Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall"

Transkript

1 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010

2 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december 2010 HAPARANDA STAD

3 3 Innehåll Sammanfattning 4 1. Varför ska Haparanda kommun utöka insamling av matavfall? Exempel från andra kommuner 5 2. Nulägesanalys: Hur hanteras matavfallet idag? 6 3. Alternativa lösningar för hantering av matavfall i kommunen Kompostering i Överkalix 7 Kostnad Miljönytta 3.2 Biogas i Boden 7 Kostnad Miljönytta 4. Kostnadsjämförelse Kompostering jamfört med förbränning Biogas jamfört med förbränning 9 5. Slutsats Referenser 11

4 4 Sammanfattning Enligt det nationella miljökvalitetsmålet God Bebyggd Miljö skall senast år 2010 minst 35 procent av Sveriges matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling. I riket samlades år 2009 totalt in 21 procent av matavfallet för biologisk behandling. Det återstår därmed 14 procent för att nå målet. Bland annat Haparandas tre grannkommuner Övertorneå, Kalix och Överkalix har alla utbyggda system för insamling av matavfall. Utökad insamling av matavfall i Haparanda kommun krävs för att förverkliga HaparandaTornios gemensamma Vision 2020 och specifikt målet om en Hållbar Livsmiljö, där utvecklad avfallshantering lyfts fram som en av åtgärderna för att nå de kritiska framgångsfaktorerna Hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan. Ökad utsortering av matavfall bidrar även till att uppfylla Haparanda stads lokala miljömål God Bebyggd Miljö samt Begränsad Klimatpåverkan. Matavfallet sorteras idag till övervägande del inte ut ur hushållsavfallet utan kasseras tillsammans med hushållsavfallet och transporteras till Bodens fjärrvärmeverk för energiutvinning. Endast 65 ton samlades in år Haparanda kommun har en matavfallsmängd på totalt 831 ton per år, beräknat på 2009 års avfallsstatistik. År 2009 samlades 7,8 procent av Haparanda kommuns matavfall in och komposterades på Torneå avfallscentral Jätekeskus Jäkälä. Skulle Haparanda uppnå målet om 35 procents insamling av matavfall innebär det en volym på 291 ton per år, beräknat på 2009 års avfallsstatistik. Mängden som ytterligare måste samlas in för att nå det nationella miljökvalitetsmålet är därmed 27,2 procent, i vikt 226 ton. Kompostering i Torneå är ej ett alternativ från då Jätekeskus Jäkälä vill avveckla sin komposteringsdeponi. De alternativa hanteringsmöjligheterna för Haparanda kommuns matavfall som har jämförts är kompostering i Överkalix samt produktion av biogas i Boden. I båda utvärderade alternativ minskar kostnaderna för hantering av kommunens avfall i jämförelse med att som idag inte sortera ut matavfallet och transportera det tillsammans med övrigt hushållsavfall till Bodens fjärrvärmeverk för energiutvinning. Inget av alternativen ger heller ökade transporter då matavfallet idag redan transporteras till Boden. Den mest kostnadseffektiva lösningen för Haparandas kommuns matavfall är produktion av biogas i Boden. Det reducerar kostnaderna för avfallshantering med 80 procent mer jämfört med kompostering i Överkalix. Att utöka utsortering av matavfall till 35 procent för produktion av biogas i Boden innebär en kostnadsreduktion med kr per år plus en miljönytta på minst kr per år. Total kostnadsreduceringen är därmed minst kr per år. I detta är inte reducerade kostnader för metangasutsläpp medräknat. Den verkliga totala samhällsekonomiska kostnadsreduceringen är därmed betydligt högre. Varje ton insamlat matavfall reducerar de årliga samhällsekonomiska kostnaderna med minst 950 kr per ton.

5 5 1. Varför ska Haparanda kommun utöka insamling av matavfall? Enligt det nationella miljökvalitetsmålet God Bebyggd Miljö skall senast år 2010 minst 35 procent av Sveriges matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling. 1 Med biologisk behandling menas omhändertagande för rötning för produktion av biogas eller kompostering. I riket samlades 2009 totalt in 21 procent av matavfallet för biologisk behandling. 2 Det återstår därmed 14 procent för att nå målet. 154 av landets kommuner har system för insamling av matavfall för biologisk behandling och ytterligare 63 kommuner har planer på att ta hand om matavfallet inom den närmaste tiden. 3 Haparandas tre grannkommuner Övertorneå, Kalix och Överkalix har alla utbyggda system för insamling av matavfall. Övertorneå transporterar sitt matavfall för kompostering vid Överkalix komposteringsanläggning där även Överkalix komposterar sitt matavfall. Kalix matavfall komposteras i Sunderbyn avfallsanläggning i Luleå kommun. Utökad insamling av matavfall krävs för att förverkliga HaparandaTornios gemensamma Vision 2020 och specifikt målet om en Hållbar Livsmiljö, där utvecklad avfallshantering lyfts fram som en av åtgärderna för att nå de kritiska framgångsfaktorerna Hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan. Målsättningen i visionen är att införa ett hållbart kretsloppstänkande samt att regionen ska vara fossilbränslefri år Ökad insamling av matavfall skulle bidra till uppfyllandet av samtliga mål och visioner. Ökad utsortering av matavfall bidrar även till att uppfylla Haparanda stads lokala miljömål God Bebyggd Miljö samt Begränsad Klimatpåverkan. 5 Det är ofta ekonomiskt fördelaktigt att separera matavfallet från resterande hushållsavfall. Vilka kostnadsreduceringar ökad insamling och separat hantering av matavfall det innebär för Haparanda stad framgår av presenterade alternativ senare i utredningen. 1.1 Exempel från andra kommuner Västerås samlar in 65 procent av kommunens matavfall och producerar biogas lokalt. Alla länets 40 bussar drivs med biogas, liksom de 13 sopbilar som samlar in avfallet. 6 I Övertorneå samlades 2009 in 413 ton matavfall 7, vilket är nästan 95, som komposteras i Överkalix. I Boden samlades 2008 in ton matavfall och rötades till biogas 8 som används till stadens kollektivtrafik, kommunens tjänstebilar samt till privat försäljning. 1 Sveriges miljömål (2010) Avfall ( ) ( kl ) 2 Avfall Sverige (2010) Matavfall har varit ett viktigt styrmedel 3 Avfall Sverige (2010) Matavfall har varit ett viktigt styrmedel 4 HaparandaTornio (2010) Vision Haparanda kommuns miljömål 6 Miljöaktuellt (2010) Därför missar Sverige målet 7 Övertorneå kommun (2010) Avfallsplan 8 Boden kommuns (2008) Avfallsplan Bodens kommun 2008

6 6 2. Nulägesanalys: Hur hanteras matavfallet idag? Matavfallet sorteras idag till övervägande del inte ut ur hushållsavfallet utan kasseras tillsammans med hushållsavfallet, vilket av Haparanda Renhållning AB transporteras till Bodens fjärrvärmeverk för energiutvinning. Enligt nationella plockanalyser utgör matavfall 43 procent av kärl och säckavfall. 9 För Haparandas del innebär det en matavfallsmängd på totalt 831 ton per år, beräknat på 2009 års avfallsstatistik. Enligt denna beräkning samlades år 2009 in 7,8 procent av Haparandas matavfall. Om Haparanda skulle uppnå målet om 35 procents insamling av matavfall blir det en volym på 291 ton per år, beräknat på 2009 års avfallsstatistik. Mängden som ytterligare måste samlas in för att nå det nationella miljökvalitetsmålet är 27,2 procent, därmed 226 ton. Visst matavfall, 65 ton, samlas idag in separat från stiftelsen Haparandabostäders hyreshus, ett fåtal restauranger samt viss offentlig verksamhet. Matavfallet transporteras av Haparanda Renhållning till biologisk behandling på Torneås avfallscentral Jätekeskus Jäkälä i Kalkkimantie som ligger 1,5 mil utanför Torneå. Den biologiska behandlingen innebär kompostering och att matavfallet blivit jordförbättringsmedel. Haparanda Renhållning måste årligen söka dispens från Naturvårdsverket samt SYKÄ i Finland för transport av matavfall över nationsgränsen. Då Torneå avfallscentral vill avveckla sin kompostering på grund av allt för höga hanteringskostnader är transportering dit ej längre ett alternativ. Haparanda stad bör därmed hitta annat alternativ för hantering av biologiskt nedbrytbart matavfall från och med då avtalet med Torneås avfallsanläggning löper ut Tabell 1. Kostnad förbränning i Bodens fjärrvärmeverk Kr/ton Förbränningskostnad 550 Transport 470 Totalt 1020 Det kan dock vid dålig sortering tillkomma en felsorteringsavgift á 1500 kr/ton. Tabell 2. Kostnad kompostering i Torneå Kr/ton Komposteringskostnad 341 Transport 0 Totalt RVF Utveckling (2005) Trender och variationer i hushållsavfallets sammansättning. Plockanalys av hushållens säck- och kärlavfall i sju svenska kommuner

7 7 3. Alternativa lösningar på hantering av Haparanda kommuns matavfall 3.1 Alternativ 1: Kompostering i Överkalix Kompostering av matavfall ger jordförbättringsmedel. Överkalix komposteringsanläggning har kapacitet att ta emot Haparanda stads matavfall. Tabell 3. Kostnad kompostering i Överkalix Kr/ton Komposteringskostnad 477* Transport 470 Totalt 947 * Om leveransen överstiger 700 ton blir komposteringskostnaden 370 kr/ton Miljönytta med kompostering Genom enbart kompostering av matavfall går samhället miste om den resurs som matavfallet utgör om det nyttjas för produktion av biogas. Metangas (CH 4 ) som bildas vid biologisk nedbrytning kan, istället för att frigöras till atmosfären och bidra till ökad växthuseffekt (som är fallet vid kompostering), nyttjas som ersättare av fossil energi till drivmedel eller energiproduktion. Nedbrytbart avfall som deponeras ger upphov till utsläpp av metangas motsvarande cirka 3 procent av landets totala utsläpp av växthusgaser. 10 Metan är en av de mest aggressiva växthusgaserna och har en effekt som är mer 21 gånger starkare än koldioxid (CO 2 ) 11. Andra miljöproblem som kan uppstå i samband med kompostering är utsläpp till luft av lustgas som även den gasen har en starkt klimatpåverkande effekt. Det kan även orsaka utsläpp av ammoniak som kan bidra både till övergödning och försurning. Lakvattnet från främst kompostering innehåller organiskt material och närsalter och kan vid utsläpp ge upphov till övergödning och luktproblem Alternativ 2: Produktion av biogas i Boden Med biogas menas en gas som framställs genom mikrobiologisk omvandling av organiskt material och som innehåller främst metan (vanligen %) och koldioxid (vanligen %). 13 Biogasen används med fördel som fordonsbränsle och kan även användas till värme och energiproduktion. Bodens biogasanläggning har kapacitet för att ta emot Haparanda kommuns matavfall. Restavfallet vid biogasproduktion går till jordförbättringsmedel. I Bodens biogasanläggnings fall minskar matavfallet med 50 procent efter produktion av biogas. 10 Naturvårdsverket (2002) Ett ekologiskt omhändertagande av avfall 11 IVl, SLU, KTH och Institut för jordbruks- och miljöteknik (1999) Systemanalys av energiutnyttjande från avfall- en utvärdering av energi, miljö och ekonomi 12 Naturvårdsverket (2009) Biologisk behandling 13 IVL (1999) Systemanalys av energiutnyttjande från avfall utvärdering av energi, miljö och ekonomi Översiktsrapport

8 8 Tabell 4. Kostnad produktion av biogas i Boden Kr/ton Biogaskostnad 200 Transport 470 Totalt 670 Det kan dock vid dålig sortering tillkomma en kostnad för felsortering á 1500 kr/ton. Risken för att en sådan kostnad ska uppstå bedöms relativt låg då marginalen för felsortering är 2 procent samt om en utbildning av personal och information till allmänheten genomförts Miljönytta med produktion av biogas Biogasen betraktas som biogent bränsle. Växthusgasutsläpp från biogena bränslen räknas inte som bidrag till växthuseffekten eftersom de antas ingå i ett naturligt kretslopp. När metangas tas tillvara som drivmedel eller annat bränsle används den metangas som vid anaerob (syrefri) nedbrytning av biologiskt nedbrytbart avfall (bland annat kompostering) skulle frigöras till atmosfären och bidra till ökad växthuseffekt. Produktion av biogas har därmed hög miljönytta då de naturliga utsläppen av metan (CH 4 ) reduceras. Genom produktion av biogas av Haparanda kommuns matavfall skulle den samhällsekonomiska kostnaden för utsläpp av metangas minska i jämförelse med kompostering. Användningen av biogas från matavfall kan även leda till minskade utsläpp av fossil koldioxid (CO 2 ), då konsumtionen av biogas ersätter fossila drivmedel. Dels minskar det den direkta konsumtionen av fossil energi, men även den indirekta som används vid produktion av fossil energi, därför att biogas produceras och konsumeras mer lokalt än fossil energi och kräver inte lika långa transporter som bensin och diesel. 1 kj biogas från matavfall ger en besparing på 0,074 kg fossilt CO Varje ton insamlat matavfall ger ungefär 0,4 ton minskade utsläpp av fossilt koldioxid. 15 Minskade ton CO 2 utsläpp till följd av att Haparanda kommun samlar in matavfall till 35 procent för produktion av biogas blir därmed 0,4 x 291 =116, 4 ton per år. Den samhällsekonomiska kostnaden för utsläpp av CO 2 är 1,50 kr per kg 16, per ton blir den 1500 kr. Produktion av biogas från Haparandas matavfall ger därmed reducerade samhällsekonomiska kostnader med 1500 x 116,4= kr per år. Miljönyttan av biogasproduktion kan därmed anses vara dubbel och till och med ge negativa (minus) utsläpp av växthusgaser. Den totala minskade samhällsekonomiska kostnaden som uppstår till följd av att Haparanda kommun samlar in 35 procent av kommunens matavfall består av minskade utsläpp av koldioxid samt metan. I denna studie beräknas endast minskade samhällsekonomiska kostnader för reducerade utsläpp av CO 2 med kr per år. Ökar insamlingen av matavfall ökar även den samhällsekonomiska nyttan, med kr / 291 ton= 600 kr per ton och år. Ytterligare en anledning varför utsortering av matavfall bör öka till förmån för produktion av biogas är att energiutvinning ökar vid utvinning av biogas från matavfall i jämförelse med förbränning i fjärrvärmeverk. Dessutom visar studier att produktion av biogas ger 24 gånger mer energi jämfört med insamlingen av matavfallet IVL (2008) Utredning om konsekvenser av utökad matavfallsinsamling i Stockholm 15 IVL (2008) Utredning om konsekvenser av utökad matavfallsinsamling i Stockholm 16 SIKA (2008) Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn 17 IVL (2008) Utredning om konsekvenser av utökad matavfallsinsamling i Stockholm

9 9 4. Kostnadsjämförelse I båda utvärderade alternativ minskar kostnaderna för hantering av kommunens avfall i jämförelse med att som idag föra matavfallet osorterat med hushållsavfallet till Bodens fjärrvärmeverk för energiutvinning. Inget av alternativen ger heller ökade transporter då matavfallet idag redan transporteras till Bodens fjärrvärmeverk, fast osorterat med hushållsavfall. 4.1 Kompostering jämfört med förbränning Kompostering i Överkalix minskar kostnaderna med 73 kr per ton. Om Haparanda skulle samla in de 35 procent av matavfallet enligt det nationella miljökvalitetsmålet God Bebyggd Miljö innebär det en kostnadsreducering på 291 ton x 73 kr = kr per år, beräknat på 2009 års avfallsstatistik. Miljönyttan är i huvudsak negativ till följd av ökade utsläpp metangas och lustgas samt läckage av övergödande och försurande ämnen. 4.2 Biogas jämfört med förbränning Produktion av biogas i Boden minskar kostnaderna med 350 kr per ton. Om Haparanda skulle samla in de 35 procent av matavfallet enligt det nationella miljökvalitetsmålet God Bebyggd Miljö innebär det en kostnadsreducering på 291 ton x 350 kr = kr per år, beräknat på 2009 års avfallsstatistik. Miljönyttan med produktion av biogas är starkt positiv. Den samhällsekonomiska besparingen genom reduktion av CO 2 utsläpp som uppstår till följd av produktion av biogas från matavfall uppgår i detta fall till kr per år. I detta är inte de samhällsekonomiska kostnadsreduceringarna för minskade metangasutsläpp medräknade. Den verkliga totala samhällsekonomiska kostnadsreduceringen är därmed betydligt högre. Ökar utsorteringen av matavfall för produktion av biogas ökar både de direkta samt de samhällsekonomiska kostnadsreduceringarna med = 950 kr per ton insamlat matavfall och år.

10 10 5. Slutsatser Utökad utsortering av matavfall krävs för att uppfylla HaprandaTornios gemensamma Vision 2020 samt Haparanda stads lokala miljömål. Utökad utsortering och insamling av matfall krävs ytterligare för att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen om en God Bebyggd Miljö. Båda föreslagna alternativ för hantering av Haparandas matavfall innebär kostnadsreduceringar i förhållande till nuläget med energiutvinning av hushållsavfallet i Bodens fjärrvärmeverk. Den mest kostnadseffektiva lösningen för Haparandas kommuns matavfall är produktion av biogas i Boden. Biogasproduktion i Boden reducerar kostnaderna med 80 procent mer jämfört med kompostering i Överkalix. Att utöka utsortering av matavfall till 35 procent för produktion av biogas i Boden innebär en kostnadsreduktion med kr per år plus en miljönytta på minst kr per år. Total kostnadsreduceringen är därmed minst kr per år. Varje ton insamlat matavfall som går till biogasproduktion reducerar de samhällsekonomiska kostnaderna med 950 kr per år. Utökad sortering, oavsett volym, ger därmed en kostnadsreducering.

11 11 6. Referenser Avfall Sverige (2010) Matavfall har varit ett viktigt styrmedel Boden kommuns (2008) Avfallsplan Bodens kommun 2008 HaparandaTornio (2010) Vision 2020 Haparanda kommuns lokala miljömål IVL (1999) Systemanalys av energiutnyttjande från avfall utvärdering av energi, miljö och ekonomi Översiktsrapport IVL (2008) Utredning om konsekvenser av utökad matavfallsinsamling i Stockholm IVl, SLU, KTH och Institut för jordbruks- och miljöteknik (1999) Systemanalys av energiutnyttjande från avfall- en utvärdering av energi, miljö och ekonomi Naturvårdsverket (2009) Biologisk behandling ( kl-11.11) Naturvårdsverket (2002) Ett ekologiskt omhändertagande av avfall. ISBN Miljöaktuellt (2010) Därför missar Sverige målet. Nr 9, årgång 37 november RVF Utveckling (2005) Trender och variationer i hushållsavfallets sammansättning. Plockanalys av hushållens säck- och kärlavfall i sju svenska kommuner. RVF Utveckling 2005:05 SIKA (2008) Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn. ASEK 4. Rapport nr: 2008:3. Stockholm: SIKA Sveriges miljömål (2010) Avfall ( ) ( kl ) Övertorneå kommun (2010) Avfallsplan

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Laxå januari 2013 Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Icke-teknisk sammanfattning När en plan upprättas, där genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska en miljöbedömning genomföras

Läs mer

PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR

PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR BIOGAS MELLANNORRLAND ETT SAMARBETSPROJEKT I MELLANNORRLAND MELLAN SUNDSVALLS OCH ÖSTERSUNDS KOMMUNER Sveriges Miljömål MATAVFALLET MINSKAR TILL 2015 MED MINST 20 PROCENT JÄMFÖRT

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Utredning om konsekvenser av utökad matavfallsinsamling i Stockholm

Utredning om konsekvenser av utökad matavfallsinsamling i Stockholm RAPPORT Utredning om konsekvenser av utökad matavfallsinsamling i Stockholm För Stockholms Stad, Trafikkontoret (Avfall) Jan-Olov Sundqvist 2008-03-25 Arkivnummer: Rapporten godkänd: 2008-04-01 Box 21060,

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala Sid 1 Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala 1. Inledning 1.1 Studerade scenarier I Uppsala finns en avfallsplan för hur den framtida avfallshanteringen ska se ut

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

Rent vatten idag och i framtiden

Rent vatten idag och i framtiden Biogas i Sundsvall Rent vatten idag och i framtiden Micael Löfqvist Vd Övergripande gå igenom: MittSverige Vatten AB Ska VA-huvudmännen syssla med Biogas / Fordonsgas? Mål och resursplan 2011 (MRP) Sundsvalls

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Tillsyn av verksamheters avfallshantering 2015

Tillsyn av verksamheters avfallshantering 2015 Sida 1 (9) Tillsyn av verksamheters avfallshantering 2015 stockholm.se 1 Sida 2 (9) INNEHÅLL 1 Sammanfattning.. 3 2 Bakgrund 3 2.1 Matavfall... 3 2.1.1 Historik för Stockholm... 3 2.2 Förpackningar...

Läs mer

Matavfallsinsamling i Borgholms kommun startar i januari 2015

Matavfallsinsamling i Borgholms kommun startar i januari 2015 Matavfallsinsamling i Borgholms kommun startar i januari 2015 BORGHOLM ENERGI Nu inför vi gröna påsen i Borgholms kommun! Matavfall innehåller näring och energi som vi vill ta tillvara. Mer än hälften

Läs mer

Biogasstrategi för Östersund kommun

Biogasstrategi för Östersund kommun Biogasstrategi för Östersund kommun 2 1.1 Biogasstrategi I majoritetens budgetdirektiv som antogs av fullmäktige den 27 mars 2012 anges att kommunen ska arbeta fram en biogasstrategi för att långsiktigt

Läs mer

Vad kostar det? Avgiften kommer att vara densamma, oavsett om er förening väljer att sortera matavfall eller inte.

Vad kostar det? Avgiften kommer att vara densamma, oavsett om er förening väljer att sortera matavfall eller inte. TÄBY ^ 2013-01-14 Nu kan du vara med och sortera ditt matavfall! Nästan hälften av innehället i vära hushällssopor bestär av matavfall. Om du sorterar ut ditt matavfall gör du en insats för miljön. Av

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Plockanalys hushållsavfall

Plockanalys hushållsavfall Plockanalys hushållsavfall Genomförande av plockanalys Analysen genomfördes av JTI under 2010 på uppdrag av Uppsala Vatten. Analysen genomfördes vid Hovgårdens avfallsanläggning. 2 2010-10-14 Analyserade

Läs mer

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 -

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 - Klimatstrategi för minskad klimatpåverkan Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 216-4-19-1 - INLEDNING Kristianstads kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser samt med

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Ditt matavfall i ett kretslopp

Ditt matavfall i ett kretslopp Ditt matavfall i ett kretslopp APRIL 2007 Matrester blir till näring och energi! Visste du att dina gamla matrester kan omvandlas till växtnäring och gas? Varje människa ger upphov till en ansenlig mängd

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Tonvikt på energi och

Tonvikt på energi och Miljöbokslut 2010. Tonvikt på energi och klimatavtryck. Årets miljöbokslut är LSR:s allra första. Här fokuserar vi på insamling och behandling av hushållsavfall. Tonvikten ligger på energi och klimatavtryck.

Läs mer

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Helägt kommunalt bolag Vi ansvarar för dricksvattenförsörjning, avloppsvattenhantering, hämtning av hushållsavfall, produktion

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Inledning... 5 1.1 Miljöbedömning av avfallsplaner... 5 1.2 Samråd om miljöbedömning av avfallsplanen... 5 2 Avfallsplanens syfte

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017 AVFALLSPLAN Härjedalens kommun 2014-2017 Vision Härjedalens kommun skall vara ett föredöme och ligga i framkant när det gäller avfallshantering generellt och våra gäster skall märka detta och vilja vara

Läs mer

Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092. Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering

Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092. Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092 Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering förord INNehållSförteckNINg 1. Varför indikatorer? 3 2.

Läs mer

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan Sortera ännu mera? Förslag till nya delmål för den gemensamma avfallsplanen för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och

Läs mer

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt Denna broschyr är författad av Profu, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Institutet för jordbruks- och

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Att skapa insikt och underlätta beslut som ökar matavfallsinsamlingen

Att skapa insikt och underlätta beslut som ökar matavfallsinsamlingen Att skapa insikt och underlätta beslut som ökar matavfallsinsamlingen Biogasdagen Sundsvall 28 aug 2012 Katarina Starberg, WSP katarina.starberg@wspgroup.se Bakgrund Biogas Mellannorrland Samverkansprojekt

Läs mer

Lokala miljömål för Älmhults kommun

Lokala miljömål för Älmhults kommun Lokala miljömål för Älmhults kommun Bilaga 6 1. Inledning... 2 2. Vision... 2 3. Översiktsplan... 3 4. Åtgärdsprogram för Älmhults kommun... 4 5. Regional klimat- och energistrategi 2009 för Kronobergs

Läs mer

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10 För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Antagen av kommunfullmäktige den 3 november 2014, 126, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m.

Läs mer

Östersund 17 september 2013

Östersund 17 september 2013 Östersund 17 september 2013 Vad är rötning? Nerbrytning av organiskt material vid syrefria förhållanden och det metan bildas Vid nedbrytning med syre sker kompostering och det bildas koldioxid i stället

Läs mer

Sammanställning av plockanalyser i Skåne. Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning. Johanna Norup.

Sammanställning av plockanalyser i Skåne. Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning. Johanna Norup. Sammanställning av plockanalyser i Skåne Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning Johanna Norup Sanita Vukicevic Innehållsförteckning Sammanställning av plockanalyser i Skåne... 1 Jämförelse

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Svar på remiss om ökad insamling av matavfall i Stockholms stad

Svar på remiss om ökad insamling av matavfall i Stockholms stad SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-02-07 Handläggare: Susanne Kurtson Telefon: 08-508 03 379 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Svar på remiss om ökad

Läs mer

Tillgång och efterfrågan på matavfall för rötning i Stockholms län idag och i framtiden

Tillgång och efterfrågan på matavfall för rötning i Stockholms län idag och i framtiden Tillgång och efterfrågan på matavfall för rötning i Stockholms län idag och i framtiden 1 Tillgång på utsorterat matavfall idag Årligen uppkommer nationellt knappt 100 kg matavfall per invånare och år

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Samhällsnyttan med biogas en studie i Jönköpings län. Sara Anderson, 2050 Consulting

Samhällsnyttan med biogas en studie i Jönköpings län. Sara Anderson, 2050 Consulting Samhällsnyttan med biogas en studie i Jönköpings län Sara Anderson, 2050 Consulting Innehåll Mål och syfte. Vad är samhällsnytta och vad innebär samhällsekonomisk analys? Biogasens olika nyttoeffekter.

Läs mer

Avfallsplan Svedala kommun. antagen av kommunfullmäktige 2011-01-11

Avfallsplan Svedala kommun. antagen av kommunfullmäktige 2011-01-11 Avfallsplan Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2011-01-11 Denna Avfallsplan bildar tillsammans med en bilagsdel samt dokumentet Föreskrifter om avfallshantering - renhållningsordning för Svedala

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014 MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014 VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL? Vi har ett nationellt mål i Sverige som innebär att minst 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

Avfallsutredning för Stockholms län -

Avfallsutredning för Stockholms län - Avfallsutredning för Stockholms län - Underlagsrapport 1b Organiskt avfall i Stockholms län Sopförbränning: År finns idag El, värme REGION SV Alt A 10 000 ton/år Syvab Käppala Alt E 40 000 ton/år SRV SÖRAB

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

Varför återanvända textil?

Varför återanvända textil? Europa minskar avfallet 2011 David Palm IVL Svenska Miljöinstitutet Klimat & Hållbara samhällssystem Naturresurser & Miljöeffekter Luftföroreningar & Åtgärdsstrategier Organisationer, Produkter och Processer

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Regionplane- och trafiknämnden

Regionplane- och trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Regionplane- och trafikkontoret Michael Viehhauser Regionplane- och trafiknämnden Yttrande över Gemensam avfallsplan för kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg,

Läs mer

Bränsle och avfall Avdelningschef, Tony Borg

Bränsle och avfall Avdelningschef, Tony Borg Tekniska verken i LinköpingAB (publ) Bränsle och avfall Avdelningschef, Tony Borg Fjärrvärme Problemfri och ekonomisk uppvärmning av fastigheten! Eldistribution Elleveranser med hög leveranssäkerhet! Bredband

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

Utvärdering av rötning och hemkompostering av matavfall i Västra Götaland ur ett systemperspektiv 2015-11-18

Utvärdering av rötning och hemkompostering av matavfall i Västra Götaland ur ett systemperspektiv 2015-11-18 Utvärdering av rötning och hemkompostering av matavfall i Västra Götaland ur ett systemperspektiv 2015-11-18 Sammanfattning Hemkompostering och central kompostering var de metoder som de flesta kommuner

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

Klimatpåverkan från gårdsbaserade biogasanläggningar

Klimatpåverkan från gårdsbaserade biogasanläggningar Klimatpåverkan från gårdsbaserade biogasanläggningar Maria Berglund Hushållningssällskapet Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 035-465 22, 076-105 73 45 Koldioxid från fossil energi Jordbrukets

Läs mer

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-07 Handläggare: Jan Paymer, tf. renhållningschef Telefon: 0176-716 97 E-post: jan.paymer@norrtalje.se Dnr: Till kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till antagande av ny avfallsplan

Läs mer

Marknadsanalys av substrat till biogas

Marknadsanalys av substrat till biogas Marknadsanalys av substrat till biogas Hur substratmarknaden bidrar till Biogas Västs mål på 1,2 TWh rötad biogas till 2020 Finansiärer VGR Avfall Sverige Region Halland Region Skåne Bakgrund Ökat intresse

Läs mer

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m. 1 januari

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

åtta förslag för att sluta kretsloppet

åtta förslag för att sluta kretsloppet åtta förslag för att sluta kretsloppet Biogasrapport i sammanfattning mars 2012 Centerpartiet 2012-03-30 Vi har bara en planet. Men i dag förbrukas naturkapital som om det fanns flera jordklot i reserv.

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall En ingående beskrivning av projektet Kompletterande informationsbroschyr till tjänstemannautlåtandet kring nytt insamlingssystem

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 Förord Avfallshanteringen i Sverige har under senare år genomgått kraftiga förändringar inom en rad områden. På initiativ av samarbetsorganet

Läs mer

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Avfallstaxan 2016 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Budget 2017 med plan Avfall

Budget 2017 med plan Avfall 2017 med plan 2018-2019 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål... 3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus Varför samlar vi in matavfall? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Klimatpåverkan av rötning av gödsel

Klimatpåverkan av rötning av gödsel Klimatpåverkan av rötning av gödsel Maria Berglund HS Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 035-465 22 Röta stallgödsel hur påverkar det växthusgasutsläppen? ± Utsläpp från lager? - Utsläpp

Läs mer

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag bildat av ett flertal lantbruksföretag med målsättning att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Matavfall. Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling. Charlotta Ringdahl.

Matavfall. Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling. Charlotta Ringdahl. Matavfall Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling 18 april 20131 Charlotta Ringdahl Agenda 1.NATIONELLT MÅL 2.HUR BIDRAR VI TILL ATT UPPNÅ MÅLET?

Läs mer

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning 1 MILJÖMÅL INOM EU Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå

Läs mer

PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun

PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun PM Mölndal 2014-12-04 PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun Inledning RAMBO har under de senaste åren undersökt förutsättningarna att införa fastighetsnärainsamling av hushållens förpackningar,

Läs mer

Profu. Johan Sundberg

Profu. Johan Sundberg Johan Sundberg Delägare i forsknings och utredningsföretaget Profu. Forskningsledare för avfallsgruppen på Chalmers Profu 1993 2005 (tekn. doktor i avfallssystemanalys 1993). Profu (Projek4nriktad forskning

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget Mattias Bisaillon Delägare i forsknings- och utredningsföretaget, 2001- Doktorand i avfallsgruppen på Chalmers 1998-2004 (tekn. doktor i avfalls- och energisystemanalys 2004) (Projektinriktad forskning

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad,

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och

Läs mer

ETE310 Miljö och Fysik - Seminarium 5

ETE310 Miljö och Fysik - Seminarium 5 ETE310 Miljö och Fysik - Seminarium 5 Biogas Framställs genom rötning slam från reningsverk avfall från livsmedelsindustri sorterat hushållsavfall Metangas producerad genom bakteriell nedbrytning av organiskt

Läs mer

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Avfallsplan år 2017 2022 Säffle och Åmåls kommuner 1 Inledning Kommunens renhållningsordning omfattas av avfallsplan och renhållningsföreskrift. I avfallsplanen anges mål som kommunens renhållningsverksamhet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Avesta Vatten och Avfall AB 2015-02-23. Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-15:45. Beslutande

Sammanträdesprotokoll Avesta Vatten och Avfall AB 2015-02-23. Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-15:45. Beslutande Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-15:45 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Sten-Åke Mörk (S), ersättare för Mia Bergkvist (S) Christer Bergkvist (C), ersättare för Lennart

Läs mer

Svar på motion 2011:01 om att införa viktbaserad avfallstaxa

Svar på motion 2011:01 om att införa viktbaserad avfallstaxa Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-05-20 Kommunstyrelsen Svar på motion 2011:01 om att införa viktbaserad avfallstaxa Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå

Läs mer

Om Avfall Sverige Swedish Waste Management

Om Avfall Sverige Swedish Waste Management Ressourcer vigtigere end systemvalg ved udsortering af organisk dagrenovation Angelika Blom Om Avfall Sverige Swedish Waste Management Avfall Sverige är kommunernas expertorgan inom avfall och återvinning

Läs mer

Plockanalys en metod för karakterisering av avfall. Sanita Vukicevic NSR AB

Plockanalys en metod för karakterisering av avfall. Sanita Vukicevic NSR AB Plockanalys en metod för karakterisering av avfall Sanita Vukicevic NSR AB NSR Avfallslaboratorium - fr 1997 Plockanalyser - utvärdering av hushållens och industrins källsortering Kvalitetskontroll av

Läs mer