Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16"

Transkript

1 Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16 Upprättad:

2 Innehållsförteckning Inledning/ bakgrund sid 2 Syfte med likabehandlingsplanen sid 2 Process av likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling sid 2 Ur läroplanen sid 3 Våra lagar sid 3 Diskrimineringslagen ( 2008:567) sid 4 Skollagen (2010:800) sid 4 Definitioner sid 4 Ansvarsfördelning sid 5 Främjande arbete mot kränkande behandling på områdes, grupp och individnivå sid 6 Utvärdering och nya mål sid 8 Handlingsplan vid kränkande situation sid 9 Kontaktuppgifter sid 11 Bilaga sid 12 2

3 Inledning och bakgrund Den 1 januari 2009 fick skolan en skyldighet att arbeta aktivt för att förebygga diskriminering och kränkningar av barn och elever ( riksdagen/forvaltningen/mangfald/). Varje verksamhet ska ha en likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling som upprättas årligen. Syfte med likabehandlingsplanen Att utveckla en trygg, omtänksam, respektfull, medmänsklig miljö på skolan. Elev Du som elev som går på Ljungbyhedskolan har rätt att känna dig trygg och trivas med både dina kompisar och den personal som arbetar på skolan. Det är viktigt för oss att om du som elev känner dig kränkt kontaktar din mentor eller någon annan vuxen på skolan som du känner förtroende för. Fortsätter kränkningarna kontaktar du någon i Trygghetsgruppen antingen på egen hand eller med hjälp av någon vuxen. Det går också bra att skriva ett brev som du sedan lägger i Trygghetsgruppens brevlåda vid biblioteket. Vårdnadshavare Du som vårdnadshavare ska veta att vi arbetar aktivt för att hjälpas åt med att förebygga kränkningar och mobbning. Misstänker du som förälder att ditt barn utsätts för kränkande behandling, tar du kontakt med någon av personalen på Ljungbyhedskolan t ex mentor, fritidspedagog, skolkurator, skolsköterska etc som förmedlar vidare till Trygghetsgruppen eller så kontaktar du någon ur Trygghetsgruppen direkt. Process av likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För att ta fram en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling som uppfyller de krav som ställs utifrån lagarna, där de olika delarna diskriminering, kränkande behandling och trakasserier finns med, så har de två planerna sammanförts i ett dokument i enlighet med riktlinjer från Barn och elevombudet (BEO), Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Skolinspektionen( En kartläggning av verksamheten görs genom Qualis enkät, samt trygghetsvandringar. En broschyr kring förhållningssätt togs fram läsår 10/11. Denna skickas hem vid skolstart varje år samt finns tillgänglig på skolans hemsida. Se även bilaga 1 ( ) Vi når målen genom att upprätthålla systematik och tydlighet kring arbetet med likabehandling. Samtliga elever, personal på skolan och föräldrar som varit med och skapat vårt förhållningssätt har ansvar att agera 3

4 efter detta. Dessa förhållningssätt har diskuterats och förankrats med elever, personal och föräldrar. Med uthållighet och konsekvens ger det goda resultat. Ur läroplanen Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildas välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser (Lgr11 sid 4). Att informera och arbeta med likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling För att informera om och arbeta med likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling använder vi nedanstående forum: Klassråd Skolråd Trygghetsgrupp Elevrådet Elevskyddsombud Föräldramöte Arbetslagsmöte Informationsbrev till föräldrar vid höstterminens början Hemsida (en plattform skolledare, pedagoger, elever och föräldrar) Våra lagar Diskrimineringslagen (2008:567) Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Skollagen (2010:800) Skollagen har till ändamål att motverka, förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Definitioner 4

