AVFALLSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVFALLSPLAN"

Transkript

1 Laxå januari 2013 LAXÅ KOMMUN AVFALLSPLAN Antagen av kommunfullmäktige , 7 Dnr KS

2 FÖRORD Denna plan utgör Laxå kommuns avfallsplan i enlighet med kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan (NFS 2006:6). Planen plan har arbetats fram under året Arbetet har drivits genom ett samordnat projekt med Askersund kommun och har bestått av en arbetsgrupp bestående av följande personer: Emma Hamilton, projektledare Kenneth Lantz, VA- och Avfallschef, Laxå Vatten AB Jonny Danielsson, Sydnärkes Renhållnings AB Harry Lundin, Miljöchef, Sydnärkes Miljöförvaltning Kjell Hedenström, Teknisk Chef, Tekniska Förvaltningen, Askersund kommun Mårten Eriksson, VA-chef, Tekniska Förvaltningen, Askersund kommun Titti Jansson, avfallshandläggare, Tekniska Förvaltningen, Askersund kommun Ingrid Rohdin, administratör Tekniska Förvaltningen, Askersund kommun 1

3 SAMMANFATTNING Enligt miljöbalken ska alla kommuner inneha en renhållningsordning med en avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshanteringen i kommunen. Syftet med Laxås avfallsplan är att styra avfallshanteringen mot ett hållbart och resurseffektivt samhälle. Avfallsplanen ska också fungera som en kunskapsbank över kommunens nuvarande avfallshantering. De senaste 20 åren har inneburit stora förändringar för avfallshanteringen i Sverige. Det har lett till att det finns potential till förbättringar inom hanteringen av avfallet, både ur ett nationellt perspektiv och på enskild kommunal nivå, vilket innebär att Laxå kommun också har en hel del att arbeta med. Arbetet med att ta fram avfallsplanen har drivits genom ett samordnat projekt med Askersund kommun. I formuleringen av avfallsplanens mål och strategier har de nationella miljömålen varit vägledande. Arbetet med avfallsfrågorna är uppdelat i tre inriktningar: 1. Kunskap hos kommunen och hushållen 2. Avfallets miljöpåverkan 3. Resurshushållning Till varje mål finns det en handlings- och uppföljningsplan. Uppföljning ska ske årligen med en större översyn och revidering Därför tar avfallsplanen sikte mot 2020, där det redan finns vissa formulerade mål som man vill uppnå till dess, men de flesta av målen ska ha uppnåtts redan Avfallsplanens genomförande bedöms att medföra främst positiva miljökonsekvenser, bland annat genom att Miljökvalitetsmålen påverkas i positiv riktning. Målen innebär dessutom en mycket högre servicenivå på avfallshanteringen än tidigare, vilket hushållen kommer att uppleva främst genom: Ett serviceinriktat insamlingssystem för att samla in matavfallet Utökad service på insamling av farligt avfall Mer information om hur man ska sortera och minska på sitt avfall Kostnaderna för avfallshanteringen antas öka genom de åtgärder som ska genomföras för att uppnå de lokala målen samt de nationella målen. Den största kostnaden är förknippad med utsorteringen av matavfall. Avfallsplanen består av huvuddokument med mål och handlingsplan. Det finns dessutom sju bilagor kopplade till planen, som bland annat beskriver nuläget, uppföljning av tidigare avfallsplan samt en ordlista med förklaringar. 2

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Bakgrund Syfte Vad ska en avfallsplan innehålla? Beskrivning av genomfört samråd Framtida avfallshantering i Laxå kommun Vision Delmål till år 2020: Inriktning 1: Kunskap hos kommunen och hushållen Inriktning 2: Avfallets miljöpåverkan Inriktning 3: Resurshushållning Konsekvenser av avfallsplanen Miljömässiga konsekvenser Samhällets påverkan Ekonomiska konsekvenser Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Nulägesbeskrivning Nedlagda deponier Uppföljning gamla avfallsplan Lagstiftning och miljömål Miljöbedömning avfallsplanen Sammanställning till Länsstyrelsen Ordlista och förklaringar 3

5 1. Inledning 1.1. Bakgrund Laxå kommuns avfallsplan består av ett huvuddokument som beskriver kommunens vision samt mål för avfallshanteringen tillsammans med åtgärder för att uppnå dem. Bilagorna till avfallsplanen beskriver den nuvarande avfallshanteringen inklusive avfallsmängden som uppstår inom Askersunds kommun, nedlagda deponier, befintliga avfallsanläggningar, lagstiftningen och miljömål som påverkar avfallshanteringen, uppföljning av den tidigare avfallsplanen samt en miljöbedömning av planens genomförande. Hela avfallsplanen, huvuddokumentet samt bilagorna, fastställdes av kommunfullmäktige Arbetet har drivits genom ett samordnat projekt med Askersund kommun. Sedan 1991 är alla kommuner skyldiga enligt kap miljöbalken att ta fram en kommunal avfallsplan, som tillsammans med renhållningsföreskrifterna utgör renhållningsordningen som anger hur kommunens avfallshantering ska gå till. De senaste 20 åren har inneburit stora förändringar för avfallshanteringen i Sverige. Bland annat genom lagändringar som bland annat omfattar deponiförbud, deponiskatt, producentansvar samt högre krav på de behandlingsanläggningar som tar hand om avfallet. I bilaga 5 finns det en mer utförlig beskrivning om lagstiftningen som berör avfallshanteringen. Drygt hälften av Sveriges 290 kommuner separerar ut och samlar in matavfallet. På senare år har källsorteringen för matavfallsinsamling och anläggningar för biologisk behandling av matavfallet har blivit allt vanligare. Drivet bakom detta är främst ett delmål och etappmål som omfattas av det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som uppger att matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt. För att etappmålet ska uppnås måste fler kommuner införa ett insamlingssystem och Laxå kommun vill vara med och uppnå målen. I det senaste EU-direktivet om avfall lyftes en viktig fråga; hur avfallsbehandlingen ska tydliggöras och prioriteras i enlighet med den så kallade avfallshierarkin. Den innebär att avfall ska i första hand förebyggas, i andra hand förberedas för återanvändning, i tredje hand materialåtervinnas, i fjärde hand förbränning av avfallet och i sista hand deponeras. Detta klargörs i bilden i figur 1. 4

6 De förändringar som har skett inom avfallshanteringen har lett till att det finns potential att förbättra avfallshanteringen, både ur ett nationellt perspektiv och på enskild kommunal nivå. Det innebär att Laxå kommun har en hel del arbete att göra. Utifrån den tidigare avfallsplanen (2009) har ingen prioritering lagts på avfallsfrågorna, uppföljning av målen i den gamla avfallsplanen uppnåddes inte. Genom tydliga mål och riktlinjer vill Laxå kommun uppnå en hållbar avfallshantering utifrån de nya bestämmelserna som finns med hänsyn till de lokala förutsättningarna som berör för avfallshanteringen idag. Figur 1- EU:s Avfallshierarki 1.2. Syfte Syftet med Laxås avfallsplan är att styra avfallshanteringen mot ett hållbart och resurseffektivt samhälle genom att ange mål för att minska mängden avfall samt öka återvinningen av det avfall som uppstår. Kommunens avfallsplan ska fungera som en kunskapsbank. Avfallsarbetet är långsiktigt och ska kontinuerligt uppdateras och förbättras. 5

7 1.3. Vad ska en avfallsplan innehålla? Naturvårdsverkets föreskrifter Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning (NFS: 2006:6) anger vad en kommunal avfallsplan ska innehålla. Planen ska bland annat innehålla uppgifter om avfallsmängder, nuvarande avfallshantering samt mål och åtgärder för att minska mängden avfall som uppstår. I föreskrifterna framgår också att planen ska omfatta allt avfall, inte bara det som kommunen ansvarar för. Laxås avfallsplan har först och främst fokus på det avfall som omfattas av det kommunala ansvaret och behandlar endast andra avfallsflöden översiktligt. Kommunen kan påverka hanteringen av avfall som inte ingår i det kommunala ansvaret genom att föra dialoger med olika aktörer, exempelvis Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), El-kretsen och verksamheterna inom Laxå kommun, som själva ansvarar för sin avfallshantering Beskrivning av genomfört samråd Arbetet med att ta fram Laxå kommuns nya avfallsplan har skett i samråd med olika aktörer, företag och kommunens invånare. Planen har arbetats fram under året Arbetet har drivits genom ett samordnat projekt med Askersund kommun. En politisk styrgrupp upprättades bestående av representanter från Laxå Vattens styrelse, Sydnärkes Renhållnings styrelse, Tekniska Nämnden i Askersund samt Sydnärkes Miljönämnd. Styrgruppen är förankrad i respektive kommunstyrelse. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Laxå Vatten AB, Sydnärkes Renhållnings AB, Tekniska Förvaltningen i Askersund, Sydnärkes Miljöförvaltning samt en projektanställd projektledare har drivit och samordnat projektet. Dessa nyckelpersoner har på så sätt kunnat bidra med sin expertis i processen med framtagandet av avfallsplanen. Under året har man informerat om arbetet med avfallsplanen genom löpande skrifter i det lokala annonsbladet Laxå Nytt, kommuntidningar samt på Laxå Vattens och Laxå kommuns hemsidor. Texterna har uppmanat läsaren till att bidra med synpunkter till arbetet och synpunkter har tagits emot via och telefonsamtal. Projektledaren har under flera tillfällen informerat olika intresseföreningar, byalag, handikapps- och pensionärsråd om arbetet med avfallsplanen och därigenom tagit emot synpunkter och förslag. Under hösten deltog Laxå kommun och Laxå Vatten i Framtidsveckan i Örebro Län 2012, ett brett samarbetsprojekt med syfte att skapa mötesplatser där miljön, klimatet 6

