KONECRANES FÖRVÄRV AV MHPS-VERKSAMHETEN / FRÅGOR OCH SVAR FÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONECRANES FÖRVÄRV AV MHPS-VERKSAMHETEN / FRÅGOR OCH SVAR FÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA"

Transkript

1 KONECRANES FÖRVÄRV AV MHPS-VERKSAMHETEN / FRÅGOR OCH SVAR FÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA Punkt 6 på föredragningslistan Allmänt - Vilken är Knecranes styrelses rekmmendatin gällande punkt 6 på föredragningslistan? Knecranes styrelse har nggrant övervägt villkren för förvärvet av Terex MHPS-verksamhet ("Förvärvet") ch har enhälligt gdkänt avtalet m köp av aktier ch tillgångar mellan Knecranes ch Terex den 16 maj 2016 ("Avtalet m köp av aktier ch tillgångar") ch beslutit att punkt 6 på föredragningslistan ska behandlas på Knecranes extra blagstämma. Knecranes styrelse rekmmenderar enhälligt att aktieägarna röstar för punkt 6 på föredragningslistan. - Varför är beslutsförslagen sammanförda ch inte presenterade sm skilda punkter med skilda mröstningar? Underpunkterna (i) ch (ii) i punkt 6 på föredragningslistan är båda nödvändiga för slutförandet av Förvärvet ch vi kmmer inte att kunna frtskrida med Förvärvet utan att bägge underpunkterna gdkänns. Vi har därför kmmit överens med Terex m att dessa presenteras under en ch samma punkt. - I praktiken mbeds aktieägarna att rösta för Förvärvet. Vad är de förväntade fördelarna med Förvärvet? Förvärvet kmmer att förbättra Knecranes ställning sm en fkuserad glbal ledare på marknaden för industrikranar ch hamnlösningar. Knecranes kmmer att uppnå betydande tillväxtmöjligheter inm serviceverksamheten samt erhålla en kritisk strlek för ytterligare teknisk utveckling. Knecranes nyligen genmförda investeringar i infrastruktur ch ptimering av det glbala ftavtrycket förväntas ge betydande avkastning. Förvärvet kmmer att möjliggöra avsevärda industriella ch perativa synergier uppskattade till 140 MEUR per år på EBIT nivå inm tre år från slutförandet av Förvärvet. - Kmmer Förvärvet att slutföras i början av 2017 så sm meddelats? Ja. Vi har nu erhållit gdkännanden från Eurpeiska kmmissinen ch USA:s knkurrensmyndighet. Eurpeiska kmmissinens gdkännande är villkrat så att Knecranes måste avyttra verksamheten STAHL CraneSystems. Knecranes ch Terex får inte slutföra Förvärvet förrän Eurpeiska kmmissinen gdkänt köparen (eller köparna) av verksamheten STAHL CraneSystems. Knecranes ch Terex samarbetar intimt med knkurrensmyndigheterna i övriga relevanta jurisdiktiner för att erhålla deras gdkännanden så att Förvärvet kan slutföras planenligt i början av Hur kmmer avyttringen av verksamheten STAHL CraneSystems att påverka Förvärvets synergier ch industriella lgik? Vad är avyttringens eknmiska knsekvenser? 1/9

2 Avyttringen av STAHL CraneSystems, sm är en fristående verksamhet ch således relativt kmplicerad att avskilja, kmmer inte att påverka den industriella lgiken bakm Förvärvet. Målet att nå perativa synergier på 140 MEUR per år inm tre år från slutförandet av Förvärvet förblir väsentligen förändrat. STAHL CraneSystems externa msättning under 2015 uppgick till 145 MEUR ch företaget har cirka 700 anställda. STAHL CraneSystems pr frma EBITDA sm ett självständigt blag skulle ha uppgått till ungefär 30 MEUR under Knecranes kmmer att använda intäkterna från avyttringen av STAHL CraneSystems till att amrtera lån sm hänför sig till Förvärvet. - Vad sker ifall en tredje part skulle förvärva Terex helt eller delvis? Ifall en tredje part förvärvar femti prcent (50 %) eller mer av Terex utestående värdepapper med rösträtt har vi rätt att kräva att alla aktier i Knecranes sm Terex (ch dess dtterblag) äger ska säljas, fördelas mellan eller på annat sätt överlåtas till Terex aktieägare ch mvandlas till A-aktier innan eller samtidigt sm kntrllförändringen sker. Detta för att undvika att någn annan enskild part än Terex får kntrll över B-aktierna. Ifall en kntrllförändring i Terex äger rum förlrar B-aktierna dessutm sin rösträtt ch Terex förlrar sin rätt att utse styrelsemedlemmar i Knecranes. - Vissa av Terex rättigheter kmmer enligt den föreslagna blagsrdningen att upphöra vid en kntrllförändring i Terex. Vad innebär detta? Enligt den föreslagna blagsrdningen innebär en kntrllförändring i Terex ett (i) förvärv av Terex aktiekapital sm direkt eller indirekt skulle resultera i att en eller flera persner skulle äga mer än femti prcent (50 %) av Terex utestående värdepapper med rösträtt, (ii) försäljning eller annan dispsitin av alla eller väsentligen alla Terex ch dess dtterblags tillgångar, eller (iii) antagandet av en plan gällande likvidatin eller upplösning av Terex. Se föregående fråga beträffande följderna av en sådan kntrllförändring. - Trr ni att Förvärvet eller avyttringen av verksamheten STAHL CraneSystems kmmer att påverka er finansiella styrning för 2016? Nej, eftersm slutförandet av Förvärvet eller avyttringen inte förväntas ske under år Ni har publicerat preliminär ch reviderad finansiell infrmatin m MHPS för det finansiella året Har ni en uppdaterad versin av dessa siffrr? Knecranes har erhållit viss finansiell infrmatin från Terex gällande MHPS verksamheten, den presenteras i tabellen nedan. Justerad EBIT ch justerad EBITDA innehåller allmänna kstnader för Knecranes-kncernen. MUSD januari-juni 2016 januari-juni 2015 januaridecember /9

3 Omsättning 1 644,6 735, ,4 EBIT 2-3,9-2,9 26,9 Kncernens allmänna kstnader läggs till igen 3 11,9 15,4 28,5 Justerad EBIT 8,0 12,5 55,4 Nedskrivningar & amrteringar 22,4 28,1 55,9 Justerad EBITDA 30,4 40,6 111,3 Justerad EBITDA sm använts för värderingsändamål 4 34,7 42,0 118,9 - Hur uppkmmer synergifördelarna m 140 MEUR per år? Målet på 140 MEUR per år är huvudsakligen baserat på kstnadssynergier. Överlag kmmer synergierna från upphandling, inklusive ptimering av leveranskedjan, in- ch utlkalisering samt effektivering inm frakt ch lgistik. Ett annat viktigt bidrag till synergierna skapas genm verksamheten, inklusive tillverkningens ftavtryck ch kapacitetsutnyttjande. En tredje synergikälla är försäljnings- ch administratinskstnader ch allmänna kstnader, inklusive större effektivering av dessa kstnader, knslidering ch uppbyggnad av datasystem samt ptimering av FU. Därutöver förväntas dynamiska synergier hänförliga till nya möjligheter i glbal serviceverksamhet att leda till betydande avkastningstillväxt. - Kmmer persnalen att påverkas? Uppskattningsvis kmmer det att finnas en viss överlappning mellan vissa funktiner inm rganisatinen. Även m vissa persnalnedskärningar på krt sikt är sannlika, måste de bedömas vid planeringen av integratinen. Det slutliga målet med transaktinen är att skapa tillväxt ch i samband med detta nya arbetstillfällen. - Hur mycket röster krävs för att gdkänna förslagen i denna punkt på föredragningslistan? Såväl ändringen av blagsrdningen sm bemyndigandet för aktieemissin kräver att förslaget understöds av en kvalificerad majritet, det vill säga minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna ch de vid den extra blagsstämman företrädda aktierna. 1 Inkluderar msättning från MHPS till andra knsliderade segment inm Terex. 2 MHPS EBIT utan mstruktureringskstnader ch nedskrivningar. 3 Terex-kncernens allmänna kstnader minus beräknade allmänna kstnader för Knecranes-kncernen. 4 Skillnaden mellan justerad EBITDA sm använts för värderingsändamål ch justerad EBITDA är hänförlig till delningen av resultatet för det till 50 % ägda Singapre-baserade blaget, aktierelaterade ersättningar, innehav utan bestämmande inflytande ch förändringar i vissa avsättningar. 3/9

4 - Vad sker ifall Knecranes aktieägare inte gdkänner förslagen i denna punkt på föredragningslistan? Ifall Knecranes aktieägare inte gdkänner ändringen av Knecranes blagsrdning eller bemyndigar emissin av B-aktier i enlighet med förslaget i denna punkt på föredragningslistan kmmer vi inte att kunna genmföra Förvärvet. I detta fall förpliktas vi betala Terex transaktinskstnader till ett belpp m högst 20 MUSD. - Vilka tilläggsvillkr måste uppfyllas innan Förvärvet kan slutföras? Vår ch Terex skyldighet att slutföra Förvärvet är berende av ett antal villkr sm anges i Avtalet m köp av aktier ch tillgångar. Dessa innefattar erhållandet av gdkännande från Knecranes aktieägare ch nödvändiga myndighetsgdkännanden, inklusive knkurrensmyndigheternas gdkännanden i diverse jurisdiktiner. Vi har nyligen tillkännagivit att vi erhållit gdkännanden från Eurpeiska kmmissinen ch USA:s knkurrensmyndighet. Gdkännandet från Eurpeiska kmmissinen är villkrat så att Knecranes måste avyttra verksamheten STAHL CraneSystems. Knecranes ch Terex får inte slutföra Förvärvet innan Eurpeiska kmmissinen gdkänt köparen (eller köparna) av verksamheten STAHL CraneSystems. Knecranes ch Terex samarbetar intimt med knkurrensmyndigheter i övriga relevanta jurisdiktiner för att erhålla deras gdkännanden så att Förvärvet kan slutföras planenligt i början av Blagsrdning - Vilka ändringar föreslås till den gällande blagsrdningen? Det föreslagna ändringarna är nödvändiga för att möjliggöra Förvärvet ch betalningen av det aktievederlag sm överenskmmits med Terex. Ändringarna av blagsrdningen mfattar bland annat skapandet av ett nytt aktieslag sm består av B-aktier sm ska emitteras till Terex i samband med slutförandet av Förvärvet. B-aktierna skulle medföra samma eknmiska rättigheter sm Knecranes stamaktier men vara föremål för röst- samt överlåtelsebegränsningar. De skulle medföra en rätt för Terex att välja högst två medlemmar till Knecranes styrelse så länge Terex eller dess kncernblags aktieinnehav i Knecranes överstiger vissa specificerade gränsvärden. Så länge Terex eller någt av dess kncernblag äger B-aktier kmmer varje ändring av blagsrdningen avseende B-aktier att kräva Terex samtycke. För en mera detaljerad jämförelse mellan den gällande ch den föreslagna blagsrdningen, se jämförelsedkumentet 'Ändringar till blagsrdning' sm finns tillgängligt på vår hemsida ( agsrdning.pdf). - Vilka röstbegränsningar gäller för de nya B-aktierna? De nya B-aktierna medför i likhet med A-aktierna en röst per aktie vid de flesta röstningstillfällen. Däremt medför B-aktierna ingen rösträtt i följande ärenden: 4/9

5 (A) val eller avsättning av andra styrelsemedlemmar än de högst två styrelsemedlemmar sm Terex utnämnt på basis av sin särskilda rätt; (B) en ökning eller minskning av styrelsens strlek till den största möjliga strleken enligt blagsrdningen, för tillfället ti (10) medlemmar; (C) ersättning till styrelsemedlemmar; (D) beviljande av ansvarsfrihet för de högst två styrelsemedlemmar sm Terex utnämnt; (E) Knecranes emissin av aktier där företrädesrätt finns för Terexkncernen enligt den finska aktieblagslagen; ch (F) gdkännandet av Terexkncernens överlåtelser av Knecranes aktier sm mtsvarar minst fem prcent (5 %) av de vid denna tidpunkt utestående aktierna i blaget i enlighet med blagsrdningen (beskriven nedan). Vidare skulle de nya B-aktierna förlra sin rösträtt i följande situatiner: (i) ifall en kntrllförändring i Terex äger rum, eller (ii) Terexkncernen upphör att äga majriteten av B-aktierna till följd av att en enhet sm äger B-aktier upphör att tillhöra Terexkncernen ch denna situatin inte åtgärdas genm att överföra sådana aktier tillbaka till Terexkncernen. Det vill säga exempelvis ifall Terex till en tredje part skulle sälja ett dtterblag sm äger en betydande del av B- aktierna. Dessutm ska alla A-aktier sm Terex eller dess dtterblag eventuellt förvärvar mvandlas till B-aktier. Således gäller samma röst- ch överlåtelsebegränsningar sm gäller för aktierna sm Terex erhåller i samband med Förvärvet även senare aktier i Knecranes. - Hur ch när kan de nya B-aktierna mvandlas till A-aktier ch/eller säljas eller på annat sätt överlåtas av Terex? Terex ch dess dtterblag får inte överlåta B-aktierna till parter sm inte tillhör Terexkncernen, det vill säga Terex kan överlåta B-aktierna till sina dtterblag men inte till tredje parter, med undantag för vad sm anges nedan. Överlåtelsebegränsningarna ingår i aktieägaravtalet sm kmmer att ingås mellan Knecranes ch Terex ch bekräftas av samtyckesklausulen i blagsrdningen, enligt vilken Knecranes styrelses gdkännande krävs för överlåtelse av B-aktier. I vissa situatiner kan B-aktierna mvandlas till A-aktier ch därefter överlåtas till en tredje part. Dessa situatiner beskrivs nedan: B-aktierna kan mvandlas till A-aktier i situatiner där Terex skulle sälja, utdela eller på annat vis till sina aktieägare överföra alla eller väsentligen alla de aktier sm Terexkncernen äger i Knecranes. En sådan tillåten överlåtelse ch mvandling är möjlig endast m den görs till persner sm äger aktier i Terex innan en kntrllförändring i Terex skett. Detta innebär att det inte är möjligt för Terex att mvandla B- aktier till A-aktier ch överlåta dem till en part sm har förvärvat kntrll i Terex. B-aktier kan även mvandlas till A-aktier ifall de överlåts till en part sm enligt Terex vetskap inte äger mer än tre (3) prcent av alla aktier i Knecranes efter en sådan överlåtelse. Denna bestämmelse tillåter Terex att sälja eller överlåta aktierna till tredje parter så länge aktieägandet förblir utspritt efter en sådan överlåtelse. 5/9

6 B-aktierna kan även mvandlas till A-aktier ch därefter överlåtas ifall en kntrllförändring i Knecranes äger rum, till exempel till följd av ett ffentligt köpeanbud gällande samtliga aktier i Knecranes. B-aktier kan även mvandlas till A-aktier ch därefter överlåtas med stöd av Knecranes styrelses gdkännande (varvid de av Terex utnämnda medlemmarna inte får delta i beslutsfattandet). Knecranes blagstämma kan dessutm utan styrelsens gdkännande gdkänna en mvandling ch överlåtelse där aktierna mtsvarar minst fem (5) prcent av alla aktier (A ch B) i Knecranes. B-aktierna medför ingen rösträtt vid behandlingen av en sådan ansökan. B-aktierna kan även mvandlas till A-aktier ifall den sammanlagda mängden B-aktier utgör mindre än fem (5) prcent av alla aktier i Knecranes. Denna bestämmelse möjliggör eliminering av B-aktier ifall deras andel av den ttala mängden aktier har blivit liten ch deras existens därigenm mtiverad. - Kmmer Terex att kunna kntrllera styrelsen i framtiden? Nej. Terex har rätt att utnämna upp till två av de högst ti medlemmarna i styrelsen så länge Terex eller dess kncernblags aktieinnehav i Knecranes överstiger vissa specificerade gränsvärden. Terex kmmer inte att ha rösträtt vid val av de övriga styrelsemedlemmarna. - Berättigar B-aktierna till utdelning av dividend åt Terex? B-aktierna medför samma eknmiska rättigheter sm A-aktierna ch därmed samma rätt till framtida dividend sm A-aktierna. - Kmmer Knecranes dividendplitik att ändra till följd av Förvärvet? I aktieägaravtalet sm Terex ch Knecranes kmmer att ingå vid slutförandet av Förvärvet har Knecranes kmmit överens m att skäligen göra sitt bästa för att upprätthålla en utdelning till aktieägare i linje med tidigare praxis ch att skapa ch ffentliggöra en dividendplitik med en årlig minimidividend m minst femti prcent (50 %) av kncernens nettvinst. Detta bör vara förenligt med den finska aktieblagslagen (inklusive aktieägarnas gdkännande), styrelsens ansvar samt Knecranes kredit- ch låneavtal. - Varför föreslår ni ändringar till bestämmelsen gällande blagets revisr? De föreslagna ändringarna gällande blagets revisr är endast av teknisk natur. Vi föreslår att terminlgin gällande revisrns behörighet uppdateras med anledning av den nyligen ändrade revisinslagen i Finland ch överföringen av revisinstillsynen från Centralhandelskammaren till Patent- ch registerstyrelsen. De kvalifikatiner sm krävs av blagets revisr kmmer innehållsmässigt att förbli desamma. Dessutm föreslår vi att blagsrdningen ändras så att blagets revisr årligen väljs vid den rdinarie blagsstämman istället för att revisrn innehar sin pst tillsvidare. I praktiken har vi valt revisrn vid varje rdinarie blagstämma. 6/9

7 - Begränsar den föreslagna samtyckesklausulen min rätt att överlåta mina A-aktier? Nej. Samtyckesklausulen gäller endast B-aktier ch de föreslagna ändringarna i blagsrdningen innehåller inga begränsningar för de rättigheter sm A- aktierna medför. - Kmmer Terex att ha veträtt över blagsrdningen i framtiden? Så länge Terex eller någt av dess kncernblag äger B-aktier kmmer sådana ändringar av blagsrdningen sm gäller B-aktierna att kräva Terex samtycke. Terex kmmer därmed att ha veträtt gällande framtida ändringar av sådana punkter i blagsrdningen ch kmmer ckså att kunna rösta gällande andra ändringar av blagsrdningen. Bemyndigande för aktieemissin - Varför föreslår ni bemyndigandet för aktieemissin ch vad baseras antalet aktier på? Vi föreslår att bemyndigandet för aktieemissin ges för att kunna emittera B- aktier till Terex eller dess utsedda dtterblag sm betalning för det aktievederlag sm vi kmmit överens m att erlägga till Terex i Förvärvet. Det största antalet aktier sm kan emitteras på basis av bemyndigandet är baserat på det aktievederlag sm vi högst kan kmma att betala till Terex i Förvärvet, berende på vissa prisjusteringar sm bestäms enligt MHPS-verksamhetens resultat för år Varför föreslår ni att bemyndigandet för aktieemissin är i kraft till ch med den 31 december 2017? För att ha en tillräcklig "buffert" i förhållande till tidpunkten för slutförandet av Förvärvet, ifall väntade förseningar skulle uppstå. - Kan bemyndigandet användas för andra transaktiner eller ptinsplaner? Nej. Det föreslagna bemyndigandet för aktieemissin kan användas för att emittera B-aktier åt Terex eller dess utsedda dtterblag sm betalning för aktievederlaget, inklusive ett eventuellt tilläggsaktievederlag, sm Knecranes ska erlägga i Förvärvet. Det kan inte användas för någt annat syfte eller för någt nytt eller existerande aktiebaserat incitamentprgram. - Ni har frtfarande utnyttjade bemyndiganden för aktieemissin från den rdinarie blagstämman den 23 mars Vad planerar ni att göra med dessa? Styrelsen innehar ett allmänt bemyndigande att besluta m aktieemissin av högst 6 miljner nya aktier ch 6 miljner egna aktier samt ett separat bemyndigande att besluta m emissin av aktier åt deltagarna i persnalens aktiesparprgram, beviljade vid den rdinarie blagstämman den 23 mars Dessa bemyndiganden är i enlighet med vår tidigare praxis ch är förenliga med finsk marknadssed ch vi ser ingen anledning till att återkalla dessa bemyndiganden i samband med Förvärvet. Enligt den finska aktieblagslagen ska det finnas vägande eknmiska skäl för att avvika från 7/9

8 Punkt 7 på föredragningslistan aktieägarnas företrädesrätt ch vi har använt dessa allmänna bemyndiganden ytterst sparsamt under de senaste åren. - Det föreslagna årsarvdet till styrelsemedlemmarna ökar med 33,33 % för rdförande, 49,25 % för vice rdförande ch med 66,67 % för övriga styrelsemedlemmar. Varför föreslår ni en höjning av styrelsens arvden? Nminerings- ch kmpensatinskmmittén föreslår att årsarvdena sm betalas till styrelsen ska höjas från ch med slutförandet av Förvärvet. Efter Förvärvet kmmer vi att vara ett betydligt större blag vilket innebär att styrelsen kmmer att ha ett utökat ansvar. Nminerings- ch kmpensatinskmmittén har jämfört nivån på arvdena i jämförbara finska ch internatinella blag av mtsvarande strlek ch anser att den föreslagna ökningen av styrelsens arvden är i linje med praxisen på marknaden ch nödvändig för att säkerställa vår frtsatta möjlighet att kunna få ch behålla styrelsemedlemmar med tillräcklig expertis ch erfarenhet. - Hur många röster krävs för att gdkänna förslagen i denna punkt på föredragningslistan? Gdkännande av förslaget kräver understöd av mer än hälften (50 %) av de avgivna rösterna vid den extra blagsstämman. Punkt 8 på föredragningslistan - Varför föreslår ni en ökning av antalet styrelsemedlemmar ch varför är de föreslagna ökningarna från sex till åtta ch från åtta till ti styrelsemedlemmar sammanförda ch inte presenterade sm skilda punkter med skilda mröstningar? Nminerings- ch kmpensatinskmmittén anser det vara viktigt att öka andelen berende styrelsemedlemmar i samband med denna extra blagstämma. Ifall de ändringar av blagsrdningen sm föreslås i punkt 6 på föredragningslistan gdkänns kmmer Terex att ha rätt att utnämna två styrelsemedlemmar efter Förvärvet. Den senare ökningen av antalet styrelseplatser från åtta till ti är en teknisk ändring sm föreslås för att möjliggöra att två styrelsemedlemmar utnämns av Terex utan att någn av de nuvarande styrelsemedlemmarna ska behöva avgå. - Hur många röster krävs för att förslaget i denna punkt på föredragningslistan ska gdkännas? Gdkännande av förslaget kräver understöd av mer än hälften (50 %) av de avgivna rösterna vid den extra blagstämman. Punkt 9 på föredragningslistan - Vem föreslår ni att väljs sm nya styrelsemedlemmar? 8/9

9 Vänligen se vårt börsmeddelande m nminerings- ch kmpensatinskmmitténs förslag gällande denna punkt på föredragningslistan. Börsmeddelandet finns tillgängligt på - Hur många röster krävs för att förslagen i denna punkt på föredragningslistan ska gdkännas? I ett val väljs den persn sm fått flest röster. I praktiken väljs styrelsemedlemmar i regel genm röstning antingen för eller emt en lista på föreslagna kandidater. I sådant fall krävs för gdkännande av förslaget att det understöds av mer än hälften (50 %) av de avgivna rösterna vid den extra blagsstämman. 9/9

Uttalande från styrelsen för Caperio Holding med anledning av Advanias offentliga kontanterbjudande

Uttalande från styrelsen för Caperio Holding med anledning av Advanias offentliga kontanterbjudande Pressmeddelande 27 april 2017 Uttalande från styrelsen för Caperi Hlding med anledning av Advanias ffentliga kntanterbjudande De berende styrelseledamöterna 1 för Caperi Hlding rekmmenderar enhälligt aktieägarna

Läs mer

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Prtkll fört vid årsstämma med aktieägarna i Pract IT Grup AB (publ), rg nr 556494-3446, den 5 april 2006 i Kista Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier ch röster för envar

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 FÖRSTA KVARTALET Nettmsättningen uppgick till 82,3 (0,4) MSEK Kncernens resultat före avskrivningar var 9,3 (-14,9) MSEK Resultat per aktie var 0,06 (-0,42) SEK Likvida

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.blagsverket.se Nyregistrering 816 Aktieblag 1 (7) Fyll i blanketten på din datr eller texta tydligt. Underteckna blanketten ch skicka in den i riginal. Skicka till: Blagsverket

Läs mer

Arise genomför en fullt understödd företrädesemission av konvertibler för att offensivt utveckla sin position samt stärka sin finansiella flexibilitet

Arise genomför en fullt understödd företrädesemission av konvertibler för att offensivt utveckla sin position samt stärka sin finansiella flexibilitet EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION

Läs mer

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15 ' GJ ~""y SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. '- TRANAs KOMMUN 2015 11 02 Sida 16 (36)." KOMMUNSTRYRELSENS AU 246 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning Kansli- ch persnalchef Maria Ejhed

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Telia och Sonera går samman Skapar nytt ledande nordiskt telekommunikationsföretag

Telia och Sonera går samman Skapar nytt ledande nordiskt telekommunikationsföretag Detta pressmeddelande får inte distribueras till eller publiceras i USA, Kanada, Australien eller Japan. Pressmeddelandet är en översättning från det engelska riginalet. Pressmeddelande 26 mars 2002 Telia

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

FastPartner genomför företrädesemission av stamaktier om cirka 770 MSEK

FastPartner genomför företrädesemission av stamaktier om cirka 770 MSEK Stckhlm 27 ktber 2016 FastPartner genmför företrädesemissin av stamaktier m cirka 770 MSEK Styrelsen för FastPartner AB (publ) ( FastPartner eller Blaget ) har beslutat att genmföra en nyemissin av stamaktier

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET Nettmsättningen uppgick till 139,3 (82,3) MSEK vilket mtsvarar en ökning med 69,3%. Tillväxten drevs i huvudsak av förvärv EBITDA uppgick till 43,7 (9,3)

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Carnegie Holding AB. (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stockholm) Moderbolag till Carnegie Investment Bank AB (publ) och Carnegie Fonder AB

Carnegie Holding AB. (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stockholm) Moderbolag till Carnegie Investment Bank AB (publ) och Carnegie Fonder AB Carnegie Hlding AB (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stckhlm) Mderblag till Carnegie Investment Bank AB (publ) ch Carnegie Fnder AB Delårsrapprt 1 januari 30 juni 2011 Delårsrapprt 1 januari 30 juni

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 FÖRSTA KVARTALET Nettmsättningen uppgick till 0,4 (6,4) MSEK Kncernens resultat var -15,3 (-13,4) MSEK Resultat per aktie var -0,02 (-0,02) SEK Kassaflödet från den löpande

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Riktlinjer och rekommendationer Riktlinjer för periodisk information som kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma

Riktlinjer och rekommendationer Riktlinjer för periodisk information som kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma Riktlinjer ch rekmmendatiner Riktlinjer för peridisk infrmatin sm kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma 23/06/15 ESMA/2015/609 Innehållsförteckning 1 Omfattning... 3 2 Definitiner... 3 3 Syftet

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

INFÖRANDE AV AKTIEBASERAT INCITAMENTSPROGRAM

INFÖRANDE AV AKTIEBASERAT INCITAMENTSPROGRAM STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV AKTIEBASERAT INCITAMENTSPROGRAM, BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM RIKTADE FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER SAMT BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT

Läs mer

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma har 20.03.1998 (vissa villkor ändrade 18.03.1999 och 16.03.2000) beslutat om en emission av optionsrätter enligt följande

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet Stadgar för Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben utan persnlig ansvarighet 1. Namn ch ändamål Denna förening, vars namn är Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben u.p.a., har till föremål att för sina medlemmars

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Den 29 januari 2015 klckan 9.30-11.30 på Radissn Blu Sky City Arlanda. 1. Mötet öppnades av föreningens rdförande Karin Rnander. 2. Till mötesrdförande valdes Karin Rnander.

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER E+ YiA Spimus LIITE III_KA105_rahitus- ja spimussäännöt_sv.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Måndagen den 19 augusti 2013 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Läs mer

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen.

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen. Svensk Förening för Klinisk Immunlgi ch Transfusinsmedicin Uppgift ch rganisatin 1 Svensk förening för klinisk immunlgi ch transfusinsmedicin är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för klinisk

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2016

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2016 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2016 PERIODEN OCH TREDJE KVARTALET Nettmsättningen uppgick till 250,8 (11,7) MSEK, varav tredje kvartalet 85,2 (9,4) MSEK Kncernens resultat före avskrivningar var 22,8

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012) LTV 2012 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 3 maj 2012 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

ABCIB Holding AB. Delårsrapport

ABCIB Holding AB. Delårsrapport ABCIB Hlding AB (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stckhlm) Mderblag till Carnegie Investment Bank AB (publ) ch Carnegie Fnder AB Delårsrapprt 1 januari 30 september 2010 Med anledning av förändringar

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM Antagna vid församlingsbildningen 1990-03-31 Ändrade vid: årsmöte 2001-02-17 extra årsmöte 2001-05-13 årsmöte 2012-03-24 (bekräftat på församlingsmöte 2012-06-10) församlingsmöte

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) 19 JULI 2013 PRESS RELEASE Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 19 augusti 2013 kl. 10.00 på bolagets

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TURBO LONG

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TURBO LONG VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TURBO LONG Hur ska jag använda detta dkument? Detta dkument förser dig med infrmatin m väsentliga egenskaper ch risker för en investering i Certifikat Turb Lng

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Thomas Svensson, ledamot

Thomas Svensson, ledamot ~ Sammanträdesprtkll Sida l av 2 nr 3 2016 fôrt vid sammanträde i Rnneby Miljöteknik Energi AB:s styrelse den 27 ktber 2016. Beslutande: Bengt Hlm, rdf Christer Hallberg, 2:dre vice rdf. Jens, Bengtssn,

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

av den 29 november 2010

av den 29 november 2010 Eurpeiska byrån för luftfartssäkerhet 29 nv 2010 YTTRANDE nr 06/2010 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET av den 29 nvember 2010 m möjligheten till ändring av kmmissinens förrdning (EG) nr 2042/2003

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar Karlstad Pistl- ch Sprtskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013 Stadgar för Karlstads Pistl- ch Sprtskytteklubb nedan kallad föreningen, med säte i Karlstads kmmun. Föreningen är bildad 1945. Stadgarna

Läs mer

Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen för Forwood Aktiebolag (publ), org. nr, föreslår att årsstämman den 17 juni 2016 beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande, utöver det befintliga teckningsoptionsprogrammet, ett

Läs mer

Publicerar resultatet av årsstämman 2016

Publicerar resultatet av årsstämman 2016 Publicerar resultatet av årsstämman 2016 Malmö, 19 april 2016 - Mbile Lyalty (AktieTrget "MOBI"), utvecklar ch säljer abnnemangsbaserad annnsering främst riktad mt lkala ch reginala företag, publicerar

Läs mer

Stadgar. 7 Partiets beslutande organ

Stadgar. 7 Partiets beslutande organ Stadgar 1 Stadgar för partiet Aktiv Demkrati Detta är stadgarna för rikspartiet Aktiv Demkrati, i det följande mnämnt sm partiet. Stadgarnas funktin är att övergripande beskriva hur partiets arbete ska

Läs mer

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning 1 LTV 2009 I KORTHET Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 22 april 2009 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda,

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

INSTRUKTION 1 (18) INSTRUKTION TILL BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM VERKSAMHETSTILLSTÅND FÖR VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

INSTRUKTION 1 (18) INSTRUKTION TILL BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM VERKSAMHETSTILLSTÅND FÖR VÄRDEPAPPERSFÖRETAG INSTRUKTION 1 (18) INSTRUKTION TILL BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM VERKSAMHETSTILLSTÅND FÖR VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Bakgrund Finansinspektinen handlägger ansökan m tillstånd för kreditinstitut, värdepappersföretag,

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Hexatronic Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare och vissa

Läs mer

1. Anteckna era produktionsinriktningar och bruttoinkomsterna från dem för 2011.

1. Anteckna era produktionsinriktningar och bruttoinkomsterna från dem för 2011. Basuppgifter m företaget 1. Anteckna era prduktinsinriktningar ch bruttinkmsterna från dem för 2011. 1. 2. 3. 4. 2. Om ni bedriver växtdling eller vattendling, ange vilka växt- eller djurarter det rör

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen 31.3.2011 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge, Finland). Dörrarna öppnas

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014 Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014 Punkt 16 av årsstämmans dagordning Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett aktiebaserat, långsiktigt incitamentsprogram för 2014 (LTIP 2014),

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Stadgar för Ålands Idrottsförbund r.f.

Stadgar för Ålands Idrottsförbund r.f. Stadgar Ålands Idrttsförbund antagna Idrttstinget 2010 Stadgar för Ålands Idrttsförbund r.f. 1. Namn, hemrt ch verksamhetsmråde Föreningens, sm i dessa stadgar kallas förbund, -namn är -infficiellt marknadsföringsnamn

Läs mer

1 OPPNANDE AV STAMMAN

1 OPPNANDE AV STAMMAN Nr.1/2013 KONECRANESABP :S Tid: Plats: Narvarande: 21.3.2013 kl. 10.00 Hyvingesalen, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge Vid stamman var de aktieagare sm framgax av bifgade rsdangd (Bilaga 1) narvarande eller

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: Bakgrund och motiv

Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: Bakgrund och motiv Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2016 B. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:26 2013-05-10 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

KARLEBY STAD Idrottstjänster UNDERSTÖDS- ANVISNINGAR

KARLEBY STAD Idrottstjänster UNDERSTÖDS- ANVISNINGAR KARLEBY STAD Idrttstjänster UNDERSTÖDS- ANVISNINGAR Gdkänd i Idrttsnämnden 7.12.2016 68 2 UNDERSTÖDSANVISNINGAR 1. ALLMÄNT Karleby stads understödsverksamhet regleras av en understödsstadga (stadsstyrelsen

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

POSTEN SOM DIVERSEHANDEL

POSTEN SOM DIVERSEHANDEL POSTEN SOM DIVERSEHANDEL PER BILL Efter en genmgång av Pstens verksamhet visar det sig att 20 prcent strider mt Riksdagens beslut m vad Psten får ch inte får göra. ungliga Pstverket har blagiserats, knkurrensutsatts

Läs mer

1. De i bolagsordningens 10 och aktiebolagslagens 5 kap. 3 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman

1. De i bolagsordningens 10 och aktiebolagslagens 5 kap. 3 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman Kallelse till bolagsstämma Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 13.3.2008 kl. 11.00 i bolagets auditorium på adressen Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge. PÅ

Läs mer

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (6)

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (6) Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 20.12.2004 kl. 12.00 1(6) NORVESTIA HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA AKTIEEMISSION Norvestia Abp:s styrelse har fattat beslut om genomförande av aktieemission med stöd av den extra

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer