Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass Läsår: 2014/2015

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass a för planen Rektor Elisabeth Bäckström samt med delegerat utformningsansvar till Magdalena Åstrand. Vår vision På Domsjöskolan ska ingen diskriminering eller annan kränkande behandling förekomma. Vi strävar efter att alla barn, elever och vuxna känner sig värdefulla, respekterade och trygga i den de är och i den miljö vi tillsammans vistas i. Planen gäller från Planen gäller till Läsår 2014/2015 Elevernas delaktighet Inför varje års upprättande av planen skall barnen/eleverna ges möjlighet att komma med synpunkter till förbättringar. Detta sker genom - klassregler - hälsosamtal - terminsvis trivselenkät - föräldraråd (barns åsikter tas med från hemmet) Vårdnadshavarnas delaktighet Inför varje års upprättande av planen skall vårdnadshavarna ges möjlighet att komma med synpunkter till förbättringar. Detta sker genom - utvecklingssamtal, lära-känna-samtal - föräldraråd - icke forumstyrda samtal vid behov Personalens delaktighet All personal har i uppdrag att arbeta medvetet utifrån planen. Den ska diskuteras i de forum där personalen möts såsom arbetsplatsträffar och arbetslagsträffar. Personalgruppen representeras därutöver av ett antal pedagoger som bildar ett trygghetsteam. Förankring av planen Rektors ansvar: - att årligen upprätta och utvärdera en plan mot kränkningar och en plan mot diskriminering och trakasserier i samarbete med personal, elever och vårdnadshavare som sammanförs i denna Likabehandlingsplan. Förankring för personalen sker genom att planen tydliggörs, diskuteras och reflekteras över i samband med personalmöten i helhet och personalmöten i arbetslag. Rektor ansvarar.

3 Förankring för barnen/eleverna sker genom att berätta att skolan och dess medarbetare (vuxna och barn/elever) lyder under ett jätteviktigt styrdokument där det beskrivs hur vi är skyldiga att behandla varandra. Förankring för vårdnadshavare sker genom information vid föräldramöten, föräldraråd och vid utvecklingssamtal. Planen ska även finnas tillgänglig via skolans hemsida.

4 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Planen har utvärderats genom: - ledningsgrupp - trygghetsteam - skolråd - APT (Arbetsplatsträff) - föräldraråd Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Trygghetsteamet tillsammans med rektor. Föräldrarådet tillsammans med rektor. Elevgrupper tillsammans med pedagog. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Revidering av skolans trivselregler. Revidering av skolans trivselenkäter. Revidering av Likabehandlingsplan. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Planen ska utvärderas utifrån genomförda åtgärder av rektor i samarbete med skolans arbetslag och trygghetsteam. för att årets plan utvärderas Rektor Elisabeth Bäckström

5 Främjande insatser Hälsodagar Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling och Kön Hela skolan (Förskoleklass - t.om årskurs 6) - Eleverna ska ha kännedom om vad en människokropp behöver för att må bra. Insats Vi genomför hälsodagar där eleverna grupperas och deltar i en rad olika aktiviteter. - Skolsköterska - Skolkurator Elevhälsan Regnbågsvecka Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning - Öka barnens/elevernas kunskap och förståelse om hbtq-frågor. Insats -Allas lika värde genomsyrar den pedagogiska planeringen i den dagliga verksamheten. - Adekvat litteratur, samtal

6 Hälsopanel Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder - Uppmärksamma, stödja och förebygga elever i svårigheter. Insats - Regelbundna insatser från Elevhälsan och rektor. - Kontakt med vårdnadshavare - Kontakt med sociala myndigheter Elevhälsan och rektor FN-dagen Områden som berörs av insatsen Etnisk tillhörighet Enligt barnkonventionens fyra huvudprinciper har barn rätt till: -liv och utveckling (utbildning) - deltagande/inflytande -icke-diskriminering -barnets bästa (rätt till skydd) Insats Vi jobbar utifrån material från Alla barns rätt