8 och hållbar utveckling står i centrum. På så sätt publicerades information om arbetet med avfallsplanen genom en bilaga till den regionala tidningen Nerikes Allehanda. Under veckan bjöd Laxå Vatten in till ett öppet seminarium om avfall och miljö. Seminariet hade ett gott deltagande och många synpunkter på Laxå kommuns avfallshantering togs emot. Avfallsplanen ställdes ut på remiss mellan den 29 nov jan 2013 och inleddes med en kungörelse i Nerikes Allehanda. Avfallsplanen med tillhörande bilagor fanns sedan tillgängligt för berörda på kommunhuset, Laxå bibliotek samt Laxå kommuns hemsida. I samband med utställningen skickades materialet till olika delar av kommunens egna verksamheter, närliggande kommuner, Länsstyrelsen, organisationer för pensionärer samt funktionshindrade samt större fastighetsägare. Det kom in en synpunkt från en kommuninvånare, angående lokaliseringen av ÅVC Mosjön. Synpunkten har tagits emot men innebär för närvarande inga förändringar i avfallsplanen. 2. Framtida avfallshantering i Laxå kommun I formuleringen av avfallsplanens mål och strategier har de nationella samt regionala miljömålen varit vägledande. Ambitionsnivån för de mätbara målen i avfallsplanen ska motsvara lika hög eller i vissa specifika mål, högre ambitionsnivå än i de nationella miljökvalitetsmålen. Läs mer om de nationella och regionala miljökvalitetsmålen i bilaga 4. Arbetet med avfallsfrågorna är uppdelat i tre inriktningar: 1. Kunskap hos kommunen och hushållen 2. Avfallets miljöpåverkan 3. Resurshushållning Avfallsplanen är uppbyggd på följande sätt: Visionen - Så här vill vi att avfallshanteringen ska se ut i det långa loppet. Inriktning - I en verkan att uppnå visionen har vi delat upp arbetet i 3 målområden -inriktningar, det kommunen ska prioritera under åren Delmål- Mätbara mål hur man ska uppnå inriktningsmålet. Uppföljning - Med vilka metoder ska nyckeltal användas för att följa upp delmålen. Direkt kopplade till specifika delmål samt aktiviteter i handlingsplanen. Handlingsplan- Konkreta aktiviteter, direkt kopplade till specefika delmål, som ska genomföras för att uppnå delmålen. 7

9 2.1. Vision Laxå kommuns avfallshantering ska genomföras med bästa tänkbara resurshushållning och därmed vara en viktig del i att uppnå ett hållbart samhälle både ur ett miljö- och samhällsekonomiskt perspektiv. Laxå kommun ska vara ett föredöme i den egna avfallshanteringen och ska underlätta för hushållen att uppnå en god och miljöriktig resurshushållning. Alla hushåll och verksamheter agerar aktivt för att minska mängden avfall och dess farlighet; både genom mindre konsumtion samt ökad källsortering av det avfall som uppstår Delmål till år 2020: Delmål : Kunskap hos kommunen och hushållen Senast 2020 vet minst 95 % av tillfrågade hushåll hur man skiljer på olika typer av avfallsfraktioner och vet hur och var de kan lämnas in till återvinning. Minst 90 % av hushållen är generellt nöjda med avfallshanteringen i kommunen. Delmål : Avfallets miljöpåverkan 2020 ska det inte finnas något farligt avfall, inklusive el- och elektronikavfall, alls i hushållssoporna Delmål : Resurshushållning Den totala mängden hushållsavfall per invånare i Laxå kommun är mindre jämfört med Det finns högst 15 % förpacknings- och tidningsmaterial i hushållssoporna Den utsorterade matavfallsfraktionen är av mycket god kvalitet och innehåller endast 100 % matavfall. Minst 85 % av matavfallet från hushållen i Laxå kommun sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och energi tas tillvara. Inriktning 1: Kunskap hos kommunen och hushållen Hushållen och verksamheterna i Laxå kommun vet hur de ska sortera och insamlingssystemet ska genomsyras av service och kundnytta. Laxå kommun ska ha god kunskap om avfallsflödena i kommunen. Delmål Inriktning Senast 2016 vet minst 85 % av tillfrågade hushåll hur man skiljer på olika typer av avfallsfraktioner och vet hur och var de kan lämnas in till återvinning. 1.2 Senast 2016 är minst 80 % av hushållen generellt nöjda med avfallshanteringen i kommunen. 8

10 1.3 Mellan 2014 och 2016 har andelen hushåll som uppger att de medvetet agerar för att ge upphov till mindre avfall ökat. 1.4 Senast 2016 har alla verksamheter inom kommunen som har tillsyn lämnat in uppgifter på deras avfallsflöden till Sydnärkes Miljöförvaltning. 1.5 Senast 2014 ska alla hushåll som hemkomposterar annat avfall än trädgårdsavfall anmält det till Sydnärkes Miljöförvaltning. 1.6 Senast 2014 ska avfallstaxan vara miljöstyrd 1.7 Laxå kommun ska föregå med gott exempel och ha rutiner för källsortering av förpacknings- och tidningsmaterial, farligt avfall samt el- och elektronikavfall senast Uppföljning Inriktning 1 Kopplat till mål Utgår från nyckeltal Uppföljning sker år: Koppling till aktivitet Ansvar 1 för uppföljning 1.1 Hämtas 2014, a LV kundenkät 1.g 1.4 Utgår från 0-värde b SM 1.5 Utgår från att c SM stycken hushåll är anmälda 1.6 Inga nyckeltal. 1.d LV Uppnås vid genomförande 1.7 Schablon uppskattning minskad mängd brännbart avfall hos kommunens verksamheter e 1.f SM 1 LV är forkortning för Laxå Vatten AB, SM är förkortning för Sydnärkes Miljöförvaltning 9

