H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner."

Transkript

1 Stckhlm 22 nvember 2012 Infrmatin från H&M till Kalla Fakta Vi har tidigare skickat över infrmatin till er m hur H&M aktivt arbetar med lönefrågan hs våra leverantörer samt m vårt hållbarhetsarbete. Nedan finner ni infrmatin ch uppdateringar kring detta. H&M äger inga fabriker. Vi köper varr från fristående leverantörer vilka vi har ett nära ch bra samarbete med. Dessa finns främst i Asien ch Eurpa. Vi anser att våra leverantörers anställda ska kunna leva på sin lön ch det kravet har vi även frmulerat i vår uppförandekd sm bygger på FN:s deklaratin. Idag finns det ingen enhetlig definitin kring levnadslön. Tills det gör det kmmer vi att stödja FN:s val av definitin. H&M anser att det är mer ansvarsfullt ch långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inm hela textilindustrin får högre löner. Vi är medvetna m att det finns branschutmaningar ch arbetar därför tillsammans med andra företag, rganisatiner ch även på plitisk nivå för att genmföra bestående förändringar för textilbranschen. Det är viktigt vad ett strt företag sm H&M gör i praktiken. Vi arbetar därför dagligen för att driva frågan framåt, ch i det arbetet är vi tydliga med att vi stödjer arbetarnas kamp för bättre löner. Vi står fast vid att ingen i vår bransch gör mer än vi, även m man ibland kan få intrycket av det m man tittar ytligt på vissa knkurrenters uppförandekder ch kmmunikatin. Samma fabriker sm H&M köper prdukter ifrån tillverkar även kläder för många andra klädmärken där utpriset i butik skiljer sig kraftigt åt. Det är viktigt att förstå att de anställda på en fabrik har samma lön avsett vilket klädmärke de tillverkar åt ch avsett vad det slutgiltiga priset är i butik. Följaktligen betyder det att dyrt inte nödvändigtvis är lika med bättre. H&M håller låga priser genm låga pålägg, stra vlymer, effektiv lgistik, inga mellanhänder, egen design ch egna butiker. Internatinell handel spelar en viktig rll för länders utveckling eftersm det är en källa till eknmisk tillväxt ch hjälper till att lyfta människr ch natiner ur fattigdm. H&M bidrar till mer än 1 miljn arbetstillfällen för människr runt m i världen, främst för kvinnr, ch genm att vara närvarande i dessa länder påverkar vi utvecklingen i psitiv riktning. Våra kunder kan med gtt samvete köpa varr från H&M i förvissningen m att H&M sm företag arbetar aktivt ch engagerat för att påverka ch förbättra arbetsvillkren för textilarbetare. Ända sedan 2006 har vi arbetat med att driva lönefrågan i Bangladesh. Det har gett resultat i frm av löneökningar. Vi nöjer ss inte med det utan frtsätter våra aktiviteter för att påverka på plitisk nivå i både Bangladesh ch i Kambdja. 1

2 Vi har sm ni vet arbetat aktivt med hållbarhetsfrågr sedan 90-talet. Nedan finner ni några exempel på aktiviteter sm genmförts under hösten H&M:s vd Karl-Jhan Perssn besökte i början av september i år Bangladesh där han framförde krav på högre löner för textilarbetare samt årlig revisin i ett möte med premiärministern Sheik Hasina. Detta tydliggjrdes samtidigt vid en pressknferens i Dhaka dagen därpå. Under samma resa träffade H&M:s vd Karl-Jhan Perssn fackrdförande, mtsvarande LO:s rdförande, Ry Ramesh, Bangladesh Natinal Cuncil f Textile, för att diskutera behvet av höjda löner, fackföreningsfrihet samt brandsäkerhet i fabrik. I ktber träffade H&M:s hållbarhetschef Helena Helmerssn Kambdjas vice premiärminister Sar Kheng då hn framförde önskemål m att ytterligare stärka arbetarnas rättigheter ch dialgen med arbetsgivare, för att bättre kunna förhandla sin lön. Vi arbetar aktivt ch kntinuerligt med denna fråga i både Kambdja ch i våra andra prduktinsländer genm vårt samarbete med ILO:s rganisatin Better Factries sm arbetar för bättre arbetsförhållanden i fabrik. Det sker genm arbete direkt med fabriker men ckså genm att bygga institutiner för att säkra arbetstagarnas rättigheter. Better Factries uppskattar H&M för att vi aktivt delta vid förhandlingar ch för att vi får arbetsmarknadernas parter att kmma till förhandlingsbrdet. Se citat BFC nedan. Vi inledde under hösten ett prjekt med fackrganisatinen IF Metall i Kambdja. Genm att applicera den svenska mdellen hs leverantörer i Kambdja ska prjektet stärka dialgen mellan arbetsgivare ch arbetstagare ch lära dem vikten av samarbete ch kllektivavtal. I början av nvember träffade H&M handels- ch finansministern i Bangladesh tillsammans med andra företag sm har leverantörer i landet. Vi framförde återigen våra synpunkter rörande lönefrågan, att vi vill att minimilönen för textilarbetarna i Bangladesh ska höjas samt revideras årligen samt att gå att leva på. Vi träffade nyligen även en av rådgivarna till Bangladesh premiärminister ch vid det mötet lyfte vi bland annat lönefrågan ch hur viktigt det är att åstadkmma en förändring så att minimilönen höjs ch att årliga revideringar sker. H&M frtsätter att utbilda arbetare i Bangladesh, Kambdja ch andra länder i deras rättigheter ch hur man förhandlar sin lön. Sedan 2008 har nu nära arbetare hs leverantörer ibland annat Bangladesh fått utbildning i löneförhandling. Better Factries uppskattar H&M för att våra 2

3 leverantörer i Kambdja låter Better Factries genmföra utbildningar i arbetares rättigheter. Citat från Jill Tucker, Better Factries Cambdia, ILO: ILO-Better Factries Cambdia (ILO-BFC) cnsiders H&M t be a supprtive partner in effrts t imprve wrking cnditins in Cambdia s garment industry. Thrugh its lcal presence n the grund in Cambdia, H&M has strngly supprted ILO-BFC s effrts t address nging cncerns arund fainting in the garment sectr, and was engaged with lcal stakehlders during the recent negtiatin between emplyers and unins n a Memrandum f Understanding fr imprving industrial relatins. In additin, H&M's surcing staff wrks clsely with its staff respnsible fr crprate scial respnsibility, which ILO-BFC has recgnized as an imprtant cllabratin in the effrt t incentivize factries t imprve wrking cnditins. The garment industry in Cambdia is relatively new and many challenges remain. There is a great deal mre that all brands surcing frm the cuntry can d t strengthen industrial relatins and ensure imprved livelihds fr wrkers. H&M is amng a grup f brands wh are cmmitted and cperative. We will cntinue t wrk clsely with them. Jill Tucker, Prgram Manager, Better Factries Cambdia H&M stödjer sedan hösten 2011 en lönemdell sm är framtagen av en specialist på FN-rganet ILO, Fair Wage Netwrk. Lönemdellen tar bland annat hänsyn till levnadskstnader, fabrikens lönsamhet, inflatinen i landet ch huruvida löner sätts utifrån förhandling. Vi anser att Fair Wage Netwrks mdell har mest ptential att hjälpa arbetarna till en lön sm går att leva på över tid. Citat Fair Wage Netwrk: "The strength f the Fair Wage apprach lies in its multidimensinal nature. By cllecting data and infrmatin n 12 cmplementary dimensins, it captures the whle wage stry in the enterprise. The living wage is ne f thse dimensins but is nt the nly ne. The Fair Wage apprach ges beynd any particular number t imprve pay systems, adjustment mechanisms and scial dialgue, thus leading t sustainable wage develpments. By prmting a mre stable and predictable pay system fr bth emplyers and emplyees, it enhances enterprise's capability t adjust wages mre regularly in the future. Daniel Vaughan-Whitehead, specialist på lönefrågr inm FN-rganet ILO ch ansvarig för Fair Wage Netwrk Vårt hållbarhetsarbete erkänns av ledande rgan inm hållbarhet ch vi samarbetar med rganisatiner sm UNICEF ch WWF i lika prjekt. Citat UNICEF: Vi på UNICEF samarbetar med företag sm tydligt tar ställning för barns rättigheter ch följer de regler sm ställts upp av UNICEF internatinellt. Alla företag vi samarbetar med granskas kntinuerligt ch vi ställer höga krav. Det innebär bland annat att vi kräver att företagen har en uppförandekd, att de lever upp till den, att de följer natinella lagar ch internatinella överenskmmelser ch att det arbetar aktivt med att stärka barns rättigheter ch mänskliga rättigheter. Vi väljer att samarbeta med företag sm är villiga att bidra till utveckling, både genm ett aktivt hållbarhetsarbete ch genm att investera i UNICEFs arbete. Därför är vi stlta över att få arbeta tillsammans med H&M sm tar ett så strt ansvar för att driva sciala frågr ch vi nämner fta H&M sm en förebild i lika sammanhang. Att H&M aktivt arbetar med att förbättra ch förstärka inflytandet för dem sm arbetar i leverantörskedjan ser vi förstås ckså psitivt på. Vi ser fram emt ett frtsatt gtt samarbete. 3

4 Vérnique Lönnerblad, Generalsekreterare UNICEF Sverige Kncernstruktur ch skatt H&M genmförde 2007 en översyn ch rendling av kncernstrukturen för att kunna möjliggöra framtida kraftig expansin ch för att förenkla varuförsörjningen med reginindelningen av våra försäljningsländer. Det gjrdes ckså för att möta OECD:s riktlinjer avseende internprissättning ch skatt. H&M efterlever rådande skattelagstiftning ch blagets kncernstruktur visar tydligt var själva värdet skapas, vilket enligt OECD:s riktlinjer avgör hur vinster fördelas ch beskattas i internatinella blag. Rendlingen av kncernstrukturen medförde att de centrala funktinerna för design, inköp, lgistik ch lagerhållning den 1 juni 2007 överfördes till ett separat inköpsblag, H & M Hennes & Mauritz GBC AB ch att prduktinsfunktinen i Hngkng förstärktes ch blev central upphandlingsfunktin för kncernen. Infrmatin m översynen av kncernstrukturen finns i H&M:s årsredvisning 2007, förvaltningsberättelse sidan 51. Design ch srtimentsplanering skapas centralt på huvudkntret i Stckhlm ch ingår därför i H&M GBC, således skapas värdet för detta i Sverige. Värdet för vår prduktin, i enlighet med OECD:s riktlinjer, genereras på huvudkntret för prduktin i Hngkng. Vårt prduktinskntr, sm sedan 1978 är strategiskt belägen i Hngkng, tar fram själva upphandlingsstrategierna för inköpen hs våra leverantörer samt arbetar med de strategiska frågrna kring kntrll ch uppföljning av vår uppförandekd, Cde f Cnduct. Orderuppföljningskntren (representatinskntren) i övriga prduktinsländer, bland annat i Bangladesh ch Kambdja, är rganiserade under Hngkng. Således skattar vi i Hngkng för de vinster sm genereras i prduktinsblaget i Hngkng. I Hngkng betalade H&M drygt 800 miljner krnr i blagsskatt under Vi har sedan 2007 ckså butiker i Hngkng ch Kina sm genererar vinster vilket innebär att vi betalar blagsskatt även för den delen av verksamheten i respektive land. Hngkng var på 1970-talet en str prduktinsmarknad ch det reginala inköpsnavet (surcinghubben) i ch med möjligheten att via Hngkng göra affärer med framför allt Kina. Över tiden har Hngkngs betydelse sm prduktmarknad minskat ch öppnat möjligheten till direkta affärsrelatiner. Sm surcing-hub är dck Hngkng frtfarande det naturliga valet med anledning av den strategiska gegrafiska psitinen med gda förbindelser ch närheten till många prduktinsmarknader i reginen. H&M äger inte några fabriker utan köper istället in sina varr från fristående leverantörer i prduktinsländer såsm till exempel Bangladesh ch Kambdja. H&M har således inga intäkter (se text van) i dessa länder ch betalar därför inte blagsskatt där. Däremt genereras andra skatteintäkter än blagsskatt i prduktinsländerna via H&M:s anställda på de lkala representatinskntren i frm av sciala avgifter men ckså via de anställdas inkmstskatter. Under 2011 betalade H&M sciala avgifter m 54 miljner krnr för sina H&M-anställda i prduktinsländerna. Under 2011 betalade H&M drygt 3,1 miljarder krnr i blagsskatt i Sverige för de svenska blagen. Därutöver har H&M under 2011 betalat indirekt skatt till svenska staten i frm av sciala avgifter m drygt 821 miljner krnr ch särskild löneskatt på pensinskstnader m 50 miljner krnr. Att skattekstnaden är hög i Sverige är en direkt effekt av att H&M följer OECD:s riktlinjer gällande internprissättning ch skatt sm utgår från att resultatet/vinsten ska beskattas där värdet skapas. De senaste fem åren har H&M betalat över 21 miljarder krnr i skatt i Sverige varav 17 miljarder krnr i blagsskatt. 4

5 Skatt avseende Stefan Perssn Familjen Perssn följer naturligtvis skattelagstiftningen ch det finns ingen avsikt att undanhålla någn skatt på någt sätt. Under de senaste ti åren har familjen Perssn betalat över 6 miljarder krnr i skatt i Sverige. Stefan Perssn är sedan många år tillbaka skriven i Sverige ch har de senaste åren varit Sveriges största privata skattebetalare. Välgörenhet/dnatiner Sm börsnterat företag har H&M även ett ansvar gentemt sina aktieägare att leverera avkastning. Cirka 60 prcent av H&M:s aktieägare utgörs av bland annat svenska ch utländska pensinsfnder ch småsparare. Det är upp till varje aktieägare att välja hur man vill göra med sin avkastning. Familjen Stefan Perssn har valt att stötta samhällsutvecklingen på lika sätt ch har bland annat skänkt delar av just denna avkastning till välgörande ändamål. Till exempel har Stefan Perssn skänkt 2,2 miljarder krnr till familjen Erling-Perssns stiftelse ch ckså varit en av initiativtagarna till att H&M under 2007 bildade en jubileumsstiftelse med anledning av att H&M fyllde 60 år. Ändamålet för Familjen Erling-Perssns stiftelse är bl a att främja vetenskaplig frskning ch stöd till barn ch ungdmar. Fakta Familjen Erling-Perssns stiftelse: Familjen Erling-Perssns stiftelse har hittills dnerat drygt 1,5 miljarder krnr. Dessa pengar har gått via dnatiner till bland annat: - Frskning ch utveckling inm lika sjukdmar: till Karlinska Institutet, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Umeå Universitet: för frskning inm lika sjukdmar sm diabetes, mag- ch tarmsjukdmar, barnsjukdmar, aidspreventin, neurdegenitiva sjukdmar sm Alzeimer, Parkinsn, ALS samt även pengar till Ersta Diaknia för pallitativ vård ch mag- ch tarmsjukdmar. - Ungdmar: Fryshuset ch Mentr: För att ge ökat stöd till ungdmar - Entreprenörsskap: Handelshögsklan i Stckhlm, Svenska Handelshögsklan i Helsingfrs, Stckhlms Schl f Entrepreneurship - Mdevetenskap: Stckhlms universitet. Har bl a instiftat en prfessur inm mdevetenskap vilket är ett helt nytt ämne på Stckhlms universitet. Ändamålet för Familjen Erling-Perssns stiftelse är att: främja vetenskaplig frskning. lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. främja vård ch uppfstran av barn. H&M:s jubileumsstifelse The Cnscius Fundatin syftar till att förbättra tillvarn för människr där H&M verkar. Hittills har stiftelsen bidragit med pengar till Hand in Hand, Rädda Barnen ch FRANK Water Prjekt ch till Gynius AB. Familjen Stefan Perssns ambitin är att framöver utöka sitt engagemang inm välgörenhet bland annat i jubileumsstiftelsen The Cnscius Fundatin så att den kan växa ytterligare. Familjen Stefan Perssn har dessutm skänkt 1 miljard SEK under hösten 2010 till H&M:s alla medarbetare via belöningsprgrammet H&M Incentive Prgram sm startades

6 Aktieutdelning Utdelningsförslaget till årsstämman 2013 för räkenskapsåret 2012 blir en fråga för styrelsen att diskutera när innevarande räkenskapsår avslutats. Förslag till utdelning kmmer att presenteras i bkslutskmmunikén den 30 januari 2013 ch läggas fram till årsstämman 2013 där aktieägarna tar ställning till den föreslagna utdelningen. Eftersm vi är ett börsnterat blag skrivs det många analyser m H&M ch vi kan möjligt kmmentera var ch en av dessa analyser. H&M har en stark finansiell ställning med en mycket stark sliditet, i vår senaste nimånadersrapprt uppgick sliditeten till 72,3 prcent. Kncernen har inga externa lån. Tidigare föreslagna vinstutdelningar är försvarliga med hänsyn tagen till kncernens ch mderblagets finansiella ställning ch frtsatta handlingsfrihet samt med beaktande av de krav sm verksamhetens art, mfattning, risker ch framtida expansinsplaner ställer på kncernens ch mderblagets egna kapital ch likviditet. H&M:s utdelningsplicy: H&M:s finansiella mål är att möjliggöra en frtsatt gd tillväxt av verksamheten samt att ha en beredskap att ta tillvara affärsmöjligheter. Det är angeläget att expansinen liksm hittills kan ske med frtsatt hög finansiell styrka ch frtsatt handlingsfrihet. Styrelsen har mt denna bakgrund fastslagit en utdelningsplicy där utdelningsandelen bör mtsvara cirka hälften av vinsten efter skatt. Därutöver kan styrelsen föreslå att eventuell överskttslikviditet ckså delas ut. 6

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Svar från H&M den 6 december 2012 på Kalla Faktas kompletterande frågor den 4 dec 2012.

Svar från H&M den 6 december 2012 på Kalla Faktas kompletterande frågor den 4 dec 2012. Svar från H&M den 6 december 2012 på Kalla Faktas kompletterande frågor den 4 dec 2012. Handel 1. Enligt er uppgift har H&M Puls Trading Far East ltd i Hong Kong representationskontor i följande länder

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING

Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING 2014 Kavaj 199:- H&M VÅR 2015 MODERN ESSENTIALS SELECTED BY DAVID BECKHAM VÅR 2015 Skjorta 199:- H&M VÅR 2014 Tröja 199:- H&M ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll H&M I ORD OCH BILD

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående infrmatins- ch kunskapsbristen för KRAV-märkt knsumtin. Författare: Handledare: Elin Frs Elin Fritz Anna-Carin Nrdvall Student Handelshögsklan Vårterminen

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Vd Karl-Johan Perssons anförande från H&M:s årsstämma 2013

Vd Karl-Johan Perssons anförande från H&M:s årsstämma 2013 Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att se att så många av er har kommit hit i dag. Det är ett högt tempo på H&M, så vi har mycket vi vill berätta om i dag; dels om året som gått, då vi fortsatte vår

Läs mer

ÅRSREDOVISNINg 2012 99:-

ÅRSREDOVISNINg 2012 99:- ÅRSREDOVISNINg T-shirt 99:- 149:- Linne innehåll H&M i ord och bild 7 Detta är H&M värderingar, affärsidé och mål 10 Vd har ordet 12 i korthet 16 Våra kollektioner 28 Hållbarhet vårt ansvar 32 Våra medarbetare

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg?

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Åtgärdslistr från Skånskt Bstadsfrum 2014-11-28 Knkreta förslag på åtgärder för att lösa prblemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Större möjlighet till delat huvudmannaskap i detaljplan Använd

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

r a p p o r t j u n i 2 0 1 0 Made in Bangladesh Hur H&M smiter med skatten

r a p p o r t j u n i 2 0 1 0 Made in Bangladesh Hur H&M smiter med skatten r a p p o r t j u n i 2 0 1 0 Made in Bangladesh Hur H&M smiter med skatten Innehållsförteckning Sammanfattning s.3 Hur kan H&M betala så lite i skatt? s.5 H&M:s inköpskontor i Bangladesh s.5 Hela kedjan

Läs mer

CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN MALMÖ HÖGSKOLA Miljövetenskap 61-90 Teknik och samhälle 2008-05-28 Författare Debong, Charlotte Jedholm, Sofia SVENSKA TEXTILFÖRETAGS MILJÖARBETE I TREDJE VÄRLDEN CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

Läs mer