7 Kartläggning Kartläggningsmetoder Trivselenkät två gånger/år Individuella samtal Observationer Hälsopanel Hälsosamtal Trygghetsteam Dokumentation Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen Eleverna har besvarat trivselenkät varje termin. Eleverna har deltagit i klassvisa diskussioner inför och efter enkätens genomförande. Eleverna har deltagit i utvecklingssamtal. Individuella samtal elev-pedagog. Hur personalen har involverats i kartläggningen Diskussion i samband med arbetsplatsträffar och utvärderingsdagar. Resultat och analys En del av skolans toaletter upplevs som ofräscha vilket bidrar till otrivsel. Några få elever skapar rädsla hos andra elever genom utåtagerande beteende, fysiska och verbala påhopp men vi upplever att insatser som görs får god effekt. Några få elever utsätter personal för fysiska och verbala påhopp.

8 Förebyggande åtgärder Förstärkt bemanning vid rastaktiviteter Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Att skapa en lugnare och tryggare miljö. Utvärdering i klasser, arbetslag och övriga personalträffar. Resultat av kommande trivselenkät. Åtgärd Förstärkt bemanningsantal av personal vid raster. Motivera åtgärd Den förstärkta bemanningen har gett god effekt och vi väljer därför att bibehålla åtgärden. Fortlöpande lägeskoll varje vecka. Förbättring av toalettmiljö Områden som berörs av åtgärden En förbättrad arbetsmiljö på skolan. Utvärdering i klasser, arbetslag och övriga personalträffar. Resultat av kommande trivselenkät. Åtgärd Storstädning av hela skolan under vintern Toalettrengöring varje kväll. Motivera åtgärd I trivselenkäten har det fortsatt framförts att elever undviker toalettbesök. Detta framför allt på grund av att de upplever toalettmiljön som ofräsch.

9 Vännerna i kungaskogen Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Att eleverna i tidig skolålder blir medveten om en god värdegrund och om hur vi människor bör vara mot varandra. Utvärdering i klasser, arbetslag och övriga personalträffar. Uppmuntra samarbete. Åtgärd Vi arbetar i skolans yngre åldrar (F-klasserna) med materialet "Vännerna i kungaskogen". Motivera åtgärd Att förebygga mobbing, trakasserier och annan kränkande behandling Värdegrundstema Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, självbild, jaget, respekt och förståelse för andra. Trygghet, trivsel, hänsyn och ansvar.

10 Åtgärd Värderingsövningar, samarbetsövningar, boksamtal, grupp- och enskilda samtal, massage, film om känslor, beteendereflektioner, känsloarbete att uttrycka känslor. Motivera åtgärd Ge barnen grunden till att bli goda samhällsmedborgare enligt läroplanen Känslokort Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, självbild, jaget och respekt/förståelse för andra, empati. Att träna eleverna i att sätta ord på känslor och handlingar för att förstå andra, andras situation och öka elevernas insikt om allas lika värde. Utvärdering i klasser, arbetslag och övriga personalträffar. Åtgärd Vi använder känslokorten som samtalsunderlag i den pedagogiska verksamheten. Motivera åtgärd Upplevelse att vi har ett flertal elever som saknar uttrycksformer för känslor och upplevelser. Genom arbetet tränar vi dem i språk och tanke

11 Rutiner för akuta situationer Policy Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår skola och inom vår skolbarnsomsorg. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Trivselenkäter Hälsosamtal Handlingsplan för hot och våld Rastvärdar Observation i klassrum, korridorer, matsal, fritidshemmens lokaler och utomhus Samtal pedagog-förälder Uppmärksamma varandra på uppkomna riskområden. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Rektor klasslärare Trygghetsteamet EHT (Elevhälsoteam) Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Följa handlingsplanen för hot och våld. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Samtal personal-personal Samtal rektor-personal Samtal rektor-elev-vårdnadshavare Uppföljning av samtal Rutiner för uppföljning I så nära anslutning som möjligt till händelsen. Rektor ansvarar för uppföljning och utvärdering. Rutiner för dokumentation Åtgärderna dokumenteras enligt framtagen blankett och sparas hos rektor. Ansvarsförhållande Klasslärare/annan pedagog upptäcker/får vetskap om händelsen. Rektor informeras. Rektor vidtar åtgärder i form av samtal. Trygghetsteamet informeras av rektor. Domsjöskolan, förskoleklassen Läsåret 2014/2015