Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen har det yttersta ansvaret för att likabehandlingsplanen utvärderas och att det årligen upprättas en ny. Detta sker i nära samarbete med personalen på förskolan där det praktiska arbetet utförs. Personalen ansvarar för att likabehandlingsplanen aktualiserar och diskuteras på samtliga föräldramöten samt vid nämns på utvecklingssamtal. Vår vision Vår vision är att arbeta för att alla barn ska känna trygghet, gemenskap och bli sedda för den person de är. Barnen ska vara delaktiga och kunna påverka arbetet på förskolan. Alla är lika mycket värda och ska bli bemötta med empati och respekt. Förskolans verksamhet styrs av barnens intresse, erfarenheter och behov.vi vill även att föräldrarna ska känna delaktighet och trygghet i vår verksamhet. Ingen form av kränkande behandling eller diskriminering ska förekomma på Lindens förskola. Planen gäller från Planen gäller till Läsår Barnens delaktighet Vi pratar med barnen om innehållet i likabehandlingsplanen vid planerade samlingar och vid andra tillfällen då det är aktuellt. Naturligtvis gör vi det på barnens nivå, dvs hur man är en bra kompis, att vi kan se, vara och göra olika. Detta baseras på kränkande behandling och diskrimineringsgrunderna. Personalen arbetar medvetet med barnen kring hur vi är mot varandra. Det kan exempelvis ske genom böcker, dramatiseringar, samtal om upplevda händelser. Vårdnadshavarnas delaktighet Vårdnadshavaren informeras kring likabehandlingsplanen vid inskolning av nya barn samt fortlöpande på föräldramöte och utvecklingssamtal. Föräldrarna ges möjlighet att tycka till kring planen innan den antas, vi lägger ut planen på Infomentor och tar tacksamt emot reflektioner och kommentarer. Likabehandlingsplanen finns synlig och lättillgänglig på förskolan. Den finns också utlagd på kommunens hemsida. Personalens delaktighet Genom dagliga samtal, så väl planerade som spontana diskuteras värdegrundsfrågor. Utvärdering görs av personalen i juni månad. Kartläggning och arbetet med att upprätta en ny plan görs i september. Personalgruppen för aktiva diskussion kring innehållet, mål och hur arbetet fortlöper på veckoplanering och arbetsplatsträffar. Förankring av planen Genom en cirkelprocess barn-föräldrar-personal. Personalgruppen tar vara på synpunkter som framkommer. Planen blir förankrad hos alla. Den finns tillgänglig på förskolan och på kommunens hemsida. 2/8

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Genom diskussioner och reflektioner kring vårt arbete med planen på våra veckoplaneringar och på våra arbetsplatsträffar. Samt genom gjorda observationer. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan All personal på förskolan har deltagit i utvärderingen. Barnen har varit delaktiga genom samtal och observationer. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Utvärdering av Lindens likabehandlingsplan juli -15. Likabehandlingsplanen presenterades på föräldramötet i sep -14. Då fick föräldrarna ca 3 veckor på sig att tycka till kring vår plan. Vi fick in synpunkter som vi i arbetslaget diskuterade. Någon sak ändrade vi och någon förklarade vi tydligare och på så sätt blev vi överens. Likabehandlingsplanen diskuteras även på våra utvecklingssamtal. Föräldrarna har fått information om att de har möjlighet att påverka vår plan. Beskriv hur föregående plan har utvärderas: På våra arbetsplatsträffar som har varit ca var 4:e vecka har vi stämt av att vi arbetar aktivt mot våra olika mål i likabehandlingsplanen. Då har vi också reflekterat och diskuterat kring vårt arbete med de främjande insatserna. På våra veckoplaneringar har vi planerat och utvärderat vårt pågående arbete med vår plan. Delaktiga i utvärderingen av föregående plan: All personal på förskolan har varit delaktiga i utvärderingen av planen. Resultat av utvärderingen av föregående plans främjande insatser: Vi har arbetat medvetet i vardagen med planen. Vi pedagoger har varit goda förebilder och visat vägen för hur vi ska vara mot varandra. Vi har haft noll tolerans för kränkningar. Vi har samtalat och fört diskussioner kring olika kränkningar med hjälp av Tiokamratböckerna, Vännerna i kungaskogen och genom olika vardagssituationer som uppstått. Vi har medvetet förstärkt positiva handlingar som vi menar gett ökad empatiförmåga hos barnen. All verksamhet har utgått ifrån ett genusperspektiv för att pålysa jämställdheten. Vi menar att varje barn får möjlighet att på förskolan arbeta med det som de är intresserade av och har behov av att göra. Vi har skapat en vidare miljö för att tillgodose barnens intresse. Vi har bland annat utökat rolleken med olika utklädningsmaterial, vilket varit mycket uppskattat och använt av barnen. Vi arbetar aktivt, medvetet och hela tiden, med allas lika värde. Vi uppmuntrar barnen att hjälpas åt. Under året har vi utökat lekmaterial med dockor med olika utseende, samt lånat och läst barnlitteratur som tagit upp detta område. Vi har arbetat medvetet och målinriktat för att möta varje barn och dess föräldrar, efter var och ens olika förutsättningar och behov. Vi har planerat verksamheten efter barnens individuella förutsättningar. Under läsåret har vi arbetat mycket med olika familjebilder, då genom samtal, reflektioner, bilder och dokumentationer. Vi har bemött alla frågor och funderingar kring sexuell läggning i vardagen. Vi har fått en hel del intressanta diskussioner. Verksamheten utgår alltid ifrån barnens intresse, erfarenheter och behov. Vid flera tillfälle per vecka har vi arbetat åldersindelat i mindre grupper. Förebyggande åtgärder: Vi har varit aktiva och närvarande pedagoger i så väl planerad verksamhet som i frilek. Vi har arbetat aktivt och målmedvetet med att försöka att alla barn ska komma till tals. Det har varit ganska svårt då vissa barn tar väldigt mycket plats och andra nästan ingen plats. Detta har varit en utmaning för oss pedagoger. Vi har haft ett medvetet tänk och gjort så gott vi kunnat. Dock är det något vi kommer att fortsätta arbeta målmedvetet kring. Vi har arbetat med stopptecknet och menar att detta gett en god effekt i barngruppen. Tyvärr har vi inte arbetat med samtalsbilder som vi planerat. Vi har däremot ofta lyft upp olika situationer som förekommit i vardagen och reflekterat kring. Vi har läst Tiokamratböckerna många gånger och haft boksamtal kring dem. Vi har arbetat mycket med Vännerna i kungaskogen - genom att lyssna på cd, titta i böckerna, samtala och reflektera kring det vi lyssnat på. Ett mycket bra material att använda för att på ett naturligt sätt diskutera olika värdegrundsfrågor. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Genom fortlöpande observationer, diskussioner och reflektioner av planen, utvärderar vi kontinuerligt. De äldre barnen kommer att göras delaktiga i utvärderingen genom barnintervjuer. På våra utvecklingssamtal redogör vi för barnintervjuerna och menar då att föräldrarna också har möjlighet att påverka vår utvärdering. för att årets plan utvärderas Förskolechefen och samtlig personal på förskolan 3/8

4 Främjande insatser Främja arbetet för att förebygga kränkande behandling. Kränkande behandling Verksamheten ska utformas och genomföras sa att ingen form av kränkande behandling förekommer. Alla som vistas på förskolan ska känna sig trygga och välkomna. Genom att värdegrundsfrågor och likabehandlingsplanen är ett levande dokument på förskolan. Vi samtalar medvetet och planerat med barnen kring kränkningar, hur de kan och ska agera om de eller någon annan utsätts för kränkning. Vi samtalar även ofta spontant kring kränkande behandlingar. Personalen är goda förebilder och visar vägen för hur vi är mot varandra. Personalen uppmanar barnen att hjälpa varandra och förstärka positiva beteende och positiv handling och ger barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och respekt för allas lika värde och ge dem redskap för att lösa konflikter. Personalgruppen är ansvarig för att insatserna genomförs. Fortlöpande arbete under året. Främja likabehandling oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck. Kön och Könsidentitet eller könsuttryck All verksamhet på förskolan genomsyras av ett genusperspektiv för att öka jämställdheten. Inga barn ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av kön och könsidentitet. Alla människor har lika värde. Skapa en tillåtande miljö som tilltalar alla barn. Använda barnlitteratur som kan visa på olikheter. Arbetslaget är ansvariga för att insatserna genomförs. Detta är ett pågående arbete som fortlöper hela tiden utifrån obseravationer och reflektioner. Främjande likabehandling oavsett etnisk tillhörighet, religon eller annan trosuppfattning. Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning På vår förskola ska alla barn oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ha samma rättigheter och möjligheter. Vi bemöter alla barn lika oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Arbetslaget är ansvariga för att insatserna genomförs. Fortlöpande arbete under året. 4/8

5 Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning I vår förskola ska alla ha samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Ingen ska känna sig diskriminerad på grund av funktionshinder. Förskolan ska möta varje barn och förälder utifrån dess förutsättningar och göra förskolemiljön tillgänglig för alla barn. Utforma verksamheten så att alla barn kan delta i verksamhetens olika aktiviteter utifrån sina individuella förutsättningar. Arbetslaget är ansvarig för att insatserna genomförs Det är ett fortlöpande arbete under året. Främja likabehandling oavsett sexuell läggning. Sexuell läggning I vår förskola ska verksamheten präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Ingen ska känna sig utsatt för diskriminering på grund av sexuell läggning. Ge och ta alla möjligheter till naturliga och spontana samtal med barnen. Arbetslaget är ansvariga för att insatserna genomförs. Kontinuerligt pågående arbete. Främja likabehandling oavsett ålder. Ålder Verksamheten ska anpassas så att alla barn ges möjlighet att utveckla sina förmågor och intresse utifrån var och ens ålder. Planeringen av verksamheten ska styras efter alla barns olika intresse, erfarenheter och behov. Vi arbetar till viss del åldersindelat i mindre grupper. Arbetslaget är ansvariga för att insatserna genomförs. Kontinuerligt pågående arbete. 5/8

6 Kartläggning Kartläggningsmetoder Barnens ålder på förskolan är 1-5 år. Observationer av barngruppen och samtal med enskilda barn är det som ligger till grund för årets likabehandlingsplan. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet och Ålder Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen Vi har fått respons från föräldrarna i den dagliga dialogen vid lämning och hämtning samt vid utvecklingssamtal. Vi har fört diskussioner med barnen kring hur vi ska vara vid varandra både planerat och spontant. Hur personalen har involverats i kartläggningen Det är personalgruppen som genomför kartläggningen. Genom dagliga observationer och samtal med barn och föräldrar har vi fått "material" till vår kartläggning. Vilket vi vidare diskuterat på våra arbetsplatsträffar. Resultat och analys # Vissa barn tar betydligt mer uppmärksamhet/tid av såväl pedagoger som av barn, i vårt dagliga arbete. # Vissa barn har väldigt bråttom, till förrådet (i ute lek) för att "paxa" en visst fordon. # I barngruppen förekommer ofta att barnen "tar" saker från varandra. # Barnen behöver träna på att lyssna på varandra och tur-tagning. # Hos många barn i gruppen är det en mycket stark "jagkänsla". viktigt med gruppkänsla och kunna dela med sig och glädjas med andra. # Vi behöver även arbete med självkänsla, utveckla barnens självständighet och tillit till sin egen förmåga. #Genom våra barnobservationer har det framkommit att barnen i gruppen har upptäckt att vi har flerspråkiga barn. 6/8

7 Förebyggande åtgärder Åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet och Ålder # Att alla barn ska få "ungefär" likvärdig uppmärksamhet i gruppen. # Pedagogerna ska vara medvetna och observanta på att alla barn blir "sedda" och bekräftade. Att alla barn får uppmärksamhet/tid. # Öka barnens empatiska förmåga. Utvärderingen sker genom kontinuerliga observationer och diskussioner i arbetslaget, samt genom frågor till barnen. # Att visa på vår flerspråkighet i gruppen. Åtgärd # Vi ska vara aktiva och närvarande pedagoger i så väl planerad verksamhet som fri lek så att vi uppmärksammar och ger alla barn det utrymme de behöver. # I alla samtal, både på samlingar och genom spontana samtal, ska vi pedagoger föregå med gott exempel och låta alla få komma till tals och ge barn förståelse för att allas röst är lika viktig. # Genom Stopptecknet! ger vi barnen en hjälp att med tecken visa vad de tycker och tänker. # Arbeta med samtalsbilder eller berättelser från vardagen, för att väcka barnens tankar kring olika händelser. # Vi läser barnlitteratur kring värdegrundsarbete på förskolan "kompisböcker" och har sen samtal om det vi läst. # Vi arbetar med "Vännerna i Kungaskogen" där värdegrunden tas upp på ett bra sätt. Detta genom bok, cd och samtal på samlingar och även spontana samtal. #Samarbetsövningar (stärka gruppkänslan och självkänslan, göra saker tillsammans ex. skapa, rörelselek mm). # I våra färggrupper arbetar vi lite extra med tur-tagning och att vi lyssnar på varandra. # Vi synliggör och lär oss några ord på ett nytt språk. Barnen får sjunga/ramsa på sitt hemspråk. Motivera åtgärd # Vi vill ge mer uppmärksamhet/tid till de barn som inte "kräver det" av oss. # Vi vill öka VI-känslan i gruppen där alla ska vara trygga att våga säga vad det tycker och tänker. # Stopptecknet är ett enkelt sätt för alla barn, även utan språk, att säga "NEJ/VÄNTA". # Efter vi arbetat med berättelser från vardagen, samtalsbilder/läst kompisböcker så har vi samtal med barnen om dessa. Genom samtalen ökar vi barnens empati och förståelse för hur en kompis ska vara. Alla ska få komma till tals och säga vad det tycker! # Vi arbetar med tur-tagning och att lyssna på varandra för att vi ska öka respekten för varandra. # Stärka barnens modersmål och visa på olikheter. Pedagogerna på förskolan är ansvarig för att arbetet fortlöper. Målen ska vara utvärderingsbara i juni /8

8 Rutiner för akuta situationer Policy På förskolan accepteras ingen form av trakasserier, kränkande behandling eller diskriminering, om detta upptäcks tar vi genast vårt ansvar och diskuterar kring det som hänt. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Personalen för aktivt diskussioner kring vad som menas med trakasserier och kränkande behandling. Det är pedagogernas uppgift att ha uppsikt över alla arbetsplatser på förskolan och vara redo att ge barnen stöd i situationer där det uppstår bråk och konflikter. Då förskolan är en av barnens första arenor är det vår uppgift att förmedla för barnen hur man bemöter varandra på ett värdigt sätt. Personal som barn och föräldrar kan vända sig till Barn och föräldrar kan vända sig till alla pedagoger på förskolan eller till förskolechefen. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn Pedagogen avleder/avbryter omedelbart handlingen som kan vara kränkande och samtalar kring det som hänt och låter båda sidor komma till tals. Pedagogen är tydlig med att det som hänt inte är acceptabelt. Barnen och pedagogen samtalar, om det är möjligt, om andra alternativ att lösa konflikten eller undvika att kränkningen upprepas. Pedagogen ansvarar för att vårdnadshavare till samtliga inblandade barn blir informerade om händelsen. Pedagogerna dokumenterar det som hänt samt följer upp och arbetar förbyggande så att kränkningen inte upprepas. Vid händelse som kan vara kränkande behandling gör pedagogen omgående en anmälan till förskolechef. Blanketten finns på Bubblan under gruppen All personal. Anmälan görs i varje enskilt fall och det ska alltså inte vara upprepade kränkningar för att en anmälan ska göras. Förskolechef gör direkt anmälan om misstänkt kränkning till huvudman. Förskolechef återkopplar till den pedagog som anmälde kränkningen och startar omgående en utredning. Vid behov kontaktar förskolechef extern expertis. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal Som medarbetare är vi skyldiga att stoppa handlingen och skicka en anmälan till förskolechefen. Förskolechefen utreder frågan och vidtar åtgärder och anmäler till huvudman. Rutiner för uppföljning Åtgärderna följs upp och utvärderas i juni är samtliga pedagoger på förskolan samt förskolechefen. Rutiner för dokumentation Vidtagna åtgärder när barn kränks av andra barn ska anmälas till förskolechef. En kopia förvaras bland barnens uppgifter, i en mapp som varje enskilt barn har på förskolan. är en pedagog. Vidtagna åtgärder när barn kränks av personal anmäls till förskolechefen. Förskolechefen rapporterar vidare till huvudman. Ansvarsförhållande Ansvarsfördelningen för det åtgärdande arbetet finns under respektive punkt. 8/8

Likabehandlingsplan för Berga förskola

Likabehandlingsplan för Berga förskola Likabehandlingsplan för Berga förskola 2015/2016 Berga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5 år a för planen Förskolechefen

Läs mer

Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-3 år 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Garnvindeskolans förskola Läsår 2015-2016

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Garnvindeskolans förskola Läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Garnvindeskolans förskola Läsår 2015-2016 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-15-Vt-16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Skogsbrynets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skogsbrynets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogsbrynets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5år Läsår 2015-2016 1/11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Stömne förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Diskrimineringsgrunder och definitioner Diskrimineringsgrunder Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering när verksamheten behandlar ett

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Pinnhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pinnhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pinnhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen. Förskoleverksamhet Ansvariga för planen. Förskolechefen Vår vision. På Pinnhagens

Läs mer

Solkattens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solkattens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Solkattens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Agneta Lindbergh tel: 026 179368

Läs mer

Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef i samråd med personalen i förskolan

Läs mer

Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 7 Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Ninni Olofsson Linda

Läs mer

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skogsgläntans förskola Ansvariga för planen: Förskolechef och all personal på Skogsgläntans

Läs mer

Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Hasslebo förskola 1-5 år Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år a för

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 Förskolan Öster Järs förskola, Trelleborg Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig

Läs mer

Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016

Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016 Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechefen och arbetslaget

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alboga förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alboga förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alboga förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen Ansvarig pedagog: Emelie Lindh Förskolechef:

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN HARABACKENS FÖRSKOLA NOV 2015/OKT 2016. ORSA Barn- och utbildningsförvaltningen

LIKABEHANDLINGSPLAN HARABACKENS FÖRSKOLA NOV 2015/OKT 2016. ORSA Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN HARABACKENS FÖRSKOLA NOV 2015/OKT 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola år 1-5 a för planen Silvia Teichert, Anneli Liljedahl Vår vision På Harabackens

Läs mer

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år. Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola åldrar 1-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Upprättad 130105 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Katrinebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Katrinebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Katrinebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Mölndals stad a för planen Camilla Stensholm, Förskolechef Elisabeth

Läs mer

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef a för Likabehandlingsplanen Vår

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef, pedagogiska ombud,

Läs mer

Förskolan Svaleboskogen 3. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16

Förskolan Svaleboskogen 3. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Förskolan Svaleboskogen 3 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget har

Läs mer

Harabackens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Harabackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Harabackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5 a för planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola, skola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga

Läs mer

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Ann-Christin Risfelt

Läs mer

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef och ansvariga för Likabehandlingsplanen

Läs mer

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling södra området Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2013-11-11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet : Barn, vårdnadshavare

Läs mer

Förskolan Vallmon. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Vallmon. Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förskolan Vallmon Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 KIL1000, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Fruns Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fruns Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Extra information Bilaga 1 Visa begrepp Bilaga 2 Visa diskrimineringsgrunder Visa logotyp Observera att bilagorna kommer att placeras längst ner på den här sidan, det vill säga efter er plan. Visa Skriv

Läs mer

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Särö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Särö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Särö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola a för planen: Förskolechef och pedagoger Vår vision För att barn och föräldrar

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 Kometen Utfärdat av: Marie Gunnarsson Helena Jansson Lotta Zilén Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Vår enhetschef Sirpa

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Apelgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Apelgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 7 Apelgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Margareta Kärlin Mio Iller Givell

Läs mer

Löparstigens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Löparstigens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Löparstigens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 7 Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Bitte Asu-Wirdheim

Läs mer

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan Diskusgatan

Likabehandlingsplan Diskusgatan Likabehandlingsplan Diskusgatan PLAN FÖR FRÄMJANDE AV LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE AV DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015 Reviderad 2015-05-04 INLEDNING Pedagogisk omsorg har i uppdrag att

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skogsgläntans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: KIL1000, v1.1, 2014-01-31 Kils kommun

Läs mer

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå januari 2012 Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Eva Skagerkvist

Läs mer

Hammarens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hammarens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechefen har det yttersta ansvaret

Läs mer

Förskolan Trollbackens plan mot. diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Trollbackens plan mot. diskriminering och kränkande behandling Förskolan Trollbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechefen och arbetslaget på

Läs mer

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Duvans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duvans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Duvans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Ansvariga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011

LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011 LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Lagar 1.3 Skollagen 1.4 Diskrimineringslagen 1.5 Läroplan för förskolan 98, reviderad 2010 1.6 Kolsva

Läs mer

Bäckalyckans förskola

Bäckalyckans förskola Olika men ändå lika. Bäckalyckans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling januari 2009 reviderad september 2013 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Samtliga medarbetare på förskolan,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016 Inledning Som inledning till vår plan vill vi citera ur läroplanens avsnitt som behandlar de grundläggande värdena i Förskolans värdegrund

Läs mer

Svensby forskole enhet avdelning Pyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svensby forskole enhet avdelning Pyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling Svensby forskole enhet avdelning Pyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Berga förskola

Likabehandlingsplan för Berga förskola Likabehandlingsplan för Berga förskola 2018/2019 Berga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5 år a för planen Förskolechefen

Läs mer

Lundens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15

Lundens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Lundens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 KIL1000, v1.1, 2014-01-31 Likabehandlingsplanen är ett levande dokument som utvärderas och revideras

Läs mer

Vikingagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vikingagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Vikingagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Helen Englund, Yvonne Boberg.

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Lill Anton är en fristående förskola som består av sex avdelningar. Slottet, Leklådan

Läs mer

Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 5 Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen. Vår vision Alla i förskolan,

Läs mer

Kungsladugårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsladugårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsladugårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Östra förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Östra förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bildningsförvaltningen Tingdalsskolan Rektorsområde 6 2015-07-06 (10) Östra förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår:

Läs mer

Ekebackens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekebackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekebackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2018/2019 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen

Läs mer

Överboda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Överboda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 8 Överboda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet a för planen Förskolechef och personal Vår vision

Läs mer

Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2011-12 Vi vill genom denna plan förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. Planen innehåller en översikt över

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15 LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skollagen. Denna plan är reviderad under hösten 2014 och

Läs mer

Metallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Metallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Extra information Bilaga 1 Visa begrepp Bilaga 2 Visa diskrimineringsgrunder Observera att bilagorna kommer att placeras längst ner på den här sidan, det vill säga efter er plan. Visa Skriv ut Stäng fönstret

Läs mer

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016

Likabehandlingsplan 2015/2016 Likabehandlingsplan 2015/2016 2015-08-31 Vision Inget barn ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd. Bastasjö Förskola ska därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016 Innehållsförteckning Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande insatser... 6 Kartläggning...

Läs mer

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN 2016 Trygghet, respektfullt bemötande och ett demokratiskt förhållningssätt är grunden för det livslånga lärandet TILL DIG SOM BARN Förskolan Åstugan arbetar utifrån att

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN Adress: Sågvägen 8, 589 65 Bestorp Hemsida: www.linkoping.se Tel: 013-401 83 1 Innehåll Inledning... 3 Vår vision... 3 Giltighetstid.3

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Förskolan Måsen Skolområde Centrum/Väster Bsf Lunds stad 2013 Upprättad:2013 02 26 Gäller tom 2014 02 26 Förslaget upprättat av förskolechef Pernilla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013 SDF Västra Innerstaden Mellanhedens förskoleområde Mellanhedens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013 Oktober 2012 Linda Tuominen, förskolechef, Mellanhedens förskoleområde

Läs mer

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Sagobackens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Sagobackens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Sagobackens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan a för planen Helen Peterson Vår vision På vår förskola ska alla

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan Ett barn eller en elev får inte missgynnas genom särbehandling på grund av någon

Läs mer

I Ur och Skur Vattendroppens plan mot diskriminering och kränkande behandling

I Ur och Skur Vattendroppens plan mot diskriminering och kränkande behandling I Ur och Skur Vattendroppens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola med två avdelningar Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Bråstorps plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bråstorps plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bråstorps plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer