Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renhållningstaxa för Sigtuna kommun"

Transkript

1 SIG300, v2.0, (14) Renhållning Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING

2 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser Principer Avgiftsskyldighet Betalning Grundavgifter Rörlig avgift kärlavfall Kärlavfall Hämtning betald säck Extra avgifter Grovavfall Övrigt grovavfall... Fel! Bokmärket är inte definierat. 5 Övrigt Behandlingsavgift Hyra Latrin Slam från enskilda avloppsanläggningar Fett från fettavskiljare Renhållningstaxan för Sigtuna kommun togs i kommunfullmäktige den 25 november 2010, och började gälla 1 januari

3 3 (14) 1 Allmänna bestämmelser Gällande bestämmelser för hanteringen av hushållsavfall finns i föreskrifter i renhållningsordningen för Sigtuna kommun. 1.1 Principer Renhållningstaxan är miljöstyrande. Taxan ska bidra till att styra mot målen i Sigtuna kommuns avfallsplan. Miljöbalken 27 kap 5 ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas. Kommunfullmäktige beslutar om taxan. Denna taxa gäller för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inom Sigtuna kommun. Avgifter för insamling, transport, återvinning och behandling av avfall tas ut i enlighet med de belopp och de villkor som framgår av denna taxa samt av gällande Renhållningsordning för Sigtuna kommun. 1.2 Avgiftsskyldighet Avgiftsskyldig är, enligt denna taxa, fastighetsägare inom Sigtuna kommun. Tomträttsinnehavare jämställs med fastighetsägare. Alla fastighetsägare är skyldiga att göra anmälan om hämtning av avfall till Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret Renhållning. Avgiftsskyldigheten kan efter överenskommelse mellan Stadsbyggnadskontoret Renhållningen och nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare eller hyresgäst, övertas av nyttjanderättshavaren. Stadsbyggnadskontoret Renhållningen kan häva denna överlåtelse om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden och meddelar då fastighetsägaren att denne ansvarar för avgifterna enligt denna taxa. Renhållningstaxans avgifter skall betalas till Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret Renhållning. 1.3 Betalning Avgift tas ut enligt fastställd taxa för varje enskild tjänst. Avgifterna anges med lagstadgad mervärdesskatt om inte annat anges. Renhållningsavgiften delas upp för samtliga hushåll i en fast avgift (grundavgift) och en rörlig avgift. Grundavgiften är baserad på antal hushåll eller mängd avfall. Den rörliga avgiften framgår av taxan och varierar beroende på behållartyp, gångavstånd, kärlstorlek, sortering och hämtintervall. Avgifterna ska betalas enligt det debiteringsintervall som Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen har bestämt. Dröjsmålsränta för faktura som inte betalas på 3

4 4 (14) förfallodagen utgår enligt räntelagen. Andra tilläggsavgifter kan förekomma beroende på betalningsförseningen. Ändringar som påverkar beräkningen av avgiftens storlek, till exempel avfallsvolym, dragsträcka och hämtningsfrekvens ska omedelbart meddelas till Stadsbyggnadskontoret Renhållningen. Ändring under debiteringsperioden påverkar avgiftsnivån först vid nästkommande debiteringstillfälle. Betalningsansvar upphör först då anmälan om ändrade ägarförhållanden inkommit. Uppehåll i hämtning kan ske efter skriftlig anmälan minst fyra veckor i förväg från fastighetsägaren om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande tid av minst tre månader. Grundavgift debiteras även vid uppehåll i hämtningen. Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall ej finns att hämta. För tjänster som inte finns reglerade i denna taxa sker debitering som särskild avgift. Avgiften sätts till självkostnadspris och beräknas utifrån aktuell entreprenadkostnad och Stadsbyggnadskontoret Renhållningens kostnader. 2 Grundavgifter Det finns olika grundavgifter som beror på hushållet eller verksamhetens beskaffenhet. Småhus I denna kategori ingår hushåll, i en till tvåbostadshus som nyttjas som permanentbostad, och som har en egen faktura. De får grovsophämtning två gånger per år och elavfallshämtning tre gånger per år. Gemensam småhus I denna kategori ingår hushåll i en till två bostadshus som har gemensam faktura samt gemensam hämtplats med mer än två andra hushåll och är en samfällighet, förening eller liknande. De får grovsophämtning två gånger per år och elavfallshämtning tre gånger per år. Flerbostadshus I denna kategori ingår hushåll i flerbostadshus med fler än två hushåll som har gemensam faktura samt gemensam hämtplats. De får ingen grovsophämtning men elavfallshämtning 12 ggr per år. Fritidshus I denna kategori ingår hushåll i ett bostadshus som används till annat ändamål än permanentbostad. De får grovsophämtning en gång per år och elavfallshämtning en gång per år. 4

5 5 (14) Institutionsboende I denna kategori ingår hushåll i ett gemensamt boende där varje bostadsenhet inte enskilt kan anses ha full standard, till exempel om dusch eller kök är gemensamt för flera bostadsenheter. De får ingen grovsophämtning men elavfallshämtning 12 ggr per år. Mindre verksamhet I denna kategori ingår företag, föreningar och verksamheter som beräknas producera max 140 liter brännbart avfall per vecka och blandar avfallet med avfall från hushåll. Större verksamhet I denna kategori ingår företag, föreningar och verksamheter som beräknas producera mer än 140 liter brännbart avfall per vecka eller inte blandar avfallet med avfall från hushåll. Brännbart avfall från verksamheter får inte blandas med hushållens avfall om mängderna är större än 140 L per vecka annat än efter dispens från Stadsbyggnadskontoret Renhållningen. Grundavgifterna tas ut per hushåll eller för Större verksamheter per volym eller vikt eller per enhet vid Mindre verksamhet. Småhus 600 Flerbostadshus, gemensam småhus 450 Fritidshus 400 Institutionsboende 200 Mindre verksamhet 300 Större verksamhet Grundavgift/år 40 kr/m 3,, år eller 300 kr/ton För boendeformer och verksamheter som inte regleras ovan avgör Stadsbyggnadskontoret renhållningen vilken grundavgift som tillämpas. I grundavgiften ingår förutom det som beskrivs ovan följande: Tillgång till återvinningscentral där hushållen själva kan lämna sitt sorterade grovavfall och byggavfall. Verksamheterna kan lämna sorterat grovavfall och byggavfall mot betalning. Tillgång till avlämning av miljöfarligt avfall och batterier från hushållen i miljöstationer, batteriholkar samt på återvinningscentralen. Kundtjänstfunktion avseende information, administration och fakturering. Hämtning och transport av kylmöbler avsedda för hushåll. Administration i form av upphandlingar och kontroll av avfallsinsamling och behandling. 5

6 6 (14) 3 Rörlig avgift kärlavfall Den rörliga avgiften utgår ifrån mängden avfall som lämnas till renhållaren. 3.1 Kärlavfall Den rörliga avgiften baseras på avfallsvolymen, men även gångavstånd och hämtintervall påverkar. Var fjärdeveckas hämtning är tillåtet endast vid sorterat abonnemang. Inget matavfall får ligga i kärlet. Småhus och fritidshus kan välja abonnemang för varannan veckas hämtning eller var fjärdeveckas hämtning. Flerbostadshus, gemensam småhus, institutionsboende samt verksamhet kan välja abonnemang med samtliga helårs hämtintervaller. För avfall som lämnas i kärl eller containrar och som inte kan debiteras per vikt, beräknas avgiften enligt en ekvation. Hämtningsavgift (kr/liter) * kärlvolym (liter) * antal hämtningar per år * tilläggsfaktorer= Rörlig avgift. Hämtningsavgift för brännbart avfall är 0,162 kr/liter och år Fritidshus och verksamheter kan välja sommarhämtning, vilket innebär hämtning varannan vecka endast mellan den 1 maj och den 30 september. Byte av hämtningsintervall får endast ske två gånger varje år Tilläggsfaktor Gångavstånd Gångavstånd 2 1,25 Gångavstånd 3 1,50 Var fjärdeveckas hämtning 1,4 Varannanveckas hämtning 1.0 Veckohämtning 1.0 Två ggr veckohämtning 1,3 Tre ggr veckohämtning 1,5 Fyra ggr veckohämtning 1,6 Fem ggr veckohämtning 1,7 fee Sommarhämtning 1,4 Sorterat 1,0 Osorterat 2,5 Kärl 1,0 Container 0,9 Djupuppsamlande behållare 0,8 Lösmängd 2 För att få sorterad taxa måste den avgiftsskyldige sortera ut sitt matavfall. För flerbostadshus gäller att hushållet ska sortera ut minst ett 140 liters kärl med matavfall per 30 lägenheter. Småhus får ett 140 L kärl att lägga sitt matavfall i, men kan även dela med upp till 4 grannar. Hushållet kan även sortera ut sitt matavfall och kompostera detta på den egna fastigheten efter godkännande av miljöoch hälsoskyddskontoret eller använda avfallskvarn efter godkännande Vaverket. För hushåll ingår matavfallskärl i abonnemanget. 6

7 7 (14) Kärl sorterat Behållare och Antal hämt- Avgift, kr/ år inkl. moms volym ningar/ år Klass 1 Klass 2 Klass 3 < 1,5 m 1,5-10 m > 10 m 140 l kärl 13 ggr 413 kr 516 kr 619 kr 140 l kärl 26 ggr 590 kr 737 kr 885 kr 190 l kärl 26 ggr 800 kr kr kr 240 l kärl 26 ggr kr kr kr 370 l kärl 26 ggr kr kr kr 660 l kärl 26 ggr kr kr kr 140 l kärl 52 ggr kr kr kr 190 l kärl 52 ggr kr kr kr 240 l kärl 52 ggr kr kr kr 370 l kärl 52 ggr kr kr kr 370 l kärl 104 ggr kr kr kr 660 l kärl 52 ggr kr kr kr 660 l kärl 104 ggr kr kr kr 660 l kärl 156 ggr kr kr kr 140 l kärl 11 ggr 349 kr 437 kr 524 kr 190 l kärl 11 ggr 474 kr 593 kr 711 kr 240 l kärl 11 ggr 599 kr 748 kr 898 kr 370 l kärl 11 ggr 923 kr kr kr Kärl, osorterat Behållare och Antal hämt- Avgift, kr/ år inkl. moms volym ningar/ år Klass 1 Klass 2 Klass 3 < 1,5 m 1,5-10 m > 10 m 140 l kärl 26 ggr kr kr kr 190 l kärl 26 ggr kr kr kr 240 l kärl 26 ggr kr kr kr 370 l kärl 26 ggr kr kr kr 660 l kärl 26 ggr kr kr kr 140 l kärl 52 ggr kr kr kr 190 l kärl 52 ggr kr kr kr 240 l kärl 52 ggr kr kr kr 370 l kärl 52 ggr kr kr kr 370 l kärl 104 ggr kr kr kr 660 l kärl 52 ggr kr kr kr 660 l kärl 104 ggr kr kr kr 660 l kärl 156 ggr kr kr kr 140 l kärl 11 ggr 873 kr kr kr 190 l kärl 11 ggr kr kr kr 240 l kärl 11 ggr kr kr kr Gångavstånd 1 gäller om kärlet placeras utomhus inom 1,5 m från sopbilens stopplats Gångavstånd 2 gäller om kärlet placeras mellan 1,5 och 10 m från sopbilens stopplats Gångavstånd 3 gäller om kärlet placeras mellan 10 och 30 m från sopbilens stopplats 7

8 8 (14) För storkök gäller att minst 60 % av matavfallet ska sorteras ut. För verksamheter ingår insamling av matavfall i fulla behållare i taxan. För inte fyllda storbehållare bekostar verksamheten hämtkostnaden. Alla verksamheter som säljer mat eller som beräknas producera mer än ett matavfallskärl varje vecka får inte blanda sitt matavfall med hushållens matavfall utan ska ha egna kärl. Extra eller ny matavfallskorg debiteras med 30 kr/styck. Lösmängd hämtning Avfall som inte ligger i kärl eller hämtning betald säck hämtas som lösmängd. Endast brännbart avfall hämtas som lösmängd. Hämtning av löst avfall debiteras för varje påbörjad halv kubikmeter. Behandlingsavgift ingår i hämtningskostnaden Sorterat Osorterat Lösmängd per m3(inkl grundavgift) 364 kr 850 kr Hushållscontainer Kärlavfall kan även hämtas från storbehållare som containrar och bottentömande behållare. Om avfallet inte kan debiteras per vikt gäller följande taxa. I hämtningspriset ingår behandlingsavgift samt containerhyra Direkttömmande storbehållare sorterat Osorterat intervall Avgift/ å Avgift/ å 4 m3 26 ggr kr kr 6 m3 26 ggr kr kr 8 m3 26 ggr kr kr 4 m3 52 ggr kr kr 6 m3 52 ggr kr kr 8 m3 52 ggr kr kr Bottentömmande storbehållare 1,3 m3 26 ggr kr kr 2,2 m3 26 ggr kr kr 3,0 m3 26 ggr kr kr 5,0 m3 26 ggr kr kr 1,3 m3 52 ggr kr kr 2,2 m3 52 ggr kr kr 3,0 m3 52 ggr kr kr 5,0 m3 52 ggr kr kr 8

9 9 (14) Kärlavfall vägning För avfall som vägs i samband med insamlingen och som kan debiteras per vikt, beräknas avgiften enligt följande ekvation: Behandlingsavgift (kr/ton) * vikt * tilläggsfaktor + tömningsavgift = Rörlig avgift Behandlingsavgift för brännbart avfall är 950 kr/ton eller 150 kr/m 3 Schemalagd hämtning Direkt tömmande storbehållare Utbytescontainer Tömningsavgift 330 kr kr Vid extratömning av kärl, bottentömmande behållare och containrar tillkommer en framkörningsavgift på 220 kr utöver den rörliga avgiften. Utställning av storbehållare 1000 kr 3.2 Hämtning betald säck En 160 liters säck kan köpas från kommunen där hämtningen ingår i säckkostnaden. Säcken kan lämnas med ordinarie hämtning. Endast brännbart avfall får läggas i säcken. Hämtning betald säck 160 liter 30 kr/st 3.3 Extra avgifter Vid extratömning av kärl, bottentömmande behållare och containrar tillkommer en framkörningsavgift på 220 kr utöver den rörliga avgiften. Hämtningskostnad vid extratömning : Små kärl ( Liter) 40 kr Stora kärl ( Liter) 100 kr Direkttömmande storbehållare Utbytes container Tömningsavgift 330 kr kr Vid tillfällig ej schemalagd utställning av container tillkommer även hyra och utställningskostnad. Vid första utställning av container för schemalagd hämtning tillkommer även utställningskostnad. 9

10 10 (14) Utställningskostnad av containrarna är 1000 kr. Varjeveckas hämtning sommartid för osorterat avfall från småhus och fritidshus: Små kärl ( Liter) 500 kr Stora kärl ( Liter) 1250 kr Tvättning av kärl Enstaka kärl 225 kr/styck Mer än 10 kärl på samma ställe 180 kr/styck Framkörningsavgift 220 kr 4 Grovavfall 4.1 Schemalagda hämtningar För grovavfall som lämnas i direkttömmande behållare och som inte ska debiteras per vikt beräknas avgiften av följande ekvation. Hämtningsavgift (kr/liter) * behållarlvolym (liter) * hämtningar per år * tilläggsfaktorer= grovavfalls avgift För grovavfall som lämnas i utbytescontainer och som inte ska debiteras per vikt beräknas avgiften av följande ekvation. Hämtningsavgift (kr/liter) * behållarlvolym (liter) * hämtningar per år * tilläggsfaktorer + utställningskostnad * hämtningar per år = grovavfalls avgift Hämtningsavgift för grovavfall till sortering är 0,155 kr/liter och år. Utställningskostnad av containrarna är 1000 kr. Grovavfall tilläggsfaktorer Tilläggsfaktor Helgcontainer schemalagd 0,75 Kvartalshämtning 1,00 Var fjärde veckas hämtning 0,90 Varannan veckas hämtning 0,90 Veckohämtning 1,00 Två gånger veckohämtning 1,20 Vid första utställning av container för schemalagd hämtning tillkommer även utställningskostnad. 10

11 11 (14) Vid extratömning tillkommer 220 kr Direkttömmande behållare Helgcontainer intervall avgift/år 4 m m m m m m m m m m m m m m Hämtningar per år Inte schemalagda hämtningar För grovavfall som vägs i samband med insamlingen och ska debiteras per vikt, beräknas avgiften enligt följande ekvation: Behandlingsavgift (kr/ton) * vikt (ton) + tömningsavgift = grovavfalls avgift Behandlingsavgift för grovavfall till sortering är 1 700kr/ton. Direkttömmande behållare Container Tömningsavgift 550 kr 1420 kr Vid tillfällig ej schemalagd utställning av container tillkommer även hyra och utställningskostnad. Utställningskostnad av containrarna är 1000 kr. 11

12 12 (14) Vid felsortering av avfallet tas en straffavgift ut på 500 kr/ton samt behandlingsavgift för sorterat avfall. 4.3 Övrigt grovavfall Specialhämtning. Last/flakbil Kranbil Hjälparbetare 850 kr/timme 1600 kr/timme 450 kr/timme Grovavfall samt byggavfall från verksamheter får lämnas på Brista återvinningscentral mot en avgift på 200 kr/m3 avfall. Insamling av kylmöbler från verksamheter och hushåll som är producerade för att användas av hushåll kostar 0 kr. Mottagande på Brista återvinningscentral av kylmöbler för verksamheter kostar 900 kr per styck. 5 Övrigt 5.1 Behandlingsavgift Behandlingsavgift tillämpas på alla avgifter som har separat tömningsavgift. Behandlingsmetod kr/ton kr/m3 Deponi Brännbart Ris Matavfall 0 0 Sortering Hyra Hyra tas ut för containrar med grovavfall som inte har schemalagd hämtning med minst 6 hämtningar per år samt för containrar med hushållsavfall som faktureras utifrån vikt. Direkttömmande Övriga behållare containrar Period Hyra kr Hyra kr Dag Vecka Månad År

13 13 (14) 5.3 Latrin Latrin hämtas vid tomtgräns i av kommunen tillhandahållet kärl. Engångskärl ingår i taxan. Om hämtning ej kunnat genomföras tas en bomkörningsavgift ut. Latrin hämtning 600 kr/hämtning. Bomkörning 500 kr/tillfälle Hushållen kan även kompostera latrinen på den egna fastigheten efter anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret. 13

14 14 (14) 6 Slam från enskilda avloppsanläggningar Hämtningspris beräknas efter storlek på behållare. I hämtningspriset ingår behandlingsavgift. Avgift kr Upp till 4 m3 tank- eller brunn Regelbunden tömning 620 kr/tömning Budad tömning ( minst 7 dagar före). 900 kr/tömning Akut tömning ( tömning inom 24 tim.) 1300 kr/tömning Jourtömning (tömning inom 24 tim kr/tömning under lördag, söndag och helgdag) Övrigt För volym över 4 m3 tillkommer För slanglängd över 25 m tillkommer Bomkörning p.g.a. att hämtning ej kunnat genomföras Timkostn. för extra arbete, t.ex. framgrävning av brunnslock m.m. 100 kr/m3 30 kr/ 5 m slang 600 kr/gång 900 kr/timme Grus och andra fraktioner i slammet som gör att det måste levereras till andra mottagningsanläggningar debiteras gällande taxa för timkörning och destruktionsavgifter. Ändring av regelbunden hämtning måste anmälas minst 1 månad innan nästa hämtning 7 Fett från fettavskiljare Hämtningspris beräknas efter storlek på behållare. Upp till 1 m3 Regelbunden tömning Budad tömning( minst 7 dagar före) Akut tömning (tömning inom 24 tim) Jourtömning (tömning inom 24 tim. under lördag, söndag och helgdag) Övrigt För volym över 1 m3 tillkommer Bomkörning p.g.a.att hämtning ej kunnat genomföras Timkostnad för extra arbete t.ex. framgrävning av brunnslock m.m. Behandlingsavgift tillkommer med Avgift kr 620 kr/tömning 900 kr/tömning 1300 kr/tömning 1700 kr/tömning 100 kr/m3 600 kr/gång 900 kr/timme 600 kr/m3 14

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Avfallstaxa för Sigtuna kommun Gäller från och med 2016-01-01 Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 1 1.1 Principer... 1 1.2 sskyldighet...

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Styrdokument 2015-09-21 Dnr KS/2015:388 Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens namn den dag månad

Läs mer

Förslag till revidering av avfallstaxa för Sigtuna kommun

Förslag till revidering av avfallstaxa för Sigtuna kommun Datum 2016-11-03 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen Förslag till revidering av avfallstaxa för Sigtuna kommun Dnr: KS/2016:627 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall

Renhållningstaxa för hushållsavfall Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 17 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Renhållningstaxa för Sollentuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-22, 90 att gälla från och med 2008-11-01. Reviderad av fullmäktige 2013-10-16, 126, Dnr 2013/0506 KS.116 Innehållsförteckning

Läs mer

Taxa för hushållsavfall

Taxa för hushållsavfall Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-28 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser.3 Småhus.5 Fritidshus.5 Gemensamhetsanläggning 5 Flerbostadshus och verksamheter.6

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Kontoret för samhällsbyggnad Kerstin Kökeritz Styrdokument 08-59097716 KS/2016:313 Kerstin.Kokeritz@upplandsvasby.se Dnr Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 244 Giltighetstid från och med 2016-01-01 och tillsvidare

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 7.3.5 Fettavskiljare För fettavskiljare tillkommer behandlingsavgift

Läs mer

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Renhållningstaxa Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Gäller fr.o.m. 2011-01-01 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Omfattning I renhållningstaxan

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. Dnr: KA08/824 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får

Läs mer

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m. 1 januari

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxan Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 13/KS 0161 Datum: 2013-11-25 Paragraf: 98 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9)

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av kommunfullmäktige i Uppvidinge 2013-11-26, 93. Lagstadgad moms ingår i avgifterna. 1. HUSHÅLLSAVFALL 1 Samtliga hushåll

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2016-11-28, 115 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från

Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från 2017-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 117 1 (10) Renhållningstaxa A Allmänt Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda.

Läs mer

Renhållningstaxa Skara

Renhållningstaxa Skara 2015 Renhållningstaxa Skara Avfallshantering Östra Skaraborg Renhållningstaxa Skara 2015-03-01 Renhållningstaxa Skara 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01

VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01 A V FALLSTAXA VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 142 Avfallstaxa för Vallentuna kommun Avfallstaxan träder i kraft 2015-01-01 då tidigare avfallstaxa,

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2016-11-14, 83 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2015 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2015-01-01 1.

Läs mer

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11, KF 87 Indexreglerad from 2016-01-01, beslut 2015-12-14, Dnr 2015/00284 AVFALLSTAXA 2 Innehåll AVFALLSTAXA...

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxa 2017 Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 16/RN 0067 Datum: 2013-11-25 Paragraf: Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015 taxa för slam, latrin och fett 2015 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4 1 Slam 4 1 januari 2015-31 mars 2015 1.1 Fastlandet 4 1.2 Öar 5 Från 1 april 2015 1.3 Fastlandet 6 1.4 Öar 7 2 Latrin

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avfallstaxa 2013. Avfallstaxa för Upplands Väsby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-26, gällande fr.o.m 2013-01-01.

Avfallstaxa 2013. Avfallstaxa för Upplands Väsby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-26, gällande fr.o.m 2013-01-01. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa för Upplands Väsby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-26, gällande fr.o.m 2013-01-01. Innehållsförtecking Inledning... 3 Allmänna bestämmelser... 3 Flyttanmälan...

Läs mer

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun Gäller från och med 1 januari 2015 www.miva.se 1 Kärl för hushållsavfall... 3 2 Avgifter... 4 3 Avgifter vid eget kärl... 5 4 Avgifter vid gemensamt kärl...

Läs mer

KFS 60:7. Renhållningstaxa. för Ekerö kommun

KFS 60:7. Renhållningstaxa. för Ekerö kommun KFS 60:7 Renhållningstaxa för Ekerö kommun EKERÖ KOMMUN Nummer: 60:7 Blad: 1(13) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmänt...2 2 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl grovavfall...4

Läs mer

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10 För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Antagen av kommunfullmäktige den 3 november 2014, 126, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m.

Läs mer

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62 Herrljunga kommun Taxa Renhållning 2017 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-05-10, 62 1 ALLMÄNT Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun

HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun gäller från och med 1 juli 2012 HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2012. Detta dokument utgör det som innan kallats

Läs mer

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa för Falu kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2012-01-01 Lagstadgad mervärdeskatt ingår. Justerad av Falu

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

Avfallstaxa Mariestad

Avfallstaxa Mariestad Avfallshantering Östra Skaraborg Taxan gäller från och med 2017-05-01 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Fastighetsägarens ansvar för avfallet... 4 1.3 Avgiftsskyldighet...

Läs mer

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse 2016-10-28 Gäller från och med 2017-01-01 1 1. Hushållsavfall Hushållsavfallet sorteras i brännbart och komposterbart

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA. för. Simrishamns och Tomelilla kommuner. www.okrab.se

RENHÅLLNINGSTAXA. för. Simrishamns och Tomelilla kommuner. www.okrab.se RENHÅLLNINGSTAXA för Simrishamns och Tomelilla kommuner www.okrab.se PRIVATPERSONER ENSKILDA HUSHÅLL Matavfallsinsamling har införts i tätorterna under åren 2010-2013*. I abonnemang avseende 140 och190

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 D. nr 0368/13 Renhållningstaxa för Öckerö kommun 2014 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap 4 miljöbalken får kommunen meddela

Läs mer

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från TAXA FÖR RENHÅLLNING Gäller från 2017-02-01 WWW.KIL.SE/KAHAB TAXA Antagen av Kommunfullmäktige 2016-12-20 Dnr KS 16/335 Taxan gäller from 2017-02-01 Avfallshanteringen i kommunen regleras i Lokala föreskrifter

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 1. Allmänt Taxan avser de avgifter som enligt Miljöbalken 27 kap. 4-6 får uttagas av kommunen för täckande av nödvändiga kostnader för renhållningen. Samtliga

Läs mer

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från Avfallstaxa för avfallshantering i Nordanstigs kommun Foto: Ulf Borin Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-06 Gäller från 2017-04-01 Avfallstaxa Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat

Läs mer

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-25, 56 Gäller fr o m 2013-06-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt gällande lagstiftning kan utgå för hantering

Läs mer

Renhållningsavgifter 2015

Renhållningsavgifter 2015 Renhållningsavgifter 2015 Gällande fr.o.m. 1 januari 2015 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommunfullmäktige, KF 2015-02-23 5 i Vara kommun 2015 Sidan 1 Innehållsförteckning Hushållsavfall... 1 Hämtning

Läs mer

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Allmänna bestämmelser 1 Avgift för insamling, transport och bortskaffande av hushållsavfall från bostäder

Läs mer

Författningssamling 560.1

Författningssamling 560.1 Oskarshamns kommun Författningssamling 560.1 RENHÅLLNINGSTAXA Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2008-11-24, 185 Gäller fr.o.m. 2009-01-01 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

Renhållningstaxa för Tyresö kommun

Renhållningstaxa för Tyresö kommun Renhållningstaxa för Tyresö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-17, gäller från och med 2015-01-01 Renhållningstaxa för Tyresö kommun DNR2014KSM0469.051 1. Allmänna bestämmelser Denna taxa träder

Läs mer

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder.

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder. Sida 1 (9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KRAMFORS KOMMUN Taxan gäller från och med 2013-01-01. För de åtgärder som utföres genom kommunens försorg enligt miljöbalken samt renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Renhållningstaxa 2017

Renhållningstaxa 2017 Renhållningstaxa 2017 1 (7) 2017-01-01 TAXA FÖR RENHÅLLNING 2017 (gäller från 2017-01-01) Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Hantering av det avfall som omfattas

Läs mer

Renhållningstaxa för Tyresö kommun

Renhållningstaxa för Tyresö kommun Renhållningstaxa för Tyresö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-17, gäller från och med 2015-01-01 Renhållningstaxa för Tyresö kommun DNR2014KSM0469.051 1. Allmänna bestämmelser Denna taxa träder

Läs mer

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154.

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154. Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154 Renhållningstaxa 2 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 IKRAFTTRÄDANDE...

Läs mer

Renhållningstaxa fr.o.m. 2014-01-01

Renhållningstaxa fr.o.m. 2014-01-01 Kristianstads kommuns Renhållningstaxa fr.o.m. 2014-01-01 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10, 281 2 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

Läs mer

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 TAXA Nyköpings kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 2/26 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Renhållningstaxa Hammarö kommun

Renhållningstaxa Hammarö kommun 1(5) Renhållningstaxa Hammarö kommun Antagen av kommunfullmäktige den 18 april 2011, KF 29 Reviderad av kommunfullmäktige den 8 december 2014, KF 93 Taxan gäller från och med den 9 december 2014 Kontaktinformation:

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-11 D. nr 0072/15 1 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2016 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 Avfallstaxa gäller fr o m 2014-02-15 Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KÄVLINGE KOMMUN 1 Betalningsansvar Fastighetsägaren eller den, som i stället för fastighetsägaren är skattskyldig

Läs mer

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015.

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. TEAU 85/14 Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. Permanentboende i villa Alla avgifter angivna inklusive moms. Matavfall blir biogas (Utsortering av matavfall i separat

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Renhållningstaxa för Arvika kommun. Gäller fr o m

Renhållningstaxa för Arvika kommun. Gäller fr o m Renhållningstaxa för Arvika kommun Gäller fr o m 2016-01-01 Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Renhållnings- och avfallstaxa för Båstads kommun

Renhållnings- och avfallstaxa för Båstads kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 14 december 2005, 189. Dnr: KS 1220/05 906 Reviderad av Kommunfullmäktige den 8 december 2010, 224 Dnr: KS 1078/10 906 Reviderad av Kommunfullmäktige den 23 maj 2012, 129

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2015-01-01 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställs av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 133, Dnr KS/2014:449. Allmänt n gäller tillsvidare

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Taxa. Renhållning. Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13

Taxa. Renhållning. Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13 Taxa Renhållning Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Gullspång 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26. Renhållningstaxa för Norrköpings kommun

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26. Renhållningstaxa för Norrköpings kommun Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26 Renhållningstaxa för Norrköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013 50 Gäller från den 1 april 2013 Innehållsförteckning A. Fast

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Renhållningstaxa FÖRFATTNING 4.7.1

Renhållningstaxa FÖRFATTNING 4.7.1 FÖRFATTNING 4.7.1 Antagen av kommunfullmäktige 67/11 Renhållningstaxa Avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Staffanstorps kommun ska fr o m 2012-01-01 erläggas enligt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om 2009-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Båstads kommun - Avfallstaxa 2013. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Båstads kommun - Avfallstaxa 2013. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Båstads kommun - Avfallstaxa 2013 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Beslutad 2012-11-28 Gäller fr.o.m. 2013-04-01 Innehållsförteckning 1. Allmänna bestämmelser...

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) F. 2.2 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR LOMMA KOMMUN GÄLLANDE FRÅN OCH MED 2016-02-01 Avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i ska betalas enligt denna taxa.

Läs mer

." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'...

. ~ i.'\ ~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'... ." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNK Förslag till Avfallstaxa Nora kommun 2016..!:'... nnehål lsförtecknin g Allmänt,,'..,... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift......

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby kommun. Antagen av kommunfullmäktige , gällande fr.o.m

Avfallstaxa för Upplands Väsby kommun. Antagen av kommunfullmäktige , gällande fr.o.m Avfallstaxa 2011 Avfallstaxa för Upplands Väsby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, gällande fr.o.m 2011-01-01. Innehållsförtecking Inledning... 3 Allmänna bestämmelser... 3 Flyttanmälan...3

Läs mer

Taxa för Jönköping kommuns AVFALLSVERKSAMHET 2017

Taxa för Jönköping kommuns AVFALLSVERKSAMHET 2017 Taxa för Jönköping kommuns AVFALLSVERKSAMHET 2017 Antagen av kommunfullmäktige 2016-10-27 285 2 3 Innehållsförteckning Sid ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 5 Ansvar för den kommunala avfallsverksamheten och gällande

Läs mer

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015.

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. Permanentboende i villa Alla avgifter angivna inklusive moms. Matavfall blir biogas (Utsortering av matavfall i separat brunt

Läs mer

Avfallstaxa för Aneby kommun

Avfallstaxa för Aneby kommun Avfallstaxa för Aneby kommun 2014 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral och administration

Läs mer

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument Författningssamling - Policydokument Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 164, 2012-12-03 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande

Läs mer

Prislista Renhållning. Gäller från och med 2011-01-01

Prislista Renhållning. Gäller från och med 2011-01-01 Prislista Renhållning Gäller från och med 2011-01-01 Vad kostar soporna? Det är naturligtvis inte gratis att hålla rent. Du undrar kanske vad hämtningen av sopor samt övrigt avfall kostar i Ekerö kommun

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18, 123 Senast reviderad 2014-12-17, 151 Gäller fr om 2015-01-01 1 (7) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer