Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef högst ansvarig. Utvecklingspedagog är ansvarig för att planen följs upp och utvärderas varje år. Arbetslaget är ansvarigt att utvärdera och upprätta en ny plan varje år. Vår vision Så som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du vara mot andra Planen gäller från Planen gäller till Läsår 2014/2015 Barnens delaktighet Genom kontinuerliga observationer av barnen i olika situationer, samtal med barnen och regelbunden kontakt med vårdnadshavare förebygger vi kränkningar. Det är viktigt att lyssna, samtala och arbeta aktivt med barnen. På så vis lär sig barnen att sätta ord på hur de mår och vad som hänt. Ta tillvara på barnets tankar och känslor. Det vi upplever som en liten kränkning kan vara stort för barnet. Tillsammans med barnen arbetar vi dagligen hur man ska vara mot varandra. Vårdnadshavarnas delaktighet Vi har daglig kontakt med föräldrarna. Föräldrarnas åsikter och synpunkter är viktiga. Föräldrarna skall ha tillgång till planen och vi informerar om att planen finns både i inskolningshäftet, på inskolningssamtalet och på föräldramöten. Likabehandlingsplanen ska finnas anslagen i tamburen. Enkätundersökning genomförs 1 ggr/år. Personalens delaktighet Kontinuerligt gå igenom planen på reflektionstiden, APT och kompetensutvecklingsdagar. Augusti: Börja arbetet med den nya planen som gäller från den 1 juni. September: Trivselreglerna tas fram tillsammans med barnen. Februari: Ny plan presenteras på föräldramötet. Mars: Trivselenkäten genomförs Maj: Utvärdering av årets likabehandlingsplan. Förankring av planen Likabehandlingsplanen förankras och diskuteras på våra APT, reflektionstiden och vi pratar dagligen med barnen hur man ska vara mot varandra. Allt arbete skall ligga till grund för respekt av varandras olikheter. Likabehandlingsplanen läggs ut på förskolans hemsida.

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Årets plan utvärderades i slutet av vårterminen. Barn och pedagoger samtalade dagligen om hur vi ska vara mot varandra.vad har fungerat bra, dåligt? Föräldrarna blev delaktiga i utvecklingsarbetet via anslagstavlan och hemsidan där planen finns. Dessa frågeställningar har vi använt oss av: * Blev det som det var tänkt? Om inte, varför? * Vad gick bra? Varför? * Vad behöver förändras? Lägga till/ta bort? * Finns det något vi kan ta med oss nästa läsår? * Har vi gjort något som inte står i planen? Vad? Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Arbetslaget, förskolechef, barn och föräldrar. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Barnens trivsel, trygghet och tillit anses vara god på förskolan. Enligt föräldraenkäten anser 97% av föräldrarna att det stämmer helt och hållet/ganska bra att deras barn är trygga i förskolan. Under året har pedagogerna och barnen gemensamt gjort upp trivselregler för respektive avdelning. Reglerna har handlat om vår värdegrund, hur ska vi vara mot varandra, hur är man en bra kompis? På båda avdelningarna har trivselreglerna suttit väl synliga på väggen, pedagogerna har hänvisat till dessa vid olika situationer. Vi har upplevt att det har varit bra med trivselregler, vi arbetar både teoretiskt och praktiskt om hur barnen ska vara en bra kompis. Blåbäret och Lingonet har arbetat på olika sätt med 10 små kompisböcker med tillhörande planscher. Ett bra material som inspirerat till många givande samtal kring normer och värden, att säga förlåt på olika sätt, samarbeta, vänta på sin tur och stopphanden. Vid utevistelsen har vi pedagoger haft god uppsikt över hela gården. Vi är alltid 3-5 pedagoger ute beroende på barngrupp,aktivitet eller reflektion.. Vi har läst litteraturen Flera språk i förskolan, diskuterat den på en gemensam kompetensutvecklingsdag i området. Vi tar med oss vår positiva och medvetna tanke om att alltid ha personal ute utifrån barngrupp, aktivitet eller reflektion. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas

4 Årets plan kommer att utvärderas i maj Vi utvärderar den utifrån barn och pedagogers dagliga samtal, utifrån barn/barn och barn/pedagogers samspel och föräldrarnas delaktighet. Vad har fungerat bra, dåligt? Dessa frågeställningar kommer vi att använda oss av: * Blev det som det var tänkt? Om inte, varför? * Vad gick bra? Varför? * Vad behöver förändras? Lägga till/ta bort? * Finns det något som kan utvecklas? * Finns det något vi kan ta med oss nästa läsår? * Har vi gjort något som inte står i planen? Vad? Ansvarig för att årets plan utvärderas Förskolechef, UP pedagog samt arbetslaget.

5 Främjande insatser Namn Kränkande behandling Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling Mål och uppföljning "Förståelse för att alla människor har lika värde." Lpfö98/10 "Att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde."lpfö98/10 Vi pedagoger har som mål att stärka varje enskilt barn och vikänslan i gruppen och på så sätt kunna ge varje barn självkänsla. Uppföljning av planen sker på Apt i januari Föräldraenkätens resultat kring barns trivsel och trygghet lyfts på Apt i maj Insats - Vara goda förebilder genom att visa vad som är grundläggande demokratiska värderingar. - Upprätta trivselregler tillsammans med barnen, samt arbeta med gruppövningar, samarbetsövningar och värderingsövningar. - Genom att dela upp barnen i mindre grupper vill vi stimulera och utmana barnen i leken och i olika aktiviteter, så de utvecklar grunderna till samspel och social kompetens. - Läsa, samtala och arbeta konkret med bland annat Barbapapa och hans familj. Ansvarig All personal på förskolan. Datum när det ska vara klart Namn

6 Kön, könsidentitet eller könsuttryck Områden som berörs av insatsen Kön och Könsidentitet eller könsuttryck Mål och uppföljning "Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön." Lpfö98/10 "Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller."lpfö98/10 Uppföljning sker på Apt i januari och maj Arbetslagen presenterar sina aktiviteter för varandra. Insats - Vara goda förebilder för barnen. - Skapa lekmiljöer med ett varierat material som utgår från barnens intresse. - Vara bra förebilder och uppmuntra barnen att använda ett vårdat och könsneutralt språk (aktivt ta avstånd från svordomar, könsord och skällsord). - Vara medvetna i inköp av nytt materiel så att det främjar jämställdhet. Ansvarig All personal på förskolan Datum när det ska vara klart Namn Etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning Områden som berörs av insatsen Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning Mål och uppföljning "Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns

7 behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas." Lpfö98/10 "Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer." Lpfö98/10 Insats - Uppmärksamma olika kulturer och flerspråkighet under inskolningen så att vi kan bemöta och informera familjerna på ett positivt sätt. - Erbjuda modersmålsstöd i barngruppen. - Läsa litteratur/böcker som speglar olika kulturer. - Använda IKT för att alla barn ska få möjlighet till att känna delaktighet/ självkänsla i sin egen kultur. - Använda oss av aktuell litteratur/forskning, tex "Flera språk i förskolan". - Vi har som mål att köpa in en mångreligiös almanacka till varje arbetslag. Ansvarig All personal på förskolan. Datum när det ska vara klart Namn Funktionsnedsättning Områden som berörs av insatsen Funktionsnedsättning Mål och uppföljning "Förmåga att visa hänsyn till och leva sig in i andra människors situationer samt vilja att hjälpa andra." Lpfö98/10 "Förståelse för att alla människor har lika värde." Lpfö98/10 "Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar." Lpfö98/10

8 Uppföljning sker på Apt i januari och maj Insats - Varje barn ska få sina behov respekterade och tillgodosedda och få uppleva sitt eget värde. - Värdegrundsarbete både i personal och barngrupp. - Reflektera över behoven i barngruppen och därefter vidtaga åtgärder. - Dialog med föräldrar kring barns funktionsnedsättning, behov samt förutsättningar. Ansvarig All personal på förskolan Datum när det ska vara klart Namn Sexuell läggning Områden som berörs av insatsen Sexuell läggning Mål och uppföljning "Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av sexuell läggning hos någon anhörig. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas." Lpfö98/10 Uppföljning sker på Apt i januari och maj Insats - Vi pedagoger ska ha ett professionellt förhållningssätt och bemötande i barnens vardag där de ska få en förståelse för att det finns olika familje konstellationer, vi tar hjälp av tex. litteratur/barnböcker.

