Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret

2 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter Österstad skola. 3 Vår vision... 3 Delaktiga/Förankring av planen.. 4 Utvärdering. 5 Främjande insatser.. 6 Främjande insatser.. 7 Främjande insatser 8 Kartläggning Förebyggande åtgärder Rutiner för akuta situationer.. 12 Rutiner när elev kränker elev. 13 Rutin när personal kränker elev 14 Uppföljning/Dokumentation. 14 2

3 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Österstad skola är en F-4 skola med ca 55 elever. Efter skoltid bedrivs fritidsverksamhet på skolan. Vi arbetar med att se elevens hela dag. Ordet "skola" är ett samlingsnamn för förskoleklass, skola och fritidshem i vår likabehandlingsplan. Ansvariga för planen: Skolans rektor tillsammans med samtlig personal ansvarar för att det på skolan bedrivs ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Det skall tydligt framgå på vilket sätt skolan skall arbeta för att uppnå detta. Planen ska vara ett levande verktyg i det dagliga arbetet. Planen utvärderas årligen och en ny plan för kommande läsår skrivs med inplanerade åtgärder och mål. Vår vision: Vårt viktigaste mål är att alla på Österstad skola ska trivas och komma hit med glädje. Österstad skola ska vara en trygg plats, där ingen blir utsatt för negativa handlingar. Ingen form av kränkande behandling accepteras på Österstad skola och fritidshem. Vi strävar mot jämställdhet bla genom att vi vuxna är goda förebilder. Det är de vuxna som har ansvaret för att ingen blir illa behandlad i skolan eller på fritids. Men det är bara tillsammans elever och vuxna kan skapa en god miljö, fri från kränkningar. En miljö som vilar på goda sociala relationer, trygghet och respekt för andra. Vi på Österstad skola eftersträvar att vårt värdegrundsarbete och vårt sätt att bemöta varandra ska upplevas och kännas som en naturlig del av vardagen hos oss. Denna plan skall vara ett redskap för att uppfylla lagens krav likaväl som den skall vara ett verktyg för oss på Österstad skola i vårt förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling är en grundläggande mänsklig rättighet. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter tjejer som killar. Planen gäller från Planen gäller till

4 Elevernas delaktighet: Likabehandlingsplanen görs känd för alla elever genom att klassläraren informerar om den vid läsårsstarten. Eleverna är med och upprättar/reviderar trivselreglerna vid varje läsårsstart. På klassråden diskuteras trivsel och arbetsmiljöfrågor. Detta som en uppföljning av likabehandlingsplanen under läsåret. Elevrådet engageras i det främjande och förebyggande arbetet. Elevrepresentanter i elevrådet diskuterar innehållet i likabehandlingsplanen. Rektor är närvarande och håller i detta samtal. Inför skrivandet av en ny plan lämnas förslaget ut på remiss till elevråd. Vårdnadshavarnas delaktighet: Skolrådet engageras i det främjande och förebyggande arbetet. Skolrådsrepresentanterna kan ställa frågor och även komma med synpunkter på vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. På höstens föräldramöte presenteras planen för alla föräldrar. Likabehandlingsplanen finns också på Österstad skolas hemsida Ansvar: rektor Personalens delaktighet: Arbetslagen tillsammans med rektor gör tillsammans ett utkast till den nya Likabehandlingsplanen som sedan får gå på remiss till elevråd och skolråd. All personal, oavsett befattning, känner och tar ansvar för alla barn inom verksamheten. Alla som vistas på enheten är ansvariga för att värdegrund, ordningsregler och likabehandlingsplan åtföljs. Förankring av planen Vår plan är skriven utifrån Skolverkets allmänna råd; Arbete mot diskriminering och kränkande behandling. På läsårets första arbetsplatsträff ansvarar rektor för att all personal får kännedom om planens innehåll. Respektive arbetslag jobbar med planen samt planerar för vilka aktiviteter man vill arbeta med för att förebygga kränkningar. Nyanställd personal och vikarier informeras om planens innehåll i samband med introduktionen. Rektor ansvarar för att planen finns tillgänglig på Intranätet. 4

5 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats : Österstad skolas handlingsplan mot kränkande särbehandling och trivselregler skall komplettera varandra i syfte att verka för en lugn och trygg arbetsmiljö för alla elever och personal på skolan. Följande utvärderingsmetoder har använts för att säkerställa Österstad skolas vision om att alla elever ska känna trygghet och mötas av positiva vuxna och barn som reagerar på alla former av diskriminering och kränkande behandling. * Varje år genomförs en webbbaserad elev-,föräldra- och personalenkät där vissa årskurser i kommunen deltar. Resultatet mäter trygghet, tillfredsställelse och delaktighet. * Utvärdering sker även i samband med utvecklingssamtalet och medarbetarsamtal. En viktig utgångspunkt är den individuella upplevelsen och den som uppger att hon eller han blivit kränkt tas på allvar. * Personalen har dokumenterat kränkningar eller misstanke om kränkning och följt upp varje fall med gott resultat. * Vi har kontinuerligt under läsåret följt upp och diskuterat på våra klassråd, elevråd och skolråd hur vi lever upp till vår likabehandlingsplan. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan: Skolans personal, elevråd och skolråd. Utvärdering sker även i samband med utvecklingssamtalet och medarbetarsamtalet. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan : Vi har jobbat på många varierade sätt under läsåret för att nå målet att alla kränkningar ska försvinna på skolan. Elevenkäten lå 12/13 visar att våra elever är trygga i skolan. De analyser som gjorts under läsåret visar att våra elever känner en hög grad av trygghet och trivsel. Majoriteten av eleverna trivs både med sina skolkamrater Vid kartläggning av utemiljön framkom att många konflikter uppkommer i sandlådan och vid fotbollsplanen. Rastvärdarna har varit mer uppmärksamma vid dessa områden under året. Arbetsron i klassrummen är något vi måste fortsätta att arbeta med. Arbetet kring att hitta lugn och ro på skolan, är något som pågår ständigt. 5

6 Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Personalen ska dokumentera alla kränkningar eller misstanke om kränkning och följa upp varje fall för att skolan ska få en bild av klimatet på skolan. Våra elevenkäter ska analyseras och följas upp. Ansvarig rektor tillsammans med personalen. Ansvarig för att årets plan utvärderas Rektor Främjande insatser Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling och Funktionsnedsättning Mål och uppföljning: Anpassa de gemensamma aktiviteterna så att de utformas så att alla elever kan delta i aktiviteten eller utflykten. Deltagande pedagoger utvärderar aktiviteten och byter erfarenheter som resulterar i eventuella förbättringsåtgärder. Insats: - Vid alla aktiviteter tas hänsyn till elevernas olika funktionsnivåer. -Alternativa lärverktyg sätts in för att underlätta för eleven. -All personal kommer att få utbildning inom alternativa lärverktyg under läsåret Ansvarig: Alla pedagoger Datum när det ska vara klart: Arbetet pågår under hela läsåret i alla sammanhang. Främja likabehandling oavsett kön Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Sexuell läggning och Ålder 6

7 Mål och uppföljning: Vi ska satsa på att ge flickor och pojkar lika stort inflytande över verksamheten - och i lika stort utrymme. I undervisningen kan man till exempel genomföra talrundor, något som gynnar alla elever. Vi ska skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsroller. Insats: -Vi stödjer och uppmuntrar könsöverskridande aktiviteter. Vi tänker på att ge alla elever lika stort utrymme. -Vi använder oss av "par-prat" vid samtal för att alla ska komma till tals. -Pedagogerna ansvarar för att alla elever får tillgång till undervisningsmaterial utifrån behov. Ansvarig: Alla pedagoger Datum när det ska vara klart: Arbetet ska ske kontinuerligt under hela läsåret. Kompetensutveckling för personalen Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Mål och uppföljning: -All personal ska få kunskap om och möjlighet att diskutera begrepp kopplade till likabehandlingsarbetet. -Att förtydliga för all personal som arbetar på skolan vilka skyldigheter vi har i likabehandlingsarbetet utifrån skollag och diskrimineringslag. Insats: - Vi måste ha en ständig diskussion om innehållet i likabehandlingsplanen i våra arbetslag och på våra APT. - Samtliga pedagoger kommer att delta i kommunens fortbildningssatsning "En skola för alla" Uppföljning sker på medarbetarsamtalen. Ansvarig: Rektor Datum när det ska vara klart: Arbetet pågår under hela läsåret 7

8 Främja likabehandling oavsett ålder Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, Kön, Funktionsnedsättning och Ålder Mål och uppföljning: Vi ska se till att det finns många olika alternativ för social gemenskap och aktiviteter där elever i olika åldrar och från olika årskurser umgås och samarbetar. Vi utvärderar i arbetslagen efter aktiviteten och på planeringsdagarna vid läsårets slut. Insats: Vi har gemensamma teman och projekt där alla på skolan jobbar tillsammans. Ansvarig: All personal på skolan Datum när det ska vara klart: Arbetet pågår under hela läsåret. Rättigheter och skyldigheter Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning och Ålder Mål och uppföljning: Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstagande grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter" (Lgr-11) Insats Samtliga elever får under läsåret kunskap om vad som står i FN:s barnkonvention samt ges möjlighet att diskutera och fördjupa sig i vad de olika punkterna står för samt koppla rättighetr till skyldigheter tex i samband med Barnrättsveckan, FN-dagen och Aktion Julklappen. Ansvarig: Arbetslaget Datum när det ska vara klart Juni

9 Kartläggning Kartläggningsmetoder: Kartläggning sker varje termin och likabehandlingsplanen revideras inför kommande läsår. Vi använder oss av trivselenkäter. Incidentrapporter och kränkningsanmälningar sammanställs och analyseras. På utvecklingssamtal kartläggs den enskilde elevens psykosociala arbetsmiljö och elevens trivsel på skolan. På arbetslagsträffarna kartläggs kontinuerligt problem som härrör till diskrimineringsgrunderna som resulterar i aktiva insatser i arbetslaget. Områden som berörs i kartläggningen: Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen: -Alla kommunens elever i åk.2 och åk.5 svarar på en trivselenkät. -På skolan har vi Kisare (kamrat i skolan) som träffas regelbundet för att belysa elevernas psykosociala arbetsmiljö. -På utvecklingssamtalen finns alltid frågor kring elevens trivsel i skolan. -Eleverna intervjuas av rektor. -Klassdiskussioner om otrygga platser. -Incidentrapporter dokumenteras vid kränkande behandling. Hur personalen har involverats i kartläggningen: -Vi för diskussioner på våra arbetslagsträffar, arbetsplatsträffar och kompetensutvecklingsdagar. -Enkäterna och intervjuerna sammanställs. Därefter analyseras svaren och lämpliga åtgärder vidtas av arbetslaget. -Planera vidare insatser. Resultat och analys Våra kartläggningar visar att platser där elever känner sig lite otrygga på är sandlådan och fotbollsplanen. Rastvärdarna har extra fokus på dessa områden. Missförhållande som fångas upp på utvecklingssamtal, av Kisarna eller på annat sätt åtgärdas snarast enligt de direktiv som finns i likabehandlingsplanen. 9

10 Vi vuxna på skolan/fritidshem behöver fortsätta att diskutera värdegrundsfrågor och ett gemensamt förhållningssätt. Det är viktigt att all personal lojalt passar tider för olika uppdrag, tex rastvärd. Ansvarig personal ska tillsammans med Kisarna ta reda på var det förekommer trakasserier och var eleverna känner sig otrygga. De ska sedan utifrån resultatet informera övrig personal, elevråd och rektor som tillsammans med personalen får till uppgift att ta fram åtgärder. Förebyggande åtgärder Engagerade vuxna Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Mål och uppföljning: Det förebyggande arbetet ska syfta till att skapa goda demokratiska relationer samt en trygg lärmiljö. Arbetet ska ske både på individ-, grupp och skolnivå. Det förebyggande arbetet ska vara en naturlig och återkommande del i vardagsarbetet. Åtgärd: Samtliga vuxna på skolan ska vara goda förebilder, ha ett gemensamt förhållningssätt till eleverna och till varandra samt tydligt markera att kränkande behandling inte tolereras. Motivera åtgärd: Det är allas ansvar att upptäcka och stoppa kränkande behandling. Ansvarig All personal på skolan. Datum när det ska vara klart: Pågår under hela skolåret. Trivselregler Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, Kön, Funktionsnedsättning, och Ålder Mål och uppföljning: Vi förebygger kränkningar och mobbning och skapar ett gott klimat på skolan genom en gemensam grundsyn samt tydliga trivselregler. Bilaga 1 Vi respekterar allas åsikter och att vi får vara olika. Vi använder ett vårdat språk. 10

11 Åtgärd: Trivselreglerna upprättas av personal, elever och föräldrar. I början på höstterminen skriver elever och föräldrar under att de tagit del av trivselreglerna och de konsekvenser som gäller om man bryter mot reglerna. Trivselreglerna anslås i klassrum och på fritids. Motivera åtgärd: För att vi ska nå så bra resultat som möjligt krävs det att alla hjälps åt med att skapa arbetsro och att alla visar respekt för varandra. Alla känna trygghet, arbetsglädje och få möjlighet att utveckla sina förmågor. Ansvarig: Personalen Datum när det ska vara klart: Rast/bussvärdar Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Funktionsnedsättning och Ålder Mål och uppföljning: Alla elever ska känna att det finns en vuxen i närheten under sin rast och när de ska åka hem med skolskjutsen som man kan vända sig till om något händer. Uppföljning sker via elevenkäter och kartläggning av utemiljön. Åtgärd: Vuxna rastvärdar finns ute på rasterna enligt ett uppgjort schema. Personal följer eleverna till bussen. Motivera åtgärd: Vi vill att hela skolans utemiljö ska kännas trygg och trivsam för alla elever samt att rastvärdarna stöttar och uppmuntrar positiva relationer bland eleverna. Ansvarig: Rektor och pedagogerna Datum när det ska vara klart: Augusti 2013 Datum när det ska vara klart: Pågår under hela läsåret Kisare (kamrat i skolan) Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder 11

12 Mål och uppföljning: Kisarnas funktion är att verka för en ökad gemenskap och tryggare skola genom att vara goda förebilder som en bra kompis Åtgärd: Vi låter två elever från varje klass från åk.3 till och med åk.6 vara Kisare. Kamratstödjarna träffas kontinuerlig med ansvariga vuxna. Motivera åtgärd: Vi har sett mycket positiva resultat av Kisarnas arbete. Värdegrundsarbetet stärker både individ och grupp och främjar ett gott klimat på skolan. Ansvarig: Anders Gransö Datum när det ska vara klart: Kisverksamheten pågår under hela läsåret. Rutiner för akuta situationer Österstad skolas policy En av den lilla skolans positiva fördelar är att det är lätt för elever och personal att skapa goda relationer med respekt och förståelse för varandra, alla ser alla och det är inte mina och dina barn som gäller Nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande handlingar ska genomsyra verksamheten. Vi arbetar medvetet med att stärka förmågan hos alla elever att fungera i ett demokratiskt samhälle. Relationer och bemötande är nyckelord och en viktig del för den totala måluppfyllelsen på skolan. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling - Personal möter upp eleverna vid skoldagens start och efter raster. - Ett fungerande rastvärdschema. - Vid behov förstärkt tillsyn på elevernas raster. - Samtal med elever, föräldrar och personal. - Klassråd, elevråd och kisträffar är forum för förebyggande arbete. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Elever och vårdnadshavare kan alltid vända sig till någon personal man har förtroende för på skolan. Rektor: Mikael Rehnstrand tel

13 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Alla som får kännedom om kränkande behandling har ansvar att reagera och agera i direkt anslutning till den aktuella händelsen samt tar ansvar för att händelsen dokumenteras på avsedd blankett. Rektor informeras om händelsen. Utredningsgång 1. Berörd personal hanterar problemet i akutstadiet, är inte klassläraren berörd ska denne informeras så snart som möjlighet finns. 2. Klassläraren eller berörd vuxen på skolan kontaktar elevernas vårdnadshavare och informerar om hur skolan arbetar med ärendet. 3. Klassläraren gör en bedömning om ärendet ska hanteras vidare. 4. Samtal med den/de som är utsatt. 5. Samtal med den/de som utsätter för kränkningar 6. Samtal med kamrater eller andra som funnits runt situationen. Tillvägagångssättet för samtalen anpassas efter problematik och individ. 7. En individuell plan upprättas för varje enskilt fall. 8. Efter 1-2 veckor hålls ett uppföljningssamtal för att konstatera om kränkning har upphört. En skriftlig sammanfattning görs och ärendet avslutas. Vårdnadshavarna informeras. 9. Om kränkningen fortsätter trots att ovanstående åtgärder vidtagits, överlämnas ärendet till rektor som då ansvarar för fortsatt hantering. 10. Elevhälsan kontaktas vid behov. Rektor bedömer i varje enskilt fall om anmälan ska göras till huvudman eller andra myndigheter. 13

14 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal 1. När en vuxen kränker ett barn ska man som kollega/chef reagera och påtala hur man uppfattade situationen. 2. Rektor genomför skyndsamt en utredning genom samtal med de inblandade parterna och andra som kan lämna information i ärendet. 3. Rektor informerar elevens vårdnadshavare samma dag som samtal har skett. 4. Rektor gör en bedömning och beslutar om åtgärder i samråd med förvaltningsledning och personalsekreterare. 5. Vid behov får eleven stöd av elevhälsan. Rutiner för uppföljning Må bra gruppen träffas en gång i veckan och följer upp aktuella händelser och anmälningar. Rektor är med på dessa träffar en gång i månaden för att följa upp ärenden och få en insikt i hur klimatet är på skolan. Må bra gruppen följer upp och dokumenterar elevärenden genom samtal. Rutiner för dokumentation Vid utredning om hot/våld, trakasserier eller annan kränkande behandling ska samtalen med de inblandade dokumenteras. Må bra gruppen eller berörd personal ansvarar för dokumentationen. All dokumentation och åtgärdsprogram förvaras inlåst Ansvarsförhållande: Rektor är ansvarig för att all personal känner till de rutiner som är fastställda och att de följs. 14

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem är det som omfattas av planen. Ansvariga

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2012/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Gläntan för planen Rektor

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är åk 7-9 Ansvariga för planen Arbetsgrupp bestående av: Lena Haglund Ola Israelsson

Läs mer

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem Ansvariga för planen Susanne Berndtros, rektor Likabehandlingsgruppen

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

LIKA-behandlingsplan

LIKA-behandlingsplan LIKA-behandlingsplan Arthur Engbergskolan Hassela 2015/2016 1. Skolans vision för likabehandlingsarbetet Barnen som går i Arthur Engbergskolan och i vår fritidsverksamhet skall känna sig trygga och glada.

Läs mer

Grimsåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass och grundskola a för planen Rektor: Ewa Hermelin. Likabehandlingsgrupp:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 0 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, fritidshem och grundskola åk 1-6 Läsår: 2015/2016 Uppdraget att motverka diskriminering, trakasserier

Läs mer

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk 1-6 samt fritidsverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå januari 2012 Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Eva Skagerkvist

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016

Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016 Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechefen och arbetslaget

Läs mer

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2013 Inledning Till Erikslundskolan ska alla elever gå med glädje varje dag. Alla elever ska känna

Läs mer

Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef i samråd med personalen i förskolan

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Falkenbergs Montessoriskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Falkenbergs Montessoriskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Falkenbergs Montessoriskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 14-06-26 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Falkenbergs Montessoriskola F-9 och Falkenbergs

Läs mer

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Lå 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktionsprogrammen,

Läs mer

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem och Fritidsklubb Gäller år 2015 Vår vision Vi på Fontinskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skogsgläntans förskola Ansvariga för planen: Förskolechef och all personal på Skogsgläntans

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 a för

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Inledning. Den här planen omfattar alla verksamheter, skola såväl som förskoleklass och fritidshem, på Tjelvarskolan. Eftersom våra verksamheter samarbetar tätt kring

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 Sidan 1 av 5 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 ÅBYSKOLAN Planen är framtagen i samverkan med elever och personal. Elever och personal har analyserat utvärderingen av 2014 års arbete,

Läs mer

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 Vår vision Pårydsskolan skall vara en plats där elever och personal trivs och känner trygghet. Vårt mål Vårt

Läs mer

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning 1. Vårt uppdrag 2. Så här vill vi ha det! 3. Ansvarsfördelning 4. Utvärdering av 2013

Läs mer

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 7-9 Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan Långekärrs skola Handläggare: Hans Persson Datum: 2015-09-01 Verksamhet: Förskoleklass, årskurs 1-5, och fritidshem Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24 Lärande Stenkulans Enhet Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Reviderad 2012-09-24, v 1.0, 2008-07-25 LERUM100 Stenkulans Enhet Stenkulans förskola

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten 2011-2012 Innehållsförteckning Plan för likabehandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola, skola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola Inledning Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola En ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever trädde i kraft den 1 april 2006. Enligt denna lag

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

MORJÄRVS FÖRSKOLA, Gomorronsol. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015/2016

MORJÄRVS FÖRSKOLA, Gomorronsol. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015/2016 MORJÄRVS FÖRSKOLA, Gomorronsol Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015/2016 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. a för planen Rektor och personalen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kullens Skola

Likabehandlingsplan för Kullens Skola Likabehandlingsplan för Kullens Skola Innehållsförteckning Inledning 3 Skolans målsättning 3 Lagstiftning och styrdokument 3 Kullens skolas värdegrund 5 Främjande och förebyggande insatser 6 Kartläggning

Läs mer

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektorsgruppen Magnus

Läs mer

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 Förskolan Öster Järs förskola, Trelleborg Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

Tallbackens Förskola

Tallbackens Förskola Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Tallbackens Förskola 2013/2014 Avdelningarna Ekorren och Ugglan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor Tallboda Förskolan Ankaret, Gränsliden 8

TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor Tallboda Förskolan Ankaret, Gränsliden 8 TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ankaret, Gränsliden 8 En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Enligt 14a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Sonfjällsskolan, Hede Rymden, Paviljongen och 6-9 Gäller under läsåret 2010-2011 Handlingsplanens

Läs mer

HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM

HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Handläggare Datum Ärendebeteckning Henrik Hansson 13 2014-11-19 Likabehandlingsplan 0480-45 20 60 HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Likabehandlingsplan 2015 Åtgärder för att förebygga och motverka alla former

Läs mer

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Forum Ystads plan mot diskriminering och kränkande behandling

Forum Ystads plan mot diskriminering och kränkande behandling Forum Ystad 2016 01 01 Forum Ystads plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Vuxenutbildning, Sfi, Särvux, Yrkesvux Ansvarig för planen Rektor

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentnamn Verktyg för arbetet med likabehandling i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Nykyrka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nykyrka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nykyrka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 samt Fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria Likabehandlingsplan Montessoriföreningen Maria Läsåret 2015-2016 Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria 1. Vi på

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013-2014 Diskrimineringslagen och skollagen Två regelverk, diskrimineringslagen (208:567) och skollagen (2010:800, kap.6) reglerar hur skolan,

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN FRAMTIDEN Februari 2012-Juni 2013 Innehåll: STYRANDE DOKUMENT... 2 VÅR VISION... 2 VÅRA BARNS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SER UT ENLIGT FÖLJANDE...

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012-2013

Likabehandlingsplan 2012-2013 Likabehandlingsplan 2012-2013 Ytterhogdals skola Bildning, Fritid och Kultur Ytterhogdals skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorps förskola 2015/2016 Upprättad 2014 av Förskolans Utvecklingsgrupp samt förskolechef för Toltorps förskola Reviderad: aug -15 av

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Lill Anton är en fristående förskola som består av sex avdelningar. Slottet, Leklådan

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor)

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Gymnasieskola Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Skolsyster Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Kurator Åsa Berg Alma Lindblom, Elevrådsordförande

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen; förskoleklass, fritidshem, grundskola, årskurs 1-9 Läsår: 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling för Hagaskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling för Hagaskolan. 1(10) 2014-01-07 Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling för Hagaskolan. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 692 80 KUMLA Stadshuset, Torget 1 019-58 80 00 019-58 81 15 kommun@kumla.se

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Innehållsförteckning Vision 4 Så här arbetar vi för att nå vår vision: 4 Kyrkenorumskolans värdegrund 5 På Kyrkenorumskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola 150901 160831 Innehåll Inledning...3 Granbackaskolans vision...3 Redovisning av föregående års

Läs mer

TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT

TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT HUDDINGE KOMMUN TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015/2016 Trångsundsskolan Trångsundsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16

Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16 Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16 Hanna Winnerfeldt, Susanne Larsson Marie Andersson & Tina Lodhag Likabehandling för trygghet och trivsel Välkommen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Stömne förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem Ansvariga för planen Gabriella Pierrou

Läs mer

Mårdaklevs skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mårdaklevs skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling Mårdaklevs skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola och skolbarnomsorg Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Fågelås skola läsåret 2014/2015 Upprättad 2014-12-15 Innehållsförteckning Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Läs mer

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Ann-Christin Risfelt

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Datum 20150918 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Fastställd 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet

Läs mer