Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning"

Transkript

1 Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning 1. Vårt uppdrag 2. Så här vill vi ha det! 3. Ansvarsfördelning 4. Utvärdering av 2013 års plan mot diskriminering och kränkande behandling 5. Mål och åtgärder för Att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter 7. Att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 8. Att upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 9. Att utreda uppgifter om trakasserier och kränkande behandling samt vidta åtgärder för att förhindra upprepning 10. Definition av begrepp 11. Beslut 1

2 Vårt uppdrag Vision och policy På Rudsskolan, i arbetslaget Nordica, ska alla elever känna sig trygga och lika mycket värda. Alla elever ska känna sig välkomna till skolan och ingen elev ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Vår verksamhet präglas av att vi ser varandras olikheter som en styrka och tillgång. Umgänget mellan oss ska kännetecknas av en vänlig och generös stämning, där vi visar respekt och tar hänsyn till varandra. Alla elever ska lämna skolan som trygga, demokratiska och ansvarskännande individer. Likabehandlingsarbetet regleras av diskrimineringslagen (2008:567), skollagen (2010:800) 6kap och LGR 11 1kap: Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuelläggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser skall motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.. Likabehandlingsarbetet behövs för att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg skolvardag är en förutsättning för lärande och utveckling. Så här vill vi ha det i arbetslaget Nordica på Rudsskolan! Alla har rätt att känna sig trygga Alla visar varandra respekt Vi strävar efter att alla elever är trygga, blir sedda och får sina behov tillgodosedda i skolan och, möter kompetent och engagerad personal, upplever lika värde, får kunskap om och stimuleras till en hälsobefrämjande livsstil, är motiverade och har lust att lära, stärks i sin framtidstro. Mobbning, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är olagliga handlingar och är totalt oacceptabelt på skolan. Vi utreder alltid diskriminering, trakasserier och kränkande behandling mellan elever och om en elev känner sig kränkt av någon vuxen på skolan. David Larsson, rektor 2

3 Ansvarfördelning All personals ansvar är att anmäla till rektor om man får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier (Skollagen 6 kap 10 ) ansvara för att Årlig plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, följs aktivt motverka kränkningar och trakasserier. visa respekt för den enskilda individen och i det dagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt att skapa en verksamhet där förståelse, tolerans och respekt för människors lika värde utvecklas och där man aktivt motverkar och ingriper mot kränkningar och andra trakasserier ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som hen förmedlar till eleverna. Rektors särskilda ansvar är att: se till att all personal, alla elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten på skolan se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt att motverka annan kränkande behandling årligen upprätta och utvärdera en plan mot kränkande behandling i samarbete med personal och elever se till att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna eller trakasserierna som skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer samt i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden anmäla till Barn- och ungdomsnämnden att anmälan om kränkande behandling har inkommit samt meddela när ärendet avslutas Att denna plan i sin helhet utvärderas i december och en ny upprättas i januari. Mentors särskilda ansvar är att: regelbundet samtala med eleverna om deras situation i skolan genomföra minst två utvecklingssamtal per år tillsammans med elever och vårdnadshavare fortlöpande arbeta med Årlig plan tillsammans med elever under läsåret för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genomföra aktiviteter som syftar till att motverka kränkande behandling utifrån diskrimineringsgrunderna genomföra och sammanställa enkäten Profilen inför utvecklingssamtal Elevers ansvar är att: påtala om diskriminering och kränkande behandling förekommer bemöta alla på ett respektfullt sätt 3

4 Utvärdering av 2013 års plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolenheten Nordica är ny sedan höstterminen 2013 på Rudsskolan. Enheten har arbetat utifrån den årliga plan som fanns upprättad för 2013 på Rudsskolan. Arbetslaget har haft sina egna undersökningsmetoder under höstterminen. För vårt förebyggande arbete sattes följande mål och aktiviteter: Att förebygga diskriminering och trakasserier kring genus och öka vår insikt i hur vi agerar i genusfrågor. Årets aktivitet för att förebygga diskriminering och trakasserier kring genus: Vi bjuder in genuspedagoger för att se på verksamheten ur ett genusperspektiv och ge förslag på hur vi ska förbättra arbetet kring jämställdhet. Kommentar: Vi har inte arrangerat några särskilda aktiviteter för att öka vår insikt i genusfrågor. Det finns dock en hög medvetenhet inom detta område och det är ett vanligt förekommande inslag i den kontinuerliga verksamheten. Att förebygga diskriminering och trakasserier kring etniska tillhörigheter: Samhörigheten ska öka mellan eleverna i IK-klassen och elever i övriga klasser. Årets aktivitet för att nå målen: Vi ser över och reviderar den handlingsplan som finns för IK-elever. Vi arbetar vidare för att faddersystemet ska fungera bra. Kommentar: Vi har valt att ta bort faddersystemet och arbetar med att alla elever ska vara delaktiga i arbetet med att ta emot elever i klassen från IK-klassen. Mentorerna i de klasser som tar emot elever från IK-klassen är särskilt ansvariga för att uppmärksamma och följa att de snabbt blir en del i klassens gemenskap Att förebygga diskriminering och trakasserier kring funktionshinder: Arbetsmiljön och undervisningen ska anpassas för alla elever. Aktiviteter för att nå målen: Fortsätta arbetet med att sprida kunskaper om olika funktionshinder samt fortsätta arbetet med diskussioner och värderingsövningar. Kommentar: Mentorerna har haft diskussioner kring diskrimineringsgrunder i sina klasser. Personal arbetar också ständigt för att normalisera och avdramatisera användandet av hjälpmedel i pedagogiska situationer. Inga elever på skolan ska uppleva att de blir kränkta, diskriminerade eller trakasserade. Insatser för att nå målet: Vi arbetar aktivt med värdegrunden och värdegrundsfrågor kontinuerligt i alla klasser. Elevrådet engageras Information på föräldramöten Ett rastvaktsschema upprättas inför det nya läsåret Skolan besöks kontinuerligt av ungdomar för trygghet Skolan erbjuder tjej- och killgruppsverksamhet vid behov Många otrygga platser utomhus är förknippade med rökning. Skolan ser över rutinerna för att arbeta förebyggande mot rökning. 4

5 Kommentar: I samband med utvecklingssamtalen uppger de flesta eleverna att de känner sig trygga på den nya skolan. Insatserna ovan är genomförda. Mål och åtgärder för 2014 Övergripande Ingen elev ska bli illa behandlad av andra elever Förbättrad arbetsro och trygghet Åtgärder Nolltolerans vad det gäller kränkningar både indirekt eller direkt. Föreläsning till all personal om bemötande. Nytt gemensamt Trygghetsteam. Arbetslagsnivå Kartläggning risker: Låg arbetsro på lektioner kan skapa otrygghet. Språkbruket kan vara hårt och kränkande mellan eleverna. Mål: Ingen elev är rädd för någon annan elev. Eleverna upplever trygghet i och utanför skolan. Eleverna upplever ett bra språkbruk. Eleverna upplever arbetsro på lektionerna. Åtgärder: Det finns ett rastschema för personalen. De elever som behöver stöd eller uppmärksamhet kring sina sociala relationer informeras det om inom arbetslaget eller till annan relevant personal. Flera vuxna ska finnas ute under raster och i närheten av riskmiljöer. Alla elever ska uppmuntras att söka kontakt med en vuxen när en konflikt uppstår. Föra diskussioner i elevgrupperna och i elevrådet om vad trygghet och arbetsro innebär. Kontinuerligt identifiera riskområden tillsammans med eleverna på mentorstid, klassråd och i elevrådet. Rektor/Elevhälsan genomför tillsammans med mentor lyft och sänk som en metod att förbättra språkbruket och bemötandet mellan elever under höstterminen.. Arbetslagen utvecklar trivselregler och arbetsmetoder tillsammans med eleverna för att förbättra arbetsro och tryggheten i arbetslagen. Att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter Det främjande arbetet riktas mot alla och bedrivs utan förekommen anledning och är en naturlig del i vardagsarbetet i skolans verksamhet. Arbetet syftar till att lyfta fram sådana faktorer som förstärker respekten för allas lika värde och de mänskliga rättigheterna. Arbetet omfattar alla diskrimineringsgrunderna. 5