11 Handlingsplan Inriktning 1 Aktivitet Kopplat till År/Tid för Kostnad 2 Ansvar 3 mål genomförande 1.a Kundenkät , 2016 Medel LV b Utökat avsnitt angående Låg SM avfall i tillsynsverksamheten 1.c Informationsinsats inför Hög LV matavfallsinsamling 1.d Förändring av renhållningsföreskrifter och avfallstaxa Låg LV 1. e Införande av källsortering i kommunens verksamheter enligt miljödiplomeringens mål 1.f Uppföljning på minskad mängd brännbart avfall i kommunens egna verksamheter 1.g Löpande förbättring av information på hemsida samt andra kanaler om källsortering och hur man kan minska på avfallet. Delta i rikstäckande och regionala kampanjer Låg SM Låg SM , Hög LV 2 Se avsnitt LV är forkortning för Laxå Vatten AB, SM är förkortning för Sydnärkes Miljöförvaltning 10

12 Inriktning 2: Avfallets miljöpåverkan Hushållen och verksamheterna i Laxå kommun bidrar medvetet med att minska mängden farligt avfall i hushållssoporna ska det inte finnas något farligt avfall i hushållssoporna. Delmål: ska det vara mindre farligt avfall, inklusive el- och elektronikavfall i hushållssoporna än mängden ska det vara mindre farligt avfall, inklusive el- och elektronikavfall i hushållssoporna än mängden Senast 2016 ska de identifierade kommunala deponierna i Laxå kommun vara riskklassade enligt MIFO modellen för förorenade områden. Uppföljning Inriktning 2 Kopplat till mål Utgår från nyckeltal Enligt plockanalysen 2012 var mängden farligt avfall & eloch elektronikavfall i hushållssoporna 0,36 % Uppföljning sker Koppling till år: aktivitet 2014, a 2.b 2.c 1.d 1.g Ansvar 4 för uppföljning LV Insamlad mängd på Laxå ÅVC Mosjön 2011: 10,8 ton farligt avfall, 109 ton eloch elektronikavfall värde, läs mer i bilaga d LV/SM 4 LV är forkortning för Laxå Vatten AB, SM är förkortning för Sydnärkes Miljöförvaltning 11

13 Handlingsplan Inriktning 2 Aktivitet Kopplat till mål År/Tid för genomförande Kostnad 5 Ansvar 6 2.a Plockanalys av hushållssoporna , 2016 Medel LV b Genomförande av Farligt , 2016 Medel LV Avfall kampanj c Införande av ett förbättrat Hög LV insamlingssystem av farligt avfall d Delta i det regionala projektet för att klassificera deponierna enligt MIFO- modellen för förorenade områden. Mer information i bilaga LV/SM Inriktning 3: Resurshushållning Hushållen, storköken & restaurangerna i Laxå kommun bidrar medvetet till resurshushållning och minskade avfallsmängder genom att förbättra den egna källsorteringen och konsumera medvetet. Kommunen ska visa gott föredöme genom att på de egna verksamheterna källsortera och agera medvetet för att minska avfallsmängderna. Inriktning 3a: Laxå kommun ska vara med och bidra till det nationella delmålet om biologisk behandling. Inriktning 3b: Avfallsmängderna i Laxå kommun ska minska totalt och källsorteringen av det avfall som uppstår ska öka. Delmål: 3.1. Senast 2014 ska det finnas ett system för att separera ut och samla in matavfall hos alla hushållen i Laxå kommun 3.2. Senast år 2014 ska minst 50 % av hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling Senast 2016 ska minst 70 % av matavfallet från hushållen i Laxå kommun sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och energi tas tillvara. 5 Se avsnitt LV är forkortning för Laxå Vatten AB, SM är förkortning för Sydnärkes Miljöförvaltning 12

14 3.4. I den utsorterade matavfallsfraktionen ska det senast 2016 vara av mycket god kvalitet och endast innehålla 100 % matavfall Den totala mängden hushållsavfall per invånare i Laxå kommun är mindre 2014 jämfört med Den totala mängden hushållsavfall per invånare i Laxå kommun är mindre 2016 jämfört med Mängden matavfall inom storkök i kommunens egna verksamheter ska minska med 20 % år 2016 i jämförelse med år Senast 2016 ska det finnas högst 20 % förpacknings- och tidningsmaterial i hushållssoporna 3.9. Mängden förpacknings- och tidningsmaterial i hushållssoporna ska vara mindre 2014 i jämförelse med Uppföljning Inriktning 3 Kopplat till mål Utgår från nyckeltal Uppföljning sker år: Koppling till aktivitet Ansvar 7 för uppföljning 3.1 Inga nyckeltal. Ja/Nej a LV 3.2 Enligt plockanalys 2012 bestod 29,20 % av hushållssopan av förpacknings- och tidningsmaterial. 2014, a LV Enligt FTIAB samlade de in 107,49 kg per invånare Utgår från 0-värde a, 3a, 1d, 1g LV 3.5 LV 3.6 Mängd hushållsavfall som gick till förbränning (exklusive grovavfall) 2012: ton (2011) värde, beräkna mängd Se nyckeltal kopplat till mål och 3.3 ovan. 2014, d 1.g 3.d c LV d, 1.g, 3.d LV 7 LV är förkortning för Laxå Vatten AB, SM är förkortning för Sydnärkes Miljöförvaltning 13

