Avfallstaxa Bollnäs kommun 2018

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avfallstaxa Bollnäs kommun 2018"

Transkript

1 Avfallstaxa Bollnäs kommun

2 Vi är våra kommuners främsta miljöambassadörer, som driver frågor rörande återvinning och miljö. BORAB är ett kommunalt bolag som sköter avfallshanteringen i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Vår största utmaning ligger i den kultur som byggts upp kring vad återvinning är. Många tänker idag att återvinning är samma sak som att ge avfallet ett värde, men återvinning handlar om att ta vara på materialet så att det kan bli nya produkter om och om igen. Det vi inte kan återvinna eller återanvända, gör bäst nytta genom energiutvinning, dvs att omvandlas till bränsle, t ex för biogas och fjärrvärme. Våra kunder är de som måste göra den största insatsen för att öka återvinningsgraden. Det är de som håller i avfallet och väljer vilket fack de slänger det i. Men vi ska göra vad vi kan för att underlätta för dem. Genom att hänga med i den tekniska utvecklingen och hela tiden tänka nytt kan vi göra det lätt och självklart att återvinna och på det sättet skapa förutsättningar för ett samhälle där ALLA ÄR ÅTERVINNARE! Avfallstaxa Ovanåkers kommun

3 Vår vision Innehållsförteckning 4. Förord 6. Avfallshierarki 8. Beslutad av kommunfullmäktige i Bollnäs kommun 11. Avgifter 12. Grundavgift 13. Hämtningsavgifter restavfall och matavfall: en- och tvåfamiljshus 15. Tilläggsavgifter 16. Hämtningsavgifter: flerbostadshus 17. Hämtningsavgifter: verksamheter Tilläggsavgifter flerbostadshus och verksamheter 18. Allmänna bestämmelser 19. Miljöstyrande taxa Avfallstaxa Bollnäs kommun

4 BORAB är ett kommunalt bolag som ägs av Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Vi ansvarar för all insamling, planering och upphandling av avfallstjänster för hushållsavfall i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Verksamheten finansieras genom taxeintäkter från avfallskollektiven. Skattefinansiering förekommer inte. Utöver vårt kommunala ansvar för hushållens avfall, driver vi en avfallsanläggning där vi bereder det brännbara avfall som efter källsortering blir över. All avfallshantering regleras av miljöbalken och avfallsförordningen. Reglerna gäller i hela landet och därmed också inom BORABs verksamhetsområde. I de lokala föreskrifterna om avfalls- hantering finns gällande bestämmelser om avfallshantering. Avfallstaxa Bollnäs kommun

5 Avfallstaxa Bollnäs kommun

6 Det som styr BORABs verksamhet är det lagstadgade EU-direktivet avfallshierarkin, som handlar om att minska avfallet, öka återvinningen och återbruk. Det som i slutänden i alla fall blir till ett avfall gör vi en resurs av. För att vi bryr oss om nästa generation. Och nästa. Avfallstaxa Ovanåkers kommun

7 Avfallshierarki 1. Enligt avfallstrappan bör vi alltså i första hand se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön. Särskilt viktigt är det att minimera mängden farligt avfall. 2. Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända, till exempel genom att skänka bort gamla saker eller lämna dem till second hand butiker. Även pantflaskor i glas är ett exempel på återanvändning. 3. När återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet. Det gör vi idag bland annat med förpackningar och tidningar men också genom kompostering eller rötning av matavfall och trädgårdsavfall. 4. Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom förbränning. 5. Avfall som ska ut ur kretsloppet och som inte kan hanteras på annat sätt går till deponering det finns olika deponier beroende på farlighet. Avfallstaxa Ovanåkers kommun

8 Beslutad av kommun- fullmäktige i: BOLLNÄS KOMMUN DENNA TAXA TRÄDER I KRAFT , 198 ALLA PRISER ÄR INKL. MOMS Avfallstaxa Bollnäs kommun

9 Avfallstaxa Bollnäs kommun

10 Våra olika avgifter baseras på ditt val av abonnemang Avfallstaxa Bollnäs kommun

11 Avgifter Avfallstaxan är miljöstyrande för att stimulera ökad återvinning. Förpackningar och tidningar ska alltid sorteras ut i särskilda behållare avsedda för dessa avfallsslag enligt Förordning (2006:1 273) om producentansvar för förpackningsmaterial. Ett abonnemang består alltid av en fast grundavgift och en hämtningsavgift. Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Grundavgift Avgiftens belopp baseras på abonnemangstyp; en- och tvåfamiljshus, fritidshus, flerbostadshus eller verksamhet. Avgiften går till kostnader för avfallsplanering, administration och service. För hushållen ingår nyttjande av återvinningscentralen för avlämnande av grovavfall och farligt avfall. Verksamheter har tillgång till återvinningscentraler och betalar vid avlämnande av grovavfall och farligt avfall. Hämtningsavgift Avgiften baseras på storlek på avfallsbehållare, abonnemangstyp samt hur ofta den töms. Avgiften går till kostnader för att hämta och behandla hushållsavfall från hushåll och verksamheter. Tilläggsavgift Exempelvis avgift för extra hämtningar. I taxan ingår avfallsinsamling - insamling och transporter av hushållsavfall, drift och underhåll kommunikation och kundservice övergripande styrning och planering - ledning, planering, utveckling, ekonomi och lokaler bemannade återvinningscentraler - drift och underhåll av återvinningscentraler där grovavfall och farligt avfall tas emot för vidare behandling Avfallstaxa Bollnäs kommun

12 Grundavgift Grundavgiften är en fast avgift och betalas av alla fastighetsinnehavare och verksamheter per år. Grundavgift Inkl moms En- och Fastighet för permanentboende 630,00 tvåfamiljshus Fritidshus Bostadsfastighet där ingen är folkbokförd 310,00 Lägenhet i Fastighet med minst tre lägenheter 240,00 flerfamiljshus Verksamhet Övriga fastigheter utöver en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och fritidshus, där det uppkommer avfall jämförligt med hushållsavfall. Exempel på verksamheter är företag, skolor, föreningar och institutioner. 230,00 Avfallstaxa Bollnäs kommun

13 Hämtningsavgifter restavfall och matavfall, en- och tvåfamiljshus. Hämtningsavgift avser hämtning och behandling. Avgiften är per behållare och år/säsong eller per hushåll och år/säsong. Avgifterna gäller för hushåll (villor, radhus, flerfamiljshus och fritidshus och verksamheter med avfall jämförligt med hushållsavfall. Hämtningsintervallet varje vecka gäller endast för flerfamiljshus och verksamheter. Restavfall är sådant hushållsavfall som återstår sedan grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, förpackningar och matavfall har sorterats ut. Matavfall är hushållsavfall som kan komposteras och användas i biogasproduktion. Matavfallet ska vara fritt från felsortering av plast, glas, metall och liknande.) Källsortering Abonnemang Källsortering I abonnemanget ingår ett 140 liters kärl för matavfall oberoende av kärlstorlek för restavfall. Hämtning varannan vecka. Kärlet placeras max 1,8 meter från körbanans kant. Kärl ägs av BORAB. Inkl moms Källsorterat Kärl 140 liter för sorterat restavfall 1 274,00 Kärl 240 liter för sorterat restavfall 1 622,00 Kärl 370 liter för sorterat restavfall 1 972,00 Kärl 500 liter för sorterat restavfall 2 665,00 Kärl 750 liter för sorterat restavfall 2 753,00 Delat kärl (upp till tre 50 eller 33% av ovan fastighetsinnehavare) Central uppsamlingsplats 1 274,00 Avfallstaxa Bollnäs kommun

14 Abonnemang Varmkompost I abonnemanget ingår hämtning av restavfall varannan vecka. Kärl ägs av BORAB. Kronor per år Inkl moms Varmkompost Kärl 140 liter för restavfall 1 274,00 Kärl 240 liter för restavfall 1 622,00 Kärl 370 liter för restavfall 1 972,00 Kärl 500 liter för restavfall 2 665,00 Abonnemang med dispens Komposteringstaxa I abonnemanget ingår hämtning av restavfall 4 gånger per år. Kronor per år Inkl moms Dispens Komposteringstaxa Kärl 140 liter för restavfall 274,00 Abonnemang Osorterat brännbart Abonnemang för kärl som innehåller både brännbart restavfall och matavfall. Hämtning varannan vecka. Kärlet placeras max 1,8 meter från körbanans kant. Kärl ägs av BORAB. Kronor per år Osorterat brännbart Inkl moms Kärl 140 liter 1 911,00 Kärl 240 liter 2 271,00 Kärl 370 liter 2 860,00 Kärl 500 liter 3 864,00 Kärl 750 liter 4 129,00 Delat kärl (upp till tre fastighetsinnehavare) 50 eller 33% av ovan Central uppsamlingsplats 1 911,00 Hämtning Fritidshus Gäller 1 maj - 30 september. Hämtning varannan vecka. Kärlet placeras max 1,8 meter från körbanans kant. Kärl ägs av BORAB. Kronor per år Brännbart Hushållsavfall Inkl moms Kärl 140 l 487,00 Kärl 240 l 622,00 Kärl 370 l 878,00 Delat kärl (upp till tre fastighetsinnehavare) 50 eller 33% av ovan Central uppsamlingsplats 487,00 Avfallstaxa Bollnäs kommun

15 Tilläggsavgifter en- och tvåfamiljshus Hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall från hushåll Avfallet ska vara utställt vid farbar väg. Hämtningen sker enligt särskilt körschema 12 gånger per år. Hämtning bokas hos BORAB. Grovavfall (skrymmande avfall) från hushåll, möbler etc hämtas efter beställning till kundtjänst. Maxvikt för grovavfall per kolli är 50 kg. Elektronik, vitvaror etc hämtas efter beställning till kundtjänst. Trädgårdsavfall hämtas efter beställning till kundtjänst och ska paketeras i säck eller buntas ihop i knippen om max 1,5 meters längd och max 30 kg. Kronor per hämtning. Inkl moms Grovavfall Hämtas efter budning hos BORAB 100,00 /hämtning Elektronik Hämtas efter budning hos BORAB 100,00 /hämtning Trädgårdsavfall Hämtas efter budning hos BORAB 100,00 /hämtning Latrin Inkl moms Kärl inklusive behandling och hämtning Kärl köps av Borab. Latrin hämtas vid fastighet efter budning. 324,00 kr/behållare Tilläggsavgifter en- och tvåfamiljshus och fritidshus Inkl moms Kärlbyte Avgiftsfritt vid första bytet i samband med matavfallsinsamling. Därefter gäller fast kostnad. 200,00 kr/byte Extra säck Inom ordinarie tur 91,06 kr/säck Tillägg för dragväg Per kärl och 10 meter 45,99 kr/tömning Felsorteringsavgift Om annat avfall än det som avses enligt abonnemangsformen finns i behållaren. 523,26 kr/kärl Avfallstaxa Bollnäs kommun

16 Hämtningsavgift Flerfamiljshus Hämtningsavgift Flerfamiljshus Kärl Tömning ska ske minst varannan vecka. Kärl ägs av fastighetsinnehavaren. Priser är exkl. moms. 26 grr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år Brännbart avfall Kärl 140 l 31,20 31,20 31,20 31,20 kr/tömning Kärl 240 l 40,00 40,00 40,00 40,00 kr/tömning Kärl 370 l 50,40 50,40 50,40 50,40 kr/tömning Kärl 500 l 68,80 68,80 68,80 68,80 kr/tömning Kärl 750 l 95,50 95,50 95,50 95,50 kr/tömning 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år Brännbart avfall Kärl 140 liter 811, , , ,20 kr/år Kärl 240 liter 1040, , , ,00 kr/år Kärl 370 liter 1310, , , ,40 kr/år Kärl 500 liter 1788, , , ,80 kr/år Kärl 750 liter 2483, , , kr/år Container Tömning ska ske minst varannan vecka. 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år Hämtningsavgift brännbart avfall Volym 4 m , , ,44 kr/år Volym 6 m 3 Volym 8 m 3 Volym 10 m , , ,56 kr/år , , ,60 kr/år , , ,56 kr/år Containerhyra Volym 4 m ,00 kr/år Volym 6 m ,00 kr/år Volym 8 m ,00 kr/år Volym 10 m ,80 kr/år Avfallstaxa Bollnäs kommun

17 Hämtningsavgift Verksamheter Hämtningsavgift Verksamheter Kärl Tömning ska ske minst varannan vecka. Kärl ägs av fastighetsinnehavaren. Priserna är exkl. moms. 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år Brännbart avfall Kärl 140 liter 31,20 31,20 31,20 31,20 kr/tömning Kärl 240 liter 40,00 40,00 40,00 40,00 kr/tömning Kärl 370 liter 50,40 50,40 50,40 50,40 kr/tömning Kärl 500 liter 68,80 68,80 68,80 68,80 kr/tömning Kärl 750 liter 95,50 95,50 95,50 95,50 kr/tömning Säck 160 liter 87,07 87,07 88,61 88,61 kr/tömning Säck 240 liter 130,82 130,82 132,36 132,36 kr/tömning Tilläggsavgifter flerbostadshus och verksamheter Kärl 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år Brännbart avfall Kärl 140 liter 811, , , ,20 kr/år Kärl 240 liter 1 040, , , ,00 kr/år Kärl 370 liter 1 310, , , ,40 kr/år Kärl 500 liter 1 788, , , ,80 kr/år Kärl 750 liter 2 483, , , ,00 kr/år Inkl moms Exkl moms Extra säck Inom ordinarie tur 91,06 72,85 kr/säck Budning Tillägg för budning inom 3 arbetsdagar från beställning 471,14 376,91 kr/tillfälle Tillägg för dragväg Tillägg för dragväg mer än 20 meter. Kostnad per kärl och tömning 17,78 14,23 kr/tömning Felsorteringsavgift Om annat avfall än det som avses enligt abonnemangsformen finns i behållaren. 523,26 418,61 kr/kärl CONTAINER Inkl moms Exkl moms Felsorteringsavgift Om annat avfall än det som avses enligt abonnemangsformen finns i behållaren , ,78 kr/container Avfallstaxa Bollnäs kommun

18 Allmänna bestämmelser "Avfallshanteringen i kommunen regleras i Miljöbalken, Avfallsförordningen och i Föreskrifter om hantering av hushållsavfall för Bollnäskommun. För att täcka kostnaderna för kommunens avfallshantering skall ägare av fastighet inom kommunen betala avgifter enligt denna taxa." Övriga tjänster I de fall BORAB utför tjänster som ej finns upptagen i taxan, betalas avgift som BORAB fastställer. Betalning "Avgiftsskyldighet gäller för samtliga fastighetsägare. Betalningsmottagare är BORAB. Fastighetsägaren är skyldig att uppge rätt uppgifter för debitering. Vid påträffande av fel uppgifter debiteras fastighetsägaren 3 år tillbaka i tiden enligt preskriptionslagen. Betalas debiterat belopp inte inom föreskriven tid, erläggs dröjsmålsränta enligt 6 Räntelagen från räkningens förfallodag tills dess betalning sker. Utöver detta tillkommer påminnelse- och inkassoavgifter." Förändringar i abonnemang Förändringar av löpande abonnemang skall anmälas till BORAB minst 1 månad i förväg. BORAB äger rätt att förändra abonnemangsform för fastighetsägare gällande matavfallstjänst om inget matavfall finns i matavfallskärlet under en upprepad period samt om det påträffas annat än matavfall i avsedda påsar i kärlet. Ytterligare information gällande regler för matavfallsinsamling i kommunen finns på Ändring av taxor och avgifter "Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun. BORABs styrelse äger rätt att årligen införa mindre justeringar av taxan. BORABs styrelse äger rätt att årligen justera taxan enligt avfallsindex. Angivna avgifter i taxan inkluderar lagstadgad mervärdesskatt samt lagstadgad avfallsskatt. Vid eventuell justering av dessa skatter justeras taxan av BORABs styrelse." Avfallstaxa Bollnäs kommun

19 Miljöstyrande taxa Miljöstyrande taxa -Matavfallssortering för en- och tvåfamiljshus Vill öka utsorteringen av övrigt material också. Gynna de kunder som hanterar sitt avfall korrekt Höja statusen på avfallet Felsorteringsavgift och varningar leder till omplacering osorterat abonnemang. En taxa som möjliggör för deltagande i avfallskollektiven - alla som nyttjar skall betala. Taxa som styr mot ett mer miljöriktigt sätt att hantera avfall. -Avfallstrappan och avfallsplanen för Hälsingland styr vår verksamhet. Alla hushåll är skyldiga att sortera ut avfall enligt av kommunfullmäktige beslutat system Avfallstaxa Bollnäs kommun

20 22 Avfallstaxa Bollnäs kommun

21 Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Bollnäs och Ovanåkers kommuner Avfallstaxa Bollnäs kommun

22 Avfallstaxa Bollnäs kommun

23 Avfallstaxa Bollnäs kommun

24 BORAB är ett kommunalt bolag som ägs av Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Tel , 24

Avfallstaxa Ovanåkers kommun 2018

Avfallstaxa Ovanåkers kommun 2018 Avfallstaxa Ovanåkers kommun 2018 1 Vi är våra kommuners främsta miljöambassadörer, som driver frågor rörande återvinning och miljö. BORAB är ett kommunalt bolag som sköter avfallshanteringen i Bollnäs

Läs mer

Avfallsstaxa 2018 för avfallshantering i Bollnäs kommun

Avfallsstaxa 2018 för avfallshantering i Bollnäs kommun Avfallsstaxa 2018 för avfallshantering i Bollnäs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27, 198. Gäller from 2018-01-01. Avgifter är angivna inklusive och exklusive moms för privatpersoner och exklusive

Läs mer

Avfallsstaxa 2019 för avfallshantering i Bollnäs kommun

Avfallsstaxa 2019 för avfallshantering i Bollnäs kommun Avfallsstaxa 2019 för avfallshantering i Bollnäs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2018-12-17 224. Gäller from 2019-01-01. Avgifter är angivna inklusive och exklusive moms för privatpersoner och exklusive

Läs mer

Avfallsstaxa 2019 för avfallshantering i Ovanåkers kommun

Avfallsstaxa 2019 för avfallshantering i Ovanåkers kommun Avfallsstaxa 2019 för avfallshantering i Ovanåkers kommun Antagen av kommunfullmäktige 2018-11-26, 76. Gäller from 2019-01-01. Avgifter är angivna inklusive och exklusive moms för privatpersoner och exklusive

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2016-11-14, 83 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 127

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 127 Gäller from 2018-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2017-12-11, 127 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2016-11-28, 115 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Avfallstaxa. För Vänersborgs kommun Från och med

Avfallstaxa. För Vänersborgs kommun Från och med Avfallstaxa För Vänersborgs kommun Från och med 2018-01-01 2 Antagen av kommunfullmäktige den 2017-06-21, 92, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m. beslut. För renhållningen

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

Avfallstaxa. Vänersborgs kommun Gäller från

Avfallstaxa. Vänersborgs kommun Gäller från Avfallstaxa Vänersborgs kommun Gäller från 2019-01-01 2 Antagen av kommunfullmäktige den 2018-11-21, 92, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m. beslut. För renhållningen inom

Läs mer

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER Trollhättan 2017-09-15 Bilaga 3:1 TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2018 Antagen av Kommunfullmäktige den 2017-xx-xx, xx, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27

Läs mer

AO-chef Avfall presenterar "Avfallstaxa Gagnefs kommun 2018", se bilaga 5.

AO-chef Avfall presenterar Avfallstaxa Gagnefs kommun 2018, se bilaga 5. Gagnefs TeknikAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-09-19 Sida 10(14) Styrelsen för Gagnefs Teknik AB Dnr 2018/2 35 Förslag till avfallstaxa 2019 AO-chef Avfall presenterar " 2018", se bilaga

Läs mer

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER Trollhättan 2017-09-05 Bilaga 1 TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2019 Antagen av Kommunfullmäktige den 2018-11-26, 159, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27

Läs mer

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun Gäller från och med 1 januari 2015 www.miva.se 1 Kärl för hushållsavfall... 3 2 Avgifter... 4 3 Avgifter vid eget kärl... 5 4 Avgifter vid gemensamt kärl...

Läs mer

Avfallstaxa 2019 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med

Avfallstaxa 2019 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med Avfallstaxa 2019 för avfallshantering i Falu kommun Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse 2018-10-23 Gäller från och med 2019-01-01 1 1. Hushållsavfall Hushållsavfallet sorteras i brännbart och komposterbart

Läs mer

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse 2016-10-28 Gäller från och med 2017-01-01 1 1. Hushållsavfall Hushållsavfallet sorteras i brännbart och komposterbart

Läs mer

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m. 1 januari

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2015 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2015-01-01 1.

Läs mer

Hämtning och bortforsling av slam från hushåll sker genom Heby kommun eller av entreprenör anlitad av Heby kommun.

Hämtning och bortforsling av slam från hushåll sker genom Heby kommun eller av entreprenör anlitad av Heby kommun. RENHÅLLNINGSTAXA FÖR HEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige. ALLMÄNT Denna taxa träder i kraft 2017-01-01. Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap. 4-6 Miljöbalken får uttagas av kommun för täckande

Läs mer

STORFORS TAXA 0 (10) KOMMUN

STORFORS TAXA 0 (10) KOMMUN Bilaga 2 Kommunfullmäktige 2018-12-05 35 STORFORS KOMMUN TAXA Sida 0 (10) Datum Diarienummer 2018-12-05 KS 2018-0013 Fastställt av Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Enhetschef teknisk drift Avfallstaxa

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Renhållningstaxa Skinnskattebergs kommun

Renhållningstaxa Skinnskattebergs kommun Renhållningstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Skinnskatteberg att gälla från och med 2019-01-01. Allmänt Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i Miljöbalken (SFS 1998:808).

Läs mer

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa för Falu kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2012-01-01 Lagstadgad mervärdeskatt ingår. Justerad av Falu

Läs mer

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från Avfallstaxa för avfallshantering i Nordanstigs kommun Foto: Ulf Borin Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-06 Gäller från 2017-04-01 Avfallstaxa Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2017 Redaktionellt uppdaterad 1 januari

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2017 Redaktionellt uppdaterad 1 januari Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun Gäller från och med 1 januari 2017 Redaktionellt uppdaterad 1 januari 2018 www.miva.se 1 Behållare för hushållsavfall... 3 2 Avgifter... 4 3 Avgifter vid

Läs mer

Avfallstaxa för Karlskoga kommun. Gäller från och med Fastställd av: KF Diarienummer: KS.

Avfallstaxa för Karlskoga kommun. Gäller från och med Fastställd av: KF Diarienummer: KS. Avfallstaxa 2019 för Karlskoga kommun Gäller från och med 2019-01-01 Fastställd av: KF 153 2018-11-13 Diarienummer: KS. 2017-00402 Framtagen av: SBN 114 2018-10-09 Diarienummer: SBN. 2018.18 Karlskoga

Läs mer

Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun

Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 27 februari, 2017. Indexreglerad taxa som gäller från 1 januari, 2019. Innehåll Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Innehåll

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

Avfallstaxa Beslutat av Kommunfullmäktige. Typ av dokument Taxor och avgifter. Beslutsdatum Diarienummer 0361/15

Avfallstaxa Beslutat av Kommunfullmäktige. Typ av dokument Taxor och avgifter. Beslutsdatum Diarienummer 0361/15 Avfallstaxa 2018 Typ av dokument Taxor och avgifter Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2015-10-26 Diarienummer 0361/15 Dokumentägare Enhetschef Avfall Giltighetstid 2016-01-01 tills vidare Framtagen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) F. 2.2 AVFALLSTAXA FÖR LOMMA KOMMUN Denna taxa för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i har beslutats med stöd av 27 kap. 4 Miljöbalken. Taxa gäller från

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Avfallstaxa Sigtuna kommun. Småhus.

Avfallstaxa Sigtuna kommun. Småhus. Avfallstaxa Sigtuna kommun Småhus www.sigtunavatten.se/avfall Avfallstaxa för småhus i Sigtuna kommun Utdrag ur avfallstaxan som gäller från och med den 1 januari 2017. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige

Läs mer

Hämtning och bortforsling av slam från hushåll sker genom Sala kommun eller av entreprenör anlitad av Sala kommun.

Hämtning och bortforsling av slam från hushåll sker genom Sala kommun eller av entreprenör anlitad av Sala kommun. Dnr: 2017/0896-VKF-043 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SALA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige. ALLMÄNT Denna taxa träder i kraft 2018-05-01. Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap. 4-6 Miljöbalken f uttagas

Läs mer

Flerbostadshus och verksamhet. Avfallstaxa. Köping kommun

Flerbostadshus och verksamhet. Avfallstaxa. Köping kommun Flerbostadshus och verksamhet Avfallstaxa Köping kommun Avfallstaxa Köpings kommun Antagen av Köpings kommunfullmäktige Taxan gäller från och med 2018-05-01 Allmänt I den här avfallstaxan hittar du kostnader

Läs mer

Svedala Kommuns Författningssamling 2:17

Svedala Kommuns Författningssamling 2:17 Avfallstaxa för Svedala kommun Denna taxa för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Svedala kommun har beslutats med stöd av 27 kap. 4 Miljöbalken. Taxan är antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från TAXA FÖR RENHÅLLNING Gäller från 2017-02-01 WWW.KIL.SE/KAHAB TAXA Antagen av Kommunfullmäktige 2016-12-20 Dnr KS 16/335 Taxan gäller from 2017-02-01 Avfallshanteringen i kommunen regleras i Lokala föreskrifter

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Surahammars kommun

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Surahammars kommun Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från 2018-05-01. Allmänt Taxan avser de avgifter som enligt 27

Läs mer

Kortversion avfallstaxan 2018

Kortversion avfallstaxan 2018 Kortversion avfallstaxan 2018 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Fagersta kommun

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Fagersta kommun Småhus och fritidshus Avfallstaxa Fagersta kommun Avfallstaxa Fagerstas kommun Antagen av Fagerstas kommunfullmäktige. Taxan gäller från 2017-01-01. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för

Läs mer

Flerbostadshus och verksamhet. Avfallstaxa. Fagersta kommun

Flerbostadshus och verksamhet. Avfallstaxa. Fagersta kommun Flerbostadshus och verksamhet Avfallstaxa Fagersta kommun Avfallstaxa Fagerstas kommun Antagen av Fagerstas kommunfullmäktige. Taxan gäller från 2017-01-01. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Renhållningstaxa 2017

Renhållningstaxa 2017 Renhållningstaxa 2017 1 (7) 2017-01-01 TAXA FÖR RENHÅLLNING 2017 (gäller från 2017-01-01) Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Hantering av det avfall som omfattas

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Kortversion avfallstaxan 2019

Kortversion avfallstaxan 2019 Kortversion avfallstaxan 2019 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Västerås kommun

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Västerås kommun Småhus och fritidshus Avfallstaxa Västerås kommun Avfallstaxa Västerås kommun Antagen av Västerås kommunfullmäktige. Taxan gäller från 2018-05-01. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnader för

Läs mer

Avfallstaxa. för avfallshantering. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från

Avfallstaxa. för avfallshantering. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från Avfallstaxa för avfallshantering Foto: Ulf Borin Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-06 Gäller från 2018-01-01 Avfallstaxa Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat den 6 november

Läs mer

Hämtning och bortforsling av slam från hushåll sker genom Heby kommun eller av entreprenör anlitad av Heby kommun.

Hämtning och bortforsling av slam från hushåll sker genom Heby kommun eller av entreprenör anlitad av Heby kommun. Dnr: 2017/0896-VKF-043 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR HEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige. ALLMÄNT Denna taxa träder i kraft 2018-05-01. Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap. 4-6 Miljöbalken får uttagas

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Flerbostadshus och verksamhet. Avfallstaxa. Norbergs kommun

Flerbostadshus och verksamhet. Avfallstaxa. Norbergs kommun Flerbostadshus och verksamhet Avfallstaxa Norbergs kommun Avfallstaxa Norbergs kommun Antagen av Norbergs kommunfullmäktige. Taxan gäller från 2017-01-01. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Avfallstaxa. Skinnskattebergs kommun

Avfallstaxa. Skinnskattebergs kommun Småbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Taxan gäller från 2019-01-01. Allmänt I den här Avfallstaxan

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Taxa för hushållsavfall

Taxa för hushållsavfall Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-28 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser.3 Småhus.5 Fritidshus.5 Gemensamhetsanläggning 5 Flerbostadshus och verksamheter.6

Läs mer

Avfallstaxa. from Antagna av Kommunfullmäktige

Avfallstaxa. from Antagna av Kommunfullmäktige Avfallstaxa from 2017-05-01 Antagna av Kommunfullmäktige 2017-04-03 47 AVFALLSTAXA 2 Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Principer... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Ansvar... 3 1.4 Avgiftsskyldighet... 4 1.5 Betalning

Läs mer

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 133

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 133 Herrljunga kommun Taxa Renhållning 2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2017-12-12, 133 1 ALLMÄNT Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande

Läs mer

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62 Herrljunga kommun Taxa Renhållning 2017 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-05-10, 62 1 ALLMÄNT Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande

Läs mer

Flerbostadshus och verksamheter. Avfallstaxa. Heby kommun

Flerbostadshus och verksamheter. Avfallstaxa. Heby kommun Flerbostadshus och verksamheter Avfallstaxa Heby kommun Avfallstaxa Heby kommun Antagen av Heby kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01 I den här Avfallstaxan hittar du kostnader för de

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Heby kommun

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Heby kommun Småhus och fritidshus Avfallstaxa Heby kommun Avfallstaxa Heby kommun Antagen av Heby kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2018-05-01 I den här Avfallstaxan hittar du kostnader för de vanligaste

Läs mer

Avfallstaxa Mariestad

Avfallstaxa Mariestad Avfallshantering Östra Skaraborg Taxan gäller från och med 2017-05-01 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Fastighetsägarens ansvar för avfallet... 4 1.3 Avgiftsskyldighet...

Läs mer

Flerfamilj och verksamhet. Avfallstaxa. Västerås kommun

Flerfamilj och verksamhet. Avfallstaxa. Västerås kommun Flerfamilj och verksamhet Avfallstaxa Västerås kommun Avfallstaxa Västerås kommun Antagen av Västerås kommunfullmäktige. Taxan gäller från 2019-01-01. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Hallstahammars kommun

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Hallstahammars kommun Småhus och fritidshus Avfallstaxa Hallstahammars kommun Avfallstaxa Hallstahammars kommun Antagen av Hallstahammars kommunfullmäktige. Gäller från 2018-05-01 Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Flerfamiljshus och verksamhet. Avfallstaxa. Surahammars kommun

Flerfamiljshus och verksamhet. Avfallstaxa. Surahammars kommun Flerfamiljshus och verksamhet Avfallstaxa Surahammars kommun Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de avgifter som enligt

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Arboga kommun

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Arboga kommun Småhus och fritidshus Avfallstaxa Arboga kommun Avfallstaxa Arboga kommun Antagen av Arbogas kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2018-05-01. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Norbergs kommun

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Norbergs kommun Småhus och fritidshus Avfallstaxa Norbergs kommun Avfallstaxa Norbergs kommun Antagen av Norbergs kommunfullmäktige. Taxan gäller från 2018-05-01 Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för de

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige i Surahammars kommun att gälla från

Fastställd av kommunfullmäktige i Surahammars kommun att gälla från RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SURAHAMMARS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige i Surahammars kommun att gälla från 2018-05-01. 1 UTFORMNING AV TAXAN Avfallstaxan skall verka för att genom källsortering tillse

Läs mer

Flerfamilj och verksamhet. Avfallstaxa. Västerås kommun

Flerfamilj och verksamhet. Avfallstaxa. Västerås kommun Flerfamilj och verksamhet Avfallstaxa Västerås kommun Avfallstaxa Västerås kommun Antagen av Västerås kommunfullmäktige. Taxan gäller från 2018-05-01. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 457.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 457.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 457.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1994-11-28 114 1995-01-01 1994/529-360 Kf 2006-11-27 105 2007-01-01 2006/382-457 Kf 2017-06-19 76 2017-07-01

Läs mer

Avfallstaxa för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun

Avfallstaxa för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Avfallstaxa 2018 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Beslutad av kommunfullmäktige i: Gävle kommun 2017-xx-xx Hofors kommun 2017-xx-xx Ockelbo kommun 2017-XX-xx Sandviken kommun

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11, KF 87 Indexreglerad from 2016-01-01, beslut 2015-12-14, Dnr 2015/00284 AVFALLSTAXA 2 Innehåll AVFALLSTAXA...

Läs mer

Avfallstaxa Nora kommun 2016

Avfallstaxa Nora kommun 2016 Avfallstaxa Nora kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning vecka

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2019 ENBOSTADSHUS

RENHÅLLNINGSTAXA 2019 ENBOSTADSHUS RENHÅLLNINGSTAXA 2019 ENBOSTADSHUS Detta ingår i taxan Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel,

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2017

RENHÅLLNINGSTAXA 2017 RENHÅLLNINGSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter inom Renhållningsenheten Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-11 D. nr 0072/15 1 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2016 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Sala kommun

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Sala kommun Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för de vanligaste avfallsabonnemangen, extra tjänster

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Styrdokument 2015-09-21 Dnr KS/2015:388 Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens namn den dag månad

Läs mer

Taxa Renhållning 2018

Taxa Renhållning 2018 Taxa Renhållning 2018 Antagen av kommunfullmäktige 2017-12-06 148 Postadress: 447 80 VÅRGÅRDA Besöksadress: Kungsgatan 45 Telefon, växel: 0322-600 600 Telefax: 0322-600 960 E-post: kommunen@vargarda.se

Läs mer

Avfallstaxa. Borlänge 2019

Avfallstaxa. Borlänge 2019 Avfallstaxa Borlänge 2019 1 Borlänges avfallstaxa Det du nu håller i din hand är avfallstaxan för Borlänge kommun. Vårt mål är att vi i Borlänge ska arbeta avfallsförebyggande för en hållbar avfallshantering.

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10 För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Antagen av kommunfullmäktige den 3 november 2014, 126, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m.

Läs mer

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Renhållningstaxa Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Gäller fr.o.m. 2011-01-01 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Omfattning I renhållningstaxan

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Abonnemangsavgifter En- och tvåfamiljshus. Taxa för insamling av hushållsavfall 140 l 190 l 240 l 370 l 660 l

Abonnemangsavgifter En- och tvåfamiljshus. Taxa för insamling av hushållsavfall 140 l 190 l 240 l 370 l 660 l Avfallstaxa - prisbilaga 2019 Antagen av kommunfullmäktige 2018-01-29. Indexreglerad av styrelsen 2018-12-18 Lagstadgad mervärdesskatt, moms, ingår i alla avgifter. Abonnemangsavgifter Taxa för insamling

Läs mer

Avfallstaxa Gäller från och med Antagen i Kommunfullmäktige 27 maj

Avfallstaxa Gäller från och med Antagen i Kommunfullmäktige 27 maj Avfallstaxa 2014 Gäller från och med 2014-07-01 Antagen i Kommunfullmäktige 27 maj 2014 86 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänna bestämmelser 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar 3

Läs mer

Taxa för fastighetsrenhållning 2016

Taxa för fastighetsrenhållning 2016 Taxa för fastighetsrenhållning 2016 för fastigheter och verksamheter i Härnösands kommun Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Taxa för fastighetsrenhållning för Härnösand Avfallshanteringen regleras i miljöbalken

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) F. 2.2 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR LOMMA KOMMUN GÄLLANDE FRÅN OCH MED 2016-02-01 Avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i ska betalas enligt denna taxa.

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2018

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2018 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2018 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017 Tjänsteskrivelse 2016-08-03 Dnr: BKT2016-364-4 1 (2) Handläggare Britt-Inger Fallström Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Förslag till Avfallstaxa 2018 för Lindesbergs kommun

Förslag till Avfallstaxa 2018 för Lindesbergs kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Dnr SBB2017-319 Britt-Inger Fallström 2017-09-13 Förslag till Avfallstaxa 2018 för Lindesbergs kommun Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att godkänna föreslagen Avfallstaxa

Läs mer

Avfallstaxa Ljusnarsbergs kommun 2018

Avfallstaxa Ljusnarsbergs kommun 2018 Avfallstaxa Ljusnarsbergs kommun 2018 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer