Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170"

Transkript

1 Avfallsplan Gislaveds kommun Antagen av kommunfullmäktige

2 Förord Gislavedskommunpåbörjadearbetetmeddennaavfallsplanunderhösten2009.Arbetet inleddesmedenbeskrivningochanalysavnulägetkommunensamtenuppföljningavden förraavfallsplanen.utifråndettaresultatochgällandeavfallsreglerharsedanmåloch åtgärdsprogramsuccessivttagitform. Avfallsplanenhararbetatsframavenarbetsgruppbeståendeavföljandepersoner: EvaJohansson projektledare,tekniskakontoret GunnarGustavsson Tekniskakontoret Bengt-GöranEricsson Kommunstyrelsekontoret ElisabetPagacz Bygg-ochmiljöförvaltningen KatarinaEngblom Sweco ledningsgruppenförarbetetharföljandepersonermedverkat: NiclasPalmgren MarieJohansson TomasÅqvist(taug2010) HåkanJosefsson(sept2010dec2010) StaffanSjöblom(frjan2011) JörgenKarlsson LarsLarsson LeifAxelsson KarinGustafsson ArneHöglund AndersSimfors Läsanvisning Denframtagnaavfallsplanenbeståravenhuvudtextkompletteradmedbilagor.Bilagornafyller tvåfunktioner;atterbjudafördjupandeinformationtilldenintresseradeochattsvaramot lagstiftningensinformationskrav.tankenärattdetskavaramöjligtattläsaavfallsplanenbåde medochutanbilagor.

3 Innehåll INLEDNING...1 BAKGRUND...1 SYFTE...1 TILLGÄNGLIGHET...1 FÖRUTSÄTTNINGAR...2 LAGSTIFTNING...2 MILJÖMÅL...2 AVFALLSREGLERUNDERFÖRÄNDRING...3 RAMDIREKTIVFÖRAVFALLSVENSKLAGSTIFTNING...3 NNATIONELLAVFALLSPLAN...3 NULÄGESBESKRIVNING...4 KOMMUNFAKTAKORTHET...4 AVFALLSORGANISATION...4 AVFALLSMÄNGDER...5 HUSHÅLLSAVFALL...6 PRODUCENTANSVARSMATERIAL...6 VERKSAMHETSAVFALL...6 MÅL...7 MINSKADEAVFALLSMÄNGDER...7 SÄKERHANTERINGAVFARLIGTAVFALL...9 AVFALLSOMRESURS...10 ANVÄNDARVÄNLIGOCHMILJÖRIKTIGAVFALLSHANTERING...12 ÅTGÄRDSPROGRAM...14 UPPFÖLJNINGOCHUTVÄRDERING...14 INFORMATIONOCHKOMMUNIKATION...14 Bilagor 1. Ordlista 2. Lagstiftningochmiljömål 3. Uppföljningföregåendeavfallsplan 4. Kommunfaktaochavfallsorganisation 5. Avfallsmängder 6. Enkätundersökningverksamhetsavfall 7. Avfallsanläggningar 8. Nedlagdadeponier 9. Samrådsredogörelse 10. Miljöbedömning 11. Uppgiftertilllänsstyrelsenssammanställning

4 Inledning Varför ska Gislaveds kommun ha en avfallsplan VarjekommunärenligtMiljöbalkenskyldigatthaenavfallsplan.Avfallsplanenärkommunens styrdokumentrörandeavfallshanteringenochplanenärendelavkommunens renhållningsordning. Bakgrund FöregåendeavfallsplanförGislavedskommunfastställdesavkommunfullmäktige Sedandessharfleraändringarinförtslagstiftningensomregleraravfallshanteringenoch därmedpåverkatkommunernasverksamhetochansvar. VadenkommunalavfallsplanskainnehållareglerasavNaturvårdsverketsföreskrifteroch allmännarådominnehålletkommunalaavfallsplanerochlänsstyrelsenssammanställning(nfs 2006:6).Enligtförfattningenskaavfallsplanenblredovisaentydligkopplingtillnationellaoch regionalamålpåavfallsområdet.planenskaocksåinnehållaensammanställningavuppgifter rörandekommunensavfallshanteringsomskalämnastilllänsstyrelsenenligtenfastställdmall, sebilaga11. Syfte Avfallsplanenska: angevadkommunenvilluppnåinomavfallsområdet.planeninnehållerdärförtidsattamål sombeskriverdetta. angehurkommunenskaarbetaförattnåuppsattamål.arbetetmotmåluppfyllelsestyrs genomettåtgärdsprogram. Planenskavaraettstödförkommunenspolitikerochtjänstemän.Planperiodenför avfallsplanenärtioårmendenskaomprövasvarjenymandatperiod,dvsvartfjärdeår,med startår2014. Tillgänglighet GislavedskommunharantagitentillgänglighetsstrategisomärbaseradpåFN:sinternationella konventionomrättigheterförpersonermedfunktionsnedsättning.tillgänglighetsstrategin innebärattkommunenförbindersigattsinverksamhetvidtalämpligaåtgärderförattuppfylla kravenkonventionensålångtdetärmöjligt. Avfallshanteringärendelavkommunensverksamhetochsambandmedförändringeller nybyggnationkringdennaskadärförtillgänglighetenbeaktasförsåmångafunktionshindersom möjligt. 1

5 Förutsättningar Lagstiftning och miljömål Lagstiftning DeövergripandereglernasomstyrsvenskavfallshanteringkommerfrånEU-direktiv. ramdirektivetföravfallangereuenprioriteringsordningförhuravfallskahanteras.denna prioriteringsordningkallasavfallshierarkinochsyftetmeddenärattfrämjamiljönsomhelhet. Figurillustrerarochbeskriveravfallshierarkin. Mer om lagstiftning inom avfallsområdet finns i bilaga 2. Förebyggande Återanvändning Materialåtervinning Energiåtervinning Deponering Första hand Köpintemerändubehöverminskadininköp ochförpackningar. Andra hand Omduintelängrevillhanågotkanskedetfinns någonannansomvillhadetistället återanvändnärdetärmöjligt. Tredje hand Omduintekanåteranvända materialåtervinn. Fjärde hand Omduintekanmaterialåtervinnasååtervinn värdetavavfalletenergiåtervinn. Sista hand Näringetannatalternativfinnsskaavfalletgå tilldeponering. FIGUR1:AVFALLSHIERARKINENLIGTEU:RAMDIREKTIVFÖRAVFALL Miljömål UtöverlagstiftningbedrivsSverigesmiljöarbeteutifrån16 nationellamiljökvalitetsmål.dessamålinnebärattde storamiljöproblemskavaralöstainomengeneration,dvs tillår2025.fyraavdenationellamiljömålenhardirekt ellerindirektanknytningtillavfallsområdet.dessaär: Godbebyggdmiljö Begränsadklimatpåverkan Giftfrimiljö Skyddandeozonskikt Mer om miljömålen finns i bilaga 2 2

6 Avfallsregler under förändring AvfallsreglernaSverigeärpåvägattförändrasmenarbetetmeddettaärskrivandestundinte klart.dettautgördärförenslagsosäkerhetsfaktorerfördennaavfallsplansförutsättningar.de huvudsakligaförändringarnaberorpåinarbetningenaveusnyaramdirektivföravfallsvensk lagstiftningochframtagandetavennynationellavfallsplan. Ramdirektiv för avfall i svensk lagstiftning Miljödepartementetharlämnatettförslagomnyaavfallsregler(Ds2009:37)sominnebären anpassningavregelverketmedhänsyntillramdirektivetföravfall.dettaförslagharvaritutepå remissmennågotdatumförlagstiftningharintemeddelats. Ny nationell avfallsplan Naturvårdsverkethållerpåatttaframennynationellavfallsplan.Måletvarattdenskullevara klarslutetav2010mendetvardeninte. Mer om det pågående förändringsarbetet finns i bilaga 2. 3

7 Nulägesbeskrivning Dagens avfallssituation i Gislaveds kommun Tekniska nämnden svarar för den kommunala avfallshanteringen Gislaveds kommun. Ett blandat säck- och kärlavfall hämtas hos hushållen varannan vecka. Hushållens grovavfall och andra återvinningsbara fraktioner hanteras via två återvinningscentralerochenmobilåtervinningscentral.farligtavfallkanlämnasvid miljöstationpååvcellertillkringkörandemiljöbilengångperår.avloppsslamtas om hand kommunens avloppsreningsverk eller skickas till extern behandling. Producentansvarsmaterial samlas in via återvinningsstationer på 19 platser kommunen. Kommunfakta i korthet Gislavedskommunärenskogskommunmed mångasjöar.kommunengränsartillnioandra kommunertreolikalän.kommunensytaär 224km 2 ochdetfinnsåttatätortervarav Gislavedutgörcentralort.Vidutgångenav 2008varantaletinvånare29380.Enligt kommunensbefolkningsprognoskommer invånarantaletattminska.detprivata näringslivetkommunendominerasav tillverkningsindustri. Mer kommunfakta finns i bilaga 4 Avfallsorganisation Kommunenstekniskaförvaltningansvararför denkommunalaavfallshanteringengislaved. Insamlingavsäck-ochkärlavfall,tömningav slambrunnarochtransporteringavolika avfallsslagupphandlaspåentreprenad.driften avkommunensåtervinningsanläggningarsker egenregi. Hushållensgrovavfallhanterasviakommunens FIGUR2:KARTAÖVERGISLAVEDSKOMMUN återvinningsanläggningar.dessaanläggningar äravtretyper;återvinningscentral(åvc)återvinningsgård(åvg)ellermobil återvinningscentral(mobilåvc).farligtavfalltasemotvidmiljöstationpååvcellerviaden miljöbilsomturnerarkommunenengångperår.förpackningarochtidningarsamlasinvia 4

8 återvinningsstationer(åvs)somförpacknings-ochtidningsinsamlingen(fti)ansvararför. Tabellvisarvilkaanläggningarsomfinnspårespektiveortkommunen. Mer information om avfallsorganisationen finns i bilaga 4. TABELL1:AVFALLSANLÄGGNINGARGISLAVEDSKOMMUN ÅVC ÅVG MobilÅVC (vartredjevecka mars-nov) Miljöbil (engångperår) ÅVS Anderstorp Ja Ja st Broaryd Ja st Burseryd Ja Ja Ja st Gislaved Ja Ja st Hestra Ja Ja Ja st Reftele Ja Ja Ja st Skeppshult Ja st Smålandsstenar Ja Ja st Tallberga Ja st Öreryd Ja Avfallsmängder Detavfallsomuppkommer kommunenkandelasintre kategorieruteftervemsomhar ansvaretföromhändertagandet; hushållsavfall,producentansvarsmaterialochverksamhetsavfall. Figurvisaruppkomna avfallsmängderrespektive kategoriår2008. Kommunenharansvarförattta handomhushållsavfall.enkelt uttrycktärhushållsavfallsådant avfallsomuppstårpågrundav boende. Verksamhetsavfall 26500ton Hushållsavfall 18100ton FIGUR3:AVFALLSMÄNGDERGISLAVEDSKOMMUN2008 Producentansvarsmaterial 100ton Förvissavarorärdetproducentensomharansvarföratttahandomdetavfallsomvaranger upphovtill.dettaavfallbenämnsproducentansvarsmaterial.dagslägetfinnsproducentansvar förförpackningar,tidningar,returpapper,däck,bilar,batterier,elektriskaochelektroniska produkter. Verksamhetsavfalläravfallsomuppstårpågrundavenvissverksamhetochdetär verksamhetsutövarensomharansvarföratttahandomdettaavfall. 5

9 Hushållsavfall År2008samladekommuneninföljande mängderhushållsavfall: Kärl-ochsäckavfall000ton Grovavfall:500ton Matavfall:uppskattningsviscirka500ton (ingårdagslägetkärl-ochsäckavfallet) Slam:200ton Farligtavfall:400ton Producentansvarsmaterial År2008samladeproducenternainföljande mängderproducentansvarsmaterial: Wellpappochkartong:880ton Tidningar:990ton Plastförpackningar:190ton Metallförpackningar:130ton Glasförpackningar:370ton Batterier:30ton Elektriskaochelektroniskaprodukter: 520ton Verksamhetsavfall Demängderförverksamhetsavfallfrånår 2008somredovisashärstammarfrånen enkätundersökningsomgenomförtssamband medarbetetmedavfallsplanen.de dominerandeavfallsslagenför verksamhetsavfallkommunenärmetall-och plastskrot. Metallskrot:10500ton Plastskrot:10000ton Farligtavfall:500ton Mer information om avfallsmängder samt analys av nuläget finns i bilaga 5. 6

10 Mål Vad vill kommunen uppnå inom avfallsområdet Tänkbarframtidsbild enutökadregionalkommunsamverkansvarartekniskanämndenförden kommunalaavfallshanteringengislavedskommun.matavfallsamtetteventuellt fraktioneratrestavfallhämtashoshushållenutifrånbehov.hushållensgrovavfall ochandraåtervinningsbarafraktionerhanterasviakretsloppsparkochmobil återvinningscentral.farligtavfallkanlämnaspåettflertalinlämningsställenrunt omkommunen.avloppsslamtasomhandsomenresursantingenkommunens avloppsreningsverkellervidexternbehandling.producentansvarsmaterialsamlas inpåetttillfredsställandesättförkommunensinvånare.avfallstaxangislaveds kommunanvändssomettverktygförattstyrahushållensavfallshantering. GislavedskommunharvaltattanvändaMiljömålsrådetsföreslagnarevideringavdelmåletför avfallunderdetnationellamiljömåletgodbebyggdmiljösomövergripandemålförkommunens avfallshantering 1 (Miljömålsrådet,2008). År 2015 tas resurserna i avfallet till vara i så hög grad som möjligt, samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. Avfallshanteringen är effektiv för samhället och enkel för konsumenterna. Utifråndettaövergripandemålharfyramålområdenföravfallsplanenarbetatsfram 1) Minskadeavfallsmängder 2) Säkerhanteringavfarligtavfall 3) Avfallsomresurs 4) Användarvänligochmiljöriktigavfallshantering Delmål Åtgärd Åtgärd Åtgärd Mål Delmål Åtgärd Åtgärd Åtgärd Målområde Delmål Åtgärd Åtgärd Åtgärd Mål Delmål Åtgärd Åtgärd Åtgärd FIGUR4:MÅLSTRUKTURFÖRGISLAVEDSKOMMUNSAVFALLSPLAN Avfallsplanensmåldelasalltsåupp målområdenmedfleramålochdelmålinom varjemålområde.tilldelmålenkopplas sedanettåtgärdsprogrammedolika åtgärder.figurillustrerarmålstrukturen. 1Miljömålsrådet(2008)Miljömålennuärdetbråttom!Stockholm:Naturvårdsverket 7

11 Minskade avfallsmängder Generelltsettservienfortsattökningavavfallsmängdernavårtsamhällemycketberoendeav vårkonsumtion.enligtavfallshierarkinärdetdockhögstaprioritetatteftersträvaminskade avfallsmängdermedhjälpavförebyggandeåtgärder.detärviktigtattinseattdetärskillnad mellanattblibättrepåattsortera ochattminskadentotala VI HJÄLPER MILJÖN GENOM ATT KONSUMERA MINDRE. VI HJÄLPER MILJÖN GENOM ATT KONSUMERA MÅNGA MILJÖVÄNLIGA PRODUKTER! avfallsmängden.när avfallssorteringenblirbättreinnebär detenminskningavrestavfallet soptunnanmendentotala avfallsmängdenminskarinte, avfalletharbarabyttplats,från soptunnantillåtervinningsstationen. KONSUMERAMERELLERMINDRE Genomattutnyttjaresurserna effektivt,förändra konsumtionsmönsterochförlänga produkternasanvändningstidkan mängdenavfallminskas.även återanvändningärettviktigtsteg motavfallsminimering 2 Målområde 1: Minskade avfallsmängder Målochdelmål Tidplan Uppföljning 8 1.Dentotalamängdenhushållsavfallska minskajämförtmed Mängdengrovavfallsom lämnaspååvctillförbränning ochdeponering,skaminskamed 10jämförtmed Mängdeninsamlatblandat kärl-ochsäckavfallskaminska med20%. 2.Dentotalamängdenavfallskaminska jämförtmed Årligmätningavmängdenhushållsavfall. Mängd2004:12481ton Årligmätningavmängdengrovavfalltill förbränningochdeponering. Mängd2008:369ton Årligmätningavmängdeninsamlatkärl-och säckavfall. Mängd2008:968ton Redovisningavgenomfördaåtgärderföratt nåmålet. 2Frittöversattefteroriginaltillgängligpå

12 Säker hantering av farligt avfall Kommunensambitionärattmängdenfarligtavfall somuppstårsamhälletskaminska.dettaskernär koncentrationenavfarligaämnenminskar tillverkadeprodukterochnärresurserutnyttjas effektivt(texnärenfärgburkanvändsiställetföratt slängasochblifarligtavfall). Sålängedetfinnsfarligtavfallvårtsamhällemåste detsamlasinseparatochomhändertaspåettlämpligt sättförattförhindraspridningochmiljöpåverkan.det ärdärförviktigtattdetärlättförmedborgarnaatt lämnainsittfarligaavfall. ANNONSIHU SMODERN SKÖKSALMENACK1952 Målområde 2: Säker hantering av farligt avfall Målochdelmål Tidplan Uppföljning 3.Alltfarligtavfallsomuppkommerska tasomhandpåettsäkertsätt. 3.1Ingetfarligtavfallskafinnas insamlatkärl-ochsäckavfall. 3.2Antaletinlämningsställenför farligtavfallkommunenskaöka jämförtmed Företagenskahagodkunskap omfarligtavfallochen miljömässigtriktighantering Redovisningavgenomfördaåtgärderföratt nåmålet. Mätningavmängdenfarligtavfallkärl-och säckavfall. Mätningavantalinlämningsställen. Antalinlämningsställen2008:st Redovisningavgenomfördaåtgärderföratt nåmålet. 9

13 Avfall som resurs Atttatillvaradenresurssomavfalletutgörär enviktigmålsättning.tillvaratagandetbidrar tilletteffektivresursutnyttjandegenomatt detoftastsparbådepengarochenergi.målen förområdetgällerutnyttjandetavmatavfall ochavloppsslamsomresurser. dagslägetfinnsingenseparatinsamlingav matavfallkommunenvarfördetåterstår mycketarbeteförattnåmålet.slamfrån avloppsreningsverkenkomposterasidagoch kompostenavyttrassom jordförbättringsmedeltillhushålloch kommunalaanläggningarmendetärinte känthurstorandelfosforföreningarsom utnyttjassomväxtnäring. 3 ÖNSKVÄRTKRETSLOPPFÖRNÄRINGSÄMNENAVLOPPSSLAM 3 Målområde 3: Avfall som resurs Målochdelmål Tidplan Uppföljning 4.Minst35avmatavfalletfrånhushåll, restauranger,storkökochbutikerskatas omhandsåattväxtnäringenutnyttjas. 4.1Insamlingavmatavfallfrån verksamhetermedhögandel matavfallförborttransporttill rötningsanläggningsomtillseratt växtnäringendettamaterial utnyttjas. 4.2Insamlingavmatavfallfrån hushållförborttransporttill rötningsanläggningsomtillseratt växtnäringendettamaterial utnyttjas Påbörjad 2011 Påbörjad 2014 Mätningavandelenomhändertagetmatavfall därväxtnäringenutnyttjas. Redovisningavgenomfördaåtgärderföratt nåmålet. Redovisningavgenomfördaåtgärderföratt nåmålet Minst20avmatavfalletfrån hushåll,restauranger,storkökoch butikerskatasomhandsåatt växtnäringenutnyttjas. 5.Fosforföreningarnaavloppska utnyttjassomväxtnäringstörre omfattningänidag(2010). 5.1Utvecklatsamarbeteoch samsyninomkommunens avdelningarförvaochrenhållning vadgällerslamfrågan Påbörjad SvensktVatten,2005,FaktaomvattenStockholm:SvensktVatten Mätningavandelenomhändertagetmatavfall därväxtnäringenutnyttjas. Detfinnsingenmetodattföljauppmålet idag.måletföljsuppgenomgenomförda åtgärderåtgärdsprogrammet. Redovisningavgenomfördaåtgärderföratt nåmålet.

14 Målområde 3: Avfall som resurs 5.2Egenellerdelägdanläggning förutveckladhanteringav avloppsslam Redovisningavgenomfördaåtgärderföratt nåmålet. 11

15 Användarvänlig och miljöriktig avfallshantering InvånarnaGislavedskommunskaintebehövakännaigensigbildennedan.Kommunenska strävamotattdetärlättförinvånarnaattgörarätt.invånarnaskakännaförtroendeförattdet avfallsomsamlasinhanteraspåettmiljöriktigtsätt.målområdetingårävenattgammaltavfall formavnedlagdadeponierskahanteraspåettmiljöriktigtsätt. Målområde 4: Användarvänlig och miljöriktig avfallshantering Målochdelmål Tidplan Uppföljning 6.Insamlingenskavaraestetiskt tilltalandeochhagodtillgänglighetoch säkerhetförhushållensamtsäkerställaen separathanteringavfarligtavfall.minst90 avhushållenskavaranöjdamed insamlingsystemen Undersökningavkundnöjdhetvartannatår. 7.Nedskräpningenutomhuspåallmänna platserochnaturmiljösomallmänheten hartillträdetillskaminska.minst90av hushållenärnöjda Undersökningavkundnöjdhetvartannatår. 8.Eneffektivareochmindre miljöbelastandekommunal avfallsorganisation Redovisningavgenomfördaåtgärderföratt nåmålet 8.1Ingalatrinabonnemangfinns kommunen. 8.2Minsthälftenavalla kommunalasophämtningsfordon skagåpåfordonsgas. 8.3Ökadregional kommunsamverkaninom avfallsområdet Mätningavantallatrinabbonemang. Mätningavandelensophämtningsfordonsom gårpåfordonsgas. Redovisningavgenomfördaåtgärderföratt nåmålet. 12

16 Målområde 4: Användarvänlig och miljöriktig avfallshantering 9.Kommunenskahagodkunskapomoch kontrollöverdenedlagdadeponiernaså attdessaintepåverkarmiljönnegativtpå långsikt. 9.1Uppföljningavmiljöpåverkan fråndedeponiersomtillhör riskklassellerskaha påbörjats Redovisningavgenomfördaåtgärderföratt nåmålet Redovisningavdeponikontrolleroch analysresultat. Redovisningavgenomfördaåtgärderföratt nåmålet. 13

17 Åtgärdsprogram Hur ska kommunen arbeta för att nå uppsatta mål Uppföljning och utvärdering EnårliguppföljningavavfallsplanenskaskesambandmeddetårligaMiljöbokslutetsom genomförsefterårsskiftet.redovisningavdennauppföljningsamtmiljöbokslutetskatasupp kommunfullmäktigeaprilvarjeår. Planperiodenföravfallsplanenärtioårmendenskaomprövasvarjenymandatperiod,dvs.vart fjärdeår,medstart2014. Information och kommunikation Envälfungerandeinformationochkommunikationärenförutsättningförattfåtillstånden bättreavfallshantering.föreslagnaförändringarkommunensavfallshanteringsamtbehovetav attexökahushållensochverksamheternaskunskapomfarligtavfallkommerattkrävaen omfattandeinformationsinsats.detkommerattfinnasettbehovavattkommuniceraoch informerasåattmannårallakommuninvånare.bedömningenärattdagenskommunala organisationsaknardessaresurserochattmanframtidendärförbörsatsapåsärskilda kommunalainformatörersomkanjobbahelaorganisationenochsamarbetemedandra aktörer/organisationer,påolikaspråkm.m. Exempelpåidagförekommandekanalerochaktiviteterkommunenrörandeavfallshanteringen är: Sophanteraren Informationskolor Information/tillsynföretag Samarbeteandraaktörerpåmarknaden 14

18 Åtgärder för målområde 1: Minskade avfallsmängder Mål/Delmål Åtgärd Tidplan Ansvarig 1.Dentotalamängden hushållsavfallskaminska jämförtmed Mängdengrovavfall somlämnaspååvctill förbränningoch deponering,skaminska med10 Förtydligaocharbetamotenenhetligare ochtydligarekommunalavfallsstatistik medolikanyckeltal.dettaunderlättar framtidamåluppföljning.avfallsveriges webbaseradeverktygavfallweb,ska användassombasförframtagandeav statistikochnyckeltal. Positivainformationskampanjertill medborgarnaomavfallsminimering,ex kanmanutnyttjaavfallsveriges rikstäckandekampanjer.genomatt uppmuntratillåteranvändningiställetför attslängaochköpanytt,kan avfallsmängdernaminskas. Informationskampanjermedsyfteatt uppmuntratillminskatsvinn livsmedelskedjangenomattsynliggörahur mycketmatavfallsomkastas. Satsapåverksamhetersomfrämjar återanvändningvidexkommunensåvc. Undersökmöjlighetenattsamarbetamed befintligasecond-handorganisationer Kontinuerligt pågående Kontinuerligt pågående Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1.2Mängdeninsamlat blandatkärl-och säckavfallskaminska med20 2.Dentotalamängden avfallskaminskajämfört med2004 Utredvägningavkärl-ochsäckavfalleller andraförbättraderutinerförvägningav avfallförattklargörabehovetav differentieradetaxorochförattunderlätta framtidamåluppföljning. Riktadinformationskampanjtill verksamheterochfastighetsägareom möjlighetenattgenommedveten konsumtionochproduktionpåverka avfallsmängder.delssambandmedtillsyn, delsmedhjälpavsärskildakommunala informatörer.mankanocksåutnyttjaavfall Sverigesrikstäckandekampanjer Tekniska nämnden Bygg-och miljönämnden 15

19 Åtgärder för målområde 2: Säker hantering av farligt avfall Mål/Delmål Åtgärd Tidplan Ansvarig 3.1Ingetfarligtavfallska finnasinsamlatkärl-och säckavfall Genomföraplockanalysförattundersöka ochföljauppmängdernafelsorteratfarligt avfallkärl Tekniska nämnden Ökahushållenskunskapsnivåomfarligt avfallgenominformationskampanjeroch punktinsatserexvidåvc, bostadsområden,påskolorm.m. Kommuniceraochinformerasåattmannår allakommuninvånare,exmedsärskilda kommunalainformatörer,samarbetemed andraaktörerochorganisationer,påolika språkm.m. Kontinuerligt pågående Tekniska nämnden 3.2Antalet inlämningsställenför farligtavfallkommunen skaökajämförtmed2008 Utvecklabefintligserviceochtillgänglighet medalternativaochdifferentieradeochom möjligtförenklade,insamlingssystemför farligtavfall. Undersökalternativainsamlingssystem. möjlighetattsamlainglödlamporoch småelektronikpåliknandesättsom batterieraffärer,flerbostadshusmm. flerturerochhållplatserförmiljöbilen samverkanmeddetkommunala bostadsbolagetochandraaktörerföratt utvecklaflerhämtställen Tekniska nämnden Tekniska nämnden 3.3Företagenskahagod kunskapomfarligtavfall ochenmiljömässigtriktig hantering Kontrollavkunskapenochhanteringenav farligtavfallskersambandmed tillsynsbesökochgenomgångav miljörapporteringen. Fortsattinventeringavavfallsmängderoch avfallsslagförtillstånds-och anmälningspliktigaverksamheterminst vartfjärdeår. Kontinuerligt pågående 2013 (avseende mängderför 2012) Bygg-och miljönämnden Bygg-och miljönämnden 16

20 Åtgärder för målområde 3: Avfall som resurs Mål/Delmål Åtgärd Tidplan Ansvarig 4.1Insamlingav matavfallfrån verksamhetermedhög andelmatavfallför borttransporttill rötningsanläggningsom tillserattväxtnäringen dettamaterialutnyttjas 4.2Insamlingav matavfallfrånhushållför borttransporttill rötningsanläggningsom tillserattväxtnäringen dettamaterialutnyttjas Insamlingochborttransportavmatavfall Tekniska nämnden Fördjupadutredningompotentiella mängdermatavfall,nyainsamlingssystem ochtänkbararötningsanläggningarför mottagandet Tekniska nämnden Insamlingochborttransportavmatavfall Tekniska nämnden Fördjupadutredningompotentiella mängdermatavfall,nyainsamlingssystem ochtänkbararötningsanläggningarför mottagandet Tekniska nämnden Genomförainformationskampanjertill berörda Tekniska nämnden 4.3Minst20av matavfalletfrånhushåll, restauranger,storkökoch butikerskatasomhandså attväxtnäringen utnyttjas. Genomföraplockanalysförattundersöka ochföljauppmängdernamatavfallkärl. Utredningomegen,delägdellernyttjande avbefintligrötningsanläggningför matavfallsamtlokalaellerandra förutsättningarförnyttjandetav växtnäringen Tekniska nämnden Kommunstyrelsen 5.1Utvecklatsamarbete ochsamsyninom kommunensavdelningar förvaochrenhållningvad gällerslamfrågan Genomföraeninledandestrategisk utredningomnulägetkommunenrörande fosforföreningaravlopp,potential, nyttiggörandeochkostnaderocheventuellt behovavcertifieringavslam Tekniska nämnden 5.2Egenellerdelägd anläggningförutvecklad hanteringav avloppsslam. Bevakningavteknikutvecklingenoch marknaden. Utredkommunensförutsättningaroch alternativalösningarförett utvecklat/förbättratomhändertagandeav avloppsslammetmedkopplingartill;avfall somresurs,rötning,energi,fjärrvärmeoch regionalsamverkan.ex1)rötningmed produktionavbiogas2)förbränningslam inklfjärrvärmeproduktion3)utvinnafosfor uraskan. Kontinuerligt pågående 2020 Tekniska nämnden Kommunstyrelsen 17

21 Åtgärder för målområde 4: Användarvänlig och miljöriktig avfallshantering Mål/Delmål Åtgärd Tidplan Ansvarig 6.Insamlingenskavara estetiskttilltalandeoch hagodtillgänglighetoch säkerhetförhushållen samtsäkerställaen separathanteringav farligtavfall.minst90 avhushållenskavara nöjdamed insamlingsystemen 7.Nedskräpningen utomhuspåallmänna platserochnaturmiljö somallmänhetenhar tillträdetillskaminska. Minst90avhushållen ärnöjda. Genomförmätningavkundnöjdhetenmed avseendepåinsamlingssystemen. Utredningkringbehovetavnyaoch alternativainsamlingssystem valfri/behovsanpassadhämtning kvartershämtning förändradeöppettider,geografisk spridning. Utredningenböromfattaallthushållsavfall. UtredningavframtidaÅVC-verksamhet klargörabehovetavnyaalternativten förnyelseavåvc omåvcbörflyttasnärmarekällan ommobilåvcböranvändasinomtätort vemsomskafålämnapååvc klargörahuråvc-arbetetskabedrivasoch finansieras möjlighetattinvolvera arbetsmarknadspolitiskaåtgärder utvecklingenavåvc-verksamheten UtredbehovetavflerÅVSalternativt behovsanpassadkommunalhämtningsom ettalternativtillnuvarandesystem. Genomförmätningavkundnöjdhetenmed avseendepånedskräpningen. Informationskampanjertill kommuninvånarnasyfteattverkaför minskadnedskräpning Kontinuerligt pågående Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden 8.1Inga latrinabonnemangfinns kommunen Stöttaalternativalösningartill latrintunnorna Tekniska nämnden 8.2Minsthälftenavalla kommunala sophämtningsfordonska gåpåfordonsgas. 8.3Ökadregional kommunsamverkaninom avfallsområdet Ställakravkommandeupphandlingarav renhållningstjänster. Strävaefterökadregional kommunsamverkaninomavfallsområdet exmedinriktningmotenframtida gemensamavfallsorganisation Kontinuerligt pågående Tekniska nämnden Tekniska nämnden 18

22 Åtgärder för målområde 4: Användarvänlig och miljöriktig avfallshantering 9.Kommunenskahagod kunskapomochkontroll överdenedlagda deponiernasåattdessa intepåverkarmiljön negativtpålångsikt. KompletterandeinventeringochMIFOklassning Tekniska nämnden 9.1Uppföljningav miljöpåverkanfrånde deponiersomtillhör riskklassellerskaha påbörjats. Klarläggochprioriterafortsattbehovav utredning/undersökningar Tekniska nämnden 19

23 Bilagor till avfallsplan Gislavedskommun

24 1:1 Bilaga 1 Ordlista Avfall Varjeföremål,ämneellersubstanssomingåren avfallskategoriochsominnehavarengörsigavmedeller avserellerärskyldigattgörasigavmed.detfinnsen förteckningöveravfallskategorieravfallsförordningen. Bioavfall Park-ochträdgårdsavfallsamtmatavfall.Biologiskt lättnedbrytbartavfall,dvs.dendelavdetorganiskaavfallet sompåkorttidkanbrytasnerbiologiskaprocesser (jämförorganisktavfall). Biogas Gassombildasvidsyrefrinedbrytningavbiologiskt material,huvudsakligenbeståendeavmetanochkoldioxid. Bortskaffande Medbortskaffandeavsesblandannatdeponeringavavfall ellerpåmarken. Brännbartavfall Avfallsombrinnerutanenergitillskottefteratt förbränningsprocessenstartat. Byggochrivningsavfall Avfallsomuppkommitvidnybyggnad,tillbyggnad, renovering,ombyggnadellerrivningavbyggnad. Deponi Kontrolleratupplagföravfallsominteavsesflyttas,förr soptipp. Elektrisktoch elektronisktavfall Avfallfrånelektriskaochelektroniskaprodukterinklusive allakomponenter,utrustningsdelarochförbrukningsvaror somharhaftenelektriskellerelektroniskfunktion. Omfattasavproducentansvar. Farligtavfall(FA) Somhushållensfarligaavfallräknasfarligakemikalier,olja, bekämpningsmedel,batterier,färgresteretc.samtäven elektriskt-ochelektronisktglödlampor,lysrör, tryckimpregneratträetc. Fastighetsnära insamling Insamlingpåellerdirektanslutningtilldefastigheterdär avfalletuppkommit. GGVV-regionen Gnosjö,Gislaved,VärnamoochVaggerydkommuner. Grovavfall Avfallsomuppkommervidnormaltboendeochsomärså tungtellerskrymmandeattdetinteärlämpligtattlägga ordinariesopbehållare. Hantering Enverksamhetellerenåtgärdsomutgörsavinsamling,

25 1:2 transport,återvinningochbortskaffandeavavfall Hushållsavfall Avfallsomkommerfrånhushållsamtdärmedjämförligt avfallfrånannanverksamhet. Exempelpåavfallfrånhushåll:sopor,köksavfall,latrin, slamfrånslambrunnarochslamtankar,grovavfall,fettfrån fettavskiljare,läkemedelsresterochfarligtavfall. Avfallfrånannanverksamhetsomärjämförligtmedavfall frånhushållärexstädsoporavfallfrånpersonalmatsalar, storkökochlivsmedelsbutiker,toalettavfallmm. Insamling Uppsamling,sorteringellerblandningavavfallförvidare transport. Kompostering Biologiskhanteringdärbiologisktavfallbrytsnerunder förbrukningavsyre(jämförrötning). Källsortering Sorteringellersepareringavavfallpåsammaplatsdär avfalletuppkommit,tillexempelhushållet. Miljöstation Enavlämningsplatsförfarligtavfallsomuppkommer hushållen,t.ex.kemikalieravolikaslag,bekämpningsmedel, spilloljor,färgrester,lösningsmedel,batteriermm. Matavfall Matresterfrånhushåll,restauranger,storköksomär komposterbart/rötbart. Organisktavfall Avfallsominnehållerorganisktkol,exempelvisbiologiskt avfallochplastavfall(jämförbioavfall). Producent Densomyrkesmässigttillverkar,förintillSverigeeller säljerenvaraellerenförpackningellerdensomsin yrkesmässigaverksamhetgerupphovtillavfallsomkräver särskildaåtgärderavrenhållnings-ellermiljöskäl. Producentansvar Skyldighetförproducentattsetillattdetavfallsom producentengerupphovtillsamlasin,transporterasbort, återvinns,återanvändsellerbortskaffas. Rötning Anaerob(syrefri)behandlingsmetodförbioavfalldär biogasbildas(jämförkompostering). Vitvaror Vanligenstörrehushållsprodukter,typdiskmaskin, tvättmaskinochkylmöbler.någonabsolutdefinitionfinns inte.sevidareelektrisktochelektronisktavfall. Återanvändning Användningavenkasseradproduktutanföregående förädling. Återvinning Medåtervinningavsesblandannatmaterialåtervinning, energiutvinning,komposteringochannanbiologisk

26 behandling. Återvinningscentral (ÅVC) Återvinningsgård(ÅVG) Återvinningsstation (ÅVS) Avlämningsplatsförhushållensgrovavfall.Platsenär förseddmedcontainrar/behållareförsorteringolika materialslag. AvlämningsplatsGislavedskommunförträdgårds-,trä- ochmetallavfall. Enavlämningsplatsförhushållensreturpapperoch förpackningaravglas,plast,metallochkartongsomingår producentansvaret.återvinningsstationernaäriblandäven utrustademedmottagningsbehållareförsmåbatterieroch behållareförkasseradekläder. 1:3

27 Bilaga 2 Lagstiftning och miljömål Lagstiftning Regelverketinomavfallsområdetäromfattande.Deövergripandereglernasomstyrsvensk avfallshanteringkommerfråneu-direktiv,exvadgällerdefinitionenavavfallsbegreppetoch klassningavfarligtavfall. GrundläggandelagstiftningomSverigesavfallshanteringfinns15:ekapitletmiljöbalken (SFS1998:808)ochavfallsförordningen(SFS2001:1063). EU-direktiv Deviktigastedirektivenärdeomavfall,farligtavfallochförbränning. Enligtdenavfallshierarkindirektivetomavfallskaföljandeprioriteringsordningtillämpas inomavfallsområdet,dvshuravfallskahanteras: 1. Förebyggande(dvsgenerelltsträvaefterattminskaavfallsmängderna) 2. Återanvändning 3. Materialåtervinning 4. Energiåtervinning 5. Deponering Syftetmedhierarkinärattfrämjamiljönsomhelhet.Dettainnebärattdetvissafallkanvara bättreattväljaettalternativlängrenerhierarkin.dettakanexempelvisvaraom materialåtervinningavettspecifiktavfallärmycketenergikrävandeformavbehandlingoch transporterförhållandetillnyttanmedåtervinningen.detfalletkanskeenergiåtervinningär ettbättrealternativmiljömässigtsett. Europaparlamentetochrådetbeslutadeunderhösten2008omettnyttramdirektivomavfall. Reglernaskafinnassvensklagstiftningfrden12december2010.Detnyadirektivet kommerattersättatrenugällandedirektiv;ramdirektivet(2006/12/eg)omavfall,direktiv (91/689/EEG)omfarligtavfallochdirektiv(75/439)omspillolja.Detäremellertidännuinte klarlagtvilkaförändringarsomkommerattskedensvenskalagstiftningen. EU:sramdirektivföravfallfastställernyamålföråteranvändningochåtervinningframtillår 2020.Däremotfinnsännuingamålförförebyggandeavfallshantering.Medlemsländerna kommeratttvingasredovisabindandeavfallsförebyggandeprogrammendetblirenframtida frågaförkommissionenattföreslåmätbaramålinomramenfördessa.däremotlyckades Europaparlamentetförhandlaframmålföråteranvändningochåtervinning.Medlemsländerna skavidtaåtgärderframtill2020förattuppnå50återanvändningochåtervinningför hushållsavfall(sompapper,metall,plastochglasfrånhushållochandraavfallskälloromdekan ansessomlikvärdiga)och70avbygg-ochrivningsavfall. 2:1

28 2:2 Svensk miljölagstiftning GrundernaföravfallshanteringSverigegesmiljöbalkenochettstortantalförordningar. Övergripandebestämmelseromavfallfinnsfemtondekapitletmiljöbalkenoch avfallsförordningen.enradföreskrifterifrånnaturvårdsverketgerdetaljerna.etturvalavlagar, förordningarochföreskrifterpresenterastabellnedan. TABELL2:SVENSKAVFALLSLAGSTIFTNING Lagrum Beteckning Miljöbalk SFS1998:808 Avfallsförordning SFS2001:1063 Förordningomavfallsförbränning SFS2002:1060 Föreskrifteromavfallsförbränning NFS2002:28 Förordningomdeponeringavavfall SFS2001:512 Föreskrifteromdeponering NFS2004:10 Föreskrifteromtransportavavfall NFS2005:3 Förordningomproducentansvarförreturpapper SFS1994:1205 Förordningomproducentansvarfördäck SFS1994:1236 FörordningombortskaffandeavPCBmm SFS1998:122 Förordningomproducentansvarförförpackningar SFS2006:1273 Förordningomproducentansvarförbilar SFS2007:185 Förordningomproducentansvarförbatterier SFS2008:834 Förordningomändringförordningen(2005:209)om producentansvarförelektriskaochelektroniskaprodukter SFS2008:835 Förordningomgränsöverskridandetransporteravavfall SFS2007:383 Föreskrifterochallmännarådomhanteringavbrännbartavfall ochorganisktavfall NFS2004:4 Föreskrifterochallmännarådominnehålletenkommunal avfallsplanochlänsstyrelsenssammanställning NFS2006:6 Den kommunala renhållningsskyldigheten EnligtMiljöbalkens15:ekapitel8 skakommunentillseatthushållsavfallkommunen transporterastillenbehandlingsanläggning.därskadetåtervinnasellerbortskaffaspåettsätt somärgodtagbartförbådemänniskorshälsaochmiljö. Producentansvar Miljöbalken15:ekapitlet6-7 beskrivsskyldighetförproducenteratttillseattdetavfallsom producentengerupphovtillsamlasin,transporterasbort,återvinns,återanvändseller bortskaffas.medbortskaffandeavsesblandannatdeponeringavavfallellerpåmarken.både utvecklingavprodukterochbortskaffandeavrestprodukterskahänsyntastillavfallshierarkin, seovan.dagslägetfinnslagstadgatproducentansvarförförpackningar,tidningar,returpapper, däck,bilar,batterier,elektriskaochelektroniskaprodukter.

29 2:3 Miljömål Nationella miljökvalitetsmål Riksdagenhartagitbeslutom16miljömålsominnebärattdestoramiljöproblemenskallvara löstainomengenerationdvstillcaår2025.fyraavdessaharanknytningtillavfallsområdet: Godbebyggdmiljö Begränsadklimatpåverkan Giftfrimiljö Skyddandeozonskikt Miljömålenföljsuppårligenoch2008föreslogmiljömålsrådetattmålenskarevideraseftersom bltidigaremålomminskaddeponeringharuppnåtts.följandeförslagtillnyadelmålhar därförtagitsframavnaturvårdsverketsomharansvarförmålochåtgärderinom avfallsområdet. Godbebyggdmiljö Resursernaavfallettastillvarasåhöggradsommöjligt,samtidigtsompåverkanpåhälsaoch miljöminimeras.avfallshanteringenäreffektivförsamhälletochenkelförkonsumenterna. År2015gällersärskiltatt: Dentotalmängdenavfallochavfalletsfarlighetharminskatjämförtmed2004(omfattarej gruvavfall). Insamlingenärestetiskttilltalandeochhargodtillgänglighetochsäkerhetförhushållen samtsäkerställerenseparathanteringavfarligtavfall.minst90avhushållenärnöjda medinsamlingen. Nedskräpningenutomhuspåplatsersomallmänhetenhartillträdetillharminskatmed50 jämförtmedår2008. Minst35avmatavfalletfrånhushåll,restauranger,storkökochbutikertasomhandsåatt växtnäringenutnyttjas. Minst60avfosforföreningarnaavlopputnyttjassomväxtnäring.Minsthälftenåterförs tillåkermark. Begränsadklimatpåverkan AvfallshanteringensinverkanpåmåletBegränsadklimatpåverkanharhamnatalltmerfokus. Exempelpååtgärderförattminskautsläppenfrånavfallssektorn: Minskalustgasutsläppenfrånlagringavavloppsslam Ökaåtervinningenavplastochmetall Ökabiogasproduktionenurmatavfall

30 Giftfrimiljö FörmåletGiftfrimiljöharavfallshanteringensbetydelselyftsframdenfördjupade utvärderingen.exempelpååtgärdersomföreslåsinomavfallsområdet: SkärpakravenpårivningsanmälanochrivningsplanerPBL.Reglernabörgällaävenvid rivningavdelavenbyggnad. Undantafleravfallsslagfrånavfallsskatten.Exempelvisbörbottenaska,flygaskaochandra rökgasreningsprodukterfrånavfallsförbränningmedgesavdrag. VidareföreslårKemikalieinspektionen(KemI)att: Senast2018skadetfinnastillräckligauppgifteromhälso-ochmiljöfarligaegenskaperhos tillverkadeochimporteradekemiskaämnen. Senast2018skadesomanvändervarorfåhälso-ochmiljöinformationomdefarligaämnena somingårvarorna.informationskafinnastilllgängligundervaranshelalivscykel. Senast2015skavarorsominnhållersärskiltfarligaämnenundervarornashelalivscykel hanterassåattämnenainteläckerutmiljön. Hälso-ochmiljöriskernavidallhanteringavkemiskaämnenskasenast2018varasålågaatt människorintekommertillskada. Användningenavkemiskaämnensomförsvåraråtervinningavmaterialskaminska,såatt återvinningenintehindras. 2:4 Nationell avfallsplan Sverigesnationellaavfallsplan 4 bedömdenaturvårdsverketattmiljöarbetetinom avfallsområdetbörfokuseraspåföljandefempunkter: 1. Använddereglerochstyrmedelsombeslutatsochföljuppattdefåravseddeffekt. 2. Flyttafokustillattminskaavfalletsfarlighetochmängd. 3. Ökakunskapenommiljögifter. 4. Gördetenkeltförhushållenattsorteraavfall. 5. UtveckladetsvenskadeltagandetEU:savfallsarbete Regionala miljömål Länsstyrelsenharuppdragattanpassadenationellamålentillregionalnivå.De16nationella miljömålenharöversattstillregionalaförhållandenochharblivittill14regionalamål. MiljömålförJönköpingslän (Rapport2007:38) God bebyggd miljö: Delmål 5 Avfall Dentotalamängdengenereratavfallskallinteökaochdenresurssomavfallutgörskalltastill varasåhöggradsommöjligtsamtidigtsompåverkanpåochriskerförhälsaochmiljö minimeras.särskiltgälleratt: a.)mängdendeponeratavfallexklusivegruvavfallskallminskamedminst50procenttillår 2005räknatfrån1994årsnivå. 4Naturvårdsverket(2005)StrategiförhållbaravfallshanteringSverigesavfallsplanNaturvårdsverket: Stockholm

31 b.)senastår2010skallminst50procentavhushållsavfalletåtervinnasgenommaterialåtervinning,inklusivebiologiskbehandling. c.)senastår2010skallminst35procentavmatavfalletfrånhushåll,restauranger,storkökoch butikeråtervinnasgenombiologiskbehandling.måletavserkällsorteratmatavfalltillsåväl hemkomposteringsomcentralbehandling. d.)senastår2010skallmatavfallochdärmedjämförligtavfallfrånlivsmedelsindustrierm.m. återvinnasgenombiologiskbehandling.måletavsersådantavfallsomförekommerutanattvara blandatmedannatavfallochäravensådankvalitetattdetärlämpligtattefterbehandling återföratillväxtodling. e.)senastår2015skallminst60procentavfosforföreningarnaavloppåterförastillproduktiv mark,varavminsthälftenböråterförastillåkermark. Notera:Sammalydelsesomtidigaremotsvarandenationelladelmålbeslutadeavriksdagen. Giftfri miljö: Delmål 5 och 6 ( ) Uppdaterade se nedan AvserinventeringochriskklassningenligtMIFO 5 6 fasavmisstänktaförorenadeområden, såvälavslutadsompågåendeverksamheter. Kommentar:MålenavserförorenadeområdensomskallinventerasenligtNaturvårdsverkets riktlinjer(branschlistadaterad ). 5.)Dettainnebärattsamtligaobjektsomtillhörbranschklass1,ochdelvisbranschklassskall hainventerats. 6.)Dettainnebärattsamtligaobjektsomtillhörbranschklassoch65avdeobjektsomtill tillhörbranschklassskallhainventerats.måletavserävenkommunaladeponiermeninte försvaretsocholjeindustrins(spimfab)objekt. Luftensochhälsansmiljömålåtgärdsprogram (Rapport2009:36) Dettaåtgärdsprogramlöperöveråren ochomfattarmiljökvalitetsmålenfriskluft, giftfrimiljö,skyddandeozonskiktochsäkerstrålmiljösamtdelmåltreochfyraunderbara naturligförsurning.följandenoteras: Frisk luft: Biogasutvecklingenskafrämjaslänet.Länsstyrelsensamordnarprojektförberörda aktörer. Giftfri miljö: FortsattinventeringochriskklassningavavslutadeverksamheterenligtMIFOfas1, senastvidutgångenavår2011. FortsattinventeringochriskklassningavpågåendeverksamheterenligtMIFOfas1, senastvidutgångenavår MIFOMetodikförInventeringavFörorenadeOmråden 6Naturvårdsverket,1999,MetodikförinventeringavförorenadeområdenRapport4918 2:5

32 2:6 Senasttillutgångenavår2014ska50förorenadeområdenriskklass(mycketstor risk)ellerriskklass(storrisk)undersökasmedenambitionsnivåminstmotsvarande MIFOfas2. För27avdemestprioriteradeförorenadeområdena(tillhörandefrämstrisklassmen ävenvissainomriskklass2)skaarbetetmedefterbehandlingsåtgärderhapåbörjats senastår2014. Lokalt Lokala miljömål Gislavedskommunharvaltattintearbetamedsärskildalokalamiljömålutanarbetaristället utifrånolikaåtgärdsprogramsomtasframkommunen.detlokalamiljömålsarbetetharsåledes intestruktureratsefterdenationellamålen. Miljöpolicy(AntagenavKF ) Miljöpolicynärdetdokumentsomangerinriktningenförkommunensmiljöarbete. Sammanfattningsvis: Gislavedskommunskaallakommunalabeslutochverksamheterarbetaförattnåett långsiktigtekologisktochekonomiskthållbartsamhällemedengodlivsmiljöför människorna.följandefrågorharbäringinomavfallsområdet: Hushållningmednaturresurserochkretsloppstänkandeskautgöragrunderna samhällsbyggandet. Förbrukningavändligaresurserochnaturstörandeämnenskaminskassålångtsom möjligtochåteranvändningochåtervinningstimuleras. Förtroendevaldaochpersonalskasträvaefterattvaraföredömen. Miljömålenskakopplastillverksamhetsplaneringochbudgetochuppföljningskagöras årsbokslutsåsomexmiljöbokslut2008antagenavkf Översiktplan(AntagenavKF ) ÖP06utgårfråndenVisionförGislavedskommunsomlagtsfastavKommunfullmäktige2003. ÖP06slårfastattavfallsplanen(blandmångaandrakommunalaplanerochprogram)skases somenfördjupningsomskakompletteraöp06.vadgällernaturresurshushållningangerplanen attåtervinningochåteranvändningavmaterialärviktigtförattminskauttagavändligaresurser somexnaturgrusmenärlikaangelägnaförattintelångsiktigtöverexploateraenförnyelsebar resurs. ÖP06angerföljandemålmedbäringinomavfallsområdet: MaterialhushållningBergkrossprodukterochåtervinningsmassor/restprodukterska domineramaterialanvändningen. Avfallshantering1)Insamlingochbehandlingavavfallskaskepåettsådantsättatt människorshälsa,miljöellersäkerhetejäventyras.2)deproduceradeavfallsmängderna skaminska3)befintligatipparskabibehållas. Förorenadmark1)Markinomtätortskakunnaexploateraseftersanering.2)Påmark utanförtätortbörexploateringpåförorenadmarkundvikas.3)förorenadmarksom påtagligtriskerarattpåverkamiljönskasaneras.

33 2:7 ÖP06angerföljandestrategiermedbäringinomavfallsområdet: Avfallshantering Avfalletskasorterasochåteranvändningochåtervinningstimuleras. Insamlatmaterialskabehandlaspålämpligastesättutifrånrespektiveavfallsslags egenskaper. Möjlighettillsorteringochbehovetavanläggningarföravfallshanteringskabeaktasvid planläggning. UtvecklingenavavfallshanteringenskafastläggasformavenavfallsplanförGislaveds kommun. Förorenad mark Misstänktförorenadeområdenskaundersökas. Klimatstrategi Under2008togsenlokalklimatstrategiframförGislavedskommun.Strategininnehållermål ochåtgärderförattminskadeklimatpåverkandeutsläppenfrånkommunensomgeografiskt områdesåvälsomutsläppfråndenkommunalaverksamheten. Gislavedskommunskerutsläppenavväxthusgasertillstörstadelvidförbränningavfossila bränslen,dåkoldioxidsläppsutochgerennettoökningavkoldioxidtillatmosfären.utsläppav växthusgasernametanochlustgasskerockså,omänintelikastoromfattning,vidblandannat avfallsupplag,djurhållningochfrånjordbruksmarkochgödselhantering. Delmål 2020: 2)Biogasskautgöra1/3avdentotalagasanvändningenkommunen. 6)Antaletmiljöbilarskauppgåtill75avdefordonsomnyregistrerasGislaveds kommun. EnligtKlimatstrateginsåtgärdsplan skakommunenbla: medverkatillenbiogasanläggningförrötningavgödselreftele seövermöjlighetenattsepareramatavfallfrånövrigtavfallförattskickatilllämplig anläggningförrötningförframställningavbiogas medverkatillattenbiogastankstationförbussarochandratyngrefordonetableras kommunen utredamöjlighetenattproducerafordonsgasvidreningsverketgislaved Internkommunalavfallspolicy(AntagenavKF ) Policyninnehållergenomförandebeskrivningförhanteringavolikaavfall,utbildningoch kommunikation. Restprodukter/avfallsomuppstårinomkommunensverksamheterskasamlasinoch lämnastillbästamöjligaomhändertagande.förstahandskaåteranvändning eftersträvas. Transporterskasamordnasmellanförvaltningar. Hyresvärdenansvararförattförutsättningarfinnstillkällsorteringsamtattutsorterat materialborttransporteras.

34 Allaanställdaskahatillgångtilldeninformationsombehövsförattkunnagenomföra källsorteringavdagligtavfall. Varjeverksamhetskaansvaraförhanteringenavsinarestprodukter/avfallochde kostnadersomdeförmedsig. Avfallsregler under förändring AvfallsrådetinrättadessambandmedattNaturvårdsverketförettparårsedanfickettbredare ansvarföravfallshanteringensverige.rådetgernaturvårdsverketstödaktuellafrågorpå avfallsområdet.rådetärenbartrådgivande,intebeslutande.rådetanseratt2010årsviktigaste frågorärsomföljer: Implementeringavdetnyaramdirektivetföravfall. Nynationellavfallsplan. Förstudieomettnationelltprogramförförebyggandeavavfall. AktuelltinomEUärrevideringavWEEE-direktivet, Endofwaste kriterier,hantering avbiologisktavfall. Övrigtärregeringsuppdragominsamlingavgrovavfallochfarligtavfall,utvärderingav deponidirektivet,regeringsuppdragomkasseradefritidsbåtarsamtpåförhand godkändainsamlingssystem(förpackningsinsamling). Nytt ramdirektiv för avfall Europaparlamentetochrådetbeslutadeunderhösten2008omettnyttramdirektivomavfall. Reglernaskafinnassvensklagstiftningsenastden12december2010mendetärännuinte klarlagtvilkaförändringarsomkommerattskedensvenskalagstiftningen.heltklartärdock attföljandedenavfallshierarkinskatillämpasinomavfallsområdet. Miljödepartementetsförslag2009:37omnyaavfallsreglerharvaritutepåremiss.Blandannat branschorganisationenavfallsverigeharframförtattdetflerafallinteärtillräckligtutrettvad vissaeventuellaförändringarkankommaattinnebäraframtiden,sepunktlistannedan.en viktigfrågaärdenom frival,dvsattverksamheterkantillåtasbestämmaomhurderas hushållsavfallskatasomhandvilketkommerattinnebäraenytterligareminskningav kommunernasmöjlighettillsamordning. AvfallSverigessynpunkterpåmiljödepartementetförslag,ex: 2:8 MålenföråteranvändningochåtervinningRamdirektivetbörinförlivassvensk lagstiftning. Detärnödvändigtattnärhets-ochsjälvförsörjningsprincipeninförlivassvensk lagstiftning. Detbehövsentydligkopplingavfallshierarkintillnärhets-och självförsörjningsprincipenliksomtilllivscykeltänkandetartikel4.2ramdirektivet. Kommunernasrollnärdetgällerförebyggande-ochåteranvändningavavfallenligt förslagetäroklar. Detkvarstårbehovattklarläggadefinitionenavhushållsavfall. AvfallSverigeavstyrkerMiljödepartementetsförslagtilldefinitionavåteranvändning. AvfallSverigeserinteattdetärmöjligtatttillämpanågonannandefinitionav återanvändningändensomåterfinnsramdirektivet. Miljödepartementetbordeövervägaattutnyttjaföreslagettillattutfärdaföreskrifter angåendeattbehandlingavutsorteratmatavfallskaskegenombiologiskbehandling.

35 AvfallSverigeavstyrkeratttillståndspliktenförtransportavavfallersättsmeden anmälningspliktominteregeringensamtidigtinförettsystemförspårbarhetav transporteravfarligtavfall,ettsåkallatnationelltuppföljningssystem. Ny nationell avfallsplan Naturvårdsverkethållerpåatttaframennynationellavfallsplan.Denutgårfrånkravennya ramdirektivetföravfallochsyftetärattminskamiljöpåverkanfrånavfallshanteringen.måletär attdenskavaraklarslutetavår2010. Riksdagenfattadeden22juni2010beslutomennymålstrukturförmiljöarbetet,enny organisationochnybedömningsgrundförmiljökvalitetsmålen. Övriga aktuella avfallsfrågor Konfliktlösningslagen. Förbränningsskattentasbort. UtbrettmissnöjemedbefintligaersättningsmodelllerFTIochelkresten. Producentansvarläkemedelfromdec2009pgaomregleringenavapoteksmarkanden. Omfattarejcytostatikaochkanyler.FinnsupprättatförslagtillavtalavAvfallSverige medapoteksbolagen. AvfallSverigekampanjmaterialåtervinninghöst2010-vår :9

36 Bilaga 3 Uppföljning av föregående avfallsplan Avfallsplan 1999 FöregåendeavfallsplanantogsavKF avfallsplanenfannsettstortantalmålsomskulleföljasuppvartannatårochmedstartår2001. Sammantagetkanmantioårsenarekonstateraatt: detefter1999harskettomfattandeförändringaravfallslagstiftningenvilketpåverkat kommunensverksamhet insamlingochbehandlingavavfallharskettpåettsådantsättattmänniskorshälsa,miljö ellersäkerhetinteäventyras deproduceradeavfallsmängdernaharinteminskat,men insamlademängderochsorteringenharökatvilketharmedförtökadåtervinningoch framföralltharmängdenavfalltilldeponiminskatavsevärt detinteskernågonutsorteringochrötningavdetorganiskamatavfallet deponeringenpåmossarpupphördevidutgångenav2008 uppföljningenavavfallsplanenharintefungeratsomavsett nedskräpningmmfortfarandeärettproblempåproducenternasåtervinningsstationer (ÅVS) slamfråganinteärlöst detfinnsettfortsattständigtbehovavavfallsinformationtillallmänheten 3:1

37 Bilaga 4 Kommunfakta och avfallsorganisation Orientering GislavedskommunsomärbelägenJönköpingslänSmålandärentypiskskogskommun. Landskapetutgörstillstörstadelenavbarrskogblandatmedlövträdmendetfinnsävenrikligt medmyrarochåker-ochbetesmarkerbryteravskogslandskapet.kommunenhar388sjöar varavbolmenärdenstörstaochånnissanflytergenomkommunensomenpulsåder. Kommunenstotalaarealärca224km ochlandarealenärca141km 2 kommunenfinns tätortermedgislavedsomcentralort.kommunengränsartillkommunernavaggeryd,gnosjö, Värnamo,Jönköping,Ljungby,Hylte,Falkenberg,SvenljungaochTranemo. FIGUR5:GISLAVEDSKOMMUN,ORTEROCHBEFOLKNINGSTALSAMTANGRÄNSANDEKOMMUNER 4:1

38 Befolkning och sysselsättning Kommunenhadevidutgångenav2008,29380invånarevaravca80varbosattatätort,se Figur5. EnligtGislavedskommunsbefolkningsprognosföråren såkommerdetattskeen fortsattsvagminskningavinvånarantaletnertillca28700invånare.underår2008fanns kommunen14229hushållvarav984småhusochövriga292lägenheterflerfamiljshus. kommunenfanns953fritidshus.arbetsmarknadenärvarieradochsysselsättningfinnsinom industri,jord-ochskogsbruk,handelochservicesamtoffentligförvaltning. Setttillantaletarbetstillfällendominerarnäringsgrenarsåsomtillverkningochutvinning,vård ochomsorgsamthandelochkommunikation.detprivatanäringslivetdominerasav tillverkningsindustrin,framföralltinomplast-,gummi-,metall-,träochverkstadsindustrinsom extrioplastab,gislavedgummiabochisabergrapidab. Setttillomsättningenärskogsbruketdenstörstanäringsgrenen.Störstarbetsgivareärden kommunalaorganisationen. AvTabellframgårattnettopendlingeninkommunenunderår2008,varca500personer. TABELL3:ANTALARBETSTILLFÄLLENOCHFÖRVÄRVSARBETANDEGISLAVEDSKOMMUN2008(SCBKOMMUNFAKTA 2010) Kommunal avfallsorganisation TekniskanämndenGislavedskommunärhuvudmanfördenkommunalaavfallshanteringen. Tekniskakontoretsvararförinsamlingochomhändertagandeavhushållensavfall,latrinoch tömningavslambrunnar(enskildabrunnarochslutnatankar)gislavedskommun.för insamling,tömningochborttransporteravolikaavfallsslaganlitasolikaentreprenörer. TillsynenutövasavLänsstyrelsenJönköpingslänochBygg-ochmiljönämndenGislaveds kommun. 4:2

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-07 Handläggare: Jan Paymer, tf. renhållningschef Telefon: 0176-716 97 E-post: jan.paymer@norrtalje.se Dnr: Till kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till antagande av ny avfallsplan

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Avfallsplan år 2017 2022 Säffle och Åmåls kommuner 1 Inledning Kommunens renhållningsordning omfattas av avfallsplan och renhållningsföreskrift. I avfallsplanen anges mål som kommunens renhållningsverksamhet

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning 1 MILJÖMÅL INOM EU Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Borlänge Kommun FÖRORD För varje kommun ska

Läs mer

Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn

Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Dnr 2014-265 Version 2014-05-16 Kommunstyrelsen 160315 53 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Åtgärdsprogram 2014-10-13 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

AVFALLSPLAN

AVFALLSPLAN Laxå januari 2013 LAXÅ KOMMUN AVFALLSPLAN 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13, 7 Dnr KS 2012294-450 FÖRORD Denna plan utgör Laxå kommuns avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Avesta Kommun SAMRÅD 2012-06-20 FÖRORD För varje

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Avfallsplan. Avfallsplan 1

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Avfallsplan. Avfallsplan 1 Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Avfallsplan Avfallsplan 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och

Läs mer

Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga till Avfallsplan Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 Sammanfattning Norrtälje kommun har tagit fram en ny avfallsplan för 2016-2019. Planens huvudsakliga syfte är att ange förutsättningar

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund s avfallsplan 2013-2016 ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN 2013-2016 s avfallsplan 2013-2016 FÖRORD Denna plan utgör s avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista Bilaga 7 Ordlista Avfall Avfall Sverige Avfallsfraktioner Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avfallsslag BAT Bioavfall Biogas Biologisk behandling Biologiskt avfall Bortskaffande

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Populärversion Hudiksvall kommun Förenklad version som komplement till utställning Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut ett förslag till avfallsplan för granskning under fyra

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 Reviderad 2014 En

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS Avfallsplan för Fastställd av: KF 96 2016-05-17 Diarienummer: KS. 2016.0099 Framtagen av: 29 2016-04-12 Diarienummer:. 2014.0080 Innehåll Innehåll... 1 Varför en avfallsplan?... 2 Utmaningar inom avfallsområdet...

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Flen, Katrineholm och Vingåker Strategier och mål Antagen i kommunfullmäktige 2012-11-29, 140 Version 2012-06-26 Förord För varje kommun ska det enligt

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

Avfallsplan för Västerviks kommun

Avfallsplan för Västerviks kommun 2015-2020 Avfallsplan för Västerviks kommun Sammanfattning av lokala mål och ambitioner Inledning Avfallsplan och Lokala föreskrifter för avfallshantering utgör tillsammans Renhållningsordningen för Västerviks

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning. Åtgärdsprogram. Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12

Plan för ökad återvinning och resurshushållning. Åtgärdsprogram. Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12 Plan för ökad återvinning och resurshushållning Åtgärdsprogram Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling 1 (17) FÖRORD Denna plan utgör Lekebergs kommuns avfallsplan enligt 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Kommunal Avfallsplan 2013-2017 Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Sammanfattning av förslag till Avfallsplan 2013 2017 Dalakommunerna Avesta Borlänge

Läs mer

Bilaga 6 Nationella mål, strategier och lagstiftning

Bilaga 6 Nationella mål, strategier och lagstiftning Avfallsplan för Eskilstuna kommun 24 augusti 2012 Bilaga 6 Nationella mål, strategier och lagstiftning Remisshandling 2012-08-24 1 1 INLEDNING I denna bilaga beskrivs några förändringar som har skett i

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Avfallsplan fo r Go tenekommun 2015-2025. Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx

Avfallsplan fo r Go tenekommun 2015-2025. Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx Avfallsplan fo r Go tenekommun 2015-2025 Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx Sammanfattning Att ta fram en avfallsplan är en viktig pusselbit i kommunens miljöarbete och ett krav från lagstiftaren.

Läs mer

1. Administrativa uppgifter

1. Administrativa uppgifter Avfallsplan för Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner Bilaga 6, Underlag till Länsstyrelsens sammanställning När avfallsplanen har antagits ska den beslutande myndigheten eller kommunen i ett

Läs mer

miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021

miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 bilaga 6: miljökonsekvensbeskrivning innehåll 1 Icke- teknisk sammanfattning...3 2 Bakgrund och syfte...3 3 Avfallsplanen...4

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1 ~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1 TEKNISKA KONTORET Kent Karlsson 2013-08-15 SALA KOMMUN. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013-08- 2 7 Yttrande över ny renhållningsordning for Västerås stad. Tekniska kontoret

Läs mer

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Inledning... 5 1.1 Miljöbedömning av avfallsplaner... 5 1.2 Samråd om miljöbedömning av avfallsplanen... 5 2 Avfallsplanens syfte

Läs mer

Remissynpunkter RUFS 2050"

Remissynpunkter RUFS 2050 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Remissynpunkter RUFS 2050" Dnr: TRN 2016-0047 SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd,

Läs mer

Nya styrmedel för en mer hållbar avfallshantering?

Nya styrmedel för en mer hållbar avfallshantering? Nya styrmedel för en mer hållbar avfallshantering? Göran Finnveden Miljöstrategisk analys fms KTH Exempel på existerande styrmedel Deponiförbud förbud att deponera brännbart och organiskt avfall Deponiskatt

Läs mer

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027 Bilagor 1 Nuvarande avfallssituation I vår kommun ansvarar kommunstyrelsens teknikutskott för avfallshanteringen. Tillsynen av verksamheten enligt Miljöbalken

Läs mer

Avfallsplan. Söderhamns kommun 2015-2030. Del 1 Strategier och mål. Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland.

Avfallsplan. Söderhamns kommun 2015-2030. Del 1 Strategier och mål. Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland. Avfallsplan Söderhamns kommun 2015-2030 Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland. Del 1 Strategier och mål Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 Förord För varje kommun ska det enligt

Läs mer

Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun

Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Strategier och mål Antagen i kommunfullmäktige 2015-02-23 Förord För

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen till stor del styrs

Läs mer

Konsekvensanalys Bilaga 6 1(4)

Konsekvensanalys Bilaga 6 1(4) Konsekvensanalys Bilaga 6 1(4) Konsekvensanalys av avfallsplanen Inledning Med denna kortfattade konsekvensanalys av avfallsplanens målområden och dess mätbara mål, ges en sammanfattande överblick över

Läs mer

Bilaga 4 Mål, strategier och lagstiftning

Bilaga 4 Mål, strategier och lagstiftning Bilaga 4 Mål, strategier och lagstiftning INTRODUKTION I denna bilaga beskrivs några förändringar som har skett i lagstiftningen under år 2011 och en sammanställning av de viktigaste lagarna, målen och

Läs mer

Avfallsplan. Söderhamns kommun Del 2 Åtgärder. Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland.

Avfallsplan. Söderhamns kommun Del 2 Åtgärder. Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland. Avfallsplan Söderhamns kommun 2015-2030 Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland. Del 2 Åtgärder Antagen av kommunstyrelsen 2016-01-12 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap

Läs mer

På gång nationellt och inom EU

På gång nationellt och inom EU På gång nationellt och inom EU Större omvärldsfrågor: På gång nationellt inom avfallsomr Utredning om översyn av avfallsområdet (dir. 2011:66): Allmän översyn av avfallsområdet Tre huvuddelar: 1. Avser

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (11)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (11) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (11) H 2 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR LOMMA KOMMUN AVFALLSPLAN Denna Avfallsplan bildar tillsammans med dokumentet Föreskrifter om avfallshantering renhållningsordning för Lomma kommun.

Läs mer

Avfallsplan. för. Sigtuna kommun

Avfallsplan. för. Sigtuna kommun Avfallsplan för Sigtuna kommun 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 17 december 2015, 198 2 SAMMANFATTNING Hanteringen av kommunens avfall är en av de viktiga framtidsfrågorna för miljön. Nya miljöoch

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Täby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Bestämmelserna är antagna av kommunfullmäktige.

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Täby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Bestämmelserna är antagna av kommunfullmäktige. nov 2014 Definitioner ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Täby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Bestämmelserna är antagna av kommunfullmäktige. Avfall Med avfall avses varje föremål,

Läs mer

Linda Eliasson. Avfallsstrateg

Linda Eliasson. Avfallsstrateg Linda Eliasson Avfallsstrateg Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Stödjande verksamhet Fjärrvärme Fjärrkyla El El Fordonsgas Sortering Insamling prod.avf Miljösamordning Vågmottagningskontr. ÅVC

Läs mer

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: AVFALLSPLAN 1. Inledning...3 2. Sammanfattning...4 3. Bakgrund och förutsättningar...5 3.1 Internationella mål... 5 3.2 Nationella och regionala mål... 5 3.3 Lagar och förordningar...

Läs mer

AVFALLSPLAN - AKTIVITETSDEL 2013-2020

AVFALLSPLAN - AKTIVITETSDEL 2013-2020 AVFALLSPLAN - AKTIVITETSDEL 2013-2020 1. Inledning Aktivitetsdelen är en idékatalog med förslag på enhetsmål och aktiviteter för avfallshanteringens mål. Aktivitetsdelen ska vara ett aktivt dokument som

Läs mer

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar.

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar. INFORMATION OM VERKSAMHETSAVFALL Innehållsförteckning Avfallshantering vid företag... 3 Avfall och avfallskod... 3 Verksamhetsavfall och hushållsavfall... 4 Verksamhetsutövaren... 4 Verksamhetsavfall...

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Avfallsplan 2009-2012. Kortversion

Avfallsplan 2009-2012. Kortversion Avfallsplan 2009-2012 Kortversion 2 Avfallsplanering I svensk miljölagstiftning krävs att varje kommun har en avfallsplan. Planen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 ii sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 17 (24) 212 Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 Dnr 2013/293 INLEDNING Sala kommun har erbjudits möjlighet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28

Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28 1 FÖRORD Denna plan utgör Eskilstuna kommuns avfallsplan enligt 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan (NFS

Läs mer

Datum. Antagen av kommunfullmäktige Dokumentnamn: Strategi för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun

Datum. Antagen av kommunfullmäktige Dokumentnamn: Strategi för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun Datum för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun Utgör del av kommunens renhållningsordning (avfallsplan och renhållningsföreskrifter) enligt 15 kap, 11 MB Antagen av: Kommunfullmäktige 268 2016-12-19

Läs mer

avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 Antagen av kommunfullmäktige 2013-xx-xx

avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 Antagen av kommunfullmäktige 2013-xx-xx avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 Antagen av kommunfullmäktige 2013-xx-xx innehåll 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3 3 Mål och åtgärder...4 3.1 Nationella miljökvalitetsmål...4 3.2 Regionala och

Läs mer

AVFALLSPLAN

AVFALLSPLAN AVFALLSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-23 122 Gäller fr.o.m. 1 april 2011 Förord Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är alla kommuner i Sverige skyldiga att ha en renhållningsordning, bestående

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Avfallsplan för Robertsfors kommun

Avfallsplan för Robertsfors kommun Avfallsplan för Robertsfors kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2006-02-23 10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 6 1.1 Utgångspunkter... 6 1.2 Syfte och metod... 7 1.3 Begreppsförklaring...

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen

Läs mer

Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn

Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Version 2014-05-16 Kommunfullmäktige 16-04-04 24 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

UNDERLAG TILL AVFALLSPLAN 2006-2010

UNDERLAG TILL AVFALLSPLAN 2006-2010 UNDERLAG TILL AVFALLSPLAN 2006-2010 Förord Avfallshanteringen i Sverige har under senare år genomgått kraftiga förändringar inom en rad områden. På initiativ av samarbetsorganet DalaAvfall har Dalarnas

Läs mer

Strömsunds kommuns avfallsplan 2013-2016

Strömsunds kommuns avfallsplan 2013-2016 Titel: Avfallsplan Id nr: Version: 1.0 Typ: Plan Fastställd: KF 0220, 14 Giltighetstid: 2016 Uppdateras: Strömsunds kommuns avfallsplan 2016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Resultat av den förra

Läs mer

AVFALLSPLAN 2010-04-22. Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-22

AVFALLSPLAN 2010-04-22. Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-22 AVFALLSPLAN 2010-04-22 Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 4 Vad är avfall Ansvarsfördelning Tillgänglighet Avfallsplanens syfte och mål Varför behövs

Läs mer

Beskrivning och konsekvensanalys av förslag till revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan

Beskrivning och konsekvensanalys av förslag till revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Catarina Östlund Tel: 08-698 10 47 catarina.ostlund@naturvardsverket.se Konsekvensanalys 2005-09-22 Dnr 641-4711-05 Beskrivning och konsekvensanalys av förslag

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Lokalt tillägg för Partille kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Partille kommun till avfallsplan A2020 Diarienummer: KS/2014:131 Lokalt tillägg för Partille kommun till avfallsplan A2020 Samhällsbyggnadskontoret KF 68, 2014-09-02 Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund... 2 2.1 Syftet med Partille kommuns

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning 2013-2017 Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Strategier och mål Gagnefs kommun Beslutad i kommunfullmäktige

Läs mer

AVFALLSPLAN Haparanda kommun

AVFALLSPLAN Haparanda kommun AVFALLSPLAN Haparanda kommun Fastställd av kommunfullmäktige 201-06-16 Innehåll Inledning... 3 Definitioner och begrepp... 3 Mål för svensk avfallshantering... Avfallshantering idag... 6 Producentansvar...

Läs mer

Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin

Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program - vad är på gång? Christina Jonsson 22 februari 2012 1 Jag kommer att ta upp: Den kommande nationella avfallsplanen

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Förslag till 2013-2020

Förslag till 2013-2020 Förslag till ny Avfallsplan 2013-2020 Förord Avfallsplanen är vår kompass Det är i vår avfallsplan som KSRR sätter sina ambitioner. Här anger vi våra målområden och vad vi vill uppnå. Vi gör det gemensamt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, 14SPN/0326 Avfal splan 20 14

Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, 14SPN/0326 Avfal splan 20 14 Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, 14SPN/0326 Avfallsplan 2014 Innehåll Inledning 3 Avfallspolitik 4 Vision, mål, aktivitet och uppföljning 5 Miljöbedömning 8 Fakta om Värmdös avfall 9 Handlingsplan

Läs mer

Gemensamma delar hanterar enbart avfall under kommunalt ansvar. Avfall under verksamhetsansvar hanteras lokalt eller via regionala miljömål.

Gemensamma delar hanterar enbart avfall under kommunalt ansvar. Avfall under verksamhetsansvar hanteras lokalt eller via regionala miljömål. Förord Avfallshanteringen i Sverige har under senare år genomgått kraftiga förändringar inom en rad områden. På initiativ av samarbetsorganet DalaAvfall har Dalarnas samtliga kommuner i samarbete med länsstyrelsen

Läs mer

AVFALLSPLAN BORLÄNGE KOMMUN. Beslutad i kommunfullmäktige 2007-03 - 29

AVFALLSPLAN BORLÄNGE KOMMUN. Beslutad i kommunfullmäktige 2007-03 - 29 AVFALLSPLAN BORLÄNGE KOMMUN Beslutad i kommunfullmäktige 2007-03 - 29 Innehåll 1 Nuvarande avfallshantering 1 1.1 Hushållsavfall 1 1.2 Verksamhetsavfall 2 1.3 Avfallsmängder 2 2 Lagar, miljömål och riktlinjer

Läs mer

Avfallsplan för Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge kommuner (VESU)

Avfallsplan för Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge kommuner (VESU) Avfallsplan för Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge kommuner (VESU) Antagen av kommunfullmäktige i Vetlanda kommun 2008-06-18 Gäller från 2008-07-01 Justerat 2010-03-17 (Dnr 2010/KA0054) Avfallsplan

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Gällivare Kommuns renhållningsordning

Gällivare Kommuns renhållningsordning Gällivare Kommuns renhållningsordning Avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering Denna renhållningsordning gäller för Gällivare kommun och berör dig som bor och verkar i kommunen. För varje kommun

Läs mer

Remiss: Förslag till renhållningsordning för Uppsala kommun

Remiss: Förslag till renhållningsordning för Uppsala kommun KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2013-08-15 UAN-2013-0399.73 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Remiss: Förslag till renhållningsordning för

Läs mer

Avfallsplan 2014-2020. Kalmarsundsregionens Renhållare

Avfallsplan 2014-2020. Kalmarsundsregionens Renhållare Avfallsplan 2014-2020 Kalmarsundsregionens Renhållare Förord Avfallsplanen är vår kompass Det är i vår avfallsplan som Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) sätter sina ambitioner. Här anger vi våra

Läs mer

AVFALLSPLAN 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

AVFALLSPLAN 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INNEHÅLLSFÖRTECKNING: AVFALLSPLAN 2008 1. Inledning...1 2. Sammanfattning...2 3. Bakgrund och förutsättningar...3 3.1 Internationella mål... 3 3.2 Nationella och regionala mål... 3 3.3 Lagar och förordningar...

Läs mer

Avfallsplan Valdemarsviks kommun 2012 2017

Avfallsplan Valdemarsviks kommun 2012 2017 Avfallsplan Valdemarsviks kommun 2012 2017 Förord Avfallshanteringen i Sverige genomgår ständigt förändringar, förbättringar och anpassningar. Miljöforskning öppnar upp för nya möjligheter och har under

Läs mer

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan Bilaga 2 av nuvarande avfallsplan Vindelns kommuns nu gällande avfallsplan är från 1993, antagen i fullmäktige 1993-11- 15 är ålderstigen och målen som då var uppsatta är uppfyllda. Beskrivning om målen

Läs mer

Avfallsplan. för. Sigtuna kommun

Avfallsplan. för. Sigtuna kommun Avfallsplan för Sigtuna kommun Avfallsplan 2010 för Sigtuna kommun har tagits fram under år 2009-2010. Arbetet har genomförts av en projektgrupp bestående av följande personer: Henrik Lilliehöök, renhållningschef

Läs mer

Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Datum 2012-05-09

Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Datum 2012-05-09 1 / 20 Grästorps renhållningsordning Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-26, 25. (Dnr 205/2011). Del 2 Avfallsplan Sammanfattning Denna plan beskriver hur Grästorps kommun ska arbeta med avfallshantering

Läs mer