Avfallstaxa Avfallstaxa för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m."

Transkript

1 Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m gäller fr. o. m

2 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt ingår. Justerad av Falu Energi & Vatten Antagen av kommunfullmäktige A Hushållsavfall Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och i kommunala före skrifter om avfallshantering för Falu kommun. Kommunens renhållningsansvar verkställs av Falu Energi & Vatten AB som ansvarar för bortforsling och slutgiltigt omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Inom bolaget utför Avfall dessa uppgifter. För att täcka kostnaderna för kommunens avfallshantering skall ägare av fastighet inom kommunen betala avgifter (grundavgift, insamlings-/behandlingsavgift för brännbart och komposterbart avfall) enligt denna taxa. A.1 Grundavgift Avgiften betalas av alla fastighetsägare och täcker kostnaderna för bl.a. återvinningscentraler, batteri insamling, kyl- och frysenheter, elavfall, farligt avfall, avfallsplanering, miljöarbete, administration, information och kundtjänst. kr/år Permanentboende - Småhusenhet, helårsbostad Hushåll i flerbostadshus Småhusenhet, fritidsbostad perioden juni - augusti 450 A.2 Insamlings- och behandlingsavgift för hushållsavfall enligt val av abonnemang Anm: Förpackningar, tidningar, farligt avfall samt deponirest skall sorteras ut oavsett abonnemang. A.2.1 Kärl för brännbart avfall från hushåll Grundavgift tillkommer. A Avgiften för det brännbara avfallet är uppdelad i: en fast årsavgift för transport och kärlhyra en behandlingsavgift som är rörlig (betalas per tömning) Fast årsavgift per kärl för transport och kärlhyra Flerfamiljshus 14:e dag 1 gång/månad 1 gång/vecka 2 gånger/vecka Permanentboende Fritidsbostad 119 (perioden juni augusti)

3 Behandlingsavgift per tömningstillfälle Kärl Vid väg Storlek kr 140 L L L L 75 A.2.2 Kärl för komposterbart avfall A Avgiften debiteras per hushåll och inkluderar insamlings- och behandlingskostnad samt normal för brukning av papperspåsar. 14:e dag 1 gång/månad Gemensamt kärl Småhusenhet, helårsbostad Hushåll i flerbostadshus Fritidshus, perioden juni-augusti A De småhusenheter som har gemensamt kärl för komposterbart avfall betalar avgift enligt A A Månadshämtning enligt A och A utanför tätort innebär att hämtning av avfall sker högst en gång per månad under perioden september-maj. Falu Energi & Vatten AB beslutar om vilka områden som anses vara lämpliga. A.2.3 Kärl för osorterat hushållsavfall från hushåll Brännbart och komposterbart avfall får blandas och läggas i avsedd behållare. Grundavgift tillkommer. A Avgiften inkluderar insamlings- och behandlingskostnader för tömning var 14:e dag. Avgift kr/år och kärl Kärlstorlek Permanentboende Fritidsbostad (jun-aug) 140 L L L L A.2.4 Övriga avgifter A För alternativ vid väg gäller att kärlen skall placeras max 2 m från väg kvällen före tömningsdagen. För alternativ hämtning på fastighet debiteras en tilläggsavgift per kärl utöver ordinarie tömningsavgift. Tilläggsavgiften tas ut på årsbasis och beräknas utifrån hämtningsintervall. Hämtning på fastighet vid småhusenhet kan erhållas endast om särskilda skäl finns. Tilläggsavgift kr/år och kärl Permanentboende Fritidsbostad (jun-aug) 2 gånger/vecka gång/vecka :e dag

4 A Om kunden begär separat tömning på grund av att kärlet inte ställts ut eller vänts fel, debiteras en avgift för extra tömning enligt A.2.9. Överfyllt kärl eller påsar vid sidan av sopkärlet debiteras med extra tömningsavgift. A Vid tömning av felsorterat hushållsavfall debiteras en felsorteringsavgift på 200kr/behållare, utöver ordinarie tömningsavgift. Vid upprepning av anmärkning ändras abonnemanget till osorterat enligt A Vid hinder i vägen som försvårar hämtning av behållare, t ex inte skottat/sandat, låst dörr, bil i vägen debiteras en extra avgift på 200 kr. A.2.5 Tömning av avfall i storbehållare Avgiften består av hyra och insamling. Behandlingsavgift tillkommer. A Storlek 2,3 m 3 4 m 3 6 m 3 8 m 3 kr kr kr kr Tömning 1 gång/vecka gånger/vecka gånger/vecka gång/14:e dag gång/månad gång/vecka (sommar, juni-aug) gång/14:e dag (sommar, juni-aug) Varav årshyra per storbehållare A Behandlingsavgift Avfallsslag kr/ton Brännbart avfall Komposterbart avfall 888 Osorterat hushållsavfall A.2.6 Tömning av underjordsbehållare. Behandlingsavgift enligt A.2.52 tillkommer. Avfallsslag Behållare, liter Kr/tömning Komposterbart Brännbart Brännbart A.2.7 Hämtning av grovavfall från hushåll Grovavfall (skrymmande avfall) från hushåll, t ex trädgårdsavfall eller deponirest i säck, kasserade kyloch frysskåp, spisar, möbler, emballage osv hämtas vid väg efter beställning. Varje kolli får väga högst 50 kg. I minimiavgiften ingår tre kollin. Därutöver kostar varje kolli 50 kr/st. minimiavgift 350 kr extra kolli 50 kr

5 A.2.8 Gemensamt hämtställe Hämtning från gemensamt hämtställe för småhusenheter. Avgiften inkluderar insamlings-, behandlingskostnader och kärlhyra. Grundavgift per hushåll tillkommer. Tömning sker varannan vecka enligt fastställd turlista. För fritidshus gäller perioden juni till augusti. Fast årsavgift Fritidsbostad Permanentboende - Brännbart avfall Komposterbart avfall A.2.9 Avgift för extratömning Avgift per beställning för extratömning kärl, storbehållare och markbehållare Tömnings- och behandlingsavgift tillkommer. 450 kr Avgift per beställning för extratömning av kärl, storbehållare och markbehållare i samband med ordinarie tur 100 kr För fritidshus som väljer gemensamt hämtställe ingår extratömningar (max 5), övriga beställer extra tömning enligt ovan (max 5). A.2.10 Kärlbyte Kärlbyte 350 kr Ingen avgift betalas i samband med ägarbyte eller byte av trasigt kärl.

6 B Latrinhämtning B.1.1 Avgiften inkluderar kärl-, insamlings- och behandlingskostnader för tömning var 14:e dag under sommarperioden (juni-aug) samt 1 gång/månad under resterande tid av året för permanentboende. Latrinhämtning inkl behandlingsavgift Årsavgifter Vid väg Permanentboende kr Fritidsbostad (jun-aug) kr Hämtning av extra kärl i samband med ordinarie tur: 250 kr/kärl Vid separat hämtning debiteras dessutom 650 kronor per timme. Anm: För alternativ hämtning på fastighet debiteras en tilläggsavgift per kärl utöver ordinarie tömningsavgift. Tilläggsavgiften tas ut på årsbasis och beräknas utifrån hämtningsintervall. Hämtning på fastighet vid småhusenhet kan erhållas endast om särskilda skäl finns. Tilläggsavgift kr/år och latrinkärl Permanentboende Fritidsbostad (jun-aug) 14:e dag B.1.2 Behandlingsavgifter Tas ut vid extra hämtning av större mängder. Timkostnad enligt B.1.1. Avfallsslag kr/ton Latrin C Slamtömning Samtliga avgifter förutsätter att nuvarande hantering av slam tillåts fortsättningsvis. C.1.1 Avloppsbrunnar (och köksbrunnar) och slutna tankar Brunnar En eller flera tömningar per år, inkl behandlingsavgift Brunn upp t o m 3 m3 Brunn över 3 m3 t o m 6 m3 Brunn t o m 6 m3 ansluten till flera hushåll En tömning vartannat år, inkl behandlingsavgift Brunn upp t o m 3 m3 Brunn över 3 m3 t o m 6 m3 Brunn t o m 6 m3 ansluten till flera hushåll Sluten tank Turlisteansluten, inkl behandlingsavgift Upp t o m 3 m3 Över 3 m3 t o m 6 m kr/tömning kr/tömning kr/tömning/hushåll kr/tömning kr/tömning kr/tömning/hushåll kr/tömning kr/tömning C Tömning av turlisteansluten brunn/tank på annan tid. Beställer kunden tidigareläggning av tömning av turlisteansluten brunn/tank kan en ändring av tiden medges upp till en månad mot ett tillägg av 500 kr.

7 C.1.2 Tömning av slutna tankar efter beställning inkl behandlingsavgift C Tömning av sluten tank utförs inom fem arbetsdagar efter beställning. Volym Upp t o m 3 m 3 Över 3 m 3 t o m 6 m 3 Insamlings- och behandlingsavgift kr kr C1.2.2 Samtömning Vid beställning av två eller tre tömningar inom samma område reduceras avgiften med 10 %. Den gemensamma volymen får max uppgå till 9 m 3. Tömning av köksbrunn (BDT) samtidigt med tömning av sluten tank debiteras med ett tillägg av 560 kr. Köksbrunnar större än 1 m 3 debiteras enligt avgift för brunn. C.1.3 Behandlingsavgifter Avfallsslag kr/ton kr/m 3 Oavvattnat slam från brunnar och slutna tankar C.1.4 Extra avgifter Tömning av sluten tank/brunn större än 6 m3, utförs på beställning till en kostnad av 990 kr/timme plus behandlingsavgift enl. C.1.3. Extra tömning av sluten tank/brunn, utförs på beställning till en kostnad av 990 kr/timme plus behandlingsavgift enl. C.1.3. Akuttömning inom 24 timmar av sluten tank/brunn etc. utförs på beställning till en kostnad av 990 kr/timme och tilläggsavgift på 400 kr samt behandlingsavgift enl. C.1.3. Tömning utanför ordinarie arbetstid debiteras timavgift plus 50 %. Spolbil debiteras med 1200 kr/timme och i övrigt samma tilläggsavgifter som ovan. Tömning av fördelningsbrunn i samband med tömning av trekammarbrunn utförs till en kostnad av 200 kr. Extra avgift för tunga lock 250 kr/tömning. Extra avgift för slanglängd mellan slambil och brunn: meter 100 kr meter 300 kr Över 50 meter 800 kr Krav på närvaro vid tömning, bli uppringd och eller specificerad tömningstid 300 kr. Tömning av brunn/tank som inte kunnat genomföras på grund av hinder som inte har orsakats av Falu Energi & Vatten, Avfall debiteras 500 kr/gång.

8 D Sorterat grovavfall Sorterat grovavfall från hushåll som ryms i personbil, släpvagn och övriga mindre fordon lämnas kostnadsfritt på återvinningscentraler. Hantering av grovavfall ingår i grundavgiften. Grovavfall från hushåll som transporteras genom fastighetsförvaltarens eller genom företagares försorg, räknas som verksamhetsavfall och ingår därför inte i grundavgiften. E Avgift för farligt avfall i kärl för hushållsavfall Vid påträffande av farligt avfall och elavfall i behållare för hushållsavfall debiteras felsorteringsavgift på 2*200kr/kärl. F Allmänna bestämmelser F.1 Betalning Avgiften för fasta abonnemang, för tjänster som utförs efter beställning, försäljning eller behandlingsavgifter faktureras i efterskott. Avgiften skall betalas inom tid som anges i räkningen. Betalas debiterat belopp inte inom föreskriven tid debiteras dröjsmålsränta enligt gällande lag från räkningens förfallo datum och till dess betalning har skett. Utöver detta tillkommer påminnelse- och inkassoavgifter. F.2 Förändringar i abonnemang Förändringar i löpande abonnemang skall skriftligen anmälas till Falu Energi & Vatten, Avfall och träder i kraft tre veckor efter anmälan. Förändring av plats, läge eller utformning för kärl, storbehållare osv skall omedelbart anmälas till Falu Energi & Vatten, Avfall för justering av underlag för debitering. Ändringen träder i kraft senast tre veckor efter anmälan. Administrationsavgift Anmälan av hemkompostering samt uppehåll i sophämtning debiteras med 100 kr per ärende. F.3 Övrigt Övriga tjänster som t ex utförande av arbeten som kräver specialfordon sker efter överenskommelse mellan kunden och Falu Energi & Vatten, Avfall. F.4 Skatter Taxan justeras av Falu Energi & Vatten, Avfall med hänsyn till gällande skatter, t ex mervärdesskatt och avfallskatt. F.5 Bestämmelser om avfallshantering inom Falu kommun Regleras i kommunens renhållningsordning. Fastighetsägaren är avgiftsskyldig. Avgiften skall erläggas till Falu Energi & Vatten AB. Fastighetsägaren är skyldig att uppge rätt uppgifter för debitering. Vid påträffande av fel uppgifter kan fastighetsägaren debiteras 3 år tillbaka i tiden enligt preskriptionslagen (1980:130) 2 2 st. F.6 Indexreglering Taxan får indexregleras årligen enligt Renhållningsindex R77:4 av Falu Energi & Vatten, Avfall. F.7 Giltighetstid Denna taxa gäller från och med Med reservation för eventuella förändringar.

9 Falu Energi & Vatten AB Box FALUN

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens Renhållare

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens Renhållare TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-11-20 KS 2014/0879 50044 Kommunfullmäktige Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens

Läs mer

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr.

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr. 25 (35) 3.5 Verksamheter Den totala avgiften består av grundavgift t och abonnemangsavgift. I abonnemangsavgifter ingår kostnader enligt kapitel 2.6. Eventuell tilläggsavgift för gångavstånd tillkommer

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2)

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Nummer: 13:2 Blad: (1) Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ekerövatten AB och handhas av Roslagsvatten

Läs mer

Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun

Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Hissieholms kommun Kommunfullmliktige Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Hässleholm

Läs mer

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

RVF Utveckling 2005:09

RVF Utveckling 2005:09 Tips och råd med kvalitetsarbetet vid insamling av källsorterat bioavfall RVF Utveckling 2005:09 En rapport från BUS-projektet BUS-projektet uppföljning och utvärdering av storskaliga system för kompostering

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

GETA KOMMUN A V G I F T E R 2 0 1 2. Fastställda i kommunfullmäktige 21.12.2011

GETA KOMMUN A V G I F T E R 2 0 1 2. Fastställda i kommunfullmäktige 21.12.2011 GETA KOMMUN A V G I F T E R 2 0 1 2 Fastställda i kommunfullmäktige 21.12.2011 Gäller fr o m 1.1.2012 INNEHÅLL Sid KOPIOR, UTSKRIFTER OCH FAX 2 PÅMINNELSEAVGIFTER OCH DRÖJSMÅLSRÄNTOR 2 BYGGNADSTAXOR 3

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

RAPPORT U2011:19. Hjälpmedel för introduktion av system för insamling av källsorterat matavfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2011:19. Hjälpmedel för introduktion av system för insamling av källsorterat matavfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2011:19 Hjälpmedel för introduktion av system för insamling av källsorterat matavfall ISSN 1103-4092 Förord I många kommuner diskuteras att införa ett källsorteringssystem för matavfallsinsamling.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Beslut om tillämpning av Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar

Beslut om tillämpning av Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar BESLUT 1 (6) AD 584-2014, D12 Regional samverkan Attunda, Nacka, Solna, Stockholm och Södertörns tingsrätter Beslut om tillämpning av Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar Domstolsverket har

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall - s a g o i b r i l b Matavfall fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall Inledning Den här rapporten visar på tillvägagångssätt för att kommunicera

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Inledning...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Syfte och metod...7

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Revisionsrapport Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Motala kommun oktober 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendation...3

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6 Gäller från och med läsåret 2011/2012 Fritidshem erbjuds elever på Stellatus till och med 31 juli det år eleven fyller 13 år. Plats erbjuds inte till elever som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Exempel. Vinterväghållning vad gäller?

Exempel. Vinterväghållning vad gäller? Vinterväghållning vad gäller? November 2013 Här hittar du aktuell information om hur lagar och regleringar styr vinterväghållningen, inklusive alla undantag. Sveriges Åkeriföretag har analyserat hur regelverken

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer