så lite och så få som möjligt. Flygplatsen följer årligen upp hur bullerutbredningen ser ut, som beror på antalet flygplan och vilken typ av flygplan som trafikerar flygplatsen. De bostäder som ligger mest exponerade kan bli föremål för åtgärder som minskar buller inomhus. och när nya bostadsområden planeras tar kommunen hänsyn till bullerkurvorna. Vid den pågående utredningen av flygvägar tas stor hänsyn till bullerexponering. Stockholm Skavsta Flygplats strävar efter att få godkända flygvägar så att bullret stör så lite och så få som möjligt. Buller från flyg stör betydligt färre än buller från bil och tåg. Totalt beräknas omkring två miljoner människor i Sverige utsättas för trafikbuller över riksdagens riktvärde dba utomhus. Av dessa är det ca personer som utsätts för störande buller från civila flygplan. Samtidigt uppskattas människor utsättas för störande buller från vägtrafiken och ca för buller från tågtrafik. 8 8!!!!! För att flygplanen ska kunna starta och landa säkert får det inte ligga snö eller is på flygplanet eller på banorna. Is och snö på flygplanet Varför ökar utsläppen Utsläppen av luftföroreningar från flygplan ökade år 00 jämfört med år 00 som en följd av att det totala antalet flygrörelser vid har ökat, att en större del av rörelserna gjorts med tyngre flygplan samt att passagerarantalet har ökat vilket har medfört att trafiken med personbilar och bussar också har ökat. Vad är det som luktar Den kemikalie som hanteras i störst mängd på är flygbränsle, Jet A. I vissa vädersituationer kan en tydlig lukt uppstå när motorerna på flygplanen är igång på marken. Lukten kommer från svavelföreningar i fotogenet och är inte giftiga i de låga koncentrationer som finns på flygplatsen. För att smälta bort is från flygplanen och för att ny is inte ska bildas när flygplanet lyfter sprutas en blandning av vatten och propylenglykol på flygplanet. Den glykolblandning som spills på marken sugs upp av en sugbil och tas omhand i en särskild tank. Glykolen transporteras senare till reningsverk för behandling. Eftersom en del glykol kan tränga ner i marken via småsprickor och skarvar i uppställningsytorna, mäter och övervakar flygplatsen att det vatten som avrinner från området inte innehåller skadliga halter av glykol när det når den närliggande Nyköpingsån. Is och snö på landningsbanorna Även landningsbanorna behöver avisas när det inte av flygsäkerhetsskäl är tillräckligt att ploga eller sopa bort snö och is. På används kaliumformiat som banavisningsmedel. Kaliumformiat är i dagsläget det mest miljövänliga medel som används vid flygplatser för att undvika halka. Kaliumformiat är biologiskt nedbrytbart. Salt är inte tillåtet att använda då detta kan påverka metallen i flygplanet. Stockholm Skavsta Flygplats arbetar aktivt med att hitta procedurer och lösningar för att minimera användningen av kemikalier i verksamheten, för att på så sätt minska CO Vilka luftföroreningar släpps ut från ett flygplan Flyget släpper ut föroreningar till luften vid förbränning av flygbränsle då det bildas främst koldioxid, CO, och vattenånga. När flygbränsle förbränns sker samma typ av utsläpp som för andra fossila bränslen. Hur kan flyget minska sina utsläpp CO För att minska mängden bränsle utvecklas motorer och flygplan kontinuerligt vilket leder till bättre miljöegenskaper. Även effektivare flygvägar, utan väntetider i luften inför landning, ger mindre utsläpp. Att flygplanen har en effektiv hantering på marken med så kort tid som möjligt med motorerna igång, är också viktigt ur miljösynpunkt. Flygplan är väldigt dyra och har en relativt lång livslängd, 0-0 år. Därför tar det lång tid att få fram helt nya modeller med ny tekniken som får stort genomslag i miljöpåverkan. Forskning pågår också för att ta fram nya miljövänligare flygbränslen, t.ex biobränsle och vätgas, som inte bidrar till växthuseffekten. (Luftfartsverket & Stockholm Skavsta flygplats) Att flyga vintertid påverkan på omgivningen från avisningsmedlen. Ett exempel är inköp av nya och effektiva plog- och sopmaskiner, som kan minska behovet av att använda kemikalier på landningsbanorna. När man flyger vintertid måste man säkerställa att det inte finns is och snö på flygplanet och att landningsbanorna inte är för hala. Kemikalierna som används till detta kan påverka miljön. arbetar aktivt för att säkerställa att inga skadliga halter av kemikalier ska påverka natur och människor. (Luftfartsverket)

