Avfallsplan för Tierps kommun 15 maj Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för Tierps kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avfallsplan för Tierps kommun 15 maj 2012. Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för Tierps kommun"

Transkript

1 Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för Tierps kommun

2 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING En ny avfallsplan för Tierps kommun har tagits fram. När en kommun upprättar en avfallsplan ska kommunen göra en miljöbedömning av planen om planens genomförande antas medföra betydande miljöpåverkan. Genomförande av planen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan och den ska därför miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. Avfallsplanen beskriver bland annat nuvarande avfallshantering, mål för framtidens avfallshantering, åtgärder för att nå målen och uppföljning av hur väl målen i föregående avfallsplan har uppnåtts. Planen är ett kommunalt upprättat styrdokument som påverkar, och påverkas av, andra kommunala planer och program såsom översikts- och detaljplaner och kommunens tillsynsplan. Avfallsplanens mål och åtgärder bidrar till uppfyllande av nationella miljökvalitetsmål. De nationella miljökvalitetsmål som berörs i störst utsträckning är God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö som bedöms påverkas i positiv riktning till följd av planens genomförande. Avfallsplanens genomförande bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormer överskrids. Avfallsplanen bedöms sammantaget ha övervägande positiva miljö- och hälsoeffekter. Positiv miljöpåverkan och påverkan på människors hälsa bedöms uppstå främst till följd av åtgärder kopplade till: Införande av separat insamling av matavfall Sluttäckning av Gatmots nedlagda deponi Biologisk behandling av matavfall ger ett jordförbättringsmedel och, om avfallet rötas, biogas som kan ersätta fossila bränslen, vilket ger mindre utsläpp av klimatpåverkande koldioxid och andra miljö- och hälsostörande ämnen till luften. Beroende på hur insamlingen sker kan mängden transporter i insamlingsledet öka något, men de positiva effekterna bedöms överväga de negativa. På sikt är åtgärder vid nedlagda deponier mycket viktigt, exempelvis med avseende på sluttäckning och tätning av Gatmots nedlagda deponi, men även kontroll och åtgärder vid de sex övriga prioriterade nedlagda deponierna. Dessa åtgärder tar lång tid och är komplicerade, inte minst ur ansvarssynpunkt. Flera åtgärder i avfallsplanen syftar till att förändra beteenden, exempelvis information för att öka återanvändning, öka återvinning eller informera hushåll och verksamheter om farligt avfall i syfte att öka källsorteringen. Det tar lång tid att förändra beteenden och utfallet är svårt att bedöma i dagsläget, men på lång sikt kan det få stor positiv påverkan genom bättre resurshushållning och minskade diffusa utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen. Sammanfattningsvis bedöms de negativa konsekvenserna av genomförandet av föreslagen avfallsplan vara små. De positiva miljökonsekvenserna bedöms överstiga de negativa konsekvenserna. Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till nationella miljökvalitetsmål. 1(18)

3 För att motverka negativ miljöpåverkan och optimera positiv påverkan till följd av ökad sortering av avfall föreslås att: I utredningen angående val av insamlingssystem för matavfall noga belysa de miljömässiga konsekvenserna av respektive system i syfte att välja det system som är miljömässigt bäst samt bidrar till hållbar utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Utredningen bör även belysa pedagogiken i systemet då detta är viktigt för systemets funktion. Vidare bör systemets återvinningsgrad 1 belysas och det system som har en hög återvinningsgrad bör beaktas i vidare diskussioner om val av insamlingssystem. Eventuella diffusa utsläpp från de sex prioriterade nedlagda deponierna bör övervakas och vid behov åtgärdas i enlighet de kontrollprogram som föreslås upprättas enligt avfallsplanen. Uppföljning av avfallsplanen inklusive uppföljning och övervakning av betydande miljöpåverkan ska ske årligen enligt beskrivningen i avfallsplanen. 1 Mängd avfall till biologisk behandling. Ta exempelvis hänsyn till eventuella förluster från avfallslämnaren till behandling och andelen av den potentiellt utsorterbara mängden matavfall som faktiskt sorteras ut. 2(18)

4 INNEHÅLL 1 INLEDNING BAKGRUND MILJÖBEDÖMNING, BEHOV OCH SYFTE AVFALLSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN AVFALLSPLANENS SYFTE AVFALLSPLANENS INNEHÅLL AVFALLSPLANENS FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA PLANER OCH PROGRAM ALTERNATIV BEDÖMNINGSGRUNDER UNDERLAG AVGRÄNSNINGAR MILJÖKVALITETSMÅL MILJÖKVALITETSNORMER BEAKTANDE AV MILJÖKVALITETSMÅL I AVFALLSPLANEN MILJÖPÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS MÅLOMRÅDE RESURSHUSHÅLLNING I AVFALLSPLANEN Inriktningsmål, mätbara mål och åtgärder Nuvarande förhållande Miljökonsekvenser MÅLOMRÅDE MINSKAD MILJÖBELASTNING I AVFALLSPLANEN Inriktningsmål, mätbara mål och åtgärder Nuvarande förhållande Miljökonsekvenser MÅLOMRÅDE KUNDFOKUS OCH KVALITETSSÄKRING I AVFALLSPLANEN Inriktningsmål, mätbara mål och åtgärder Nuvarande förhållande Miljökonsekvenser SAMMANFATTANDE BEDÖMNING BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ÅTGÄRDER MOT NEGATIV MILJÖPÅVERKAN ÅTGÄRDER SOM BÄST BEHANDLAS I PRÖVNING AV ANNAT ÄRENDE, I ANDRA PLANER ELLER PROGRAM UPPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING REFERENSER (18)

5 1 INLEDNING 1.1 BAKGRUND En ny avfallsplan för Tierps kommun har tagits fram. Kommunfullmäktige planeras anta planen sommaren eller hösten år Den tidigare avfallsplanen antogs av kommunfullmäktige år När en kommun upprättar en avfallsplan ska kommunen göra en miljöbedömning av planen om planens genomförande antas medföra betydande miljöpåverkan. Inom ramen för miljöbedömningen ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas med syfte att identifiera, beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan som planens genomförande kan antas medföra. Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd ska också identifieras, beskrivas och bedömas. MKB-dokumentet ska innehålla de uppgifter som är rimliga utifrån aktuell kunskap, avfallsplanens detaljeringsgrad, allmänhetens intresse och vetskap om att vissa gemensamma frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter. 1.2 MILJÖBEDÖMNING, BEHOV OCH SYFTE Avfallsplanen för Tierps kommun bedöms medföra kunna medföra betydande miljöpåverkan. Skälet till ställningstagandet är att planen anger förutsättningar för tillstånd för Gatmots avfallsanläggning, som är en sådan verksamhet som anges i bilaga 3 till Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivning. Genomförandet av avfallsplanen handlar om ökad återanvändning, förbättrad sortering av avfall och införande av sortering av matavfall. Genomförande av planen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan och den ska därför miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. Syftet med miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planen och på så vis främja en hållbar utveckling genom att tidigt i planeringsstadiet ta hänsyn till relevanta miljöfrågor. Syftet med avfallplanen är också att främja hållbar utveckling och miljöfrågorna har vanligtvis en central roll i utformning av åtgärder i avfallsplanen och bidrar därmed oftast till positiv miljöpåverkan. Trots detta kan vissa åtgärder i vissa fall antas medföra både positiv och negativ miljöpåverkan. Exempel på åtgärder som kan bidra till både positiv och negativ miljöpåverkan är åtgärder kopplade till att öka möjligheterna till källsortering. Dessa åtgärder kan bidra till positiv miljöpåverkan genom att mängden avfall som återvinns ökar och därmed att behovet av jungfruligt material minskar samt minskad energiåtgång vid produktion från återvunnet material. Samma åtgärder kan också bidra till negativ miljöpåverkan genom att ökade transporter i samband med tömning eller avlämning av avfall leder till ökade utsläpp och förhöjda bullernivåer. 4(18)

6 2 AVFALLSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN AVFALLSPLANENS SYFTE Syftet med att upprätta en ny avfallsplan för Tierps kommun år 2012 är att: Ge en samlad bild av nuvarande avfallshantering Ange mål och åtgärder för att minska avfallet och öka återvinningen Styra utvecklingen av avfallshanteringen så att en hållbar utveckling främjas Vara ett verktyg för att kommunicera behov av förändringar av hanteringen för att möta samhällets nya krav inom området 2.2 AVFALLSPLANENS INNEHÅLL Avfallsplanen kommer att baseras på Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:6) om innehållet i en kommunal avfallsplan. I avfallsplanen redovisas bland annat: Mål och åtgärder Nuvarande hantering av avfallet, insamlingssystem, avfallsmängder och behandlingsmetoder Förhållanden som påverkar avfallets mängd och sammansättning Uppgifter om anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall samt nedlagda deponier som finns i regionen Beskrivning av uppföljning Avfallsplanen innehåller tre målområden. Resurshushållning handlar om ökad källsortering, återanvändning och återvinning med bland annat insamling av matavfall. Bland annat ska alla kommunala verksamheter ha möjlighet att sortera sitt avfall. Alla bostadshus i TierpsByggens regi ska ha källsorteringshus för sortering av sitt avfall. Minskad miljöbelastning handlar om åtgärder vid nedlagda deponier, inklusive Gatmot, översyn av insamlingen av farligt avfall och minskad nedskräpning. Kundfokus och kvalitetssäkring handlar om information, kommunikation och ökad service samt digital identifiering av behållare. För utförligare information om avfallsplanens innehåll hänvisas till plandokumentet Avfallsplan för Tierps kommun år AVFALLSPLANENS FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA PLANER OCH PROGRAM Avfallsplanen är ett kommunalt upprättat styrdokument som påverkar andra kommunala planer och program såsom översiktsplan, detaljplaner, miljöprogram och kommunens tillsynsplan. 5(18)

7 2.4 ALTERNATIV Enligt miljöbalken ska i en MKB rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. Nollalternativet Nollalternativet avser en situation som kan uppstå om föreslagen avfallsplan inte genomförs. Om inte förslaget till ny avfallsplan genomförs skulle föregående avfallsplan kvarstå och fortsätta gälla. Föregående plan antogs år 1996 vilket är tiden före Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:06) och allmänna råd avseende innehåll och utformning av kommunala avfallsplaner. Föregående plan antogs även innan kraven på miljöbedömning av planer och program fördes in i svensk lagstiftning. Planen innehåller inte en relevant beskrivning av avfallshanteringen eller relevant mål och åtgärder. Nollalternativet innebär därmed att avfallsplanen ej skulle uppfylla nu gällande lagstiftning och är således ej ett relevant alternativ att jämföra föreslagen plan mot. Andra alternativ Det har inte varit aktuellt att föreslå en alternativ inriktning för avfallsplanen. Under processen med att arbeta fram ett förslag till ny avfallsplan har diskussioner förts om olika ambitionsnivåer för mål och åtgärder. Föreslagen ambitionsnivå bygger på vad Tierps kommun anser vara realistiskt att åstadkomma inom ungefär fyra år, vilket är den tidsram som anges för de mätbara målen. Konsekvenserna av att den föreslagna avfallsplanen inte skulle genomföras i sin helhet eller enligt den tidplan som föreslås kommenteras i MKB:n. 3 BEDÖMNINGSGRUNDER 3.1 UNDERLAG Bedömningen av hur planens genomförande påverkar människors hälsa och miljön har genomförts utifrån de underlag som funnits tillgängliga om miljösituationen idag. Dessa underlag är: Förslag till avfallsplan för Tierps kommun, år 2012 Miljöbalken samt tillhörande förordningar Förslag till nationell avfallsplan, Naturvårdsverket Förslag till nationella miljökvalitetsmål Samråd med Länsstyrelsen, muntligt Utöver dessa underlag har även diskussioner först med representanter för Tierps kommun samt med projektledaren för avfallsplanen. Utifrån detta har konsulternas erfarenheter bidragit till bedömningen. 3.2 AVGRÄNSNINGAR Väsentliga miljöaspekter Redovisningen i MKB:n fokuseras på de mest väsentliga miljöaspekterna. Väsentliga miljöaspekter är viktiga frågor för hur stor miljöpåverkan avfallshanteringen ger upphov till. Tyngdpunkten i MKB:n ligger på de avfallsfrågor där Tierps kommun själva har rådighet över hanteringen och behandlingen av avfallet. 6(18)

8 Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i kommunal avfallsplan ska det finnas en beskrivning av hur målen i avfallsplanen kan bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen respektive de regionala målen nås. Detta beskrivs i denna miljökonsekvensbeskrivning. Väsentliga miljöaspekter för avfallshanteringen bedöms vara: Människors hälsa Materiella tillgångar och resurshushållning Luft och klimatfaktorer Mark och vatten Bebyggelse Hur genomförandet av avfallsplanen påverkar miljön beror på påverkan från direkta och indirekta åtgärder för att nå de mål som anges i planen. Beskrivningen i avsnittet Miljöpåverkan, effekt och konsekvenser struktureras utifrån de målområden som anges i avfallsplanen. Påverkan beskrivs övergripande utifrån vad som har bedömts rimligt med hänsyn till planens innehåll och detaljeringsgrad. Miljöpåverkan från de anläggningar som finns i kommunen hanteras inom ramen för tillståndsprövning/anmälningsärende och tillsyn för dessa anläggningar. Geografisk och tidsmässig avgränsning Miljöbedömning och MKB fokuserar på påverkan i Tierps kommun. Avfallshanteringen är dock inte enbart lokal. Transporter till anläggningar utanför den egna kommunen förekommer i stor utsträckning. Transporternas miljöåverkan bedöms därför generellt. Miljöpåverkan som kan antas uppstå till följd av behandling av avfall vid behandlingsanläggningar i andra kommuner hanteras i tillståndsansökan till dessa anläggningar och berörs inte här. Bedömningen görs av genomförandet av planen fram till 2016, vilket är tidsperspektivet för de mätbara mål som formulerats i avfallsplanen. 3.3 MILJÖKVALITETSMÅL Riksdagen har antagit sexton nationella miljökvalitetsmål. Målen ska styra all verksamhet i Sverige mot en hållbar utveckling för att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en god och hälsosam livsmiljö. Målen vilar på fem grundläggande värden som syftar till att främja människors hälsa, värna om den biologiska mångfalden och naturmiljön, ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena, bevara ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga samt trygga en god hushållning med naturresurserna. Genomförandet av avfallsplanen påverkar flera av dessa mål både direkt och indirekt. De mål som påverkas främst är: Begränsad klimatpåverkan God bebyggd miljö Giftfri miljö 7(18)

9 3.4 MILJÖKVALITETSNORMER Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken som används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. Avfallsplanens genomförande bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormer överskrids. 4 BEAKTANDE AV MILJÖKVALITETSMÅL I AVFALLSPLANEN Miljökvalitetsmålen beaktas i planen genom att planen som helhet syftar till att främja hållbar utveckling och åtgärderna i synnerhet ska genomföras med syfte att främja en god miljö och människors hälsa. Avfallsplanen beaktar relevanta miljökvalitetsmål genom att de föreslagna etappmålen till miljökvalitetsmålen har varit vägledande i processen att formulera mål och åtgärder i avfallsplanen. Under arbetet med avfallsplanen har det funnits förslag till etappmål 2 och förslag till nationell avfallsplan med tillhörande förslag på mål. Regeringen har, i maj år 2012, fattat beslut om 13 nya etappmål inom fyra prioriterade områden: luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald. Det är utifrån de mål som berör avfallshanteringen som bedömningen görs, se tabell 1 nedan. Dessa nationella mål är främst kopplade till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Genomgående gäller att avfallsplanens mål är i linje med nationella mål, men målen är inte formulerade med samma procentsatser eller samma referensår där sådana anges i de nationella målen. Ambitionsnivån kan därför inte jämföras mellan riket som helhet och Tierps kommun på annat sätt än om kommunen avser att arbeta med en fråga kopplad till ett visst etappmål eller inte. Genomförande av avfallsplanen bidrar indirekt till uppfyllande av miljökvalitetsmålen begränsad klimatpåverkan och giftfri miljö genom förbättrad resurshushållning, översyn av insamlingen av farligt avfall, tillsyn med avseende på farligt avfall och bättre kontroll på prioriterade nedlagda deponier. I viss mån kan målet begränsad klimatpåverkan påverkas negativt av eventuellt ökade transporter till följd av ökad insamling av sorterat avfall. Åtgärder för att minska påverkan från transporter är inte aktuella under denna avfallsplaneperiod, men föreslås beaktas vid kommande upphandlingar av transporter och framtida förnyelse av fordonsparken för insamling. Sammantaget bedöms miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö påverkas i positiv riktning av avfallsplanens åtgärder. Genomförandet av avfallsplanen bedöms varken bidra eller motverka i betydande omfattning till att det nationella miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan eller giftfri miljö uppfylls. 2 Miljömålsberedningens förslag till etappmål till de nationella miljökvalitetsmålen. 8(18)

10 Tabell 1 Nationella mål och hur avfallsplanen bidrar till att de nationella målen uppfylls. Relevanta föreslagna nationella mål Etappmål 3 Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att insatser ska vidtas senast 2018 så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara. Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att insatser ska vidtas senast 2020 så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent. Avfallsplanens mål och åtgärder Mål och åtgärder för att införa separat insamling av matavfall finns. Mål för tillsyn finns. Mål i Nationella Avfallsplanen 4 År 2015 har matavfallet minskat med minst 20 procent jämfört med år År 2015 tas minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp tillvara och återförs till produktiv mark, varav minst hälften återförs till åkermark. 5 Återanvändningen av hushållsavfall ska öka, bland annat genom att det ska bli enklare för hushållen att lämna avfall och produkter för återanvändning. Konsumtionen av textilier från nyråvara ska minska, bland annat genom att återanvändning och materialåtervinning ökar. Materialåtervinning av hushållsavfall ska öka och minst 90 % av hushållen ska vara nöjda med insamlingen. Mål och åtgärd finns för skolkök. Slam används för återställande av deponi. Mål och åtgärd anges för långsiktig strategi. Mål finns för ökad omsättning för återanvändning och åtgärder för information om hur saker kan lämnas till återanvändning. Inga mål eller åtgärder anges särskilt för textilier, men omfattas av kommunens generella mål för återanvändning och återvinning. Mål och åtgärder finns. 3 Källa: Avfall Sverige, att Naturvårdsverket (2011): Från avfallshantering till resurshushållning - Sveriges avfallsplan ", remissversion daterad Detta är ett av de tidigare delmålen till nationella miljökvalitetsmål. Inget beslut har ännu tagits om ett nytt etappmål som berör återföring av näringsämnen från avlopp. 9(18)

11 Relevanta föreslagna nationella mål Insamlingen av elavfall till materialåtervinning ska öka, speciellt för smått elavfall. Alla uttjänta fordon ska lämnas till auktoriserad bilskrotare och demonteringen bör öka och förbättras. Den miljö- och hälsomässigt säkra användningen av avfall och material i anläggningsarbeten ska öka. År 2017 har nedskräpningen i stadsmiljö minskat med minst 20 % jämfört med år Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier har minskat. Alla kommuner och länsstyrelser ska ha identifierat, inventerat och riskklassat alla nedlagda deponier. Anläggningar som förbränner avfall ska ha kontinuerlig provtagning av utsläpp av dioxiner och furaner. Allt avfall ska lagras och kontrolleras på ett sådant sätt att bränder i avfallslager inte uppstår. Antalet illegala transporter av avfall från Sverige ska minimeras. Avfallsplanens mål och åtgärder Inga mål eller åtgärder anges särskilt för elavfall. Mål och åtgärder finns för insamling av farligt avfall där elavfall ingår. Inga mål eller åtgärder anges särskilt för uttjänta fordon. Mål för tillsyn finns bland annat med avseende på hantering av farligt avfall. Inga mål eller åtgärder anges särskilt för anläggningsarbeten. Mål och åtgärder finns. Mål och åtgärder finns för att fortsätta arbeta med de högst prioriterade objekten. Nästan alla identifierade nedlagda deponier är klassificerade. Ej aktuellt i Tierps kommun. Inga mål eller åtgärder anges särskilt för detta. Inga mål eller åtgärder anges särskilt för detta. 10(18)

12 5 MILJÖPÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS Nedan bedöms hur genomförande av avfallsplanen påverkar miljön och de nationella miljömålen utifrån avfallsplanens tre målområden. Varje enskilt mätbart mål och varje enskild åtgärd kommenteras inte utan en bedömning har gjorts utifrån hur mätbara mål och åtgärder inom respektive målområde sammantaget påverkar hälsa och miljö. Beskrivningen av varje målområde följer följande struktur: En inledande översiktlig beskrivning över avfallsplanens inriktningsmål, mätbara mål och åtgärder. För utförligare information om avfallsplanens mål och åtgärder hänvisas till plandokumentet. Miljökonsekvenser av genomförandet av avfallsplanen. I kapitel 6 sammanfattas vilka av avfallsplanens målområden som ger upphov till betydande miljöpåverkan. 5.1 MÅLOMRÅDE RESURSHUSHÅLLNING I AVFALLSPLANEN Inriktningsmål, mätbara mål och åtgärder Avfallsplanens inriktningsmål inom målområdet resurshushållning är: Matavfall ska samlas in från hushåll och verksamheter, separat från annat avfall. Alla hushåll och verksamheter ska ha möjlighet att sortera sitt avfall. Hushåll och verksamheter bidrar till att minska avfallsmängderna och öka återanvändningen. De mätbara målen utgörs av åtgärdsmål kopplade till ovanstående inriktningsmål, exempelvis att år 2015 ska alla kommunens verksamheter kunna källsortera sitt avfall Nuvarande förhållande Sammantaget samlas ca ton avfall in från hushåll 6 ; kärl- och säckavfall, grovavfall, avfall som omfattas av producentansvar och farligt avfall. Ca 56 % av avfallet skickas till förbränning med värmeutvinning och elproduktion. Ca 38 % av avfallet skickas till materialåtervinning 7, inklusive biologisk behandling och ca 7 % deponeras, se figur 1. Motsvarande uppgifter om annat avfall än hushållsavfall finns inte tillgängliga. 6 En viss del avfall från verksamheter kan ingå i uppgiften. 7 En del av detta kan skickas till förbränning efter sorteringsanläggning. 11(18)

13 Figur 1 Behandling av insamlat avfall från hushåll i Tierps kommun. Avfall till biologisk behandling utgörs av latrin. Matavfall som hemkomposteras ingår inte. Enhet: ton Miljökonsekvenser Beskrivningen i detta avsnitt delas upp i minska avfallsmängderna och ökad återvinning Minska avfallsmängderna Genom att hindra ökningen av mängden avfall som behöver omhändertas minskar behovet av transporter till behandling och mängden material som utvinns ur jordskorpan minskar. Det är energieffektivt att inte nyproducera varor utan att i större utsträckning använda de som redan finns. Därigenom minskar också föroreningsbelastningen i miljön både i produktionsledet och i avfallsledet. Naturvårdsverket lyfter särskilt fram att det är viktigt att minska mängden mat som kastas i onödan. Den mat som köps hem av hushållen, ställs fram i butiker eller köps till exempelvis storkök och restauranger har gett upphov till miljöpåverkan i flera led; i jordbruket, vid livsmedelstillverkning och genom transporter. Den mat som kastas har då gett upphov till miljöpåverkan helt i onödan. I avfallsplanen finns åtgärder för att få fler människor medvetna om vikten med att inte kasta mat, genom att lyfta frågan i skolornas matserveringar. Kommunen har små möjligheter att påverka den totala mängden avfall som uppstår i samhället. I avfallsplanen finns informationsåtgärder för att öka människors medvetenhet om hur mängden avfall kan minskas, men de planerade insatserna är inte av sådan omfattning att de bedöms kunna påverka avfallsmängderna i någon betydande utsträckning. Finansiering av större insatser inom detta område bedöms inte kunna göras inom ramen för intäkter från avgifter för avfallshantering. Således bedöms omfattningen av insatserna vara små. Detta handlar i betydande utsträckning om konsumtions- och livsstilsfrågor där det tar mycket lång tid att förändra beteendet hos människor. Det är därför ett viktigt område att arbeta med, men det kan ta lång tid innan resultatet kan mätas i statistiken över avfallsmängderna. För närvarande bedöms mängden avfall i större utsträckning variera beroende på konjunktur än på förändringar i människors värderingar Detta förhållande förändras i takt med att fler människor blir medvetna om hur deras eget beteende påverkar miljö- och klimatförhållanden och det är ett långsiktigt förändringsarbete. 12(18)

14 Konsekvenserna av genomförandet av avfallsplanen bedöms vara obetydliga under åren Om samhället på längre sikt kraftigt kan minska mängden avfall som uppstår får detta stora, positiva konsekvenser för miljön. Ökad återvinning Biologisk behandling av matavfall ger ett jordförbättringsmedel och, om avfallet rötas, biogas som kan ersätta fossila bränslen, vilket ger mindre utsläpp av klimatpåverkande koldioxid och andra miljö- och hälsostörande ämnen till luften. Beroende på hur insamlingen sker kan mängden transporter i insamlingsledet öka något, men de positiva effekterna bedöms överväga de negativa. Införande av separat insamling av matavfall kan också medföra negativ miljöpåverkan genom att behovet av avfallsutrymmen kan öka. Behovet kan öka både i bostäder och i soprum vilket kan kräva om- och tillbyggnationer för fastighetsägare. Föreslagna åtgärder för att öka sorteringen av annat hushållsavfall, kan påverka bebyggelsen negativt i viss mån eftersom det i vissa fall kan behövas om- eller tillbyggnader för att få plats med behållare för olika typer av avfall i de kommunala verksamheterna. Negativa konsekvenser fås på grund av långa transporter till återvinningsanläggningar, t.ex. utsläpp av klimatpåverkande gaser som bidrar till växthuseffekten. De positiva effekterna av åtgärder för att öka återvinning av olika material är flera. Genom att i ökad utsträckning använda återvunnet material vid produktion istället för att utvinna nya råvaror från jordskorpan minskar energiåtgången och spridning av miljöfarliga ämnen. Erfarenheter från livscykelanalyser visar att nyttan ur ett miljöperspektiv är större vid materialåtervinning än vid förbränning, trots att mängden transporter bedöms öka. Det är således bättre ur miljöhänseende att återvinna material så många gånger som möjligt innan det förbränns. Konsekvenserna av transporterna bedöms därför totalt sett väl uppvägas av de positiva effekterna av materialåtervinning i ett helhetsperspektiv. Exempelvis beräknas 100 ton plastförpackningar som återvinns spara cirka 175 ton koldioxid. Detta motsvarar i sin tur cirka mils körning med en personbil. För 500 ton papper är motsvarande siffra cirka 750 ton koldioxid eller mil. Ett annat sätt att uttrycka energibesparingen är att det bedöms gå åt en tredjedel mindre energi om vi använder returfibrer till nytt papper än vid tillverkning från träd. I dagsläget är det oklart om insamlat matavfall kommer att komposteras eller rötas. Miljönyttan vid rötning är större än vid kompostering. Vid rötning produceras biogas som kan ersätta fossila bränslen. Exempelvis brukar 1 ton rötat matavfall beräknas kunna driva en biogasdriven personbil ca 125 mil. Genom att ersätta fossila bränslen med biogas minskar utsläppen till luft. Utsläpp av partiklar från biogasdrivna fordon till luft är ytterst små. Konsekvenserna under åren av genomförandet av avfallsplanen beror i stor utsträckning på hur snart separat insamling av matavfall kan införas. Det finns en stor potential att öka andelen av avfallet som materialåtervinns. Detta kan ske både genom sortering av matavfall och genom förbättrad sortering av annat hushållsavfall. Det är viktigt att kommunen förgår med gott exempel i dessa sammanhang, vilket är ett av målen i avfallsplanen. 13(18)

15 5.2 MÅLOMRÅDE MINSKAD MILJÖBELASTNING I AVFALLSPLANEN Inriktningsmål, mätbara mål och åtgärder Avfallsplanens inriktningsmål inom målområdet minskad miljöbelastning är: Den nedlagda deponin på Gatmot ska sluttäckas för att minimera läckage av miljöfarliga ämnen till omgivningen. Samtliga nedlagda deponier inom kommunen ska vara åtgärdade och riskklassade med högst riskklass 4. Nedskräpning på naturmark, gatu- och parkmark samt vid återvinningsstationer ska minska. Avfallets farlighet minskar och hanteringen av farligt avfall säkras. Det ska inte finnas farligt avfall blandat med annat avfall och farligt avfall, exempelvis överbliven färg och läkemedel, ska inte spolas ned i avloppet. De mätbara målen utgörs av åtgärdsmål kopplade till ovanstående inriktningsmål, exempelvis att ansvarsutredning ska göras för de sex högst prioriterade nedlagda deponierna innan år 2016 och översyn av insamlingssystemet för farligt avfall Nuvarande förhållande I Tierps kommun samlas ca 2,1 kg farligt avfall in per person. Riksgenomsnittet för insamlad mängd farligt avfall har ökat stadigt under de senaste fem åren och var ca 5,5 kg per person under år Nästan hälften av den insamlade mängden som ingår i riksgenomsnittet utgörs av impregnerat virke. Exkluderas impregnerat virke och asbest, som inte heller ingår i statistiken för farligt avfall från Tierps kommun, ligger Tierp strax under riksgenomsnittet för mängden insamlat farligt avfall från hushåll. Det har inte gjorts plockanalyser av avfallet i Tierp så det finns inga uppgifter om andelen farligt avfall som felaktigt lagts bland annat hushållsavfall. Nuvarande insamlingssystem för farligt avfall från hushåll bygger i stor utsträckning på obemannade miljöstationer som är placerade vid bensinstationer eller liknande där det finns personal som håller viss uppsikt över miljöstationen. Det finns risker med denna typ av avlämningsplatser eftersom ingen kontrollerar vad som lämnas och hur det lämnas. Det finns även risk för att avfallslämnaren, men också barn och ungdomar kommer i kontakt med farliga produkter i en miljöstation. Förutom den nedlagda deponin vid Gatmots avfallsanläggning finns sex prioriterade nedlagda deponier. Dessa sex deponier har undersökts och klassificerats under år Klassningen blev hög, klass 1 för en deponi och övriga klass Miljökonsekvenser Om avfallsplanens åtgärder, översynen av insamlingssystem för farligt avfall och tillsyn hos företag med avseende på hantering av farligt avfall, leder till säkrare insamling av farligt avfall och minskad risk för att farligt avfall blandas med annat avfall får detta flera positiva effekter. Positiv påverkan bedöms kunna uppstå genom minskad risk för direkta och diffusa utsläpp av miljöstörande ämnen från olika typer av farligt avfall som inte källsorteras eller omhändertas på ett korrekt sätt. Miljöeffekterna av detta bedöms bli en rikare biologisk mångfald genom renare livsmiljöer för flora och fauna. 14(18)

16 Vid god utsortering av farliga ämnen och material kan mängden utsläpp av skadliga ämnen i återvinningsledet minska. Riskerna för olyckor med t.ex. reaktiva eller lättantändliga ämnen minskar också vid god utsortering och separation av farligt avfall. Olyckor som annars kan ge personskador och negativ miljöpåverkan kring den plats där avfallet lagras och omhändertas och längs vägen där det transporteras. Åtgärder vid nedlagda deponier är mycket viktigt, exempelvis med avseende på sluttäckning och tätning av Gatmots nedlagda deponi, men även kontroll och åtgärder vid de sex övriga prioriterade nedlagda deponierna. Dessa åtgärder tar lång tid och är komplicerade, inte minst ur ansvarssynpunkt. Det finns risk för diffus spridning av miljöstörande ämnen från dessa deponier till omgivande mark och vatten. Minst två av deponierna ligger i närheten av kommunala vattentäkter. Genomförande av avfallsplanen kan ge minskad risk för upplagring av skadliga ämnen i människor och andra organismer, vilket minskar risken för påverkan på hälsa, fortplantning och risken för utslagning av känsliga organismer. Upprätthållande av god kvalitet på mark, grund- och ytvattentillgångar ger möjlighet att äta t ex fisk, bär och svamp utan restriktioner för att skydda människors hälsa. Konsekvenserna under åren av genomförandet av avfallsplanen bedöms bli liten. Inga omfattande åtgärder planeras. 5.3 MÅLOMRÅDE KUNDFOKUS OCH KVALITETSSÄKRING I AVFALLSPLANEN Inriktningsmål, mätbara mål och åtgärder Avfallsplanens inriktningsmål inom målområdet kundfokus och kvalitetssäkring är: Insamlingssystemet präglas av estetiskt tilltalande insamlingsplatser, god service, tillgänglighet, säkerhet, kostnadseffektivitet och god arbetsmiljö. De mätbara målen, som också speglar de åtgärder som planeras, anger att: År 2013 ska digital identifikation av behållare vara i drift. År 2016 ska 90% av hushållen vara nöjda med kommunens insamling av hushållsavfall. År 2015 ska samtliga bostadsfastigheter i Tierpsbyggens regi ha källsorteringshus 8 för sortering av hushållsavfall Nuvarande förhållande Det finns ingen uppgift om andelen hushåll som idag är nöjda med kommunens insamlingssystem. Enkät kommer att genomföras. Ca 90 % av bostadshusen i TierpsByggens regi har idag källsorteringshus Miljökonsekvenser Konsekvenserna av åtgärderna inom detta område är främst indirekta. 8 Samtliga bostadshus inom TierpsByggens regi har tillgång till fastighetsnära hämtning av sorterat avfall. Syftet med källsorteringshus är att få ett merenhetligt och estetiskt insamlingssystem. Därför tas denna åtgärd upp i detta målområde och inte inom området Resurshushållning. 15(18)

17 Genom att ha välfungerande insamlingssystem som kunderna är nöjda med kan sorteringen av avfallet förbättras, både med avseende på mängd och på kvalitet på det utsorterade materialet. Konsekvenserna av ökad återvinning anges i kapitel Genom att kvalitetssäkra insamlingssystemet genom digital identifikation av behållare minskar risken för att det finns hushåll som saknar hämtning av avfall och kanske hanterar sitt avfall på mindre lämpliga sätt ur miljösynpunkt. 6 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 6.1 BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN Genomgående gäller att avfallsplanens mål är i linje med nationella mål, men målen är inte formulerade med samma procentsatser eller samma referensår. Genomförande av avfallsplanen bidrar till uppfyllande av de nationella målen. Syftet med kommunala avfallsplaner är att främja hållbar utveckling. Av denna anledning är påverkan på människors hälsa och miljön i huvudsak positiv vid genomförande av en avfallsplan. Genomförandet av avfallsplanen medför flera positiva miljökonsekvenser, framförallt genom förbättrad hushållning med jordens ändliga resurser och minskad föroreningsbelastning i miljön, vilket är positivt från hållbarhetssynpunkt. De åtgärder som kan medföra störst betydande miljöpåverkan, i övervägande positiv påverkan, bedöms vara: Införa separat insamling av matavfall Sluttäckning av Gatmots nedlagda deponi Flera åtgärder i avfallsplanen syftar till att förändra beteenden, exempelvis information för att öka återanvändning, öka återvinning eller informera hushåll och verksamheter om farligt avfall i syfte att öka källsorteringen. Det tar lång tid att förändra beteenden och utfallet är svårt att bedöma i dagsläget, men på lång sikt kan det få stor positiv påverkan genom bättre resurshushållning och minskade diffusa utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen. Sammanfattningsvis bedöms de negativa konsekvenserna av genomförandet av föreslagen avfallsplan vara små. De positiva miljökonsekvenserna bedöms överstiga de negativa konsekvenserna. Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till nationella miljökvalitetsmål. 6.2 ÅTGÄRDER MOT NEGATIV MILJÖPÅVERKAN För att motverka negativ miljöpåverkan och optimera positiv påverkan av avfallsplanens åtgärder föreslås att : I utredningen angående val av insamlingssystem för matavfall noga belysa de miljömässiga konsekvenserna av respektive system i syfte att välja det system som är miljömässigt bäst samt bidrar till hållbar utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Utredningen bör även belysa pedagogiken i systemet då detta är viktigt för systemets 16(18)

18 funktion. Vidare bör systemets återvinningsgrad 9 belysas och det system som har en hög återvinningsgrad bör beaktas i vidare diskussioner om val av insamlingssystem. Eventuella diffusa utsläpp från de sex prioriterade nedlagda deponierna bör övervakas och vid behov åtgärdas i enlighet de kontrollprogram som föreslås upprättas enligt avfallsplanen. 6.3 ÅTGÄRDER SOM BÄST BEHANDLAS I PRÖVNING AV ANNAT ÄRENDE, I ANDRA PLANER ELLER PROGRAM Tillsyn Kunskapsläget när det gäller de avfallsanläggningar som är tillstånds- eller anmälningspliktiga och den verksamhet de bedriver bör hållas på en hög nivå. Detta görs bäst inom ramen för miljötillsynen och prioriteringar görs i den tillsynsplan som tas fram av tillsynsmyndigheterna. Inom ramen för miljötillsyn ingår även frågor om verksamheters hantering av farligt avfall. Fysisk planering Kunskaper om de nedlagda deponierna behöver tas till vara i den fysiska planeringen för att säkra att de inte tillåts påverka människors hälsa eller miljön i samband med inrättande av nya vattentäkter, exploateringsområden eller liknande. Vid fysisk planering och bygglov beaktas att utrymmen för sortering av avfall vid källan finns i tillräcklig omfattning vid bostäder och verksamheter. 7 UPPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING Enligt 6 kap 12 9 pkt Miljöbalken ska de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan redogöras. Enligt 18 är syftet att kommunen ska skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som planens genomförande faktiskt medförde för att få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte har identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas. Uppföljning av de åtgärder som förslås för att minska den negativa miljöpåverkan sker effektivast genom att den person eller den avdelningen inom kommunen som ansvara för uppföljningen av avfallsplanens mål och åtgärdsprogram även ansvarar för uppföljningen av miljöpåverkan. 9 Mängd avfall till biologisk behandling. Ta hänsyn till eventuella förluster från avfallslämnaren till behandling och andelen av den potentiellt utsorterbara mängden matavfall som faktiskt sorteras ut.. 17(18)

19 8 REFERENSER Skriftliga källor Bjerking (2011): PM Miljöteknisk markundersökning, sex kommunala deponier, Tierps kommun Miljömålsberedningen (2011): Etappmål i miljömålssystemet, delbetänkande av Miljömålsberedningen, SOU 2011:34. Naturvårdsverket (2011): Från avfallshantering till resurshushållning - Sveriges avfallsplan Remissutgåva Tierps kommun (2012): Förslag till avfallsplan år 2012 Muntliga källor Länsstyrelsen i Uppsala län Tierps kommun Tierps kommun Lars Andersson, miljöskyddshandläggare Jens Gissberg, renhållningschef Ylva Lestander, miljöinspektör Medverkande Miljö- och avfallsbyrån Miljö- och avfallsbyrån Marie Rytterstedt, miljöbedömning och MKBförfattare Malin Sernland, granskning 18(18)

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021

miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 bilaga 6: miljökonsekvensbeskrivning innehåll 1 Icke- teknisk sammanfattning...3 2 Bakgrund och syfte...3 3 Avfallsplanen...4

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Dnr KS/2014: Bilaga 6. Miljökonsekvensbeskrivning

Dnr KS/2014: Bilaga 6. Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning Icke-teknisk sammanfattning En ny avfallsplan från år 2014 har tagits fram för Strängnäs kommun. Syftet med avfallsplanen för Strängnäs kommun är främst att beskriva

Läs mer

Bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning

Bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning Icke teknisk sammanfattning Sigtuna kommun är en Ekokommun med en ambition att förstärka inriktningen mot en hållbar utveckling genom en förbättrad avfallshantering.

Läs mer

Bilaga 6 Nationella mål, strategier och lagstiftning

Bilaga 6 Nationella mål, strategier och lagstiftning Avfallsplan för Eskilstuna kommun 24 augusti 2012 Bilaga 6 Nationella mål, strategier och lagstiftning Remisshandling 2012-08-24 1 1 INLEDNING I denna bilaga beskrivs några förändringar som har skett i

Läs mer

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Bilaga 4 ens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Planperiod 2013-2016 2 (7) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 2. SAMSTÄMMIGHET MED NATIONELLA AVFALLSPLANEN... 3 2.1. Hantering av avfall

Läs mer

På gång nationellt och inom EU

På gång nationellt och inom EU På gång nationellt och inom EU Större omvärldsfrågor: På gång nationellt inom avfallsomr Utredning om översyn av avfallsområdet (dir. 2011:66): Allmän översyn av avfallsområdet Tre huvuddelar: 1. Avser

Läs mer

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning 1 MILJÖMÅL INOM EU Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

Bilaga 7 Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för Sigtuna kommun

Bilaga 7 Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för Sigtuna kommun Bilaga 7 Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för Sigtuna kommun 2016-2020 Sigtuna kommun Icke-teknisk sammanfattning Sigtuna kommun har tagit fram ett förslag till avfallsplan för åren 2016-2020.

Läs mer

Från avfallshantering till resurshushållning

Från avfallshantering till resurshushållning Förslag ny nationell avfallsplan 2012-2017 Från avfallshantering till resurshushållning 1. Vision mot resurshushållning 2. Hantering av avfall idag 3. Mot ökad resurseffektivitet 4. Prioriterade områden

Läs mer

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-07 Handläggare: Jan Paymer, tf. renhållningschef Telefon: 0176-716 97 E-post: jan.paymer@norrtalje.se Dnr: Till kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till antagande av ny avfallsplan

Läs mer

Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar

Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar Avfall Sverige Branschorganisationen för avfallshantering och återvinning 400 medlemmar kommuner, kommunbolag - Privata företag är associerade medlemmar Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering

Läs mer

Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga till Avfallsplan Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 Sammanfattning Norrtälje kommun har tagit fram en ny avfallsplan för 2016-2019. Planens huvudsakliga syfte är att ange förutsättningar

Läs mer

AVFALLSPLAN

AVFALLSPLAN Laxå januari 2013 LAXÅ KOMMUN AVFALLSPLAN 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13, 7 Dnr KS 2012294-450 FÖRORD Denna plan utgör Laxå kommuns avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund s avfallsplan 2013-2016 ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN 2013-2016 s avfallsplan 2013-2016 FÖRORD Denna plan utgör s avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Bilaga 4 Mål, strategier och lagstiftning

Bilaga 4 Mål, strategier och lagstiftning Bilaga 4 Mål, strategier och lagstiftning INTRODUKTION I denna bilaga beskrivs några förändringar som har skett i lagstiftningen under år 2011 och en sammanställning av de viktigaste lagarna, målen och

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Sammanfattning Avfall Sverige välkomnar den övergång från delmål till etappmål som har gjorts.

Sammanfattning Avfall Sverige välkomnar den övergång från delmål till etappmål som har gjorts. Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2011/1516/Ma Malmö den 31 augusti 2011 REMISSVAR: Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen

Läs mer

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Avfallsplan Gislaveds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Förord Gislavedskommunpåbörjadearbetetmeddennaavfallsplanunderhösten2009.Arbetet inleddesmedenbeskrivningochanalysavnulägetkommunensamtenuppföljningavden

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2004:606 Utkom från trycket den 22 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om miljöbalken dels

Läs mer

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Inledning... 5 1.1 Miljöbedömning av avfallsplaner... 5 1.2 Samråd om miljöbedömning av avfallsplanen... 5 2 Avfallsplanens syfte

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Populärversion Hudiksvall kommun Förenklad version som komplement till utställning Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut ett förslag till avfallsplan för granskning under fyra

Läs mer

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Laxå januari 2013 Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Icke-teknisk sammanfattning När en plan upprättas, där genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska en miljöbedömning genomföras

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall;

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; 2003-09-16 NFS 2004:X Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; beslutade den XX 2004. Dessa allmänna råd ersätter tidigare allmänna råd (NFS 2001:22)

Läs mer

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad,

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning 1 (31) ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING Nyköpings och Oxelösunds kommuner har tillsammans tagit fram ett förslag till gemensam avfallsplan för år 2012-2020. Genom den nya

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen till stor del styrs

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

AVFALLSPLANERING 2006

AVFALLSPLANERING 2006 AVFALLSPLANERING 2006 Del 3 Avfallsplan Miljöbedömning Slutligt förslag 2007-05-30 för utställning Antagen av kommunfullmäktige i Ulricehamn 2007-10-22, 140 Avfallsplanering 2006 redovisas i 4 delar. Del

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Avesta Kommun SAMRÅD 2012-06-20 FÖRORD För varje

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Avfallsplan. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 163/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013

Avfallsplan. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 163/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 Plan Avfallsplan Antagen av kommunfullmäktige 18 december 163/2012 att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 att avfallsplan fastställd av kommunfullmäktige 136/1996 upphör att gälla Tierps kommun 815 80 TIERP

Läs mer

Tillsyn av verksamheters avfallshantering 2015

Tillsyn av verksamheters avfallshantering 2015 Sida 1 (9) Tillsyn av verksamheters avfallshantering 2015 stockholm.se 1 Sida 2 (9) INNEHÅLL 1 Sammanfattning.. 3 2 Bakgrund 3 2.1 Matavfall... 3 2.1.1 Historik för Stockholm... 3 2.2 Förpackningar...

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

Dnr TFN/2014: Bilaga 4. Lagar och mål

Dnr TFN/2014: Bilaga 4. Lagar och mål Dnr TFN/2014:82-003 Bilaga 4 Lagar och mål Innehåll 1 Inledning... 2 2 Aktuellt inom avfallsområdet... 2 3 Miljömål inom EU... 5 4 Nationella mål... 6 5 Regionala miljömål... 8 6 Lokala miljömål... 9 7

Läs mer

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Avfallsplan år 2017 2022 Säffle och Åmåls kommuner 1 Inledning Kommunens renhållningsordning omfattas av avfallsplan och renhållningsföreskrift. I avfallsplanen anges mål som kommunens renhållningsverksamhet

Läs mer

Bilaga 4 Datum Vår ref. 1 (6) AVFALLSPLAN 2012-2020

Bilaga 4 Datum Vår ref. 1 (6) AVFALLSPLAN 2012-2020 Bilaga 4 Datum Vår ref. 1 (6) AVFALLSPLAN 2012-2020 Länsstyrelsen i Västerbotten Miljöbalksenheten 901 86 Umeå Samråd om behovsbedömning och förslag till avgränsning av miljöbedömning för Avfallsplan/Strategi

Läs mer

Avfallsplan fo r Go tenekommun 2015-2025. Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx

Avfallsplan fo r Go tenekommun 2015-2025. Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx Avfallsplan fo r Go tenekommun 2015-2025 Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx Sammanfattning Att ta fram en avfallsplan är en viktig pusselbit i kommunens miljöarbete och ett krav från lagstiftaren.

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall En ingående beskrivning av projektet Kompletterande informationsbroschyr till tjänstemannautlåtandet kring nytt insamlingssystem

Läs mer

BILAGA 1. Mål, strategier och lagstiftning

BILAGA 1. Mål, strategier och lagstiftning BILAGA 1 Mål, strategier och lagstiftning Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Aktuellt inom avfallsområdet... 3 3 Miljömål inom EU... 6 4 Nationella mål... 8 5 Regionala miljömål... 11 6 Lokala miljömål...

Läs mer

Datum. Antagen av kommunfullmäktige Dokumentnamn: Strategi för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun

Datum. Antagen av kommunfullmäktige Dokumentnamn: Strategi för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun Datum för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun Utgör del av kommunens renhållningsordning (avfallsplan och renhållningsföreskrifter) enligt 15 kap, 11 MB Antagen av: Kommunfullmäktige 268 2016-12-19

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-10-05 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik, 2015-11-10 MBN 207/15 1 (4) Riktlinjer för enskilda avlopp Inledning För att få

Läs mer

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: AVFALLSPLAN 1. Inledning...3 2. Sammanfattning...4 3. Bakgrund och förutsättningar...5 3.1 Internationella mål... 5 3.2 Nationella och regionala mål... 5 3.3 Lagar och förordningar...

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Avfallsplan. Avfallsplan 1

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Avfallsplan. Avfallsplan 1 Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Avfallsplan Avfallsplan 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och

Läs mer

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN Avfall från verksamheter Hörby 2009 Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi RAPPORT 2010-2 Sid 2 Inledning Under 2008-2009 har Miljösamverkan Skåne bedrivit

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning. Åtgärdsprogram. Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12

Plan för ökad återvinning och resurshushållning. Åtgärdsprogram. Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12 Plan för ökad återvinning och resurshushållning Åtgärdsprogram Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1 ~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1 TEKNISKA KONTORET Kent Karlsson 2013-08-15 SALA KOMMUN. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013-08- 2 7 Yttrande över ny renhållningsordning for Västerås stad. Tekniska kontoret

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-11-10 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Dnr Söderköping: SBF 2015-162 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik datum, Samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping datum,

Läs mer

Avfallsplan Svedala kommun. antagen av kommunfullmäktige 2011-01-11

Avfallsplan Svedala kommun. antagen av kommunfullmäktige 2011-01-11 Avfallsplan Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2011-01-11 Denna Avfallsplan bildar tillsammans med en bilagsdel samt dokumentet Föreskrifter om avfallshantering - renhållningsordning för Svedala

Läs mer

Handlingsplan för avfallshantering Kinda kommun 2010-2020

Handlingsplan för avfallshantering Kinda kommun 2010-2020 Bilaga 2 Handlingsplan för avfallshantering Kinda kommun 2010-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-28 (KF 47) Kinda kommun Gunnar Karlsson Projektledare INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 DEFINITIONER

Läs mer

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS Avfallsplan för Fastställd av: KF 96 2016-05-17 Diarienummer: KS. 2016.0099 Framtagen av: 29 2016-04-12 Diarienummer:. 2014.0080 Innehåll Innehåll... 1 Varför en avfallsplan?... 2 Utmaningar inom avfallsområdet...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 ii sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 17 (24) 212 Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 Dnr 2013/293 INLEDNING Sala kommun har erbjudits möjlighet

Läs mer

1. Administrativa uppgifter

1. Administrativa uppgifter Avfallsplan för Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner Bilaga 6, Underlag till Länsstyrelsens sammanställning När avfallsplanen har antagits ska den beslutande myndigheten eller kommunen i ett

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 11 februari 2011 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN:

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Örnsköldsviks kommun 2017-2020 Icke- teknisk sammanfattning Örnsköldsviks kommun har arbetat fram en ny renhållningsordning som ska gälla under perioden 2017-2020.

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Linda Eliasson. Avfallsstrateg

Linda Eliasson. Avfallsstrateg Linda Eliasson Avfallsstrateg Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Stödjande verksamhet Fjärrvärme Fjärrkyla El El Fordonsgas Sortering Insamling prod.avf Miljösamordning Vågmottagningskontr. ÅVC

Läs mer

Förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun omfattande avfallsplan och föreskrifter

Förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun omfattande avfallsplan och föreskrifter Amanda Bergvall Avfall 08-508 465 87 amanda.bergvall@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2007-10-23 Förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun omfattande avfallsplan 2008-2012

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; beslutade den 14 april 2004. NFS 2004:4 Utkom

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

Bilaga 5 Miljömål, strategier och lagstiftning inom EU samt på nationell nivå

Bilaga 5 Miljömål, strategier och lagstiftning inom EU samt på nationell nivå X 2017 Bilaga 5 Miljömål, strategier och lagstiftning inom EU samt på nationell nivå 1 INTRODUKTION I denna bilaga beskrivs några förändringar som har skett i lagstiftningen under de senaste åren, aktuella

Läs mer

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? < Besökt

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? <  Besökt Miljöbyggnad 3.0 Sweden Green Building Council Landsvägen 50A 172 63 Sundbyberg Malmö den 19 december 2016 SKRIVELSE: Indikator för avfallshantering i byggnaden med koppling till Indikator 4 - Energislag

Läs mer

Lokala miljömål för Älmhults kommun

Lokala miljömål för Älmhults kommun Lokala miljömål för Älmhults kommun Bilaga 6 1. Inledning... 2 2. Vision... 2 3. Översiktsplan... 3 4. Åtgärdsprogram för Älmhults kommun... 4 5. Regional klimat- och energistrategi 2009 för Kronobergs

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Kommunal Avfallsplan 2013-2017 Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Sammanfattning av förslag till Avfallsplan 2013 2017 Dalakommunerna Avesta Borlänge

Läs mer

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan Bilaga 2 av nuvarande avfallsplan Vindelns kommuns nu gällande avfallsplan är från 1993, antagen i fullmäktige 1993-11- 15 är ålderstigen och målen som då var uppsatta är uppfyllda. Beskrivning om målen

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

AVFALLSPLAN BORLÄNGE KOMMUN. Beslutad i kommunfullmäktige 2007-03 - 29

AVFALLSPLAN BORLÄNGE KOMMUN. Beslutad i kommunfullmäktige 2007-03 - 29 AVFALLSPLAN BORLÄNGE KOMMUN Beslutad i kommunfullmäktige 2007-03 - 29 Innehåll 1 Nuvarande avfallshantering 1 1.1 Hushållsavfall 1 1.2 Verksamhetsavfall 2 1.3 Avfallsmängder 2 2 Lagar, miljömål och riktlinjer

Läs mer

Gällivare Kommuns renhållningsordning

Gällivare Kommuns renhållningsordning Gällivare Kommuns renhållningsordning Avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering Denna renhållningsordning gäller för Gällivare kommun och berör dig som bor och verkar i kommunen. För varje kommun

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56) YTTRANDE 2012-12-19 Dnr 560/12 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljödepartemetet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Förslag till. Avfallsplan

Förslag till. Avfallsplan Förslag till Avfallsplan Avfallsplan Knivsta kommun 1 Inledning Avfall är kopplat till vad och hur mycket som konsumeras. Med en ökad konsumtion i samhället kan man förvänta sig att även mängden avfall

Läs mer