15 Handlingsplan Inriktning 3 Aktivitet Kopplat till mål År/Tid för genomförande Kostnad 8 Ansvar 9 3.a Införa system för separera ut och Hög LV samla in matavfall hos hushållen 3.b Införa kontroller av 3.3, Medel LV hushållssoporna 3. c Kampanj riktad till storköken Låg LV 3. d Samverkan och samråd med andra aktörer i samhället FTI, Elkretsen, frivilligorganisationer 3.5, 3.6, 3.8, Låg LV 3. Konsekvenser av avfallsplanen 3.1. Miljömässiga konsekvenser En miljöbedömning av avfallsplanen har genomförts då planen antas kunna medföra betydande miljöpåverkan. Det bedöms att främst medföra positiva miljökonsekvenser, bland annat genom att de nationella miljökvalitetsmålen påverkas i positiv riktning. Miljöbedömningen omfattar och beskriver de tre identifierade miljöaspekterna Återföring av växtnäring och tillverkning av förnyelsebart bränsle genom att producera biogas av matavfallet Mindre farligt avfall i hushållssoporna då servicenivån höjs genom fastighetsnära insamling av det farliga avfallet. Ökad resurshushållning och källsortering och därmed högre materialåtervinning på grund av ökad information Följande negativa miljöaspekter har identifierats men bedöms att inte ha en betydande miljöpåverkan: Ökad transport vid insamling av matavfallet Ökad transport vid fastighetsnära insamling av farligt avfall och grovavfall 8 Se avsnitt LV är forkortning för Laxå Vatten AB, SM är förkortning för Sydnärkes Miljöförvaltning 14

16 3.2. Samhällets påverkan Avfallsplanens mål innebär en mycket högre servicenivå på avfallshanteringen än tidigare vilket hushållen kommer att uppleva främst genom: Ett serviceinriktat insamlingssystem för att samla in matavfallet. Utökad service på insamling av farligt avfall. Utökad och tydlig information om hur man ska källsortera och hur man kan minska på mängden avfall. Ambitionsnivån på avfallshanteringen i Laxå kommun mellan 2009 och 2012 har befunnit sig på en låg nivå, vilket också har resulterat i att målen i den gamla avfallsplanen inte uppnåddes. Ytterligare en förändring som kan påverka hushållen i Askersunds kommun är att kommunerna Askersund, Laxå, Lekeberg, Kumla och Hallsberg i dagsläget ser över möjligheten att starta samverkan kring avfallsfrågorna Ekonomiska konsekvenser Avfallsverksamheten i kommunen är helt finansierade av avgifter; via avfallstaxan. Denna fastställs av kommunfullmäktige och ska täcka insamling, transport och behandling av avfallet som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten. Detta innebär också kostnaden för administration och kundservice av avfallshanteringen. Kostnaderna för avfallshanteringen ökar genom de åtgärder som ska genomföras för att nå de lokala målen samt de nationella målen. Den största kostnaden är förknippad med utsorteringen av matavfall. En utredning har skett om ekonomiska konsekvenser av matavfallsinsamlingen vilket uppskattas kosta ca 285 kr mer per hushåll och år. De kostnader som är kopplade till handlingsplanen anges enligt följande: Låg < kr Mellan kr kr Hög > kr 15

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund s avfallsplan 2013-2016 ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN 2013-2016 s avfallsplan 2013-2016 FÖRORD Denna plan utgör s avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Laxå januari 2013 Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Icke-teknisk sammanfattning När en plan upprättas, där genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska en miljöbedömning genomföras

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-07 Handläggare: Jan Paymer, tf. renhållningschef Telefon: 0176-716 97 E-post: jan.paymer@norrtalje.se Dnr: Till kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till antagande av ny avfallsplan

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Avfallsplan Gislaveds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Förord Gislavedskommunpåbörjadearbetetmeddennaavfallsplanunderhösten2009.Arbetet inleddesmedenbeskrivningochanalysavnulägetkommunensamtenuppföljningavden

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling 1 (17) FÖRORD Denna plan utgör Lekebergs kommuns avfallsplan enligt 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Åtgärdsprogram 2014-10-13 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Populärversion Hudiksvall kommun Förenklad version som komplement till utställning Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut ett förslag till avfallsplan för granskning under fyra

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen till stor del styrs

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn

Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Dnr 2014-265 Version 2014-05-16 Kommunstyrelsen 160315 53 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Avfallsplan år 2017 2022 Säffle och Åmåls kommuner 1 Inledning Kommunens renhållningsordning omfattas av avfallsplan och renhållningsföreskrift. I avfallsplanen anges mål som kommunens renhållningsverksamhet

Läs mer

Datum. Antagen av kommunfullmäktige Dokumentnamn: Strategi för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun

Datum. Antagen av kommunfullmäktige Dokumentnamn: Strategi för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun Datum för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun Utgör del av kommunens renhållningsordning (avfallsplan och renhållningsföreskrifter) enligt 15 kap, 11 MB Antagen av: Kommunfullmäktige 268 2016-12-19

Läs mer

Naturvårdverkets sammanfattning av rapporten

Naturvårdverkets sammanfattning av rapporten Tekniska nämnden 2007 02 22 32 58 Tekniska nämndens arbetsutskott 2007 02 08 9 19 Kommunstyrelsen Naturvårdsverkets rapport om framtida producentansvar för förpackningar och tidningar Luleå kommun har

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning. Åtgärdsprogram. Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12

Plan för ökad återvinning och resurshushållning. Åtgärdsprogram. Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12 Plan för ökad återvinning och resurshushållning Åtgärdsprogram Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Avesta Kommun SAMRÅD 2012-06-20 FÖRORD För varje

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Kommunal Avfallsplan 2013-2017 Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Sammanfattning av förslag till Avfallsplan 2013 2017 Dalakommunerna Avesta Borlänge

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun

Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun 1 (5) Tekniska förvaltningen Remiss Teknisk administratör Olsson, Anna Tfn 040-42 5182 Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun Tekniska förvaltningen i Vellinge kommun har tagit fram ett förslag

Läs mer

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1 ~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1 TEKNISKA KONTORET Kent Karlsson 2013-08-15 SALA KOMMUN. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013-08- 2 7 Yttrande över ny renhållningsordning for Västerås stad. Tekniska kontoret

Läs mer

Avfallsplan Svedala kommun. antagen av kommunfullmäktige 2011-01-11

Avfallsplan Svedala kommun. antagen av kommunfullmäktige 2011-01-11 Avfallsplan Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2011-01-11 Denna Avfallsplan bildar tillsammans med en bilagsdel samt dokumentet Föreskrifter om avfallshantering - renhållningsordning för Svedala

Läs mer

Avfallsplan. för. Sigtuna kommun

Avfallsplan. för. Sigtuna kommun Avfallsplan för Sigtuna kommun Avfallsplan 2010 för Sigtuna kommun har tagits fram under år 2009-2010. Arbetet har genomförts av en projektgrupp bestående av följande personer: Henrik Lilliehöök, renhållningschef

Läs mer

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Bilaga 4 ens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Planperiod 2013-2016 2 (7) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 2. SAMSTÄMMIGHET MED NATIONELLA AVFALLSPLANEN... 3 2.1. Hantering av avfall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 ii sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 17 (24) 212 Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 Dnr 2013/293 INLEDNING Sala kommun har erbjudits möjlighet

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR?

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. SAMMANFATTNING 3 2. KOMMUNER SOM HAR ETT UTBYGGT SYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄRA

Läs mer

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Inledning... 5 1.1 Miljöbedömning av avfallsplaner... 5 1.2 Samråd om miljöbedömning av avfallsplanen... 5 2 Avfallsplanens syfte

Läs mer

Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun

Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Strategier och mål Antagen i kommunfullmäktige 2015-02-23 Förord För

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning 2013-2017 Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Strategier och mål Gagnefs kommun Beslutad i kommunfullmäktige

Läs mer

Avfallsplan. Söderhamns kommun Del 2 Åtgärder. Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland.

Avfallsplan. Söderhamns kommun Del 2 Åtgärder. Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland. Avfallsplan Söderhamns kommun 2015-2030 Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland. Del 2 Åtgärder Antagen av kommunstyrelsen 2016-01-12 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap

Läs mer

Avfallsplan. Söderhamns kommun 2015-2030. Del 1 Strategier och mål. Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland.

Avfallsplan. Söderhamns kommun 2015-2030. Del 1 Strategier och mål. Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland. Avfallsplan Söderhamns kommun 2015-2030 Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland. Del 1 Strategier och mål Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 Förord För varje kommun ska det enligt

Läs mer

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN ST1 SOLLENTUNA KOMMUN N»\ Kommunledningskontoret Lars Keski-Seppälä Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0510 KS-1 Diariekod: 473 Kommunstyrelsen Utredning om möjligheterna till fastighetsnära sortering

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning Bilaga 1 Nulägesbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fakta om... 3 1.1 Invånarantal... 3 1.2 Ålderfördelning... 3 1.3 Hushåll... 3 1.4 Boendefördelning... 4 1.5 Näringsliv... 4 2 Avfallsmängder i... 5 2.1.1

Läs mer

miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021

miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 bilaga 6: miljökonsekvensbeskrivning innehåll 1 Icke- teknisk sammanfattning...3 2 Bakgrund och syfte...3 3 Avfallsplanen...4

Läs mer

På gång nationellt och inom EU

På gång nationellt och inom EU På gång nationellt och inom EU Större omvärldsfrågor: På gång nationellt inom avfallsomr Utredning om översyn av avfallsområdet (dir. 2011:66): Allmän översyn av avfallsområdet Tre huvuddelar: 1. Avser

Läs mer

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017 AVFALLSPLAN Härjedalens kommun 2014-2017 Vision Härjedalens kommun skall vara ett föredöme och ligga i framkant när det gäller avfallshantering generellt och våra gäster skall märka detta och vilja vara

Läs mer

Ingrid Olsson Miljö- och utvecklingschef SÖRAB

Ingrid Olsson Miljö- och utvecklingschef SÖRAB FÖRORD Är avfallshantering en viktig fråga? Kanske inte den allra viktigaste, men den engagerar många och har också betydelse i såväl klimatdebatten som för samhällets infrastruktur. Den är också så viktig

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Avfallsplan. Avfallsplan 1

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Avfallsplan. Avfallsplan 1 Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Avfallsplan Avfallsplan 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall En ingående beskrivning av projektet Kompletterande informationsbroschyr till tjänstemannautlåtandet kring nytt insamlingssystem

Läs mer

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning 1 MILJÖMÅL INOM EU Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Borlänge Kommun FÖRORD För varje kommun ska

Läs mer

Bilaga 6 Nationella mål, strategier och lagstiftning

Bilaga 6 Nationella mål, strategier och lagstiftning Avfallsplan för Eskilstuna kommun 24 augusti 2012 Bilaga 6 Nationella mål, strategier och lagstiftning Remisshandling 2012-08-24 1 1 INLEDNING I denna bilaga beskrivs några förändringar som har skett i

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Avfallsplan för Tierps kommun 15 maj 2012. Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för Tierps kommun

Avfallsplan för Tierps kommun 15 maj 2012. Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för Tierps kommun Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för Tierps kommun ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING En ny avfallsplan för Tierps kommun har tagits fram. När en kommun upprättar en avfallsplan ska kommunen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (11)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (11) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (11) H 2 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR LOMMA KOMMUN AVFALLSPLAN Denna Avfallsplan bildar tillsammans med dokumentet Föreskrifter om avfallshantering renhållningsordning för Lomma kommun.

Läs mer

Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga till Avfallsplan Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 Sammanfattning Norrtälje kommun har tagit fram en ny avfallsplan för 2016-2019. Planens huvudsakliga syfte är att ange förutsättningar

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn

Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Version 2014-05-16 Kommunfullmäktige 16-04-04 24 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28

Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28 1 FÖRORD Denna plan utgör Eskilstuna kommuns avfallsplan enligt 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan (NFS

Läs mer

Bilaga 4 Mål, strategier och lagstiftning

Bilaga 4 Mål, strategier och lagstiftning Bilaga 4 Mål, strategier och lagstiftning INTRODUKTION I denna bilaga beskrivs några förändringar som har skett i lagstiftningen under år 2011 och en sammanställning av de viktigaste lagarna, målen och

Läs mer

Avfallsplan. Mål och strategier Vellinge kommun 2016-2020. Vellinge.se

Avfallsplan. Mål och strategier Vellinge kommun 2016-2020. Vellinge.se Avfallsplan Mål och strategier Vellinge kommun 2016-2020 Vellinge.se Avfallsplanen beslutades av kommunfullmäktige DATUM Underlagsmaterial till avfallsplanen finns i Bilagor till avfallsplanen som hittas

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Flen, Katrineholm och Vingåker Strategier och mål Antagen i kommunfullmäktige 2012-11-29, 140 Version 2012-06-26 Förord För varje kommun ska det enligt

Läs mer

BORLÄNGE KOMMUN ÅTGÄRDSPROGRAM. Bilaga till avfallsplan. Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29

BORLÄNGE KOMMUN ÅTGÄRDSPROGRAM. Bilaga till avfallsplan. Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29 BORÄNE KOMMUN ÅTÄRDSPRORAM Bilaga till avfallsplan Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29 Innehållsförteckning 1 Inledning och anvisningar 1 2 emensamma åtgärder i Dalarna 1 2.1 Farligt avfall från

Läs mer

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS Avfallsplan för Fastställd av: KF 96 2016-05-17 Diarienummer: KS. 2016.0099 Framtagen av: 29 2016-04-12 Diarienummer:. 2014.0080 Innehåll Innehåll... 1 Varför en avfallsplan?... 2 Utmaningar inom avfallsområdet...

Läs mer

Remissynpunkter RUFS 2050"

Remissynpunkter RUFS 2050 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Remissynpunkter RUFS 2050" Dnr: TRN 2016-0047 SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd,

Läs mer

Avfallsplan. Bilaga 7 Synpunkter under framtagandet av avfallsplanen. Karlskoga kommun

Avfallsplan. Bilaga 7 Synpunkter under framtagandet av avfallsplanen. Karlskoga kommun Avfallsplan Bilaga 7 Synpunkter under framtagandet av avfallsplanen Karlskoga kommun Politisk referensgrupp Samtliga partier, som är representerade i kommunfullmäktige, har anmält en representant till

Läs mer

Budget 2017 med plan Avfall

Budget 2017 med plan Avfall 2017 med plan 2018-2019 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål... 3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...

Läs mer

AVFALLSPLAN Burlövs kommun & Malmö stad

AVFALLSPLAN Burlövs kommun & Malmö stad AVFALLSPLAN 2016-2020 Burlövs kommun & Malmö stad Innehåll Förord 3 Avfallsplanering är ett gemensamt arbete 4 Avfallsplanens fokusområden och mål till år 2020 5 Fokusområde 1 hållbar konsumtion för minskade

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

Sammanfattning Avfall Sverige välkomnar den övergång från delmål till etappmål som har gjorts.

Sammanfattning Avfall Sverige välkomnar den övergång från delmål till etappmål som har gjorts. Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2011/1516/Ma Malmö den 31 augusti 2011 REMISSVAR: Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen

Läs mer

Beskrivning och konsekvensanalys av förslag till revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan

Beskrivning och konsekvensanalys av förslag till revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Catarina Östlund Tel: 08-698 10 47 catarina.ostlund@naturvardsverket.se Konsekvensanalys 2005-09-22 Dnr 641-4711-05 Beskrivning och konsekvensanalys av förslag

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Bilaga 14 1(5) till Avfallsplan 2010-2017

Bilaga 14 1(5) till Avfallsplan 2010-2017 Bilaga 14 1(5) Sammanställning av utställningsyttranden Utställningen har genomförts under tiden 29 juni till 3 augusti på biblioteket i Kristinehamn och 30 juni till 7 september på framtidsrummet. Från

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

Styrmedel för en mer hållbar avfallshantering

Styrmedel för en mer hållbar avfallshantering Styrmedel för en mer hållbar avfallshantering Göran Finnveden Avdelningen för Miljöstrategisk analys fms Institutionen för Samhällsplanering och miljö Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad KTH Delprojekt

Läs mer

Förslag. 2. Mål och åtgärder. 2. Mål och åtgärder

Förslag. 2. Mål och åtgärder. 2. Mål och åtgärder 2. Mål och åtgärder 2.1 Bakgrund till mål och åtgärder I följande avsnitt beskrivs bakgrunden till de mål, strategier och åtgärder som ska vara styrande för utvecklingen av avfallshanteringen inom KSRR

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2014

Gemensam handlingsplan 2014 Gemensam handlingsplan 2014 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Avfallsplan. för. Sigtuna kommun

Avfallsplan. för. Sigtuna kommun Avfallsplan för Sigtuna kommun 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 17 december 2015, 198 2 SAMMANFATTNING Hanteringen av kommunens avfall är en av de viktiga framtidsfrågorna för miljön. Nya miljöoch

Läs mer

Remiss: Förslag till renhållningsordning för Uppsala kommun

Remiss: Förslag till renhållningsordning för Uppsala kommun KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2013-08-15 UAN-2013-0399.73 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Remiss: Förslag till renhållningsordning för

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Avfallsplan för Västerviks kommun

Avfallsplan för Västerviks kommun 2015-2020 Avfallsplan för Västerviks kommun Sammanfattning av lokala mål och ambitioner Inledning Avfallsplan och Lokala föreskrifter för avfallshantering utgör tillsammans Renhållningsordningen för Västerviks

Läs mer

Linda Eliasson. Avfallsstrateg

Linda Eliasson. Avfallsstrateg Linda Eliasson Avfallsstrateg Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Stödjande verksamhet Fjärrvärme Fjärrkyla El El Fordonsgas Sortering Insamling prod.avf Miljösamordning Vågmottagningskontr. ÅVC

Läs mer

Förslag till 2013-2020

Förslag till 2013-2020 Förslag till ny Avfallsplan 2013-2020 Förord Avfallsplanen är vår kompass Det är i vår avfallsplan som KSRR sätter sina ambitioner. Här anger vi våra målområden och vad vi vill uppnå. Vi gör det gemensamt

Läs mer

Tillsyn av verksamheters avfallshantering 2015

Tillsyn av verksamheters avfallshantering 2015 Sida 1 (9) Tillsyn av verksamheters avfallshantering 2015 stockholm.se 1 Sida 2 (9) INNEHÅLL 1 Sammanfattning.. 3 2 Bakgrund 3 2.1 Matavfall... 3 2.1.1 Historik för Stockholm... 3 2.2 Förpackningar...

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Kommunalisering av insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper. Arbetsmaterial överlämnat den 9 april 2016 utan förslag på förordningstext.

Kommunalisering av insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper. Arbetsmaterial överlämnat den 9 april 2016 utan förslag på förordningstext. Kommunalisering av insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper Arbetsmaterial överlämnat den 9 april 2016 utan förslag på förordningstext. Uppdraget Överföring av insamlingsansvaret till kommunerna

Läs mer

Avfallsplan. för Lomma kommun 2016 2020 MÅL OCH STRATEGIER. Antagen av kommunfullmäktige 2016-xx-xx

Avfallsplan. för Lomma kommun 2016 2020 MÅL OCH STRATEGIER. Antagen av kommunfullmäktige 2016-xx-xx Avfallsplan för Lomma kommun 2016 2020 MÅL OCH STRATEGIER Antagen av kommunfullmäktige 2016-xx-xx Innehåll Förord 3 Avfallsplanering är ett gemensamt arbete 4 Avfallsplanens fokusområden och mål till år

Läs mer

Nya styrmedel för en mer hållbar avfallshantering?

Nya styrmedel för en mer hållbar avfallshantering? Nya styrmedel för en mer hållbar avfallshantering? Göran Finnveden Miljöstrategisk analys fms KTH Exempel på existerande styrmedel Deponiförbud förbud att deponera brännbart och organiskt avfall Deponiskatt

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27 Kommunal Avfallsplan 2016-2020 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora och mål 2015-04-27 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer