Cloetta och LEAF går samman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cloetta och LEAF går samman"

Transkript

1 1 Detta pressmeddelande får inte ffentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Hng Kng eller Australien eller någt annat land där sådan publicering eller distributin skulle bryta mt tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dkumentatin upprättas eller registreras eller kräva att någn annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav sm ställs av svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prspekt utan ett ffentliggörande av ett föreslaget samgående mellan Cletta AB (publ) ( Cletta ) ch LEAF Hlland B.V. ( LEAF ). För ytterligare infrmatin, vänligen se Viktig infrmatin i detta pressmeddelande. Detta pressmeddelande har publicerats på svenska ch engelska. Vid skillnader i innehåll mellan den svenska ch den engelska versinen ska den svenska versinen gälla. Ljungsbr, den 16 december 2011 Cletta ch LEAF går samman Nya Cletta blir en ledande aktör på den nrdiska knfektyrmarknaden De svenska knfektyrblagen Cletta (ticker: CLA B) ch LEAF ffentliggör idag ett samgående ( Transaktinen ). Det nya företaget kmmer att ta det väletablerade namnet Cletta ch blir ett ledande svenskt knfektyrblag med stark bas i Nrden, Italien ch Nederländerna. I nya Cletta ingår en prtfölj av starka lkala varumärken med en årsmsättning m 5,7 miljarder krnr ch ett underliggande EBITA-resultat m 666 miljner 1 krnr. Samgåendet innebär bland annat: Stark prtfölj av väletablerade ch älskade varumärken såsm Kexchklad, Läkerl, Plly, Ahlgrens bilar, Plpp, Malac ch Cletta i Skandinavien, Jenkki i Finland, Sperlari ch Saila i Italien samt Red Band ch Sprtlife i Nederländerna. Verksamheter sm kmpletterar varandra väl ch sm tillsammans skapar en kmplett prduktprtfölj genm kmbinatinen av Clettas starka ställning inm chklad med LEAFs ledande verksamhet inm sckerknfektyr. Betydande ptential för ökat aktieägarvärde genm en stärkt marknadspsitin ch förbättrade vinstförutsättningar. Samgåendet förväntas medelbart öka Clettas vinst per aktie. Starkt stöd för samgåendet från Clettas största aktieägare, AB Malfrs Prmtr ( Malfrs Prmtr ), sm investerar 545 miljner krnr i Transaktinens företrädesemissin. Resterande andel av företrädesemissinen garanteras av Malfrs Prmtr ch LEAFs ägare CVC ch Nrdic Capital 2, utan att någn sedvanlig garantiprvisin utgår. Ptentiella synergier m minst 65 miljner krnr årligen, vilka förväntas uppnås inm två år. I tillägg är LEAF i färd med att slutföra ett mstruktureringsprgram inm blagets prduktinsenheter sm förväntas ge ytterligare årliga kstnadsbesparingar m 45 miljner krnr med full effekt uppnådd under första kvartalet Ledande psitin i en industri karaktäriserad av stabil vinsttillväxt ch starka kassaflöden. Pressknferens idag kl på Summit Grev Turegatan 30 i Stckhlm. Tel: , PIN-kd: # 1 Prfrma för de tlv månaderna fram till den 31 augusti 2011 exklusive engångspster. 2 Fnder med CVC Capital Partners ( CVC ) sm rådgivare ch Nrdic Capital Fund V Limited ( Nrdic Capital )

2 2 Bengt Barn föreslås sm VD ch Lennart Bylck sm styrelserdförande 3 för nya Cletta. Bengt Barn är för närvarande VD för LEAF ch har mfattande erfarenhet av att utveckla knsumentinriktade varumärken. Lennart Bylck har lång erfarenhet av ledande befattningar ch styrelseuppdrag. Såväl Bengt Barn sm Lennart Bylck har tidigare varit medlemmar av Cletta Fazers styrelse. Cletta grundades för nästan 150 år sedan ch har sedan dess haft en stark lkal förankring ch alltid varit byggt på starka värderingar. Vår familj, genm Malfrs Prmtr, har alltid ch kmmer alltid att verka sm långsiktig ägare i Cletta, vilket är den givna utgångspunkten för det föreslagna samgåendet med LEAF. Tillsammans med LEAF blir vi en betydligt större aktör ch kan tillsammans bygga ett ännu starkare företag, säger Olf Svenfelt, styrelserdförande för Cletta. Det här samgåendet är en perfekt kmbinatin där vi förenar älskade ch lkala varumärken sm kmpletterar varandra väl. Nya Cletta kan erbjuda en kmplett prduktprtfölj ch en starkare kmmersiell rganisatin i såväl Nrden sm i Italien ch Nederländerna. I en bransch där varumärket är nästan lika viktigt sm smaken är den här transaktinen både industriellt ch strategiskt riktig, säger Bengt Barn, VD LEAF. Vi är mycket glada över samgåendet mellan Cletta ch LEAF eftersm den industriella lgiken är så tilltalande. Vi är stlta över att ha bidragit till skapandet av ett starkt ch välpsitinerat knsumentvaruföretag med spännande framtidsutsikter, säger Hans Eckerström, Partner på Nrdic Capital ch Peter Törnquist, Partner på CVC. LEAF har ägts av CVC ch Nrdic Capital sedan Under denna tid har ägarna fkuserat på att utveckla ch bygga blagets varumärken ch förbättra prduktiviteten. Under periden har även rörelser utanför kärnverksamheter avyttrats. Transaktinen, sm värderar LEAF till 6,8 miljarder krnr på kassa- ch skuldfri basis, kmmer att finansieras genm en fullt garanterad företrädesemissin, en apprtemissin riktad till LEAFs ägare ch bankfinansiering. Efter Transaktinens slutförande kmmer Clettas aktieägare att äga 42,4 prcent 4 ch LEAFs aktieägare äga 57,6 prcent av Clettas utökade aktiekapital. Clettas styrelse anser att Transaktinen innebär en betydande ptential för värdeskapande för Clettas aktieägare ch samgåendet förväntas ha en psitiv effekt på Clettas vinst per aktie. Aktieägare representerande 64 prcent av kapitalet ch 81 prcent av rösterna har uttalat sitt stöd för Transaktinen. Malfrs Prmtr, sm äger 52 prcent av kapitalet ch 74 prcent av rösterna i Cletta, har åtagit sig att teckna sin andel av företrädesemissinen ch att garantera den återstående delen av företrädesemissinen tillsammans med CVC ch Nrdic Capital (indirekt genm LEAF Hlding S.A.) 5, utan sedvanlig garantiersättning. Sm en följd av Transaktinen har Clettas styrelse beslutat att dra tillbaka sitt förslag till årsstämman m en kntantutdelning m 0,75 krnr per aktie samt en extra utdelning m 0,50 krnr per aktie för året 2010/ Lennart Bylck kmmer att avgå från Clettas valberedning i samband med Clettas årsstämma den 19 december Förutsatt att Företrädesemissinen fulltecknas ch att emissinsgarantin inte behöver användas. 5 I enlighet med sedvanliga villkr.

3 3 Transaktinen är villkrad av gdkännande från Clettas aktieägare vid en extra blagsstämma ch gdkännande från relevanta knkurrensmyndigheter. Den extra blagsstämman sm hålls i syfte att Clettas aktieägare ska kunna gdkänna Transaktinen, besluta m apprtemissinen ch bemyndiga Clettas styrelse att besluta m företrädesemissinen, förväntas hållas mkring den 15 februari Transaktinsstrukturen i krthet: Samgåendet mellan Cletta ch LEAF Cletta, å ena sidan, ch LEAFs ägare, CVC ch Nrdic Capital (genm LEAF Hlding S.A.), å andra sidan, har idag ingått ett avtal för att skapa en ledande aktör på den nrdiska knfektyrmarknaden. Transaktinen kmmer att genmföras genm en kntantbetalning m miljner krnr ch en emissin av C-aktier (knverteringsbara till B-aktier efter avstämningsdagen för företrädesemissinen) riktad till LEAFs ägare mtsvarande 57,6 prcent av aktiekapitalet i Cletta efter full utspädning för företrädesemissinen ( Apprtemissinen ) 6. Nya Cletta kmmer ckså att överta LEAFs existerande nettskuld sm uppgick till miljner krnr per den 31 augusti Transaktinen värderar LEAF till 6,8 miljarder krnr på kassa- ch skuldfri basis (tillgångsvärde) vilket innebär en EV/EBITDA multipel m 9,0x för tlvmånadersperiden sm avslutades den 31 augusti 2011 ( 2010/2011 ) 7. Detta mtsvarar en EV/EBITDA multipel m 7,8x prfrma för synergier sm Transaktinen beräknas ge upphv till samt ytterligare kstnadsbesparingar hänförliga till LEAFs mstruktureringsprgram m ttalt 110 miljner krnr. Transaktinens genmförande är villkrat av gdkännande från relevanta knkurrensmyndigheter samt aktieägarnas gdkännande vid den extra blagsstämman i Cletta, sm beräknas kmma att hållas den 15 februari Sm en del av Transaktinen kmmer Malfrs Prmtr att stämpla m delar av sitt aktieinnehav från A-aktier till B-aktier, så att deras ttala röstandel i Cletta, efter Transaktinen, mtsvarar 39,9 prcent. Transaktinens finansiering Transaktinen kmmer att finansieras genm en företrädesemissin m cirka miljner krnr med företrädesrätt för existerande innehavare av A-aktier ch B-aktier i Cletta ( Företrädesemissinen ), sm garanteras av Malfrs Prmtr, CVC ch Nrdic Capital (indirekt genm LEAF Hlding S.A.), samt genm en kreditfacilitet på fem år m 4,2 miljarder krnr hs Svenska Handelsbanken AB (publ). Kreditfaciliteten kmmer att användas för att refinansiera den existerande räntebärande skulden i LEAF, för att delvis finansiera den kntanta betalningen sm ingår i Transaktinen samt för allmän finansiering av det kmbinerade blagets verksamhet. Sm en följd av Transaktinen har Clettas styrelse beslutat att dra tillbaka sitt förslag till årsstämman m en kntantutdelning m 0,75 krnr per aktie samt en extrardinär utdelning m 0,50 krnr per aktie för året 2010/ Antalet C-aktier sm emitteras berr på företrädesemissinens fullständiga villkr. 7 Clettas aktier är värderade till 30,20 krnr, vilket är senaste betalkurs på NASDAQ OMX Stckhlm per den 15 december EV/EBITDA multipel baserad på underliggande EBITDA m 760 miljner krnr.