9 Ansvarig All personal på förskolan Datum när det ska vara klart Namn Ålder Områden som berörs av insatsen Ålder Mål och uppföljning "Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö." Lpfö98/10 Uppföljning sker på Apt i januari och maj Insats - Se till varje barns behov, alla individer är unika. Bara för du är i en viss ålder så är alla inte lika. - Vara medvetna kring hur vi delar upp barnen vid olika aktiviteter, utgå från barns intresse. - Skapa förutsättningar för att barnen ska få utveckla sina intressen och aktiviteter oavsett ålder. Ansvarig All personal på förskolan Datum när det ska vara klart

10 Kartläggning Kartläggningsmetoder Dagliga samtal i arbetslag, i barngrupp och med föräldrar. Riskområdesinventering. -Inne; vi ser dagligen över alla rum på förskolan, men är extra observanta över toaletterna, stora hallen och lekrummen. -Ute; vi ser dagligen över hela utegården på förskolan, men är extra observanta över lekkiosken, bakom lekstugan/förrådet och gamla ingången. Kartläggningsfrågor: -Organisation-finns det i vår organisation diskriminerande aspekter. -Leksaker -Är de värdeneutrala vad det gäller diskrimineringsgrunderna. -Attityder och ordbruk-könsord mm. -Främlingsfientlighet/attityder -Aktiviteter -Är de värdeneutrala? Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen Dagliga samtal med barn/föräldrar och ytterligare samtal vid behov med föräldrarna. Hur personalen har involverats i kartläggningen Dagliga samtal, arbetsmiljö och barnärenden finns med som punkt på gemensamma konferenser. Riskområdesinventering i olika sammanhang, tex på apt, samråd och på föräldrarmöte. Resultat och analys Föräldrar har uppmärksammat oss på att: Barn har uppmärksammat oss på att: Personal har uppmärksammat att: - kränkningar kan ske i alla rum inne och på hela gården på förskolan. -det är svårt att få modersmålsstöd över lag men även för vissa språk. MER???? Analys:

11 - Vi fortsättar att arbeta för en trygg inne/utemiljö. - Vi har ansökt om modersmålsstöd till tvåspråkiga barn, detta ligger nu på organisationsnivå. - Vi anser att både pojkar och flickor har möjlighet att delta på samma villkor i förskolans aktiviteter. - Vi upplever god gemenskap mellan barnen och de olika nationaliteterna. Vi arbetar för att alla barn och vuxna skall känna sig väl bemötta och behandlas lika.

12 Förebyggande åtgärder Namn Rättigheter och skyldigheter Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Mål och uppföljning Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att varje barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen. Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. " Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. Verksamheten skall bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet." Lpfö 98, rev Utvärderingen sker genom kontinuerliga observationer och reflektioner i den dagliga verksamheten. Resultaten från observationerna och reflektionerna lyfts på APT och avdelningarnas reflektion. Åtgärd Varje barn har rätt att känna sig trygg, respekterad och få vara med i gemenskapen och få vara en tillgång i gruppen. Även att få hjälp och stöd att reda ut konflikter genom att sätta ord på sina känslor.. Varje barn har ansvar efter förmåga att vara en bra kompis, alltid berätta för någon vuxen om man ser någon annan fara illa eller om man själv blir illa behandlad. Varje förälder har rätt att snarast möjligt få reda på om ens barn blivit utsatt eller utsatt någon annan för kränkande behandling, få information om likabehandlingsplan och få möjlighet att påverka verksamheten. Varje förälder är skyldig att kontakta personal eller rektor om man får reda på någon form av

13 kränkande behandling, ta på allvar om man får reda på att ens barn utsätter andra för kränkande behandling och att tillsammans med Björkhagens personal arbeta för att hjälpa barnet ur den rollen. Varje vuxen är skyldig att vara goda förebilder och visa vad som är acceptabelt och inte. Vara en hjälpande hand vid konflikter, sätta gränser, vidta de åtgärder som är nödvändiga och vara uppmärksamma på om det utförs kränkande behandling. Motivera åtgärd Vi på Förskolan tar avstånd från trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling. Inget barn skall behöva vara rädd för att gå till förskolan. Alla som vistas på Förskolan ska känna sig trygga, trygghet leder till utveckling. Syftet med likabehandlingsplanen är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett etniskt tillhörighet, kön, religion eller annan trosuppfattning. Genom kontinuerliga observationer av barnen i olika situationer, samtal med barnen och regelbunden kontakt med vårdnadshavare förebygger vi kränkningar. Det är viktigt att lyssna, samtala och arbeta aktivt med barnen. På så vis lär sig barnen att sätta ord på hur de mår och vad som hänt. Ta tillvara på barnets tankar och känslor. Det vi upplever som en liten kränkning kan vara stort för barnet. Ansvarig Arbetslaget. Datum när det ska vara klart fortlöpande Namn kränkande behandling Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling Mål och uppföljning Att vi pedagoger är närvarande och delaktiga i barnens lek/ vardag. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. Lpfö 98/2010 Utvärderingen sker genom kontinuerliga observationer och reflektioner i den dagliga verksamheten. Resultaten från observationerna och reflektionerna lyfts på APT och avdelningarnas reflektion.

14 Åtgärd Varje barn har rätt att känna sig trygg, respekterad och få vara med i gemenskapen och få vara en tillgång i gruppen. Även att få hjälp och stöd att reda ut konflikter genom att sätta ord på sina känslor.. Varje barn har ansvar efter förmåga att vara en bra kompis, alltid berätta för någon vuxen om man ser någon annan fara illa eller om man själv blir illa behandlad. Varje förälder har rätt att snarast möjligt få reda på om ens barn blivit utsatt eller utsatt någon annan för kränkande behandling, få information om likabehandlingsplan och få möjlighet att påverka verksamheten. Varje förälder är skyldig att kontakta personal eller rektor om man får reda på någon form av kränkande behandling, ta på allvar om man får reda på att ens barn utsätter andra för kränkande behandling och att tillsammans med Björkhagens personal arbeta för att hjälpa barnet ur den rollen. Varje vuxen är skyldig att vara goda förebilder och visa vad som är acceptabelt och inte. Vara en hjälpande hand vid konflikter, sätta gränser, vidta de åtgärder som är nödvändiga och vara uppmärksamma på om det utförs kränkande behandling. Motivera åtgärd Vi på Förskolan tar avstånd från trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling. Inget barn skall behöva vara rädd för att gå till förskolan. Alla som vistas på Förskolan ska känna sig trygga, trygghet leder till utveckling. Syftet med likabehandlingsplanen är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett etniskt tillhörighet, kön, religion eller annan trosuppfattning. Genom kontinuerliga observationer av barnen i olika situationer, samtal med barnen och regelbunden kontakt med vårdnadshavare förebygger vi kränkningar. Det är viktigt att lyssna, samtala och arbeta aktivt med barnen. På så vis lär sig barnen att sätta ord på hur de mår och vad som hänt. Ta tillvara på barnets tankar och känslor. Det vi upplever som en liten kränkning kan vara stort för barnet. Ansvarig alla i arbetslaget Datum när det ska vara klart

15 Rutiner för akuta situationer Policy På vår förskola har vi nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling I den dagliga verksamheten ska det alltid finnas vuxna som ser, hör och uppmärksammar det som händer och sker, positivt som negativt. Vi tar tag i situationen omedelbart. Pratar med de barn/elever som varit inblandade. Den pedagog som först var på plats eller såg situationen reder ut det som hänt. Viktigt att alla inblandade får förståelse för vad som hänt. Samtala med berörda föräldrar. Tänk på tystandsplikten. Dokumentation sker i vår loggbok denna förvaras inlåst. Vid vårterminens slut skall den lämnas till expeditionen i Dalstorp där boken förvaras inlåst. Blanketter som används vid samtal samt anmälan finns att hämta på G:\Utbildning\RO Dalstorp\Gemensam RO Dalstorp\Likabehandlingsplan Personal som barn och föräldrar kan vända sig till Om ett barn/elev känner sig mobbad eller kränkt av ett barn/elev eller en vuxen, kan han/hon så fort som möjligt, kontakta en vuxen som han/hon litar på. Barnen/eleverna och föräldrarna kan alltid kontakta personalen. Förskolechef/rektor informeras som sedan vidarebefordrar till huvudman vid behov. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn Handlingsplan När ett barn/elev känner sig kränkt/trakasserad och personal får kännedom om detta har de en skyldighet att ingripa. Rektor/förskolechef skall hållas informerad. Upptäckt den som upptäcker, eller får signaler om, att elev/barn har utsatts för kränkning eller trakasserier enligt Skollagen eller Diskrimineringslagen, har skyldighet att omedelbart meddela övrig personal och rektor/förskolechef. Kartläggning startas skyndsamt om vad som har hänt och vilka som är inblandade. Samtal med den kränkta eleven/barnet Kartlägg elevens/barnets upplevelse om händelsen. Den utsatte avgör om beteende och handling är kränkande. Eleven/barnet ska kunna känna sig trygg under sin vistelse, genom att berörda personer informeras. Samtal med den elev/barn som har kränkt. Är bra om två vuxna närvarar. Kartlägg var och en av elevernas/barnens upplevelser. Vårdnadshavare informeras. Båda vårdnadshavarna till den som har blivit kränkt och den/de som har kränkt skall informeras om det som har hänt. Vid behov upprättas åtgärdsprogram/handlingsplan Uppföljande samtal med den kränkte och den som har kränkt Uppföljning ska ske en eller flera gånger med början inom en vecka. Stöd till de inblandade Specialpedagog/kurator erbjuder stödsamtal till alla inblandade parter.

16 Blanketter som används vid samtal samt anmälan finns att hämta på G:\Utbildning\RO Dalstorp\Gemensam RO Dalstorp\Likabehandlingsplan Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal Handlingsplan När ett barn/elev känner sig diskriminerad/kränkt av personal och personal får kännedom om detta, har denne en skyldighet att ingripa och att anmäla detta till rektor/förskolechef. Upptäckt - Anmälan till rektor/förskolechef Den som upptäcker, eller får signaler om, att elev/barn har utsatts för kränkning, diskriminering, trakasserier eller repressalier av personal enligt Skollagen eller diskrimineringslagen, har skyldighet att omedelbart meddela rektor/förskolechef. Rektor/förskolechef utreder vad som har hänt. Förskolechef/rektor vidarebefordrar till huvudman vid behov. Samtal med utsatt elev/barn. Rektor/förskolechef kartlägger elevens/barnets upplevelse om händelsen. Berörd personal skall informeras så att eleven/barnet kan känna sig trygg under sin vistelse. Det kan innebära, förutom samtal med de inblandade parterna, samtal med andra barn/elever, annan personal, föräldrar etc. Vårdnadshavare informeras.vårdnadshavaren till det utsatta barnet/eleven ska informeras så fort som möjligt av rektor/förskolechef om vad som hänt. Det som framkommer i dokumentationen ska vara tillgängligt för de inblandade. Samtal med berörd personal.rektor/förskolechef kartlägger personalens upplevelse av händelsen. Samtal med de inblandade och tredje part. Rektor/förskolechef kallar till samtal så fort som möjligt med de inblandade för kartläggning. Om någon av parterna önskar/kräver att en tredje part som stöd ska vara med på samtalet ska detta tillgodoses. Ytterligare åtgärder Om incidenten är så allvarlig att ytterligare åtgärder behöver vidtas gäller arbetsrättsliga regler samt de av samhället uppsatta lagar och förordningar. Återkoppling och uppföljningssamtal med berörda. Återkoppling ska ske inom en vecka och uppföljningssamtal utförs inom en månad. Stödsamtal till den/de elever som är inblandade. Specialpedagog/kurator erbjuder stödsamtal till den/de elever som har blivit utsatt av personal. Blanketter som används vid samtal samt anmälan finns att hämta på G:\Utbildning\RO Dalstorp\Gemensam RO Dalstorp\Likabehandlingsplan Rutiner för uppföljning Handlingsplan När ett barn/elev känner sig diskriminerad/kränkt av personal och personal får kännedom om detta, har denne en skyldighet att ingripa och att anmäla detta till rektor/förskolechef. Upptäckt - Anmälan till rektor/förskolechef Den som upptäcker, eller får signaler om, att elev/barn har utsatts för kränkning, diskriminering, trakasserier eller repressalier av personal enligt Skollagen eller diskrimineringslagen, har skyldighet att omedelbart meddela rektor/förskolechef. Rektor/förskolechef utreder vad som har hänt. Förskolechef/rektor vidarebefordrar till huvudman vid behov.

17 Samtal med utsatt elev/barn. Rektor/förskolechef kartlägger elevens/barnets upplevelse om händelsen. Berörd personal skall informeras så att eleven/barnet kan känna sig trygg under sin vistelse. Det kan innebära, förutom samtal med de inblandade parterna, samtal med andra barn/elever, annan personal, föräldrar etc. Vårdnadshavare informeras.vårdnadshavaren till det utsatta barnet/eleven ska informeras så fort som möjligt av rektor/förskolechef om vad som hänt. Det som framkommer i dokumentationen ska vara tillgängligt för de inblandade. Samtal med berörd personal.rektor/förskolechef kartlägger personalens upplevelse av händelsen. Samtal med de inblandade och tredje part. Rektor/förskolechef kallar till samtal så fort som möjligt med de inblandade för kartläggning. Om någon av parterna önskar/kräver att en tredje part som stöd ska vara med på samtalet ska detta tillgodoses. Ytterligare åtgärder Om incidenten är så allvarlig att ytterligare åtgärder behöver vidtas gäller arbetsrättsliga regler samt de av samhället uppsatta lagar och förordningar. Återkoppling och uppföljningssamtal med berörda. Återkoppling ska ske inom en vecka och uppföljningssamtal utförs inom en månad. Stödsamtal till den/de elever som är inblandade. Specialpedagog/kurator erbjuder stödsamtal till den/de elever som har blivit utsatt av personal. Blanketter som används vid samtal samt anmälan finns att hämta på G:\Utbildning\RO Dalstorp\Gemensam RO Dalstorp\Likabehandlingsplan Rutiner för dokumentation Loggbok används som en övergripande dokumentationsbok. Loggboken förvaras inlåst. Vid vårterminens slut ska den lämnas till expeditionen i Dalstorp där boken förvars inlåst. Gemensamma blanketter för anmälan och samtalsunderlag för kränkande behandling finns att hämta på G:\Utbildning\RO Dalstorp\Gemensam RO Dalstorp\Likabehandlingsplan Ansvariga kan vara pedagoger, specialpedagog, kurator och förskolechef/rektor. Ansvarsförhållande Förskolechef/rektor Pedagoger

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor Innehållsförteckning -Inledning -Definitioner av verksamhet och likabehandlingsplan -Måldokument för förskolor i Sölvesborgs

Läs mer

Grimsåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass och grundskola a för planen Rektor: Ewa Hermelin. Likabehandlingsgrupp:

Läs mer

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN FRAMTIDEN Februari 2012-Juni 2013 Innehåll: STYRANDE DOKUMENT... 2 VÅR VISION... 2 VÅRA BARNS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SER UT ENLIGT FÖLJANDE...

Läs mer

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Solgården Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans värdegrund

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016 Inledning Som inledning till vår plan vill vi citera ur läroplanens avsnitt som behandlar de grundläggande värdena i Förskolans värdegrund

Läs mer

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Sammanfattning Vi har använt oss av webbverktyget Planforskolan som hjälpmedel när vi har skrivit fram

Läs mer

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Gullvivans förskola 151015-161014

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Gullvivans förskola 151015-161014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gullvivans förskola 151015-161014 Vår vision: På vår förskola skall alla känna sig välkomna, trygga och ha lika rättigheter. Förskolan ska vara fri från

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016

Likabehandlingsplan 2015/2016 Likabehandlingsplan 2015/2016 2015-08-31 Vision Inget barn ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd. Bastasjö Förskola ska därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorps förskola 2015/2016 Upprättad 2014 av Förskolans Utvecklingsgrupp samt förskolechef för Toltorps förskola Reviderad: aug -15 av

Läs mer

Likabehandlingsplan för Berga förskola

Likabehandlingsplan för Berga förskola Likabehandlingsplan för Berga förskola 2015/2016 Berga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5 år a för planen Förskolechefen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan läsåret 2014/2015 Innehåll Inledning... 3 Lagar och styrdokument... 4 Begreppsförklaringar - Definitioner... 5 Kartläggning och nulägesanalys...

Läs mer

Tallbackens Förskola

Tallbackens Förskola Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Tallbackens Förskola 2013/2014 Avdelningarna Ekorren och Ugglan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Upprättad 130105 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Bäckalyckans förskola

Bäckalyckans förskola Olika men ändå lika. Bäckalyckans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling januari 2009 reviderad september 2013 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Samtliga medarbetare på förskolan,

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Lill Anton är en fristående förskola som består av sex avdelningar. Slottet, Leklådan

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor Tallboda Förskolan Ankaret, Gränsliden 8

TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor Tallboda Förskolan Ankaret, Gränsliden 8 TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ankaret, Gränsliden 8 En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de

Läs mer

Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Klockarängen Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar:

Läs mer

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år a för

Läs mer

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-3 år 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Ann-Christin Risfelt

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011

LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011 LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Lagar 1.3 Skollagen 1.4 Diskrimineringslagen 1.5 Läroplan för förskolan 98, reviderad 2010 1.6 Kolsva

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN Adress: Sågvägen 8, 589 65 Bestorp Hemsida: www.linkoping.se Tel: 013-401 83 1 Innehåll Inledning... 3 Vår vision... 3 Giltighetstid.3

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 7 Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Ninni Olofsson Linda

Läs mer

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Likabehandlingsplanen är till för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Läs mer

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef a för Likabehandlingsplanen Vår

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN. Skarsjö förskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16

NORRTÄLJE KOMMUN. Skarsjö förskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16 NORRTÄLJE KOMMUN Skarsjö förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16 Innehåll Skarsjö förskolas Likabehandlingsplan... 3 För förebyggande av diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA Verksamhetsformer som omfattas av planen: Sörängs skola F-6 Ansvariga för planen: Rektor/förskolechef Vår vision: Sörängsområdet ska vara

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 Kometen Utfärdat av: Marie Gunnarsson Helena Jansson Lotta Zilén Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Vår enhetschef Sirpa

Läs mer

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef och ansvariga för Likabehandlingsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011

Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011 Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011 På Granviks Förskola ska ingen uppleva sig utsatt för någon form av diskriminering eller kränkande behandling. Alla ska känna sig trygga, bli respekterade

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 Förskolan Öster Järs förskola, Trelleborg Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentnamn Verktyg för arbetet med likabehandling i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling förskolorna, Boxholms kommun November 2014 Innehållsförteckning Vår vision sid. 2 Planens giltighetstid sid. 2 Ansvarig för denna plan sid. 2 Bakgrund

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skogsgläntans förskola Ansvariga för planen: Förskolechef och all personal på Skogsgläntans

Läs mer

Förskolan Vallmon. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Vallmon. Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förskolan Vallmon Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 KIL1000, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Gladan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2014/2015. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling och för likabehandling. Björkhälls förskola

Likabehandlingsplan läsåret 2014/2015. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling och för likabehandling. Björkhälls förskola Datum 2015-04-29 Sida 1/10 Likabehandlingsplan läsåret 2014/2015 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling och för likabehandling Björkhälls förskola Karin Svensson Till förvaltningen senast

Läs mer

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från förskolan.

Läs mer

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Färe Montessoriförskola. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen reviderades 2015-04-27

Färe Montessoriförskola. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen reviderades 2015-04-27 ! Färe Montessoriförskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen reviderades 2015-04-27 Planen revideras årligen vid vårterminens studiedag senast 2016-04-30 Ansvarig:

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor och annan pedagogisk verksamhet Planen gäller från 2014-10-15 Planen gäller till 2015-10-15 Sida 1 av 7 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Vad

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande... 5 Vision Område ÖST...

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 En plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-08-01 Förskolans namn: Förskolan

Läs mer

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun.

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun. Lycksele kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Villaryds förskola 2015-09-17 Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

Plan mot kränkande behandling på Kvistens förskola Anderstorp

Plan mot kränkande behandling på Kvistens förskola Anderstorp Plan mot kränkande behandling på Kvistens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga.

Läs mer

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-15-Vt-16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolorna Myran och Koltrasten fr o m augusti 2013 förskolan LärKan.

Förskolorna Myran och Koltrasten fr o m augusti 2013 förskolan LärKan. Förskolorna Myran och Koltrasten fr o m augusti 2013 förskolan LärKan. Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2013-2014 Förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik för alla som deltar.

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Bergshöjden Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar: Diskrimineringslagen(2008:576)

Läs mer

Pinnhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pinnhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pinnhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen. Förskoleverksamhet Ansvariga för planen. Förskolechefen Vår vision. På Pinnhagens

Läs mer

Förskolan Bråstorps plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bråstorps plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bråstorps plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå januari 2012 Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Eva Skagerkvist

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

Korvettens förskola 2014-2015

Korvettens förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Inget barn ska behöva vara rädd för att gå till förskolan. Alla barn ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Vår

Läs mer

Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan Ekens Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan skall vara en plats där man får vara den man är och där olikheter ses som en tillgång. En plats där man vågar

Läs mer

Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 5 Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen. Vår vision Alla i förskolan,

Läs mer

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola åldrar 1-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03 Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar LIKABRHANDLINGSPLAN - plan mot kränkande behandling INLEDNING

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Björkbergs förskola Upprättad 201601 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 , Olika fast lika unika Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 Innehållsförteckning 1 Inledning. 1.1 Alla barn och elever har rätt att

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Finnstaberg 2014-2015 1 Verksamhetens Vision Vår vision är att varje människa som kommer till Finnstabergs förskola ska bli

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Föreskoleverksamheten Torsby kommun

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Föreskoleverksamheten Torsby kommun Datum 2015-08-24 11 Antal sidor Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Föreskoleverksamheten Torsby kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är diskriminering? 4 Vision 5 Till dig som förälder/vårdnadshavare

Läs mer

Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016

Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016 Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechefen och arbetslaget

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖREBYGGANDE ARBETE, RISKANALYS, PLANERADE ÅTGÄRDER OCH DOKUMENTATION

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖREBYGGANDE ARBETE, RISKANALYS, PLANERADE ÅTGÄRDER OCH DOKUMENTATION Barn-och skolförvaltning Lunds stad 1 (5) 2006-05-15, 2006-09-29 2007-01-11, 2008-01-03, Skolkontoret rev.2008-12-10 SKOLA/FÖRSKOLA: Annegården UPPRÄTTAD:2009-03-05 Förskolechef: Maria Thelander REVIDERAD:

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Stenshults förskola

VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Stenshults förskola VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stenshults förskola 2014/2015 1 Innehåll 1. VISION... 3 2. FÖRSKOLECHEFS STÄLLNINGSTAGANDE... 3 3. BAKGRUND...

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Saxdalens ro 1 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 Vision Vi vill skapa en förskola: fri från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola, skola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Denna plan gäller till och med 31/12-15

FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Denna plan gäller till och med 31/12-15 FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Laxens förskola

Likabehandlingsplan för. Laxens förskola Likabehandlingsplan för Laxens förskola Likabehandlingsplan för Laxens förskola Bakgrund Likabehandlingsplanen utgår ifrån Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och

Läs mer

Korvettens förskola 2015-2016

Korvettens förskola 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Inget barn ska behöva vara rädd för att gå till förskolan. Alla barn ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Vår

Läs mer