Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10"

Transkript

1 NORRTÄLJE KOMMUN SAM MANTRADES PROTOKOLL Utbildningsnämnden 1 (26) Plats h tid Sal N1, Nrrtelje teknikgymnasium Smmargatan 4, Nrrtälje kl Beslutande Luise Branting (C), rdf. Ann Lewerentz (M) Sören Frsiund (M) Birgitta Sämskar ((FP) Kristian Krassman (S) Ulla Bratt (S) Sven-Olv Janssn (S) Catharina Erdtman (S) Bsse Blideman (MP) Tjänstgörande ersättare övriga närvarande ersättare Inger Nrdqvist (M) Ulla-Britt Petterssn (K D) Agneta Hedlundh (FP) Hans Öijerstedt (C) Anneli-Björk- Anderssn (S) Cnny Anderssn (S) Duglas Granlöf (MP) övriga deltagande Åse Mdin, tf. förvaltningshef Agneta Brus, nämndsekreterare Ulla-Britt Persdtter, verksamhetshef för gymnasiesklan Heinz Glökler, verksamhetshef för gymnasiesklan h vuxenutbildningen Ingrid Letsjö, utveklingsledare Utses att justera Kristian Krassman (S) justeringens plats h tid Barn- h utbildningskntret Underskrift Sekreterare Agneta Brus Paragrafer Ordförande..(hr ^r-.^..±^... Luise Branting (C) & <^.faj.i* rl & ) Justerande Kristian KrassmanfS) ANSLAG/BEVIS Prtkllet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genm anslag Organ Datum för anslags uppsättande Utbildningsnämnden Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för prtkllet Barn- h utbildningskntret Estunavägen 14, Nrrtälje Underskrift Agneta Brus

2 2(26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 33 Val av justerare h tid för justering 34 Ändringar i föredragningslistan Infrmatin från förvaltningen Eknmisk månadsrapprt för Utbildningsnämnden Ansökan från Rslagens Eduatin AB m gdkännande sm huvudman för en fristående gymnasieskla i Nrrtälje kmmun Yttrande till Sklinspektinen Ansökan från Drttning Blankas Gymnasieskla m gdkännande sm huvudman för en fristående gymnasieskla i Uppsala kmmun Yttrande till Sklinspektinen Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB m gdkännande sm huvudman för en fristående gymnasieskla i Österåkers kmmun Yttrande till Sklinspektinen Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB m gdkännande sm huvudman för en fristående gymnasieskla i Österåkers kmmun Yttrande till Sklinspektinen Ansökan från Lärande i Sverige AB m gdkännande sm huvudman för en fristående gymnasieskla i Uppsala kmmun Yttrande till Sklinspektinen Ansökan från Thrén Innvatin Shl AB m gdkännande sm huvudman för en friståénde gymnasieskla i Uppsala kmmun Yttrande till Sklinspektinen Ansökan från ThrénGruppen AB m gdkännande sm huvudman för en fristående gymnasieskla i Uppsala kmmun Yttrande till Sklinspektinen Anmälan av delegatinsbeslut Meddelanden Utdrag sbestyrkande

3 m NORRTÄLJE SAMMANTRÄ DESPROTOKOLL, V 1 KOMMUN Utbildningsnämnden 3 (26) 46 Redvisning av inkmna klagmål h synpunkter 47 Rapprt från arbetsutskttet, presidiet h rdförande

4 4(26) UN 33 Va! av justerare h tid för justering Utbildningsnämnden beslutar att att utse Kristian Krassman (S) att tillsammans med rdföranden justera dagens prtkll, justeringen sker på Barn- h utbildningskntret måndagen den 29 april.

5 NORRTÄLJE KOMMUN Utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum 5(26) UN 34 Ändringar i föredragningslistan Inga nya beslutsärenden är anmälda. Beslut Utbildningsnämnden beslutar att gdkänna föredragningslistan.

6 6(26) UN 35 Infrmatin från förvaltningen Beslut Utbildningsnämnden beslutar att taka för rapprterna. Beslutande sammanträde Följande rapprter lämnas: Gymnasieen ka ten Utveklingsledare Ingrid Letsjö infrmerar m resultaten av årets gymnasieenkät sm från h med i år genmförs av Kmmunförbundet Stkhlms län. En utförligare rapprt kmmer att lämnas vid Utbildningsnämndens sammanträde den 21 maj. Karriärtjänster för lärare Förvaltningshefen infrmerar m planeringsarbetet för införande av karriär tjänster i sklan i Nrrtälje kmmun. Arbetet sker i en arbetsgrupp med företrädare för kmmunens persnalavdelning, Barn- h utbildningskntret h arbetstagarrganisatiner. Sklhuvudman kan ansöka m statsbidrag från Sklverket för s.k. förstelärare h särskilt yrkesskikliga lärare med frskarutbildning. Barn- h utbildningskntret har ansökt m statsbidrag för det antal tjänster tilldelats kmmunen sm sklhuvudman. Statsbidraget är avsett att täka kstnaden för löneökning för de lärare sm får s.k. karriärtjänster. Mer infrmatin m karriärtjänster för lärare finns att läsa på

7 SAM MANTRÄD ESP ROTOKOLL 7(26) UN 36 Dnr UN Eknmisk månadsrapprt för Utbildningsnämnden Beslut Utbildningsnämnden beslutar att gdkänna eknmisk rapprt per mars för Utbildningsnämnden, h överlämna den till kmmunstyrelsen. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande inkl. eknmisk rapprt per mars Sammanfattning av ärendet Enligt kmmunen pliy för budgetering h uppföljning ska förvaltningarna månadsvis, med undantag av januari h juni, rapprtera det eknmiska läget till nämnd. Utbildningsnämnden redvisar per mars 213 ett översktt m 5,3 mnkr sm främst hänför sig till gymnasiesärsklan samt gymnasieskla i egen regi. Utifrån budgeterade effektiviseringsåtgärder finns en risk för undersktt inm gymnasiesklan i egen regi. Barn- h utbildningskntret har gett Rdengymnasiets rektrer i uppdrag att redvisa åtgärder för en eknmi i balans. Tjänstemannaberedning Barn- h utbildningskntret redgör i skrivelse daterad för ärendet, h föreslår Utbildningsnämnden att gdkänna eknmisk rapprt per mars 213, h överlämna den till kmmunstyrelsen. Plitisk beredning Arbetsutskttet behandlade ärendet Arbetsutskttets förslag är detsamma sm Barn- h utbildningskntrets förslag. Prtkllet ska skikas till Kmmunstyrelsen

8 8(26) UN 37 Dnr UN Ansökan från Rslagens Eduatin AB m gdkännande sm huvudman för en fristående gymnasieskla i Nrrtälje kmmun Yttrande till Sklinspektinen Sklinspektinens dnr :841 Beslut Utbildningsnämnden beslutar att till Sklinspektinen överlämna förvaltningshefens yttrande sm sitt eget. Reservatiner Kristian Klassman (S), Ulla Bratt (S), Sven-Olv Janssn (S), Catharina Erdtman (S) h Bsse Blideman (MP) reserverar sig mt beslutet till förmån för eget förslag. Beslutsunderlag Remiss Sklinspektinen Tjänsteutlåtande Sammanfattning av ärendet Rslagen Eduatin AB har hs Sklinspektinen ansökt m gdkännande sm huvudman för en fristående gymnasieskla i Nrrtälje kmmun fr..m. läsåret 214/215. Ansökan avser etablering av en ny sklenhet belägen i Nrrtälje stad. Ansökan mfattar ttalt 198 elevplatser vid fullt utbyggd verksamhet inm Eknmiprgrammet, Estetiska prgrammet, Naturvetenskapsprgrammet, Samhällsvetenskapsprgrammet samt Hantverksprgrammet. Nrrtälje kmmun har sm lägeskmmun getts tillfälle att yttra sig över ansökan enligt 2 kap. 5 skllagen (21:8). Sammanfattning av yttrandet Det är svårt att ha en uppfattning m etableringen av Carl Wahren Gymnasium i Nrrtälje stad skulle påverka sökandeströmmen till Rdengymnasiet. Den kan lika väl påverka andelen elever sm skulle välja andra frisklr i kmmunen eller sm söker sig utanför kmmungränsen.

9 9(26) UN 37 frts. Etableringen planeras ske samtidigt sm antalet ungdmar i gymnasieåldern sjunker i Nrrtälje kmmun. Inför höstens gymnasieantagning har Utbildningsnämnden beslutat att stppa antagningen till Barn- h fritidsprgrammet, Restaurang- h livsmedelsprgrammet, samt Estetiska prgrammet, på grund av för få sökande. Kmmunen ser med r på den överetablering av utbildningsplatser sm generellt sker i Stkhlmsreginen, Minskande elevkullar i kmbinatin med ett överutbud av elevplatser får till följd att Rdengymnasiet måste begränsa i sitt tidigare breda utbud av studievägar. För elever sm på grund av gegrafiska, eller andra skäl inte har möjlighet att pendla innebär det att tillgången till ett likvärdigt utbud av studievägar begränsas. Tjänstemannaberedning Barn- h utbildningskntret redgör i skrivelse daterad för ärendet h föreslår Utbildningsnämnden besluta att till Sklinspektinen överlämna förvaltningshefens yttrande sm sitt eget. Plitisk beredning Ai-betsutskttet behandlade ärendet Arbetsutskttets förslag är detsamma sm Barn- h utbildningskntrets förslag. Beslutande sammanträde Yrkanden Kristian Krassman (S) h Bsse Blideman (MP) föreslår att sista styket i yttrandet ersätts med följande frmulering: "Kmmunen ser psitivt på ansökan. Vi vill försöka värna m existerande sklr h denna ansökan kmmer från en etablerad skla inm kmmunen. Vissa prgram sm planeras erbjuds även från det kmmunala gymnasiet, men bedöms inte innebära någn avgörande negativ faktr trts det minskade antalet elevkullar. Andra prgram kmpletterar våra nuvarande prgram, vilket vi ser sm psitivt h därmed ökar det samlade utbudet för eleverna ". Beslutsgång Ordförande Luise Branting (C) ställer arbetsutskttets förslag mt Kristian Krassmans (S) h Bsse Blidemans (MP) förslag h finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskttets förslag.

10 NORRTÄLJE KOMMUN Utbildningsnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 1 (26) UN 37 frts. Ajurnering Mötet ajurneras för gruppmöten mellan kl Prtkllet ska skikas till Sklinspektinen Utdrag sbestyrkande

11 11 (26) UN 38 Dm-UN Ansökan från Drttning Blankas Gymnasieskla m gdkännande sm huvudman för en fristående gymnasieskla i Uppsala kmmun Yttrande till Sklinspektinen Sklinspektinens dnr :81 Beslut Utbildningsnämnden beslutar att till Sklinspektinen överlämna förvaltningshefens yttrande sm sitt eget. Beslutsunderlag Remiss Sklinspektinen Tjänsteutlåtande Sammanfattning av ärendet Drttning Blankas Gymnasieskla har hs Sklinspektinen ansökt m gdkännande sm huvudman fr en fristående gymnasieskla i Uppsala kmmun fr..m. läsåret 214/215. Ansökan avser etabiering av en ny gymnasieskla med sammanlagt 36 platser vid fullt utbyggd verksamhet inm Naturvetenskapsprgrammet, Eknmiprgrammet h Samhällsvetenskapsprgrammet. Nrrtälje kmmun har sm närliggande kmmun getts tillfälle att yttra sig över ansökan enligt 2 kap. 5 skllagen (21:8). Sammanfattning av yttrandet Det är svårt att ha en uppfattning m just etableringen av Drttning Blankas Gymnasieskla kmmer att påverka kmmunens gymnasieskla, Rdengymnasiet. Etableringen planeras dk ske samtidigt sm antalet ungdmar i gymnasieåldern sjunker i Nrrtälje kmmun. Inför höstens gymnasieantagning har Utbildningsnämnden beslutat att stppa antagningen till Barn- h fritidsprgrammet, Restaurang- h livsmedelsprgrammet, samt Estetiska prgrammet, på grund av för fa sökande. Utdragsbeslyrkande

12 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum Utbildningsnämnden 12 (26) UN 38 frts. Kmmunen ser dk med r på den överetablering av utbildningsplatser sm generellt sker i reginen. Minskande elevkullar i kmbinatin med ett överutbud av elevplatser far till följd att Rdengymnasiet måste begränsa i sitt tidigare breda utbud av studievägar. För elever sm på grund av gegrafiska, eller andra skäl inte har möjlighet att pendla innebär det att tillgången till ett likvärdigt utbud av studievägar begränsas. Tjänstemannaberedning Barn- h utbildningskntret redgör i skrivelse daterad för ärendet h föreslår Utbildningsnämnden besluta att till Sklinspektinen överlämna förvaltningshefens yttrande sm sitt eget. Plitisk beredning Arbetsutskttet behandlade ärendet Arbetsutskttets förslag är detsamma sm Barn- h utbildningskntrets förslag. Prtkllet ska skikas till Sklinspektinen

13 13(26) UN 39 Dnr UN Ansökan från IT-Gymnasiet Sverige AB m gdkännande sm huvudman för en fristående gymnasieskla i Österåkers kmmun Yttrande till Sklinspektinen Sklinspektinens dnr :743 Beslut Utbildningsnämnden beslutar att till Sklinspektinen överlämna förvaltningshefens yttrande sm sitt eget. Beslutsunderlag Remiss Sklinspektinen Tjänsteutlåtande Sammanfattning av ärendet IT-Gymnasiet Sverige AB har hs Sklinspektinen ansökt m utökning av IT-Gymnasiet i Österåkers kmmun fr..m. läsåret 214/215. Ansökan avser en utökning med 16 elevplatser inm Samhällsvetenskapsprgrammet, d.v.s. ttalt 48 elevplatser vid fullt utbyggd verksamhet. Nrrtälje kmmun har sm närliggande kmmun getts tillfälle att yttra sig över ansökan enligt 2 kap. 5 skllagen (21:8). Sammanfattning av yttrandet Det är svårt att ha en uppfattning m just utökningen av IT-gymnasiet i Österåker kmmer att påverka kmmunens gymnasieskla, Rdengymnasiet. Etableringen planeras ske samtidigt sm antalet ungdmar i gymnasieåldern sjunker i Nrrtälje kmmun. Inför höstens gymnasie antagning har Utbildningsnämnden beslutat att stppa antagningen till Barn- h fritidsprgrammet, Restaurang- h livsmedelsprgrammet, samt Estetiska prgrammet, på grund av för få sökande. Kmmunen ser dk med r på den överetablering av utbildningsplatser sm generellt sker i reginen. Minskande elevkullar i kmbinatin med ett överutbud av elevplatser far till följd att Rdengymnasiet måste begränsa sitt tidigare breda utbud av studievägar.

14 14 (26) UN 39 frts. För elever sm på grund av gegrafiska, eller andra skäl inte har möjlighet att pendla innebär det att tillgången till ett likvärdigt utbud av studievägar begränsas. Tjänstemannaberedning Barn- h utbildningskntret redgör i skrivelse daterad fr ärendet h föreslår Utbildningsnämnden besluta att till Sklinspektinen överlämna förvaltningshefens yttrande sm sitt eget. Plitisk beredning Ai-betsutskttet behandlade ärendet Arbetsutskttets förslag är detsamma sm Barn- h utbildningskntrets förslag. Prtkllet ska skikas till Sklinspektinen Utdrag sbestyrkande

15 15(26) UN 4 Dm-UN Ansökan från IT-Gymnasiet Sverige AB m gdkännande sm huvudman för en gymnasieskla i Uppsala kmmun Yttrande till Sklinspektinen Sklinspektinens dnr :744 Beslut Utbildningsnämnden beslutar att till Sklinspektinen överlämna förvaltningshefens yttrande sm sitt eget. Beslutsunderlag Remiss Sklinspektinen Tjänsteutlåtande Sammanfattning av ärendet IT-Gymnasiet Sverige AB har hs Sklinspektinen ansökt m utökning av IT-Gymnasiet i Uppsala fr..m. läsåret 214/215. Ansökan avser en utökning med 16 elevplatser inm Estetiska prgrammet, d.v.s. ttalt 48 elevplatser vid fullt utbyggd verksamhet. Nrrtälje kmmun har sm närliggande kmmun getts tillfälle att yttra sig över ansökan enligt 2 kap. 5 skllagen (21:8). Sammanfattning av yttrandet Det är svårt att ha en uppfattning m just utökningen av IT-gymnasiet i Uppsala kmmer att påverka kmmunens gymnasieskla, Rdengymnasiet. Etableringen planeras ske samtidigt sm antalet ungdmar i gymnasieåldern sjunker i Nrrtälje kmmun. Inför höstens gymnasieantagning har Utbildningsnämnden beslutat att stppa antagningen till Barn- h fritidsprgrammet, Restaurang- h livsmedelsprgrammet, samt Estetiska prgrammet, på grund av för fa sökande. Kmmunen ser dk med r på den överetablering av utbildningsplatser sm generellt sker i reginen. Minskande elevkullar i kmbinatin med ett överutbud av elevplatser får till följd att Rdengymnasiet måste begränsa sitt tidigare breda utbud av studievägar.

16 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 16(26) UN 4 frts. För elever sm på grund av gegrafiska, eller andra skäl inte har möjlighet att pendla innebär det att tillgången till ett likvärdigt utbud av studievägar begränsas. Tjänstemannaberedning Barn- h utbildningskntret redgör i skrivelse daterad för ärendet h föreslår Utbildningsnämnden besluta att till Sklinspektinen överlämna förvaltningshefens yttrande sm sitt eget. Plitisk beredning Arbetsutskttet behandlade ärendet Arbetsutskttets förslag är detsamma sm Barn- h utbildningskntrets förslag. Prtkllet ska skikas till Sklinspektinen

17 17(26) UN 41 UN Ansökan från Lärande i Sverige AB m gdkännande sm huvudman för en fristående gymnasieskla i Uppsala kmmun Yttrande till Sk/inspektinen Sklinspektinens dnr :662 Beslut Utbildningsnämnden beslutar att till Sklinspektinen överlämna förvaltningshefens yttrande sm sitt eget. Beslutsunderlag Remiss Sklinspektinen Tjänsteutlåtande Sammanfattning av ärendet Lärande i Sverige AB har hs Sklinspektinen ansökt m utökning av Realgymnasiet i Uppsala kmmun fr..m. läsåret 214/215. Ansökan avser en utökning av verksamheten med 1 elevplatser inm Naturbruksprgrarnmet, h 12 platser inm Hantverksprgrammet, d.v.s. ttalt 66 elevplatser vid fullt utbyggd verksamhet. Nrrtälje kmmun har sm närliggande kmmun getts tillfälle att yttra sig över ansökan enligt 2 kap. 5 skllagen (21:8). Sammanfattning av yttrandet Det är svårt att ha en uppfattning m just utökningen av Realgymnasiet i Uppsala kmmer att påverka kmmunens gymnasieskla, Rdengymnasiet. Etableringen planeras ske samtidigt sm antalet ungdmar i gymnasieåldern sjunker i Nrrtälje kmmun. Inför höstens gymnasieantagning har utbildningsnämnden beslutat att stppa antagningen till Barn- h fritidsprgrammet, Restaurang- h livsmedelsprgrammet, samt Estetiska prgrammet, på grund av för få sökande. Kmmunen ser dk med r på den överetablering av utbildningsplatser sm generellt sker i reginen. Minskande elevkullar i kmbinatin med ett Överutbud av elevplatser får till följd att Rdengymnasiet måste begränsa sitt tidigare breda utbud av studievägar.

18 Sammanlrädesdatum 18(26) UN 41 frts. För elever sm på grund av gegrafiska, eller andra skäl inte har möjlighet att pendla innebär det att tillgången til! ett likvärdigt utbud av studievägar begränsas. Tjänstemannaberedning Barn- h utbildningskntret redgör i skrivelse daterad för ärendet h föreslår Utbildningsnämnden besluta att till Sklinspektinen överlämna förvaltningshefens yttrande sm sitt eget. Plitisk beredning Ai-betsutskttet behandlade ärendet Arbetsutskttets förslag är detsamma sm Barn- h utbildningskntrets förslag. Prtkllet ska skikas till Sklinspektinen

19 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUN Utbildningsnämnden 19 (26) UN 42 Dnr UN Ansökan från Thren Innvatin Shl AB m gdkännande sm huvudman för en gymnasieskla i Uppsala kmmun Yttrande till Sklinspektinen Sklinspektinens dnr :874 Beslut Utbildningsnämnden beslutar att till Sklinspektinen överlämna förvaltningshefens yttrande sm sitt eget. Beslutsunderlag Remiss Sklinspektinen Tjänsteutlåtande Sammanfattning av ärendet Thren Innvatin Shl AB har hs Sklinspektinen ansökt m etablering av Thren Innvatin Shl i Uppsala fr..m. läsåret 214/215. Ansökan avser etablering av en ny gymnasieskla i Uppsala med sammanlagt 24 elevplatser inm fyra natinella prgram h 6 inriktningar vid fullt utbyggd verksamhet. Nrrtälje kmmun har sm närliggande kmmun getts tillfälle att yttra sig Över ansökan enligt 2 kap. 5 skllagen (21:8). Sammanfattning av yttrandet Det är svårt att ha en uppfattning m just etableringen av Thren Innvatin Shl kmmer att påverka kmmunens gymnasieskla, Rdengymnasiet. Etableringen planeras ske samtidigt sm antalet ungdmar i gymnasieåldern sjunker i Nrrtälje kmmun. Inför höstens gymnasieantagning har utbildningsnämnden beslutat att stppa antagningen till Barn- h fritidsprgrammet, Restaurang- h livsmedelsprgrammet, samt Estetiska prgrammet, på grund av för fa sökande. Kmmunen ser dk med r på den överetablering av utbildningsplatser sm generellt sker i reginen. Minskande elevkullar i kmbinatin med ett Överutbud av elevplatser riskerar att få till följd att Rdengymnasiet måste begränsa i sitt tidigare breda utbud av studievägar.

20 2 (26) UN 42 frts. För elever sm på grund av gegrafiska eller andra skäl inte har möjlighet att pendla innebär det att tillgången till ett likvärdigt utbud av studievägar begränsas. Tjänstemannaberedning Barn- h utbildningskntret redgör i skrivelse daterad för ärendet h föreslår Utbildningsnämnden besluta att till Sklinspektinen överlämna förvaltningshefens yttrande sm sitt eget. Plitisk beredning Ai-betsutskttet behandlade ärendet Arbetsutskttets förslag är detsamma sm Barn- h utbildningskntrets förslag. Prtkllet ska skikas till Sklinspektinen

21 21 (26) UN 43 DnrUN Ansökan från ThrenGruppen AB m gdkännande sm huvudman för en gymnasieskla i Uppsala kmmun Yttrande till Sklinspektinen Sklinspektinens dnr :815 Beslut Utbildningsnämnden beslutar att till Sklinspektinen överlämna förvaltningshefens yttrande sm sitt eget. Beslutsunderlag Remiss Sklinspektinen Tjänsteutlåtande Sammanfattning av ärendet ThrenGruppen AB har hs Sklinspektinen ansökt m utökning av Thren Business Shl i Uppsala fr..m. läsåret 214/215. Ansökan avser en utökning av verksamheten med 12 elevplatser inm Naturvetenskapsprgrammet, h 14 platser inm Samhällsvetenskapsprgrammet, d.v.s. ttalt78 elevplatser vid fullt utbyggd verksamhet. Nrrtälje kmmun har sm närliggande kmmun getts tillfälle att yttra sig över ansökan enligt 2 kap. 5 skllagen (21:8). Sammanfattning av yttrandet Det är svårt att ha en uppfattning m just utökningen av Thren Business Shl kmmer att påverka kmmunens gymnasieskla, Rdengymnasiet. Etableringen planeras ske samtidigt sm antalet ungdmar i gymnasieåldern sjunker i Nrrtälje kmmun. Inför höstens gymnasieantagning har utbildningsnämnden beslutat att stppa antagningen till Barn- h Mtidsprgrarnmet, Restaurang- h livsmedelsprgrammet, samt Estetiska prgrammet, på grund av för få sökande. Kmmunen ser dk med r på den överetablering av utbildningsplatser sm generellt sker i reginen. Minskande elevkullar i kmbinatin med ett överutbud av elevplatser får till följd att Rdengymnasiet måste begränsa sitt tidigare breda utbud av studievägar.

22 22 (26) UN 43 frts. För elever sm på grutid av gegrafiska, eller andra skäl inte har möjlighet att pendla innebär det att tillgången till ett likvärdigt utbud av studievägar begränsas. Tjänstemannaberedning Barn- h utbildningskntret redgör i skrivelse daterad för ärendet h föreslår Utbildningsnämnden besluta att till Sklinspektinen överlämna förvaltningshefens yttrande sm sitt eget. Plitisk beredning Arbetsutskttet behandlade ärendet Arbetsutskttets förslag är detsamma sm Barn- h utbildningskntrets förslag. Prtkllet ska skikas till Sklinspektinen

23 23 (26) UN 44 Anmälan av delegatinsbeslut Beslut Utbildningsnämnden beslutar att gdkänna redvisningen av delegatinsbeslut under periden enligt föreliggande förtekning Sammanfattning av ärendet Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutsktt, rdförande h tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegatinsrdning. Dessa beslut skall redvisas till nämnden. Redvisningen innebär inte att nämnden far mpröva eller fastställa delegatinsbesluten. Däremt står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegatin. Beslutande sammanträde Förtekning över delegatinsbeslut daterad föreligger.

24 m m CD 1 v- h- h- m h- m m -1 CM g g g O O g g g g ö CM ö V T \ * ^ - \ t t v- O - O g g g g CM g g g g!2 r W Q O) O) <? -Q XI XI XI O) ö> LU d LU LU C LU 3 r t r CC r r r tä Q) O "O 2 Q_ rö 5 X) O) UJ.TO, 'r q; a) XI LU Cö Dl $ O XJ a> a. i a 3 TJ ) 3 OJ S2 3 ( ; O : _Q O +3 3 ö) a> Q LU O r 2 O) 32 XI +-' a 3 " T g r 2 TJ 3 «r r Q. Q. e=> O 't r O a r XI a> a UJ 2 Q. r > CL _ 2? w XJ "xi r CQ " g r 2 TJ X) w r* E - O w r >* r ^ w " ) a 1 15 CD Q.»-> > CL i_ B j*: ' X> r " g -j > r "O XJ r CD E i OJ CQ : 2 Q. +-> CL f O I_ CQ J2 O V C O _ ( 5 2 _ -- r CQ " 3 T g -i ' > r 2 lä r f x: CD ef i_ CQ CD O CQ _J C CD Q. i CL 2 B : _ g 32 xi -i > OJ T - "O O g ^ g SÖ O * CM CD E.E w ^ (U X! XJ CD C CQ 3 CD ( r E >> r Xi UJ LU 2 -M W C ' xi r u 3 +-> fl) 2 TD XI ' ^: C + J T3 ' = E 4-. g ^CM ( v- O CQ CM C -C Q)?! r B CQ 3 r 2 b EZ 28 i l j C "i -g O «CM - -t-j > < 2 T3 r a ^ : r: C r- f= H l?! P ^ Q 2 -*-> 81 CQ 3 ( ^ 2 S «r r > O «.3 >" w r r 2 r2 KO "J m ^ r >> h ^ <r Cfl *==( t_ xi B <$ xi ( r (.Q w r r.3) r t? CD Q. Q. CL r r r > > > CL a i Cl w Q i TJ XJ 2 XI é TJ r T3 CD 2^ xi g C r ^LL x: = i ö ^ tr x: r : r CM CM l CM ^~ ^ CD CD O) m O v- v- v- ö ö ö ö ö O O ö ö ö ö ö ö ö ^ ' \ ' T r- v v- v- O O - O g CM g g g CM CM CM g XJ XJ XJ XJ XJ XJ XJ XJ XJ C C a <r <r <r <r < =a <a r r r r r r r r B D h- CM h- s

25 Samma nträdesdaturrr 24 (26) UN 45 Meddelanden Beslut Utbildningsnämnden beslutar att förtekningen läggs till handlingarna. Beslutande sammanträde Förtekning daterad över meddelanden föreligger.

26 NORRTÄLJE KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN MEDDELANDEN Diarienummer Ärende 1) UN Beslut från Sklinspektinen avseende återkallande av gdkännande för natinella prgram vid den fristående gymnasiesklan Uppsala Tekniska Gymnasium i Uppsala kmmun. 2) KS Prtkll från Kmmunstyrelsen Planeringsdirektiv med budget för h plan ) Beslut från Sklinspektinen avseende betygsrätt för Hermds AB för utbildning mtsvarande kmmunal vuxenutbildning. UN ) UN Beslut från Sklinspektinen i ärende m anmälan m kränkande behandling av två gymnasieelever vid Rdengymnasiet i Nrrtälje kmmun. Beslut: Sklinspektinen avskriver ärende m kränkande behandling. Sklinspektinen överlämnar anmälan i övrigt till Nrrtälje kmmun för utredning h eventuella åtgärder enligt huvudmannens rutiner för klagmålshantering. POSTADRESS Bx 83, Nrrtälje ORGANISATIONSNUMMER BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Esturtavägen TELEFAX WEBB BANKGIRO nrrtaije.se

27 Sarnmanträdesdatum 25 (26) UN 46 Redvisning av inkmna klagmål h synpunkter Utbildningsnämnden beslutar att gdkänna redvisning av inkmna klagmål h synpunkter periden mars 213. Sammanfattning av ärendet Varje huvudman är enligt skllagen (21:8) 4 kap 8 skyldig att ha skriftliga rutiner för att ta emt h utreda klagmål mt utbildningen. Utbildningsnämnden beslutade att inkmna klagmål h synpunkter ska redvisas för nämnden vid varje nämndsammanträde. Beslutande sammanträde Inga klagmål eller synpunkter har inkmmit under mars 213.

28 26 (26) UN 47 Rapprt från arbetsutskttet, presidiet h rdförande Följande rapprter lämnas: Kristian Krassman (S) rapprterar från radidebatt i Radi Rslagen den 23 april. I debatten deltg företrädare från (S) h (MP).

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Brandstatinen, Heby kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgerssn (C) Per Erikssn

Läs mer

Margaretha Hedin, registrator Titti Gustafsson, registrator Ann-Catrine Söderback, projektledare för adressättning

Margaretha Hedin, registrator Titti Gustafsson, registrator Ann-Catrine Söderback, projektledare för adressättning NRRTÄLJE SAMMANTRÄDESPRTKLL Sida KMMUN Sammanträdesdatum Bygg- h miljönämnden 2013-05-29 Plats h tid Kmmunhuset, Nrrtälje-salen 2013-05-29, kl 10:00-10:45 Beslutande Enligt förtekning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-05-27 1 (22) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje Kl 13.00-16.30 Se närvarolista Program: Kl. 13.00-14.10 Kl. 14.10-15.00 Kl.

Läs mer

Ny tjänstemannaorganisation för kommunstyrelsen upphörande av konsult" och serviceavdelningen

Ny tjänstemannaorganisation för kommunstyrelsen upphörande av konsult och serviceavdelningen SainmanträdesdalMirinNii 2012-05-30 \ \föu cz Sidan 26 av 58 04/2012 Dnr 2012/149 KS.021-6 Ny tjänstemannarganisatin för kmmunstyrelsen upphörande av knsult" ch serviceavdelningen 1 ärendet föreligger

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

Clas Jacobsson (M) för Jan Wik lund (M) ej beslut 180 Elin Noren (S) för Sören Bertilsson (S) 174 och 175 A

Clas Jacobsson (M) för Jan Wik lund (M) ej beslut 180 Elin Noren (S) för Sören Bertilsson (S) 174 och 175 A , l andstinget DALARNA Arbetsutskttet SAMMANTRÄDESPROTO KOLL Samma nträdesdatum 2011-11-14 Paragrafer 174-181 Sida 1 (11) Plats ch tid Ord inarie iedamöter Landstingshuset, Falun, kl 10.00-12.00, 13.15-14.00

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande Q Öste I (i. Kmmunkansliet Datum 2015-06-09 Dnr KS 2015/0204 Till Kmmunstyrelsen Revidering av riktlinjer för musiksklr i Österåkers kmmun Revidering av riktlinjer för musiksklr med tillägg

Läs mer

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun Sammanträdesprtkll för Kmmunstyrelsens arbetsutsktt 2015-06-17 AU 7:16 Dnr. KS 2015/0204 Revidering av riktlinjer för musiksklr i Österåkers kmmun Arbetsutskttets förslag Kmmunstyrelsen beslutar Anta Kultur-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-27 1 [13] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.15 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Urban Johansson (SB),

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen 2011-10-12 1 (28) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses attjustera: Justeringens plals ch tid: Sekreterare Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 15:45 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Linda-Maria

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014 1 (20) BESLUT 2014-02-18 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2014 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-14 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30 Beslutande Louise Branting (c), ordförande

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15 PROTOKOLL Gfhsk 2/15 2015-05-26 JUSTERAT 2015-05-26 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 2/15 Tid: 26 maj 2015 klckan 13.30 Plats: Närvarande ledamöter: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Ordinarie

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.00-14.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 34-38 och

Läs mer

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1(32) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 09:05-12:05 (ajournering 10:15-10:30, 11:05-11:15 och 11:50-11:55) Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael

Läs mer

K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN

K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN BÅSTADS KOMMUN K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\/\ ~ ~\ \6 ~LÅ ~DG l - ( 1... - \ ~( BUDGETUPPFÖLJNING 3-2011 lllllehåll Sida Eknmiavdelningens skrivelse 1 Sammanställning av budgetavvikelser 3 Resultaträkning

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer