Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen"

Transkript

1 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen Pedagog från Alebo: Pedagog från Lindebo: Förskolechef: Linda Wimborn Andersson Linda Nilsson Mia Hamnedalen Vår vision Vi ska alla bli respekterade, sedda och uppmärksammade för den vi är och våra livssituationer. Vi ska alla respektera varandras åsikter, idéer och värderingar. Vi ska bejaka olikheter och mångfald. Planen gäller från Planen gäller till Barnens delaktighet Enligt artikel 12 i denna konvention har barnen rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. Vi arbetar med barnen och våra visioner enligt följande: Vi bygger upp stärker självkänslan och gruppkänslan. Barnen är med och får bestämma vad som ska hända i verksamheten och vi visar tydligt för barnen att man ska lyssna färdigt på varandra. Vi uppmuntrar att alla svar och åsikter är viktiga. Lyssna på varandra, bli sedd för den du är. Att man bemöter andra som man själv vill bli bemött. Använder goda exempel i det pedagogiska arbetet och lyfter det positiva skeendet. När barnen gör något positivt t.ex. hjälper en kompis så lyfter man fram det och talar om för barnen att detta var snällt gjort osv. Berömmer ett positivt beteende. Språklig utveckling. Vi sjunger, läser böcker, sagolådor, dramatiserar tillsammans med barnen. Språk är makt; kunna förmedla och göra sin åsikt hörd. En bra kompis. Vi pratar mycket hur man vill att en bra kompis ska vara. Vi pratar om känslor, vad gör mig glad, ledsen, arg, rädd osv. Personalen är lyhörd för barns signaler i lekar och aktiviteter, t ex när någon säger "du får inte vara med". Vårdnadshavarnas delaktighet I brukarenkäten som genomfördes februari 2012 fanns frågor gällande barns trygghet, trivsel och värdegrundsarbetet på förskolorna. Analysen ifrån brukarenkäten kommer att bearbetas av pedagogerna och åtgärder kommer att redovisas på ett föräldramöte i september. Personalens delaktighet Varje förskola har en representant för att ta fram Likabehandlingsplanen. Representanterna delger och återkopplar till kollegorna. Detta görs på avdelningarnas planeringstid. Under planeringsdagar viks en stund för arbetet med Likabehandlingsplanen.

2 Förankring av planen Planen ska finnas på förskolans hemsida Information om var planen publiceras ges till föräldrarna via månadsbrev. All personal ska läsa och känna till innehållet och få information på personalmöte. Planen ska vara tillgänglig för alla. 2 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Det har upprättats en plan från år 2009 som pedagogerna har arbetat med. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Pedagoger samt föräldrar Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Alla barn ses och ska inte bli orättvist behandlade. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas På föräldraråd, APT, genom barnsamtal, föräldraenkäten och via e-mejl. Ansvarig för att årets plan utvärderas Mia Hamnedalen, Förskolechef Främjande insatser Främja likabehandling och förhindra utanförskap Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning och Funktionsnedsättning Mål och uppföljning Alebo förskola och Lindebo förskola: Barnen ska känna till vad mobbning är och vad man kan göra för att hjälpa den som blivit mobbad. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blivit utsatt för kränkande behandling. Föräldrarna ska känna till hur förskolan arbetar med jämlikhet, solidaritet och mångfald. Uppföljning sker under APT hur arbetet har gått och om barnens tankar och funderingar. På föräldraenkäten kan föräldrarna svara hur de känner till hur arbetet på förskolan bedrivs gällande jämlikhet, solidaritet och mångfald. Insats Studiecirkel: Alebo: Från motstånd till möjligheter (Lärarförbundet) HT-12 Lindebo: Modiga prinsessor och ömsinta killar (Lärarförbundet) HT-12 Gemensam litteratur: Lärande möte (Skolverket) VT-13 En bok som kan ligga till grund för hur vi arbetar med bemötande och värderingsfrågor.

3 3 Informera föräldrarna på föräldramöten, utvecklingssamtal och föräldraråd hur förskolorna arbetar med jämlikhet, solidaritet och mångfald. Ansvarig Mia Hamnedalen Datum när det ska vara klart Kartläggning Kartläggningsmetoder Husmodellen som diskussionsunderlag och kartläggningsmetod på pedagogträffar. Regelbundna barnsamtal, en gång per år Föräldraenkäter Incidentrapporter Observationer i barngrupper, både ute och inne Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning och Funktionsnedsättning Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen Alla föräldrar har haft möjlighet att svara på föräldraenkät, även på modersmålet. Vid varje situation där ett kränkande bemötande upplevs, genom ordval, kroppsspråk eller fysisk handling, ska vi genast gå in och avbryta och tydligt markera att det inte är ett acceptabelt beteende samt direkt följa upp situationen genom samtal kring: Vad var det som hände? Varför hände det? Hur kunde du/ni gjort annorlunda? Hur hade det känts då? Detta har två syften. Dels visar vi den som utför en kränkande handling att det inte är acceptabelt, dels ställer vi upp för och bekräftar den som blivit utsatt. Vi kan inte alltid vara säkra på att vi når alla barn med det direkta samtalet därför måste vi hitta fler vägar för att nå ut med vårt budskap, det kan t.ex. vara genom rollspel. Det är viktigt att vi vuxna reagerar med samma tydlighet på denna typ av kränkning som när barn kränker andra barn. Vi måste också berätta för barnen om vi blir ledsna och att vi inte vill bli behandlade på detta sätt. Detta är viktigt eftersom vi också fungerar som förebilder för barnen. Hur personalen har involverats i kartläggningen Observationer av barngruppen har genomförts då det funnits orsaker och behov. Dessa har sedan analyserats och reflekterats över i arbetslag och med förskolechef. Under 2012/2013 kommer personalen att kartlägga enligt husmodellen diskriminering och trakasserier.

4 4 Förebyggande åtgärder Alebo Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning och Funktionsnedsättning Mål och uppföljning: Alla barn ska känna sig trygga och känna lust att komma till förskolan. Uppföljning sker genom samtal med barn och föräldrar och med hjälp av observationer. Åtgärd Vi använder materialet Start och Stegvis Dokumentation och observation av händelser Konfliktshantering när händelser uppstår. Dela in barnen i åldershomogena grupper Under hösten kommer personalen arbeta med att tillsammans med barnen skapa nya lärmiljöer, med "rum i rummen" anpassade till barnens ålder och intresse. Vi arbetar med att stärka barnen genom att bygga upp självkänslan hos barnet och skapa gruppkänsla. Uppmuntrar barnen att de kan och att vi litar på barnens förmåga. Vi leker lekar där alla barn kan vara med så de känner tillhörighet, en gruppkänsla. Gemensam rörelselek utomhus varje fredag. Använder goda exempel i det pedagogiska arbetet och lyfter det positiva skeendet Vi pedagoger ger beröm och berättar för barnen/barnet att detta var snällt som de har gjort osv. Vi lägger stor vikt på det positiva som händer i verksamheten. Språklig utveckling. Vi pedagoger läser mycket, rim och ramsor, sjunger sånger tillsammans med barnen. Barnen är med och återberättar sagor som vi har läst eller barnen läser för oss. Barnen får stort utrymme till att prata och vi pedagoger lyssnar och ställer följdfrågor. Lyssnar på musik och sjunger med. Barnsamtal. Vi pedagoger uppmuntrar barnen när de är snälla och hjälpsamma mot varandra. Vi pratar mycket om vad som gör en glad, ledsen, arg osv. Hur ser man ut, hur känner man sig i de olika känslorna. Hur man vill att kompisarna ska behandla en. Pedagogen ska ta på sig rollen som förebilder där honnörsorden är: (h)öra; höra, ömsesidighet, respekt och ansvar. Pedagogen ska också arbeta för ett positivt klimat. Kollegial coachning Öppen och ärlig dialog

5 5 Handlingsplan När barn kränker andra barn: Vid varje situation där ett kränkande bemötande upplevs, genom ordval, kroppsspråk eller fysisk handling, ska vi genast gå in och avbryta och tydligt markera att det inte är ett acceptabelt beteende samt direkt följa upp situationen genom samtal kring Vad var det som hände? Varför hände det? Hur kunde du/ni gjort annorlunda? Hur hade det känts då? Detta har två syften. Dels visar vi den som utför en kränkande handling att det inte är acceptabelt, dels ställer vi upp för och bekräftar den som blivit utsatt. Vi kan inte alltid vara säkra på att vi når alla barn med det direkta samtalet därför måste vi hitta fler vägar för att nå ut med vårt budskap, det kan t.ex. vara genom rollspel. När barn kränker vuxna: Det är viktigt att vi vuxna reagerar med samma tydlighet på denna typ av kränkning som när barn kränker andra barn. Vi måste också berätta för barnen om vi blir ledsna och att vi inte vill bli behandlade på detta sätt. Detta är viktigt eftersom vi också fungerar som förebilder för barnen. När vuxna kränker barn: Vi ska alltid reagera när vi anser att en vuxen kränker ett barn. Det kanske handlar om en omedveten kränkning från den vuxnes sida. Det är därför viktigt att vi vid ett lämpligt tillfälle gör denne uppmärksam på hur vi uppfattat situationen och att man kan ha en öppen dialog om detta. Vid grövre kränkningar måste vi ingripa direkt för att skydda barnet. Att man behandlar barnen på ett icke kränkande sätt gäller alla vuxna som vistas på förskolan. När vuxna kränker andra vuxna: Det kan vara svårt som vuxen att bemöta situationer där vuxna kränker andra vuxna men vi har en skyldighet gentemot varandra att reagera. Detta gäller både direkta och indirekta kränkningar. Genom att verka för ett öppet arbetsklimat där alla känner sig trygga kan man förhoppningsvis motverka kränkningar. Detta gäller alla vuxna som vistas på förskolan. Vid misstanke om återkommande eller grov kränkande behandling av ett barn eller en vuxen skall en utredning göras. Att detta görs är förskolechefens ansvar så fort denne fått information om situationen. Utredningen ska leda till en handlingsplan som tas fram tillsammans med alla inblandade. Resultatet av det arbetet ska sedan följas upp genom observationer och samtal. All personal ansvarar för att det förbyggande arbetet genomförs. Detta gör man genom att vara närvarande och aktiv i barnens vardag på förskolan, att visa intresse och omtanke för varje barn och vuxen samt att i varje situation vara förebild och företrädare för den värdegrund vi vill ha. Förskolechefen har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i en tillåtande och bejakande miljö. Upprättandet av planen sker av förskolechef, pedagoger, barn och föräldrar. Alla i verksamheten, personal, vikarier, lärarstuderande, barn och föräldrar ska känna till den. Planen ska vara ett levande dokument och användas i det pedagogiska arbetet, i kontakt med föräldrar samt andra deltagare i verksamheten Planen ska lämnas på remiss och diskuteras på föräldraråd och därefter erbjudas och finnas tillgänglig för alla föräldrar samt andra deltagare i verksamheten. En årlig uppföljning ska göras och redovisas i kvalitetsredovisningen.

6 6 All personal ska vara delaktig i den årliga revideringen av planen. Föräldrar ska i samband med revidering få möjlighet att lämna synpunkter på innehållet. Motivera åtgärd Barnen får den uppmärksamhet och trygghet varje barn kräver. Två pedagoger från Alebo kommer att erbjudas utbildning i ICPD, dvs. vägledande samtal med barn. Ansvarig Mia Hamnedalen Datum när det ska vara klart Lindebo Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning och Funktionsnedsättning Mål och uppföljning All barn ska känna sig trygga och känna lust att komma till förskolan. Uppföljning sker genom samtal med barn och med hjälp av observationer. Vi använder materialet Start och Stegvis Dokumentation av observationer av händelser Konfliktshantering när händelser uppstår Dela barnen i Bamsegrupp (4 år) och Björngrupp (5 år) Öppna dörrar mellan avdelningarna per sida Alla vuxna tar på sig rollen som förebilder med honnörsorden: (h) ÖRA, dvs. höra, ömsesidighet, respekt och ansvar. Pedagogerna ska arbeta för ett positivt klimat. Kollegial coachning Öppen och ärlig dialog Motivera åtgärd Genom att samarbete mer mellan avdelningarna, lär barnen och pedagogerna känna varandra för ökad respekt, ömsesidighet och trygghet. En pedagog på Lindebo har påbörjat utbildning i ICPD, dvs. vägledande samtal med barn. Handlingsplan När barn kränker andra barn: Vid varje situation där ett kränkande bemötande upplevs, genom ordval, kroppsspråk eller fysisk handling, ska vi genast gå in och avbryta och tydligt markera att det inte är ett acceptabelt beteende samt direkt följa upp situationen genom samtal kring Vad var det som hände? Varför hände det? Hur kunde du/ni gjort annorlunda? Hur hade det känts då? Detta har två syften. Dels visar vi den som utför en kränkande handling att det inte är acceptabelt, dels ställer vi upp för och bekräftar den som blivit utsatt. Vi kan inte alltid vara säkra på att vi når alla barn med det direkta samtalet därför måste vi hitta fler vägar för att nå ut med vårt budskap, det kan t.ex. vara genom rollspel.

7 När barn kränker vuxna: Det är viktigt att vi vuxna reagerar med samma tydlighet på denna typ av kränkning som när barn kränker andra barn. Vi måste också berätta för barnen om vi blir ledsna och att vi inte vill bli behandlade på detta sätt. Detta är viktigt eftersom vi också fungerar som förebilder för barnen. När vuxna kränker barn: Vi ska alltid reagera när vi anser att en vuxen kränker ett barn. Det kanske handlar om en omedveten kränkning från den vuxnes sida. Det är därför viktigt att vi vid ett lämpligt tillfälle gör denne uppmärksam på hur vi uppfattat situationen och att man kan ha en öppen dialog om detta. Vid grövre kränkningar måste vi ingripa direkt för att skydda barnet. Att man behandlar barnen på ett icke kränkande sätt gäller alla vuxna som vistas på förskolan. När vuxna kränker andra vuxna: Det kan vara svårt som vuxen att bemöta situationer där vuxna kränker andra vuxna men vi har en skyldighet gentemot varandra att reagera. Detta gäller både direkta och indirekta kränkningar. Genom att verka för ett öppet arbetsklimat där alla känner sig trygga kan man förhoppningsvis motverka kränkningar. Detta gäller alla vuxna som vistas på förskolan. Vid misstanke om återkommande eller grov kränkande behandling av ett barn eller en vuxen skall en utredning göras. Att detta görs är förskolechefens ansvar så fort denne fått information om situationen. Utredningen ska leda till en handlingsplan som tas fram tillsammans med alla inblandade. Resultatet av det arbetet ska sedan följas upp genom observationer och samtal. All personal ansvarar för att det förbyggande arbetet genomförs. Detta gör man genom att vara närvarande och aktiv i barnens vardag på förskolan, att visa intresse och omtanke för varje barn och vuxen samt att i varje situation vara förebild och företrädare för den värdegrund vi vill ha. Förskolechefen har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i en tillåtande och bejakande miljö. Kvalitetssäkring Upprättandet av planen sker av rektor, pedagoger, barn och föräldrar. Alla i verksamheten, personal, vikarier, lärarstuderande, barn och föräldrar ska känna till den. Planen ska vara ett levande dokument och användas i det pedagogiska arbetet, i kontakt med föräldrar samt andra deltagare i verksamheten Planen ska lämnas på remiss och diskuteras i föräldraråd och därefter erbjudas och finnas tillgänglig för alla föräldrar samt andra deltagare i verksamheten. En årlig uppföljning ska göras och redovisas i kvalitetsredovisningen. All personal ska vara delaktig i den årliga revideringen av planen. Föräldrar ska i samband med revidering få möjlighet att lämna synpunkter på innehållet. Ansvarig Mia Hamnedalen Datum när det ska vara klart

8 Rutiner för akuta situationer Policy Enligt den nya skollagen (SFS 2010:800) som kommer att tillämpas från och med den 1 juli 2011 är personal i förskolan som får kännedom om att ett barn kan ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling skyldig att anmäla detta till förskolechefen. Chefen är i sin tur skyldig att föra informationen vidare till huvudmannen. Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på våra förskolor, Alebo och Lindebo. Personalen har en gemensam uppfattning om vad som menas med trakasserier och kränkande behandling och vad de som vuxna i förskolan ska reagera på. Värdegrundsarbetet ska ligga som en röd tråd i processgrupper, APT, reflektion och uppföljningsarbetet. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Pedagogerna håller god uppsikt över alla platser där barn leker inomhus- och utomhus är redo att ge barnen stöd i situationer där det uppstår bråk och konflikter. Föräldrarna är viktiga i att upptäcka trakasserier och kränkande behandling, därför ska vi alltid ha en dialog med föräldrarna som kan höra av sitt barn att något har hänt på förskolan. Föräldrarna ska då informera förskolan för att utresa om så är fallet. Pedagogerna ska rapportera händelser hänt under dagen till föräldrarna. För dialog mellan förskola och hemmet om vilka kännetecken vi ska vara uppmärksamma på. Ett barn som långvarigt blir utsatt för kränkningar kan: verka ledsen och olycklig, håglös och passiv ha svårigheter att koncentrera sig underprestera sakna vänner ha svårigheter att tala i grupp ha svårigheter att hävda sig i kamratgruppen sova dåligt, ha mardrömmar vara motvillig att gå till förskolan komma hem med trasiga, förstörda eller borttappade kläder och saker utan förklaringar komma hem med blåmärken eller sår utan att förklara varför muta eller köpa kompisar med pengar och saker Alla pedagoger ansvarar för att det förebyggande arbetet genomförs. Detta gör man genom att vara närvarande och aktiv i barnets vardag på förskolan, att visa intresse och omtanke för varje barn och vuxen samt att i varje situation vara förebild och företrädande för den värdegrund vi vill ha: (h)öra! Förskolechefen har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i en tillåtande och bejakande miljö. 8

9 9 Personal som barn och föräldrar kan vända sig till Alebo: Linda Andersson Wimborn Lindebo: Linda Nilsson Förskolechef: Mia Hamnedalen, Man kan naturligtvis även vända sig till all personal på förskolorna. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn Vid varje situation där ett kränkande bemötande upplevs, genom ordval, kroppspråk eller fysisk handling, ska pedagogerna genast gå in och avbryta och tydligt markera att det inte är acceptabelt beteende samt direkt följa upp situationen genom samtal kring: vad var det som hände? Varför hände det? Hur kunde vi ha gjort annorlunda? Hur hade det känts då? Genom kartläggningen visar vi att en kränkande handling inte är acceptabelt och bekräftar personen som blivit utsatt. Pedagogerna uppmärksammar och tar ansvar för när ett barn utsätter ett annat barn för kränkande behandling. Den personal som uppmärksammar händelsen kontaktar förskolechefen och informerar vad som hänt. Den pedagog som uppmärksammat händelsen informerar alla berörda föräldrar samma dag som händelsen skett. Förskolechefen informerar avdelningschefen om händelsen. Den pedagog som uppmärksammat händelsen ansvarar för att en utredning görs och dokumenterar. Den pedagog som uppmärksammat händelsen ansvarar för att åtgärder vidtas för att förhindra fortsatta kränkningar eller trakasserier. En handlingsplan upprättas. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal All personal uppmärksammar och tar ansvar om någon vuxen, personal eller vårdnadshavare utför en kränkande handling mot ett barn. Den person som uppmärksammar händelsen kontaktar förskolechefen och informerar vad som hänt. Förskolechefen informerar övrig personal. Förskolechefen informerar avdelningschefen om händelsen. Den personal som dokumenterat händelsen informerar alla berörda föräldrar samma dag som händelsen skett. Den pedagog som uppmärksammat händelsen ansvarar för att en utredning görs och dokumenterar. Den pedagog som uppmärksammat händelsen ansvarar för att åtgärder vidtas för att förhindra fortsatta kränkningar ellertrakasserier. En handlingsplan upprättas. Vid allvarliga fall av trakasserier eller kränkande behandling kan det bli aktuellt att överväga disciplinära åtgärder gentemot den eller de anställda som har utfört trakasserierna eller kränkningarna. I lagen om anställningsskydd (LAS) finns en rad arbetsrättsliga åtgärder som arbetsgivaren kan vidta mot arbetstagare som misskött sig och utsatt någon för trakasserier eller kränkande behandling.

10 10 De åtgärder som kan bli aktuella är: Varning (enligt LAS 30 ) Omplacering (enligt LAS 7 ) Uppsägning (enligt LAS 7 ) Avsked (enligt LAS 18 ) Innan någon av dessa arbetsrättsliga åtgärder kan vidtas ska den anställdes eventuella facklig organisation kontaktas. Arbetsgivare som vidtar arbetsrättsliga åtgärder mot en anställd för att stävja trakasserier eller kränkande behandling bör erbjuda henne eller honom stödsamtal. Rutiner för uppföljning Ansvarspedagog eller den pedagog som uppmärksammat händelsen ansvarar för att efter två veckor följs fallet upp och utvärderas. Rutiner för dokumentation: Ansvarspedagogen eller den pedagog som uppmärksammat händelsen, ansvarar för att fallet dokumenteras. Blanketten utredning/dokumentation gällande misstanke om kränkande behandling. Blanketten Åtgärdsprogram- kränkande behandling används för vilka åtgärder som ska vidtas. Alla åtgärder från arbetslaget dokumenteras (telefonsamtal, möten observation mm.) och arkiveras i en barnmapp för ärendet. Ansvarspedagogen ansvarar för att dokumentationen delges föräldrarna. Förskolechefen dokumenterar när en vuxen kränker ett barn.

Likabehandlingsplan. Plan mot mobbing och kränkande behandlingar. Sagoskeppets förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot mobbing och kränkande behandlingar. Sagoskeppets förskola Likabehandlingsplan Plan mot mobbing och kränkande behandlingar Sagoskeppets förskola Till dig som vårdnadshavare Du som förälder ska kunna känna dig trygg när ditt barn är i förskolan. Du ska veta att

Läs mer

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 7 Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Bitte Asu-Wirdheim

Läs mer

Viby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Viby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Viby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Överboda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Överboda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 8 Överboda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet a för planen Förskolechef och personal Vår vision

Läs mer

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 Kometen Utfärdat av: Marie Gunnarsson Helena Jansson Lotta Zilén Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Vår enhetschef Sirpa

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Grunduppgifter

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Ugglan. Ph-12

Likabehandlingsplan. Förskolan Ugglan. Ph-12 Likabehandlingsplan Förskolan Ugglan Ph-12 2012/2013 Innehåll sida Inledning 3 Vår vision, målsättning 4 Delaktighet 5 Utvärdera 6 Främja 7 Kartläggning 8 Kontinuerliga mål: Kön 9 Etnisk tillhörighet 10

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Ann-Christin Risfelt

Läs mer

Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem

Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem 1 (13) 2014-11-24 Lärande Östad enhet: Björkhyddans förskola Björnens förskola Familjedaghem Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem I Östad enhets förskoleverksamhet ingår: Björkhyddans

Läs mer

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef i samråd med personalen i förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Berga förskola

Likabehandlingsplan för Berga förskola Likabehandlingsplan för Berga förskola 2015/2016 Berga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5 år a för planen Förskolechefen

Läs mer

Grimsåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass och grundskola a för planen Rektor: Ewa Hermelin. Likabehandlingsgrupp:

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 Förskolan Öster Järs förskola, Trelleborg Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Hammarens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hammarens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechefen har det yttersta ansvaret

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorps förskola 2015/2016 Upprättad 2014 av Förskolans Utvecklingsgrupp samt förskolechef för Toltorps förskola Reviderad: aug -15 av

Läs mer

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år a för

Läs mer

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 5 Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen. Vår vision Alla i förskolan,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alboga förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alboga förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alboga förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen Ansvarig pedagog: Emelie Lindh Förskolechef:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016 Inledning Som inledning till vår plan vill vi citera ur läroplanens avsnitt som behandlar de grundläggande värdena i Förskolans värdegrund

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skogsgläntans förskola Ansvariga för planen: Förskolechef och all personal på Skogsgläntans

Läs mer

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan Ekens Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan skall vara en plats där man får vara den man är och där olikheter ses som en tillgång. En plats där man vågar

Läs mer

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Gladan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Mia Vainionpää Förskolechef 2013-2014 INNEHÅLL 1 INLEDNING 5 2 FRÄMJANDE, FÖREBYGGANDE OCH

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. För Nordingrå Förskola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. För Nordingrå Förskola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING För Nordingrå Förskola Reviderad september 2014 I Kramfors kommuns förskolor vill vi att alla ska känna sig lika mycket värda och bli sedda för den de är.

Läs mer

Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år. Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-3 år 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kesbergs förskola Äventyrsförskolan i Vårgårda HT 2015-VT 2016

Likabehandlingsplan för Kesbergs förskola Äventyrsförskolan i Vårgårda HT 2015-VT 2016 Likabehandlingsplan för Kesbergs förskola Äventyrsförskolan i Vårgårda HT 2015-VT 2016 Bakgrund och uppdrag Från 2006-04-01 gäller en lag i Sverige som syftar till att främja alla barn och elevers lika

Läs mer

Mobacken och Villans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mobacken och Villans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mobacken och Villans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Planen gäller från 2014-09-01 Planen gäller till 2015-06-30 a för planen Förskolechef Ewa Ottosson Vår vision På

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Stömne förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 7 Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Ninni Olofsson Linda

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Bergshöjden Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar: Diskrimineringslagen(2008:576)

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016 Innehållsförteckning Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande insatser... 6 Kartläggning...

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef, pedagogiska ombud,

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Slättens förskola

Likabehandlingsplan för Slättens förskola Likabehandlingsplan för Slättens förskola Oktober 2015-oktober2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvarig: Monica Thörnberg förskolechef Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 En plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-08-01 Förskolans namn: Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen. Förskolorna Munkebo, Nunnebo, Jonasbo och Toftabo på Sallerups förskoleområde i Eslövs kommun.

Läs mer

Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016

Likabehandlingsplan 2015/2016 Likabehandlingsplan 2015/2016 2015-08-31 Vision Inget barn ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd. Bastasjö Förskola ska därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla Förskola 2015/2016.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1.VISION 3 2. FÖRSKOLECHEFSSTÄLLNINGSTAGANDE 3

Läs mer

Hopprepets Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016

Hopprepets Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Hopprepets Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Elisabeth Oja Eleonor Persson Leila

Läs mer

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Länna förskoleenhets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Länna förskoleenhets plan mot diskriminering och kränkande behandling Länna förskoleenhets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan 2015 Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Annika

Läs mer

Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Masurgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Masurgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Masurgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Eva Hedlund Carina Sundqvist och

Läs mer

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-15-Vt-16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan Östad förskolor

Likabehandlingsplan Östad förskolor 1 (10) Likabehandlingsplan Östad förskolor I Östad förskolor ingår: Björkhyddans förskola, Björnens förskola och familjedaghem omfattande åldrarna 1-5 år. Vår vision är: På vår enhet möts du av barn och

Läs mer

Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Hasslebo förskola 1-5 år Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria Likabehandlingsplan Montessoriföreningen Maria Läsåret 2015-2016 Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria 1. Vi på

Läs mer

Mellanvångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Mellanvångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Mellanvångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1 Vår vision Till Mellanvångens förskola går barn, föräldrar och personal med glädje. Var och en ska känna sig trygg och bli

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Upprättad 130105 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Tallbackens Förskola

Tallbackens Förskola Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Tallbackens Förskola 2013/2014 Avdelningarna Ekorren och Ugglan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA Verksamhetsformer som omfattas av planen: Sörängs skola F-6 Ansvariga för planen: Rektor/förskolechef Vår vision: Sörängsområdet ska vara

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Klockarängen Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar:

Läs mer

Bäckalyckans förskola

Bäckalyckans förskola Olika men ändå lika. Bäckalyckans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling januari 2009 reviderad september 2013 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Samtliga medarbetare på förskolan,

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Stenshults förskola

VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Stenshults förskola VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stenshults förskola 2014/2015 1 Innehåll 1. VISION... 3 2. FÖRSKOLECHEFS STÄLLNINGSTAGANDE... 3 3. BAKGRUND...

Läs mer

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 1 Innehåll Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Läs mer

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Sammanfattning Vi har använt oss av webbverktyget Planforskolan som hjälpmedel när vi har skrivit fram

Läs mer

Luleå kommun/buf sid 1/6 Ängesbyns förskola Förskolechef Britt-Louise Eklund ÄNGESBYNS FÖRSKOLA

Luleå kommun/buf sid 1/6 Ängesbyns förskola Förskolechef Britt-Louise Eklund ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Luleå kommun/buf sid 1/6 ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Verksamhetsår 2014 Luleå kommun/buf sid 2/6 Vår vision Alla på vår förskola, både barn och vuxna,

Läs mer

Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24 Lärande Stenkulans Enhet Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Reviderad 2012-09-24, v 1.0, 2008-07-25 LERUM100 Stenkulans Enhet Stenkulans förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Lill Anton är en fristående förskola som består av sex avdelningar. Slottet, Leklådan

Läs mer

Trygghetsplan 2015-2016

Trygghetsplan 2015-2016 Trygghetsplan 2015-2016 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för förskolan Stjärnhimlen Grunduppgifter Förskolan namn Förskolan Stjärnhimlen Förskolans logotyp Vår vision I våra

Läs mer

Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2011-12 Vi vill genom denna plan förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. Planen innehåller en översikt över

Läs mer

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skutans förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skutans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Skutans förskola Innehållsförteckning: Syfte... 3 Definition 3 Vision. 3 Att särskilt ta hänsyn till 4 Mål 5 Metoder/strategier. 5-6-7 Ledningens ansvar

Läs mer

Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling södra området Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2013-11-11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet : Barn, vårdnadshavare

Läs mer

Mo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet på Mo förskola a för planen Förskolechef Vår vision Att alla som

Läs mer

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Spårfinnargränd 17A

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Spårfinnargränd 17A 2014 Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Spårfinnargränd 17A Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Annika

Läs mer

Förskolan Vallmon. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Vallmon. Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förskolan Vallmon Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 KIL1000, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

I Ur och Skur Vattendroppens plan mot diskriminering och kränkande behandling

I Ur och Skur Vattendroppens plan mot diskriminering och kränkande behandling I Ur och Skur Vattendroppens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola med två avdelningar Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Sätragårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätragårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätragårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/16 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Luleå kommun/buf sid 1/5 Ängesbyns förskola Rektor Annika Häggstål ÄNGESBYNS FÖRSKOLA. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Luleå kommun/buf sid 1/5 Ängesbyns förskola Rektor Annika Häggstål ÄNGESBYNS FÖRSKOLA. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Luleå kommun/buf sid 1/5 ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Verksamhetsår 2012/2013 Luleå kommun/buf sid 2/5 Vår vision Alla på vår förskola ska känna sig

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Gullvivans förskola 151015-161014

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Gullvivans förskola 151015-161014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gullvivans förskola 151015-161014 Vår vision: På vår förskola skall alla känna sig välkomna, trygga och ha lika rättigheter. Förskolan ska vara fri från

Läs mer