Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga till Avfallsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga till Avfallsplan"

Transkript

1 Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga till Avfallsplan

2 2 Sammanfattning Norrtälje kommun har tagit fram en ny avfallsplan för Planens huvudsakliga syfte är att ange förutsättningar för en god avfallshantering och en långsiktigt hållbar utveckling. Planen innehåller mål som berör god service, minskade avfallsmängder, ökad materialåtervinning, biologisk behandling av matavfall, avfallshantering i samhällsplaneringen och minskad nedskräpning. Den som bedöms kunna uppstå sammanfattas i tabellen nedan. Miljöpåverkan kan vara både negativ och positiv. Tabell 1. Sammanfattning av av planförslaget och nollalternativet. Målområde Planförslag Nollalternativ Kommentar Mål 1 Avfallshanteringen i Norrtälje kommun ska utgå från kundens behov och tillhandahålla god service, lättillgänglig information samt vara användarvänlig Ingen Ingen Mål 2 Mängden avfall från hushåll ska minska och även dess farlighet och klimatpåverkan Stor positiv Liten positiv Mer ambitöst mål än befintliga avfallsplanen Mål 3 Öka materialåtervinningen i kommunen Stor positiv Liten positiv Mer ambitöst mål än befintliga avfallsplanen Mål 4 Matavfall ska återvinnas genom biologisk behandling Liten positiv Obetydlig Målet är mycket mer ambitös än befintlig avfallsplan Mål 5 Avfallsfrågor är integrerade i kommunens planering Liten positiv Liten negativ Helt nytt mål jämfört med befintlig avfallsplan Mål 6 Nedskräpning i kommunen ska minska Liten positiv Liten negativ Helt nytt mål jämfört med befintlig avfallsplan

3 3 1 Inledning 1.1 Bakgrund till miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) En reviderad avfallsplan för Norrtälje kommun har tagits fram. Om planens genomförande kan antas medföra betydande ska planen miljöbedömas. Enligt 4 Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska en avfallsplan antas medföra betydande om planen anger förutsättningar för kommande tillstånd för sådana verksamheter som anges i Bilaga 3 till förordningen. Avfallsplanen anger förutsättningar för vad som benämns som andra projekt till vilka bl.a. anläggningar för bortskaffande av avfall, avloppsreningsverk, deponering av slam från reningsverk, lagring av järnskrot, inklusive skrotbilar, anläggningar för återvinning eller förstöring av explosiva ämnen och anläggningar för behandling av djurkadaver räknas. Inom ramen för miljöbedömningen upprättas denna MKB. 1.2 Syfte med miljökonsekvensbeskrivningen Syftet med en miljöbedömning och MKB är att identifiera, beskriva och bedöma den betydande som kan antas till följd av planens genomförande. I detta fall motsvarar planens genomförande de mål som sätts upp inom ramen för avfallsplanearbetet. 2 Avfallsplan Avfallsplanens syfte Det generella syftet med avfallsplanearbetet är den enskilda kommunens sätt att bidra att de nationella och avfallsrelaterade miljökvalitetsmålen uppnås. Avfallsplanen med tillhörande process tydliggör kommunens ambitioner på avfallsområdet, utgör ett viktigt strategiskt styrinstrument och fungerar som informationskanal till kommuninvånare och verksamhetsutövare avseende avfallsfrågor. Kommunens vision med avfallsplanen är att avfallshanteringen i Norrtälje kommun ska: Sätta kunden i fokus genom att erbjuda god service Bidra aktivt till avfallsminimering och resurshushållning Arbeta för att bevara och förbättra miljön så att såväl nuvarande som kommande generationer kan leva, bo och trivas i Norrtälje kommun 2.2 Avfallsplanens innehåll Innehållet i en avfallsplan styrs av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning (NFS 2006:6). En avfallsplan ska exempelvis innehålla en beskrivning av nuläget, uppgifter om nedlagda deponier, mål, åtgärder och uppföljning. Avfallsplanen för Norrtälje innehåller samtliga uppgifter som krävs i Naturvårdsverkets föreskrifter. Miljöbedömningens syfte är, som ovan nämnt, att identifiera, beskriva och bedöma den betydande som kan antas till följd av planens genomförande. Planens genomförande är planens mål och dessa utgår från EU:s avfallshierarki och Sveriges nationella avfallsplan

4 4 Utifrån detta har övergripande mål och delmål arbetats fram. Dessa redovisas nedan. Mål 1. Avfallshanteringen i Norrtälje kommun ska utgå från kundens behov och tillhandahålla god service, lättillgänglig information samt vara användarvänlig Delmål 1.1 Minst 95 procent av kunderna ska uppleva att Norrtälje kommun tillhandahåller god service och en välfungerande avfallshantering. Delmål 1.2 Minst 90 procent av kunderna ska ha kunskap om var de kan vända sig för att få information om avfallshanteringen i kommunen. Mål 2. Mängden avfall från hushåll ska minska och även dess farlighet och klimatpåverkan Delmål 2.1 Mängden hushållsavfall per invånare ska vara mindre år 2019 än år 2015, undantaget grovavfall. Delmål 2.2 Minst 90 procent av invånarna i Norrtälje kommun ska uppge att de känner till vad som är farligt avfall och var de kan lämna det. Delmål 2.3 Återbruket i kommunen ska öka varje år under avfallsplaneperioden. Delmål 2.4 Mängden fossila växthusgaser som släpps ut från transporter vid insamling av hushållsavfall (under kommunens ansvar), samt transport av detta avfall till behandlingsanläggning ska minska med 25 procent under planperioden 1. Mål 3. Öka materialåtervinningen i kommunen Delmål 3.1 Senast år 2019 ska 50 procent av mängden säck- och kärlavfall inklusive förpackningar och tidningar materialåtervinnas. Delmål 3.2 Senast år 2019 ska 30 procent av mängden grovavfall materialåtervinnas. Delmål 3.3 År 2019 ska textilavfall i det brännbara avfallet från hushåll minska med 50 procent jämfört med Mål 4. Matavfall ska återvinnas genom biologisk behandling Delmål 4.1 Senast år 2018 ska minst 50 procent av mängden matavfall från hushåll, storkök och butiker gå till biologisk behandling så att växtnäring och energi tas tillvara. Mål 5. Avfallsfrågor är integrerade i kommunens planering Delmål uppger relevant personal från berörda förvaltningar att avfallsfrågor finns inarbetade i systerförvaltningars löpande planeringsarbete samt att detta följs upp årligen. Delmål 5.2 Senast år 2019 ska alla kommunala verksamheter och fastigheter källsortera det avfall som uppkommer. 1 Avser kommunens transporter för insamling av hushållsavfall och transport till behandlingsanläggningar.

5 5 Mål 6: Nedskräpning i kommunen ska minska Delmål 6.1 Mängden nedskräpning följs och registreras. Delmål 6.2 Upplevd nedskräpning mäts och registreras. Delmål 6.3 Upplevd nedskräpning ska minska. För avfallsplanen i sin helhet, se Norrtälje avfallsplan Avfallsplanens förhållande till andra planer och program Avfallsplanen både påverkar och påverkas av andra planer och program. Särskilt viktigt för en kommunal avfallsplan är planens förhållande till den nationella avfallsplanen samt det avfallsförebyggande programmet. Norrtälje avfallsplan har sin utgångspunkt i ovan nämnda plan och program varför den kommunala planen ligger i linje med de nationella intentionerna. Exempel på det är mål om minskad nedskräpning, ökat återbruk, ökad återvinnig av förpackningsmaterial, textilier och matavfall samt kundnöjdhet. Dock finns det vissa delar som på nationell nivå har pekats ut som särskilt viktiga områden att arbeta med men som saknas i den kommunala planen såsom hantering av avfall i bygg- och anläggningssektorn och avfallsbehandling. Exempel på andra planer och program som påverkar avfallsplanen är fysiska planer såsom översiktsplaner och detaljplaner som exempelvis kan styra förutsättningar för etablering av nya insamlingsplatser för avfall. Andra exempel är regionala eller lokala miljöprogram som kan påverka avfallsplanens målformuleringar och ambitionsnivå. Exempel på planer och program som istället kan påverkas av avfallsplanen är exempelvis bygg- och miljökontorets tillsynsplan som kan komma att inkludera tillsyn inom avfallsområdet samt även fysiska planer där avfallsplanen kan ange mål för nyetablering av nya insamlingsplatser för avfall. 3 Miljöbedömning Enligt miljöbalken ska miljökonsekvensbeskrivningen identifiera och beskriva direkta och indirekta effekter som den planerade planen kan medföra på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön. Miljöbedömningen har genomförts av en utomstående part som har varit en del av avfallsplaneprocessen. Bedömningarna baseras på det underlag som har funnits tillgängligt, se referenslista, samt MKB-författarens erfarenheter. En avfallsplan är en strategisk plan utan direkta fysiska åtgärder. Norrtälje avfallsplan innehåller övergripande mål och delmål men saknar specifika åtgärder vilket försvårar möjligheten att bedöma utfallet av målen. Såldes är även omfattningen av miljökonsekvenserna svåra att bedöma. Miljöbedömningen har därför genomförts på en generell nivå och i de fall som troliga antaganden har gjort har dessa noterats. Nuvarande förutsättningar för målen redovisas under respektive mål. Utfallen av målen baseras på erfarenheter från tidigare genomförda avfallsplaner och kommunal avfallshantering i allmänhet. Miljöbedömning har genomförts på de sex övergripande målområden som anges i planen. Delmålen anger vägledning av kommunens intention med målet.

6 6 3.1 Avgränsningar Miljöbedömningen har avgränsats tidsmässigt till att omfatta tidsperspektivet vilket är den tidsperioden där det i avfallsplanen har formulerats mätbara och tidsatta mål. Miljöbedömningen av avgränsats geografiskt till att omfatta Norrtälje kommun. Ett stort antal avfallstransporter sker dock till anläggningar utanför kommunen. Miljöbedömningen gällande transporter inkluderar därför som kan uppstå även utanför Norrtälje kommun. Miljöpåverkan som kan antas uppstå till följd av behandling av avfall på en anläggning behandlas inom ramen för respektive anläggnings tillståndsprocess och behandlas inte vidare i föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 3.2 Nationella miljökvalitetsmål Riksdagen har antagit sexton nationella miljökvalitetsmål som syftar till att styra all verksamhet i Sverige mot en hållbar utveckling för att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en god och hälsosam livsmiljö. Genomförandet av avfallsplanen påverkar flera av dessa mål både direkt och indirekt. De mål som påverkas främst är: Begränsad klimatpåverkan Giftfri miljö Frisk luft Bara naturlig försurning Ingen övergödning God bebyggd miljö I miljöbedömningen har följande skala använts för att bedöma miljökonsekvenser av planens genomförande utifrån de utvalda fem nationella miljökvalitetsmålen. Skalan baseras på relationen mellan nuvarande förutsättningar och den som kan förväntas vid planens genomförande. Konsekvenserna kan vara både positiva och negativa. Tabell 2. Mått på. Mått på Positiva + Negativa - Ingen eller obetydliga 0 Både positiv och negativ +/- På vilket sätt avfallsplanens genomförande påverkar människors hälsa och miljön beror på påverkan från direkta och indirekta åtgärder som genomförs för att nå de mål som anges i avfallsplanen. Utifrån detta beskrivs gällande avfallsplanens olika målområden och den som kan antas förväntas beskrivs övergripande utifrån vad som har bedömts som rimligt med hänsyn till planens innehåll och detaljeringsgrad.

7 7 3.3 Alternativ Enligt miljöbalken ska rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas Nollalternativet Nollalternativet avser en situation om avfallsplan inte genomförs. Nollalternativet ska inte förväxlas med nuläget. Om inte förslag till ny avfallsplan genomförs kvarstår avfallsplan och fortsätter att gälla. Arbetet med avfallsplan inleddes under 2010 och antogs år 2012 vilket innebär att beskrivna förutsättningar skiljer sig från nu aktuella förutsättningar. Planen innehåller således exempelvis inte en relevant beskrivning av avfallshanteringen eller för dagens verksamhet relevanta mål Andra alternativ Inom ramen för avfallsprocessen har olika ambitionsnivåer för mål och åtgärder diskuterats vilket har resulterat i en nivå som kommunen har bedömt som rimlig att genomföra med hänsyn till tillgängliga resurser. Resultatet återfinns i avfallsplan och således har inga andra alternativ än nollalternativet varit aktuella. 4 Miljöpåverkan 4.1 Mål 1. Avfallshanteringen i Norrtälje kommun ska utgå från kundens behov och tillhandahålla god service, lättillgänglig information samt vara användarvänlig Nuvarande förutsättningar Norrtälje kommun ligger cirka en timme norr om Stockholm och utgörs av både fastland och en större andel öar. I kommunen bor cirka invånare och under sommarhalvåret fördubblas invånarantalet. Avfallshanteringen i kommunen fungerar bra och kundnöjdheten är hög. Mål om att minst 90 procent av invånarna skulle vara nöjda fanns med i föregående avfallsplan. Enligt genomförda kundundersökningar uppgick kundnöjdheten till 95 procent. Kommunen önskar bibehålla den höga kundnöjdheten. En bibehållen kundnöjdhet är särskilt viktigt då kommunen planerar att införa ett nytt insamlingssystem för säck- och kärlavfall under perioden. Även mål om att huvuddelen av invånarna ska ha kunskap om vart de finner information om avfallshanteringen fanns med i föregående avfallsplan men målet uppnåddes inte. Målet har omformulerats i avfallsplan Miljöpåverkan Positiv Det finns inga konkreta åtgärder, utan målet är uppbyggt utifrån kundens upplevelse om god service och kunskap att skaffa sig information. Det är inte möjligt att bedöma hur kundens upplevelse påverkar de nationella miljökvalitetsmålen. För att öka användarvänligheten planerar kommunen på att införa fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar eller öka tätheten mellan återvinningsstationerna.

8 8 Detta finns med i handlingsplan till avfallsplanen. Genom ökad service och mer användarvänligt system kan det möjliggöra en förbättrad källsortering och nyttjande av outnyttjat material i restavfallfraktionen. I dagsläget består ca en tredjedel av säck- och kärlavfallet av tidningar och förpackningar. Skulle det vara lättare att sortera ut förpackningar och tidningar är det sannolikt att utsorteringen skulle bli bättre. Detta innebär att mer material skulle gå till materialåtervinning istället för förbränning. Genom lättillgänglig information bedöms motivationen att sortera öka. Detta bör bidra till att det blir mindre felsorterat och det blir mindre skadliga ämnen i restavfallet. Närheten att lämna avfall minskar behovet av privata bilresor för att lämna avfallet. Eventuellt skulle transporterna för att samla in avfallet öka med mer fastighetsnära insamling. Beroende på behandlingsanläggningen för det insamlade materialet så skulle det kunna innebära ökade transporter till behandlingsanläggningen. Planerade åtgärder i handlingsplanen kommer bidra positivt till att uppfylla flera nationella miljökvalitetsmål. Däremot kommer detta mål inte bidrar till att uppfylla något av de nationella miljökvalitetsmål eftersom målet handlar om hur kunden upplever saker. 4.2 Mål 2. Mängden avfall från hushåll ska minska och även dess farlighet och klimatpåverkan Nuvarande förutsättningar Målet är direkt kopplat till kommunens vision om resurshushållning och avfallsminimering som i sin tur bygger på bl.a. EU:s avfallshierarki, nationell avfallsplan och avfallsförebyggande programmet. Målet har avgränsats till att inte omfatta grovavfall då statistiken anses bristfällig. Det avfall som har genererats i kommunen har varierat över tid. De totala 2 mängder som har samlats in har sjunkit mellan år , se tabell nedan. Mängderna ligger dock över riksgenomsnittet vilket delvis kan förklaras av att kommunen har ett stort antal fritidshus. Tabell 3. Insamlade avfallsmängder per invånare i kommunen mellan år och en jämförelse med riksgenomsnittet. De stora skillnaderna mellan insamlade mängder i Norrtälje kommun och riksgenomsnittet kan delvis förklaras med ett stort antal fritidshus Summa Riksgenomsnitt Sammansättningen av avfallet varierar både till innehåll och mellan olika områden i kommunen. År 2015 genomfördes en plockanalys av hushållens säck- och kärlavfall och resultatet visar att det finns en mindre del farligt avfall i restavfallet. Mål om att minst 90 procent av invånarna ska uppge att de känner till vad som är farligt avfall och var det ska lämnas fanns med i föregående avfallsplan. Enligt genomförda kundundersökningar uppgav till 96 procent ha kunskapen om hur de ska sortera ut farligt avfall och var det ska lämnas. Kommunen önskar bibehålla den kunskapsnivå. En bibehållen kunskapsnivå om farligt avfall är särskilt viktigt eftersom man inte vill att farligt avfall ska hamna på fel ställe. Samtliga insamlingsfordon och lastbilar som transporterar till behandlingsanläggningarna går idag på diesel. 2 Säck- och kärlavfall, grovavfall, farligt avfall och tidningar och förpackningar.

9 Miljöpåverkan Positiv Kommunen har små möjligheter att påverka konsumtionsmönster och därmed mängden avfall som uppkommer. Det behövs ändrat beteende hos människor för att avfallsmängden ska kunna minska. Genom information och gott föredöme kan kommunen dock bidra till en förändring. Om avfallsmängderna minskas så kommer troligtvis även den totala mängden farliga ämnen också att minska. Detta skulle innebära en positiv påverkan på uppfyllande av nationella miljökvalitetsmålen god bebyggd miljö och giftfri miljö. Vidare kommer antal transporter till behandlingsanläggningar att minska om avfallsmängden minskar, med bland annat minskade utsläpp till luft. Detta får till följd att det bidrar till att uppfylla nationella miljökvalitetsmålen frisk luft, begränsad klimatpåverkan, bara naturlig försurning och ingen övergödning. Enligt handlingsplanen framgår det att kommunen planerar för ett nytt insamlingssystem för farligt avfall. Exempelvis med röd box blir det mer lättillgängligt för invånarna att lämna farligt avfall på rätt sätt och det borde bli mindre farligt avfall som lämnas fel i säck- och kärlavfallet. Minskade mängder fossila växthusgaser från transporterna för insamling av avfall skulle ha en stor positiv påverkan på miljön och bidra till uppfyllande av målen utsläpp till luft, begränsad klimatpåverkan, bara naturlig försurning och ingen övergödning. Negativ Erfarenhet visar att förebygga avfall är det mest effektiva sättet att minska och resursförbrukningen och ligger i linje med EU:s avfallshierarki där förebyggande ges högsta prioritet vilket bidrar till ökad resurseffektivitet. Målet borde utvecklas med ett delmål om att avfallet ska förebyggas i syfte att ligga i linje med EU:s avfallshierarki. Det är negativt att det saknas delmål om inventering och åtgärder av deponier trots att det i den nationella avfallsplanen anges att alla kommuner ska ha identifierat, inventerat och riskklassat alla nedlagda deponier. Eftersom det inte finns något mål angående identifiering, inventering och riskklassning, kan inte heller åtgärder enligt en åtgärdsplan vidtagas till skydd för mark, sediment samt yt- och grundvatten. Detta får till en följd att det blir negativ avseende nationella miljökvalitetsmålen giftfri miljö och ingen övergödning. Bedömningen är att detta mål har stor positiva eftersom minskade mängder avfall och mindre utnyttjande av fossilt bränsle innebär mindre fossila växthusgaser. Den positiva skulle dock bli ännu större om det hade funnits en mål gällande förebyggande av avfall och inventering av deponier. 4.3 Mål 3. Öka materialåtervinningen i kommunen Nuvarande förutsättningar Det finns 31 återvinningsstationer i kommunen där invånarna kan lämna förpackningar och tidningar. Av dessa 31 stationer är det 23 stycken som har insamling av alla förpackningsfraktioner, de övriga en till fyra fraktioner. I dagsläget sker ingen insamling av matavfall med några enstaka undantag. Under 2014 samlades ton grovavfall in varav (17 procent) gick till materialåtervinning.

10 10 Under 2014 samlades det in ton säck- och kärlavfall, varav matavfall var 30 ton ton förpackningar samlades in samma år. Detta innebär att 22 procent säck- och kärlavfall inklusive förpackningar materialåtervanns. Plockanalys som genomfördes under 2015 och visar på att det finns 0,15-0,5 kg textil per hushåll per vecka i säck- och kärlavfallet. Ingen textil gick till återanvändning men 18 ton gick till energiutvinning Miljöpåverkan Positiv En ökad materialåtervinning innebär att en minskad mängd jungfruligt material (obearbetat material) behöver användas som i sig annars har en stor vid brytning och tillverkning. Det bidrar positivt till miljökvalitetsmålen gällande begränsad klimatpåverkan och giftfri miljö. Ökad materialåtervinning innebär att Norrtälje kommun rör sig uppåt i avfallstrappan från förbränning till återvinning. Detta bidrar positivt i uppfyllande av miljökvalitetsmål en frisk luft, bara naturlig försurning och ingen övergödning. Negativ Erfarenheter som IVL Svenska Miljöinstitutet har sammanställt visar att hushållens avfall är det avfallsslag som har störst utsläpp av växthusgaser räknat på samlade utsläpp från produktion, utvinning och avfallshantering. Räknat per ton står elavfall och textilier för de största utsläppen. Åtgärder för att öka möjligheterna att förebygga och materialåtervinna dessa avfallsslag har potential att ge betydande miljövinster. Det saknas specifika delmål om elavfall trots att elavfallet står för en betydande del av negativ och pekas särskilt ut i den nationella avfallsplanen där det anges att elavfall till materialåtervinning ska öka, särskilt för smått elavfall. Avfallsplanen saknar delmål från den nationella avfallsplanen att Återanvändning av textiler och materialåtervinning av textilavfall ska öka. Däremot finns det ett mål att minska mängden textilier i säck- och kärlavfallet, vilket minskar den negativa konsekvensen. Uteblivna mål för elavfall och återanvändning och materialåtervinning av textilier har en negativ inverkan på möjligheten att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet giftfri miljö. 4.4 Mål 4. Matavfall ska återvinnas genom biologisk behandling Nuvarande förutsättningar Målet har sitt ursprung i det nationella målet och avser rötning av insamlat matavfall och återföring av näringsämnen i ett kretslopp. Idag sker särskild utsortering av matavfall endast via vissa privata abonnemang som har hemkompostering och mängderna är försumbara. Kommunen avser att införa automatisk sortering under 2017.

11 Miljöpåverkan Positiv Insamlat matavfall som går till en rötningsanläggning bidrar positivt till miljön genom att biogas som kan uppgraderas till fordonsgas kan produceras. Denna fordonsgas kan ersätta fossilt bränsle som bensin och diesel. Utöver biogasen blir det biogödsel vid rötningsanläggningen. Denna biogödsel kan ersätta konstgödsel. Återvinning av matavfall minskar och resursförbrukningen och ligger i linje med EU:s avfallshierarki vilket bidrar till ökad resurseffektivitet. Detta mål bidrar till att uppfylla nationella miljökvalitetsmålen begränsad klimatpåverkan, och god bebyggd miljö. Negativ Livsmedelsproduktionen medför en betydande. Det påverkar miljöaspekter som klimat, försurning, övergödning och biologisk mångfald. Av den anledningen är det av yttersta vikt att minska matsvinnet, d.v.s. det onödiga matavfallet i form av gammalt livsmedel och överproduktion av mat som slängs. Att det inte finns ett delmål angående matsvinn är en negativ. Med ett mål om minskat matsvinn skulle det bidra till uppfyllande av de nationella miljökvalitetsmålen begränsad klimatpåverkan, bara naturlig försurning samt ingen övergödning. 4.5 Mål 5. Avfallsfrågor är integrerade i kommunens planering Nuvarande förutsättningar I den kommunala samhällsplaneringen är ofta avfallshanteringen en sekundär fråga vilket försvårar möjligheterna till en god avfallshantering och en långsiktigt hållbar utveckling. Kommunen vill med detta mål skapa förutsättningar för effektiva insamlingssystem och nöjda invånare, det ska vara lätt att göra rätt. Avfallsfrågorna behöver hanteras inom processen för exempelvis detaljplan för återvinningscentral och bygglov för avfallsutrymmen. I dagsläget finns det ingen samordnad källsortering för kommunala verksamheter Miljöpåverkan Positiv Om avfallsfrågorna integreras i den kommunala samhällsplaneringen skapas förutsättningar för kundvänliga insamlingssystem som bedöms bidra till en ökad källsorteringsgrad. Det ökar möjligheterna att omhänderta avfallet på ett miljöriktigt sätt och minska risken för spridning av skadliga ämnen vilket är positivt för både människors hälsa, växt- och djurliv, mark, vatten, luft och klimat. En ökad källsortering möjliggör även återvinning av material i större utsträckning vilket är positivt för materiella tillgångar. Även landskapsbilden kan påverkas positivt då avfallsfrågorna är en del av den fysiska samhällsplaneringen. Nationella miljökvalitetsmål som påverkas positivt av detta mål är god bebyggd miljö.

12 Mål 6. Nedskräpning i kommunen ska minska Nuvarande förutsättningar Nedskräpningen i kommunen är, precis som i många andra kommuner, ett problem. Problemet upplevs varken som större eller mindre än i någon annan kommun. Nedskräpning kostar pengar att hantera och det är inte estetiskt tilltalande och riskerar att bidra till ytterligare nedskräpning Miljöpåverkan Positiv Om nedskräpningen i kommunen minskar i en märkbar omfattning kan det medföra positiva konsekvenser för människors hälsa, då det offentliga rummet och rekreationsområden hålls mer rena. Dessa miljöer kan då bli mer tillgängliga för allmänheten vilket är särskilt viktigt i stadsmiljö där nedskräpning kan anses vara ett större problem än på landsbygden och där tillgången till grönytor är begränsad. Om avfallet består av skadliga ämnen kan även läckage till mark, vatten och luft minska vilket är gynnsamt för både människors hälsa samt växt- och djurliv. Minskad nedskräpning skulle därmed bidra till att uppnå nationella miljökvalitetsmålen god bebyggd miljö. Negativ Målet saknar åtgärder för att nås varför det är svårt att bedöma sannolikheten att målet uppnås. 5 Sammanfattande bedömning Norrtälje avfallsplan syftar till att säkerställa en god avfallshantering och en långsiktigt hållbar utveckling. Planen saknar delmål som berör deponier och kommunala styrmedel såsom tillsyn som kan vara ett verktyg för att påverka mål som kommunen inte råder över men som kan ha stor, såsom bygg- och rivningsavfall. Mål om illegal export av avfall till andra länder saknas helt. Området är prioriterat i nationell avfallsplan. Det resonemang som förts i kapitel 4 sammanfattas i tabell 4. Tabell 4. Sammanfattande miljöbedömning. Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Mål 5 Mål 6 Begränsad klimatpåverkan /- 0 0 Giftfri miljö 0 +/- +/ Frisk luft Bara naturlig försurning /- 0 0 Ingen övergödning 0 +/- + +/- 0 0 God bebyggd miljö

13 13 6 Jämförelse med nollalternativet Målen gällande materialåtervinning är betydligt mer ambitiösa i föreslagen avfallsplan jämfört med nollalternativet. Målen angående matavfall är även det betydande mer ambitiöst i föreslagen avfallsplan. Målet stämmer överens med det nationella etappmålet. Den förslagna avfallsplanen innehåller mål angående avfallsfrågor som ska integreras i kommunens planering. Det finns inte i nuvarande plan och kommer troligtvis innebära stor förbättrade avfallslösningar. Nollalternativet innebär att deponeringen ska minska. Mängden avfall som deponeras är idag så låg att den inte bedöms behöva sänkas mer. Förslaget är bättre än nollalternativet framförallt på grund av med ambitiösa mål om materialåtervinning och matavfall. 7 Förslag till kompletterande mål och delmål Det finns några åtgärder som skulle kunna minska den negativa. För det första skulle Norrtälje kommun kunna arbeta mer med det översta trappsteget i avfallstrappan, nämligen förebyggande av avfall dels generellt men framför allt med matsvinn. Påbörja inventering och åtgärder av nedlagda deponier skulle även bidra positivt. Förbättring av insamlingen av elavfall och textilier skulle få stor positiv. Mål om bygg- och rivningsavfall borde finnas med hänsyn till nationella avfallsplanen. 8 Uppföljning och utvärdering För samtliga mål och delmål redovisas det i avfallsplanen hur uppföljning ska ske. Där uppföljning för mål 1 och 2 ska uppföljningen ske årligen och redovisas till Teknik- och klimatnämnden. För mål 3 till 5 finns det ett slutår som målet ska vara uppfyllt. Uppföljning sker därefter, med redovisning till Teknik- och klimatnämnden. För mål 6 klargörs det inte i avfallsplanen när uppföljning ska ske, men redovisning ska ske till Teknik- och klimatnämnden.

14 14 Referenser Skriftliga referenser Länsstyrelsen i Stockholms län Erland Nilsson, miljöskyddshandläggare Naturvårdsverket Avfallsförebyggande programmet Naturvårdsverket Nationell avfallsplan Norrtälje kommun Förslag till avfallsplan , daterad Regeringen Miljöbalken Muntliga referenser Norrtälje kommun Sweco Jan Paymer, bitr. renhållningschef Anna Maria Kullberg, uppdragsledare Norrtälje avfallsplan Medverkande Sweco Sweco Mari Chmielewski, miljöbedömning och MKB Malin Sernland, granskning och MKB

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-07 Handläggare: Jan Paymer, tf. renhållningschef Telefon: 0176-716 97 E-post: jan.paymer@norrtalje.se Dnr: Till kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till antagande av ny avfallsplan

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS Avfallsplan för Fastställd av: KF 96 2016-05-17 Diarienummer: KS. 2016.0099 Framtagen av: 29 2016-04-12 Diarienummer:. 2014.0080 Innehåll Innehåll... 1 Varför en avfallsplan?... 2 Utmaningar inom avfallsområdet...

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Inledning... 5 1.1 Miljöbedömning av avfallsplaner... 5 1.2 Samråd om miljöbedömning av avfallsplanen... 5 2 Avfallsplanens syfte

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Bilaga 4 ens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Planperiod 2013-2016 2 (7) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 2. SAMSTÄMMIGHET MED NATIONELLA AVFALLSPLANEN... 3 2.1. Hantering av avfall

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021

miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 bilaga 6: miljökonsekvensbeskrivning innehåll 1 Icke- teknisk sammanfattning...3 2 Bakgrund och syfte...3 3 Avfallsplanen...4

Läs mer

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Avfallsplan Gislaveds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Förord Gislavedskommunpåbörjadearbetetmeddennaavfallsplanunderhösten2009.Arbetet inleddesmedenbeskrivningochanalysavnulägetkommunensamtenuppföljningavden

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Populärversion Hudiksvall kommun Förenklad version som komplement till utställning Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut ett förslag till avfallsplan för granskning under fyra

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Avfallsplan år 2017 2022 Säffle och Åmåls kommuner 1 Inledning Kommunens renhållningsordning omfattas av avfallsplan och renhållningsföreskrift. I avfallsplanen anges mål som kommunens renhållningsverksamhet

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning 1 MILJÖMÅL INOM EU Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå

Läs mer

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund s avfallsplan 2013-2016 ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN 2013-2016 s avfallsplan 2013-2016 FÖRORD Denna plan utgör s avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen

Läs mer

AVFALLSPLAN

AVFALLSPLAN Laxå januari 2013 LAXÅ KOMMUN AVFALLSPLAN 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13, 7 Dnr KS 2012294-450 FÖRORD Denna plan utgör Laxå kommuns avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

Avfallsplan för Tierps kommun 15 maj 2012. Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för Tierps kommun

Avfallsplan för Tierps kommun 15 maj 2012. Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för Tierps kommun Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för Tierps kommun ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING En ny avfallsplan för Tierps kommun har tagits fram. När en kommun upprättar en avfallsplan ska kommunen

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Avesta Kommun SAMRÅD 2012-06-20 FÖRORD För varje

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen till stor del styrs

Läs mer

Bilaga 4 Datum Vår ref. 1 (6) AVFALLSPLAN 2012-2020

Bilaga 4 Datum Vår ref. 1 (6) AVFALLSPLAN 2012-2020 Bilaga 4 Datum Vår ref. 1 (6) AVFALLSPLAN 2012-2020 Länsstyrelsen i Västerbotten Miljöbalksenheten 901 86 Umeå Samråd om behovsbedömning och förslag till avgränsning av miljöbedömning för Avfallsplan/Strategi

Läs mer

Bilaga 6 Nationella mål, strategier och lagstiftning

Bilaga 6 Nationella mål, strategier och lagstiftning Avfallsplan för Eskilstuna kommun 24 augusti 2012 Bilaga 6 Nationella mål, strategier och lagstiftning Remisshandling 2012-08-24 1 1 INLEDNING I denna bilaga beskrivs några förändringar som har skett i

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Kommunal Avfallsplan 2013-2017 Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Sammanfattning av förslag till Avfallsplan 2013 2017 Dalakommunerna Avesta Borlänge

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall En ingående beskrivning av projektet Kompletterande informationsbroschyr till tjänstemannautlåtandet kring nytt insamlingssystem

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

Dnr KS/2014: Bilaga 6. Miljökonsekvensbeskrivning

Dnr KS/2014: Bilaga 6. Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning Icke-teknisk sammanfattning En ny avfallsplan från år 2014 har tagits fram för Strängnäs kommun. Syftet med avfallsplanen för Strängnäs kommun är främst att beskriva

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning 2013-2017 Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Strategier och mål Gagnefs kommun Beslutad i kommunfullmäktige

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

Avfallsplan. Mål och strategier Vellinge kommun 2016-2020. Vellinge.se

Avfallsplan. Mål och strategier Vellinge kommun 2016-2020. Vellinge.se Avfallsplan Mål och strategier Vellinge kommun 2016-2020 Vellinge.se Avfallsplanen beslutades av kommunfullmäktige DATUM Underlagsmaterial till avfallsplanen finns i Bilagor till avfallsplanen som hittas

Läs mer

Avfallsplan Svedala kommun. antagen av kommunfullmäktige 2011-01-11

Avfallsplan Svedala kommun. antagen av kommunfullmäktige 2011-01-11 Avfallsplan Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2011-01-11 Denna Avfallsplan bildar tillsammans med en bilagsdel samt dokumentet Föreskrifter om avfallshantering - renhållningsordning för Svedala

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Datum. Antagen av kommunfullmäktige Dokumentnamn: Strategi för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun

Datum. Antagen av kommunfullmäktige Dokumentnamn: Strategi för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun Datum för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun Utgör del av kommunens renhållningsordning (avfallsplan och renhållningsföreskrifter) enligt 15 kap, 11 MB Antagen av: Kommunfullmäktige 268 2016-12-19

Läs mer

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan Sortera ännu mera? Förslag till nya delmål för den gemensamma avfallsplanen för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2014

Gemensam handlingsplan 2014 Gemensam handlingsplan 2014 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad,

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och

Läs mer

Bilaga 4 Mål, strategier och lagstiftning

Bilaga 4 Mål, strategier och lagstiftning Bilaga 4 Mål, strategier och lagstiftning INTRODUKTION I denna bilaga beskrivs några förändringar som har skett i lagstiftningen under år 2011 och en sammanställning av de viktigaste lagarna, målen och

Läs mer

Linda Eliasson. Avfallsstrateg

Linda Eliasson. Avfallsstrateg Linda Eliasson Avfallsstrateg Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Stödjande verksamhet Fjärrvärme Fjärrkyla El El Fordonsgas Sortering Insamling prod.avf Miljösamordning Vågmottagningskontr. ÅVC

Läs mer

Bilaga 7 Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för Sigtuna kommun

Bilaga 7 Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för Sigtuna kommun Bilaga 7 Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för Sigtuna kommun 2016-2020 Sigtuna kommun Icke-teknisk sammanfattning Sigtuna kommun har tagit fram ett förslag till avfallsplan för åren 2016-2020.

Läs mer

Avfallsplan. för Lomma kommun 2016 2020 MÅL OCH STRATEGIER. Antagen av kommunfullmäktige 2016-xx-xx

Avfallsplan. för Lomma kommun 2016 2020 MÅL OCH STRATEGIER. Antagen av kommunfullmäktige 2016-xx-xx Avfallsplan för Lomma kommun 2016 2020 MÅL OCH STRATEGIER Antagen av kommunfullmäktige 2016-xx-xx Innehåll Förord 3 Avfallsplanering är ett gemensamt arbete 4 Avfallsplanens fokusområden och mål till år

Läs mer

Remissynpunkter RUFS 2050"

Remissynpunkter RUFS 2050 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Remissynpunkter RUFS 2050" Dnr: TRN 2016-0047 SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd,

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning. Åtgärdsprogram. Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12

Plan för ökad återvinning och resurshushållning. Åtgärdsprogram. Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12 Plan för ökad återvinning och resurshushållning Åtgärdsprogram Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

AVFALLSPLAN Burlövs kommun & Malmö stad

AVFALLSPLAN Burlövs kommun & Malmö stad AVFALLSPLAN 2016-2020 Burlövs kommun & Malmö stad Innehåll Förord 3 Avfallsplanering är ett gemensamt arbete 4 Avfallsplanens fokusområden och mål till år 2020 5 Fokusområde 1 hållbar konsumtion för minskade

Läs mer

Avfallsplan för Västerviks kommun

Avfallsplan för Västerviks kommun 2015-2020 Avfallsplan för Västerviks kommun Sammanfattning av lokala mål och ambitioner Inledning Avfallsplan och Lokala föreskrifter för avfallshantering utgör tillsammans Renhållningsordningen för Västerviks

Läs mer

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: AVFALLSPLAN 1. Inledning...3 2. Sammanfattning...4 3. Bakgrund och förutsättningar...5 3.1 Internationella mål... 5 3.2 Nationella och regionala mål... 5 3.3 Lagar och förordningar...

Läs mer

Förslag. 2. Mål och åtgärder. 2. Mål och åtgärder

Förslag. 2. Mål och åtgärder. 2. Mål och åtgärder 2. Mål och åtgärder 2.1 Bakgrund till mål och åtgärder I följande avsnitt beskrivs bakgrunden till de mål, strategier och åtgärder som ska vara styrande för utvecklingen av avfallshanteringen inom KSRR

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Renhållningsordning. Avfallsplan -Mål och strategier Ystads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Renhållningsordning. Avfallsplan -Mål och strategier Ystads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Renhållningsordning Avfallsplan -Mål och strategier Ystads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-03-17 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2004:606 Utkom från trycket den 22 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om miljöbalken dels

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (11)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (11) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (11) H 2 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR LOMMA KOMMUN AVFALLSPLAN Denna Avfallsplan bildar tillsammans med dokumentet Föreskrifter om avfallshantering renhållningsordning för Lomma kommun.

Läs mer

På gång nationellt och inom EU

På gång nationellt och inom EU På gång nationellt och inom EU Större omvärldsfrågor: På gång nationellt inom avfallsomr Utredning om översyn av avfallsområdet (dir. 2011:66): Allmän översyn av avfallsområdet Tre huvuddelar: 1. Avser

Läs mer

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017 AVFALLSPLAN Härjedalens kommun 2014-2017 Vision Härjedalens kommun skall vara ett föredöme och ligga i framkant när det gäller avfallshantering generellt och våra gäster skall märka detta och vilja vara

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn

Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Dnr 2014-265 Version 2014-05-16 Kommunstyrelsen 160315 53 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11

Läs mer

Reviderad avfallsplan fö r Knivsta FÖRSLAG

Reviderad avfallsplan fö r Knivsta FÖRSLAG Reviderad avfallsplan fö r Knivsta FÖRSLAG 2014-12-16 Innehållsförteckning Läsanvisning... 2 Inledning... 3 Fakta om Knivsta kommun... 3 Mål och åtgärder... 4 Inriktningsmål 1... 4 Klättra uppåt i avfallstrappan...

Läs mer

Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun

Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Strategier och mål Antagen i kommunfullmäktige 2015-02-23 Förord För

Läs mer

Avfallsplan. Söderhamns kommun 2015-2030. Del 1 Strategier och mål. Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland.

Avfallsplan. Söderhamns kommun 2015-2030. Del 1 Strategier och mål. Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland. Avfallsplan Söderhamns kommun 2015-2030 Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland. Del 1 Strategier och mål Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 Förord För varje kommun ska det enligt

Läs mer

Budget 2017 med plan Avfall

Budget 2017 med plan Avfall 2017 med plan 2018-2019 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål... 3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...

Läs mer

Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin

Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program - vad är på gång? Christina Jonsson 22 februari 2012 1 Jag kommer att ta upp: Den kommande nationella avfallsplanen

Läs mer

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om. investeringsstöd för hållbar återföring av fosfor. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om. investeringsstöd för hållbar återföring av fosfor. Svar på remiss från kommunstyrelsen Sida 1 (7) 2014-02-28 Handläggare Jonas Dahllöf 08-508 466 06 jonas.dahllof@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-03-20 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om investeringsstöd

Läs mer

Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn

Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Version 2014-05-16 Kommunfullmäktige 16-04-04 24 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

Galleriet. Naturvårdsverkets dialog: Avfallsplanera för en cirkulär ekonomi. Miljöbalksdagarna mars

Galleriet. Naturvårdsverkets dialog: Avfallsplanera för en cirkulär ekonomi. Miljöbalksdagarna mars 13.15 14.30 Galleriet Miljöbalksdagarna 2017 23 24 mars Naturvårdsverkets dialog: Avfallsplanera för en cirkulär ekonomi Ylva Carlheim-Gyllenskiöld, facilitator Yvonne Augustsson, Naturvårdsverket Catarina

Läs mer

Avfallsplan. Bilaga 7 Synpunkter under framtagandet av avfallsplanen. Karlskoga kommun

Avfallsplan. Bilaga 7 Synpunkter under framtagandet av avfallsplanen. Karlskoga kommun Avfallsplan Bilaga 7 Synpunkter under framtagandet av avfallsplanen Karlskoga kommun Politisk referensgrupp Samtliga partier, som är representerade i kommunfullmäktige, har anmält en representant till

Läs mer

Tillsyn av verksamheters avfallshantering 2015

Tillsyn av verksamheters avfallshantering 2015 Sida 1 (9) Tillsyn av verksamheters avfallshantering 2015 stockholm.se 1 Sida 2 (9) INNEHÅLL 1 Sammanfattning.. 3 2 Bakgrund 3 2.1 Matavfall... 3 2.1.1 Historik för Stockholm... 3 2.2 Förpackningar...

Läs mer

Avfallsplan fo r Go tenekommun 2015-2025. Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx

Avfallsplan fo r Go tenekommun 2015-2025. Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx Avfallsplan fo r Go tenekommun 2015-2025 Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx Sammanfattning Att ta fram en avfallsplan är en viktig pusselbit i kommunens miljöarbete och ett krav från lagstiftaren.

Läs mer

BILAGA 1. Mål, strategier och lagstiftning

BILAGA 1. Mål, strategier och lagstiftning BILAGA 1 Mål, strategier och lagstiftning Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Aktuellt inom avfallsområdet... 3 3 Miljömål inom EU... 6 4 Nationella mål... 8 5 Regionala miljömål... 11 6 Lokala miljömål...

Läs mer

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Laxå januari 2013 Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Icke-teknisk sammanfattning När en plan upprättas, där genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska en miljöbedömning genomföras

Läs mer

Styrmedel för en mer hållbar avfallshantering

Styrmedel för en mer hållbar avfallshantering Styrmedel för en mer hållbar avfallshantering Göran Finnveden Avdelningen för Miljöstrategisk analys fms Institutionen för Samhällsplanering och miljö Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad KTH Delprojekt

Läs mer

Avfallsplan. för. Sigtuna kommun

Avfallsplan. för. Sigtuna kommun Avfallsplan för Sigtuna kommun 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 17 december 2015, 198 2 SAMMANFATTNING Hanteringen av kommunens avfall är en av de viktiga framtidsfrågorna för miljön. Nya miljöoch

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Avfallsplan. Avfallsplan 1

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Avfallsplan. Avfallsplan 1 Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Avfallsplan Avfallsplan 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Åtgärdsprogram 2014-10-13 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

Naturvårdverkets sammanfattning av rapporten

Naturvårdverkets sammanfattning av rapporten Tekniska nämnden 2007 02 22 32 58 Tekniska nämndens arbetsutskott 2007 02 08 9 19 Kommunstyrelsen Naturvårdsverkets rapport om framtida producentansvar för förpackningar och tidningar Luleå kommun har

Läs mer

Gällivare Kommuns renhållningsordning

Gällivare Kommuns renhållningsordning Gällivare Kommuns renhållningsordning Avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering Denna renhållningsordning gäller för Gällivare kommun och berör dig som bor och verkar i kommunen. För varje kommun

Läs mer

Bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning

Bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning Icke teknisk sammanfattning Sigtuna kommun är en Ekokommun med en ambition att förstärka inriktningen mot en hållbar utveckling genom en förbättrad avfallshantering.

Läs mer

Avfallsplan för Uppsala kommun 2014-2022

Avfallsplan för Uppsala kommun 2014-2022 Avfallsplan för Uppsala kommun 2014-2022 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Om Uppsala... 3 1.2 Avfallshantering i Uppsala idag... 4 1.3 Avfallshantering i Uppsala i framtiden... 4 2 Övergripande målbild...

Läs mer

Renhållningsordning. Uppsala kommun

Renhållningsordning. Uppsala kommun Renhållningsordning Uppsala kommun 1 Avfallsplan för Uppsala kommun 2014-2022 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Om Uppsala... 3 1.2 Avfallshantering i Uppsala idag... 4 1.3 Avfallshantering i Uppsala

Läs mer

Lokala miljömål för Älmhults kommun

Lokala miljömål för Älmhults kommun Lokala miljömål för Älmhults kommun Bilaga 6 1. Inledning... 2 2. Vision... 2 3. Översiktsplan... 3 4. Åtgärdsprogram för Älmhults kommun... 4 5. Regional klimat- och energistrategi 2009 för Kronobergs

Läs mer

Bilaga 5 Miljömål, strategier och lagstiftning inom EU samt på nationell nivå

Bilaga 5 Miljömål, strategier och lagstiftning inom EU samt på nationell nivå X 2017 Bilaga 5 Miljömål, strategier och lagstiftning inom EU samt på nationell nivå 1 INTRODUKTION I denna bilaga beskrivs några förändringar som har skett i lagstiftningen under de senaste åren, aktuella

Läs mer

Dnr TFN/2014: Bilaga 4. Lagar och mål

Dnr TFN/2014: Bilaga 4. Lagar och mål Dnr TFN/2014:82-003 Bilaga 4 Lagar och mål Innehåll 1 Inledning... 2 2 Aktuellt inom avfallsområdet... 2 3 Miljömål inom EU... 5 4 Nationella mål... 6 5 Regionala miljömål... 8 6 Lokala miljömål... 9 7

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer