Bilaga 1 Nulägesbeskrivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 Nulägesbeskrivning"

Transkript

1 Laxå januari 2013 Bilaga 1 Nulägesbeskrivning

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fakta om Laxå kommun Invånarantal Ålderfördelning Antal hushåll och boendefördelning Näringsliv i Laxå kommun 3 2. Avfallsmängder i Laxå kommun Insamlade mängder brännbart avfall Sammansättning av hushållssoporna Insamlade mängder Farligt Avfall och Producentansvar El- och elektronikavfall Insamlade mängder Producentansvar, förpackningar och tidningar Insamlad Latrin Insamlad Slam från enskilda avlopp och fettavskiljare Verksamhetsavfall 7 3. Kommunens avfallshantering Ansvarsfördelning Kommunfullmäktige Laxå Vatten AB Sydnärkes Renhållningsbolag AB (SRAB) Regional samverkan, Sydnärke Renhållning och NBÅ Verksamhetsutövare Producenterna Fastighetsägarna Konsumenterna Insamling och källsortering av avfallet Hushållsavfall Källsortering 9 1

3 1. Fakta om Laxå kommun Laxå kommun ligger mitt emellan Stockholm och Göteborg, med 24mil åt vardera hållet, längs med E20. Kommunen ligger i södra delen av Örebro län och tillhör landskapen Närke och Västergötland. Från centralorten Laxå är det 5mil till Örebro och andra orter som ligger inom en fem mils radie är Askersund, Hallsberg, Kumla, Karlskoga, Karlsborg och Mariestad. De kommuner som gränsar till Laxå är Askersund, Hallsberg, Lekeberg, Degerfors i Örebro län och Gullspång, Töreboda, Karlsborg i Västra Götalands län. Laxå kommuns omfattar 740,8 km2 (land & sjö) och består till 94 % av skogsmark. Laxå kommun har sedan maj 2011 miljödiplomerat hela den kommunala verksamheten, enligt Göteborgsmodellen. Kommunens övergripande miljömål är att Laxå kommun ska minska klimatpåverkan med 25 % till år Invånarantal Tabell 1 visar invånarantalet vartannat år från 2003 i Laxå kommun, 2011 var antalet invånare 5 622, vilket innebär en befolkningsminskning med nästan 12 % sedan År Invånarantal Tabell 1- Invånarantal årsvis (31dec/xx SCB) 1.2. Ålderfördelning Medelåldern i Laxå är 46.7 år, vilket är relativt högt i jämförelse med det regionala och nationella medel, som framgår av tabell 2. Laxå Örebro Län Sverige Medelålder: ,8 41,1 Tabell 2- - Medelålder 2011 i kommun, region, rike. (SCB, 2011) 1.3. Antal hushåll och boendefördelning I kommunen finns totalt 2809 hushåll, där 69 % är småhus. Det kommunala fastighetsbolaget Laxå Hem är största bostadsbolaget i kommunen med ca 600 lägenheter. På de senaste 20-åren har omfattande rivningar skett av flerfamiljshus på grund av en minskande befolkning. Antal hushåll fördelat på boendeform framgår av tabell 2. Boendeform 2010 Småhus Flerbostadshus 882 Fritidshus Ca 400 Tabell 3- Boendeform och antal fritidshus (SCB, Lantmäteriet, 2010) 2

4 De flesta invånarna bor i huvudorten Laxå (79 %) men i kommunen finns ytterligare tätorter. Utöver dessa finns det även tätbebyggd glesbyggd, småorter, exempelvis Porla. I tabell 4 framgår invånarantalet i de olika orterna, kort fakta om orterna, samt att 76 % bor i kommunens tätorter. Tätorter (2010) Invånarantal Kommentar om orten De flesta invånarna bor i huvudorten Laxå Laxå (79 %) Finnerödja ligger 1 mil söder om Laxå Ett villasamhälle med inslag av Finnerödja 604 flerbostadshus. Hasselfors är en mindre sjönära tätort i kommunens norra del.med en nästan 400- årig brukshistoria..i huvudsak finns här Hasselfors 428 villor men även enstaka flerbostadshus. Röfors är en gammal bruksort, här finns kommunens äldsta bolag, Laxå Bruk. Det Röfors 207 finns endast ett flerfamiljshus i orten. Boende i tätort Boende utanför tätort Tabell 4. Invånarantal per tätort ( SCB 2010) samt kort information om orten 1.4. Näringsliv i Laxå kommun Laxå är en varuproducerande kommun med ett antal välkända företag. ESAB och bolagen på ESAB-området är kommunens största privata arbetsgivare, med knappt 800 personer anställda. Tabell 5 visar strukturen på näringslivet i kommunen Näringsgren Antal Sysselsatta Andel i % Jordbruk, skogsbruk, fiske 73 3 Tillverkning och utvinning Energi och miljö 16 1 Byggverksamhet Handel Transport 63 2 Hotell och restauranger 64 3 Information och kommunikation 14 1 Kreditinstitut och försäkringsbolag 15 1 Fastighetsverksamhet 40 2 Företagstjänster Civila myndigheter och försvaret 58 2 Utbildning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster 83 3 Okänd bransch 36 1 Totalt Tabell 5- Näringslivsstruktur, och arbetstillfällen, totalt (SCB, 2009) 3