5 Diskriminering Diskriminering är när ett barn eller elev missgynnas direkt eller indirekt på osakliga grunder. En elev får inte diskrimineras eller särbehandlas på grund av förälders eller syskons sexuella läggning, funktionshinder mm. Diskriminering kan vara antingen direkt, indirekt, aktiv eller passiv. Diskriminering har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna ( ). Direkt diskriminering: Orättvis behandling eller missgynnade av en person på grund av diskrimineringsgrunderna. Exempel: På skolan skapas aktiviteter som är riktade pojke- eller flickgrupp istället för att ta hänsyn till individen. Indirekt diskriminering: Tillämpande av en bestämmelse som verkar neutral men som i praktiken får en diskriminerande effekt på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Exempel: Skolan serverar bara griskött när det finns elever som av religiösa skäl avstår från griskött. Aktiv diskriminering: Innebär att den diskriminerande parten aktivt diskriminerar. Exempel: När pedagoger ger flickor förtur för att de är för lugna. Passiv diskriminering: Innebär att parten agerar diskriminerande genom att inte handla. Exempel: Vi åskådliggör inte alla religioner eftersom det är jobbigt att sätta sig in i. Kränkande behandling Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elev/barn/vuxens värdighet. Kränkningar kan vara: Fysiska (slag, knuffar) Verbala (hot, svordomar, öknamn) Psykosociala (utfrysning, blickar, att alla går när man kommer) Texter och bilder (även lappar, fotografier, sms, mms) Meddelande på olika sociala medier (nätmobbning) Trakasserier Trakasserier: Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Sexuella trakasserier: Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Exempel: Ett par tjejer tog bilder i smyg på en kille när han duschade och lade ut bilderna på Internet. Han blev mycket illa berörd 5

6 Mobbning: En form av kränkande behandling och som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag under en längre tid. Ansvarsfördelning Rektor Det är rektors ansvar att: Se till att all personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan. Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att motverka kränkande behandling och diskriminering eller trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Årligen upprätta och utvärdera en plan mot kränkningar och en plan mot diskriminering och trakasserier i samarbete med personal, elever och vårdnadshavare. Dessa två planer sammanförs i en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. Om skolan får kännedom om att kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas. Se till att skolpersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtagits. Kontakta andra myndigheter vid behov. Informera vikarier och/eller andra som tillfälligt arbetar på skolan. Lärare och annan skolpersonal Det är lärares och annan skolpersonals ansvar att: Följa skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin undervisning och sträva efter likabehandling. Se till att åtgärder vidtas då kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering misstänks, anmäls eller upptäcks. Dokumentera misstänkt anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering. Bevaka att utredda fall av kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering, där den enskilda läraren eller annan personal är berörd följs upp. 6

7 Bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt. Analysera incidentrapporter och tillämpa passande åtgärder. Elever Det är alla elevers gemensamma ansvar att: Påtala kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som förekommer på skolan. Bemöta elever, lärare och övrig personal på ett respektfullt sätt. Främjande arbete av kränkande behandling på områdes, grupp och individnivå Skolan har stora möjligheter att påverka elevers hälsa och lärande genom sin struktur och miljö. Utmaningen är att skapa en skola där alla elever kan växa, trivas och utvecklas. Detta innebär att arbeta med det salutogena (friska) tänkandet där förebyggande insatser är en stor del. I arbetet mot mobbning och kränkande behandling har all personal inom skola och fritidshem lika stort ansvar. Alla vuxna skall vara positiva förebilder och ge tydliga budskap, samt se till att de följs. Varje vuxen måste ingripa vid varje tillfälle då något sker som innebär en kränkning av någon. Ett gott samarbete med elevernas vårdnadshavare är en viktig del i det förebyggande arbetet och att skola hem har en välfungerande kommunikation. Område Ljungbyhedsskolan Ny likabehandlingsplan upprättas inför varje läsår och antas i samråd med representanter ifrån elever och föräldrar. På alla enheter finns ordningsregler anslagna och ordningsreglerna skickas hem vid varje terminsstart. Dessa finns också på Ljungbyhedsskolans hemsida. Det är allas gemensamma ansvar att uppmärksamma kränkande språk och ord. Att vuxna och elever arbetar för att studiemiljön ska bli så trivsam som möjligt. På alla enheter finns det ett schema över vuxna rastvärdar synligt för alla elever. På Ljungbyhedskolans finns en Trygghetsgrupp med rektor och skolkurator, som är tillgänglig för rådgivning och stöd(se kontaktlista sid 12). Vårdnadshavarna skall göras delaktiga i handlingsplanen för kränkande behandling på föräldramöten, där det finns möjlighet till diskussioner kring värdegrundsfrågor. Rastvärd Vi strävar efter så stor vuxennärvaro som möjligt under raster. Kränkningar förekommer nästan aldrig när vuxna finns i närheten, tvärtom ligger det i beteendet att det ska döljas för vuxna. Ett fungerande rastvärdsschema, där alla tar sitt uppdrag på allvar är en av de bäst förebyggande åtgärderna mot mobbning. För att vara synliga för elever och vuxna så har rastvärdarna neonfärgade västar, vårt rastvärdssystem är schemalagt. Alla pedagoger ska skriva in sina tider för att vara rastvärd på sitt personliga schema. Vid frånvaro har alla pedagoger ett gemensamt ansvar för att det finns vikarie på rastvärdstiden. Ansvarig: All pedagogisk personal 7

8 Trygghetsgruppen Gruppens mål är att främja trygghet och trivsel, elevers lika rättigheter samt förebyggande arbete mot kränkande behandling inom Ljungbyhedsskolans rektorsområde. Trygghetsgruppen är en del av Ljungbyhedskolans satsning på förebyggande arbete. Gruppen startade 2009 och fungerar som en länk mellan arbetslagen och elevteamet, för att kunna fånga upp och titta på elevärenden. Gruppens mål är att utreda och ha samtal med elever som utsätts för upprepande kränkningar och mobbing (se handlingsplan vid kränkande behandling sid 10 ). Samt ge struktur och stöd i ett aktivt förebyggande arbete mot kränkande handlingar och diskriminering. Gruppens syfte Samordnare för gruppen ansvarar för att likabehandlingsplanen förs ut till arbetslagen som för den vidare till elever och föräldrar. Qualisenkät genomförs bland elever och föräldrar och innefattar b la punkterna trygghet och trivsel samt delaktighet och inflytande. Respektive arbetslag ansvarar för att resultatet analyseras. Arbetslaget utvärderar det gångna året i förhållande till uppställda mål. Gruppen skall även föreslå kompetensutveckling inom området, samt stödja kollegor vid svåra samtal och konfliktlösning. Trygghetsgruppen skall utreda om någon har utsatts för trakasserier eller kränkande behandling så snart någon i verksamheten fått kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för detta. Det krävs inga bevis för att påbörja en utredning. Grupp Mentorsgrupp Varje elev har en mentor som kan ha flera mentorselever. De träffas tillsammans i mentorsgrupp en stund varje vecka. Mentor genomför utvecklingssamtal med sina mentorselever i augusti och januari. Elev och vårdnadshavare skall kunna vända sig till mentor för att diskutera elevens situation i skolan eller på fritidshemmet. Mentorerna utgår från varje elevs specifika behov både kunskapsmässigt och socialt. Det ska finnas avsatt tid för värdegrundsarbete varje vecka i alla grupper/ årskurser, F-9. Klassläraren/mentor är ansvarig för att alla elever informeras om likabehandlingsplanen, samt är delaktiga då planen för kränkande behandling ses över. Ansvarig: Mentor Sammankallande: Arbetslaget/mentor Kompissamtal/Ringsamtal Kompissamtal en lektion/vecka i åk F- 9 Kompissamtalet är en strukturerat vuxenlett lärande samtal som ger eleverna träning i: 8

9 Att tala inför andra Att träna känslomässig medvetenhet Att använda sitt kroppsspråk, Att uttrycka sina åsikter Att hantera konflikter Samtalet leds av en vuxen. Ansvarig: Mentor IT För att förebygga nätmobbning och främja en sund användning av Internet och mobiltelefoner så har vi fortlöpande diskussioner om etik i grupperna kring nytta, nöje, faror och kränkningar m.m. Ansvarig: Mentor. Individ Elevinflytande Elevernas inflytande är en grund i all pedagogisk verksamhet. Detta arbete ska genomsyra verksamheten och kvalitetsredovisas varje år. Enligt skollagen ska eleverna ha inflytande i skolan både när det gäller undervisningens utformning, innehåll och förhållande i skola och arbetsmiljö. Eleverna ges möjlighet att vara delaktiga i planering, genomförande och utvärdering. Varje klass har en elevrådsrepresentant och elevrådet träffas ungefär en gång i månaden. Sammankallande är elevrådsordförande. Vi har regelbundna klassråd en gång per månad där matfrågor, miljöfrågor, elev eller kamratstödjarfrågor samt öppna frågor diskuteras. Klassråden fungerar som en utgångspunkt för värdegrundsdiskussioner mellan elever, och mellan elever/lärare som sedan för vidare klassens synpunkter till elevrådet. Utvärdering och nya mål Skolår F-3 Utvärdering av lä 14/15 Arbetsro : F- 3 använder sig av arbetsrolinjalen. Målet är att använda sig av arbetsrolinjalen minst en gång i veckan, både individuellt och på gruppnivå. Värdegrundsdag har varit som uppskattades av eleverna, ny värdegrundsdag ht-15. Trivselenkät lä 14/15 är gjord i åk 2 där 66,7% instämmer helt med att de känner sig trygga i skolan, 25,9% instämmer till stor del. 88,9% instämmer helt med att de vet att de får hjälp av en vuxen i skolan ifall de skulle bli mobbade eller trakasserade och 7,4% instämmer till stor del på samma fråga. En trygg utemiljö: Åk F- 9 har schemalagda rastvärdar med reflexväst som används vid raster. Vid frånvaro har alla pedagoger ett gemensamt ansvar för att det finns vikarie på rastvärdstiden. Nya mål 15/16 9

10 Trivselledare och planerade lekar på rasterna. Fortsatt skoldisco på fredagar, då det var väldigt uppskattat av eleverna och även pedagogerna.. Skolår 4-6 Utvärdering av lä 14/15 Trivselenkät lä 14/15 är gjord i åk 5 där 37,5% instämmer helt med att de känner sig trygga i skolan, 43,8% instämmer till stor del. 43,8% instämmer helt med att de vet att de får hjälp av en vuxen i skolan ifall de skulle bli mobbade eller trakasserade och 25 % instämmer till stor del på samma fråga. Skolår 7-9 Utvärdering av lä 14/15 Trivselenkät lä 14/15 är gjord i åk 8 där 30,8% instämmer helt med att de känner sig trygga i skolan. 42,3% instämmer till stor del på samma fråga. 19,2% instämmer helt med att de vet att de skulle få hjälp av någon vuxen i skolan ifall de skulle bli mobbade eller trakasserade. 19,2% instämmer till stor del på samma fråga. Nya mål 15/16 Gemensamt mål för hela skolan lä 15/16 är att ha en välfungerande kommunikation mellan vårdnadhavare och skola. Om något händer Vid misstanke om kränkande behandling eller diskriminering elever emellan arbetar Ljungbyhedskolans rektorsområde på följande sätt: Handlingsplan vid en kränkande situation i skolan eller inom fritidsverksamheten 1a. Om personal på skolan ser eller hör om en händelse, ingriper man direkt. Lämna därefter information om händelsen till mentor snarast. Vid enstaka konflikter ansvarar mentor för att utreda och arbeta med de elever som konflikten gäller samt att informera föräldrar/vårdnadshavare. Om bedömning görs att det rör sig om kränkande behandling/mobbing följer vi steg 2. Vid osäkerhet rådgör med Trygghetsgruppen. Dokumentation: Mentor för minnesanteckningar 1b. Har personal kränkt eller diskriminerat en elev eller om en elev kränkt eller diskriminerat 10

11 personal kontaktas skolledningen och skolledningens handlingsplan/arbetsgång inträder (se bilaga 1, sid 12). 2. Vid misstänkt kränkande behandling/mobbing lämnas muntlig information eller en skriftlig anmälan till Trygghetsgruppen. Detta görs i Trygghetsgruppens postlåda eller i skolkuratorns skåp. Efter samtal med elev kontaktas mentor för informationsutbyte. Kartläggning sker genom att två representanter ifrån Trygghetsgruppen samtalar med den/de utsatta. Samtal med den/de som sett konflikten/händelsen. Följande frågor ställs: Vad har hänt? Hur ofta? Hur länge? Var? Vilka är inblandade? En antecknar och en ställer frågor. Arkiveras i elevvårdsarkiv. 3. Den eller de som utsatt en/flera elever kallas snarast till enskilda samtal med Trygghetsgruppen. Denne/de informeras om att gruppen vet att kränkning/mobbing har ägt rum och att skolan ser mycket allvarligt på situationen och att kränkningarna/mobbingen omedelbart ska upphöra. Eleven/eleverna informeras om att föräldrarna kontaktas. Föräldrar/vårdnadshavare kontaktas samma dag. En antecknar och en ställer frågor. Arkiveras i elevvårdsarkiv. 4. Inom en vecka har gruppen uppföljningssamtal med båda parter. Uppföljning dokumenteras. Den som leder samtalet talar om konkreta saker som kränkaren gjort sig skyldig till. Moraliserar inte och ställer inte några varför frågor. Atmosfären i samtalet är varken straffande eller förlåtande. Samtalsledaren frågar och påstår endast sådant som de är säkra på har hänt. Det får inte råda någon tveksamhet om dessa fakta. Samtalsledaren samtalar också om hur kränkaren själv kan agera för att kränkningarna ska upphöra Kontaktuppgifter 11

12 Trygghetsgruppen: Marie Berlin, Mia Wernhult, Jonny Olsson, Gunilla Karlman (ersätts av Kristina A) Kennie Svensson, Carolin Nilsson Rektor Kurator/samordnare för gruppen Pedagog Fritidsledare Fritidspedagog Pedagog Pedagog Pedagog Bilaga 1. 12

13 Förhållningssätt Elevernas förhållningssätt till varandra Vi följer skolans regler och värdegrund. Vi behandlar alla med respekt och tillåter varandra att tycka olika. Vi visar medkänsla och bryr oss om varandra. Vi står för vad vi gör och kan erkänna och be om ursäkt om vi gjort något dumt. Vi samarbetar och bidrar till att skapa en god arbetsro på lektionen. Vi använder vårdat språk. Vi lyssnar och låter alla komma till tals. Konsekvenser om ovanstående dokument inte följs Vi hjälper varandra genom att säga ifrån när någon gör eller säger något kränkande. Om en lärare ser ett regelbrott eller får information om detta så kallas man till samtal. Vid upprepade regelbrott kontaktas hemmet av mentor i allvarliga fall kontaktas även rektor. Elevernas förhållningssätt till vuxna Vi följer skolans regler och värdegrund. Är vänliga och behandlar all personal med respekt. Gör som de vuxna säger, om vi tycker annorlunda säger vi det på ett lugnt sätt. Lyssnar och låter alla komma till tals. Använder ett vårdat språk. Tar ansvar för vårt eget lärande, exempelvis att vi är i tid, på rätt plats och med rätt material. Konsekvenser om ovanstående dokument inte följs Personalen samtalar med eleven/eleverna. Vid upprepade eller allvarliga regelbrott kontaktas hemmet av mentor. Om detta inte hjälper, kontaktas även rektor. Personalens förhållningssätt till eleverna Vi möter eleven med respekt. Vi arbetar för att skapa en harmonisk, lärorik och trygg tid hos oss. Vi arbetar inspirerande och varierande. Vi ser både till elevernas och gruppens bästa Vi accepterar aldrig mobbing, diskriminering eller kränkande behandling. Vid kränkande behandling av elev gäller följande arbetsgång: 13

14 1. En anställd som upplever att en kollega kränker en elev ska prata med sin kollega. 2. Vid allvarliga eller upprepade kränkningar ska händelsen dokumenteras och incidentblankett fyllas i. 3. Rektor utreder tillsammans med kurator vad som hänt och vidtar därefter lämpliga åtgärder. 4. Om kränkningarna fortsätter och om så bedöms ska barn och utbildningsförvaltningen ( BUN) kontaktas, vidare kan polismyndighet, fack, skyddsombud och arbetsmiljöverk kontaktas. 14

PARADISSKOLANS FRITIDSHEM

PARADISSKOLANS FRITIDSHEM Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 PARADISSKOLANS FRITIDSHEM PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Denna plan gäller till och med 31/12-15

FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Denna plan gäller till och med 31/12-15 FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Läsåret 2014-2015 Inledning En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande

Läs mer

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering,

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fritidshemmet

Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fritidshemmet Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fritidshemmet Upprättad 2015-06-30 Gäller till 2016-06-30 Fastställd av: Rektor Änga/Västervångskolan Inledning Änga/Västervångskolan

Läs mer

Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling F-klass-åk 6

Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling F-klass-åk 6 Änga/Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling F-klass-åk 6 Upprättad 2015-08-06 Gäller till 2016-06-30 Fastställd av: Rektor Änga/Västervångskolan Inledning Skolenhet Änga/Västervång

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland elever och personal

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkerskolan Fritidshem, förskoleklass, åk 1-6 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens

Läs mer

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid.

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid. Likabehandlingsplan Innehåll... sid.1 Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2 Vår vision... sid.3 Skolans ryggsäck... sid.3 Delaktighet och förankring... sid.3 Utvärdering och revidering...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014.

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad står begreppen för?... 4 Likabehandling... 4 Diskriminering... 4 Direkt

Läs mer

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Datum: 2015-12-28 Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Innehåll: 1. Inledning 2. Likabehandlingsplanens syfte 3. Definitioner 4.

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Fågelås skola läsåret 2014/2015 Upprättad 2014-12-15 Innehållsförteckning Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Färsingaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Innehållsförteckning sid Vad säger lagen?

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolan. Reviderad /17 En skola att längta till

Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolan. Reviderad /17 En skola att längta till Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolan Reviderad 20160630 16/17 En skola att längta till 1 Innehållsförteckning Inledning/ bakgrund sid 3 Våra lagar sid 3 Definitioner sid 3 Ljungbyhedsskolan sid 4

Läs mer

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Utgår från diskrimineringslagen och skollagen kap 5 och 6 Varje enhet reviderar årligen enhetens likabehandlingsplan i samråd med

Läs mer

mot diskriminering och kränkande behandling

mot diskriminering och kränkande behandling Furubergsskolan Furubergsskolans B-spår med förskoleklass och fritidshem på Boken och Linden läsåret 2011/2012 Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Alla är lika olika Upprättad

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016. likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016. likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016 likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen plan mot kränkande behandling enligt 6 kap 8 skollagen Gällande lagstiftning Diskrimineringslagen

Läs mer

2013-01-18. Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna

2013-01-18. Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna 1 Innehållsförteckning Bakgrund............................................................................

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Långareds skola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Långareds skola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Långareds skola 2014/2015 Planen utvärderas varje år Övertygelse (vision) Alla människor har ett egenvärde och alla duger. Alla är olika och alla har

Läs mer

MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KYRKHOLMSSKOLAN Vi vill att varje enskild person som upplever sig särbehandlad på ett kränkande sätt skall känna att de får ett tillräckligt

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016 Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem 1 Vision Kinnarummaskolan och Falkens fritidshem skall utgöra en trygg arbetsplats

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Långsiktiga mål 3 Främjande och förebyggande arbete 4 Kartläggning av trygghet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 Vår vision Pårydsskolan skall vara en plats där elever och personal trivs och känner trygghet. Vårt mål Vårt

Läs mer

Diserödsskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för 2015/16

Diserödsskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för 2015/16 Diserödsskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för 2015/16 Inledning Varje utbildningsanordnare har skyldighet att varje år upprätta en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagstiftningen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Lagens innehåll och syfte: Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den ena är Diskrimineringslagen

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Annan kränkande behandling är ett uppträdande som är kränkande av en elevs värdighet utan att ha någon diskrimineringsgrund.

LIKABEHANDLINGSPLAN. Annan kränkande behandling är ett uppträdande som är kränkande av en elevs värdighet utan att ha någon diskrimineringsgrund. LIKABEHANDLINGSPLAN Likabehandlingsplan för Sven Eriksonsgymnasiet 10/11 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) 2015-02-16 Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 INLEDNING En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Västerås Idrottsgymnasium

Västerås Idrottsgymnasium Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Västerås 2012-01-03 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Västerås Idrottsgymnasium Likabehandlingsplan varför det? I april 2006

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Enligt 14a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Sonfjällsskolan, Hede Rymden, Paviljongen och 6-9 Gäller under läsåret 2010-2011 Handlingsplanens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristiansborgsskolan Läsåret 13/14. Reviderad 130918

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristiansborgsskolan Läsåret 13/14. Reviderad 130918 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristiansborgsskolan Läsåret 13/14 Reviderad 130918 Innehåll 1. Inledning 3 2. Delaktighet och utvärdering 3 3. Främjande arbete 3 4. Vision 4 5. Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 SID 1 (8) Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 INLEDNING Förskolan i Östra Söders förskole enhet som omfattas av denna Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering

Läs mer

Ribbybergsskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2011/2012.

Ribbybergsskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2011/2012. April 2011 Utbildningsförvaltningen Ribbybergsskolan Ribbybergsskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2011/2012. Innehållsförteckning Lagens innehåll och syfte... 3 Definitioner

Läs mer

Brännanskolans plan mot kränkande behandling, lå 2014/2015.

Brännanskolans plan mot kränkande behandling, lå 2014/2015. 1 Datum 2014-09-08 Brännanskolans plan mot kränkande behandling, lå 2014/2015. Avser skolformen grundskola, senast reviderad september 2013 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan 2009-07-02. Gäller för lå 09/10

Likabehandlingsplan 2009-07-02. Gäller för lå 09/10 Likabehandlingsplan 2009-07-02 Gäller för lå 09/10 Grevhagsskolans vision och värdegrund Vi vill känna trygghet och livsglädje, visa medmänsklighet och vetgirighet, därför ställer vi upp för varandra.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förebyggande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förebyggande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling LIKABEHANDLINGSPLAN Förebyggande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller Alsteråskolan under läsåret 2009-2010 Så som du själv vill att andra ska behandla

Läs mer

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks.

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks. 1. Inledning Kastanjens likabehandlingsplan syftar till att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder,

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Förskolan Måsen Skolområde Centrum/Väster Bsf Lunds stad 2013 Upprättad:2013 02 26 Gäller tom 2014 02 26 Förslaget upprättat av förskolechef Pernilla

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

SLOTTSSKOLANS handlingsplan mot mobbning 2012/13

SLOTTSSKOLANS handlingsplan mot mobbning 2012/13 SLOTTSSKOLANS handlingsplan mot mobbning 2012/13 Var och en som arbetar eller är elev vid har ansvar för att främja likabehandling och motverka alla former av kränkande behandling. Hos oss ska alla elever

Läs mer

Likabehandlingsplan. Alsalamskolan i Örebro 2015/2016. Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro

Likabehandlingsplan. Alsalamskolan i Örebro 2015/2016. Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro Likabehandlingsplan Alsalamskolan i Örebro 2015/2016 Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro 1 Likabehandlingsplan 2015/2016 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna Alla människor

Läs mer

Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015

Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015 Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015 Vision Solhyttans förskola ska ha ett klimat där alla tillåts vara den man

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26 Likabehandlingsplan för Heliås Svartvik 2015-10-26 1 Likabehandlingsplan fö r Helia s 1. Värdegrund Genom att visa varandra ömsesidig respekt och engagemang skapar vi en trygg miljö. 2. Bakgrund Likabehandlingsarbete

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Förskolans plan mot kränkande behandling och

Förskolans plan mot kränkande behandling och Förskolechef BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Förskolechef Ann-Charlotte Nilsson Mångfald och jämställdhetsgruppen 2014-09-29 1 (6) Förskolans plan

Läs mer

2015-2016. Datum: 2015-08-13

2015-2016. Datum: 2015-08-13 Datum: 2015-08-13 Mönsteråsgymnasiets Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling (gäller både gymnasieskolan och vuxenutbildningen) 2015-2016 Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Bule 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Datum 2014-05-14 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33

Läs mer

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning 1. Vårt uppdrag 2. Så här vill vi ha det! 3. Ansvarsfördelning 4. Utvärdering av 2013

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Datum 20150918 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Fastställd 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN 2014-2015 1 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 Innehållsförteckning: sida 3: Mål och vision. Så säger lagen. YTTERBYSKOLAN sida 4: Ansvarsfördelning för arbetet kring likabehandling.

Läs mer

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16 Perstorps kommun Revideras Okt 2015 Barn och utbildningsnämnden OD F-6 Oderljunga skolas likabehandlingsplan Läsåret 15/16 att främja barns och elevers rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan November 2015 Rektor Annika Eriksson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 1.1 Vision 1.2 Vad säger styrdokumenten 3 1.2.1 Vad säger skollagen 3 1.2.2

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012

Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012 Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012 Aktuella styrdokument Skollagen kap. 14a 8 (plan mot kränkande behandling) Diskrimineringslagen 3 kap. 16 (likabehandlingsplan)

Läs mer

LÄRANDET I CENTRUM GEMENSAM VÄRDEGRUND ETT GOTT BEMÖTANDE

LÄRANDET I CENTRUM GEMENSAM VÄRDEGRUND ETT GOTT BEMÖTANDE LÄRANDET I CENTRUM GEMENSAM VÄRDEGRUND ETT GOTT BEMÖTANDE LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BJÄRKE FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM VÅR VISION: LÄRANDET I CENTRUM GEMENSAM VÄRDEGRUND ETT GOTT BEMÖTANDE Skollagen

Läs mer

Teamet för Likabehandling 2014/15

Teamet för Likabehandling 2014/15 Teamet för Likabehandling 2014/15 STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM Johan von Gerber, rektor Åsa Furn, kurator Anneli Berg, skolsköterska Fredrik Sohlberg, biträdande rektor och lärare Johan Hansson, lärare

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Vaxö Skola grundskolan, fritidshemmet Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för grundskolan och fritidshemmet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING, KRÄNKANDE BEHANDLING & TRAKASSERIER. SÖRBÖLESKOLAN F-5 Fritidshem, grundskola och särskola 2015 2016

PLAN MOT DISKRIMINERING, KRÄNKANDE BEHANDLING & TRAKASSERIER. SÖRBÖLESKOLAN F-5 Fritidshem, grundskola och särskola 2015 2016 PLAN MOT DISKRIMINERING, KRÄNKANDE BEHANDLING & TRAKASSERIER SÖRBÖLESKOLAN F-5 Fritidshem, grundskola och särskola 2015 2016 Vad menas med diskriminering i skolan? Diskriminering är när skolan behandlar

Läs mer

Sörgårdsskolan Vision-så här vill vi ha det. Bakgrund Utgångspunkt för denna plan. Vad är diskriminering

Sörgårdsskolan Vision-så här vill vi ha det. Bakgrund Utgångspunkt för denna plan. Vad är diskriminering Sörgårdsskolan Årlig plan för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Planen omfattar grundskolan år 6-9 på Sörgårdsskolan. Planen gäller under 2016. Den ska utvärderas

Läs mer

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Denna plan gäller för VIVA Komvux samt Särvux Upprättad 120815 Vision VIVA Komvux är en verksamhet med vuxenutbildning där alla känner sig

Läs mer

Hattstugans förskola Förskolan Hattstugans årliga plan för främjande av Likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Hattstugans förskola Förskolan Hattstugans årliga plan för främjande av Likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Hattstugans förskola Förskolan Hattstugans årliga plan för främjande av Likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2 Innehållsförteckning VISION,POLICY OCH ANSVAR... 3 DET ÅTGÄRDANDE ARBETET

Läs mer

Likabehandlingsplan för Futurums ro förskola/skola

Likabehandlingsplan för Futurums ro förskola/skola Likabehandlingsplan för Futurums ro förskola/skola Reviderad 2009-05-08 Innehåll 1. Inledning 1.1 Så säger lagen 1.2 Definitioner 1.3 Lägesbeskrivning 1.4 Målbeskrivning 1.5 Förebyggande arbete skola 1.6

Läs mer

Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14

Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14 Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14 1 Likabehandlingsplan för Heliås 1. Vision På Heliås tar vi alla ansvar, är trygga och respekterade. Ingen elev eller vuxen ska bli diskriminerad,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016 Likabehandlingsplan Solhagaskolan Jag Kan Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 1-9 Ansvarig för planen Joakim Börjlind, rektor Diskrimineringslagen 1

Läs mer

Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola

Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola Upprättad höstterminen 2014 Elevrådet åk 7-9 Christel Nilsson Utvärderas vårterminen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Nordanby förskola

Likabehandlingsplan. Nordanby förskola Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Nordanby förskola November 2010 Inledning Det här är Nordanby förskolas handlingsplan för att motverka alla former av trakasserier, diskriminering och

Läs mer

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för Nyängskolan f gy.sär 1. Inledning Nyängskolans likabehandlingsplan syftar till att främja elevers och vuxnas lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012/2013

Likabehandlingsplan 2012/2013 Hertsöskolan år 4-9, Luleå Kommun Likabehandlingsplan 2012/2013 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. [Gunilla Lundström, Sana Suljanovic] Sida 1 av 18 LULEÅ KOMMUN Hertsöskolan Sana Suljanovic

Läs mer

KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012

KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 För mer information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Medleskolan Fritidshem & skola F -5 Läsåret 2014-2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Medleskolan Fritidshem & skola F -5 Läsåret 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Medleskolan Fritidshem & skola F -5 Läsåret 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definition av begrepp 3. Vision 4. Ansvar 5. Likabehandlingsteamet

Läs mer

Om du blir mobbad, orättvist eller elakt behandlad i skolan...

Om du blir mobbad, orättvist eller elakt behandlad i skolan... Om du blir mobbad, orättvist eller elakt behandlad i skolan... Plan mot kränkande behandling och diskriminering för Grundsärskolan i Ljusdal 2015-2016 Alla elever ska känna sig välkomna till Grundsärskolan.

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 1 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning 3 Begrepp och definitioner 3 Diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2013 Inledning Till Erikslundskolan ska alla elever gå med glädje varje dag. Alla elever ska känna

Läs mer

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergshamraskolan 2014-2015 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Genomförda aktioner och kartläggningar under året: Vi har under årets gång upprättat

Läs mer