2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN"

Transkript

1 Bilaga till avfallsplaneförslag Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket (NFS 2006:6) ska en miljöbedömning göras av en avfallsplan. En miljöbedömning är en process som innebär att miljöhänsyn finns med i arbetet med planen och att en miljökonsekvensbeskrivning oftast upprättas. Miljöaspekter har hela tiden funnits med i arbetet med avfallsplanen. Fokus är och har varit att ständigt verka för och åstadkomma bättre och mer miljöanpassade lösningar inom avfallshanteringen. Innan omfattningen av och detaljeringsgraden för miljökonsekvensbeskrivningen bestäms skall samråd ske med den eller de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen eller programmet. Den 5 februari 2009 träffade representanter från tekniska kontoret länsstyrelsens handläggare för samråd i frågor rörande avfallsplanen för Skellefteå kommun. Vid träffen redovisades utkast till miljökonsekvensbeskrivning samt redogjordes kring hur Skellefteå kommun hittills arbetat med ny avfallsplan samt tankar och idéer kring utseende och innehåll i ny avfallsplan. Avfallsplanens tänkta upplägg beskrevs som en populärversion med hänvisningar till bilagor. En avfallsplan vars mål mycket är tänkt att införlivas och uppfyllas med Skellefteå kommuns arbete med dess styrkort. Vid samråd enades det om att Skellefteå kommun kunde arbeta vidare med ny avfallsplan enligt redovisad modell och att en miljökonsekvensbeskrivning som uppfyller formaliakrav ska ingå i avfallsplanen. 1. NOLLALTERNATIV Vid bedömning av miljökonsekvenser av mål och strategier har föregående avfallsplan, som antogs av kommunfullmäktige , valts som fiktivt nollalternativ. De miljökonsekvenser som beskrivs är således effekter av de mål och strategier som nu planeras samt förändringar som redan skett från år 2000 fram till år 2009 jämfört med hur det skulle ha sett ut om inga förändringar kommit eller kommer till stånd från år MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN 2.1. År 2020 ska minst 90% av hushållen i Skellefteå kommun ha valt utsortering av matavfall förbrännings- eller behandlingsanläggningar. Ett betydande transportarbete avseende frakt av matavfall till förbränning eller behandlingsanläggningar upphör vilket innebär att miljöpåverkan med avseende på koldioxid, Om målet på att minst 90 % av hushållen i Skellefteå har valt utsortering av matavfall uppnås finns en stor potential på insamling av matavfall. Målet i sig garanterar dock inga mängder då det inte finns med något krav på att valet också innebär att man verkligen sorterar ut matavfall. I Biogasanläggning Skellefteå behandlas matavfallet genom pastörisering och rötning varvid energi produceras i form av biogas. Rötresten är hygieniserad och kan efter avvattning och torkning användas inom jord- och skogsbruket och därmed sluta kretsloppet mellan stad och land. All uppvärmning vid Biogasanläggning Skellefteå kan baseras på nyttjande av mindre mängd producerad biogas. Därmed upphör all stödeldning med olja. Överskottet av biogas renas ytterligare och nyttjas för produktion av fordonsbränsle, vilket ersätter fossila bränslen. Skellefteå kommuns satsning på biogasdrivna fordon har medfört och kommer att medföra minskade mängder förbrukning av fossila icke förnyelsebara drivmedel och även bidra till minskade utsläpp av miljöskadliga ämnen. Bilaga Miljökonsekvensbeskrivning, Avfallsplan för Skellefteå kommun 1

2 2.2. År 2020 ska 90% av hushållen som bor i fritidshus i Skellefteå kommun sortera ut sitt matavfall förbrännings- eller behandlingsanläggningar. Ett betydande transportarbete avseende frakt av matavfall till förbränning eller behandlingsanläggningar upphör vilket innebär att miljöpåverkan med avseende på koldioxid, Om målet på att 90 % av hushållen som bor i fritidshus sorterar ut matavfall uppnås finns en potential på insamling av följande mängd matavfall: fritidshus * 3 kg matavfall/v * 20 v * 90 % = ca 400 ton matavfall/år. 400 ton matavfall innebär färre långväga transporter till förbränningsanläggningar: 400 ton/33 ton per långtradartransport = 12 färre långväga transporter per år. 12 färre transporter innebär en minskad dieselförbrukning av: 12/år * 26 mil * 5 liter/mil = liter/år. En minskad förbrukning på liter diesel/år ger även ett minskat utsläpp på 4,056 ton CO2 per år. Räknat 2.3. År 2020 ska minst 90% av hushållsavfallets mängd matavfall sorteras ut för biologisk behandling (målen gäller för abonnemangen kompostering och källsortering) förbrännings- eller behandlingsanläggningar. Ett betydande transportarbete avseende frakt av matavfall till förbränning eller behandlingsanläggningar upphör vilket innebär att miljöpåverkan med avseende på koldioxid, Om målet på att 90 % av hushållens mängd matavfall sorteras ut för biologisk behandling uppnås finns en potential på insamling av följande mängd matavfall: ( villor * 6 kg matavfall/v * 52 v * 90 %) + ( lägenheter * 1,5 kg matavfall/v * 52 v * 90 %) = ca ton matavfall/år. Resultat från plockanalyser av hushållsavfallets sammansättning 2007 visar på att villor producerar ca 6 kg matavfall per vecka och lägenheter ca 1,5 kg matavfall per vecka ton matavfall innebär färre långväga transporter till förbränningsanläggningar: ton/33 ton per långtradartransport = 180 färre långväga transporter per år. 180 färre transporter innebär en minskad dieselförbrukning av: 180/år * 26 mil * 5 liter/mil = liter/år. En minskad förbrukning på liter diesel/år ger även ett minskat utsläpp på 60,84 ton CO2 per år. Räknat I Biogasanläggning Skellefteå behandlas matavfallet genom pastörisering och rötning varvid energi produceras i form av biogas. Rötresten är hygieniserad och kan efter avvattning och torkning användas inom jord- och skogsbruket och därmed sluta kretsloppet mellan stad och land. All uppvärmning vid Biogasanläggning Skellefteå kan baseras på nyttjande av mindre mängd producerad biogas. Därmed upphör all stödeldning med olja. Överskottet av biogas renas ytterligare och nyttjas för produktion av fordonsbränsle, vilket ersätter fossila bränslen. Skellefteå kommuns satsning på biogasdrivna fordon har medfört och kommer att medföra minskade mängder förbrukning av fossila icke förnyelsebara drivmedel och även bidra till minskade utsläpp av miljöskadliga ämnen. Bilaga Miljökonsekvensbeskrivning, Avfallsplan för Skellefteå kommun 2