5 2. Avfallsmängder i Laxå kommun Totalt uppstod det 2106 ton avfall i Laxå kommun 2011, bortsett från latrin och slam. Figur 1 visar hur mängden är fördelat över de olika avfallsslagen och hur de sorteras. Exempelvis kan man se att 38 % av den totala mängden avfall är förpacknings- och tidningsavfall, varav den större delen, 24 %, hamnar i hushållssoporna, medan 14 % sorteras ut. Den största delen avfall i Laxå kommun är biologiskt avfall, inklusive mat- och trädgårdsavfall. Allt avfall som uppstår i Laxå kommun fördelat på källsortering och avfallsslag 32% 24% Producentansvar (förpackningar & tidningar) i hushållssoporna Källsorterat Producentansvar (förpackningar & tidningar) Farligt avfall & El- och elektronikavfall i hushållssoporna Källsorterat Farligt avfall Källsorterat El- och elektronikavfall Källsorterat Grovavfall 14% Oorganiskt avfall i hushållssoporna Brännbart avfall i hushållssoporna 15% 3% 5% 5% 1% 1% Biologiskt i hushållssoporna Figur 1- Den totala mängden avfall som uppstår i Laxå kommun, fördelat på avfallslag och sortering I tabell 6 framgår insamlade mängder avfall uppdelat på avfallsslag, inklusive det avfall som ingår i producentansvaret. Den totala avfallsmängden, bortsett från latrin och slam, motsvarar 375kg/invånare. Avfallsslag Mängd (Ton) Kärl- och säckavfall Grovavfall Matavfall Ingår i kärl- & säckavfall Ingår i kärl- & säckavfall Latrin 2,4 0 Slam från enskilda avlopp Ca Slam från fettavskiljare Ingår i enskilda avlopp Ingår i enskilda avlopp Farligt avfall 7,7 10,8 Producentansvar el och elektronikavfall Producentansvar, tidningar och förpackningar Tabell 6- totalt insamlade mängder avfall i Laxå kommun uppdelat på avfallsslag 2005 resp

6 Insamlade mängder brännbart avfall Totalt samlades det in 1 686ton hushållsavfall till förbränning, inklusive brännbart grovavfall. år 2011 i Laxå kommun. Mängden avfall per invånare har ökat sedan 2003, med en påtaglig minskning 2009 för att sedan öka igen, vilket kan ses i figur kg/invånare Figur 2- Mängd hushållsavfall per år i Laxå kg/invånare Sammansättning av hushållssoporna Plockanalyser av hushållssoporna genomfördes i Laxå kommun 2009 och Enligt plockanalysen 2011 är 36 % av hushållssoporna felsorterat. Endast brännbart och bioavfall ska sorteras i hushållens kärl. Enligt plockanalyserna har mängden farligt avfall samt el- och elektronikavfall som slängs i hushållens sopkärl ökat, då det nästan inte fanns någon sådant avfalls alls i provet år 2009 och nu uppgår till 0,7 %. Se Figur 3 för fullständig kartläggning av avfallsslag uppdelat efter behandlingsbarhet. Övrigt brännbart 19,4% Oorganiskt 3,6% Farligt avfall och elavfall 0,7% Producentansvar 31,9% Biologisk behandlingsbart 44,4% Figur 3- Hushållssopans sammansättning fördelat på behandlingsbarhet, plockanalys SAKAB,

7 Insamlade mängder Farligt Avfall och Producentansvar Eloch elektronikavfall Mängden insamlat farligt avfall var år 7,7 ton år Det har skett en ökning på 18 % till år 2011, där mängden insamlat farligt avfall var 10,8 ton. Sedan 2007 har den totala mängden insamlat el- och elektronikavfall minskat med 19 %. Utslaget per invånare, har mängden minskat från till från 22,8 kg/person 2007 till 19, 4kg/person Insamlad mängd framgår i tabell 7. År Mängd (Ton) kg/pers 22,8 21,49 19,4 Tabell 7- Insamlad mängd el- och elektronikavfall (El-kretsen, 2007,2010,2011) Insamlade mängder Producentansvar, förpackningar och tidningar Mängden insamlat förpackningar och tidningar under producentansvaret per person har varit ungefärlig samma, med ett medeltal på 100kg/person mellan 2006 och 2011, mängden totalt och per person varje år framgår av tabell 8. År Mängd (Ton) Kg/pers Tabell 8- Insamlad mängd förpackningar och tidningar (FTIAB ) Insamlad Latrin Sedan 2002 är det förbjudet att deponera organiskt avfall. Fram till 2008 gav Länsstyrelsen i Örebro dispens och latrin från Laxå kommun deponerades på Atleverket i Örebro. Med anledning av lagstiftningens utveckling har mängden latrin minskat kraftigt de senaste åren. Mängden latrin minskade från 2,4 ton år 2007 till 0 ton under Insamlad Slam från enskilda avlopp och fettavskiljare Slam från enskilda avlopp hämtas hos kunder som har en enskild avloppsanläggning, oftast en så kallad trekammarbrunn. Tömning sker minst en gång om året. Då många restauranger saknar fettavskiljare samlas slammet från fettavskiljare oftast in samtidigt som slammet från enskilda avlopp och därmed går det inte att redovisa separata siffror på dessa. Mängden har ökat sedan 2007 med ungefär 300 ton. Den angivna mängden är en uppskattning grundat på antal tömningar, då det inte finns siffror på mängd. Slammet samlas in av upphandlad entreprenad och töms sedan på kommunens reningsverk och behandlas därmed på samma sätt som det kommunala avloppsslammet. 6

8 Verksamhetsavfall Den största delen av verksamhetsavfall antas att komma från tillverkningsindustrin, den i särklass största industrin i Laxå kommun. I dagsläget finns det bristfällig information hos kommunen om avfallsflöden som verksamheterna ger upphov till. Avfallsplanen har därför uppsatta mål för att åtgärda detta (Inriktning 1: Kunskap hos kommunen och hushållen). En av de större verksamheterna i Laxå kommun, Stellana AB har redovisat följande mängder avfall 2011: Avfallsslag Mängd Farligt Avfall kg Papper/Wellpapp/Kartong 18,7 ton Plastförpackningar 4,3 ton Metallskrot 466 ton Brännbart avfall (inkl. 186 ton träavfall) Avfall till deponi 68 ton Totalt: 759,79 ton Stellana AB arbetar med att mängden avfall deponi ska minska. Trenden har under lång tid varit att deponimängderna har minskat, 10 % från år Kommunens avfallshantering Lagstiftningen i miljöbalken styr avfallshanteringen. Avfallshanteringen är en kedja av åtgärder som består av följande länkar: Insamling, sortering, återanvändning, återvinning och annan behandling. Kommunen har ett stort ansvar för att genomföra eller möjliggöra alla led i kedjan på bästa sätt, tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt. Läs mer om lagstiftningen och de nationella Miljökvalitetsmålen som styr avfallshanteringen i Bilaga Ansvarsfördelning Ansvaret för avfallshanteringen delas mellan olika aktörer i samhället. I Laxå har delar av det kommunala renhållningsansvaret delegerats till det helägda kommunala bolaget Laxå Vatten AB. Ansvarsfördelningen ser ut på följande sätt i Laxå kommun: Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer den kommunala renhållningsordningen bestående av renhållningsföreskrifterna och avfallsplanen. KF beslutar även om renhållningstaxan Laxå Vatten AB Laxå Vatten ansvarar för att: Samla in hushållsavfallet inkl. grovavfallet och slam från enskilda brunnar samt ansvara för att det omhändertas på ett godtagbart sätt Hushållens farliga avfall tas emot, transporteras till och behandlas på en godkänd anläggning Planera i avfallsfrågor 7

9 Informera hushållen om avfallshanteringen i kommunen samt om insamling av avfall som omfattas av ett producentansvar. Kundtjänst och fakturering av renhållningen Öppethållande och drift av Återvinningscentralen (ÅVC) Mosjön. Insamlingen och behandling av avfallet sker via en upphandlad entreprenad Sydnärkes Renhållningsbolag AB (SRAB) SRAB ansvarar för upphandlingen och avtalsteckningen om insamling, transport samt behandling av hushållsavfallet som ägs av Laxå kommun tillsammans med Askersund kommun Regional samverkan, Sydnärke Renhållning och NBÅ Kommunerna Askersund, Laxå, Lekeberg, Kumla och Hallsberg ser i dagsläget över möjligheten att starta samverkan kring avfallsfrågorna. Detta beror på att avtalet för NBÅ (Närke Bergslagen Återvinning), som var ett regionalt samarbete inom avfallshantering mellan kommunerna Askersund, Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Örebro och kommunalförbundet Bergslagens Kommunalteknik, går ut vid årsskiftet 2012/ Verksamhetsutövare Verksamheter, exempelvis industrier och restauranger har ansvar att omhänderta avfallet som uppstår inom den egna verksamheten. Enligt producentansvaret ska verksamheterna sortera sitt avfall och ansvara för att det lämnas till återvinning. Hushållsliknande avfall, exempelvis matrester vid en restaurang, eller från industrins fikarum ska lämnas till kommunens insamling Producenterna Producenterna ansvarar för att samla in, transportera bort och återvunna produkter som omfattas om förordningarna om producentansvar. De produkter som omfattas av producentansvaret är exempelvis förpackningar, tidningar, el- och elektronikavfall, bilar, däck och medicin Fastighetsägarna Fastighetsägarna ansvarar för att informera de som bor i fastigheten om de regler om avfallshantering som gäller i kommunen Konsumenterna Konsumenterna, invånarna ansvarar att sortera och hantera sitt avfall enligt gällande system som kommunen informerar om. Eget omhändertagande av avfall på fastigheten får ske om det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. Om en fastighetsinnehavare avser att ta hand om annat avfall än trädgårdsavfall, på den egna fastigheten ska en ansökan ske till Sydnärkes Miljönämnd. 8

10 3.2. Insamling och källsortering av avfallet Hushållsavfall I begreppet hushållsavfall ingår både avfall från hushåll och avfall från andra verksamheter som kan jämställas med hushållsavfall. Jämförligt avfall uppkommer som ett resultat av att människor använder lokaler eller anläggningar på ett sätt som ger upphov till avfall som liknar det avfall som uppstår vid användningen av mark eller byggnad för bostadsändamål. Latrin och slam från enskilda anläggningar räknas också till hushållsavfall. Enligt lag har kommunen monopol på allt hushållsavfall och därmed att hushållsliknande avfall. Om en blandning har skett av hushållsavfall och annat avfall (exempelvis med förpackningar som omfattas av producentansvaret) bör avfallet i sin helhet hanteras som hushållsavfall. Det brännbart avfallet som inte går att sortera på annat sätt läggs i hushållskärlet. Kommuninvånarna och verksamheter med hushållsliknande avfall har möjlighet att välja mellan fem olika storlekar på kärl: 130L, (Eg.140L), 190L, 240L, 370L samt 660L för insamling vid fastigheten veckovis, varannan vecka och vid undantagsfall var fjärde vecka. I Laxå kommun har de flesta hushållen ett 190L kärl med hämtning varannan vecka. Fritidsbostäder i kommunen har möjlighet att få hämtning under sommarperioden som sträcker sig mellan maj och september. Insamling av hushållsavfallet sköts av entreprenörer som SRAB tecknat avtal med. Insamlingen sker hos hushållen i kommunen samt verksamheter med hushållsliknande avfall. Det insamlade hushållsavfallet går tillsammans med grovavfallet till en plats för att behandlas enligt energiutvinning på en upphandlad förbränningsanläggning Källsortering Hushållen skall sortera och lämna avfallet enligt följande rubriker Förpackningar och tidningar Tidningar samt förpackningar av glas, metall, plast och papper skall hushållen själv transportera till någon av de 6 återvinningsstationerna som finns i kommunen eller på kommunens återvinningscentral, ÅVC Mosjön. Återvinningsstationerna lokalisering står i tabell 9. Återvinningscentralen Mosjön är lokaliserad ungefär 4km nordväst om Laxå tätort. ÅVS Placering/Adress Ort Nyhammar i Laxå AB Parkering Öfverströmsgatan Laxå ICA Supermarket Parkering, Rörforsvägen Laxå P-plats Nytorget Rösjövägen/Smedjegatan Laxå Hyttvägen Hyttvägen Hasselfors ICA Skagerholmsvägen 49 Finnerödja Tiveds Handel Sannerud Bygata 7 Tived Tabell 9- ÅVSer i Laxå kommun 9

11 Det förpacknings- och tidningsavfall som lämnas av hushållen samlas in av FTIs entreprenör till uppsamlingsplatser för att sedan gå vidare till sorteringsanläggningar eller direkt till en återvinningsanläggning. Till exempel går plastförpackningarna till Lanna/Bredaryd, pappersförpackningar återvinns i Norrköping och allt glas som samlas in återvinns hos SvenskGlasÅtervinning i Hammar i Askersunds kommun. 1 Farligt avfall Farligt avfall ska lämnas till återvinningscentralen på Mosjön. Det farliga avfall som samlas in och hämtas av entreprenörens specialutrustade fordon och behandlas på godkända anläggningar för att på bästa sätt kunna ta hand om alla typer av farligt avfall. Först och främst försöker man återvinna avfallet, exempelvis kan metallhaltiga avfall blandas med andra rena metallråvaror för att tillverka en ny produkt. 2 1 FTIAB html 2 Stena recycling AB

12 El- och elektronikavfall El- och elektronikavfall ska lämnas till återvinningscentralen på Mosjön. Batterier: Småbatterier, som ingår i producentansvaret för el- och elektronikavfall kan förutom på ÅVC Mosjön även lämnas i batteriholkarna som finns utplacerade vid följande återvinningsstationer: ICA Centrum, Laxå fd. Konsum, Laxå, Ica Nära, Finnerödja Hyttvägen, Hasselfors. Det går dessutom att lämna batterier på följande platser (samtliga i Laxå tätort): OK/Q8 på Revirvägen Laxå Byggmaterial AB, Nyhammar i Laxå/ Elkedjan Elgstrands Ur Optik Guld Förbrukade bilbatterier kan kostnadsfritt lämnas till återförsäljare av startbatterier eller på ÅVC Mosjön. El-Kretsen transporterar elavfallet till någon av återvinningsanläggningarna som de har avtal med. Det finns ca 20 st sådana anläggningar i Sverige. Där genomgår elavfallet en förbehandling som innebär att de sorteras och plockas isär. Därefter behandlas och återvinns el- och elektronikavfallet. 3 Grovavfall Hämtning av grovsopor sker vanligtvis 1 gång per år. Sorterade grovsopor kan lämnas kostnadsfritt på ÅVC Mosjön. Grovavfallet går till förbränning tillsammans med hushållsavfallet efter att ha först krossats till mindre delar. Övrigt På ÅVC Mosjön kan man dessutom sortera ut och lämna: Trä till flisning Metallskrot Trädgårdsavfall Bildäck (utan fälg) Jord, sten, tegel Matavfall Det finns i dagsläget ingen separat insamling av matavfallet men kompostering av biologiskt hushållsavfall på den egna fastigheten är tillåten i kommunen under förutsättning att det sker utan olägenhet för miljö och hälsa. Fastighetsägaren ska först skicka in en skriftlig anmälan till Sydnärkes Miljönämnd. Det finns idag 3 stycken hushåll som har anmält att de hemkomposterar. 3 El-Kretsen

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning Bilaga 1 Nulägesbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fakta om... 3 1.1 Invånarantal... 3 1.2 Ålderfördelning... 3 1.3 Hushåll... 3 1.4 Boendefördelning... 4 1.5 Näringsliv... 4 2 Avfallsmängder i... 5 2.1.1

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsplan. Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsplan. Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsplan Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena Karlskoga kommun Bilaga 5 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena Folkmängd och boendeform i Karlskoga

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

Avfall i verksamheter

Avfall i verksamheter Avfall i verksamheter Reglerna på avfallsområdet är många och inte alltid lätta att tyda. Trots det har du som verksamhetsutövare en skyldighet att känna till hur ditt avfall ska hanteras. Det finns flera

Läs mer

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Bilaga 3 Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Avfallsplan 2011-2015 för Staffantorps kommun 2010- Innehållsförteckning 1 Geografiskt läge, befolkningsutveckling och näringsliv... 3 2 Avfallsmängder, insamling

Läs mer

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017 Nuläges beskrivning Kommunens struktur. Kristinehamns kommun ligger vid nordöstra delen av Vänern, med en flera mil lång strandlinje, och omfattar även skärgårdsområden.

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Uppföljningsrapport 2010

Uppföljningsrapport 2010 Uppföljningsrapport 2010 av Renhållningsordning för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2011-06-14 Gästrike Återvinnare ansvarar för den kommunala avfallshanteringen i Gävle, Hofors,

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

REMISSUTGÅVA. Nulägesbeskrivning A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen

REMISSUTGÅVA. Nulägesbeskrivning A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen REMISSUTGÅVA Nulägesbeskrivning A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund januari 2010 Innehåll HUSHÅLLSAVFALL 3 Sammanfattning hushållsavfall 3 Göteborgsregionen 4 Renova

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD AVF VFALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN...SID 1 LAGSTIFTNING...SID 2 SORTERING AV AVFALL...SID 3 HUSHÅLLSAVFALL...SID 4 FARLIGT AVFALL...SID

Läs mer

Förslag till. Bollebygds kommuns avfallsplan 2015-2020. Styrdokument: Kommunal avfallsplan. Fastställd: Kommunfullmäktige år-månad-dag x

Förslag till. Bollebygds kommuns avfallsplan 2015-2020. Styrdokument: Kommunal avfallsplan. Fastställd: Kommunfullmäktige år-månad-dag x Styrdokument: Kommunal avfallsplan Fastställd: Kommunfullmäktige år-månad-dag x Gäller för: samtliga nämnder Dokumentansvarig: Teknisk chef Reviderad:- Dnr : SBN2015/312 Förslag till Bollebygds kommuns

Läs mer

Förslag till. Avfallsplan

Förslag till. Avfallsplan Förslag till Avfallsplan Avfallsplan Knivsta kommun 1 Inledning Avfall är kopplat till vad och hur mycket som konsumeras. Med en ökad konsumtion i samhället kan man förvänta sig att även mängden avfall

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANP OPPSANPASSAD ASSAD AVFALLSHANTERING ALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN... SID 1 HITTA TRANSPORTÖR OCH MOTTAGARE... SID 1 LAGSTIFTNING... SID 2 SORTERING

Läs mer

Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner

Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner Vårt datum 2008-05-14 Vår referens Boden, Charlotta Lindberg Plockanalys Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner Grontmij AB Besöksadress Norrbottensvägen 2 E-post charlotta.lindberg@grontmij.se Norrbottensvägen

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

AVFALLSPLAN 2010-2015. 10 september 2014

AVFALLSPLAN 2010-2015. 10 september 2014 10 september 2014 Sammanfattning Avfallsplan 2010 2015 Arbetet med Örnsköldsviks kommuns renhållningsordning där avfallsplanen är en del har ett brett angreppssätt. Syftet är att främja en resurshushållning

Läs mer

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Sammanfattning Avfallsplanen för Essunga kommun har reviderats. Planen sträcker sig från år 2006-2010. Enligt miljöbalken 15 kap 11 ska det i varje kommun finnas

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27 Kommunal Avfallsplan 2016-2020 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora och mål 2015-04-27 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01--

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som

Läs mer

Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012

Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012 Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012 Innehållsförteckning 3. Om avfallshantering. Sorteringsguide. 4. Avgifter 5. Valmöjligheter för villahushåll 6. Valmöjligheter för fritidshushåll

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 2012-06-20, 83

Antagen av kommunfullmäktige den 2012-06-20, 83 RENHÅLLNINGS- ORDNING Avfallshämtning på Nygatan i Vänersborg (bild från kommunens hemsida) Antagen av kommunfullmäktige den 2012-06-20, 83 Sammanfattning Avfallsplanen Föregående avfallsplan togs fram

Läs mer

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017 AVFALLSPLAN Härjedalens kommun 2014-2017 Vision Härjedalens kommun skall vara ett föredöme och ligga i framkant när det gäller avfallshantering generellt och våra gäster skall märka detta och vilja vara

Läs mer

Renhållningstaxan 2015

Renhållningstaxan 2015 Renhållningstaxan 2015 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Laxå januari 2013 Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Icke-teknisk sammanfattning När en plan upprättas, där genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska en miljöbedömning genomföras

Läs mer

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: AVFALLSPLAN 1. Inledning...3 2. Sammanfattning...4 3. Bakgrund och förutsättningar...5 3.1 Internationella mål... 5 3.2 Nationella och regionala mål... 5 3.3 Lagar och förordningar...

Läs mer

Sammanställning av plockanalyser i Skåne. Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning. Johanna Norup.

Sammanställning av plockanalyser i Skåne. Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning. Johanna Norup. Sammanställning av plockanalyser i Skåne Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning Johanna Norup Sanita Vukicevic Innehållsförteckning Sammanställning av plockanalyser i Skåne... 1 Jämförelse

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-10-16 Ersätter: 2005-02-17 Gäller fr o m: 2014-11-01 Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun Renhållningsföreskrifterna

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun (del av Renhållningsordning för Örnsköldsviks kommun) Antagna av kommunfullmäktige 2010-04-26, 64 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

Återvinning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering av avfall ska prioriteras i angiven ordning

Återvinning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering av avfall ska prioriteras i angiven ordning Avfallsplan för Årjängs kommun 2007-2011 Sammanfattning Avfallsplanen beskriver hur den framtida avfallshanteringen inom kommunen planeras. Kommunen har under åren 2007 till 2011 fem övergripande mål som

Läs mer

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Måluppföljning... 4 4 Uppföljning av åtgärdsprogrammet... 10 4.1 Uppföljning av åtgärder som Gästrike Återvinnare

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Renhållningsordning för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Antagen av kommunfullmäktige i Sunne, 2010-12-20, 19 Antagen av kommunfullmäktige i Torsby, 2010-12-21, 157 Antagen

Läs mer

RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN

RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSAVGIFTER 2015 STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR STORUMANS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25, 116 att gälla fr. o m. 2015-01-01. 1. GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter

Läs mer

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 Förord Avfallshanteringen i Sverige har under senare år genomgått kraftiga förändringar inom en rad områden. På initiativ av samarbetsorganet

Läs mer

Renhållningstaxa 2015

Renhållningstaxa 2015 Renhållningstaxa 2015 Gäller fr o m 2014-01-01 Antagen av Kf 2013-10-23, 53 RAGUNDA KOMMUNS RENHÅLLNINGSTAXA 2015 Samtliga taxor gäller från och med 2014-01-01 och tills vidare. Taxan är antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXA Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen samt ytterligare bestämmelser i föreskrifter om avfall. Kommunen

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Södertälje kommuns. Avfallstaxa. Gäller från och med 2016-01-01

Södertälje kommuns. Avfallstaxa. Gäller från och med 2016-01-01 Södertälje kommuns Avfallstaxa Gäller från och med 2016-01-01 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Godkänd 2015-12-17 1 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt...

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun AVESTA KOMMUN - KOMMUNHANDBOK KOMMUNFULLMÄKTIGE Rev 2003-02 3.7.3 Renhållningsordningens Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-12-14, 116. Reviderad Inledande

Läs mer

Renhållningstaxa 2016

Renhållningstaxa 2016 Taxa Renhållningstaxa 2016 Revidering antagen av kommunfullmäktige 125/2015 att gälla från den 1 januari 2016, att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 102/2014 upphör att gälla från samma datum.

Läs mer

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall från i Uppsala enskilda kommun avloppsanläggningar Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Renhållningstaxa AÖS. Avfallshantering Östra Skaraborg 2015-03-01

Renhållningstaxa AÖS. Avfallshantering Östra Skaraborg 2015-03-01 Renhållningstaxa AÖS 2015 Avfallshantering Östra Skaraborg 2015-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler (ÅVC)... 4 2.2 Samordning... 4 3. UTFORMNING...

Läs mer

Avfallsplan 2012-2016 för Aneby kommun

Avfallsplan 2012-2016 för Aneby kommun Avfallsplan 2012-2016 för Aneby kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Aneby kommun 2012-12-17, KF 80 Sammanfattning Syftet med denna avfallsplan är att ge en samlad bild av Aneby kommuns nuvarande avfallshantering

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret.

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret. BILAGA 1: SORTERINGSBILAGA TILL RENHÅLLNINGSORDNING. Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut eller administrativa ändringar (t ex ändrade telefon nr, adressuppgifter mm) införs i denna sorteringsbilaga

Läs mer

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Augusti 2015 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15

Läs mer

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Avfallstaxan 2016 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter Älvsbyns kommun 2013-10-23 Renhållningsföreskrifter för Älvsbyns kommun Innehåll Föreskrifter Sida 1-12 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Kartbilaga 1 Kartbilaga 2 Sorteringsbilaga

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling för Motala kommun Avfallstaxa 2009 för Motala och Vadstena kommuner Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25, 90. Reviderade av kommunfullmäktige 2009-04-27, 52. Gäller fr o

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 2.13

Laholms kommuns författningssamling 2.13 Laholms kommuns författningssamling 2.13 Renhållningstaxa; antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2014, 184 i. Kommunfullmäktige beslutar följande med stöd av 27 kap. 4 miljöbalken. 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun

Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun Antagits av kommunfullmäktige 15.11.2012 Fastställt av Ålands landskapsregering DDMMÅÅÅÅ Renhållningsplanen träder ikraft den 1 januari 2013 1 Renhållningsplan

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Leksands kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas

Läs mer

Avfallsplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016

Avfallsplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Avfallsplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Antagen av Kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun 2011-12-14, 167 SAMMANFATTNING I varje kommun ska det finnas en aktuell renhållningsordning som består dels

Läs mer

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 Renhållningsordning Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012 att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 att renhållningsordning fastställd av kommunfullmäktige 103/2000 upphör att gälla Tierps kommun 815

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering

Föreskrifter för avfallshantering Föreskrifter för avfallshantering i Göteborg Gäller från december 2011 1 Förord Varje kommun ska ha en renhållningsordning som består av två olika delar: föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen

Läs mer

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunfullmäktige den 5 oktober 2015 och gäller tills vidare från

Läs mer

NUVARANDE AVFALLSHANTERING. Avfallsplan 2012 Eskilstuna Kommun

NUVARANDE AVFALLSHANTERING. Avfallsplan 2012 Eskilstuna Kommun BILAGA 3 NUVARANDE AVFALLSHANTERING Avfallsplan 2012 Eskilstuna Kommun 2012-07-02 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 1 2 GEOGRAFI OCH FOLKMÄNGD... 1 3 NÄRINGSLIV... 2 4 HUSHÅLLSAVFALL SOM OMFATTAS AV

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

Avfallsanläggningar och avslutade deponier

Avfallsanläggningar och avslutade deponier Bilaga 4 Avfallsanläggningar och avslutade deponier Avfallsplan 2011-2015 för 2010-12-01 SYSAV:s ar (Avfallsanläggningar i hela SYSAV-regionen) Hedeskoga Hedeskoga 3:10 Ystads kommun 90.300 Brännbart industri-

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Innehåll BILAGOR... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Föreskrifter om avfallshantering... 4 Avfallsplan... 4 Fastställande och revideringar...

Läs mer

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Kommunala avfallsföreskrifter. Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Falu kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-11 11 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt

Läs mer

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09, 45 Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2016 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås... 3 1.1 Avfallsföreskrifter i Alingsås

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 Sidan 1 (11) RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 1(13) Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2013-05-15 Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 2(13) Innehållsförteckning Renhållningsföreskrifter för

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING - Avfallsplan

RENHÅLLNINGSORDNING - Avfallsplan RENHÅLLNINGSORDNING - Avfallsplan Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB 2013-10-23 Från Älvsbyns Energi AB har Johanna Marttala och Jan Sipola deltagit i arbetet. Från Älvsbyns kommun, miljö- och byggkontoret,

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun 1 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16, 93 Ersätter tidigare lokala föreskrifter antagen av kommunfullmäktige 2012-04-23,

Läs mer

RAPPORT U2011:15. Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie ISSN 1103-4092

RAPPORT U2011:15. Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie ISSN 1103-4092 RAPPORT U2011:15 Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie ISSN 1103-4092 Förord I denna rapport presenteras resultatet av en jämförande studie av avfallshanteringen i några europeiska

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner Antagen av Säffle kommuns Kommunfullmäktige 2015-01-26 12 och rev. 2015-05-25 78 Antagen av Åmåls kommuns Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 Innehållsförteckning

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01 1 RENHÅLLNINGSORDNING för TÄBY KOMMUN fr o m 1996-01-01 2 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR TÄBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 1995 att gälla fr o m den 1 januari 1996.. ALLMÄNT 1 Lagar och

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun 1 Lokala renhållningsföreskrifter för INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vilhelmina kommun 1 Lagstiftning 1.1 Definitioner 2 Ansvar för avfallshanteringen 3 Avgifter 4 Tillsyn 5 Informationsskyldighet 6 Sortering 7

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2010-06-10, 50 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser...1 Tillämpliga föreskrifter... 1 Definitioner... 1

Läs mer

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154.

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154. Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154 Renhållningstaxa 2 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 IKRAFTTRÄDANDE...

Läs mer

Förslag till REMISSUTGÅVA. Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun

Förslag till REMISSUTGÅVA. Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun Förslag till REMISSUTGÅVA Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun LÄSANVISNING Föreliggande avfallsplan har delats in i fem kapitel: Kapitel A är ett inledande kapitel som redogör för bakgrund, syfte

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun Lokala föreskrifter för Vännäs kommun, antagna av Kommunfullmäktige. Gäller fr.o.m. 2010-04-01 1 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningstaxa från och med 2014-01-01 Sunne kommun

Renhållningstaxa från och med 2014-01-01 Sunne kommun från och med Sunne kommun 1 (10) 1 Allmänna bestämmelser För renhållningen inom Sunne kommun gäller, förutom bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808) och avfallsförordningen (SFS 2011:927), med stöd

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (11)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (11) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (11) L 22 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR LOMMA KOMMUN 2010-01-01 Avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Lomma kommun ska betalas enligt denna taxa. Belopp och

Läs mer

Plockanalys hushållsavfall

Plockanalys hushållsavfall Plockanalys hushållsavfall Genomförande av plockanalys Analysen genomfördes av JTI under 2010 på uppdrag av Uppsala Vatten. Analysen genomfördes vid Hovgårdens avfallsanläggning. 2 2010-10-14 Analyserade

Läs mer

Bilaga 4 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall. Remisshandling 2012-08-24

Bilaga 4 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall. Remisshandling 2012-08-24 Bilaga 4 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall Remisshandling 2012-08-24 Förslag till avfallsplan för Eskilstuna kommun 2013. Remisshandling 2012-08-24 1 1 ANLÄGGNINGAR FÖR ÅTERVINNING

Läs mer

HKF 4410. Renhållningstaxa

HKF 4410. Renhållningstaxa HUDDINGE KOMMUNS HKF 4410 FÖRFATTNINGSSAMLING SIDA 1 (17) Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-14, 5 med ändring 2011-12-05, 233, 2012-12-10, 23, 2013-12-09, 15, 2014-12-08, 38 samt 2015-11-02, 8 Renhållningstaxa

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Renhållningsordningen för Nykvarns Kommun Renhållningsordningen innehåller kommunens föreskrifter om avfallshantering. Till renhållningsordningen hör även

Läs mer

Kommunfullmäktige 9 2007-02-26. Avfallsplan 2007-2012

Kommunfullmäktige 9 2007-02-26. Avfallsplan 2007-2012 0 Kommunfullmäktige 9 2007-02-26 Avfallsplan 2007-2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1. SAMMANFATTNING... 3 2. INLEDNING... 4 2.1 SYFTE... 5 2.2 INNEHÅLL I EN KOMMUNAL AVFALLSPLAN...

Läs mer

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan Sortera ännu mera? Förslag till nya delmål för den gemensamma avfallsplanen för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 1(12) Antagen av 2013-xx-xx Ersätter Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 2(12) Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna

Läs mer

Avfalls- och återvinningsstatistik från STAR

Avfalls- och återvinningsstatistik från STAR 2010 2009 Avfalls- och återvinningsstatistik från STAR Sammanställd juni 2011 av: STAR (Stockholmsregionens Avfallsråd) 2 Innehållsförteckning Avfalls- och återvinningsstatistik från Stockholms läns kommuner

Läs mer

Underlag till länsstyrelsens sammanställning av de kommunala avfallsplanerna

Underlag till länsstyrelsens sammanställning av de kommunala avfallsplanerna BILAGA 5 Underlag till länsstyrelsens sammanställning av de kommunala avfallsplanerna 1. Administrativa uppgifter Kommun: Eslöv År: 2008 Datum när planen antogs: 2008-12-15 Ansvarig nämnd: Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad,

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Kommunfullmäktige 2015-xx-xx, x/2015 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-06-08 Dnr KS72015:106 Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 14 september 2015 134 Reviderad:

Läs mer