4 0% 0% 0% 0% 80 % 0 % 0 % 0 % 0 % På Stockholm Skavsta flygplats finns 09 st fordon. Tabellen nedanför visar hur många av dessa fordon som drivs av olika sorters drivmedel i procent. Drivmedel % 9 % El eller stationär Transporter till och från flygplatsen Övrig trafik % Diesel Kollektivtrafik 00 % Bensin % Etanol Energiförsörjning och vattenförbrukning är öppen dygnet runt och energi går åt till uppvärmning, el och belysning. Flygplatsen utreder för närvarande olika möjliga åtgärder för att minska miljöbelastningen från energiförbrukningen genom att ersätta värmekällorna olja och el med ett lokalt fjärrvärmeverk med miljövänlig drift. Uppvärmningen av flygplatsens lokaler skedde under 00 till 00% med ickeförnyelsebara energikällor. Flygplatsen ställer också krav på leverantörer av energi att dessa ska leverera miljövänligt producerad el när nya upphandlingar sker. Vattenförbrukning, l/passagerare (Totalt: m ) Resenärer väljer till stor del att resa till flygplatsen med buss. Personal på de olika företagen som finns på flygplatsområdet tillsammans med de passagerare som inte åker buss gör att det ändå kommer ca 00 bilar till Stockholm Skavsta flygplats varje dygn. Under 00 förbrukade totalt ton CO eller 0, kg per passagerare. Flygbussar Det går regelbundet flygbussar till och från Stockholm-Södertälje, Linköping- Norrköping, samt Örebro-Eskilstuna. Detta gör att närmare 0% av resenärerna åker buss till och från flygplatsen. Bilparkering Eftersom det totala antalet resenärer ökade kraftigt under 00 utökades långtidsparkeringen för att möta behovet. En ny tvätthall anlades också i anslutning till hyrbilsparkeringen vilket innebar att hyrbilar som hämtas och lämnas på flygplatsen inte behöver köra långa sträckor för att tvättas och servas, innan de hyrs ut igen. Energiförbrukning,9 kwh/passagerare (Totalt: 000 kwh) Tåg Eldningsolja 8, kwh/passagerare (Totalt: 0 l eller 8 kwh) Idag finns ingen tågtrafik direkt till flygplatsen men järnvägsspår planeras inom ramen för Ostlänken med en station på flygplatsområdet. Från tågstationen i Nyköping går bussar kontinuerligt till flyg- platsen och kommunen och flygplatsen arbetar aktivt med att utveckla den lokala kollektivtrafiken till och från flygplatsen. Transportutredning Under 008 arbetar Stockholm Skavsta Flygplats med att ta fram en handlingsplan för att minska miljö- och hälsopåverkan från egna transporter och utreda åtgärder för att främja miljövänliga person-, frakt- och godstransporter till och från flygplatsen. Hur passagerarna väljer att ta sig till och från flygplatsen har stor påverkan på miljön. Varje dygn kommer ca 00 bilar till Stockholm Skavsta flygplats. På jobbar vi för att återvinna så mycket av de avfall som produceras som möjligt. 00 återvanns bland annat 9 ton wellpapp, ton mjukplast 8 ton kontorspapper och, ton glas. Genom passerade nästan miljoner passagerare under 00 och en stor mängd avfall uppkom. På ett år genereras ca 9 ton hushållsavfall och 00 ton annat avfall i form av papper, plast, glas, skrot m.m. En stor del av avfallet tas om hand och återvinns i form av nya produkter eller används för energiåtervinning. Till exempel transporterades under året ton matavfall till lantbruket på Nynäs slott för utvinning av biogas. Kemikalier och farligt avfall Allt farligt avfall och kemikalier måste tas om hand på ett säkert sätt. På flygplatsen finns uppsamlings- och återvinningsstationer för olika avfall och särskilda kemikalieförråd för de kemikalier som hanteras. En del farligt avfall kan återvinnas och lämnas vidare till Stena Recycling. Avfallshantering Varje passagerare genererade 0, kg osorterat hushållsavfall under 00. På ett år genereras ca 9 ton hushållsavfall och 00 ton annat avfall i form av papper, plast, glas, skrot m.m. Allt farligt avfall och kemikalier måste tas om hand på ett säkert sätt. Intervju med Mikael Bergkvist, VD Flygbussarna Skavsta flygplats har landets största andel av kollektivtrafik, ca %. Arlanda är den flygplats som kommer i närheten. Beläggningsgraden på flygbussarna är hög. Sedan en månad tillbaka körs en av bussarna som trafikerar Skavsta på RME (rapsolja). Ert mål är att alla era bussar ska vara helt fria från fossila bränslen inom tre år. Vilka bränslen kommer ni att/har ni börjat att satsa på Kör flygbussarna som går till Skavsta flygplats på RME idag Eller något annat icke fossilt bränsle - RME är något som fungerar nu och som Flygbussarna kör under en testperiod med ett antal bussar. Vi köper svensk närproducerad rapsolja från Enköping. Flygbussarna har tittat på ett livscykelperspektiv för att minimera miljöpåverkan. Parallellt tittar vi på andra alternativ, till exempel biogas, men det kräver stora investeringar i bussflottan. En nackdel med RME är att bränsleförbrukningen ökar, men Flygbussarna har endast sett marginella ökningar. Vi har ännu inte haft igång försöket under den kalla perioden på året. Vad tänker ni på vid inköp av nya fordon - Vi har en hög omsättning på bussar och bussarna är ganska dyra. Flygbussarna tittar hela tiden på hur de kan optimera bussflottan och vill ha bussar med högsta Euroklassning. Vilka insatser gör ni med er personal för att minska miljöpåverkan från er verksamhet - Förare utbildas i ECO-driving. Uppföljning är nyckeln till att behålla ett bra körsätt och för att hela tiden förbättra. I Malmö kör Flygbussarna nu ett program på prov för att uppmuntra förarna som får ökad lön vid minskad bränsleförbrukning. Har du något tips på hur resenärerna till och från kan minska sina utsläpp - Åk buss! Vid en fullastad buss är utsläppen per person / av utsläppen från en miljöbil med en person.

5 Hur mycket av världens utsläpp av koldioxid står flyget för Och hur mycket påverkar flyget klimatet totalt sett Internationella klimatpanelen (IPCC) anger att flygtrafiken idag svarar för omkring procent av de globala utsläppen av koldioxid. Tillsammans med utsläppen av kväveoxider, vattenånga och effekter från kondensstrimmor, beräknas flyget svara för, procent av människans totala påverkan på klimatet. Miljömål Vägtransporter: 8% Produktion av el: % Flyg: % Källa: Broschyren Vad gör flyget för klimatet utgiven av Svenskt flyg. Hur mycket kan flygplanens klimatpåverkan minskas Europeisk flygforskning och flygindustri räknar med att till år 00 kunna utveckla flygplan med 0 procent mindre bränsleförbrukning och därmed koldioxidutsläpp, 80 procent lägre utsläpp av kväveoxider och halverat buller, jämfört med ett flygplan som produceras idag. Jämfört med flygplan från 90-talet är dagens flygplan 0 procent bränsleeffektivare per personkilometer. Det finns även stora vinster i att effektivisera flygtrafikledningen.!!!! Återanvänd Vår miljö - vik ett flygplan! Energiförbrukning inom Stockholm Skavsta Flygplats ska minska med 0% i relation till antalet kvm till år 0. Energikällor för uppvärmning av terminalbyggnaderna på flygplatsen ska till 00% vara miljövänliga alternativ år 0 0% av persontransporterna till Stockholm Skavsta flygplats ska ske med kollektivtrafik (tåg och buss) till år 00 0% av de fordon som används på Stockholm Skavsta flygplats ska drivas med miljövänligt förnyelsebara drivmedel 0 Osorterat hushållsavfall per passagerare ska minska med 0% till år 0 MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS Issue #4 Stockholm S k a v s t a f l y g p l a t s miljöarbete Skavsta får en ny väg årets miljöinsatser Nya miljömål miljöspelet Ledare Att

Läs mer

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 1(8) SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA FLYGBULLRET ÖVER UPPLANDS VÄSBY BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 2(8) Flygbuller är en prioriterad miljöfråga Tystare flygplan har på senare år minskat

Läs mer

Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram

Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram AVTALSPROCESSEN Beslutad av branschorganisationerna Juni 010 Innehåll 1 Inledning... 4 Struktur... 5 Kollektivtrafikens miljöpåverkan... 6 4 Miljöpolicy... 8 5

Läs mer

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2009-04-20 Tid: 17.00-ca 19.00 Plats: Sky City, Arlanda Conference & Business Center SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA

Läs mer

SAMRÅD MED MÖLNDALS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

SAMRÅD MED MÖLNDALS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2010-04-20 Tid: kl. 09.00-ca 12.00 Plats: Stadshuset, Mölndals stad SAMRÅD MED MÖLNDALS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN

Läs mer

SAMRÅD MED GÖTEBORGS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

SAMRÅD MED GÖTEBORGS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2010-04-20 Tid: kl. 14.30-ca 17.30 Plats: Stadskansliet, Göteborgs stad SAMRÅD MED GÖTEBORGS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND FÖR

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING I FLERBOSTADSHUS Information till fastighetsägaren/styrelsen

MATAVFALLSINSAMLING I FLERBOSTADSHUS Information till fastighetsägaren/styrelsen MATAVFALLSINSAMLING I FLERBOSTADSHUS Information till fastighetsägaren/styrelsen Varför samlar vi in matavfall? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet

Läs mer

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell)

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell) 1(7) Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, miljöaspekt - värderingsmodell) Utsläpp Utsläpp till luft - pelletspanna - oljepannor - lokala transporter - förbränning trädgårdsavfall - köldmedia Utsläpp

Läs mer

Flygplan Av: Mathilda & Leona

Flygplan Av: Mathilda & Leona Flygplan Av: Mathilda & Leona Första skisserna av glidflygplanet Runt 1800-talet så började hela tanken med att skapa ett flygplan. Människor på flera ställen runt om i världen började med olika skisser.

Läs mer

Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Maj 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring Framtidens transporter Skellefteå 9 okt Ingela Jarlbring Nationella och internationella transportmål - Målsättningar och utmaningar 2 2012-10-09 Fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret

Läs mer

Samråd med Sigtuna kommun, 11 december 2009 Nytt miljötillstånd för Arlanda

Samråd med Sigtuna kommun, 11 december 2009 Nytt miljötillstånd för Arlanda Samråd med Sigtuna kommun, 11 december 2009 Nytt miljötillstånd för Arlanda Bakgrund Ansökan lämnas in senast 31 december 2010 Två tidigare samrådsmöten med Sigtuna kommun Samrådsunderlag - synpunkter

Läs mer

DU OCH DIN MILJÖ I STOCKHOLM 2007

DU OCH DIN MILJÖ I STOCKHOLM 2007 USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET DU OCH DIN MILJÖ I STOCKHOLM 2007 Frågorna besvaras genom att du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar bäst. Om svarsalternativen inte passar

Läs mer

SAMRÅD MED KUNGSBACKA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

SAMRÅD MED KUNGSBACKA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2010-04-26 Tid: kl. 09.00-11.30 Plats: Stadshuset, Kungsbacka SAMRÅD MED KUNGSBACKA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Biogasanläggningen i Linköping

Biogasanläggningen i Linköping Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

Miljöplan för Högbo Golfklubb

Miljöplan för Högbo Golfklubb Miljöplan för Högbo Golfklubb 2006-01-01 MILJÖPOLICY FÖR HÖGBO GOLFKLUBB Högbo golfklubb ska genom sin verksamhet bidra till hållbar samhällsutveckling genom kretsloppstänkande. Miljöhänsyn ska tas i varje

Läs mer

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Ver.rev 01.01 1 (9) BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Godkänd av Janina Gröhn, miljöansvarig Återrapportering

Läs mer

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun Biogas som drivmedel Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun fastställd av Kommunstyrelsen 26 februari 2009 Regional strategi för införande av biogas på Gotland

Läs mer

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001...

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... Miljöredovisning 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... 3 ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE

Läs mer

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för lagefterlevnad och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet.

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för lagefterlevnad och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet. Miljöberättelse 2014 Organisation och verksamhet Stahrebolaget är ett av Mellansveriges största företag inom sanering, skadeservice och underhållsservice. Våra beställare är försäkringsbolag, kommuner,

Läs mer

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem.

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem. Miljön i fokus. Energi- och klimatfrågan. Berendsen har arbetat med miljö- och kvalitetsfrågor under många år. Det är numera en integrerad del i vårt dagliga arbete. Tillsammans strävar vi efter ständiga

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Swedavia AB Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida

Swedavia AB Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida PROTOKOLL 2010-12-08 01.00 D 2010-030763 1(9) MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅD MED NATURVÅRDSVERKET ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG- LANDVETTER AIRPORT Närvarande Kyriakos

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Matavfallsinsamling i Borgholms kommun startar i januari 2015

Matavfallsinsamling i Borgholms kommun startar i januari 2015 Matavfallsinsamling i Borgholms kommun startar i januari 2015 BORGHOLM ENERGI Nu inför vi gröna påsen i Borgholms kommun! Matavfall innehåller näring och energi som vi vill ta tillvara. Mer än hälften

Läs mer

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat Nyttan med flyg för Sverige Flygfakta i fickformat 2 Sverige har en stark och konkurrenskraftig flygindustri som är mer forsknings intensiv än de flesta andra industrier. Flygforskning kräver stora resurser

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ferms Åkeri gällande:

Verksamhetsberättelse för Ferms Åkeri gällande: Verksamhetsberättelse för Ferms Åkeri gällande: Miljö Arbetsmiljö och Trafiksäkerhet Kvalitet Verksamhetsberättelsen uppdaterades i maj 2015 och är giltig till och med maj 2016 Ferms Åkeri Besöksadress

Läs mer

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS INNEHÅLL De transportpolitiska

Läs mer

Vår miljö din framtid! Centralsjukhuset Kristianstad

Vår miljö din framtid! Centralsjukhuset Kristianstad Vår miljö din framtid! Centralsjukhuset Kristianstad Vår miljö din framtid! Driften av ett sjukhus påverkar den yttre miljön på många sätt. Det innebär att resurser förbrukas, den förorsakar utsläpp av

Läs mer

Miljöpolicy 2008-2010. Policy. Hälsa Sjukvård Tandvård

Miljöpolicy 2008-2010. Policy. Hälsa Sjukvård Tandvård Hälsa Sjukvård Tandvård Policy Miljöpolicy 2008-2010 Att ta hänsyn till miljön är viktigt, för att medverka till en långsiktig, hållbar utveckling. I denna miljöpolicy anges inriktningen för miljöarbetet

Läs mer

Klass 6B Guldhedsskolan

Klass 6B Guldhedsskolan Klass 6B Guldhedsskolan Klass 6B i Guldhedsskolan har gjort ett temaarbete i NO, svenska och bild. Vi gör alla avtryck i miljön. Hur mycket jag tar av naturens resurser och belastar miljön brukar kallas

Läs mer

Kemikalier, avfall, transporter och energi. Rasmus Engström Oscar Måhlberg

Kemikalier, avfall, transporter och energi. Rasmus Engström Oscar Måhlberg Kemikalier, avfall, transporter och energi Rasmus Engström Oscar Måhlberg Halkbekämpning och avisning Avisningsmedel är monopropylenglykol Halkbekämpningsmedel är urea, kaliumacetat, kaliumformiat samt

Läs mer

Flygvägsystemet är avgörande för bullerexponering och störning

Flygvägsystemet är avgörande för bullerexponering och störning Flygvägsystemet är avgörande för bullerexponering och störning Flygvägsystemet avgör vilket geografiskt område som exponeras för buller och i vilken utsträckning. Möjligheterna till bullerdämpande åtgärder

Läs mer

BROMMA STOCKHOLM AIRPORT

BROMMA STOCKHOLM AIRPORT Uppdragsnr: 10176712-R04 1 (10) BROMMA STOCKHOLM AIRPORT C:\Users\sebs10628\Documents\R04 Bromma Markbuller beräkningar för utfall 2013 2014-03-26.docx Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0 BROMMA STOCKHOLM

Läs mer

VÅR MILJÖ. nya vägen till skavsta färdig flygplatsens miljömål 2012. vattenprovtagning

VÅR MILJÖ. nya vägen till skavsta färdig flygplatsens miljömål 2012. vattenprovtagning VÅR MILJÖ nya vägen till skavsta färdig flygplatsens miljömål 2012 vattenprovtagning Vårt arbete med buller Miljövänligt på terminalen Återvinning av avfall Tullens arbete på flygplatsen Våra fordon LEDARE

Läs mer

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Vårt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning Hej, här är det nya insamlingssystemet för dig i villa!

Läs mer

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 -

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 - Klimatstrategi för minskad klimatpåverkan Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 216-4-19-1 - INLEDNING Kristianstads kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser samt med

Läs mer

Miljöbilssituationen i Höör

Miljöbilssituationen i Höör Miljöbilssituationen i Höör ** 2 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Juni 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala e-post:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om införande av driftsrestriktioner vid flygplatser; SFS 2004:501 Utkom från trycket den 11 juni 2004 utfärdad den 27 maj 2004. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Mindre sopor och. Mer miljö! Både du och miljön tjänar på mindre avfall!

Mindre sopor och. Mer miljö! Både du och miljön tjänar på mindre avfall! Mindre sopor och Mer miljö! Både du och miljön tjänar på mindre avfall! Nästan dubbelt så bra på matavfall. Som vår miljörörelse jobbar! På bara ett år har miljökämparna som sorterar matavfall nått ett

Läs mer

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala Sid 1 Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala 1. Inledning 1.1 Studerade scenarier I Uppsala finns en avfallsplan för hur den framtida avfallshanteringen ska se ut

Läs mer

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning Exempeluppgift Delprov A Granska information, kommunicera och ta ställning Nya bilar till hemtjänsten. En kommun ska hyra 0 stycken nya bilar. Bilarna ska användas av personalen när de ska besöka sina

Läs mer

Skywalk liknande den vi hade tänkt ha mellan byggnaderna. Tommy Lindborg & Daniel. Nordqvist. sida 1

Skywalk liknande den vi hade tänkt ha mellan byggnaderna. Tommy Lindborg & Daniel. Nordqvist. sida 1 Skywalk liknande den vi hade tänkt ha mellan byggnaderna Nordqvist Tommy Lindborg & Daniel sida 1 Innehållsförteckning Inledning sida 3 Syfte sida 3 Bakgrund sida 3 MILJÖ sida 3 Omgivning sida 3 Affärer

Läs mer

Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Januari 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756

Läs mer

PORT HELSINGBORG. Vårt miljöarbete

PORT HELSINGBORG. Vårt miljöarbete PORT HELSINGBORG Vårt miljöarbete D E T L Ö P E R E N G R Ö N T R Å D G E N O M A L LT V I G Ö R I 200 år har Helsingborgs Hamn varit en strategiskt viktig hamn. Men från att ha varit en enkel liten träbrygga

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

Ansökan klimatinvesteringsstöd

Ansökan klimatinvesteringsstöd Från: stefan.hermansson@hermi.se Skickat: den 16 september 2015 00:45 Till: Drewes, Ola Ämne: ANSÖKAN OM KLIMATINVESTERINGSSTÖD Bifogade filer: 05 LOK lokal biogasmack Ljungby_20150915_Bilaga1.pdf; ansokankis_2015-09-15_d67f4dec.xml

Läs mer

Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32

Läs mer

En hållbar utveckling

En hållbar utveckling FINNES: SÖKES: En hållbar utveckling Material om Stockholms miljöprogram kan beställas på www. eller från Miljöförvaltningen i Stockholm, Box 380 24, 100 64 Stockholm Tel 08-508 28 800, Fax 08-508 28 808

Läs mer

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten Skånes Energiting Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten 2 80 % Kundnöjdhet 80 % Medarbetarnöjdhet 9 % Avkastning på eget kapital 0 % Utsläpp

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE

BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE EFFEKTIV AVFALLSHANTERING BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL DET FINNS MÅNGA FÖRDELAR MED ATT VARA LOKAL SÅ LÄNGE DU OCKSÅ ÄR GLOBAL SITA Sverige är ett av landets ledande företag

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsplan. Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsplan. Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsplan Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena Karlskoga kommun Bilaga 5 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena Folkmängd och boendeform i Karlskoga

Läs mer

I DIN VARDAG NR. 4 - DECEMBER 2015 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB

I DIN VARDAG NR. 4 - DECEMBER 2015 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB I DIN VARDAG NR. 4 - DECEMBER 2015 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB 2015 närmar sig sitt slut. För oss på Miljöteknik har året varit fullt med projekt och stora utmaningar. Några

Läs mer

Matavfall till biogas

Matavfall till biogas Gör ditt val senast 17 februari 2013 södra landvetter rävlanda och hällingsjö Område 4 Matavfall till biogas val av sopstrategi för dig som bor i Södra, Rävlanda och Hällingsjö eller är nyinflyttad i område

Läs mer

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Laxå januari 2013 Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Icke-teknisk sammanfattning När en plan upprättas, där genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska en miljöbedömning genomföras

Läs mer

miljö - med fokus på klimat -

miljö - med fokus på klimat - miljö - med fokus på klimat - Miljöarbetet på LKF startade redan 1990 med projektet Trimma LKF. Det gick ut på att minska alla våra kostnader och miljöpåverkan, då företrädesvis värme, vatten och el. Till

Läs mer

Resepolicy för Trafikkontoret

Resepolicy för Trafikkontoret Antagen 2002-05-15, uppdaterad 2005-12-12, uppdaterad 2007-11-28 Resepolicy för Trafikkontoret Resepolicyn syftar till att successivt styra användningen av personresor i tjänsten, samt att påverka personalens

Läs mer

Ansökan om begränsning av marknaden för marktjänster vid Bromma Stockholm flygplats

Ansökan om begränsning av marknaden för marktjänster vid Bromma Stockholm flygplats Beslut 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum 2011-11-07 Elektronisk kopia till Patrik Pierd, Swedavia AB Swedavia AB Olle Sundin 168 67 Bromma Part: Swedavia AB 556797-0818 168 67 Bromma Ansökan om begränsning

Läs mer

MILJÖFÖRDELAR MED ÅTERVUNNET MATERIAL SOM RÅVARA

MILJÖFÖRDELAR MED ÅTERVUNNET MATERIAL SOM RÅVARA MILJÖFÖRDELAR MED ÅTERVUNNET MATERIAL SOM RÅVARA Producerad hösten 2002 för Återvinningsindustrierna av Håkan Nordin Miljökompassen AB 1 FÖRORD Återvinningsbranschen är en viktig och växande råvaruindustri.

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2014

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2014 Miljöredovisning Verksamhetsåret 2014 Snabbfakta DocuPartner AB DocuPartner är ett svenskt företag huvudsakligen verksamt inom försäljning och service av kontorsmaskiner och kontorsmaterial. Företaget

Läs mer

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK FÖR VÅR LOKALA MILJÖ

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK FÖR VÅR LOKALA MILJÖ KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK FÖR VÅR LOKALA MILJÖ VÅRT NYA KRAFTVÄRMEVERK 2006 tog vi Kraftvärmeverket Torsvik i drift. I vår nya, moderna anläggning omvandlas avfall till värme och el som räcker till 15 000

Läs mer

Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar

Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar Avgasemissioner Buller Miljöpåverkan Kostnader Lars Eriksson Göteborg den 20 november 2015 - Avgasemissioner är inte längre något stort problem för stadsbussar.

Läs mer

NU KÖR VI! TILLSAMMANS.

NU KÖR VI! TILLSAMMANS. NU KÖR VI! TILLSAMMANS. TILL ALLA FOTBOLLSFARSOR, KARATEMAMMOR OCH CURLING- FÖRÄLDRAR. Visst är det viktigt att stötta sitt barns fritidsintresse. Men behöver man verkligen skjutsa barnen med bilen hit

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Detta är en populärversion av den första kombinerade energi- och klimatstrategin för Västerviks kommun.

Läs mer

Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270

Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/270 2012-05-21 Kommunstyrelsen Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270

Läs mer

Simulering av koldioxidutsläpp

Simulering av koldioxidutsläpp Institutionen för tillämpad elektronik och fysik 2007-05-29 Simulering & optimering D 5p Simulering av koldioxidutsläpp Kursansvarig: Lars Bäckström Av: Mats Norberg masnog03@student.umu.se Anders Strömberg

Läs mer

-Vägverkets hållning när det gäller energieffektiva fordon och alternativa bränslen

-Vägverkets hållning när det gäller energieffektiva fordon och alternativa bränslen -Vägverkets hållning när det gäller energieffektiva fordon och alternativa bränslen Janne Lindgren Vägverket Region Mitt Projektledare Hållbara resor och transporter 30 Ton CO2/capita - Acceptabla nivåer

Läs mer

MEDDELANDE NR 2005:9. Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2004

MEDDELANDE NR 2005:9. Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2004 MEDDELANDE NR 25:9 Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 24 1 Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 24 Meddelande nr 25:9 Referens Anna Westerlund, Samhällsbyggnadsavdelningen,

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012 2015 för Farsta stadsdelsnämnd

Miljöhandlingsplan 2012 2015 för Farsta stadsdelsnämnd FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA MILJÖHANDLINGSPLAN SID 1 (8) Miljöhandlingsplan 2012 2015 för Farsta stadsdelsnämnd 1. Miljöeffektiva transporter Stadens mål är ett långsiktigt hållbart transportssystem,

Läs mer

Arbeta för miljödiplom!

Arbeta för miljödiplom! 1 MILJÖDIPLOM 1 Vi i bygdegårdsrörelsen vill erbjuda miljöcertifierade lokaler, där bygdegårdens energiförsörjning, drift och materialval bidrar till långsiktigt hållbar utveckling på jorden, vara en föregångare

Läs mer

Miljöbilssituationen i Nybro **** 4 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Nybro **** 4 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Nybro **** 4 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter TENTAMEN Inkl lösningsförslag och rättningsmall TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter Datum: 22 oktober 2010 Tid: 08-12 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner,

Läs mer

Klimatbokslut 2014 Maj 2015

Klimatbokslut 2014 Maj 2015 Klimatbokslut 2014 Maj 2015 FÖRORD Vi skapade 2050 för att bättre kanalisera vårt engagemang, vår kompetens och vårt driv i miljö- och klimatfrågorna med syftet att bidra till att skapa hållbara affärer

Läs mer

MILJÖDIREKTIV VID PROJEKTERING OCH BYGGANDE DIVISION STOCKHOLM

MILJÖDIREKTIV VID PROJEKTERING OCH BYGGANDE DIVISION STOCKHOLM Division Stockholm DIREKTIV D-LFV 2005-1997 1(10) MILJÖDIREKTIV VID PROJEKTERING OCH BYGGANDE DIVISION STOCKHOLM Bilaga till Administrativa föreskrifter (AF) Division Stockholm DIREKTIV D-LFV 2005-1997

Läs mer

Åre Östersund Airport

Åre Östersund Airport Ramböll Sverige AB --- LFV Åre Östersund Airport Göteborg 2007-07-06 LFV Åre Östersund Airport Datum 2007-07-06 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutversion Anders Mosesson Uppdragsledare Håkan Lindved Handläggare

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

AkzoNobel HSE-avdelningen. Sammanfattning av vårt miljöarbete 2009 Juni 2010 www.akzonobel.com

AkzoNobel HSE-avdelningen. Sammanfattning av vårt miljöarbete 2009 Juni 2010 www.akzonobel.com AkzoNobel HSE-avdelningen Sammanfattning av vårt miljöarbete 29 Juni 21 www.akzonobel.com Vi är en del av din vardag 4 Vårt sätt att arbeta Hållbar utveckling Axplock från vårt arbete inom hälsa, säkerhet

Läs mer

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Biliga 4 1/5 MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Utredningen Trafiklösning för Stockholmsregionen Beslut, vård och uppföljning av denna överenskommelse är tecknad mellan statens förhandlare och ledande

Läs mer

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi Hög ambitionsnivå för kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Läs mer

Goda exempel. från investeringsprogrammen Klimp och LIP

Goda exempel. från investeringsprogrammen Klimp och LIP Goda exempel från investeringsprogrammen Klimp och LIP Naturvårdsverket mars 2010 ISBN: 978-91-620-8476-9 Grafisk form: Grace Communication Tryck: CM Gruppen Upplaga: 1 500 ex Goda exempel att inspireras

Läs mer

Miljöbokslut 2004. /arbetad timme Nyckeltal 2004: 0,37 kg CO 2. /arbetad timme

Miljöbokslut 2004. /arbetad timme Nyckeltal 2004: 0,37 kg CO 2. /arbetad timme Miljöbokslut 004 Upprättad av: Jonas Pettersson 05030, Version I enlighet med landstingets miljöledningssystem och EMAS-registrering publiceras miljöbokslutet på intranätet samt görs tillgängligt till

Läs mer

TB DEL II BILAGA 3.1 UTREDNING - MÖJLIGHET ATT LÄMNA SID

TB DEL II BILAGA 3.1 UTREDNING - MÖJLIGHET ATT LÄMNA SID TB DEL II BILAGA 3.1 UTREDNING - MÖJLIGHET ATT LÄMNA SID UTREDNING 2011-04-20 01.00 D 2011-006261 2(14) 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BEGREPPET - ATT LÄMNA SID... 3 3 ATT LÄMNA SID VID EN BULLERNIVÅ 70 DB(A)

Läs mer

Preem - Sveriges största drivmedelsleverantör och Nordens största raffinör...

Preem - Sveriges största drivmedelsleverantör och Nordens största raffinör... Preem - Sveriges största drivmedelsleverantör och Nordens största raffinör... Produktion & Försäljning Två raffinaderier 16,4 miljoner ton per år 80% av Sveriges- och 30% av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2016-03-14 Ref: M2016/00374/R Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie Sveriges Bussföretag är en arbetsgivare-

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

VÅR MILJÖ NYA VÄGEN TILL SKAVSTA FÄRDIG FLYGPLATSENS MILJÖMÅL 2012 VATTENPROV- TAGNING

VÅR MILJÖ NYA VÄGEN TILL SKAVSTA FÄRDIG FLYGPLATSENS MILJÖMÅL 2012 VATTENPROV- TAGNING VÅR MILJÖ NYA VÄGEN TILL SKAVSTA FÄRDIG FLYGPLATSENS MILJÖMÅL 2012 2009 2011 2010 VATTENPROV- TAGNING Vårt arbete med buller Miljövänligt på terminalen Återvinning av avfall Tullens arbete på flygplatsen

Läs mer

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan Sortera ännu mera? Förslag till nya delmål för den gemensamma avfallsplanen för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och

Läs mer

Jino klass 9a Energi&Energianvändning

Jino klass 9a Energi&Energianvändning Jino klass 9a Energi&Energianvändning 1) Energi är en rörelse eller en förmåga till rörelse. Energi kan varken tillverkas eller förstöras. Det kan bara omvandlas från en form till en annan. Det kallas

Läs mer

Omnibusundersökning - Återvinning 2007

Omnibusundersökning - Återvinning 2007 Omnibusundersökning - Återvinning 00 Projektledare: Beställare: Anders Karlsson Anna-Carin Gripwall Fältarbete: Februari 00 Proj. nr: 0000+0001 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet med

Läs mer

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi BESLUT Datum 28.05.2004 Ärendenummer MPN-03-52 Sökanden Ärende Beslut Mariepark och

Läs mer

Granskning av miljö - och luftmätningar

Granskning av miljö - och luftmätningar Revisionsrapport Granskning av miljö - och luftmätningar Miljö - och samhällsnämnden Östersunds kommun 9 december 2008 Kjell Pettersson Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Icke-teknisk sammanfattning

Icke-teknisk sammanfattning BILAGA A RAPPORT 7 (116) Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme) avser att hos Miljödomstolen i Stockholm söka tillstånd enligt miljöbalken att ändra

Läs mer

Upplands Väsby kommun Teknik & Fastighet 194 80 Upplands Väsby tfn 08-590 970 00 www.upplandsvasby.se

Upplands Väsby kommun Teknik & Fastighet 194 80 Upplands Väsby tfn 08-590 970 00 www.upplandsvasby.se Upplands Väsby kommun, Teknik & Fastighet, december 2009. Första upplagan 3 000 exemplar. Tryck: Nässjö Tryckeri AB Upplands Väsby kommun Teknik & Fastighet 194 80 Upplands Väsby tfn 08-590 970 00 www.upplandsvasby.se

Läs mer

FRISK LUFT. Vad tycker ni att Danderyds kommun ska fokusera på för att främja frisk luft i kommunen?

FRISK LUFT. Vad tycker ni att Danderyds kommun ska fokusera på för att främja frisk luft i kommunen? Vad tycker ni att Danderyds kommun ska fokusera på för att främja frisk luft i kommunen? Minimera partikelutsläpp från motorvägen Mera miljövänliga fordon, t ex elbil Underlätta cykel-, gång- och kollektivtrafik

Läs mer

Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36)

Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36) Utlåtande 2004: RIII (Dnr 314-1934/2002) Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion 2002:36 av Per Ohlin (v) anses

Läs mer