Bilaga 1 Nulägesbeskrivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 Nulägesbeskrivning"

Transkript

1 Bilaga 1 Nulägesbeskrivning

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fakta om Invånarantal Ålderfördelning Hushåll Boendefördelning Näringsliv Avfallsmängder i Insamlade mängder brännbart avfall Sammansättning av hushållssoporna Insamlade mängder Farligt avfall och Producentansvar El- och elektronikavfall Insamlade mänger Producentansvar förpackningar och tidningar Insamlad Latrin Insamlad Slam från enskilda avlopp och fettavskiljare Verksamhetsavfall Kommunens avfallshantering Ansvarsfördelning Kommunfullmäktige Tekniska förvaltningen Sydnärkes Renhållningsbolag AB (SRAB) Regional samverkan, Sydnärke Renhållning och NBÅ Verksamhetsutövare Producenterna Fastighetsägarna Konsumenterna Insamling och källsortering av avfallet Hushållsavfall Källsortering

3 Fakta om ligger i södra delen av Örebro län och tillhör landskapet Närke. Från centralorten Askersund är det 5mil till Örebro och andra orter som ligger inom en fem mils radie är Laxå, Hallsberg, Kumla, Motala De kommuner som gränsar till Askersund är Laxå, och Hallsberg i Örebro län och Motala kommun i Östergötlands län. omfattar 1 025,21 km² (land & sjö) och har en befolkningstäthet på 13,58 invånare/km² miljödiplomerade hela den kommunala verksamheten, enligt Göteborgsmodellen. 1.1 Invånarantal Tabell 1 visar invånarantalet vartannat år från 2003 i, 2011 var antalet invånare År Antal invånare Tabell 1- Folkmängd årsvis (31/12) källa: SCB 1.2 Ålderfördelning Medelåldern i Askersund är 45,3 år, vilket något högre än regionalt och nationellt medel framgår av tabell 2. Askersund Örebro Län Sverige Medelålder: 45,3 41,8 41,1 Tabell 2- Medelålder 2011 i kommun, region, rike. källa: SCB 1.3 Hushåll I kommunen finns totalt hushåll, där 67 % är småhus, dessutom finns det ca 1 229st fritidshus i kommunen. Det kommunala bostadsbolaget Askersundbostäder förvaltar lägenheter flertalet av kommunens tätorter. Antal hushåll fördelat på boendeform framgår av tabell 3. Boendeform 2010 Flerbostadshus 1820 Småhus 3742 Fritidshus* Ca 1229 Tabell 3- Boendeform och antal fritidshus. källa: SCB (*Lantmäteriet) 3

4 1.4 Boendefördelning Befolkningsutvecklingen på tätorterna i Askersund har varit oförändrade på den senaste femårsperioden. I tabell 3 framgår invånarantalet i de olika orterna samt att 61 % bor i kommunens tätorter, varav 30 % i centralorten Askersund.. Invånarantalet i tätorterna tillsammans med kort fakta om orten redovisas i tabell 5. Folkmängd Procentandel Boende i tätort % Boende utanför tätort % Tabell 4- fördelningen invånare tätort/utanför tätort (SCB 2010) Tätorter (2010) Invånarantal Kommentar om orten Askersund Centralorten Askersund är en hamnstad vid Vättern och ligger i utkanten av Tivedskogen. På sommarhalvåret är Askersund ett populärt turistmål. Hammar 282 Hammar ligger cirka 10km sydost om Askersund, strax öster om riksväg 50 och är en gammal bruksort. Olshammar 271 Olshammar är en bruksort i västra delen av Askersunds kommun. Många av ortens invånare arbetar på pappersbruket Munksjö AB i Aspa Bruk. Rönneshytta Zinkgruvan 391 Zinkgruvan är en bruksort i östra delen av Askersunds kommun, två mil från Askersund. Åmmeberg 590 Åmmeberg är en tätort belägen mellan Kärrafjärden av Vättern och sjön Åmmelången. Orten fungerade tidigare som hamn till gruvindustrin i Zinkgruvan. Åsbro Åsbro ligger ungefär 15 km norr om Askersund, alldeles intill sjön Tisaren. Tabell 5- Invånarantal per tätort ( SCB 2010) samt kort information om orten 1.5 Näringsliv är en varuproducerande kommun. Det finns tre privata företag som har fler än 75 anställda, Zinkgruvan Mining AB, Munksjö Aspa Bruk AV och Skyllbergs Industri Aktiebolag. och Örebro läns landsting är stora arbetsgivare. 4

5 2 Avfallsmängder i Totalt uppstod det ton avfall i 2011, bortsett från latrin och slam. Figur 1 visar hur mängden är fördelat över de olika avfallsslagen och hur de sorteras. Exempelvis kan man se att 39 % av den totala mängden avfall är förpacknings- och tidningsavfall, varav den större delen, 25 %, hamnar i hushållssoporna, medan 14 % sorteras ut. Den största delen avfall i är biologiskt avfall, inklusive mat- och trädgårdsavfall. Avfall som uppstår i fördelat på avfallsslag och sortering 33% 25% Producentansvar (förpackningar & tidningar) i hushållssoporna Källsorterat Producentansvar (förpackningar & tidningar) Farligt avfall & El- och elektronikavfall i hushållssoporna Källsorterat Farligt avfall Källsorterat El- och elektronikavfall Källsorterat Grovavfall 14% Oorganiskt avfall i hushållssoporna 16% 2% 2% 6% 1% 1% Brännbart avfall i hushållssoporna Biologiskt i hushållssoporna Figur 1- Den totala mängden avfall som uppstår i, fördelat på avfallslag och sortering I tabell 6 framgår insamlade mängder avfall uppdelat på avfallsslag, inklusive det avfall som ingår i producentansvaret. Den totala avfallsmängden, bortsett från latrin och slam, motsvarar 356kg/invånare. Avfallsslag Mängd (Ton) Kärl- och säckavfall Grovavfall Matavfall Ingår i kärl- & säckavfall Latrin 19,8 1 Slam från enskilda avlopp Ingår i enskilda Slam från fettavskiljare avlopp Farligt avfall 7 32,7 Producentansvar el och elektronikavfall Producentansvar, tidningar och förpackningar 638 (2006) 549 Ingår i kärl- & säckavfall Ingår i enskilda avlopp Tabell 6- totalt insamlade mängder avfall i uppdelat på avfallsslag 2005 resp

6 2.1.1 Insamlade mängder brännbart avfall Totalt samlades det in ton hushållsavfall till förbränning (inklusive brännbart grovavfall) år 2011 i. Mängden per invånare har ökat som kan ses i figur 2 trots en nationell trend som pekade på att avfallsmängderna minskade kg/invånare Figur 2- Mängd hushållsavfall per år i Askersund kg/invånare Sammansättning av hushållssoporna Plockanalyser av hushållssoporna genomfördes i 2009 och Enligt plockanalysen 2011 är 35 % av hushållssoporna felsorterat. Endast brännbart och bioavfall ska sorteras i hushållens kärl. Enligt plockanalyserna har mängden farligt avfall samt el- och elektronikavfall som slängs i hushållens sopkärl ökat, då det nästan inte fanns någon sådant avfalls alls i provet år 2009 och nu uppgår till 0,8 %. Se Figur 3 för fullständig kartläggning av avfallslag uppdelat efter behandlingsbarhet. Figur 3- Hushållssopans sammansättning fördelat på behandlingsbarhet, plockanalys SAKAB,

7 2.1.3 Insamlade mängder Farligt avfall och Producentansvar El- och elektronikavfall Mängden insamlat farligt avfall var år 7 ton år 2005 och 32,7 ton 2011, som syns i tabell 6. Den extrema ökningen tror man beror på fel i statistiken från tidigare år. Sedan 2007 har den totala mängden insamlat el- och elektronikavfall ökat med 70 %. Utslaget per invånare, har mängden ökat från till från 11,68 kg/person 2007 till 20, 43kg/person År Mängd (Ton) kg/pers 11,68 17,31 20,43 Tabell 7- Mängd el- och elektronikavfall 2007, 2010, källa: el-kretsen Insamlade mänger Producentansvar förpackningar och tidningar Mängden insamlat förpackningar och tidningar under producentansvaret per person har varit ungefärlig samma, med ett medeltal på 55 kg/person mellan 2006 och 2011, mängden totalt och per person varje år framgår av figur 10. Jämförelsevis med den nationella nivån på 79kg/invånare är insamlingsmängden i Askersund lägre. År Mängd (Ton) Kg/pers Tabell 8- Insamlad mängd av förpackningar och tidningar Insamlad Latrin Sedan 2002 är det förbjudet att lägga organiskt avfall på deponi. Fram till 2008 gav Länsstyrelsen i Örebro dispens och latrin från deponerades på Atleverket i Örebro. På grund av lagstiftningens utveckling har mängden latrin minskat kraftigt de senaste åren. Mängden latrin minskade från 19,8 ton år 2005 till 1 ton under Insamlad Slam från enskilda avlopp och fettavskiljare Då många restauranger saknar fettavskiljare samlas slammet från fettavskiljare oftast in samtidigt som slammet från enskilda avlopp och därmed går det inte att redovisa separata siffror på dessa. Mängden har ökat sedan 2005 med 3155 ton. Den angivna mängden är en uppskattning grundat på antal tömningar, då det inte finns siffror på mängd. Slammet samlas in av upphandlad entreprenad och töms sedan på kommunens reningsverk och behandlas därmed på samma sätt som det kommunala avloppsslammet. 7

8 2.1.7 Verksamhetsavfall Den största delen av verksamhetsavfall antas att komma från tillverkningsindustrin, då Askersund är en varuproducerande kommun. I dagsläget finns det bristfällig information hos kommunen om avfallsflöden som verksamheterna ger upphov till. Avfallsplanen har därför uppsatta mål för att åtgärda detta (Inriktning 1: Kunskap hos kommunen och hushållen). Skyllberg Industri AB är ett av de större företagen i. De tillverkar dragen tråd samt produkter av dragen tråd samt svetsade konstruktioner av plåt, stång och rör. De angav i sin miljörapport 2011 följande avfallsmängder som insamlas av Stena Recycling: Avfallsslag Mängd Farligt Avfall 508,4 ton Elavfall 0,4 ton Brännbart avfall 15,3 ton Metallskrot ( inklusive smidesskrot & rostfritt stålskrot) 291,4 ton Avfall till deponi 12 ton Kontorspapper 0,7 ton Wellpapp 15,8 ton Totalt: 844 ton 3 Kommunens avfallshantering Lagstiftningen i miljöbalken styr avfallshanteringen. Avfallshanteringen är en kedja av åtgärder som består av följande länkar: Insamling, sortering, återanvändning, återvinning och annan behandling. Kommunen har ett stort ansvar för att genomföra eller möjliggöra alla led i kedjan på bästa sätt, tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt. Läs mer om lagstiftningen och de nationella Miljökvalitetsmålen som styr avfallshanteringen i Bilaga Ansvarsfördelning Ansvaret för avfallshanteringen delas mellan olika aktörer i samhället. Ansvarsfördelningen ser ut på följande sätt i : Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer den kommunala renhållningsordningen bestående av renhållningsföreskrifterna och avfallsplanen. KF beslutar även om renhållningstaxan Tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen ansvarar för att: Samla in hushållsavfallet inkl. grovavfallet och slam från enskilda brunnar samt ansvara för att det omhändertas på ett godtagbart sätt Hushållens farliga avfall tas emot, transporteras till och behandlas på en godkänd anläggning Planera i avfallsfrågor, samt kundtjänst och fakturering av renhållningen Informera hushållen om avfallshanteringen i kommunen samt om insamling av avfall som omfattas av ett producentansvar. Öppethållande och drift av Kretsloppstationen (ÅVC). 8

9 Insamlingen och behandling av avfallet sker via en upphandlad entreprenad. Driften och öppethållande av Kretsloppstationen ligger också ute hos upphandlad entreprenad Sydnärkes Renhållningsbolag AB (SRAB) SRAB ansvarar för upphandlingen och avtalsteckningen om insamling, transport samt behandling av hushållsavfallet som ägs av Laxå kommun tillsammans med Regional samverkan, Sydnärke Renhållning och NBÅ Kommunerna Askersund, Laxå, Lekeberg, Kumla och Hallsberg ser i dagsläget över möjligheten att starta samverkan kring avfallsfrågorna. Detta beror på att avtalet för NBÅ (Närke Bergslagen Återvinning), som var ett regionalt samarbete inom avfallshantering mellan kommunerna Askersund, Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Örebro och kommunalförbundet Bergslagens Kommunalteknik, går ut vid årsskiftet 2012/ Verksamhetsutövare Verksamheter, exempelvis industrier och restauranger har ansvar att omhänderta avfallet som uppstår inom den egna verksamheten. Enligt producentansvaret ska verksamheterna sortera sitt avfall och ansvara för att det lämnas till återvinning. Hushållsliknande avfall, exempelvis matrester vid en restaurang, eller från industrins fikarum ska lämnas till kommunens insamling Producenterna Producenterna ansvarar för att samla in, transportera bort och återvunna produkter som omfattas om förordningarna om producentansvar. De produkter som omfattas av producentansvaret är exempelvis förpackningar, tidningar, el- och elektronikavfall, bilar, däck och medicin Fastighetsägarna Fastighetsägarna ansvarar för att informera de som bor i fastigheten om de regler om avfallshantering som gäller i kommunen Konsumenterna Konsumenterna, invånarna ansvarar att sortera och hantera sitt avfall enligt gällande system som kommunen informerar om. Eget omhändertagande av avfall på fastigheten får ske om det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. Om en fastighetsinnehavare avser att ta hand om annat avfall än trädgårdsavfall, på den egna fastigheten ska en ansökan ske till Sydnärkes Miljönämnd. 3.2 Insamling och källsortering av avfallet Hushållsavfall I begreppet hushållsavfall ingår både avfall från hushåll och avfall från andra verksamheter som kan jämställas med hushållsavfall. Jämförligt avfall uppkommer som ett resultat av att människor använder lokaler eller anläggningar på ett sätt som ger upphov till avfall som liknar det avfall som uppstår vid användningen av mark eller byggnad för bostadsändamål. Latrin och slam från enskilda anläggningar räknas också till hushållsavfall. Enligt lag har kommunen monopol på allt hushållsavfall och därmed att hushållsliknande avfall. 9

10 Om en blandning har skett av hushållsavfall och annat avfall (exempelvis med förpackningar som omfattas av producentansvaret) bör avfallet i sin helhet hanteras som hushållsavfall. Det brännbart avfallet som inte går att sortera på annat sätt läggs i hushållskärlet. Kommuninvånarna och verksamheter med hushållsliknande avfall har möjlighet att välja mellan fem olika storlekar på kärl: 130L, (Eg.140L), 190L, 240L, 370L samt 660L för insamling vid fastigheten veckovis, varannan vecka och vid undantagsfall var fjärde vecka. I Fritidsbostäder i kommunen har möjlighet att få hämtning under sommarperioden som sträcker sig mellan maj och september. har de flesta hushållen ett 140L kärl med hämtning varannan vecka. Insamling av hushållsavfallet sköts av entreprenörer som SRAB tecknat avtal med. Insamlingen sker hos hushållen i kommunen samt verksamheter med hushållsliknande avfall. Det insamlade hushållsavfallet går tillsammans med grovavfallet till en plats för att behandlas enligt energiutvinning på en upphandlad förbränningsanläggning Källsortering Hushållen skall sortera och lämna avfallet enligt följande rubriker Förpackningar och tidningar Tidningar samt förpackningar av glas, metall, plast och papper skall hushållen själv transportera till någon av de 10 återvinningsstationerna som finns i kommunen eller på kommunens återvinningscentral (ÅVC) Kretsloppstation som finns på Vapenvägen 4 i centrala Askersund.. Återvinningsstationerna (ÅVS) lokalisering står i tabell 9. Det går dessutom att lämna glasförpackningar direkt hos Svensk Glasåtervinning i Hammar. ÅVS Adress Ort Affären Rönneshytta Rönneshytta Fd Affären Zinkgruvan, Knallavägen Zinkgruvan Hammars Handel Hammar ICA Jouren Floragatan 14 Askersund Coop Konsum Torsten Karlssons väg 1 Askersund Reningsverket Hagavägen Askersund Reningsverket Olshammar Reningsverket, Åsbro Åsbro Småbåtshamnen Sundsgatan Askersund Åmmeberg, Industriområdet Kajvägen Åmmeberg Tabell 9- ÅVSer i. källa: FTIAB Det förpacknings- och tidningsavfall som lämnas av hushållen samlas in av FTIs entreprenör till uppsamlingsplatser för att sedan gå vidare till sorteringsanläggningar eller direkt till en återvinningsanläggning. Till exempel går plastförpackningarna till Lanna/Bredaryd, 10

11 pappersförpackningar återvinns i Norrköping och allt glas som samlas in återvinns hos SvenskGlasÅtervinningAB i Hammar i. 1 Farligt avfall Farligt avfall inklusive ska lämnas in på Kretsloppsstationen. Det farliga avfall som samlas in och hämtas av entreprenörens specialutrustade fordon och behandlas på godkända anläggningar för att på bästa sätt kunna ta hand om alla typer av farligt avfall. Först och främst försöker man återvinna avfallet, exempelvis kan metallhaltiga avfall blandas med andra rena metallråvaror för att tillverka en ny produkt. 2 1 FTIAB Stena recucling AB

12 El- och elektronikavfall El- och elektronikavfall ska lämnas på Kretsloppsstationen. Batterier: Småbatterier, som ingår i producentansvaret för el- och elektronikavfall kan förutom på Kretsloppsstationen även lämnas i batteriholkarna som finns utplacerade vid följande återvinningsstationer: Coop Konsum, Askersund Ica Jouren, Askersund Hammars Handel, Hammar Det går dessutom att lämna batterier på följande platser: Rådhuset, Askersund Ica Torghallen, Askersund Varuhuset i Rönneshytta Hammars Handel, Hammar Ica Nära, Åsbro Förbrukade bilbatterier kan kostnadsfritt lämnas till återförsäljare av startbatterier eller på Kretsloppsstationen. El-Kretsen transporterar elavfallet till någon av återvinningsanläggningarna som de har avtal med. Det finns ca 20 st sådana anläggningar i Sverige. Där genomgår elavfallet en förbehandling som innebär att de sorteras och plockas isär. Därefter behandlas och återvinns el- och elektronikavfallet. 3 Grovavfall Hämtning av grovsopor sker vanligtvis 1 gång per år. Sorterade grovsopor kan lämnas kostnadsfritt på Kretsloppstationen. Grovavfallet går till förbränning tillsammans med hushållsavfallet efter att ha först krossats till mindre delar. Matavfall Det finns i dagsläget ingen separat insamling av matavfallet men kompostering av biologiskt hushållsavfall på den egna fastigheten är tillåten i kommunen under förutsättning att det sker utan olägenhet för miljö och hälsa. Fastighetsägaren ska först skicka in en skriftlig anmälan till Sydnärkes Miljönämnd. Det finns idag 7 stycken hushåll som har anmält att de hemkomposterar. 3 El-Kretseb

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning Laxå januari 2013 Bilaga 1 Nulägesbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fakta om Laxå kommun -----------------------------------------------------------------2 1.1. Invånarantal 2 1.2. Ålderfördelning 2

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

1. Administrativa uppgifter

1. Administrativa uppgifter Avfallsplan för Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner Bilaga 6, Underlag till Länsstyrelsens sammanställning När avfallsplanen har antagits ska den beslutande myndigheten eller kommunen i ett

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan Bilaga 2 av nuvarande avfallsplan Vindelns kommuns nu gällande avfallsplan är från 1993, antagen i fullmäktige 1993-11- 15 är ålderstigen och målen som då var uppsatta är uppfyllda. Beskrivning om målen

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsplan. Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsplan. Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsplan Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena Karlskoga kommun Bilaga 5 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena Folkmängd och boendeform i Karlskoga

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009)

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Insamlade mängder I1 : Kärl- och, inkl matavfall I2 : Grovavfall från ÅVC och separat insamlade mängder grovavfall I6 : Förpackningar och tidningar som samlas

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund s avfallsplan 2013-2016 ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN 2013-2016 s avfallsplan 2013-2016 FÖRORD Denna plan utgör s avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

AVFALLSPLAN

AVFALLSPLAN Laxå januari 2013 LAXÅ KOMMUN AVFALLSPLAN 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13, 7 Dnr KS 2012294-450 FÖRORD Denna plan utgör Laxå kommuns avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027 Bilagor 1 Nuvarande avfallssituation I vår kommun ansvarar kommunstyrelsens teknikutskott för avfallshanteringen. Tillsynen av verksamheten enligt Miljöbalken

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03

Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03 Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03 Sammanfattning Den 3-4 september 2013 har brännbart avfall från hushåll samlats in för att genomföra en plockanalys av innehållet. Uttagna

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008

Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008 Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008 Plockanalys av hushållsavfall i Tyresö kommun Hur vi använder oss av naturens resurser nu och i framtiden är

Läs mer

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR?

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. SAMMANFATTNING 3 2. KOMMUNER SOM HAR ETT UTBYGGT SYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄRA

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Avfall i verksamheter

Avfall i verksamheter Avfall i verksamheter Reglerna på avfallsområdet är många och inte alltid lätta att tyda. Trots det har du som verksamhetsutövare en skyldighet att känna till hur ditt avfall ska hanteras. Det finns flera

Läs mer

Allmänna råd om sortering och överlämnande

Allmänna råd om sortering och överlämnande KF 2014-11-03 Bild från Bredemad återvinningscentral Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Renhållningsordning Bilaga 3 Plockanalys 2012 Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Emma Krantz, Hässleholm Miljö AB November 2012 Plockanalys

Läs mer

Uppföljning av Avfallsplan 2000

Uppföljning av Avfallsplan 2000 Uppföljning av Avfallsplan 2000 Bilaga 1 1. Sammanfattning... 1 2. Avfallshanteringen för år 2000 och framåt... 1 3. Handlingsprogram... 2 4. Åtgärdsförslag... 2 1. Sammanfattning I Älmhults kommun föregående

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2017

RENHÅLLNINGSTAXA 2017 RENHÅLLNINGSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter inom Renhållningsenheten Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Avfall. Anna Brunned

Avfall.  Anna Brunned Avfall www.storuman.se Anna Brunned 076-127 67 74 Minimera Minsta mängden varor och produkter Fundera på varför du köper in är det ett måste? Ingår flaskor och förpackningarna i ett retursystem Finns ersättningsvara

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Populärversion Hudiksvall kommun Förenklad version som komplement till utställning Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut ett förslag till avfallsplan för granskning under fyra

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall. Utkast 2014-09-18

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall. Utkast 2014-09-18 Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Utkast 2014-09-18 För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62 Herrljunga kommun Taxa Renhållning 2017 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-05-10, 62 1 ALLMÄNT Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar.

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar. INFORMATION OM VERKSAMHETSAVFALL Innehållsförteckning Avfallshantering vid företag... 3 Avfall och avfallskod... 3 Verksamhetsavfall och hushållsavfall... 4 Verksamhetsutövaren... 4 Verksamhetsavfall...

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008

Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008 Vad innehåller tyresöbornas avfall? sammanfattning av en plockanalys av hushållsavfall, 2008 Plockanalys av hushållsavfall i Tyresö kommun Hur vi använder oss av naturens resurser nu och i framtiden är

Läs mer

Bilaga 1 Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Bilaga 1 Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Nulägesbeskrivning Kärl- och säckavfall Kärl- och säckavfall uppkommer främst i de enskilda hushållen men även i verksamheternas utrymmen t.ex. i matsalar samt vid städning av lokalerna. Kärl- och säckavfall

Läs mer

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10 För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Antagen av kommunfullmäktige den 3 november 2014, 126, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m.

Läs mer

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Avfallsplan år 2017 2022 Säffle och Åmåls kommuner 1 Inledning Kommunens renhållningsordning omfattas av avfallsplan och renhållningsföreskrift. I avfallsplanen anges mål som kommunens renhållningsverksamhet

Läs mer

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18, 123 Senast reviderad 2014-12-17, 151 Gäller fr om 2015-01-01 1 (7) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer

Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010

Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010 Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010 Renhållningsordning För Essunga kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen till stor del styrs

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Sotenäs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-13, 140. 1 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11, KF 87 Indexreglerad from 2016-01-01, beslut 2015-12-14, Dnr 2015/00284 AVFALLSTAXA 2 Innehåll AVFALLSTAXA...

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN Avfall från verksamheter Hörby 2009 Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi RAPPORT 2010-2 Sid 2 Inledning Under 2008-2009 har Miljösamverkan Skåne bedrivit

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Avfallsplan Gislaveds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Förord Gislavedskommunpåbörjadearbetetmeddennaavfallsplanunderhösten2009.Arbetet inleddesmedenbeskrivningochanalysavnulägetkommunensamtenuppföljningavden

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

BILAGA 1. BESKRIVNING AV STOCKHOLMS STAD

BILAGA 1. BESKRIVNING AV STOCKHOLMS STAD BILAGA 1. BESKRIVNING AV STOCKHOLMS STAD STOCKHOLMS STAD Stockholms stad är Sveriges till invånarantal största kommun och antalet invånare ökar. Befolkningen bor främst i flerbostadshus och endast en liten

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Hantering av avfall i verksamheter

Hantering av avfall i verksamheter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om Hantering av avfall i verksamheter Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar avfall i din verksamhet. Informationen ger dig en kortfattad

Läs mer

^^` ^f 2tj i y/^^^a ^ ^ Haparanda kommun RENHÅLLNINGSORDNING. Fastställd av Haparanda kommunfullmäktige 2014-06-16

^^` ^f 2tj i y/^^^a ^ ^ Haparanda kommun RENHÅLLNINGSORDNING. Fastställd av Haparanda kommunfullmäktige 2014-06-16 ^^` ^f 2tj i y/^^^a ^ ^ Haparanda kommun RENHÅLLNINGSORDNING Fastställd av Haparanda kommunfullmäktige 2014-06-16 Föreskrifter om avfallshantering för Haparanda kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Ljusdals kommun

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Ljusdals kommun FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Ljusdals kommun FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap, 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD AVF VFALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN...SID 1 LAGSTIFTNING...SID 2 SORTERING AV AVFALL...SID 3 HUSHÅLLSAVFALL...SID 4 FARLIGT AVFALL...SID

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling 1 (17) FÖRORD Denna plan utgör Lekebergs kommuns avfallsplan enligt 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal

Läs mer

Fastställda av Kommunfullmäktige 2014-11-25 115

Fastställda av Kommunfullmäktige 2014-11-25 115 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Hedemora kommun Fastställda av Kommunfullmäktige 2014-11-25 115 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Gagnefs kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-08, 225, Dnr 2014:242/45

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Gagnefs kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-08, 225, Dnr 2014:242/45 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Gagnefs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-08, 225, Dnr 2014:242/45 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap

Läs mer

Bollnäs o Ovanåkers kommuner

Bollnäs o Ovanåkers kommuner FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Bollnäs o Ovanåkers kommuner Läsanvisningar I dokumentet används för ansvarsfördelning: Renhållaren = BORAB Den nämnd som är ansvarig för miljöfrågor enl. Miljöbalken=

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Rättviks kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-04, 85, Dnr 2014/261 45

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Rättviks kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-04, 85, Dnr 2014/261 45 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Rättviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-04, 85, Dnr 2014/261 45 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap

Läs mer

Förslag till. Avfallsplan

Förslag till. Avfallsplan Förslag till Avfallsplan Avfallsplan Knivsta kommun 1 Inledning Avfall är kopplat till vad och hur mycket som konsumeras. Med en ökad konsumtion i samhället kan man förvänta sig att även mängden avfall

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Uppföljningsrapport 2010

Uppföljningsrapport 2010 Uppföljningsrapport 2010 av Renhållningsordning för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2011-06-14 Gästrike Återvinnare ansvarar för den kommunala avfallshanteringen i Gävle, Hofors,

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. för Säffle och Åmåls kommuner

Renhållningsföreskrifter. för Säffle och Åmåls kommuner Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner 1 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga föreskrifter... 3 Definitioner... 3 Ansvar för renhållning och tillsyn... 4 Informationsskyldighet...

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Föreskrifter om hantering av hushållsavfall För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning UTKAST 100608

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning UTKAST 100608 Bilaga 3 Nulägesbeskrivning UTKAST 100608 Avfallsplan 2011-2015 för Vellinge kommun 2010-XX-XX 1 (9) Innehållsförteckning 1 Geografiskt läge, befolkningsutveckling och näringsliv... 3 2 Avfallsmängder,

Läs mer

Nya Renhållningsföreskrifter 2016

Nya Renhållningsföreskrifter 2016 Nya Renhållningsföreskrifter 2016 Lofsdalen 2016-06-08 Lina Eklund - renhållningschef Mathias Wiberg - enhetschef ÅVC Ida Dahl - eko-/renhållningsingenjör Mikael Holmström - näringslivsutvecklare Renhållningsordning

Läs mer