6 Främjande insatser: Lärarna har arbetsplatser i respektive arbetslag för att kunna arbeta förebyggande för att skapa trygghet och ett positivt klimat. I början av varje läsår upprättas ett rastvaktschema som täcker upp så många raster som möjligt. Platser som eleverna uppger som otrygga skall i första hand täckas upp. Schemat sätts upp på anslagstavlan vid varje arbetslag. Eleverna deltar vid höstterminens start i klassvisa diskussioner med mentorer kring hur klassen och skolan ska vara för att upplevas som en plats där alla kan känna sig trygga. Via enhetsråd och elevråd revideras skolans ordningsregler och trivselregler På första föräldramötet informeras vårdnadshavare om vårt värdegrundsuppdrag, normer och värderingar, ordningsregler samt denna plan. Mentorer ansvarar för att planen gås igenom i respektive klass Skolan besöks kontinuerligt av Ungdomar för trygghet. Värdegrundsarbetet, kapitel 1 och 2 i Lgr 11, inkluderas kontinuerligt i den ordinarie verksamheten Lärarna har schemalagda mentorstid med sin klass och utvecklingssamtal med sina elever minst en gång per termin. Förebyggande åtgärder Så arbetar vi för att främja flickors och pojkars lika rättigheter: Vi är uppmärksamma så att alla elever oavsett kön får lika mycket utrymme i klassrummet. Alla är uppmärksamma och reagerar på språk, attityder och värderingar Så här arbetar vi för att främja rättigheter för olika etniska tillhörigheter: Utskolning från internationella klassen följer skolans handlingsplan för detta. Planen revideras årligen av lärare i internationella klassen. Så här arbetar vi för att främja rättigheter till sin egen religion eller trosuppfattning: Alla elever möts med respekt av elever och personal oavsett religion eller trosuppfattning. Ledighet för firande av religiösa högtider beaktas. Skolan serverar särskild kost och vi kontrollerar innehållsförteckningen om vi bjuder på något Avslutningar sker i religionsneutrala lokaler Så här arbetar vi för att främja allas rätt till deltagande oavsett funktionshinder: Aktiviteter på skolan planeras så att alla kan delta utifrån sina förutsättningar. Vid behov anpassas lokaler. Anpassningar görs vid t.ex matallergi eller andra fysiska eller medicinska funktionshinder. Vi arbetar med värdegrunden och med arbetsron 6

7 6. Att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Det förebyggande arbetet syftar till att motverka faktorer eller tendenser som riskerar att leda till diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Arbetet omfattar faktorer som framkommer i kartläggningar och enkäter. Regelbundna kartläggningar ska göras av elevernas trivsel, och arbetslagens arbetssätt för att upptäcka förekomst av diskriminering trakasserier och kränkande behandling. Kartläggningsmetoder: Trygghetsvandring med elevrådsrepresentanter. Detta görs i början av läsåret tillsammans med ansvarig för friends Ansvarig; Kurator Nulägesanalys på klass och skolnivå görs med enkäten profilen och trivselenkäten. Resultatet leder fram till en handlingsplan för varje klass. Den blir en del av arbetslagets årliga arbetsplan. Ansvarig; Mentorer och arbetslag Skolsköterskan har hälsosamtal med alla elever i åk 4, där en enkät ingår. Resultatet redovisas inför elevhälsan efter varje läsår. Ansvarig; Skolsköterska Vid behov genomför elevhälsans olika representanter individuella kartläggningssamtal och vid oroväckande skolfrånvaro följs Karlstads kommuns riktlinjer. I riktlinjerna ingår rutiner för samtal där elevens eventuella upplevelser av otrygghet, dålig arbetsmiljö, utsatthet, trakasserier eller annan kränkande behandling kartläggs Ansvarig; Elevhälsan Mentor har minst ett utvecklingssamtal per termin. Trivselfrågor tas upp på samtliga utvecklingssamtal. Inför utvecklingssamtalet får elev och vårdnadshavare frågor att besvara. Dessa frågor berör bland annat trivsel, trygghet och arbetsro. Ansvarig; Mentor Överlämningssamtal och klassammansättning inför år 7 görs enligt överlämningsplan inom skolområdet. Ansvarig; Rektor Elevhälsoteamet diskuterar kontinuerligt trivselläget i klasserna och elevhälsa, gruppen träffas varje måndag och torsdag Ansvarig; Rektor Rektor följer regelbundet upp effekterna av arbetslagens arbetssätt för att upptäcka förekomst av diskriminering trakasserier och kränkande behandling Ansvarig; Rektor Vuxna som är ute i rastvaktsverksamheten har ett stort ansvar för att upptäcka och förhindra kränkningar Ansvarig; Rastvärd 7

8 8. Att upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling I skollagen står att: När en elev påtalar att han/hon blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling eller att någon i elevens närhet påtalar att så skett ska huvudmannen skyndsamt påbörja arbetet med att utreda, åtgärda och förhindra fortsatt diskriminering, trakasseri eller kränkning enligt den plan som presenteras under punkt 9 Signaler som kan tyda på utsatthet och kränkningar En kunskapsutveckling som inte är tillfredsställande Hög frånvaro (vi följer kommunens handlingsplan för oroväckande skolfrånvaro) Eleven verkar ensam Eleven kränker andra Signaler från enskild elev via profilen eller samtal All personal ansvarar för att Vara uppmärksam på dagliga händelser och andra signaler om kränkande behandling eller trakasserier Följa rastvaktschemat och bidra till att god stämning skapas i matsalen Skyndsamt agera och följa ovan angivna rutin vid tecken på eller information om kränkningar eller trakasserier Elevers och föräldrars berättelser måste tas på allvar. Det är viktigt att personalen observerar elevernas beteenden och är uppmärksam på signaler Hit vänder du dig om du vill anmäla att någon blivit utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling: Person: Mentor Rektor David Larsson Rektor Ylva Winther Kurator Maria Svensson Telefonnummer: Se respektive mentors telefonnummer i skolkatalog eller på skolans hemsida på karlstad.se 9. Att utreda uppgifter om trakasserier och kränkande behandling samt vidta åtgärder för att förhindra upprepning Alla ärenden ska utredas och dokumenteras. Åtgärderna utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas. I varje enskilt fall görs en bedömning om åtgärdsprogram ska upprättas. Likaså görs i varje enskilt fall en bedömning om fallet ska rapporteras till andra myndigheter 8

9 Ärendegång Om de vuxna genom signaler, kartläggningar, samtal med elever eller vårdnadshavare och egna observationer misstänker eller upptäcker någon form av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling ingriper de omgående så att händelsen kan redas ut. Om kränkningen har skett på elevens fritid och detta uppmärksammas i verksamheten, har vi ansvar att agera. De vuxna har ansvaret att vara aktiva i sitt förhållningssätt för att upptäcka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Vid upptäckt av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling ska följande rutin följas: Handlingsplikt All personal har handlingsplikt om denne får en signal om att någon trakasseras, diskrimineras eller utsätts för annan kränkande behandling. Utredning startas Information hämtas in av den som fått en signal om att någon är utsatt av inblandade och andra som kan tänkas ha något att tillföra utredningen. Den personal som upptäckt det kan rådgöra med kollegor, elevhälsoteamet eller trygghetsteamet om vem/vilka som är bäst lämpade att göra utredningen. En ansvarig utses för utredningen. Trygghetsteamet kan göras ansvariga för utredningen. Vårdnadshavarna till inblandade skall informeras. Analys och bedömning Utifrån den information som framkommit i ärendet gör ansvarig för utredningen en bedömning. Bedöms ärendet, av ansvarig som utrett, vara av ringa karaktär och att det kan uteslutas att den/de som upplevt sig utsatta blir utsatta igen kan ärendet avslutas. Vårdnadshavarna till alla inblandade ska informeras. Åtgärder När trakasserier eller kränkande behandling bedöms som allvarlig utifrån den utredning som gjorts kan ett åtgärdsprogram upprättas för den utsatte och för den som utsätter. I åtgärdsprogrammet ska det tydligt framgå vilka åtgärder som ska genomföras samt vem/vilka som har ansvaret för att det genomförs. Det ska också tydligt framgå när det ska följas upp och utvärderas. Vid upprättandet åtgärdsprogrammet kan trygghetsteamet och elevhälsoteamet användas som hjälp. Uppföljning/Utvärdering Sker i enlighet med åtgärdsprogrammen eller andra överenskommelser. Dokumentation Hela processen ska dokumenteras. Av dokumentationen ska följande framgå: Att en utredning startar och anledningen till det ska vara beskriven. Vem som har ansvaret för att utredningen startar. Rektor anmäler signal om kränkningar till huvudmannen och att utredning startas. Vad som framkommer i utredningen. Analys och bedömning av utredningen ska beskrivas. Viktigt att både beskriva vad som hänt och vad som inte kan styrkas i analysen. Åtgärder ska dokumenteras 9

10 Uppföljning och utvärdering dokumenteras. Avslutad utredning rapporterar rektor till huvudmannen. Policy vid samtal: Det är personalen som tar initiativet och leder samtalet Samtalen är enskilda, strukturerade och innehållet i de viktigaste delarna är bestämt i förväg Den/de som kränkt någon vet inte om samtalet i förväg. Samtalsledararen är inte arg eller moraliserande Det ställs inga svåra varför frågor Ingen form av bestraffning Eleven får hjälp med att ordna upp situationen Om en vuxen kränker ett barn ska man som kollega och eller chef omedelbart reagera och påtala hur man upplevde situationen. Samtal med berörd vuxen genomförs när kränkning framkommit. Ansvarig för samtalet är rektor. Åtgärder/resultat dokumenteras. Har kränkning skett anmäls detta till huvudmannen, barn- och ungdomsnämnden Uppföljning sker med elev och vårdnadshavare inom en vecka 10. Definition av begrepp I styrdokument används begreppet kränkande behandling som ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar kan utövas av en eller flera personer, mot en eller flera personer. Med kränkning menas uppträdande som kränker en elevs värdighet men som inte har koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Exempel på kränkning är: Kränkningar kan vara: Fysiska (till exempel att bli utsatt för slag, knuffar) Verbala (till exempel att bli hotad el. kallad något sårande) Psykosociala (till exempel att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning) Texter och bilder (till exempel klotter, brev, lappar, mejl, sms eller filmer som läggs ut på nätet) Diskriminering Diskriminering är en kränkande behandling av individer utifrån olika grunder som kön, religion, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning. Det handlar om särbehandling som missgynnar kränker eller på olika sätt begränsar en persons fri- och rättigheter. Diskriminering kan utföras av individer, grupper eller samhällsinstitutioner. Direkt diskriminering Med direkt diskriminering menas att en elev får sämre förutsättningar utifrån en direkt koppling till diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering 10

11 Vid indirekt diskriminering behandlas alla lika vilket kan missgynna elever med funktionshinder. Ett annat exempel kan vara att alla serveras samma mat trots att det finns individer som på grund av religiösa skäl behöver annan mat. Trakasserier Med trakasserier menas att man kränker en elevs värdighet utifrån någon av Diskrimineringsgrunderna. Förbud mot repressalier Om en elev har anmält någon ansvarig person för kränkande behandling eller medverkat i en utredning som gäller överträdelser av lagen är det förbjudet att bestraffa eleven till följd av detta. Beslut Planen gäller från och med januari 2014 David Larsson rektor 11

12 Bilagor: Bilaga 1: Enkäten Profilen inför IUP Bilaga 2: Enkäten utifrån diskrimineringsgrunderna, Trivselenkäten Bilaga 3: Utredning i enlighet med likabehandlingsplanen Bilaga 4: Vid fortsatt utredning i enlighet med likabehandlingsplanen Bilaga 5: Beslut vid utredning i enlighet med likabehandlingsplanen Bilaga 6: Arbetslagens verksamhetsplaner Bilaga 7: Verksamhetsplan för Rudsskolan 12