3 2.4. År 2020 ska 70% av företagen i Skellefteå kommun, där därmed jämförligt hushållsavfall uppstår, sortera ut matavfall. Kommer att påverka miljön positivt på samma sätt som mål 2.1., se ovan År 2020 ska kommunen göra det möjligt för verksamheter där det i produktionen uppstår rötningsbart avfall, att leverera minst 1500 ton till biogasanläggning Skellefteå. förbrännings- eller behandlingsanläggningar. Ett betydande transportarbete avseende frakt av matavfall till förbränning eller behandlingsanläggningar upphör. Innebär att miljöpåverkan med avseende på koldioxid, Om målet uppfylls på att det ska vara möjligt att leverera ton rötningsbart verksamhetsavfall till biogasanläggning Skellefteå, uppstår en stor potential på minskad förbrukning av diesel och minskade utsläpp av koldioxid, kväveoxider och kolväten ton rötningsbart avfall innebär färre långväga transporter till förbränningsanläggningar: ton/33 ton per långtradartransport = 45 färre långväga transporter per år. 45 färre transporter innebär en minskad dieselförbrukning av: 45/år * 26 mil * 5 liter/mil = liter/år. En minskad förbrukning på liter diesel/år ger även ett minskat utsläpp på 15,21 ton CO2 per år. Räknat Kommer att påverka miljön positivt på samma sätt som mål 2.1. (se ovan.) 2.6. År 2020 ska andelen förpackningar i hushållsavfallet inte vara mer än 10 vikt-%. Om andel förpackningar kommer ner på låga 10 % jämfört med nollalternativets ca 40 % blir det en betydande minskning på mängden hushållsavfall som ska transporteras till förbränningsanläggningar. Om förpackningar istället i betydligt högre grad lämnas till återvinning vid någon av återvinningsstationerna eller via fastighetsnära insamling bidrar målet till ökad materialåtervinning som innebär en positiv miljöpåverkan År 2020 ska insamling och transporter av avfall i Skellefteå kommun, transporter åt tekniska kontoret, till 100 % utföras med fordon med miljöbränslen. Insamling av avfall med miljöfordon innebär att miljöpåverkan med avseende på utsläpp av koldioxid, kväveoxider och kolväten kommer att minska då fordonsdriften kommer att ske med biogas som fordonsbränsle, vilket ersätter nollalternativet fordonsdrift med fossila bränslen. Skellefteå kommuns satsning på biogasdrivna fordon kommer att medföra minskade mängder förbrukning av fossila icke förnyelsebara drivmedel och även bidra till minskade utsläpp av miljöskadliga ämnen. Bilaga Miljökonsekvensbeskrivning, Avfallsplan för Skellefteå kommun 3

4 2.8. År 2020 ska mängden farligt avfall i hushållsavfall via kärlhämtning vara mindre än 0,2 vikt-%. Minskad takt på förgiftningen av kretsloppet Om andelen farligt avfall i kärl- och säckavfall minskar från nollalternativets 1 vikt-% till 0,2 vikt-% och det samtidigt istället lämnas in på kommunens återvinningscentraler kommer det ha en positiv påverkan på miljön så till vida att takten på kontamineringen av miljögifter i kretsloppet blir betydligt lägre jämfört med nollalternativet. Inte förrän andelen farligt avfall är 0 vikt-% kan det sägas ha en alltigenom positiv miljöpåverkan År 2020 ska minst 70% av avfallsslam från Biogasanläggning Skellefteå återföras till jord- och skogsbruk. Näringsämnena i det avfallsslammet tillgodogörs och återförs till jord- och skogsbruk. Avfallsslammet blir en resurs istället för en belastning. Alternativa användningsområden för avfallsslam är. råvara för tillverkning av anläggningsjord och jordförbättringsprodukter för grönområden, skydds- och tätskikt vid avslutande av deponier Senast år 2012 ska samtliga deponier, även nedlagda vara MIFO-inventerade enligt fas 1 (metod för inventering av förorenade områden). Ingen påverkan på miljön MIFO-inventering Länsstyrelserna tillsammans med kommunerna runt om i landet håller på med att inventera eventuellt förorenade områden, bland annat deponier. Samtliga nedlagda deponier bör vara inventerade före år Inventeringen görs efter en särskild metod, MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) och innebär att man tar reda på vilket avfall som finns i deponin, vilka spridningsrisker finns mm. slutligen görs en riskklassning. Avsikten med inventeringen är att kunna göra en bedömning av de eventuella risker en nedlagd deponi innebär och om dessa risker måste åtgärdas. Den som har bedrivit deponiverksamheten är ansvarig för att göra inventeringen. Det vill säga att kommunen är ansvarig för inventeringen på de gamla kommunala deponierna Även om MIFO-inventeringen i sig inte medför någon positiv miljöpåverkan är det nödvändigt att genomföra den för att få vetskap om någon eller några av deponierna behöver åtgärdas. Om så är fallet ska MIFO-inventeringen användas som grund till prioritering av vilka av deponierna som bör åtgärdas först. Bilaga Miljökonsekvensbeskrivning, Avfallsplan för Skellefteå kommun 4

5 3. SAMMANFATTANDE MILJÖBEDÖMNING Vid val av strategi för hantering av avfall är det viktigt att ha miljöaspekterna av olika prioriteringar i åtanke. Ofta sker prioriteringen enligt den så kallade avfallshierarkin. Denna innebär att i första hand ska återbruk väljas, om inte det går ska materialåtervinning prioriteras före energiåtervinning där så är möjligt och det kvarvarande avfallet går till deponering. Vid val av strategi enligt avfallshierarkin måste dock samtidigt effekterna av hanteringens totala miljöpåverkan från t ex transporter samt den samlade ekonomin tas med i bedömningen. Ett vanligt mål med avfallshanteringen är att avfallets mängd och farlighet ska minska. Att minska den totala mängden avfall är inget som går att genomföra enbart med mål och åtgärder i en avfallsplan. Mängden hushållsavfall hänger mer ihop med konsumtionsmönster och hög- eller lågkonjunkturer än med den kommunala avfallshanteringen. Avfallsplaneringen kan dock leda till att minska andelen av den totala mängden avfall som behöver deponeras, genom att så mycket som möjligt av avfallet återvinns (kompostering, materialåtervinning, energiåtervinning). Åtgärder i avfallsplanen kan också påverka andelen farligt avfall som sorteras på rätt sätt, vilket kanske är den viktigaste aspekten från miljöperspektiv. För att avfallshanteringen ska fungera som planerat måste också kommuninnevånarna veta hur det ska sortera och lämna avfallet. Avfallshanteringen kräver insatser av alla hushåll för att fungera. Den insatsen bör vara enkel för att insamlingen ska bli framgångsrik. Därför är det viktigt att servicenivån är god när det gäller t ex öppettider på återvinningscentraler, god och nära tillgänglighet för avlämning av producentansvarsmaterial (dagens allt för få återvinningsstationer är ett stort problem), frekvens för insamlingsrutter etc. Åtgärder av det här slaget i avfallsplanen bedöms inte medföra någon direkt miljöpåverkan utan snarare är av indirekt karaktär när information etc leder till ett förändrat beteende. Liksom vid all annan kommunal verksamhet sätter ekonomin gränser för vilken servicenivå som kan väljas. Alla de åtgärder som finns med i planen bedöms leda till positiv miljöpåverkan. Den totala miljöpåverkan från avfallet beror dock mycket på hur mycket varor och tjänster som tillverkas, köps, slits och slängs i samhället samt vad dessa innehåller. Bilaga Miljökonsekvensbeskrivning, Avfallsplan för Skellefteå kommun 5

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Foto: Dan Johansson Sammanfattning Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte och mål är att klargöra gällande

Läs mer

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen 2011-09-26 Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen Förslaget till ny nationell avfallsplan (2011-09-12) prioriterar åtgärder inom följande områden: 1. Hantering av avfall inom

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 Sysavs kretsloppsplan för perioden 2011-2015 visar vägen för avfallshanteringen inom Sysavregionen under de närmaste åren. Inriktning och mål i planen har tagits fram

Läs mer

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör 2008-11-26 1(55) Förord

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2009-2013 Antagen av direktionen 2009-03-27 17 1.1 Renhållningsordning... 4 1.2 Syfte och mål... 4 1.3 Samråd... 4 1.4 Vad är avfall?... 4 1.5 Lagstiftning...

Läs mer

MILJÖREDOVISNING-GRÖNA NYCKELTAL 2011

MILJÖREDOVISNING-GRÖNA NYCKELTAL 2011 MILJÖREDOVISNING-GRÖNA NYCKELTAL 211 Kommunstyrelsen beslutade i februari 28 om en strategi för utveckling av miljömålsarbetet i kommunen. Planen kallas i korthet för LPHU (Långsiktig Plan för Hållbar

Läs mer

Förslag till etappmål

Förslag till etappmål NV-00336-13 Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall 2 Förord Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för budgetåret 2013 fått i uppdrag att föreslå

Läs mer

AVFALLSPLAN 2016-2020. Burlövs kommun & Malmö stad

AVFALLSPLAN 2016-2020. Burlövs kommun & Malmö stad AVFALLSPLAN 2016-2020 Burlövs kommun & Malmö stad Innehåll Förord 3 Avfallsplanering är ett gemensamt arbete 4 Avfallsplanens fokusområden och mål till år 2020 5 Fokusområde 1 hållbar konsumtion för minskade

Läs mer

Bilaga 12 1(8) till Avfallsplan 2010-2017

Bilaga 12 1(8) till Avfallsplan 2010-2017 Bilaga 12 1(8) Sammanställning av samrådsyttranden Samråd har genomförts i två skeden under ärendets gång. Under hösten 2008 hölls ett antal möten med olika intressenter. I februari sammanställdes materialet

Läs mer

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:06 Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 Förord Import av brännbart avfall är ett kontroversiellt ämne som ofta är utsatt för en känslomässig debatt i media. Tidigare

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 2012 SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 Innehåll Förord 3 Så fungerar svensk avfallshantering 4 FÖREBYGGANDE AV AVFALL, FÖRBEREDELSE FÖR ÅTERANVÄNDNING 6 Insamling och transport 8 Avfallsmängder 2011 10 Farligt

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

Beräkningsmetod för uppföljning av etappmålet om resurshushållning i livsmedelskedjan, biologisk

Beräkningsmetod för uppföljning av etappmålet om resurshushållning i livsmedelskedjan, biologisk SMED Rapport Nr 144 2014 Beräkningsmetod för uppföljning av etappmålet om resurshushållning i livsmedelskedjan, biologisk återvinning Carl Jensen, IVL Svenska Miljöinstitutet Malin Stare, IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

Återvinning av matavfall - en kundutvärdering av etapp 1 i UMEVAs projekt för insamling av matavfall i Umeå kommun

Återvinning av matavfall - en kundutvärdering av etapp 1 i UMEVAs projekt för insamling av matavfall i Umeå kommun MH 2008:x Återvinning av matavfall - en kundutvärdering av etapp 1 i UMEVAs projekt för insamling av matavfall i Umeå kommun Lina Nilsson Examensarbete, 30 högskolepoäng Miljö- och hälsoskyddsprogrammet

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen Bilagor Innehåll Bilaga 1 - Beskrivning av kommunen 3 Bilaga 2 - Beskrivning av avfallshanteringen 7 Bilaga 3 - Uppföljning av föregående avfallsplan 26 Bilaga 4 A - Avfallsanläggningar 31 Bilaga 4 B -

Läs mer

Remissutgåva 060515. Avfallsplan Simrishamns och Tomelilla kommuner

Remissutgåva 060515. Avfallsplan Simrishamns och Tomelilla kommuner Remissutgåva 060515 Avfallsplan Simrishamns och Tomelilla kommuner A N TAG E N AV KO M M U N F U L L M Ä K T I G E 2 0 0 6 - X X - X X Denna Avfallsplan bildar tillsammans med dokumentet Föreskrifter om

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

Bilaga 2. Nuläge och omvärld

Bilaga 2. Nuläge och omvärld Bilaga 2 Nuläge och omvärld Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Beskrivning av regionen och kommunerna... 5 2.1 Geografiskt läge... 5 2.2 Markanvändning... 6 2.3 Folkmängd och boende... 6 2.4 Näringsliv... 8 3 Avfallsmängder,

Läs mer

RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012. Miljöåret i siffror, ord och bilder

RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012. Miljöåret i siffror, ord och bilder RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012 Miljöåret i siffror, ord och bilder RAGN-SELLS VERKSAMHETSLÄNDER Norge Sverige Estland Danmark Lettland Polen Inledning 3 Mot ett miljöföretag i världsklass Transporter,

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer