Telia och Sonera går samman Skapar nytt ledande nordiskt telekommunikationsföretag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telia och Sonera går samman Skapar nytt ledande nordiskt telekommunikationsföretag"

Transkript

1 Detta pressmeddelande får inte distribueras till eller publiceras i USA, Kanada, Australien eller Japan. Pressmeddelandet är en översättning från det engelska riginalet. Pressmeddelande 26 mars 2002 Telia ch Snera går samman Skapar nytt ledande nrdiskt telekmmunikatinsföretag Telekmmunikatinsföretagen Telia ch finska Snera planerar att gå samman. Genm ett samgående skapas det ledande telekmmunikatinsföretaget i Nrden ch Baltikum, med en sammanlagd preliminär nettmsättning prfrma 2001 m 83 miljarder krnr eller 9 miljarder eur ch cirka medarbetare. Styrelserna i Telia ch Snera har beslutat att blagen skall gå samman. Samgåendet genmförs i frm av ett erbjudande från Telia till aktieägarna i Snera att byta aktier i Snera mt aktier i Telia ( Erbjudandet ). För varje aktie i Snera erbjuds 1,51440 aktier i Telia. Baserat på senaste betalkurs för Snera- respektive Telia-aktien den 22 mars 2002 innebär Erbjudandet en premie m 15,8 prcent 1 för Sneras aktieägare. Den nya kncernen kmmer prfrma, givet att 100% av Sneras aktieägare accepterar Erbjudandet, att ägas till 64 prcent av Telias nuvarande aktieägare ch till 36 prcent av Sneras nuvarande aktieägare. Det sammanslagna företaget kmmer att vara primärnterat på Stckhlmsbörsen ch kmmer att ansöka m sekundärntering på Helsingfrs Fndbörs ch i USA. Till en början kmmer blagens namn ch lkala varumärken att behållas. Beslut m det nya blagets namn kmmer att fattas senare. Det sammanslagna företaget kmmer att ha sitt säte ch huvudkntr i Stckhlm. Kncernspråket kmmer att vara engelska. Såväl den svenska sm den finska regeringen har beslutat att ge sitt fulla stöd till samgåendet ch har träffat ett aktieägaravtal. Det är de båda aktieägarnas avsikt att, berende på marknadsförutsättningarna, minska sitt ägande i det sammanslagna företaget under de, efter samgåendets genmförande, fem kmmande åren. En hemmamarknad bestående av 31 miljner invånare i Nrden ch Baltikum kmmer att erbjuda gda möjligheter till tillväxt inm alla kmmunikatinsmråden. Den nya kncernen kmmer att ha 8,1 miljner mbilkunder ch 7,6 miljner kunder inm fast telefni i Nrden ch Baltikum. Intresseblagen i den nya kncernen kmmer tillsammans att ha 14,6 miljner mbil- ch 1,2 miljner fasttelefniabnnenter. Företaget kmmer att väsentligt stärka sin psitin i Baltikum. Tre av telekmmunikatinsföretagen i Baltikum, i vilka både Telia ch Snera är delägare, nämligen UAB Omnitel, AB Lietuvs Telekmas ch Latvijas Mbilais Telefns SIA, kmmer att knslideras sm dtterblag i den nya kncernen. Företaget kmmer dessutm ha tillväxtmöjligheter i ryska, östeurpeiska ch asiatiska mbilverksamheter, baserat på befintlig GSM-teknlgi. Ytterligare tillväxtmöjligheter finns inm carrierverksamheten. 1 Baserat på sista betalkurs 22 mars 2002 (sista betalkurser före ffentliggörandet att diskussiner mellan Telia ch Snera) för Snera-aktien på Helsingfrs Fndbörs (5,70 eur) ch Telia-aktien på Stckhlmsbörsen (39,30 krnr). Växelkurs: SEK/EUR 9,

2 Telia ch Snera räknar med att nå väsentliga kstnads- ch investeringssynergier sm ett resultat av samgåendet. Kstnadssynergier. Fulla synergier förväntas uppnås 2005 ch beräknas uppgå till 2,7 miljarder krnr (300 miljner eur) per år. Synergierna under 2003 ch 2004 beräknas uppgå till 50 respektive 75 prcent av de ttala synergierna. Investeringssynergier. Investeringssynergierna förväntas vara sm högst under år 2004 med cirka 900 miljner krnr (100 miljner eur). Efter 2005 beräknas frtsatta investeringssynergier uppgå till 450 miljner krnr (50 miljner eur) per år. Engångskstnader Engångskstnader (exklusive transaktinskstnader) sm uppstår till följd av samgåendet förväntas vara begränsade under 2002 ch uppgå till cirka 2,3 miljarder krnr (250 miljner eur) under Ttala synergier efter Telias ch Sneras knservativa bedömning visar på årliga ttala synergier (kassaflöde före skatt) på cirka 2,7 miljarder krnr (300 miljner eur) efter år Den nya kncernen förväntas ha en stark balansräkning ch ett starkt kassaflöde, med en preliminär nettskuld m 36,7 miljarder krnr (3,9 miljarder eur) samt nettskuldsättningsgrad m 1,8 gånger EBITDA per 31 december Tapi Hintikka, styrelserdförande i Snera, föreslås bli styrelserdförande ch Lars-Eric Peterssn, styrelserdförande i Telia, föreslås bli vice rdförande. Styrelsen kmmer att bestå av ttalt ni ledamöter. Till en början kmmer ledamöterna, utöver de två nuvarande rdförandena, bestå av tre ledamöter från vardera Telias ch Sneras nuvarande styrelser, samt en berende ny ledamt. Vid den första rdinarie blagsstämman för det sammanslagna blaget, kmmer två av de ledamöter sm utsetts från nuvarande styrelser (en från varje företag) att avgå, ch två nya berende ledamöter utses. Nmineringskmmitté för det sammanslagna företaget kmmer att bestå av styrelserdföranden ch vice rdföranden. Avsikten är att den styrelse sm väljs vid blagsstämman 2003 sitter kvar åtminstne fram till blagsstämman En ny kncernchef för det sammanslagna blaget kmmer att rekryteras externt. Harri Kpnen, VD ch kncernchef i Snera, utses till vice kncernchef. Integratinsprcessen kmmer att ledas av en styrgrupp bestående av Tapi Hintikka ch Lars-Eric Peterssn. Intill dess att en ny VD ch kncernchef har tillträtt kmmer Marianne Nivert ch Harri Kpnen att ha nyckelrller i integratinsplaneringen. Lars-Eric Peterssn, styrelserdförande i Telia, kmmenterar: Den här affären är det första stra steget i branschknslideringen i Nrden. Genm samgåendet kmmer vi tillsammans att kunna dra nytta av en mer strskalig verksamhet i Nrden ch Baltikum. Det nya företaget kmmer att vara väl psitinerat inför den frtsatta utvecklingen av telekmbranschen. Samgåendet mellan Telia ch Snera kmmer att medföra stra fördelar för kunder, medarbetare ch aktieägare. Tapi Hintikka, styrelserdförande i Snera, beskriver affären på följande sätt: Den nya kncernen har en stark närvar på världens mest avancerade telekmmarknader ch en mycket innvativ verksamhet för frtsatt tillväxt. Den nya kncernen kmmer dessutm att ha ett starkt kassaflöde ch tillväxtmöjligheter i Baltikum, Ryssland, Östeurpa ch Asien. Den nya kncernen kmmer att vara väl psitinerad för att spela en aktiv rll i en framtida knslidering av branschen. Marianne Nivert, verkställande direktör ch kncernchef i Telia, kmmenterar: Ända sedan jag för ett ch ett halvt år sedan tillträdde sm VD för Telia har vi arbetat med att fastlägga en långsiktig strategi för vår kärnverksamhet, att fkusera på Nrden ch Baltikum samt att identifiera ch avyttra icke-kärnverksamheter. Vår framgångsrika rendling av verksamheten har stärkt Telia finansiellt ch fkuserat rganisatinen. Vi trr att kmbinatinen av våra ch Sneras resurser kmmer att ge gda möjligheter att skapa ytterligare värde genm betydande synergier ch genm utbyte av erfarenheter ch kmpetens. Harri Kpnen, verkställande direktör ch kncernchef i Snera, kmmenterar: Jag ser med str entusiasm fram emt att arbeta sm vice kncernchef ch börja att börja planera för integratinen av dessa framstående företag. Vi har under de senaste ni månaderna genmfört en mfattande mstrukturering ch mpsitinering av Snera. Den nya kundrienterade rganisatinen ch fkus på tjänsteutveckling ökar våra möjligheter att skapa värde för våra kunder. Den nya kncernen kmmer att kunna ge kunderna avsevärt bättre service i hela reginen. 2

3 Ytterligare infrmatin m den föreslagna transaktinen kmmer att lämnas till aktieägarna i Telia vid en extra blagsstämma sm kmmer att kallas till för att gdkänna ökningen av Telias aktiekapital, ch till aktieägarna i Snera genm ett prspekt m Erbjudandet före det att anmälningsperiden startar. Översiktlig preliminär finansiell infrmatin för den nya kncernen, huvudsakliga villkr för samgåendet ch infrmatin m Telia ch Snera återfinns nedan. Pressmeddelanden från Telia finns att tillgå på Telias hemsida: Pressmeddelanden från Snera finns att tillgå på Sneras hemsida: Infrmatin m den föreslagna sammanslagningen kmmer att lämnas i dag den 26 mars 2002 på följande tider ch platser: Finsk tid Svensk tid Pressknferens i Helsingfrs Sneras huvudkntr, Tellisuuskatu 11 D, Helsingfrs. Lkal: Auditrium Pressknferensen sänds på Internet: Pressknferens i Stckhlm Telias Visinscenter, Vitsandsgatan 9, Farsta. Lkal: Hörsalen Pressknferensen sänds på Internet: avsnittet Investr Relatins Telefnknferens (på engelska) för analytiker, investerare ch media Infrmatin skickas ut separat Följande persner kmmer att närvara vid pressknferenserna: Lars-Eric Peterssn, rdförande i Telia Tapi Hintikka, rdförande i Snera Marianne Nivert, verkställande direktör ch kncernchef i Telia Harri Kpnen, verkställande direktör ch kncernchef i Snera B Jacbssn, eknmi- ch finansdirektör (CFO) i Telia Kim Ignatius, eknmi- ch finansdirektör (CFO) i Snera Följande persner kmmer att tala vid telefnknferensen för analytiker, investerare ch media: Tapi Hintikka, rdförande i Snera Marianne Nivert, verkställande direktör ch kncernchef i Telia Harri Kpnen, verkställande direktör ch kncernchef i Snera Upplysningar lämnas av: Telia Michael Kngstad Kmmunikatinsdirektör Tel: Tbias Lennér Chef Investr Relatins ch Extern kmmunikatin Tel: Snera Jari Jaakkla EVP Crprate Cmmunicatins & Investr Relatins Tel: Samppa Seppälä VP Investr Relatins Tel:

4 Bakgrund till ch fördelarna med samgåendet Telia ch Snera är båda verksamma på några av de mest utvecklade telekmmarknaderna i världen. De två blagen har dessutm gemensamma intressen i ledande mbil- ch fastnätsperatörer i Baltikum ch Ryssland. Mt bakgrund av nuvarande marknadspsitiner samt att blagen kmpletterar varandra väl strategiskt, kmmer samgåendet mellan Telia ch Snera att skapa ökad tillväxtptential. Telias ch Sneras respektive ledningar ch styrelser anser att blagens framtidsutsikter förbättras väsentligt genm samgåendet. Gegrafisk närhet ch det faktum att blagen kmpletterar varandra väl strategiskt kmmer att vara av str vikt när fördelarna med samgåendet skall förverkligas. Dessa fördelar uppstår utöver resultatet från de besparings- ch kapitaleffektiviseringsprgram sm tidigare initierats i såväl Telia sm Snera. Båda dessa effektiviseringsprgram kmmer att frtgå ch ytterligare förstärkas genm samgåendet. De viktigaste fördelarna med samgåendet sammanfattas nedan. Större kundbas i Nrden ch stark marknadsledande ställning Den nya kncernen blir den största teleperatören i Nrden, den ledande mbilperatören i Sverige ch Finland, den näst största i Nrge ch fjärde största i Danmark (baserat på antal abnnenter). Det sammanlagda antalet mbilkunder kmmer efter samgåendet att uppgå till 8,1 miljner. Den nya kncernen blir även den största leverantören i reginen av fast tal- ch datatrafik med ledande marknadspsitiner i Sverige, Finland ch Danmark. Genm sin betydligt ökade strlek kmmer den nya kncernen att bättre kunna betjäna sina kunder. Den nya kncernen kmmer att kunna erbjuda s.k. seamless telekmmunikatinstjänster till företag över hela reginen. Den nya kncernens kundbas kmmer även att möjliggöra snabbare utveckling av integrerade fasta ch mbila tjänsteerbjudanden. Knslidering av de baltiska aktieinnehaven Samgåendet kmmer att väsentligt stärka blagens nuvarande ställning i Baltikum. AS Lietuvs Telekmas (nya kncernens ägarandel 60 prcent) ch UAB Omnitel (55 prcent) i Litauen samt Latvijas Mbilais Telefns SIA (direkt ch indirekt 60 prcent) i Lettland knslideras sm dtterblag i kncernen. Det sammanlagda ägandet i AS Eesti Telekm (Estland) ch Lattelekm SIA (Lettland) kmmer att vara 49 prcent. Gd finansiell ställning ch starka kassaflöden Den nya kncernens finansiella ställning utgör en stabil grund för genmförandet av blagets strategi. Vidare kmmer kassaflödet att säkerställa att den nya kncernens balansräkning förblir stark. Den sammanlagda nettskulden kmmer efter samgåendet att uppgå till 36,7 miljarder krnr (3,9 miljarder eur), vilket mtsvarar en skuldsättningsgrad m 29,6 prcent ch en räntebärande nettskuld/underliggande EBITDA m 1,8x (baserat på preliminära prfrma siffrr per 31 december 2001). Telia ch Snera räknar med att nå väsentliga kstnads- ch investeringssynergier sm ett resultat av samgåendet. Kstnadssynergier. Fulla synergier förväntas uppnås 2005 ch beräknas uppgå till 2,7 miljarder krnr (300 miljner eur) per år. Synergierna under 2003 ch 2004 beräknas uppgå till 50 respektive 75 prcent av de ttala synergierna. Investeringssynergier. Investeringssynergierna förväntas vara sm högst under år 2004 med cirka 900 miljner krnr (100 miljner eur). Efter 2005 beräknas frtsatta investeringssynergier uppgå till 450 miljner krnr (50 miljner eur) per år. Engångskstnader Engångskstnader (exklusive transaktinskstnader) sm uppstår till följd av samgåendet förväntas vara begränsade under 2002 ch uppgå till cirka 2,3 miljarder krnr (250 miljner eur) under Ttala synergier efter Telias ch Sneras knservativa bedömning visar på årliga ttala synergier (kassaflöde före skatt) på cirka 2,7 miljarder krnr (300 miljner eur) efter år Stärkt psitin inm tillväxtmråden i Ryssland, östra Eurpa ch Asien Den nya kncernen kmmer att äga 44 prcent (direkt ch indirekt ägande) i den ryska mbilperatören MegaFn (förutsatt genmförande av transaktinen), 37 prcent i den turkiska mbilperatören Turkcell samt 59 prcent i Fintur Internatinal (förutsatt slutförande av pågående mstrukturering av Fintur), med verksamhet i framväxande mbilmarknader genm ägandet i Azercell Telecm B.M. (51 prcent) i Azerbajdzjan, Gecell LLC (83 prcent) i Gergien, GSM Kazakhstan LLP (51 prcent) i Kazakstan ch Mldcell S.A. (77 prcent) i Mldavien. 4

5 Gegrafisk täckning ch kundbas attraherar bästa samarbetspartners Samgåendet utgör ett viktigt steg i knslideringen av telekmbranschen i Nrden. En mer strskalig verksamhet ch Telias ch Sneras sammanlagda kmpetens ger den nya kncernen en mycket gd psitin sm en stark partner i den framtida telekmbranschen såväl i Nrden ch Baltikum sm glbalt. Pririterade åtgärder Åtgärder sm respektive blag redan påbörjat: Frtsätta genmföra Sneras 3G-åtaganden Snera har förbundit sig att begränsa kstnader ch investeringar i sin internatinella 3Gsatsning till högst 4,5 miljarder krnr (500 miljner eur) under de närmaste ti åren. Dessa åtaganden ligger fast i den nya kncernen. Vända utvecklingen i Internatinal Carrier ch begränsa det negativa kassaflödet genm fkus på försäljning med ett minimum av ytterligare investeringar Nätet är nu nästan helt färdigställt, vilket gör att investeringarna kan reduceras väsentligt till 1,5 miljarder krnr (166 miljner eur) under En str del av kstnaderna i den här verksamheten är fasta, vilket betyder att all försäljningstillväxt leder till avsevärt förbättrade marginaler. Frtsätta förbättra den danska mbilverksamheten Telia har redan vidtagit åtgärder för att förbättra den danska verksamheten. Det nya GSM 900-nätet, vilket kmmer att färdigställas under smmaren 2002, kmmer att stärka marknadspsitinen i Danmark. Frtsatt mstrukturering av Sneras tjänsteverksamhet Snera påbörjade under 2001 en mstrukturering av sin tjänsteverksamhet. Snera har förbundit sig att begränsa förlusterna på EBITDA-nivå i tjänsteverksamheten till högst 450 miljner krnr (50 miljner eur) 2002 (efter avyttring av Snera Inf Cmmunicatins). Omstruktureringen frtskrider enligt plan ch kmmer att frtgå efter samgåendet. Pririterade åtgärder för den nya kncernen, efter det att transaktinen fullföljts, kmmer att vara följande: Avyttring av Telias finska mbilverksamhet Telia avser att avyttra sin nuvarande mbilverksamhet i Finland efter samgåendets fullföljande. Denna verksamhet är den enda direkt överlappande mellan de båda blagen. Knslidering av de baltiska aktieinnehaven Den nya kncernen kmmer att ha en väsentligt stärkt psitin i Baltikum. Kncernen kmmer att ha ett majritetsägande i tre baltiska peratörer. Utveckla enhetliga tjänster i Nrden ch Baltikum Blagens sammanlagda gegrafiska täckning gör det möjligt att tillhandahålla ett enhetligt tjänsteutbud för kunder i hela reginen. Detta kmmer att förbättra förmågan att skapa ökade intäkter ch öka kstnadseffektiviteten. Förbättra resultatet genm synergieffekter ch integratin Telia ch Snera har identifierat synergier inm 16 lika mråden. Ttala synergier (kassaflöde före skatt) förväntas uppgå till cirka 2,7 miljarder krnr (300 miljner eur) per år från ch med

6 Erbjudandet I enlighet med Samgåendeavtalet (se nedan) erbjuder Telia: 1,51440 nyemitterade aktier i Telia i utbyte mt varje aktie i Snera ( Utbytesrelatinen ), 1,51440 nyemitterade Telia-ADSs (American Depsitry Shares), var ch en mtsvarande en aktie i Telia, i utbyte mt varje Snera-ADS, var ch en mtsvarande en aktie i Snera, samt en ny teckningsptin i Telia i utbyte mt varje teckningsptin i Snera, utgivna enligt Sneras ptinsprgram 1999 ch 2000 ( Sneraptinerna ). Villkren för teckningsptinerna i Telia skall så långt det är praktiskt möjligt, bland annat avseende antal aktier, teckningskurs ch andra villkr, återspegla villkren för Sneraptinerna justerat för Utbytesrelatinen. Erbjudandet är bland annat villkrat av följande: att accept avseende Snera-aktier (inklusive Snera-ADSs), sm tillsammans mtsvarar mer än 90 prcent av kapitalet ch rösterna i Snera efter full utspädning, har lämnats ch inte återkallets före anmälningsperidens utgång, att Telia erhåller alla nödvändiga gdkännanden för Erbjudandet ch samgåendet (inklusive gdkännande från Eurpeiska Kmmissinen), att extra blagsstämma i Telia gdkänner utgivande av de aktier ch teckningsptiner i Telia sm krävs för att genmföra Erbjudandet, att Samgåendeavtalet inte sagts upp av Telia eller Snera i enlighet med dess villkr, att inga mständigheter föreligger sm möjliggör eller väsentligen försvårar genmförandet av Erbjudandet eller samgåendet mellan Telia ch Snera på grund av lag eller annan författning, beslut av myndighet eller mtsvarande i Sverige, Finland eller annrstädes, sm föreligger eller förväntas vid aktuell tidpunkt, eller av annan mständighet utm Telias kntrll, innefattande bland annat att Telia, efter samråd med Snera ch enligt utlåtande från en berende respekterad juridisk rådgivare baserat, på beslut eller knsultatiner med den finska finansinspektinen, fastställer att det pris sm Telia skall betala per aktie i Snera i samband med det tvångserbjudande Telia må lämna i enlighet med finsk lag (Värdepappersmarknadslagen) efter genmförandet av Erbjudandet, är högre än värdet av de aktier sm Telia erbjuder i utbyte för varje aktie i Snera inm ramen för Erbjudandet, fastställt i enlighet med tillämplig finsk lag, under förutsättning att skillnaden mellan priset sm betalas inm ramen för tvångserbjudandet ch värdet av angivna Teliaaktier multiplicerat med det sammanlagda antalet av Snera utgivna aktier överstiger 300 miljner eur; samt att aktierna sm Telia emitterar med anledning av Erbjudandet gdkänns för ntering på Stckhlmsbörsen ch Helsingfrs Fndbörs, att de ADSs sm Telia emitterar med anledning av Erbjudandet har gdkänts för handel på Nasdaq samt att vissa andra åtgärder i enlighet med amerikansk lag har vidtagits (enligt mer detaljerad beskrivning i Samgåendeavtalet). Telia kan kmma att emittera högst nya aktier i utbyte mt aktier i Snera (exklusive de aktier i Telia sm kan kmma att utges i utbyte mt aktier i Snera sm tecknas med stöd av Sneraptinerna). Nyemitterade aktier i Telia med anledning av Erbjudandet berättigar innehavarna till samma utdelning ch andra rättigheter sm tillkmmer övriga innehavare av aktier i Telia från ch med räkenskapsåret Samgåendet kmmer att genmföras i enlighet med villkren i ett mellan Telia ch Snera träffat avtal m samgående (Samgåendeavtalet). Samgåendeavtalet innehåller villkr ch tidplan för Erbjudandet. Avtalet innehåller även vissa ömsesidiga garantier samt rätt till uppsägning under vissa mständigheter. Samgåendeavtalet föreskriver att Erbjudandet skall fullföljas senast den 31 december tidsplan Prspekt avseende Erbjudandet ch nteringen av nyemitterade aktier i Telia avses ffentliggöras ch distribueras till innehavare av aktier ch teckningsptiner i Snera i maj Anmälningsperiden avses påbörjas krt därefter ch avses avslutas i juni Likvid kmmer, under förutsättning att Erbjudandet blivit villkrat ch inte förlängts, att erläggas i slutet av juni Enligt Samgåendeavtalet kan Erbjudandet under vissa mständigheter förlängas ch tidpunkten för likvid senareläggas. Ett separat prspekt avseende erbjudandet i USA kmmer att registreras hs Securities and Exchange Cmmissin ch distribueras till amerikanska aktieägare. Tidsplanen för er- 6

7 bjudandet till investerare i USA kan, på grund av amerikansk lag, kmma att avvika från tidsplanen för Erbjudandet. 7

8 prfrmaredvisning IAS Principer för upprättande av prfrmaredvisning Den finansiella prfrmainfrmatinen i detta avsnitt baseras på Telias ch Sneras räkenskaper för 2000 ch 2001, upprättade i enlighet med internatinella redvisningsprinciper (Internatinal Accunting Standards, IAS). Förutm Snera ch dess dtterblag, har AB Lietuvs Telekmas, UAB Omnitel samt Latvijas Mbilais Telefns SIA, samägda av Snera ch Telia, knsliderats sm dtterblag i den sammanslagna kncernen. Härigenm tillkmmer cirka 5,7 miljarder krnr (620 miljner eur) i nettmsättning, 2,7 miljarder krnr (288 miljner eur) i underliggande EBITDA, samt 1,2 miljarder krnr (126 miljner eur) i räntebärande nettskuld. Transaktinsvärdet () har beräknats baserat på Telia-aktiens stängningskurs den 19 mars 2002 (36,80 krnr) samt en växelkurs SEK/EUR m 9,0402. Baserat på Sneras eget kapital per 31 december 2001, knverterat till IAS, resulterar transaktinen i gdwill m cirka 19,7 miljarder krnr (2,2 miljarder eur). Gdwill skrivs enligt Telias redvisningsprinciper av under en perid m 20 år. Den slutgiltiga sammanslagningen av Telia ch Snera kmmer emellertid att beräknas på basis av transaktinsvärdet ch verkligt värde på Sneras identifierbara tillgångar ch skulder vid tidpunkten för tillträde. Följaktligen kan det faktiska gdwillbelppet, liksm andra balansräkningspster, kmma att avvika väsentligt från de preliminära prfrmaräkenskaperna presenterade nedan, ch i sin tur påverka pster i den preliminära prfrmaresultaträkningen, till exempel gdwillavskrivningar, resultatandelar i intresseföretag ch skatt. Den finansiella infrmatinen enligt IAS för den nya kncernen ch för Snera har inte reviderats. Den preliminära finansiella infrmatin sm redvisas nedan skall inte tlkas sm en uppskattning av faktiska resultat ch finansiell ställning sm skulle ha uppnåtts m Telia ch Snera hade utgjrt en sammanslagen enhet under de perider eller datum sm avses. Infrmatinen skall heller inte tlkas sm en indikatin på framtida resultat eller finansiell ställning. Den nya kncernen preliminär resultaträkning, kassaflöde ch nyckeltal () infrmatin (IAS) MSEK nya kncernen Snera Telia MEUR nya kncernen Snera Telia Nettmsättning Underliggande EBITDA (a) EBITDA-marginal 25% 26% 23% 25% 26% 23% Resultatandelar i intresseblag (b) Engångspster Av- ch nedskrivningar Rörelseresultat Rörelsemarginal 14% 30% 10% 14% 30% 10% Resultat efter finansiella pster Nettresultat Resultat per aktie, SEK resp. EUR 0,98 4,00 0,62 0,10 0,43 0,07 Kassaflöde från löpande verksamhet Capex Fritt kassaflöde (c) (a) EBITDA justerat för resultatandelar i intresseblag ch engångspster (mstrukturering/avveckling av större verksamheter, kapitalvinster/-förluster ch vissa pensinsåtaganden) (b) Inklusive kapitalvinster/-förluster relaterade till intresseblag (c) Fritt kassaflöde efter skatt, räntr ch förändringar i rörelsekapital, före övriga investeringar/avyttringar 8

9 Den nya kncernen preliminär kncernbalansräkning ch nyckeltal () infrmatin (IAS) 31 december 2001 MSEK nya kncernen Snera Telia 31 december 2001 MEUR nya kncernen Snera Telia Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Krtfristiga ej räntebärande tillgångar Kassa ch krtfristiga räntebärande tillgångar Summa tillgångar Eget kapital Minritetsandelar Räntebärande skulder Övriga skulder Summa eget kapital ch skulder Räntebärande nettskuld Räntebärande nettskuld/eget kapital 29,6% 54,3% 17,7% 29,6% 54,3% 17,7% Räntebärande nettskuld/ebitda 1,8x 4,7x 0,8x 1,8x 4,7x 0,8x Den nya kncernen preliminär infrmatin per affärsmråde () Mbile 31 december 2001 resp. infrmatin (IAS) Sverige Finland (a) Nrge Danmark Baltikum (b) Summa Telia Finland Abnnenter service prviders MSEK Nettmsättning Underliggande EBITDA EBITDA-marginal 44% 50% 32% -82% 40% 41% -62% MEUR Nettmsättning Underliggande EBITDA EBITDA-marginal 44% 50% 32% -82% 40% 41% -62% (a) Snera Finland enbart (b) Abnnenter 9

10 Internatinal Carrier infrmatin (IAS) MSEK MEUR Underliggande EBITDA Capex Nettmsättning Nettmsättning Underliggande EBITDA Capex Telia Snera Den nya kncernen Nrden/Baltikum - Fixed infrmatin (IAS) MSEK MEUR Underliggande EBITDA EBITDA marginal Underliggande EBITDA Nettmsättning Nettmsättning EBITDAmarginal Sverige % % Finland % % Danmark % % Summa Nrden % % Eesti Telefn (a) % % Lattelekm (a) % % Lietuvs Telekmas (b) % % Summa Baltikum % % (a) Intresseblag (b) Dtterblag Internet- ch bredband 31 december 2001 infrmatin Sverige Finland Danmark Litauen Lettland Estland Internetabnnemang Uppringd Internetaccess NA NA NA ADSL/LAN Kabel-tv Summa Övriga möjliga bredbandsuppkpplingar Kabel-tv abnnenter Installerade bredbandsuppkpplingar

11 prfrmaredvisning U.S. GAAP Principer för upprättande av prfrmaredvisning Den finansiella prfrmainfrmatinen i detta avsnitt baseras på de i Telias ch Sneras respektive räkenskaper för 2000 ch 2001 införda avstämningsnterna mt amerikanska allmänt vedertagna redvisningsprinciper (Generally Accepted Accunting Principles, U.S. GAAP). Förutm Snera ch dess dtterblag, har AB Lietuvs Telekmas, UAB Omnitel samt Latvijas Mbilais Telefns SIA, samägda av Snera ch Telia, knsliderats sm dtterblag i den sammanslagna kncernen. Härigenm tillkmmer cirka 5,7 miljarder krnr (620 miljner eur) i nettmsättning, 2,7 miljarder krnr (288 miljner eur) i underliggande EBITDA, samt 1,2 miljarder krnr (126 miljner eur) i räntebärande nettskuld. Transaktinsvärdet () har beräknats baserat på Telia-aktiens stängningskurs den 19 mars 2002 (36,80 krnr) samt en växelkurs SEK/EUR m 9,0402. Baserat på Sneras eget kapital per 31 december 2001, knverterat till U.S. GAAP, resulterar transaktinen i gdwill m cirka 19,7 miljarder krnr (2,2 miljarder eur). Den slutgiltiga sammanslagningen av Telia ch Snera kmmer emellertid att beräknas på basis av verkligt värde på Sneras identifierbara tillgångar ch skulder vid förvärvstidpunkten. Följaktligen kan det faktiska gdwillbelppet, liksm andra balansräkningspster, kmma att avvika väsentligt från de preliminära prfrmaräkenskaperna presenterade nedan, ch i sin tur påverka pster i den preliminära prfrmaresultaträkningen, till exempel resultatandelar i intresseföretag ch skatt. Den finansiella infrmatinen enligt U.S. GAAP har inte reviderats. Den preliminära finansiella infrmatin sm redvisas nedan skall inte tlkas sm en uppskattning av faktiska resultat ch finansiell ställning sm skulle ha uppnåtts m Telia ch Snera hade utgjrt en sammanslagen enhet under de perider eller datum sm avses. Infrmatinen skall heller inte tlkas sm en indikatin på framtida resultat eller finansiell ställning. Den nya kncernen preliminär resultaträkning, kassaflöde ch nyckeltal () infrmatin (U.S. GAAP) MSEK nya kncernen Snera Telia MEUR nya kncernen Snera Telia Nettmsättning Underliggande EBITDA (a) EBITDA-marginal 25% 26% 23% 25% 26% 23% Resultatandelar i intresseblag (b) Engångspster Av- ch nedskrivningar Rörelseresultat Rörelsemarginal 15% 30% 9% 15% 30% 9% Resultat efter finansiella pster Nettresultat Resultat per aktie, SEK resp. EUR 1,03 3,31 0,59 0,11 0,36 0,06 Kassaflöde från löpande verksamhet Capex Fritt kassaflöde (c) (a) EBITDA justerat för resultatandelar i intresseblag ch engångspster (mstrukturering/avveckling av större verksamheter, kapitalvinster/-förluster ch vissa pensinsåtaganden). (b) Inklusive kapitalvinster/-förluster relaterade till intresseblag (c) Fritt kassaflöde efter skatt, räntr ch förändringar i rörelsekapital, före övriga investeringar/avyttringar 11

12 Den nya kncernen - preliminär kncernbalansräkning ch nyckeltal () infrmatin (U.S. GAAP) 31 december 2001 MSEK nya kncernen Snera Telia 31 december 2001 MEUR nya kncernen Snera Telia Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Krtfristiga ej räntebärande tillgångar Kassa ch krtfristiga räntebärande tillgångar Summa tillgångar Eget kapital Minritetsandelar Räntebärande skulder Övriga skulder Summa eget kapital ch skulder Räntebärande nettskuld Räntebärande nettskuld/eget kapital 29,4% 54,3% 18,2% 29,4% 54,3% 18,2% Räntebärande nettskuld/ebitda 1,7x 4,7x 0,8x 1,7x 4,7x 0,8x 12

13 Telia i krthet Telia är Nrdens ledande kmmunikatinsföretag. Under det senaste året har kncernen rendlats för att fkusera på kärnaffärerna ch öka företagets flexibilitet. Kärnverksamheterna består av utveckling ch marknadsföring av tjänster inm: mbil kmmunikatin, bredband ch Internet, internatinell carrierverksamhet ch fasta nät. Telia är nterat på Stckhlmsbörsen. Omsättning 2001 var miljner krnr ch antalet anställda vid slutet av året var cirka Telia Mbile Telia är den enda peratören med mbila nät ch tjänster i Sverige, Nrge, Danmark ch Finland. Genm delägande i mbilperatörer i Estland, Lettland, Litauen ch Ryssland är Telia den största mbilperatören i Nrden ch Baltikum med en kundbas på över 5,6 miljner kunder. Telia har lanserat GPRS i Sverige, Nrge, Finland ch Danmark ch har även tillgång till UMTS-licenser i samtliga dessa länder. Telia Internet Services Telia erbjuder ett strt utbud av Internet accesser baserade på lika tekniker, till exempel IP-VPN, ISDN, ADSL, kabel-tv ch fiber-lan. Dessutm erbjuder Telia tjänster ch applikatiner inm till exempel säkerhet, hsting ch elektrnisk handel. Andelen bredbandskunder växer kraftigt bland Telias mer än 1 miljn accesskunder. Telia Internatinal Carrier Telias egen nätplattfrm, Vikingnätet, utgörs av ett km långt fibernät i USA ch km i Eurpa. Näten knyts samman av atlantkabeln TAT-14, där Telia är delägare. Vikingnätet är ett högkvalitativt fiberbaserat transprtnät utrustat med våglängdsteknik, vilket gör att Telia kan erbjuda tjänster sm infrastruktur, kapacitet, transprt av IP-trafik, telefni ch samlkalisering. Telia Internatinal Carrier har en tydlig närvar i Central- ch Östeurpa där Telia under de senaste åren etablerat sig sm en av de viktigaste aktörerna på marknaden. Telia Netwrks Med det fasta nätet sm bas erbjuder Telia nätkapacitet ch fast telefni både sm grssist ch detaljist till kunder med tyngdpunkt på den svenska marknaden, men även på marknader i Nrden ch Baltikum. Genm vidareutveckling av fast telefni- ch datakmmunikatinstjänster samt av IP-infrastrukturen ska Telia säkra sin psitin sm den marknadsledande aktören inm fasta telekmmunikatinstjänster i Sverige. 13

14 Snera i krthet Snera Crpratin (HEX: SRA, NASDAQ: SNRA) är en ledande leverantör av mbila ch anvancerade telekmtjänster. Snera växer både sm peratör ch sm leverantör av innehålls- ch transaktinstjänster i Finland samt på utvalda internatinella marknader. Blaget erbjuder även avancerade datalösningar till företag samt fasta rösttelefnitjänster i Finland ch på angränsande marknader. Under 2001 msatte Snera 2,2 miljarder eur. Resultatet före jämförelsestörande pster ch skatt uppgick till 0,45 miljarder eur. Snera har cirka anställda. Mbil kmmunikatin Mbil kmmunikatin utgör en av Sneras kärnverksamheter. Snera har nästan 2,5 miljner mbilabnnenter, ch med en marknadsandel på drygt 60 prcent är Snera den ledande mbilperatören i Finland. Snera har ett GSM- ch GPRS-nät sm täcker hela Finland, ch i början av 2002 startade blaget sitt 3G-nät (UMTS, Universal Mbile Telephne System). Snera kmmer att lansera kmmersiella UMTS-tjänster i Finland den 26 september Härutöver har Snera gjrt strategiska investeringar i GSM-peratörer i andra länder, exempelvis i Turkiet, Ryssland ch Baltikum. Sneras intresseblag hade ttalt 15,5 miljner kunder vid utgången av Fastnätsverksamhet Snera fkuserar starkt på utvecklingen av bredbandstjänster över fasta nät. Blaget erbjuder företagskunder lösningar sm kmbinerar telekm med IT, till exempel system för tal, mbil, data, media ch telekmmunikatin. Snera har mer än fastnätskunder i östra ch nrra Finland. Vid sidan m lkalsamtal är blaget en av Finlands ledande peratörer inm riks- ch internatinella samtal. Blaget erbjuder bredbandstjänster till både företag ch privatkunderch ADSL-tjänster erbjuds i hela Finland. Tjänsteverksamhet Snera utvecklar tjänster ch applikatiner sm används för tjänsteutveckling inm många lika mråden inm telekmmunikatin. Fkus är mbilitet ch att erbjuda tjänster till kunderna avsett tid, plats ch val av terminal. Snera Plaza är Finlands ledande Web-prtal med över 1,5 miljner unika besökare per månad. Antalet Internetabnnenter uppgick vid utgången av 2001 till Snera Zed erbjuder underhållning, kmmunikatin ch infrmatinstjänster till användare av trådlösa terminaler i ett flertal länder, däribland Finland, Tyskland, Italien, Filippinerna ch Strbritannien. Snera Juxt erbjuder mbilitetshöjande kmmunikatins-, IT samt applikatinstjänster till företag i Finland ch Sverige. Blaget är specialiserat på applikatiner för affärsprcesser. Snera SmartTrust, med huvudkntr i Stckhlm, är ett mjukvarublag inriktat på tjänsteplattfrmar sm används för att hantera säkra mbila tjänster ch Internettjänster. Dess kundbas utgörs av cirka 75 mbilperatörer samt finansiella institutiner ch kreditinstitut. 14

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

ABCIB Holding AB. Delårsrapport

ABCIB Holding AB. Delårsrapport ABCIB Hlding AB (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stckhlm) Mderblag till Carnegie Investment Bank AB (publ) ch Carnegie Fnder AB Delårsrapprt 1 januari 30 september 2010 Med anledning av förändringar

Läs mer

Carnegie Holding AB. (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stockholm) Moderbolag till Carnegie Investment Bank AB (publ) och Carnegie Fonder AB

Carnegie Holding AB. (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stockholm) Moderbolag till Carnegie Investment Bank AB (publ) och Carnegie Fonder AB Carnegie Hlding AB (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stckhlm) Mderblag till Carnegie Investment Bank AB (publ) ch Carnegie Fnder AB Delårsrapprt 1 januari 30 juni 2011 Delårsrapprt 1 januari 30 juni

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 FÖRSTA KVARTALET Nettmsättningen uppgick till 82,3 (0,4) MSEK Kncernens resultat före avskrivningar var 9,3 (-14,9) MSEK Resultat per aktie var 0,06 (-0,42) SEK Likvida

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 FÖRSTA KVARTALET Nettmsättningen uppgick till 0,4 (6,4) MSEK Kncernens resultat var -15,3 (-13,4) MSEK Resultat per aktie var -0,02 (-0,02) SEK Kassaflödet från den löpande

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid Frågr ch svar TLV:s mprövning av subventin för läkemedel sm innehåller lsartan eller kmbinatinen lsartan ch hydrklrtiazid Offentliggörs 9 mars 2011 TLV:s utredning ch beslut m läkemedel sm innehåller lsartan

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

C. V. Rolf Berndtson. Rolf Berndtson och har akademisk examen med betyg i företagsekonomi, ADB, matematik och meteorologi.

C. V. Rolf Berndtson. Rolf Berndtson och har akademisk examen med betyg i företagsekonomi, ADB, matematik och meteorologi. Berndtsn & Partner AB Mbil 070 514 20 18 E- pst rlf.berndtsn@bpab.cm C. V. Rlf Berndtsn Knsultprfil Rlf har i mer än 35 år arbetat med knsultverksamhet i IT- branschen i ledande ställning inm lika företag

Läs mer

\i ARLANDABANAN. Arlandabanan Infrastructure AB ')J INFRASTRUCTURE. Delårsrapport januari- juni 2014

\i ARLANDABANAN. Arlandabanan Infrastructure AB ')J INFRASTRUCTURE. Delårsrapport januari- juni 2014 \i ARLANDABANAN ')J INFRASTRUCTURE Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapprt januari- juni Arlandabanan lnfrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Document PX -05-0005. Your Data. Handled by. E-Mall. Office. Saab TransponderTech AB, org.nr. 556535-9790 - Årsredovisning iör räkenskapsåret

Document PX -05-0005. Your Data. Handled by. E-Mall. Office. Saab TransponderTech AB, org.nr. 556535-9790 - Årsredovisning iör räkenskapsåret SA Page 1 (1) Saab TranspnderTech Blagsverket Årsredvisningar 851 98 SUNDSVALL Dcument Id PX -05-0005 Yur Referanca Yur Data Handled by Versin Date 2005-06- 10 Telephne E-Mall ffice Saab TranspnderTech,

Läs mer

Uttalande från styrelsen för Caperio Holding med anledning av Advanias offentliga kontanterbjudande

Uttalande från styrelsen för Caperio Holding med anledning av Advanias offentliga kontanterbjudande Pressmeddelande 27 april 2017 Uttalande från styrelsen för Caperi Hlding med anledning av Advanias ffentliga kntanterbjudande De berende styrelseledamöterna 1 för Caperi Hlding rekmmenderar enhälligt aktieägarna

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Cloetta och LEAF går samman

Cloetta och LEAF går samman 1 Detta pressmeddelande får inte ffentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Hng Kng eller Australien eller någt annat land

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-02 Plats ch tid Beslutande Jhan Sandberg, rdförande Mats Paulssn, 1:e V rdf Rnny Petterssn, 2:e V rdf Bengt-Christer Nilssn, ledamt Kenth Zickbauer, ledamt Charltte

Läs mer

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder Instruktin för köp av fndandelar i Enter AB:s ( fndblaget ) fnder Steg 1 - Fyll i anmälnings- ch frågefrmuläret Vänligen fyll i bifgat anmälnings- ch frågefrmulär ch skicka det till: Enter Fnder AB, Bx

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET Nettmsättningen uppgick till 139,3 (82,3) MSEK vilket mtsvarar en ökning med 69,3%. Tillväxten drevs i huvudsak av förvärv EBITDA uppgick till 43,7 (9,3)

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktber 2014 SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika AGENDA: Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Tjänstesektrn i Nrdafrika Nrdafrika SWENACC // Tjänsteexprt

Läs mer

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045 Swedavias långsiktiga trafikprgns 215 245 Detta dkument innehåller Swedavias långsiktiga trafikprgns. Innehållet är baserat på den bästa framtidsbedömning sm Swedavia gör i dagsläget (215-1-27). Prgnsen

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y Likheter, skillnader ch fakta Dale Carnegie Training Whitepaper Den nya bmen. Millennials. Generatin Y. Kalla dem vad du vill. Generatinen sm är född mellan 1980 ch 1996

Läs mer

G & L Beijer AB. januari mars 2009

G & L Beijer AB. januari mars 2009 G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2009 Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Rörelseresultatet uppgick till 40,6 (54,9). Inklusive

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNGEN

ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNGEN ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNGEN Inm Erasmus+-prgrammets glbala mbilitet kan man ansöka bidrag för högsklrnas utbyten med högsklr i så kallade

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

FastPartner genomför företrädesemission av stamaktier om cirka 770 MSEK

FastPartner genomför företrädesemission av stamaktier om cirka 770 MSEK Stckhlm 27 ktber 2016 FastPartner genmför företrädesemissin av stamaktier m cirka 770 MSEK Styrelsen för FastPartner AB (publ) ( FastPartner eller Blaget ) har beslutat att genmföra en nyemissin av stamaktier

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet Stadgar för Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben utan persnlig ansvarighet 1. Namn ch ändamål Denna förening, vars namn är Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben u.p.a., har till föremål att för sina medlemmars

Läs mer

Arise genomför en fullt understödd företrädesemission av konvertibler för att offensivt utveckla sin position samt stärka sin finansiella flexibilitet

Arise genomför en fullt understödd företrädesemission av konvertibler för att offensivt utveckla sin position samt stärka sin finansiella flexibilitet EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

KONECRANES FÖRVÄRV AV MHPS-VERKSAMHETEN / FRÅGOR OCH SVAR FÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KONECRANES FÖRVÄRV AV MHPS-VERKSAMHETEN / FRÅGOR OCH SVAR FÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA KONECRANES FÖRVÄRV AV MHPS-VERKSAMHETEN / FRÅGOR OCH SVAR FÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA Punkt 6 på föredragningslistan Allmänt - Vilken är Knecranes styrelses rekmmendatin gällande punkt 6 på föredragningslistan?

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

POSTEN SOM DIVERSEHANDEL

POSTEN SOM DIVERSEHANDEL POSTEN SOM DIVERSEHANDEL PER BILL Efter en genmgång av Pstens verksamhet visar det sig att 20 prcent strider mt Riksdagens beslut m vad Psten får ch inte får göra. ungliga Pstverket har blagiserats, knkurrensutsatts

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Globala energitrender Konsekvenser för global säkerhetspolitik och klimat

Globala energitrender Konsekvenser för global säkerhetspolitik och klimat Glbala energitrender Knsekvenser för glbal säkerhetsplitik ch klimat 1 Flk ch Försvar 19 nvember 2014 Kansliet för strategisk analys (UD SA) 2 En RK-gemensam funktin - intern tankesmedia. SA hanterar inte

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Prtkll fört vid årsstämma med aktieägarna i Pract IT Grup AB (publ), rg nr 556494-3446, den 5 april 2006 i Kista Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier ch röster för envar

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning Tjänstebeskrivning C ilt Optimize CAA-1000 Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") ch den Dell-enhet sm identifierats på din faktura

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Ortivus AB (publ) Organisationsnummer 556259-1205 Styrelsen och verkställande direktören för Ortivus AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Året i sammanfattning

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Q4 2015 Press- och analytikerpresentation

Q4 2015 Press- och analytikerpresentation Q4 Press- och analytikerpresentation 10 Februari 2016 Per Strömberg, CEO Sven Lindskog, CFO I korthet Stabilt helårsresultat men något mer utmanande Q4 Hårdare konkurrens på alla marknader, fortsatt expansion

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 1 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2015-01-01 2015-06-30)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2008 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 23, 40 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

styrelsen för BrfYmer Presenterar härmed Årsredovisning 2011

styrelsen för BrfYmer Presenterar härmed Årsredovisning 2011 styrelsen för BrfYmer Presenterar härmed Årsredvisning 2011 www. brfymer.se Organisatinsnummer: 717600-1175 Styrelsen har sitt säte i Uppsala Sidan l av 8 l Föreningen l februari 1923 tg några initiativet

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ -APRIL 2001 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet för kvarvarande verksamheter (exklusive Affärssystem) ökade med 4,2 procent till 117,8 (113,1) MSEK Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar

Läs mer

Vi kan skapa 100000 nya jobb i Sverige

Vi kan skapa 100000 nya jobb i Sverige Vi kan skapa 100000 nya jbb i Sverige (Tni anmärkning: varför redgör man inte vart årligen 5 miljarder tar vägen sm branschen erhåller från skattebetalarna ch via EU sm ckså är våra pengar) Det påstådda

Läs mer

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se Delårsrapprt 2015 Ft; Jakb Dahlström ljusdal.se Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrmdell 1 Utvecklingsstrategi 2 Fullmäktigemål 6 Eknmisk översikt 8 Eknmiska sammanställningar Resultaträkning

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION 2016

FÖRETAGSPRESENTATION 2016 FÖRETAGSPRESENTATION 2016 1 VILKA ÄR VI, VAD GÖR VI Swedish Match utvecklar, tillverkar ch säljer kvalitetsprdukter under marknadsledande varumärken inm prduktmrådena Snus ch mist snuff, Övriga tbaksprdukter

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013 1 (20) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2013 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om "Tillgänglighet till Hållbar lt".

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om Tillgänglighet till Hållbar lt. ~S~l~ Bilaga KS 2013/240/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING MEDBORGARKONTORET 1(2) 2013-10-07 MISSIV StlVANA ENELO-JANSSON DIREKT: 0224-747601 SALA KOMMUN. Kmmunstvrelsens förvaltning 2013-10- 9 MISSIV

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

Svenska civilsamhällesorganisationer om principerna kring ett krympande bistånd

Svenska civilsamhällesorganisationer om principerna kring ett krympande bistånd Svenska civilsamhällesrganisatiner m principerna kring ett krympande bistånd Vi arbetar dagligen nära människr sm lever i fattigdm ch utsatthet i de länder där biståndet gör skillnad, ch har tidigare framfört

Läs mer