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015 Enligt Nya Skollagen kap. 6 (2010:800), Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen (2006:1083) Kunskapsskolan

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Lå 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktionsprogrammen,

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Datum: 2015-12-28 Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Innehåll: 1. Inledning 2. Likabehandlingsplanens syfte 3. Definitioner 4.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 1 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning 3 Begrepp och definitioner 3 Diskriminering

Läs mer

Lundbyskolan Likabehandlingsplan

Lundbyskolan Likabehandlingsplan Eskilstuna Kommun 2007-05-07 Lundbyskolan 1 (8) Lundbyskolan Likabehandlingsplan Innehåll Kopplingar till lagar och förordningar s.2 Skolans uppdrag Vad är kränkande behandling? s.3 Definitioner Rättigheter

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Rudsskolan 7-9: Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Innehållsförteckning

Rudsskolan 7-9: Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Innehållsförteckning Rudsskolan 7-9: Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Innehållsförteckning 1. Policy 2. Mål och åtgärder för 2016/2017 3. Att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier

Läs mer

2015-2016. Datum: 2015-08-13

2015-2016. Datum: 2015-08-13 Datum: 2015-08-13 Mönsteråsgymnasiets Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling (gäller både gymnasieskolan och vuxenutbildningen) 2015-2016 Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN KULLAGYMNASIET RUTINER LIKABEHANDLING/KRÄNKANDE BEHANDLING

HÖGANÄS KOMMUN KULLAGYMNASIET RUTINER LIKABEHANDLING/KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-02-25 HÖGANÄS KOMMUN KULLAGYMNASIET RUTINER LIKABEHANDLING/KRÄNKANDE BEHANDLING Regelverket: 1. Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagens ändamål är

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östra Skolan Läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Östra skolan Planen gäller från 2014-09-21 till 2015-09-21

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Annan kränkande behandling är ett uppträdande som är kränkande av en elevs värdighet utan att ha någon diskrimineringsgrund.

LIKABEHANDLINGSPLAN. Annan kränkande behandling är ett uppträdande som är kränkande av en elevs värdighet utan att ha någon diskrimineringsgrund. LIKABEHANDLINGSPLAN Likabehandlingsplan för Sven Eriksonsgymnasiet 10/11 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Enligt 14a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Sonfjällsskolan, Hede Rymden, Paviljongen och 6-9 Gäller under läsåret 2010-2011 Handlingsplanens

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Lagens innehåll och syfte: Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den ena är Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Datum 20150918 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Fastställd 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Alsalamskolan i Örebro 2015/2016. Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro

Likabehandlingsplan. Alsalamskolan i Örebro 2015/2016. Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro Likabehandlingsplan Alsalamskolan i Örebro 2015/2016 Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro 1 Likabehandlingsplan 2015/2016 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna Alla människor

Läs mer

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid.

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid. Likabehandlingsplan Innehåll... sid.1 Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2 Vår vision... sid.3 Skolans ryggsäck... sid.3 Delaktighet och förankring... sid.3 Utvärdering och revidering...

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26 Likabehandlingsplan för Heliås Svartvik 2015-10-26 1 Likabehandlingsplan fö r Helia s 1. Värdegrund Genom att visa varandra ömsesidig respekt och engagemang skapar vi en trygg miljö. 2. Bakgrund Likabehandlingsarbete

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING PETERSLUNDSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING PETERSLUNDSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING PETERSLUNDSSKOLAN 2014/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 3 Vad säger skollagen 3 Vad säger läroplanen? 3 Vad

Läs mer

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Långsiktiga mål 3 Främjande och förebyggande arbete 4 Kartläggning av trygghet

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad står begreppen för?... 4 Likabehandling... 4 Diskriminering... 4 Direkt

Läs mer

Västerås Idrottsgymnasium

Västerås Idrottsgymnasium Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Västerås 2012-01-03 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Västerås Idrottsgymnasium Likabehandlingsplan varför det? I april 2006

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Innehållsförteckning Vision 4 Så här arbetar vi för att nå vår vision: 4 Kyrkenorumskolans värdegrund 5 På Kyrkenorumskolan

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Denna plan gäller för VIVA Komvux samt Särvux Upprättad 120815 Vision VIVA Komvux är en verksamhet med vuxenutbildning där alla känner sig

Läs mer

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03 Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar LIKABRHANDLINGSPLAN - plan mot kränkande behandling INLEDNING

Läs mer

Trygghetsplan för Gudmuntorp skola

Trygghetsplan för Gudmuntorp skola Trygghetsplan för Gudmuntorp skola Trygghetsplanen består av tre delar: Plan mot kränkande behandling Plan mot mobbing Likabehandlingsplan Kommunens beslut och styrning Barn- och utbildningsnämnden tog

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2016

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2016 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2016 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Datum 2014-05-14 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016 Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem 1 Vision Kinnarummaskolan och Falkens fritidshem skall utgöra en trygg arbetsplats

Läs mer

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16 Perstorps kommun Revideras Okt 2015 Barn och utbildningsnämnden OD F-6 Oderljunga skolas likabehandlingsplan Läsåret 15/16 att främja barns och elevers rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering,

Läs mer

Diserödsskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för 2015/16

Diserödsskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för 2015/16 Diserödsskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för 2015/16 Inledning Varje utbildningsanordnare har skyldighet att varje år upprätta en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagstiftningen

Läs mer

Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad 2010-10-08. Vision

Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad 2010-10-08. Vision Skolgatan 3, 731 60 Valskog Tel. 0227-600 464 Fax 0221-326 45 e-mail: fredrik.ignell@kungsor.se Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad

Läs mer

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Utgår från diskrimineringslagen och skollagen kap 5 och 6 Varje enhet reviderar årligen enhetens likabehandlingsplan i samråd med

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan November 2015 Rektor Annika Eriksson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 1.1 Vision 1.2 Vad säger styrdokumenten 3 1.2.1 Vad säger skollagen 3 1.2.2

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Futurums ro förskola/skola

Likabehandlingsplan för Futurums ro förskola/skola Likabehandlingsplan för Futurums ro förskola/skola Reviderad 2009-05-08 Innehåll 1. Inledning 1.1 Så säger lagen 1.2 Definitioner 1.3 Lägesbeskrivning 1.4 Målbeskrivning 1.5 Förebyggande arbete skola 1.6

Läs mer

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 1 BAKGRUND Likabehandlingsarbetet regleras av diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800). Likabehandlingsarbetet behövs för att skapa en skola

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 1 Innehåll Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Bilaga 4. Likabehandlingsplan Årlig plan

Bilaga 4. Likabehandlingsplan Årlig plan Likabehandlingsplan Årlig plan Karlfeldtgymnasiet Avesta 2010-2011 LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Sedan den 1:a januari 2009 gäller Diskrimineringslagen. Den är till för att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Bule 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande

Läs mer

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Läsåret 2014-2015 Inledning En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 2/9 Innehåll Hur vi tagit fram planen... 3 Mål och vision... 3 Vision... 3 Mål...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Kunskapsskolan Katrineholm Västgötagatan 16, 641 36 Katrineholm, Tel.dir. 08-51008370, www.kunskapsskolan.se 1

Läs mer

Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14

Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14 Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14 1 Likabehandlingsplan för Heliås 1. Vision På Heliås tar vi alla ansvar, är trygga och respekterade. Ingen elev eller vuxen ska bli diskriminerad,

Läs mer

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 Vår vision Pårydsskolan skall vara en plats där elever och personal trivs och känner trygghet. Vårt mål Vårt

Läs mer

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2013 Inledning Till Erikslundskolan ska alla elever gå med glädje varje dag. Alla elever ska känna

Läs mer

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Skolledning Vår vision Välkommaskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 151027

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 151027 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 151027 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Ängås 7-9 skola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Ängås 7-9 skola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Ängås 7-9 skola 2014/2015 2014-10-01 Ansvariga: Ann-Christin Hjelm Skolkurator Lars Eriksson Rektor Lena Hermansson Biträdande rektor 1 Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering

Läs mer

Giltighet under läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning

Giltighet under läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning KRISTDALA SKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅK F-6 2012-2013 En presentation av skolans arbete för att främja elevers lika rättigheter och åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16

Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16 Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16 Upprättad: 2015-06-30 1 Innehållsförteckning Inledning/ bakgrund sid 2 Syfte med likabehandlingsplanen sid 2 Process av likabehandlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 150601 Diarienummer: Förkole-/skolenhet: Specialenheten 7-9:an Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdrag Enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen ska huvudmannen

Läs mer

Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012

Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012 Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012 Aktuella styrdokument Skollagen kap. 14a 8 (plan mot kränkande behandling) Diskrimineringslagen 3 kap. 16 (likabehandlingsplan)

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland elever och personal

Läs mer

Sörgårdsskolan Likabehandlingsplan Augusti 2014

Sörgårdsskolan Likabehandlingsplan Augusti 2014 Sörgårdsskolan Likabehandlingsplan Augusti 2014 Vi skall främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Läs mer

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Inledning. Den här planen omfattar alla verksamheter, skola såväl som förskoleklass och fritidshem, på Tjelvarskolan. Eftersom våra verksamheter samarbetar tätt kring

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

Teamet för Likabehandling 2014/15

Teamet för Likabehandling 2014/15 Teamet för Likabehandling 2014/15 STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM Johan von Gerber, rektor Åsa Furn, kurator Anneli Berg, skolsköterska Fredrik Sohlberg, biträdande rektor och lärare Johan Hansson, lärare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

LIKA-behandlingsplan

LIKA-behandlingsplan LIKA-behandlingsplan Arthur Engbergskolan Hassela 2015/2016 1. Skolans vision för likabehandlingsarbetet Barnen som går i Arthur Engbergskolan och i vår fritidsverksamhet skall känna sig trygga och glada.

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/09

Likabehandlingsplan 2008/09 Likabehandlingsplan 2008/09 Antagen 2008-03-06 Senast reviderad 2008-09-11 2. (7) LIKABEHANDLINGSPLAN 2008/09 Våra grundläggande demokratiska rättigheter innebär att barn och ungdomar skall känna sig trygga

Läs mer

Sollentuna 2014 01 31. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/15

Sollentuna 2014 01 31. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/15 Sollentuna 2014 01 31 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/15 1 Innehållsförteckning Skolans vision och uppdrag 3-4 Rektor, skolpersonal, elever, vårdnadshavare 5 vem har ansvar

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kullens Skola

Likabehandlingsplan för Kullens Skola Likabehandlingsplan för Kullens Skola Innehållsförteckning Inledning 3 Skolans målsättning 3 Lagstiftning och styrdokument 3 Kullens skolas värdegrund 5 Främjande och förebyggande insatser 6 Kartläggning

Läs mer

PARADISSKOLANS FRITIDSHEM

PARADISSKOLANS FRITIDSHEM Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 PARADISSKOLANS FRITIDSHEM PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET Innehåll Grunduppgifter... 2 Vår vision... 2 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 3 Kartläggning... 4 Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Hasselbol Fastställd 20150915 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på

Läs mer

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn.

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Brogårdsgymnasiet Datum 2015-12-21 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering,

Läs mer

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Upprättad 2014-10-03 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Definitioner av centrala begrepp... 3 3. Personalens

Läs mer

Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling F-klass-åk 6

Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling F-klass-åk 6 Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling F-klass-åk 6 Upprättad 2015-08-06 Gäller till 2016-06-30 Fastställd av: Rektor Änga/Västervångskolan Inledning Skolenhet Änga/Västervång

Läs mer

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för Nyängskolan f gy.sär 1. Inledning Nyängskolans likabehandlingsplan syftar till att främja elevers och vuxnas lika rättigheter

Läs mer