4 4 Ägarstruktur Vid genmförandet av Transaktinen ch efter Apprtemissinen ch Företrädesemissinen, kmmer Malfrs Prmtr att äga 22,0 prcent av aktiekapitalet ch 39,9 prcent av rösterna i nya Cletta, CVC kmmer att äga 33,0 prcent av aktiekapitalet ch 25,4 prcent av rösterna, Nrdic Capital kmmer att äga 24,6 prcent av aktiekapitalet ch 18,9 prcent av rösterna ch minritetsaktieägarna i Cletta kmmer att äga 20,4 prcent av aktiekapitalet ch 15,7 prcent av rösterna 8. CVCs ch Nrdic Capitals aktier kmmer att ägas genm nyetablerade hldingblag. Aktieägarstöd Aktieägare sm representerar 64 prcent av aktiekapitalet ch 81 prcent av rösterna i Cletta har uttalat sitt stöd för Transaktinen, inklusive Clettas största aktieägare Malfrs Prmtr. Undantag från budplikt Aktiemarknadsnämnden har beviljat Malfrs Prmtr ch aktieägarna i LEAF ett undantag från budplikt i enlighet med Lagen m ffentliga uppköpserbjudanden. 9 Viktiga datum ch händelser relaterade till Transaktinen Följande tabell anger preliminära viktiga datum för Transaktinen, villkrat av knkurrensmyndigheternas gdkännande: 24 januari Infrmatinsunderlag till den extra blagsstämman inklusive fullständiga villkr för Apprtemissinen ch Företrädesemissinen publiceras 15 februari Extra blagsstämma i Cletta 16 februari Förväntat genmförande av Transaktinen, apprtemissin av C-aktier till LEAFs aktieägare genmförs Mars Teckningstid för nya aktier i Företrädesemissinen I syfte att likställa aktieägarnas ch nya Clettas lednings intressen har Malfrs Prmtr, CVC ch Nrdic Capital överenskmmit att använda delar av sina aktieinnehav till att skapa ett incitamentsprgram bestående av köpptiner i Cletta. Prgrammet syftar till att rekrytera, mtivera ch behålla kvalificerade medarbetare i ledningspsitiner. Eftersm dessa aktier tillhandahålls av de tre huvudaktieägarna, kmmer inte minritetsaktieägarna att belastas med kstnader för incitamentsprgrammet. 8 Givet att Företrädesemissinen blir fulltecknad, att teckningsgarantin inte behöver användas ch att Malfrs Prmtr stämplar m delar av sitt innehav av A-aktier till B-aktier. 9 AMN 2011:33

5 5 Mtiv för samgåendet De tre senaste åren har Cletta fkuserat på att anpassa verksamheten ch rganisatinen till de nya mständigheter sm uppstd efter delningen av Cletta Fazer Cletta har under den här tiden vidtagit flera åtgärder, bland annat ratinalisering av prduktsrtimentet ch varumärkesprtföljen, för att återta de marknadsandelar man hade före samgåendet med Fazer. Under samma perid har LEAF genmfört ledningsförändringar ch förnyat fkus för delar av verksamheten. Detta började med rekryteringen Bengt Barn till VD 2009, följt av en extern rekrytering av ytterligare tre persner till blagets ledningsgrupp Fkus har legat på att driva verksamheten med ett tillväxt- ch kstnadseffektiviseringsperspektiv. Detta har bland annat inneburit ökade varumärkesinvesteringar, en effektivisering av delar av inköps-, lgistik- ch prduktinskedjan samt prduktinnvatiner. Blagen anser att tidpunkten för den föreslagna Transaktinen är gynnsam ch att de strategiska, industriella ch finansiella argumenten är övertygande. Samgåendet förväntas resultera i följande: En ledande aktör på den nrdiska knfektyrmarknaden med en nettmsättning prfrma m 5,7 miljarder krnr 2010/2011, med ledande psitiner även i Italien ch Nederländerna En synnerligen kmpletterande kmbinatin ur flera perspektiv: kmplett prduktutbud genm Clettas styrka inm Chklad ch LEAFs styrka inm Sckerknfektyr ch Refreshment (pastiller ch tuggummi); ökad kunskap inm frskning ch utveckling, teknlgi ch andra rättighetsskyddade prcesser; starkare försäljningskanaler, främst i Nrden; ch det breddade prduktsrtimentet ch nya Clettas strlek kmmer att öka blagets attraktivitet både bland kunder ch leverantörer. Möjlighet till betydande årliga kstnads- ch effektivitetssynergier sm överstiger 65 miljner krnr, realiserbara inm två år efter Transaktinens genmförande. De viktigaste mrådena för de beräknade synergierna är: ökad effektivitet inm den kmmersiella rganisatinen i Skandinavien; ptentiell in-surcing av prduktin; ökad effektivitet inm inköp-, lgistik- ch prduktinskedjan utnyttjande av LEAFs redan starka försäljningskanaler; ch minskad verhead ch administratinskstnader. Utöver de beräknade kstnadssynergierna står LEAF i begrepp att slutföra nedläggningen av sin fabrik i Slagelse, Danmark, ch flytta prduktinen till Levice i Slvakien. Omstruktureringen, sm förväntas slutföras under 1:a kvartalet 2012, beräknas ge upphv till ytterligare kstnadsbesparingar m 45 miljner krnr årligen. Således uppgår ptentialen för besparingar från kstnadssynergier ch LEAFs pågående mstrukturering till ttalt 110 miljner krnr. I samband med beslutet av den föreslagna finansieringsstrukturen har ett flertal faktrer tagits hänsyn till. De viktigaste faktrerna är: Att Clettas aktieägare även efter företrädesemissinen ch apprtemissinen till LEAFs aktieägare bibehåller en betydande andel av aktiekapitalet ch rösterna, det vill säga att utspädningen för Clettas aktieägare blir så liten sm möjligt

6 6 Clettas aktieägares finansiella förutsättningar att delta i Företrädesemissinen Förväntad avkastning på eget kapital i Cletta efter Apprt- ch Företrädesemissinerna Tillgänglig bankfinansiering Cletta-aktiens free flat på NASDAQ OMX Stckhlm efter Företrädesemissinen Den föreslagna finansieringen av Transaktinen medför att nya Cletta skulle haft en nettskuld prfrma den 31 augusti 2011 m miljner krnr. Det mtsvarar 3,8x nettskuld/ebitda prfrma för 2010/ ch 3,4x nettskuld/ebitda inklusive full realisering av kstnads- ch effektivitetssynergier ch LEAFs mstrukturering. Skuldsättningsgraden är högre än nya Clettas långsiktiga mål att ej överskrida en nettskuld/ebitda m 2,5x. Blagen anser dck att knfektyrbranschens stabila ch mgna natur ch nya Clettas förutsättningar att generera gda kassaflöden kmmer att göra det möjligt att nå målet för skuldsättningsgraden inm cirka tre år från Transaktinens genmförande. Vidare ger den nya överenskmmelsen m bankfinansiering ett ytterligare handlingsutrymme. För ytterligare infrmatin m den nya bankfinansieringen se avsnittet Bankfinansiering. Nya Cletta Den preliminära finansiella infrmatinen prfrma i detta avsnitt baseras på Clettas 11 ch LEAFs finansiella rapprter för tlvmånadersperiden sm avslutades den 31 augusti 2011, vilka har upprättats i överensstämmelse med IFRS. Den finansiella infrmatinen avseende LEAF har räknats m för att överensstämma med Clettas räkenskapsår ch har inte reviderats av LEAFs revisrer. Den finansiella infrmatinen avseende LEAF har knverterats från EUR till krnr till en växelkurs m 9,1 SEK/EUR. Den ickefinansiella infrmatinen för prfrma periden är baserad på reviderad infrmatin från respektive ledning i Cletta ch LEAF. På grund av strleken på LEAF i jämförelse med Cletta kmmer Transaktinen att redvisas sm ett mvänt förvärv. Den finansiella infrmatinen prfrma sm tillhandahålls i detta avsnitt skall inte ses sm en indikatin på faktiskt rörelseresultat ch finansiell ställning sm skulle ha uppnåtts m Cletta ch LEAF hade varit ett blag under den relevanta periden. Inte heller skall den ses sm en indikatin på framtida rörelseresultat eller finansiell ställning. Nya Cletta kmmer att vara ett ledande knfektyrblag i Nrden ch kmmer ckså att ha ledande psitiner i Italien ch Nederländerna. Ttal kmmer nya Clettas prdukter att säljas på fler än 50 marknader över hela världen. Nya Cletta kmmer att ha en nettförsäljning prfrma m 5,7 miljarder krnr, underliggande EBITA m 666 miljner krnr ch mkring anställda. Varumärken ch segment Nya Cletta kmmer att ha en unik prtfölj av varumärken med stark lkal traditin. Många av varumärkena går tillbaka till första halvan av 1900-talet ch upplevs fta ha stark lkalförankring. Några av de mest välkända varumärkena inkluderar Kexchklad, Malac, Center, Läkerl, Plly, Ahlgrens bilar, Jenkki, Tupla, Sperlari, Saila, Red Band ch Sprtlife. Nya Clettas ti största paraplyvarumärken står för cirka 60 prcent av nettförsäljning prfrma. Det kmbinerade blaget kmmer att fkusera på sina egna varumärken, vilket innebär att distributinen av andra 10 Baserat på underliggande EBITDA prfrma 2010/2011 exklusive synergier. 11 Baserat på den reviderade årsredvisningen för 2010/2011.

7 7 varumärken än de sm ägs av blaget, eller prduktin av handelns egna märkesvarr (private label), kmmer att frtsätta att vara mycket begränsad. Nya Cletta kmmer att prducera ch sälja prdukter inm tre huvudkategrier: Chklad, Sckerknfektyr ch Refreshment (pastiller ch tuggummi). Inm Chkladkategrin erbjuder nya Cletta kexchklad, praliner, stycksaker ch dragéer. Några av de viktigaste varumärkena inm kategrin är Kexchklad, Center, Plly, Plpp, Sprtlunch, Guldnugat, Tarragna, Sperlari ch Tupla. Kategrin Sckerknfektyr erbjuder ett brett srtiment av sckerknfektyrprdukter, inklusive skum, vingummi, lakrits, tffee, hårda karameller, tuggdis, tffee/fudge/kla ch klubbr. Sckerknfektyrprdukter säljs under varumärkena Malac, Red Band, Sperlari, Ahlgrens bilar, Chewits, Juleskum, Venc, Galatine, Bridge Blandning ch Dietrelle. Kategrin Refreshment består av pastiller ch tuggummi. Nya Clettas största pastillvarumärke kmmer att vara Läkerl. Andra starka pastiller (varumärken) inkluderar Extra Starka, Mynthn, Saila, King, Sisu, Funf Kräuter ch Leijna. Tuggummivarumärken är Jenkki, Sprtlife, Xylifresh, Läkerl, Saila ch Ty. I Italien är nya Cletta ckså ledande inm kategrin Sötningsmedel med varumärket Dietr. Marknader ch distributin Ttalt kmmer nya Clettas prdukter att säljas på fler än 50 marknader. De fyra nrdiska marknaderna kmmer till tillsammans att svara för 55 prcent av nettförsäljningen. Den största marknaden kmmer att vara Sverige med 28 prcent av nettförsäljningen. Mittreginen med Nederländerna, Belgien ch Tyskland kmmer att stå för 19 prcent av nettförsäljningen, Italien för 17 prcent av nettförsäljningen ch resten av världen, inklusive Strbritannien, kmmer att stå för 8 prcent av nettförsäljningen. På sina sju nyckelmarknader kmmer nya Cletta att ha sin egen försäljnings- ch distributinsrganisatin vilken täcker alla stra livsmedelskedjr såväl sm impulsköpskanalerna, dvs. bensinstatiner ch närbutiker. Inköp, lgistik ch prduktin Nya Cletta kmmer att inkludera i strt sett alla prduktinsteknlgier sm blaget behöver. Blaget kmmer att ha tlv fabriker i sex länder (tre i Sverige, en i Finland, en i Belgien, två i Nederländerna, fyra i Italien ch en i Slvakien). Styrelse ch ledning Nya Cletta kmmer att ledas av en styrelse bestående av ni medlemmar utsedda av blagsstämman. Avsikten är att Bengt Barn, LEAFs nuvarande VD, ska bli VD för nya Cletta. I enlighet med aktieägaravtalet mellan Malfrs Prmtr, CVC ch Nrdic Capital ska Lennart Bylck bli nya Clettas styrelserdförande. Nya Cletta kmmer att ha sitt säte i Ljungsbr i Sverige med huvudkntr i Stckhlm. LEAFs skandinaviska verksamheter kmmer att krdineras ch integreras med Clettas verksamheter. Den skandinaviska ledningsgruppen kmmer att bestå av nyckelpersner från både Clettas ch LEAFs skandinaviska rganisatiner med ambitinen att uppnå en balanserad sammanansättning. Malfrs Prmtr, CVC ch Nrdic Capital har kmmit överens m att föreslå Lars Påhlsn, LEAF Scandinavias nuvarande VD, att leda den skandinaviska verksamheten i nya Cletta. Integratinsarbetet kmmer att ledas av en integratinskmmitté sm kmmer att utses av nya Clettas styrelse. Clettas nuvarande VD, Curt Petri, kmmer att gå i pensin under 2012.

8 8 Finansiell infrmatin prfrma Den finansiella infrmatinen prfrma återgiven nedan är tänkt att fungera sm illustratin över hur vinster ch förluster (prfrma resultaträkning) för Cletta kunde ha sett ut m förvärvet hade ägt rum per den 1 september 2010 and hur balansräkningen hade sett ut per 31 Augusti 2011 m förvärvet, finansieringen ch nyemissinen hade ägt rum detta datum. Den finansiella infrmatinen prfrma är endast tänkt att beskriva en hyptetisk situatin ch har framtagits endast i syfte att illustrera infrmatin ch är inte avsedd att visa den nuvarande finansiella ställningen eller resultaträkningen sm verksamheten faktiskt skulle sett ut, m förvärvet, finansieringen eller nyemissinen hade genmförts på de nämnda datumen ch visar inte heller en aktuell finansiell ställning verksamhetsresultat eller verksamhetens resultat i vid en framtida tidpunkt. Den finansiella infrmatinen prfrma har inte reviderats eller granskats ch är baserad på reviderad finansiell infrmatin avseende LEAF ch reviderad finansiell infrmatin avseende Cletta. De av Cletta ch LEAF tillämpade redvisningsprinciperna är IFRS. Den finansiella infrmatinen prfrma har tagits fram baserat på antagandet m ett mvänt förvärv där LEAF bedömts vara den redvisningsmässiga köparen. Bedömningen av huruvida Transaktinen redvisningsmässigt bör klassas sm ett mvänt förvärv kmmer att fastställas först efter genmförandet. Om Transaktinen inte behandlas sm ett mvänt förvärv, kan strleken på tillgångar, skulder ch eget kapital ändras materiellt Balansräkningen prfrma är baserad på Clettas aktiekurs vid stängning den 15 December 2011 sm uppgick till 30,20 kr. Kncernens slutgiltiga knsliderade balansräkning kmmer att baseras på Clettas aktiekurs vid förvärvsdagen (väntas infalla den 16 februari 2012). Den finansiella infrmatinen är känslig för förändringar i Clettas aktiekurs, vilket kan rsaka förändringar i eget kapital, identifierbara netttillgångar ch/eller gdwill. Det knsliderade egna kapitalet är ckså känsligt för förändringar i växelkurser, hänförliga till LEAFs egna kapital. Sådana förändringar härrör främst från förändringar i växelkursen mellan SEK ch EUR. Balansräkningen prfrma är baserad på en växelkurs m 9,1. Knslideringen prfrma sm refereras till van avviker från IFRS i vissa avseenden. Ingen förvärvsanalys har utförts i den finansiella infrmatinen prfrma. Skillnaden mellan den överförda köpeskillingen ch Clettas eget kapital har tagits upp sm en effekt av gdwill. Förvärvsanalys kmmer att utföras efter slutförandet. Om de mförhandlade finansieringsvillkren bedöms materiellt avvika från de nuvarande villkren kan en effekt tas upp i den knsliderade resultaträkningen ch följaktligen i eget kapital. Sådana effekter, förutm avseende kapitaliserade transaktinskstnader, har inte beräknats i den finansiella infrmatinen prfrma. Transaktinskstnader är upptagna i balansräkningen prfrma men inte i resultaträkningen prfrma (avseende balansräkningen prfrma, se nter nedan).

9 9 Finansiell infrmatin i sammandrag prfrma för periden 1 september augusti 2011 (Miljner krnr) Cletta LEAF Prfrma Nettmsättning Bruttresultat Bruttmarginal 28,7% 38,8% 37,1% EBITDA EBITDA-marginal 7,8% 16,1% 14,7% EBITA EBITA-marginal 2,2% 13,6% 11,7% Extrardinära pster Rapprterad EBITDA Rapprterad EBITDA-marginal 8,3% 11,8% 11,2% Rapprterad EBITA Rapprterad EBITA-marginal 2,7% 9,4% 8,2% Investeringar Cash cnversin 13 49,4% 76,7% 74,2% Räntebärande nettskuld Nettskuld/EBITDA (underliggande) -3,2x 3,8x 3,8 x 16 De extrardinära psterna i LEAF hänför sig huvudsakligen till mstruktureringen av inköp-, lgistik- ch prduktinskedjan (83 prcent). Återstden är hänförlig till mstruktureringen av säljrganisatinen (17 prcent). De extrardinära kstnader sm är hänförliga till nedläggningen av fabriken i Slagelse uppgår till 135 miljner krnr (81 prcent av den ttala extrardinära kstnaden för mstruktureringen av inköp-, lgistik ch prduktinskedjan). Kstnaden för implementering av ett glbalt ERP-system uppgår till 5 miljner krnr, vilket är 15 prcent av den ttala engångskstnaden för mstruktureringen av säljrganisatinen. 12 Justerad för att stämma överens med LEAFs redvisningsprinciper. 13 Cash cnversin definieras sm underliggande EBITDA minus investeringar delat på underliggande EBITDA. 14 Nettkassapsitin m 246 miljner krnr. 15 Räntebärande nettskuld prfrma inkluderar en ökning av räntebärande skulder från Transaktinen. 16 Inkluderar ej synergier eller ytterligare kstnadsbesparingar från LEAFs mstrukturering av inköp- lgistik- ch prduktinskedjan.

10 10 Nettmsättning prfrma per gegrafisk regin 17 Nettmsättning prfrma per kategri 18 Övriga 8% Övrigt 13% Italien 17% Sverige 28% Chklad 17% Belgien 4% Tyskland 4% Nederländerna 12% Finland 16% Danmark 5% Nrge 7% Tuggummi 9% Pastiller 16% Sckerknfektyr 46% Balansräkning prfrma per den 31 augusti 2011 (Mdkr) Prfrma Gdwill ch andra immateriella anläggningstillgångar 5.0 Övriga anläggningstillgångar 2.0 Summa anläggningstillgångar 7.0 Övriga msättningstillgångar 1.7 Kassa ch bank 0.6 Summa msättningstillgångar 2.3 Summa tillgångar 9.3 Eget kapital 3.1 Uppskjuten skatteskuld 0.8 Övriga avsättningar 0.3 Långfristiga lån 3.2 Summa långfristiga skulder 4.3 Krtfristiga lån 0.6 Övriga krtfristiga skulder 1.3 Summa krtfristiga skulder 1.9 Summa eget kapital ch skulder 9.3 Nter till balansräkningen prfrma LEAFs kapitaliserade transaktinskstnader per den 31 augusti 2011 uppgående till 44 miljner krnr avseende LEAFs nuvarande finansiering har i balansräkningen prfrma kstnadsförts på grund av refinansieringen. Den estimerade finansieringskstnaden för den nya finansieringen ch mfinansieringen uppgående till 70 miljner krnr har i balansräkningen prfrma minskat krt- ch långsiktiga lån. Estimerade transaktins- ch emissinsrelaterade kstnader har minskat eget kapital samt kassa ch bank med 40 miljner krnr. Nettskulden har definierats sm lång- ch krtfristiga lån (exklusive pensiner) minus kassa ch bank. 17 På grund av avrundning kan summan av siffrrna i diagrammen avvika från Övriga inkluderar huvudsakligen sötningsmedel, distributin ch kntraktstillverkning.

11 11 Utsikter Cletta kmmer att ffentliggöra sitt resultat för periden september nvember 2011 den 19 december. Vad gäller LEAF har råvarupriserna stigit väsentligt jämfört med samma perid föregående år. För att uppväga dessa ökade kstnader har LEAF höjt priserna gentemt sina kunder. Dessa prisökningar kmmer att få full effekt de kmmande månaderna ch kmmer därför att ha begränsad effekt under september december i år. Därutöver frtsätter LEAF att investera i sina nyckelvarumärken ch understödja prduktlanseringar under periden september-december, i synnerhet inm chklad- ch säsngsprdukter. Jämförbarheten påverkas vidare av de betydande förhandsköp sm sker inför införandet av en knfektinsskatt i Finland den 1 januari Sammantaget resulterar dessa faktrer att ett rörelseresultat sm är cirka 15 prcent lägre i september december 2011 jämfört med samma perid föregående år. Strategi för framtiden Under diskussinerna sm föregått Transaktinen har styrelserna ch ledningarna för Cletta ch LEAF fört diskussiner m den framtida strategiska riktningen för nya Cletta. Baserat på dessa diskussiner har en gemensam strategi utvecklats ch överenskmmits. Strategin fkuserar på följande tre mråden: Fkus på vlymtillväxt ch marginalexpansin. Nya Cletta kmmer att frtsätta fkusera på starka varumärken med lkala traditiner. Det sammanslagna blaget kmmer att ha en mycket starkare psitin på den nrdiska marknaden, vilket kmmer att möjliggöra tillväxt på den marknaden. Tillväxten kmmer att genereras både genm brand-extensin ch gränsöverskridande initiativ. Dessa initiativ kmmer att innefatta ökade insatser för att sälja Clettas prduktsrtiment på LEAFs lika marknader. I tillägg kmmer fkus att ligga på aktiv prissättning, både ur råvarukstnads- ch lönsamhetsperspektiv. På längre sikt kmmer blaget selektivt att analysera möjligheter till förvärv. Fkus på kstnadseffektivitet. Detta inkluderar framtagandet av de uppskattade kstnads- ch effektivitetssynergierna uppkmna genm Transaktinen ch besparingar från mstruktureringen i Slagelse i Danmark. Ökad kstnadseffektivitet sm ett resultat av förbättrade interna prcesser ch system inklusive faktabaserad verksamhetsstyrning kmmer ckså att bidra psitivt. Samgåendet medför att nya Cletta kmmer att ha nästan alla relevanta prduktinsteknlgier internt, vilket skapar ökad flexibilitet i prduktutveckling ch även ptential för frtsatt förbättring av effektivitet i inköp-, lgistik- ch prduktinskedjan inklusive inköp ch värdeskapande inm prduktin ch marknadsföring. Fkus på medarbetarnas utveckling. Att frma en gemensam kultur ch att frtsätta utveckla ch behålla kmpetenta medarbetare kmmer att vara av central betydelse i den hårda knkurrensen på marknaden. Genm att tillämpa best-learning läggs grunden för att bygga en vinnande rganisatin. Nya Clettas finansiella mål De tre huvudägarna i nya Cletta, Malfrs Prmtr, CVC ch Nrdic Capital, har diskuterat följande finansiella mål tillsammans med ledningarna för Cletta ch LEAF. Det förväntas att den nya styrelsen kmmer att gå igenm ch frmellt besluta m dessa mål efter Transaktinens genmförande: Organisk försäljningstillväxt Långsiktigt är det nya Clettas målsättning att öka sin försäljning rganiskt i minst samma takt sm marknaden. Den histriska aggregerade årliga tillväxten i de marknader där blaget är verksamt har varit cirka 2 prcent under De ptentiella 19 Data från Datamnitr.

12 12 försäljningssynergier sm samgåendet skapar förväntas bidra till Clettas ttala försäljningstillväxt på medellång till lång sikt. EBITA-marginal Nya Cletta har målet att EBITA-marginalen ska vara minst 14 prcent. Målsättningen är att uppnå målet efter att de fulla kstnads- ch effektivitetssynergierna från samgåendet har realiserats ch att LEAFs mstruktureringsprgram för blagets prduktinsenheter har slutförts. Den underliggande EBITA-marginalen LEAF under 2010/2011 var 13,6 prcent ch 2,2 prcent för Cletta. EBITA-marginalen prfrma för blaget var 11,7 prcent under 2010/2011. Skuldsättningsgrad Nya Cletta har sm långsiktigt mål att skuldsättningsgraden inte skall överstiga 2,5x nettskuld/ EBITDA. Det nya blaget kmmer initialt ha en högre skuldsättningsgrad, men förväntas genm starka kassaflöden att nå målet för skuldsättningsgraden inm cirka tre år från samgåendet. Nya Clettas initiala skuldsättningsgrad kmmer att vara 3,8x nettskuld/underliggande EBITDA baserat på blagets finansiella infrmatin prfrma för 2010/2011 ch 3,4x nettskuld/ebitda inklusive full realisering av 65 miljner krnr i årliga kstnads- ch effektivitetssynergier ch de ytterligare kstnadsbesparingarna m 45 miljner årligen från LEAFs pågående mstrukturering av blagets prduktinsenheter. Utdelningsplicy Under de första tre åren efter samgåendet kmmer huvudfkus vara att minska blagets skuldsättningsgrad, ch sm en följd av detta förväntas ingen utdelning utbetalas under denna perid. När målet för nettskuldsättning uppnåtts har nya Cletta för avsikt att dela ut prcent av nettresultatet i utdelning. För ytterligare infrmatin, vänligen se Bankfinansiering nedan. Väl underbyggd transaktinslgik Samgåendet har flera starka industriella, strategiska ch finansiella mtiv: Skapar en marknadsledare i en attraktiv industri. Clettas ch LEAFs samgående kmmer att skapa ett ledande svenskt knfektyrblag med stark nrdisk bas ch en nettmsättning prfrma m 5,7 miljarder krnr 20. Samgåendet kmmer att stärka nya Clettas psitin huvudsakligen i Sverige, Finland ch Nrge ch uppnå en fördubbling av nettmsättningen i Sverige ch en betydande ökning i Nrge. Blaget kmmer även ha ledande psitiner i Italien ch Nederländerna. Knfektyrbranschen i Eurpa är mgen ch präglas av stabil men relativt låg tillväxt. Under periden hade knfektyrmarknaderna där Cletta ch LEAF är verksamma en aggregerad årlig tillväxt m cirka 2 prcent ch dessa marknader växte varje år under denna perid. En synnerligen kmpletterande kmbinatin. Clettas ch LEAFs verksamheter är synnerligen kmpletterande. Nya Cletta kmmer att erbjuda ett fullt srtiment av knfektyrprdukter genm att kmbinera Clettas styrka inm chklad med LEAFs ledande verksamhet inm sckerknfektyr ch Refreshment (pastiller ch tuggummi). Detta kmmer att stärka det nya Cletta inte bara ur prdukterbjudandeperspektiv utan ckså i termer av FU, prduktinsteknlgi ch möjligheterna till prduktinnvatin. Nya Cletta kmmer att ha all prduktinsteknlgi internt vilket kmmer att skapa ökad flexibilitet i prduktutvecklingen. Styrelserna för båda blagen anser att genm att kmbinera Cletta ch LEAF skapas ett mycket starkare ch attraktivare företag, både ur kund- ch leverantörsperspektiv. Ledande psitiner inm viktiga kategrier ch marknader. Nya Cletta kmmer att ha ledande psitiner inm sina prduktkategrier på alla sina marknader. Samgåendet kmmer ckså att stärka 20 Prfrma för de tlv månader sm slutade 31 augusti 2011.

13 13 Clettas tillgång till LEAFs kärnmarknader utanför Sverige. Cletta ch LEAF bedömer att knfektyrbranschen kmmer att frtsätta knslideras ch att strlek blir av allt större vikt, delvis på grund av detaljhandelns stärkta förhandlingpsitin ch kntrll av leverenskedjan samt i viss mån på grund av de växande prtföljerna av egna varumärken (private-label). Det bör dck nteras att private-label är mindre vanligt i knfektyrbranschen i förhållande till andra delar av livsmedelsbranschen tack vare knsumenternas starka preferens för märkesprdukter. Detta är ckså rsaken till att Cletta ch LEAF har mycket begränsad prduktin av private label-prdukter. Samgåendet ger de nödvändiga strleken för att nya Cletta skall kunna knkurrera ännu effektivare i de segment ch marknader där det är aktivt. Därutöver skapar samgåendet ptential för Cletta att återetablera sin chkladverksamhet speciellt i Finland men ckså i Danmark ch Nrge. Stark ch kmpletterande prtfölj av välkända varumärken. Både Cletta ch LEAF har prtföljer av starka, lkala, sedan länge etablerade varumärken, däribland marknadsledare sm Kexchklad, Läkerl, Plly, Ahlgrens bilar, Center, Malac, Jenkki ch Tupla i Nrden, Sperlari ch Saila i Italien ch Sprtlife ch Red Band i Nederländerna. Samgåendet kmmer att stärka varumärkesprtföljen ytterligare tack vare mycket få prduktöverlapp mellan blagen. Blagen anser att de begränsade överlappningarna innebär låg risk för negativa försäljningssynergier efter samgåendet. I följande tabell återfinns nya Clettas största varumärken utifrån försäljning 2010/2011. Ttal står de fem största paraplyvarumärkena för cirka 50 prcent av nya Clettas nettmsättning prfrma. Nya Clettas största paraplyvarumärken Största prduktvarumärkena i Nrden 1. Malac 1. Läkerl 2. Cletta 2. Kexchklad 3. Läkerl 3. Jenkki 4. Red Band 4. Ahlgrens bilar 5. Sperlari 5. Gtt & Blandat 6. Mynthn 7. Plly 8. Center Betydande synergi ch mstruktureringsptential. Styrelserna för Cletta ch LEAF anser att samgåendet mellan de två blagen kmmer att ge ptential för kstnads- ch effektivitetssynergier överstigande 65 miljner krnr årligen. Cletta ch LEAF förväntar sig att de kmmer att uppnå full effekt för dessa kstnadsbesparingar inm två år efter genmförandet av Transaktinen. Ttala extrardinära implementeringskstnader m 80 miljner krnr förväntas uppstå under de första månaderna efter samgåendet. Vidare anser styrelserna att det även finns betydande ptential för försäljningssynergier, speciellt i Sverige, Finland ch Nrge, men har för närvarande inte inkluderat sådana försäljningssynergier i beräkningarna. De huvudsakliga källrna till de förväntade årliga synergierna m 65 miljner krnr är: ökad effektivitet inm den kmmersiella rganisatinen i Skandinavien; möjligheter till in-surcing av prduktin; ökad effektivitet inm inköps- ch lgistikkedjan samt utnyttjande av LEAFs existerande starka säljkanaler; ch minskade mkstnader ch administratinskstnader huvudsakligen in Skandinavien Utöver de beräknade kstnads- ch effektivitetssynergierna är LEAF på väg att slutföra nedläggningen av prduktinsanläggningen i Slagelse i Danmark ch överföra prduktinen till Levice i Slvakien. Denna mstrukturering förväntas slutföras under fjärde kvartalet De uppskattade kstnadsbesparingarna uppgår till 45 miljner krnr årligen ch full effekt av dessa besparingar

14 14 förväntas uppnås under första kvartalet De engångskstnader sm härrör från nedläggningen i Slagelse uppgår till 135 miljner krnr. Sammantaget uppgår de förväntade kstnads- ch effektivitetssynergierna från Transaktinen ch de uppskattade besparingarna från LEAFs pågående mstruktureringsprgram till mer än 110 miljner krnr årligen, mtsvarande cirka 1,9 prcent av nettmsättningen prfrma för 2010/2011 för det nya Cletta. Stabil vinsttillväxt ch gd kassaflödesgenerering. Både Cletta ch LEAF har mycket starka marknadspsitiner inm sina respektive kategrier ch marknader. Tack vare dessa marknaders mgna ch stabila natur anser ledningen för Cletta samt för LEAF att båda blagens finansiella utveckling är stabil ur ett cykliskt perspektiv. Underliggande EBITA prfrma 2010/2011 uppgick till 666 miljner krnr, mtsvarande en underliggande EBITA-marginal på 11,6 prcent. Under periden levererade LEAF årligt underliggande EBITA rörelseresultat i intervallet miljner krnr, mtsvarande en underliggande EBITA rörelsemarginal på 12,8-13,8 prcent 21. Under 2010/2011 prfrma-periden uppnådde LEAF ett fritt kassaflöde exklusive extrardinära pster 22 från rörelsen m 584 miljner krnr. Baserat på den förväntade räntekstnaden i nya Cletta för de första 12 månaderna efter Transaktinens genmförande m cirka 200 miljner krnr ch underliggande EBITDA prfrma för 2010/2011 m 837 miljner krnr, överstiger räntetäckningsgraden 4x 23. Styrelserna för båda blagen anser att Transaktinen ytterligare kmmer att öka den nuvarande intjäningsbasen efter realisering av de uppskattade kstnads- ch effektiviseringssynergierna ch mstruktureringen av prduktinskedjan inm LEAF. Vidare bör den ökade diversifieringen, både ur kategri ch gegrafiskt perspektiv, skapa en stabilare intjäningsbas. Erfaren företagsledning. Styrelserna för Cletta ch LEAF anser att Transaktinen är kmpletterande ckså ur ett ledningsperspektiv. Samgåendet kmmer att stärka både Cletta ch LEAF genm att tillämpa en det bästa av båda -strategi, från försäljning ch marknadsföring till distributin ch ledning. Efter genmförandet av Transaktinen är avsikten att Bengt Barn ska bli VD för det nya Cletta. Bengt Barn har gedigen erfarenhet från blag aktiva inm snabbrörliga knsumentprdukter, såsm hs Vin & Sprit (med varumärken sm Abslut Vdka), Kdak, Frinr ch The Cca-Cla Cmpany. Skapar värde för Clettas aktieägare. Clettas styrelse anser att samgåendet är mycket psitiv ch kmmer att skapa betydande värde för Clettas aktieägare baserat på följande faktrer: Verksamhetens strlek ch skala kmmer att öka avsevärt ch förväntas gynna inte bara lönsamhet ch marginaler genm spridningen av fasta kstnader på ökande vlymer utan ckså stabiliteten genm bredare gegrafisk- ch kategriexpnering Årliga kstnads- ch effektivitetssynergier överstigande 65 miljner vilka bedöms uppnås inm två år efter Transaktinens genmförande, med uppskattade besparingar relaterade till prduktinskedjan inm LEAF m ytterligare 45 miljner krnr under första kvartalet 2012 Omedelbart bidrag till vinsten per aktie i Cletta 21 LEAFs finansiella infrmatin för de 12 månader sm slutade 31 december 2008, 2009 respektive 2010 har räknats m till krnr med en växelkurs för SEK/EUR på 9,66 22 Fritt kassaflöde från rörelser definierat sm underliggande EBITDA rörelseresultat minus investeringar 23 För ytterligare infrmatin m den nya finansieringen, se avsnittet Bankfinansiering.

15 15 Ptential för ytterligare värdeskapande från försäljningssynergier ch förbättrade framtida tillväxtutsikter Ökat marknadsvärde ch free-flat för Clettas aktier förväntas ge psitivt intresse för Cletta på aktiemarknaden Transaktinen Transaktinen förväntas genmföras ch finansieras i enlighet med följande steg (förutsatt att nödvändiga tillstånd från relevanta knkurrensmyndigheter erhålls): 1. Den extra blagsstämman, sm beräknas hållas mkring den 15 februari 2012, gdkänner Transaktinen, beslutar m Apprtemissinen ch bemyndigar Clettas styrelse att besluta m Företrädesemissinen 2. Cletta förvärvar LEAF genm erläggande av en säljarrevers m ttalt cirka miljner krnr ch genm emissin av C-aktier i Cletta mtsvarande 57,6 prcent av aktiekapitalet efter full utspädning för Företrädesemissinen 3. Med stöd av extra blagsstämmans bemyndigande beslutar Clettas styrelse m en emissin av A- ch B-aktier med en bruttemissinslikvid m cirka [1 050] miljner krnr med företrädesrätt för befintliga ägare av A- ch B-aktier i Cletta 4. Cletta använder nettemissinslikviden från Företrädesemissinen ch delar av kreditfaciliteten tillhandahållen av Svenska Handelsbanken AB (publ) för att betala tillbaka säljarereversen till CVC ch Nrdic Capital 5. CVCs ch Nrdic Capitals innehav av C-aktier kmmer att vara knverteringsbara till B-aktier efter avstämningsdagen för Företrädesemissinen 6. Malfrs Prmtr stämplar m ett visst antal A-aktier så att dess andel av rösterna i Cletta, efter mstämplingen, mtsvarar 39,9 prcent. Efter Transaktinens slutförande kmmer Clettas aktieägare att äga 42,4 prcent ch LEAFs aktieägare 57,6 prcent av aktiekapitalet i Cletta efter full utspädning för Företrädesemissinen 24. Transaktinen värderar LEAF till 6,8 miljarder krnr på kassa ch skuldfri basis vilket mtsvarar en EV/EBITDA-multipel på 9,0x för 2010/ Den mtsvarande EV/EBITDA-multipeln, prfrma för synergierna sm Transaktinerna ger upphv till ch ytterligare kstnadsbesparingar från LEAFs mstruktureringsprgram för inköp-, lgistik ch prduktinskedjan m ttalt 110 miljner krnr, är 7,9x. Bankfinansiering Transaktinen kmmer delvis att finansieras genm en femårig kreditfacilitet m ttalt cirka 4,2 miljarder krnr (inklusive refinansiering av LEAFs befintliga räntebärande lånefinansiering) tillhandahållen av Svenska Handelsbanken AB (publ). Skuldsättningsgraden har justerats för att ge ett balanserat ägande mellan de nuvarande ch nya ägarna i Cletta ch för att säkerställa finansiell flexibilitet för att verkställa företagets strategier. Enligt låneavtalet underkastas Cletta vissa villkr ch utdelningsrestriktiner beskrivna i krthet nedan. Nya Cletta har ett långsiktigt mål för skuldsättningsgraden mtsvarande en nettskuld/ebitda ej överstigande 2,5x. Eftersm det nya blaget initialt kmmer att ha högre skuldsättningsgrad kmmer 24 Förutsatt att Företrädesemissinen fulltecknas ch att garantiåtagandena inte behöver tas i anspråk. 25 Beräknat utifrån värdering av Clettas aktier m 30,20 krnr per aktie, baserat på stängningspriset på NASDAQ OMX Stckhlm den 15 december EV/EBITDA-multipeln är baserad på underliggande EBITDA rörelseresultat m 760 miljner krnr.

16 16 ingen utdelning lämnas förrän målet för skuldsättningsgrad nåtts. Detta är i linje med utdelningsrestriktinerna sm föreskrivs i låneavtalet med Svenska Handelsbanken AB (publ). Låneavtalet innehåller vissa åtaganden avseende nettskuld/ebitda, räntetäckningsgrad ch sliditet ch kmmer att följas upp kvartalsvis. Den nya överenskmmelsen m bankfinansiering ger ytterligare handlingsutrymme inm villkren. Räntemarginalerna i låneavtalet har satts enligt en skala baserat på nya Clettas nettskuldsättning/ebitda-kvt. Den uppskattade genmsnittliga räntemarginalen på skulden under 2012 är i intervallet 5,0-6,0 prcent ch den ttala räntekstnaden förväntas uppgå till cirka 200 miljner krnr. Räntetäckningsgrad prfrma baserad på underliggande EBITDA 2010/2011 överstiger således 4x. Apprtemissin Clettas styrelse kmmer att föreslå att den extra blagsstämman beslutar att emittera C-aktier mt betalning med apprtegendm för att verkställa betalning i enlighet med Transaktinens villkr. En C-aktie kmmer, efter avstämningsdagen för Företrädesemissinen ch på innehavarens begäran, kunna knverteras till en B- aktie. De nya C-aktier emitteras sm betalning till LEAFs aktieägare kmmer att mtsvara ttalt 57,6 av Clettas aktiekapital efter full utspädning för Företrädesemissinen 26. Innehavare av C-aktier kmmer inte att ha företrädesrätt i Företrädesemissinen. Företrädesemissin Clettas styrelse kmmer att föreslå att den extra blagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta m en Företrädesemissin m cirka miljner. Företrädesemissinen kmmer att genmföras så snart det är praktiskt möjligt efter Transaktinens slutförande, ch nettemissinslikviden från Företrädesemissinen kmmer att användas för att betala tillbaka delar av säljarreversen. Företrädesemissinen kmmer att genmföras med företrädesrätt för befintliga innehavare av A- ch B-aktier i Cletta (A-aktier för A-aktier ch B-aktier för B-aktier). Aktieägarna kmmer att erbjudas att teckna nya aktier i Cletta i förhållande till antalet aktier de innehar på Företrädesemissinens avstämningsdag. Teckning kan ckså göras utan företrädesrätt. Teckningstiden förväntas löpa i mars 2012 eller annan perid sm beslutas av styrelsen. Eftersm Apprtemissinen kmmer att avse utgivande av C-aktier i Cletta, ch eftersm innehavare av C-aktier inte kmmer att ha företrädesrätt i Företrädesemissinen, kmmer ägarna i LEAF inte tilldelas några teckningsrätter i Företrädesemissinen. Styrelsen kmmer att tillkännage det belpp sm blagets aktiekapital kmmer ökas med, det antal aktier sm skall emitteras ch teckningskursen för nya aktier i Företrädesemissinen mkring den 24 januari Malfrs Prmtr, den största aktieägaren i Cletta, representerande cirka 52 prcent av aktiekapitalet ch 74 prcent av rösterna i Cletta, har åtagit sig att rösta för Transaktinen ch vissa andra beslut med anknytning till Transaktinen vid den extra blagsstämman ch att teckna sig för sin pr rata-andel av Företrädesemissinen, vilket mtsvarar en nyinvestering i Cletta m minst 545 miljner krnr. Därutöver har Malfrs Prmtr ch huvudaktieägarna i LEAF, CVC ch Nrdic Capital (indirekt genm LEAF Hlding S.A.), åtagit sig att garantera återstden av Företrädesemissinen. Följaktligen har teckningsåtaganden ch garantier mtsvarande 100 prcent av Företrädesemissinen erhållits. Ingen garantiersättning kmmer att utgå till garanterna av Företrädesemissinen. 26 Förutsatt att Företrädesemissinen fulltecknas ch att garantiåtagandena inte behöver tas i anspråk.

17 17 Indikativ tidplan Indikativa datum för Transaktinen ch Företrädesemissinen anges nedan: 16 januari Kallelse till extra blagsstämma i Cletta 24 januari Infrmatinsmaterial till den extra blagsstämman publiceras på 24 januari Teckningskurs, utbytesförhållande ch antalet C-aktier sm emitteras annnseras i ett pressmeddelande 15 februari Extra blagsstämma i Cletta februari februari mars Förväntat slutförande av Transaktinen, Apprtemissinen till LEAFs aktieägare genmförs Styrelsen beslutar m Företrädesemissinen med stöd av den extra blagsstämmans bemyndigande Teckningstid för nya aktier i Företrädesemissinen Ägarstruktur Följande tabell innehåller infrmatin avseende den nuvarande ägarstrukturen i Cletta samt de förändringar i ägarstrukturen sm följer av Transaktinen ch de efterföljande Apprt- ch Företrädesemissinerna under förutsättning av gdkännande av den extra blagsstämman 27. Ägarstruktur per den 15 december 2011 Ägarens namn Andel av aktiekapitalet Andel av rösterna Malfrs Prmtr 51,9% 74,3% Övriga 48,1% 25,7% Ttalt 100,0% 100,0% Ägarstruktur per den 15 december 2011 efter genmförandet av Apprtemissinen (förväntas ske den 10 februari 2011) Ägarens namn Andel av aktiekapitalet Andel av rösterna CVC 48,4% 42,6% Nrdic Capital 36,1% 31,8% Malfrs Prmtr 8,1% 19,0% Övriga 7,5% 6,6% Ttalt 100,0% 100,0% 27 Siffrrna i tabellerna är avrundande ch summerar inte nödvändigtvis.

18 18 Ägarstruktur per den 15 december 2011 efter genmförandet av Företrädesemissinen 28 Ägarens namn Andel av aktiekapitalet Andel av rösterna Malfrs Prmtr 22,0% 39.9% CVC 33,0% 25,4% Nrdic Capital 24,6% 19,0% Övriga 20,4% 15,7% Ttalt 100,0% 100,0% Efter genmförandet av Transaktinen, ch med hänsyn tagen till effekterna av Apprt- respektive Företrädesemissinen, kmmer Clettas aktieägare att äga 42,4 prcent av aktiekapitalet i det nya Cletta ch aktieägarna i LEAF kmmer att äga 57,6 prcent efter full utspädning för Företrädesemissinen. Det exakta antalet aktier ägda av respektive part berr på de slutliga villkren för Företrädesemissinen sm kmmer att fastställas av Clettas styrelse baserat på bemyndigande från den extra blagsstämman. Andelarna av aktiekapitalet ch rösterna kmmer dck att vara förändrade avsett Företrädesemissinens villkr (under antagandet att Företrädesemissinen fulltecknas ch att garantiåtagandena inte behöver tas i anspråk). Sm ett led i Transaktinen har Malfrs Prmtr, i enlighet med Clettas blagsrdning, accepterat att stämpla m delar av sitt innehav av A-aktier till B-aktier så att dess andel av det ttala antalet röster i Cletta, efter genmförd mstämpling, mtsvarar 39,9 prcent i ett första skede ch 33,34 prcent i ett andra skede. Omstämpling till 39,9 prcent kmmer att ske medelbart efter slutförandet av Företrädesemissinen. Omstämpling till 33,34 prcent kmmer att ske när nya Cletta har uppnått en nettskuld/ebitda-multipel på en viss nivå så sm detta är definierat i låneavtalet mellan Cletta ch Svenska Handelsbanken AB (publ) ch då nya Cletta är berättigat att besluta m eller utbetala utdelning. Stöd från aktieägare Aktieägare, inklusive Malfrs Prmtr ch medlemmar av familjen Svenfelt, vilka ttalt representerar 64 prcent av aktiekapitalet ch 81 prcent av rösterna i Cletta har uttalat sitt stöd för Transaktinen. Aktieägaravtal Sm ett led i Transaktinen har Clettas största nuvarande aktieägare, Malfrs Prmtr, ingått ett aktieägaravtal med CVC, Nrdic Capital ch LEAF Hlding S.A., det hldingblag genm vilket CVC ch Nrdic Capital för närvarande äger LEAF, vilket reglerar deras ställning sm aktieägare i Cletta. Avtalet reglerar bland annat styrelsesammansättningen i Cletta. Cletta kmmer att ledas av en styrelse bestående av ni av blagsstämman utsedda ledamöter. Var ch en av Malfrs Prmtr, CVC ch Nrdic Capital kmmer, så länge sm var ch en individuellt äger aktier sm minst representerar 10 prcent av aktiekapitalet i Cletta, vara berättigade att nminera två styrelseledamöter, ch därutöver, tillsammans nminera tre berende styrelseledamöter. Ordföranden kmmer att utses bland de berende styrelseledamöterna. I syfte att likställa aktieägarnas ch nya Clettas lednings intressen har Malfrs Prmtr, CVC ch Nrdic Capital överenskmmit att använda delar av sina aktieinnehav till att skapa ett incitamentsprgram bestående av köpptiner i Cletta. Detta syftar till att rekrytera, mtivera ch behålla kvalificerade medarbetare i 28 Under antagandet att Företrädesemissinen fulltecknas ch att garantiåtaganden inte behöver tas i anspråk ch att Malfrs Prmtr stämplar m delar av sitt innehav av A-aktier till B-aktier.

19 19 ledningspsitiner. Eftersm dessa aktier tillhandahålls av de tre huvudaktieägarna, kmmer inte minritetsaktieägarna i Cletta att belastas med kstnader för incitamentsprgrammet. Lck up-arrangemang ch avtal m försäljning I enlighet med ett avtal med Svenska Handelsbanken AB (publ) har Nrdic Capital ch CVC åtagit sig att inte avyttra aktier i Cletta m en sådan avyttring skulle innebära att Nrdic Capitals respektive CVC:s aktieägande skulle sjunka till en nivå sm mtsvarar 17 respektive 23 prcent av samtliga aktier i Cletta. Denna begränsning i rätten att avyttra aktier löper ut 9 månader efter Transaktinens slutförande eller vid en sådan tidigare tidpunkt när Clettas skuldsättningsgrad är på en med banken överenskmmen nivå. Under aktieägaravtalet har Malfrs Prmtr förbundit sig att inte avyttra några aktier i Cletta under en perid m två år från slutförandet av Företrädesemissinen. Det är dck Malfrs Prmtrs avsikt att förbli en majritetsägare i Cletta på lång sikt. Under emissinsgarantiavtalet har Nrdic Capital ch CVC åtagit sig, med vissa undantag, att inte sälja aktier i Cletta under en perid m 180 dagar efter slutförandet av Företrädesemissinen. CVC ch Nrdic Capital har ingått ett avtal sm reglerar försäljning av deras aktier i Cletta för en längre tidsperid. Under denna tidsperid kmmer CVC ch Nrdic Capital att krdinera avyttringar av deras aktier i Cletta. Undantag från budplikt I samband med Apprtemissinen kmmer aktieägarna i LEAF tillfälligt att uppnå ett aktieinnehav representerande mer än 30 prcent av samtliga röster i Cletta (se tabeller under Ägarstruktur ). Dessutm kmmer Malfrs Prmtr, för närvarande med ett aktieinnehav representerande 74,3 prcent av rösterna, tillfälligt att äga aktier representerande mindre än 30 prcent av rösterna i Cletta. Dessutm kan Malfrs Prmtr, CVC ch Nrdic Capital betraktas sm närstående till följd av aktieägaravtalet dem emellan. Aktiemarknadsnämnden har beviljat Malfrs Prmtr ch LEAFs aktieägare undantag från skyldigheten att lämna ett ffentligt uppköpserbjudande i enlighet med Lagen (2006:451) m ffentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Villkr Transaktinen är villkrad av (i) att tillstånd från de relevanta knkurrensmyndigheterna erhålls ch (ii) att beslut fattas av den extra blagsstämman m att (a) gdkänna Transaktinen ch (b) besluta m Apprtemissinen samt (c) bemyndiga styrelsen att fatta beslut m Företrädesemissinen. Rådgivare Handelsbanken Capital Markets ch Cederquist har agerat rådgivare till Cletta. Sundling Wärn Partners ch White & Case har agerat rådgivare till LEAF ch dess aktieägare. Handelsbanken Capital Markets är Sle Lead Manager ch Bkrunner för Företrädesemissinen.

20 20 Pressknferens En pressknferens för jurnalister ch analytiker kmmer att hållas idag, fredagen den 16 december, kl på Summit, Grev Turegatan 30 i Stckhlm. För att delta per telefn, vänligen ring in på , pin: #. Presentatinen kmmer att hållas på svenska ch en webcast kmmer att visas på Clettas hemsida där man ckså kan se ch lyssna på knferensen i efterhand. Medieförfrågningar, vänligen kntakta: Christina Björck, Kmmunikatinschef, Cletta, Jacb Brberg, Senir Vice President Crprate Cmmunicatins, LEAF, Infrmatinen i detta pressmeddelande är sådan sm Cletta är skyldig att ffentliggöra enligt lagen m handel med finansiella instrument ch/eller lagen m värdepappersmarknaden. Infrmatinen lämnades för ffentliggörande den 16 december 2011 kl. 08:30. Om Cletta Cletta grundades 1862 ch är Nrdens äldsta knfektyrföretag. Clettas viktigaste varumärken är Kexchklad, Center, Plpp, Plly, Tarragna, Guldnugat, Bridge, Juleskum, Sprtlunch ch Extra Starka. Cletta har två prduktinsanläggningar i Sverige, en i Ljungsbr ch en i Allingsås. Clettas aktie av serie B handlas från ch med den 16 februari 2009 på NASDAQ OMX Stckhlm. Mer infrmatin m Cletta, inklusive årsredvisningen för 2010/2011, finns tillgänglig på Viktig infrmatin Infrmatinen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande m att teckna aktier i Cletta. Det prspekt rörande Företrädesemissinen sm mtalas i detta pressmeddelande ch den efterföljande nteringen av nya aktier på NASDAQ OMX Stckhlm kmmer att upprättas ch inlämnas till Finansinspektinen. Efter gdkännande ch registrering av prspektet hs Finansinspektinen kmmer prspektet att ffentliggöras ch göras tillgängligt på Clettas hemsida, med de sedvanliga begränsningar sm följer av på värdepappersmarknaden tillämpliga lagar ch regler. Distributin av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktiner i vissa jurisdiktiner ch persner sm kmmer i besittning av detta eller annan infrmatin sm mnämns häri bör infrmera sig m förekmsten av, samt iaktta, sådana restriktiner. Infrmatinen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande m att sälja aktier eller en uppmaning m att köpa aktier, ch det ska inte heller i någn jurisdiktin förekmma försäljning av blagets värdepapper. Infrmatinen i detta pressmeddelande knstituerar inte, eller utgör en del av, ett erbjudande eller uppmaning m att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper mnämnda häri har inte ch kmmer inte att registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act f 1933 ("Securities Act") ch får inte erbjudas eller säljas i USA förutm i enlighet med undantag från registreringskraven i Securities Act. Det kmmer inte att genmföras ett publikt erbjudande av de aktuella värdepappren i USA. Kpir av detta pressmeddelande får inte distribueras eller vidarebefrdras, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, inm eller till USA, Australien, Kanada, Hng Kng eller Japan.

Carnegie Holding AB. (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stockholm) Moderbolag till Carnegie Investment Bank AB (publ) och Carnegie Fonder AB

Carnegie Holding AB. (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stockholm) Moderbolag till Carnegie Investment Bank AB (publ) och Carnegie Fonder AB Carnegie Hlding AB (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stckhlm) Mderblag till Carnegie Investment Bank AB (publ) ch Carnegie Fnder AB Delårsrapprt 1 januari 30 juni 2011 Delårsrapprt 1 januari 30 juni

Läs mer

Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas. 16 december 2011

Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas. 16 december 2011 Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas 16 december 2011 Presentatörer Olof Svenfelt Lennart Bylock Bengt Baron Ordförande i Cloetta Styrelseledamot i Malfors Promotor, Cloettas nuvarande

Läs mer

Uttalande från styrelsen för Caperio Holding med anledning av Advanias offentliga kontanterbjudande

Uttalande från styrelsen för Caperio Holding med anledning av Advanias offentliga kontanterbjudande Pressmeddelande 27 april 2017 Uttalande från styrelsen för Caperi Hlding med anledning av Advanias ffentliga kntanterbjudande De berende styrelseledamöterna 1 för Caperi Hlding rekmmenderar enhälligt aktieägarna

Läs mer

ABCIB Holding AB. Delårsrapport

ABCIB Holding AB. Delårsrapport ABCIB Hlding AB (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stckhlm) Mderblag till Carnegie Investment Bank AB (publ) ch Carnegie Fnder AB Delårsrapprt 1 januari 30 september 2010 Med anledning av förändringar

Läs mer

Telia och Sonera går samman Skapar nytt ledande nordiskt telekommunikationsföretag

Telia och Sonera går samman Skapar nytt ledande nordiskt telekommunikationsföretag Detta pressmeddelande får inte distribueras till eller publiceras i USA, Kanada, Australien eller Japan. Pressmeddelandet är en översättning från det engelska riginalet. Pressmeddelande 26 mars 2002 Telia

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

Arise genomför en fullt understödd företrädesemission av konvertibler för att offensivt utveckla sin position samt stärka sin finansiella flexibilitet

Arise genomför en fullt understödd företrädesemission av konvertibler för att offensivt utveckla sin position samt stärka sin finansiella flexibilitet EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION

Läs mer

FastPartner genomför företrädesemission av stamaktier om cirka 770 MSEK

FastPartner genomför företrädesemission av stamaktier om cirka 770 MSEK Stckhlm 27 ktber 2016 FastPartner genmför företrädesemissin av stamaktier m cirka 770 MSEK Styrelsen för FastPartner AB (publ) ( FastPartner eller Blaget ) har beslutat att genmföra en nyemissin av stamaktier

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 FÖRSTA KVARTALET Nettmsättningen uppgick till 82,3 (0,4) MSEK Kncernens resultat före avskrivningar var 9,3 (-14,9) MSEK Resultat per aktie var 0,06 (-0,42) SEK Likvida

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 FÖRSTA KVARTALET Nettmsättningen uppgick till 0,4 (6,4) MSEK Kncernens resultat var -15,3 (-13,4) MSEK Resultat per aktie var -0,02 (-0,02) SEK Kassaflödet från den löpande

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Prtkll fört vid årsstämma med aktieägarna i Pract IT Grup AB (publ), rg nr 556494-3446, den 5 april 2006 i Kista Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier ch röster för envar

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Information om samgåendet mellan Cloetta och LEAF inför extra bolagsstämma i Cloetta den 15 februari 2012

Information om samgåendet mellan Cloetta och LEAF inför extra bolagsstämma i Cloetta den 15 februari 2012 Information om samgåendet mellan Cloetta och LEAF inför extra bolagsstämma i Cloetta den 15 februari 2012 Detta informationsmaterial utgör inte ett prospekt utan är enbart ett informationsmaterial till

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Hexatronic Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare och vissa

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:26 2011-10-09 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-10-12.

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TURBO LONG

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TURBO LONG VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TURBO LONG Hur ska jag använda detta dkument? Detta dkument förser dig med infrmatin m väsentliga egenskaper ch risker för en investering i Certifikat Turb Lng

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012) LTV 2012 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 3 maj 2012 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:26 2013-05-10 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid Frågr ch svar TLV:s mprövning av subventin för läkemedel sm innehåller lsartan eller kmbinatinen lsartan ch hydrklrtiazid Offentliggörs 9 mars 2011 TLV:s utredning ch beslut m läkemedel sm innehåller lsartan

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:01 2014-01-04 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2014-01-21.

Läs mer

1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Intrum Justitia AB (publ), org. nr 556607-7581, den 14 december 2016 kl. 10.00 i Stockholm 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET Nettmsättningen uppgick till 139,3 (82,3) MSEK vilket mtsvarar en ökning med 69,3%. Tillväxten drevs i huvudsak av förvärv EBITDA uppgick till 43,7 (9,3)

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:19 2016-07-02 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2016-07-05.

Läs mer

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen SSAB offentliggör villkoren för SSAB AB (publ) ( SSAB eller Bolaget ) offentliggjorde den 22 april 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande av den extra bolagsstämman den 27

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014 Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014 Punkt 16 av årsstämmans dagordning Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett aktiebaserat, långsiktigt incitamentsprogram för 2014 (LTIP 2014),

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

\i ARLANDABANAN. Arlandabanan Infrastructure AB ')J INFRASTRUCTURE. Delårsrapport januari- juni 2014

\i ARLANDABANAN. Arlandabanan Infrastructure AB ')J INFRASTRUCTURE. Delårsrapport januari- juni 2014 \i ARLANDABANAN ')J INFRASTRUCTURE Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapprt januari- juni Arlandabanan lnfrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett

Läs mer

1. Anteckna era produktionsinriktningar och bruttoinkomsterna från dem för 2011.

1. Anteckna era produktionsinriktningar och bruttoinkomsterna från dem för 2011. Basuppgifter m företaget 1. Anteckna era prduktinsinriktningar ch bruttinkmsterna från dem för 2011. 1. 2. 3. 4. 2. Om ni bedriver växtdling eller vattendling, ange vilka växt- eller djurarter det rör

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Riktlinjer och rekommendationer Riktlinjer för periodisk information som kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma

Riktlinjer och rekommendationer Riktlinjer för periodisk information som kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma Riktlinjer ch rekmmendatiner Riktlinjer för peridisk infrmatin sm kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma 23/06/15 ESMA/2015/609 Innehållsförteckning 1 Omfattning... 3 2 Definitiner... 3 3 Syftet

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB

Arlandabanan Infrastructure AB \-, ARLANDABANAN ')J INFRASTRUCTURE Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapprt januari- juni Arlandabanan lnfrastructure AB Org nr 556481-2385 2(5) FÖRETAGET OCH VERKSAMBETEN Arlandabanan Infrastructure

Läs mer

KONECRANES FÖRVÄRV AV MHPS-VERKSAMHETEN / FRÅGOR OCH SVAR FÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KONECRANES FÖRVÄRV AV MHPS-VERKSAMHETEN / FRÅGOR OCH SVAR FÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA KONECRANES FÖRVÄRV AV MHPS-VERKSAMHETEN / FRÅGOR OCH SVAR FÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA Punkt 6 på föredragningslistan Allmänt - Vilken är Knecranes styrelses rekmmendatin gällande punkt 6 på föredragningslistan?

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:29 2013-06-12 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-06-18.

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning 1 LTV 2009 I KORTHET Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 22 april 2009 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda,

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:38 2013-09-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-10-04.

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Publicerar resultatet av årsstämman 2016

Publicerar resultatet av årsstämman 2016 Publicerar resultatet av årsstämman 2016 Malmö, 19 april 2016 - Mbile Lyalty (AktieTrget "MOBI"), utvecklar ch säljer abnnemangsbaserad annnsering främst riktad mt lkala ch reginala företag, publicerar

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Valberedningens för Eniro AB (publ) förslag till beslut om inrättande av två incitamentsprogram (Teckningsoptionsprogram 2016 A respektive B) för styrelsens ledamöter och ledande befattningshavare, genom

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012

EXTRA BOLAGSSTÄMMA Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012 EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2012 Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012 ANFÖRANDE AV PER LINDBERG BAKGRUND TILL SAMGÅENDET MED KORSNÄS Samgåendet är ett led i Billeruds strategi att bli ett förpackningsmaterialföretag

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:19 2009-10-16 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2009-10-22.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007 7. AKTIEBONUSPROGRAM 2007 Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer