Avfallsplan Lekebergs kommun Antagandehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling"

Transkript

1 Avfallsplan Lekebergs kommun Antagandehandling 1 (17)

2 FÖRORD Denna plan utgör Lekebergs kommuns avfallsplan enligt kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan (NFS 2006:6). Föreliggande plan har tagits fram under år Arbetet har genomförts på uppdrag av kommunstyrelsen. En arbetsgrupp bestående av följande personer har drivit projektet: Thomas Kullberg, projektansvarig, Teknik och Service Eva Jonsson, Kommunchef Leif Aderot, Teknik och Service Bengt Botvalde, Teknik och Service Emma Hamilton Laxå kommun Styrgrupp för projektet har utgjorts av kommunstyrelsens arbetsutskott. 2 (17)

3 SAMMANFATTNING Alla kommuner ska enligt miljöbalken ha en renhållningsordning med lokala föreskrifter och avfallsplan. Denna avfallsplan för Lekebergs kommun ska vara ett styrinstrument för att kretsloppsanpassa avfallshanteringen i kommunen. Utifrån bl.a. nationella miljömål, Sveriges nationella avfallsplan, aktuell lagstiftning samt diskussioner i avfallsplaneringsprocessen har förbättringsområden för avfallshanteringen identifierats. Strategiska mål, åtaganden och uppföljning har tagits fram inom följande områden: Resurshushållning o Minskad avfallsmängd. o Ökad utsortering av matavfall o Ökad utsortering av förpacknings- och tidningsavfall Minska avfallets farlighet o Säker hantering av farligt avfall Avfall som resurs o Införa återbruk Användarvänlig och miljöriktig avfallshantering o Kundnöjdhet och hushållens kunskap En viktig del i arbetet med planen är att mål och åtagande årligen följs upp och att utfallet redovisas i kommunens miljöbokslut. Ansvaret för kontroll, uppföljning och rapportering ligger i detta fall på Teknik och serviceavdelningen. Enligt bestämmelser i avfallsförordningen ska det göras en översyn av avfallsplanen minst vart fjärde år och nästa större översyn sker under år Under perioden, år 2013 till och med år 2016 ska: Fokus i ökad utsträckning ligga på att förebygga avfall Andelen avfall som materialåtervinns ska öka från dagens nivå. Ökat fokus sätts på åtgärder för att minska uppkomsten av avfall i enlighet med EU:s avfallshierarki och Sveriges nationella avfallsplan. Lekeberg kommuns avfallsplan anger åtgärder för att bland annat minska avfallets mängd och farlighet och för att omhänderta och behandla uppkommet avfall på ett långsiktigt hållbart sätt. Under de närmaste åren kommer även frågor kring utökad samverkan med avseende på avfallshantering mellan kommuner i närområdet att vara fortsatt aktuellt. 3 (17)

4 LÄSANVISNING Avfallsplanen består av ett huvuddokument med tillhörande bilagor. Huvuddokumentet utgörs avföljande delar: Syfte Syftet med Lekeberg kommuns avfallsplanering är att ge en samlad bild av den nuvarande avfallshanteringen. Ange mål för de kommande åren. Långsiktigt styra avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle. Nulägesbeskrivning Statestik och beskrivning av nuvarande avfallshantering i kommunen. Vilka mängder som samlas in och hur avfallet behandlas. Avfallstrappan Avfallstrappan eller "avfallshierarkin" är ett sätt att beskriva i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall bör användas. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s och Sveriges miljömål. Mål och riktlinjer Här anges de mål och riktlinjer som gäller för Lekebergs kommun mellan Ansvarsfördelning Här beskriv vem som har ansvar för de olika avfallsfraktionerna. Information, kommunikation, avfallstaxa och tillsyn Beskrivning av hur information ska spridas och hur avfallstaxan konstrueras. Bilaga 1 Lagstiftning Bilaga 2 Nationella mål Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 4 Insamlingssystem för avfallsplan Bilaga 5 Nedlagda deponier i Lekeberg Bilaga 6 Ordlista och förklaringar Bilaga 7 Sammanställning till Länsstyrelsen 4 (17)

5 Innehåll 1. Syfte Nulägesbeskrivning Allmänt Plockanalys Avfallsmängder insamlat från hushåll Hushållsavfall Avfallsmängder med producentansvar: Övrigt avfall som uppstår i kommunen Återvinningscentralen i Fjugesta Återvinningsstationer Ris och komposterbart trädgårdsavfall Insamling och behandling Nedlagda deponier Avfallstrappan Vision och mål för Lekebergs avfallshantering Vision Mål Resurshushållning Minska avfallets farlighet Avfall som resurs Användarvänlig och miljöriktig avfallshantering Hushållens kunskap och kundnöjdhet Miljöbedömning Ansvarsfördelning Kommunen ansvarar genom teknik- och serviceavdelningen för; Producentansvaret; Abonnenterna Information, kommunikation, avfallstaxa och tillsyn Avfallstaxa Tillsyn Samverkan (17)

6 1. Syfte Syftet med Lekeberg kommuns avfallsplanering är att: Ge en samlad bild av den nuvarande avfallshanteringen med fokus på hushållens avfall. Ange mål och åtaganden för kretsloppsanpassning, minskning av mängden avfall samt minskning av utsläppen av gaser som bidrar till växthuseffekten. Långsiktigt styra avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle. Avfallsplanen är ett viktigt steg på vägen för att på lång sikt kunna uppfylla kommunens mål med avfallshanteringen. Vad en avfallsplan ska innehålla framgår av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning (NFS 2006:6). Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om avfallsmängder, avfallshantering och avfallsanläggningar samt mål och åtgärder. Den kommunala avfallsplaneringen ska omfatta allt avfall, inte bara det som omfattas av kommunalt renhållningsansvar. Fokus i denna avfallsplan ligger på avfall som ingår i det kommunala ansvaret beträffande beskrivning av hantering, statistik över avfallsmängder, mål och åtgärder. Uppgifter avseende övriga avfallsslag och anläggningar redovisas översiktligt, i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter. Strategiska mål som alla aktörer bör arbeta efter formuleras medan mätbara mål och åtaganden i första hand avser de avfallsslag kommunen råder över. Kommunen har möjlighet att genom dialog med olika aktörer i viss mån påverka hanteringen av avfallsslag som inte ingår i det kommunala ansvaret - såsom industriavfall och producentansvarsmaterial vilket kan bidra till uppfyllelse av avfallsplanens mål och övriga samhälleliga miljömål. 2. Nulägesbeskrivning 2.1 Allmänt Befolkning i Lekeberg Lekebergs kommun hade den 1 mars invånare. De utgör tillsammans ca hushåll. Flerbostadshus 553 st. Småhus 2643 st. Näringslivsstrukturen i kommunen redovisas nedan som ett utdrag från Svensk Handelstidning, Justitia. Bransch med total omsättning över 50 milj. kr. Tillverkning 18 företag 118 anst. Handel, parti och detalj (17)

7 Byggverksamhet Transport, magasinering, kommunikation Jord, skogsbruk Företagstjänster Plockanalys En plockanalys av hushållsavfall genomfördes i oktober 2012, resultatet syns nedan. Fördelning över behandlingsbarhet i % 2.3 Avfallsmängder insamlat från hushåll Avfallsmängder 2011 Kärl och säckavfall (från hushåll) Grovavfall från ÅVC Grovsopor från hushåll Slam från enskilda avlopp Farligt avfall Järnskrot 1654 ton 600 ton 150 ton 5000 m3 5 ton 133 ton 7 (17)

8 Med ovanstående siffror som grund visar det att varje invånare genererar 228 kg hushållsavfall, 103 kg grovavfall, 0,7 kg farligt avfall och drygt 18 kg skrot årligen. 2.4 Hushållsavfall Med hushållsavfall avses enligt 15 kapitlet i miljöbalken, avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Med därmed jämförligt avfall menas, enligt miljöbalken, avfall från industrier, affärsrörelse, och annan likartad verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning. Lagstiftaren exemplifierar genom att nämna avfall från personalmatsalar, restauranger och toalettavfall. 2.5 Avfallsmängder med producentansvar: Tidningspapper Wellpapp och kartong Plastförpackningar Metallförpackningar Glasförpackningar Elektriska, elektroniska Blybatterier tyngre än 3 kg Däck 211 ton 80 ton 26 ton 7 ton 60 ton 121 ton ton ton 2.6 Övrigt avfall som uppstår i kommunen. Med övrigt avfall menas här annat avfall än hushållsavfall och avfall som inte omfattas av producentansvar. Det avfallet kan komma från jordbruk, skogsbruk, industri, livsmedelshantering, och byggverksamhet, verkstäder, träindustrin, kemisk industri, destruktionsanläggningar med mera. Kommunen har för närvarande ingen information och statistik om hur stora avfallsmängder som genereras vid dessa verksamheter. 2.7 Återvinningscentralen i Fjugesta. Kommunens Återvinningscentral (ÅVC), i Fjugesta. ÅVC tar emot hushållens återvinningsbara avfall, med följande fraktioner; Brännbart grovavfall och möbler Planglas Skrot Träavfall Tryckimpregnerat trä Farligt avfall Elektriskt och elektroniskt avfall, kyl, frys, tvätt- och diskmaskiner Lysrör och glödlampor 8 (17)

9 Batterier Porslin, tegel (fyllnadsmassor) Trädgårdsavfall Allt avfall som hamnar på ÅVC återvinns via entreprenörer. De hämtar, forslar bort och slutligen behandlar avfallet i olika återvinningsanläggningar. 2.8 Återvinningsstationer I Lekebergs kommun finns i nuläget återvinningsstationer i Fjugesta, Lanna och Mullhyttan. I Fjugesta finns det två stationer en utanför ÅVC och en mindre inne på ÅVC Stationerna tar emot förpackningar av glas, papper, wellpapp, kartong, metall, plast, och tidningar. 2.9 Ris och komposterbart trädgårdsavfall I kommunen finns två anläggningar för mottagande av ris och komposterbart trädgårdsavfall. Anläggningen ligger i Lanna och Fjugesta. Där lämnas både komposterbart trädgårdsavfall, typ frukt, löv och gräsklipp samt flisbart ris, typ buskar, träd och stubbar. Avfallet flisas och används sedan till i första hand bränsle Insamling och behandling Kärl och säckavfall samlas in av kommunens entreprenörer. De flesta abonnenterna har hämtning varannan vecka, vilket också är grunden för hämtningsintervallerna. Dock förekommer skillnader i hämtningsintervallerna då vissa abonnenter har tätare sophämtning medan andra har längre perioder mellan hämtningarna. Avfallet transporteras f n komprimerat i sopbilen, direkt till förbränningsanläggning vid Karlskoga Kraftvärmeverk. Ingen omlastning förekommer. Vid kommunens återvinningscentral tar man emot grovavfall, träavfall, avfall typ fyllnadsmateriel, t ex porslin, tegel mm, metallskrot, farligt avfall, tryckimpregnerat träavfall, elektriskt och elektroniskt avfall. En gång om året hämtas grovsopor vid abonnenternas fastigheter. Avfallet transporteras dels till ÅVC i Fjugesta (vitvaror och elektronik), resterande till Mosserudsanläggningen i Karlskoga. Slam från enskilda avloppsanläggningar töms regelbundet efter fastlagd körordning. Tömningsintervallerna varierar beroende på vilken nyttjandegrad respektive anläggning har. Normalförhållandet är att varje anläggning ska tömmas en gång per år. Entreprenören tömmer ca brunnar per år. Slammet transporteras till reningsverket i Fjugesta. Farligt avfall hämtas delvis av kommunens entreprenör (miljöboxen), men kan även lämnas vid återvinningscentralen i Fjugesta. 9 (17)

10 På återvinningscentralen sker en viss sortering innan det hämtas för destruktion av entreprenör Nedlagda deponier Planen skall innehålla uppgifter om deponier som inte längre tillförs avfall eller som inte längre används för detta ändamål. Framtida arbete för att klassificera förorenade områden där ibland deponier kommer att samordnas via Länsstyrelsen. Se bilaga 5 för identifierade nedlagda deponier. 3. Avfallstrappan Avfallstrappan eller "avfallshierarkin" är ett sätt att beskriva i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall bör användas. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s och Sveriges miljömål. Avfallstrappan är uppdelad i 5 steg där man ständigt ska sträva mot det första steget och undvika deponering. Avfallstrappan är uppdelad i 5 steg: 1. Minimera mängden avfall. Producenter ska motiveras att använda så effektiva produktionsmetoder som möjligt. Genom information ska våra inköpsvanor förändras. 2. Återanvändning. Allt avfall ska i så hög grad som möjligt återanvändas. Detta är något som idag ofta sköts av ideella verksamheter. 3. Återvinning. Då råvaror kan återvinnas sparas stora resurser. Exempelvis kan pappers- och ståltillverkning börja i pappersbruk eller stålverk istället för skogen eller gruvan. Här kommer dessutom det så kallade producentansvaret in i bilden som också är ett styrmedel för att producenter själva får ansvara för sitt avfall. Idag är det lagstiftat för åtta avfallsslag bland annat: returpapper, däck, förpackningar och bilar. Matavfallet återvinns så att restprodukten blir ett kvalitativt gödningsmedel. 4. Energiutvinning. Brännbart avfall är en resurs för energiutvinning i fjärrvärmeverk och elproducerande kombikraftverk där det kan användas för att alstra värme och el. Matavfall tas om hand så att biogas kan utvinnas. 5. Deponering. I sista hand är det fråga om deponering på en soptipp, alltså det sämsta alternativet. Det gäller avfall som inte kan användas som en resurs. 10 (17)

11 Sverige har antagit avfallstrappan. I miljöbalken (MB kap 15 Avfall och producentansvar) beskrivs närmare hur ansvar fördelas och hur olika avfallsslag ska hanteras. 4. Vision och mål för Lekebergs avfallshantering EU:s avfallshierarki är en utgångspunkt i kommunens hantering av avfall. I inledningen till EU:s avfallsdirektiv anges att avfallspolitiken bör ha som mål att minska resursanvändningen och främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin. Resurseffektivitet handlar bland annat om att utnyttja ekosystemtjänsterna så ändamålsenligt och effektivt som möjligt så att samhällsnyttan ökar utan att miljöpåverkan gör det. Att arbeta enligt EU:s avfallshierarki är en väg för att nå ökad resurseffektivitet. I EU:s avfallsdirektiv anges att avfallshierarkin ska gälla som prioriteringsordning för lagstiftning och politik som rör förebyggande och hantering av avfall. Det ska därmed finnas regler och styrmedel som styr avfallshanteringen i enlighet med hierarkin. I direktivet står också att när avfallshierarkin tillämpas ska medlemsstaterna vidta åtgärder för att främja de alternativ som ger bäst resultat för miljön som helhet och att det kan bli nödvändigt att avvika från en sådan hierarki i fråga om särskilda avfallsflöden, då det är motiverat på grund av bland annat teknisk genomförbarhet, ekonomisk livskraft och miljöskydd. Avfallsplanen följer även målen i kommunens miljömålsprogram. 11 (17)

12 4.1 Vision Avfallshanteringen i kommunen ska ha bästa tänkbara resurshushållning och minsta möjliga miljöpåverkan och därmed vara en viktig del i ett hållbart samhälle där både människa och miljö står i centrum. Kommunen ska vara ett föredöme i den egna avfallshanteringen och uppmuntrar och underlättar för invånarna att uppnå en god resurshushållning i kommunens hushåll. Alla hushåll och verksamheter inom kommunen har ett aktivt synsätt på att minska avfallets mängd och farlighet samt sorterar ut det avfall som uppstår så att det kan återvinnas på ett så bra sätt som möjligt, både ur ett miljö- och samhällsekonomiskt perspektiv. 4.2 Mål För avfall som kommunen ansvarar för skall planen innehålla mål för insamling och behandling av avfallet samt mål hur avfallets farlighet kan minskas. Se bilaga 1 om lagstiftning. I kommunens miljömålsprogram står det att avfall och restprodukter ska sorteras så att de kan behandlas efter sina egenskaper och återföras i kretsloppet i ett balanserat samspel mellan bebyggelsen och dess omgivning. Vidare ska den totala mängden avfall ska minska och avfallets farlighet ska minska. Dessutom ska insamlingen av farligt avfall öka Resurshushållning Minskade avfallsmängder. Steg 1 i avfallstrappan. År 2016 ska den totala mängden hushållsavfall per invånare minska med 10 % från dagens nivå År 2020 ska den totala mängden hushållsavfall per invånare minska med 20 % från dagens nivå 2012 Åtgärder Informationsinsatser för att sprida information om miljönyttan med att minska mängd avfall som uppstår och ge konkreta tips på hur invånare kan genomföra detta. Informationen bör gälla grovavfall, matavfall samt övrig hushållsavfall. Uppföljning Nyckeltal tas fram genom insamlingsstatistik samt plockanalyser. Utsortering av matavfall Steg 3 och 4 i avfallstrappan. År 2016 ska minst 60 % av matavfallet hos hushållen tas omhand så att växtnäringen kan utnyttjas och så att biogas kan produceras. År 2020 ska minst 80 % av matavfallet hos hushållen, tas omhand så att växtnäringen kan utnyttjas och så att biogas kan produceras. Åtgärder Införa en serviceinriktad insamling av matavfall och informera om miljönyttan med insamlingen av matavfallet. Genomföra informationsinsatser för att sprida information om miljönyttan med att källsortera. Uppföljning Nyckeltal tas fram genom insamlingsstatistik på hushållsavfallet samt FTIs insamlingsstatistik. Plockanalyser av hushållsavfallet och det utsorterade matavfallet. 12 (17)

13 Ökad Utsortering av förpacknings- och tidningsavfall. Steg 3 i avfallstrappan ska det finnas högst 15 % förpacknings- och tidningsmaterial som går till förbränning. Beräknas på total mängd hushållsavfall som läggs i kärl ska det finnas högst 10 % förpacknings- och tidningsmaterial som går till förbränning. Beräknas på total mängd hushållsavfall som läggs i kärl. Åtgärder Utöka samrådet med FTIab. Utveckla möjligheten till återvinning. Införa insamlingssystem som främjar målet. Uppföljning. Nyckeltal tas fram genom insamlingsstatistik på hushållsavfallet samt FTIs insamlingsstatistik. Plockanalyser av hushållsavfallet och det utsorterade matavfallet Minska avfallets farlighet Säker hantering av farligt avfall. Steg 1 i avfallstrappan. Hushållen och verksamheter bidrar aktivt med att minska mängden farligt avfall i hushållssoporna. År 2020 ska det inte finnas något farligt avfall i hushållsavfallet Åtgärder Utöka servicenivån för insamlingssystem för farligt avfall. Förbättra servicen på ÅVC:n Information till hushållen. Uppföljning Nyckeltal tas fram genom insamlingsstatistik på hushållsavfallet samt FTIs insamlingsstatistik. Plockanalyser av hushållsavfallet och det utsorterade matavfallet Avfall som resurs Återbruk. Steg 2 i avfallstrappan. Senast 2014 införs möjligheten till återbruk. Material som kan återbrukas lämnas på en speciell station på ÅVC för att sedan tas om hand av frivilligorganisationerna för försäljning alternativt skänkas i samarbete med hjälp eller vänortsorganisation. Åtgärder Iordningställa plats för återbruk på återvinningscentralen. Upprätta samarbete med frivilligorganisationer och kommunens arbetsmarknadsenhet. Uppföljning Uppföljning sker genom insamlingsstatistik och kundenkäter 13 (17)

14 4.2.4 Användarvänlig och miljöriktig avfallshantering Kommunens avfallshantering ska präglas av användarvänlighet, service och kundnytta. Lekebergs kommun ska ha god kunskap om avfallsflödena i kommunen. Åtgärder Införa insamlingssystem som stöder målet. Information och dialogträffar genomförs i kommunens tätorter. Information till hushåll om avfallshantering och sortering av avfall. Uppföljning Plockanalyser genomförs regelbundet. Kundenkäter Hushållens kunskap och kundnöjdhet Hushållens kunskap. Steg 1 i avfallstrappan ska minst 75 % av hushållen ange att de medvetet agerar för att ge upphov till mindre avfall samt anser de har en mycket god källsortering. Åtgärder Kundenkäter Uppföljning Kundenkäter Kundnöjdhet ska minst 75 % av kunderna vara nöjda med Lekebergs kommuns insamlingssystem för avfall ska minst 90 % av kunderna vara nöjda med Lekebergs kommuns insamlingssystem för avfall. Åtgärder Enkäter, informationsinsatser till abonnenter och skolor, införa miljöstyrande avfallstaxa, Uppföljning Plockanalyser och kundenkäter. 5 Miljöbedömning I förordningen (1998:905) 4 om miljökonsekvensbeskrivning anges när genomförandet av en plan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Avfallsplaner ska alltid antas medföra betydande miljöpåverkan om den anger förutsättningar för t.ex. biologisk behandling av matavfall, förbränning av avfall och deponering av avfall. Processen för miljöbedömning regleras i miljöbalken 6 kap Se bilaga 3 14 (17)

15 6. Ansvarsfördelning 6.1 Kommunen ansvarar genom teknik- och serviceavdelningen för; Avfallsplanering Rådgivning och information till kommunens avfallsabonnenter Hämtning och bortforsling av hushållsavfall Hämtning av grovsopor Kundtjänst Mottagning och styrning av sortering vid Återvinningscentralen i Fjugesta Hålla kommunens hemsida aktuell vad gäller avfallshantering Information och studiebesök riktade till kommunens skolor. Upprättande av renhållningsföreskrifter Konstruera ändamålsenlig avfallstaxa Kommunen anlitar entreprenörer för hämtning och bortforsling av de olika avfallsslagen. Det gäller hushållsavfallet, slamtömning av enskilda avloppsanläggningar, grovsopor och hämtning vid återvinningscentralen. Upphandlingar i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. 6.2 Producentansvaret; Insamling och bortforsling av de fraktioner som lyder under producentansvaret för förpackningar och tidningar ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) för. FTI ansvarar även för skötsel och tillsyn av återvinningsstationerna i kommunen. Producentansvar omfattar även t.ex. elektriskt och elektroniskt avfall vilket Elkretsen ansvarar för. 6.3Abonnenterna. Abonnenterna, eller de som utnyttjar kommunens avfallshantering, ansvarar för att kärlen fylls på ett riktigt sätt, och på så sätt bidrar till att hushållsavfall uppstår. Abonnenterna ansvara även för att sortera och transportera avfall som lyder under producentansvaret. Abonnenten är också skyldig att placera sopkärlet på av kommunen anvisad plats, och att kärlet också hålls rent. 7. Information, kommunikation, avfallstaxa och tillsyn Information och kommunikation är viktigt i arbetet med att nå en kvalitativt bättre avfallshantering. Kommunen har också ett lagstadgat ansvar för information om både sådant avfall som omfattas av kommunalt renhållningsansvar och producentansvar för förpackningar och returpapper. För att nå ut med avfallsinformation behövs en levande dialog och kommunikation som bygger på helhetssyn. Det kan vara effektivt att koppla information om hantering av avfall till konkret miljönytta. 15 (17)

16 Kommunens informations- och kommunikationsarbete är mycket viktigt för att intentionerna i avfallsplan med minskade avfallsmängder och ökad materialåtervinning skall följas. Viktiga delar i informationsarbetet är: Årlig information, t ex i form av avfallsalmanacka Information om avfall och återvinning på internet på kommunens hemsida Muntlig kommunikation i möten med kunder Exempel på informations- och kommunikationskanaler som Lekebergs kommun använder inom avfallshanteringen är: Information riktad mot skolungdomar Information om källsortering ges bland annat i samband med att fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper införs. Information ges då både till boende och till fastighetsskötare. I de återvinningsstationer som byggs upp för insamling av papper och förpackningar, finns det även informationstavlor avsedda för allt som rör hantering av restprodukter. I samband med de studiebesök som genomförs på avfallsstationen informera om källsortering mm. Det finns ett fortsatt stort behov av kommunikation och information om avfall för att kunna öka andelen avfall som sorteras och lämnas för återanvändning eller materialåtervinning. Det gäller både hushåll, industrier och verksamheter. För att nå målen om minskade avfallsmängder, förbättrad utsortering av avfall till återvinning och bättre kvalitet på brännbart avfall behövs resurser för att nå hushållen och för att besöka företagen. Genom miljöinspektörernas nuvarande omfattning på tillsynsverksamheten nås endast en mindre del av företagen. Det är flera parter som kommer att behöva satsa resurser på information om avfallshanteringen under de närmaste åren: Kommunledningskontoret som ansvarar för övergripande informationsinsatser. Kommunala förvaltningar och Kommunfastigheter för information till personal och hyresgäster. 7.1 Avfallstaxa Viktiga principer för hur avgifter för den kommunala avfallshanteringen får tas ut regleras i lagstiftningen (Miljöbalken och Kommunallagen) genom självkostnadsprincipen, rätten till miljöstyrning och likställighetsprincipen. I lagstiftningen anges vilka typer av tjänster och verksamheter som får finansieras via avfallstaxan. För att kunna stimulera till minskad miljöbelastning från avfallshanteringen och en ökad återvinning av avfall har kommunerna enligt Miljöbalken möjlighet att differentiera avfallsavgiften. I Lekebergs kommun ska en miljöstyrande avfallstaxa tillämpas som ska bidra till att avfallsplanens mål uppfylls. Avfallstaxan ska också medverka till en effektiv insamling med enhetligt behållarsystem och god arbetsmiljö samt medge en tillräcklig valfrihet. Avfallstaxan består av en fast avgift och en rörlig avgift för hämtning och behandling av hushållsavfallet. 16 (17)

17 7.2 Tillsyn Avfall och farligt avfall alstras i stor mängd hos både företag och hushåll. Det farliga avfallet kan vara farligt för människors hälsa och miljön. Hanteringen av avfall kan beroende på hur den sker vara ett stort resursslöseri, ett miljöproblem och ett sanitärt problem. Miljöförvaltningens tillsyn inriktas framförallt på hur kommunen sköter sitt renhållningsansvar (vilket i sin tur påverkar kommuninvånarna) och på hur de yrkesmässiga verksamheterna sköter sin avfallshantering. Områden som granskas är bl.a. hur sortering sker, att förvaring av farligt avfall sker på ett betryggande sätt, att företagen jobbar med att minska uppkomsten av avfall samt att verksamheterna sköter de journaler och anteckningar som krävs för att visa hur de hanterar sitt avfall. Kontroll av transportdokumentation vid transporter av farligt avfall är också en viktig del. 8. Samverkan Avfallshanteringen är inte en lokal angelägenhet. Olika typer av avfall transporteras mer eller mindre långa sträckor till anläggningar belägna i andra kommuner för behandling. För både verksamhetsavfall och hushållsavfall är behandlingen, genom förbränning, materialåtervinning eller deponering en affärsmässig uppgörelse mellan avfallslämnaren och ägaren av behandlingsanläggningen. I många kommuner är olika former av samverkan med andra kommuner vanligt förekommande. Lekebergs kommuns strävar efter samverkan med andra kommuner. Det kan vara i form av: Delägarskap i ett gemensamt bolag som sköter insamling och/eller behandling av hushållsavfall. Avtal om vissa gemensamma tjänster eller nyttigheter, exempelvis användning av en anläggning. Kommunalförbund som ansvarar för den kommunala avfallshanteringen i de medverkande kommunerna. 17 (17)

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

AVFALLSPLAN

AVFALLSPLAN Laxå januari 2013 LAXÅ KOMMUN AVFALLSPLAN 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13, 7 Dnr KS 2012294-450 FÖRORD Denna plan utgör Laxå kommuns avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund s avfallsplan 2013-2016 ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN 2013-2016 s avfallsplan 2013-2016 FÖRORD Denna plan utgör s avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Avfallsplan Gislaveds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Förord Gislavedskommunpåbörjadearbetetmeddennaavfallsplanunderhösten2009.Arbetet inleddesmedenbeskrivningochanalysavnulägetkommunensamtenuppföljningavden

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Avfallsplan år 2017 2022 Säffle och Åmåls kommuner 1 Inledning Kommunens renhållningsordning omfattas av avfallsplan och renhållningsföreskrift. I avfallsplanen anges mål som kommunens renhållningsverksamhet

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar.

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar. INFORMATION OM VERKSAMHETSAVFALL Innehållsförteckning Avfallshantering vid företag... 3 Avfall och avfallskod... 3 Verksamhetsavfall och hushållsavfall... 4 Verksamhetsutövaren... 4 Verksamhetsavfall...

Läs mer

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027 Bilagor 1 Nuvarande avfallssituation I vår kommun ansvarar kommunstyrelsens teknikutskott för avfallshanteringen. Tillsynen av verksamheten enligt Miljöbalken

Läs mer

Datum. Antagen av kommunfullmäktige Dokumentnamn: Strategi för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun

Datum. Antagen av kommunfullmäktige Dokumentnamn: Strategi för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun Datum för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun Utgör del av kommunens renhållningsordning (avfallsplan och renhållningsföreskrifter) enligt 15 kap, 11 MB Antagen av: Kommunfullmäktige 268 2016-12-19

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Populärversion Hudiksvall kommun Förenklad version som komplement till utställning Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut ett förslag till avfallsplan för granskning under fyra

Läs mer

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan Bilaga 2 av nuvarande avfallsplan Vindelns kommuns nu gällande avfallsplan är från 1993, antagen i fullmäktige 1993-11- 15 är ålderstigen och målen som då var uppsatta är uppfyllda. Beskrivning om målen

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR?

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. SAMMANFATTNING 3 2. KOMMUNER SOM HAR ETT UTBYGGT SYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄRA

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen till stor del styrs

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning UTKAST 100608

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning UTKAST 100608 Bilaga 3 Nulägesbeskrivning UTKAST 100608 Avfallsplan 2011-2015 för Vellinge kommun 2010-XX-XX 1 (9) Innehållsförteckning 1 Geografiskt läge, befolkningsutveckling och näringsliv... 3 2 Avfallsmängder,

Läs mer

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017 AVFALLSPLAN Härjedalens kommun 2014-2017 Vision Härjedalens kommun skall vara ett föredöme och ligga i framkant när det gäller avfallshantering generellt och våra gäster skall märka detta och vilja vara

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Enköpings kommun 2016 Avfallstaxa Enköpings kommun Antagen av Enköpings kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra

Läs mer

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009)

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Insamlade mängder I1 : Kärl- och, inkl matavfall I2 : Grovavfall från ÅVC och separat insamlade mängder grovavfall I6 : Förpackningar och tidningar som samlas

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

AVFALLSPLAN 2010-2015. 10 september 2014

AVFALLSPLAN 2010-2015. 10 september 2014 10 september 2014 Sammanfattning Avfallsplan 2010 2015 Arbetet med Örnsköldsviks kommuns renhållningsordning där avfallsplanen är en del har ett brett angreppssätt. Syftet är att främja en resurshushållning

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning Bilaga 1 Nulägesbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fakta om... 3 1.1 Invånarantal... 3 1.2 Ålderfördelning... 3 1.3 Hushåll... 3 1.4 Boendefördelning... 4 1.5 Näringsliv... 4 2 Avfallsmängder i... 5 2.1.1

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning 1 MILJÖMÅL INOM EU Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

1. Administrativa uppgifter

1. Administrativa uppgifter Avfallsplan för Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner Bilaga 6, Underlag till Länsstyrelsens sammanställning När avfallsplanen har antagits ska den beslutande myndigheten eller kommunen i ett

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Bilaga 1 Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Bilaga 1 Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Nulägesbeskrivning Kärl- och säckavfall Kärl- och säckavfall uppkommer främst i de enskilda hushållen men även i verksamheternas utrymmen t.ex. i matsalar samt vid städning av lokalerna. Kärl- och säckavfall

Läs mer

Naturvårdverkets sammanfattning av rapporten

Naturvårdverkets sammanfattning av rapporten Tekniska nämnden 2007 02 22 32 58 Tekniska nämndens arbetsutskott 2007 02 08 9 19 Kommunstyrelsen Naturvårdsverkets rapport om framtida producentansvar för förpackningar och tidningar Luleå kommun har

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

Uppföljning av Avfallsplan 2000

Uppföljning av Avfallsplan 2000 Uppföljning av Avfallsplan 2000 Bilaga 1 1. Sammanfattning... 1 2. Avfallshanteringen för år 2000 och framåt... 1 3. Handlingsprogram... 2 4. Åtgärdsförslag... 2 1. Sammanfattning I Älmhults kommun föregående

Läs mer

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN ST1 SOLLENTUNA KOMMUN N»\ Kommunledningskontoret Lars Keski-Seppälä Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0510 KS-1 Diariekod: 473 Kommunstyrelsen Utredning om möjligheterna till fastighetsnära sortering

Läs mer

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista Bilaga 7 Ordlista Avfall Avfall Sverige Avfallsfraktioner Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avfallsslag BAT Bioavfall Biogas Biologisk behandling Biologiskt avfall Bortskaffande

Läs mer

Avfallshantering i verksamheter. Linda Vikström Miljökontoret

Avfallshantering i verksamheter. Linda Vikström Miljökontoret Avfallshantering i verksamheter Linda Vikström Miljökontoret p Vilka sorteringskrav finns? p Verksamhets resp. hushålls? p Egen transport Vad är? Definition: Med avses varje föremål, ämne eller substans

Läs mer

Avfallsplan. för. Sigtuna kommun

Avfallsplan. för. Sigtuna kommun Avfallsplan för Sigtuna kommun Avfallsplan 2010 för Sigtuna kommun har tagits fram under år 2009-2010. Arbetet har genomförts av en projektgrupp bestående av följande personer: Henrik Lilliehöök, renhållningschef

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-07 Handläggare: Jan Paymer, tf. renhållningschef Telefon: 0176-716 97 E-post: jan.paymer@norrtalje.se Dnr: Till kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till antagande av ny avfallsplan

Läs mer

Avfallsplan. Söderhamns kommun 2015-2030. Del 1 Strategier och mål. Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland.

Avfallsplan. Söderhamns kommun 2015-2030. Del 1 Strategier och mål. Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland. Avfallsplan Söderhamns kommun 2015-2030 Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland. Del 1 Strategier och mål Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 Förord För varje kommun ska det enligt

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:1076 Utkom från trycket den 16 september 2014 utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Renhållningsordning Bilaga 3 Plockanalys 2012 Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Emma Krantz, Hässleholm Miljö AB November 2012 Plockanalys

Läs mer

Hantering av avfall i verksamheter

Hantering av avfall i verksamheter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om Hantering av avfall i verksamheter Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar avfall i din verksamhet. Informationen ger dig en kortfattad

Läs mer

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN Avfall från verksamheter Hörby 2009 Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi RAPPORT 2010-2 Sid 2 Inledning Under 2008-2009 har Miljösamverkan Skåne bedrivit

Läs mer

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 1 Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 2 Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort. Ketchupflaskan blir en praktisk

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Kommunal Avfallsplan 2013-2017 Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Sammanfattning av förslag till Avfallsplan 2013 2017 Dalakommunerna Avesta Borlänge

Läs mer

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Sammanfattning Avfallsplanen för Essunga kommun har reviderats. Planen sträcker sig från år 2006-2010. Enligt miljöbalken 15 kap 11 ska det i varje kommun finnas

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsplan. Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsplan. Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsplan Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena Karlskoga kommun Bilaga 5 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena Folkmängd och boendeform i Karlskoga

Läs mer

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1 ~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1 TEKNISKA KONTORET Kent Karlsson 2013-08-15 SALA KOMMUN. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013-08- 2 7 Yttrande över ny renhållningsordning for Västerås stad. Tekniska kontoret

Läs mer

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD AVF VFALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN...SID 1 LAGSTIFTNING...SID 2 SORTERING AV AVFALL...SID 3 HUSHÅLLSAVFALL...SID 4 FARLIGT AVFALL...SID

Läs mer

Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun

Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Strategier och mål Antagen i kommunfullmäktige 2015-02-23 Förord För

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 Reviderad 2014 En

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan Sortera ännu mera? Förslag till nya delmål för den gemensamma avfallsplanen för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

Uppföljningsrapport 2010

Uppföljningsrapport 2010 Uppföljningsrapport 2010 av Renhållningsordning för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2011-06-14 Gästrike Återvinnare ansvarar för den kommunala avfallshanteringen i Gävle, Hofors,

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27 Kommunal Avfallsplan 2016-2020 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora och mål 2015-04-27 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Förslag till. Bollebygds kommuns avfallsplan 2015-2020. Styrdokument: Kommunal avfallsplan. Fastställd: Kommunfullmäktige år-månad-dag x

Förslag till. Bollebygds kommuns avfallsplan 2015-2020. Styrdokument: Kommunal avfallsplan. Fastställd: Kommunfullmäktige år-månad-dag x Styrdokument: Kommunal avfallsplan Fastställd: Kommunfullmäktige år-månad-dag x Gäller för: samtliga nämnder Dokumentansvarig: Teknisk chef Reviderad:- Dnr : SBN2015/312 Förslag till Bollebygds kommuns

Läs mer

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Bilaga 3 Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Avfallsplan 2011-2015 för Staffantorps kommun 2010- Innehållsförteckning 1 Geografiskt läge, befolkningsutveckling och näringsliv... 3 2 Avfallsmängder, insamling

Läs mer

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning Bilaga 3 Nulägesbeskrivning Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 Innehållsförteckning Avfallsplan 2011-2015 för Lomma kommun 1 Geografiskt läge, befolkningsutveckling och näringsliv... 3 2

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 ii sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 17 (24) 212 Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 Dnr 2013/293 INLEDNING Sala kommun har erbjudits möjlighet

Läs mer

Avfall: vad du som företagare bör veta om avfall

Avfall: vad du som företagare bör veta om avfall Miljökontoret informerar om: Avfall: vad du som företagare bör veta om avfall Detta informationsblad riktar sig till verksamhetsutövare. Informationen är inte heltäckande och ytterligare information finns

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28

Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28 1 FÖRORD Denna plan utgör Eskilstuna kommuns avfallsplan enligt 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan (NFS

Läs mer

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS Avfallsplan för Fastställd av: KF 96 2016-05-17 Diarienummer: KS. 2016.0099 Framtagen av: 29 2016-04-12 Diarienummer:. 2014.0080 Innehåll Innehåll... 1 Varför en avfallsplan?... 2 Utmaningar inom avfallsområdet...

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

Budget 2017 med plan Avfall

Budget 2017 med plan Avfall 2017 med plan 2018-2019 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål... 3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...

Läs mer

." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'...

. ~ i.'\ ~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'... ." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNK Förslag till Avfallstaxa Nora kommun 2016..!:'... nnehål lsförtecknin g Allmänt,,'..,... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift......

Läs mer

Avfall i verksamheter

Avfall i verksamheter Avfall i verksamheter Reglerna på avfallsområdet är många och inte alltid lätta att tyda. Trots det har du som verksamhetsutövare en skyldighet att känna till hur ditt avfall ska hanteras. Det finns flera

Läs mer

Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare

Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare 1 Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare ÅI tillstyrker förslaget att verksamheter får ta ansvar för allt sitt avfall, dvs definitionen av

Läs mer

Avfallsplan. för. Sigtuna kommun

Avfallsplan. för. Sigtuna kommun Avfallsplan för Sigtuna kommun 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 17 december 2015, 198 2 SAMMANFATTNING Hanteringen av kommunens avfall är en av de viktiga framtidsfrågorna för miljön. Nya miljöoch

Läs mer

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: AVFALLSPLAN 1. Inledning...3 2. Sammanfattning...4 3. Bakgrund och förutsättningar...5 3.1 Internationella mål... 5 3.2 Nationella och regionala mål... 5 3.3 Lagar och förordningar...

Läs mer