LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014"

Transkript

1 Datum Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box TORSÅS Direkttelefon

2 Datum Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM LÅ 2013/2014 Upprättad vid arbetsplatsträff i september 2013 utifrån skolans trivselenkät för elever, utvecklingssamtal med föräldrar och elevers färgmarkerade skolkarta ( hot spots ). 1. MÅL Vi vill att alla i vårt område, såväl elever som vuxna, ska trivas och känna sig trygga. Alla människor är lika mycket värda. Därför arbetar vi för att främja jämställdhet mellan könen, för att motverka alla typer av diskriminering och kränkande behandling såsom t.ex. våld, trakasserier, mobbning och främlingsfientlighet. 2. DEFINITIONER ENLIGT LAGEN Diskrimineringslagen (2008:567) Skollagen 6:e kap. (2010:800) DISKRIMINERING Uttryck för normer, regler, struktur i samband med de sju diskrimineringsgrunderna. TRAKASSERIER Ett kränkande beteende i samband med de sju diskrimineringsgrunderna DO KRÄNKANDE BEHANDLING Kränkande beteende, utan att vara trakasseri, kränker ett barns/ elevs värdighet BEO 2.1 DISKRIMINERING (Diskrimineringslagen (2008:567)) Diskriminering enligt Diskrimineringslagen (2008:567) är att barn/elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: etnisk tillhörighet (t.ex. hudfärg), religion eller annan trosuppfattning (t.ex. att vara kristen) kön (pojke eller flicka) könsöverskridande uttryck eller identitet (t.ex. att någon genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön). funktionshinder (t.ex. varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar). sexuell läggning (t.ex. homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning). Ålder (t.ex. hur gammal någon har hunnit bli). Eftersom diskriminering innebär missgynnande, förutsätter det någon form av makt hos den som diskriminerar. I skolan är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. 2

3 Direkt diskriminering: Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Ett exempel på direkt diskriminering kan vara om en elev nekas delta i någon arbetsuppgift, med hänvisning till könstillhörighet, t.ex. Du som är pojke ska inte virka. Indirekt diskriminering: Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett tillvägagångssätt som framstår som neutralt, men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund, om inte bestämmelsen, kriteriet eller tillvägagångssättet har ett berättigat syfte. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever som av religiösa skäl behöver annan mat. 2.2 LIKABEHANDLING (Diskrimineringslagen (2008:567)) Likabehandling innebär att alla barn/elever behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund. Det innebär inte att alla barn/elever ska behandlas lika (se indirekt diskriminering) TRAKASSERIER (Diskrimineringslagen (2008:567)) Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Exempelvis om man får höra nedsättande kommentarer utifrån sin bakgrund, som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna SEXUELLA TRAKASSERIER (Diskrimineringslagen (2008:567)) Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna KRÄNKANDE BEHANDLING (Skollagen (2010:800), 6:e kap.) Kränkande behandling, enligt Skollagen (2010:800), 6:e kap., är ett uppträdande som utan att vara trakasserier/diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Det kan förekomma vid enstaka tillfällen eller systematiskt återkommande. Kränkningar kan vara synliga och handfasta likväl som dolda och subtila. De kan utföras direkt i verksamheten, men även t.ex. via telefon och Internet. Om kränkningar som begås på barnens och elevernas fritid även uppmärksammas i verksamheten har denna ansvar för att agera. Kränkningar kan vara fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar), verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad för olika otillbörligheter som exempelvis hora eller bög), psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning), text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e- post, sms, mms, chattsidor). Enligt brottsbalken: Olaga tvång, olaga hot, misshandel, hets mot folkgrupp m.m. 3

4 3. FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE Rektor ansvarar för verksamhetens förebyggande och främjande insatser. Individnivå: nyanställda tar del av vår likabehandlingsplan pojkar och flickor ges lika stort utrymme kontinuerlig utvärdering av elevernas sociala situation kurator, skolsköterska och elevhälsoteam finns att tillgå för den enskilda eleven skolsköterskan har elevhälsosamtal med år F och år 2 tillsammans med vårdnadshavare, samt enskilt med eleven i årskurs 4. Pojk- och flicksamtal vid behov i årskurs 6 med skolsköterskan. skriftlig trivselenkät en gång per termin eller oftare vid behov frågor ställs om trygghet och barnets trivsel till vårdnadshavare inför/på utvecklingssamtal utvecklingssamtal minst en gång per termin Gruppnivå: personal och elever arbetar gemensamt fram ordningsregler likabehandlingsplanen upprättas varje år och vid behov observationer genomförs vid behov av specialpedagog/kurator gemensamma temadagar för hela skolan värderingsövningar (t.ex. Lions Quest, Set, Livskunskap) Vi löser konflikter genom medling. rastvakter som observerar och ingriper dokumenterar och följer upp elevers frånvaro i Dexter vi ser allas olikheter och erfarenheter som tillgångar alla behandlas med respekt sträva efter att elevrådet blir alltmer delaktiga i likabehandlingsarbetet vid arbetslagsträffar avstämning och genomgång av de åtgärder som satts in och resultatet av åtgärderna, som vid behov revideras. klassläraren samtalar med sin klass och personalen på fritidshemmet med sin grupp om var, när och hur kränkande handlingar, trakasserier eller diskriminering förekommer. klassråd (en gång per månad) och elevråd(2-3 ggr per termin) klasskonferenser en gång per termin Gemensam genomgång av likabehandlingsplanen för all personal under ledning av rektor. Ny likabehandlingsplan upprättas. kartläggning av skolans likabehandlingsarbete sker under ledning av rektor Verksamhetsnivå: likabehandlingsplanen presenteras för vårdnadshavarna likabehandlingsplanen finns på skolans hemsida och i adresskatalogen skola och fritidshem görs tillgängliga för alla överlämning från år 6 till 7. Rektor från år 7-9, speciallärare, kurator samt år 6 klasslärare genomför pedagogiska och sociala överlämningar. Överlämningar sker också från förskolan till förskoleklass samt vid lärarbyte under skoltiden. 4

5 4. LIKABEHANDLINGSARBETETS ÅRSLINJE Hösttermin AUGUSTI- SEPTEMBER Genomgång av Likabehandlingsplanen för personal, som i sin tur informerar eleverna Föräldramöte arbete med Likabehandlingsplanen NOVEMBER NOVEMBER Genomförande av elevernas trivselenkät samt utarbeta ev. åtgärder Under oktober-november: Utvecklingssamtal med elev och föräldrar - trivselfrågor DECEMBER Vårtermin JANUARI FEBRUARI MARS Genomförande av elevernas trivselenkät APRIL Under mars-april: Utvecklingssamtal med elev och föräldrar - trivselfrågor MAJ Utvärdering av arbetet med föregående läsårs mål och formulering av nya mål JUNI 5

6 5. ÅTGÄRDANDE ARBETE Den som uppger att han eller hon blivit kränkt, måste alltid tas på allvar! När det uppdagas att ett barn eller en elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt används följande rutiner: 5.1. RUTINER VID MISSTANKE OM TRAKASSERIER ELLER KRÄNKANDE BEHANDLING: Elev elev Akuta åtgärder Akuta situationer av trakasseri eller kränkande behandling mellan barn/elever, hanteras omedelbart av personal som upptäcker eller får närmast information om händelsen. Därefter kontaktas klassläraren om det är elev som har utsatt elev, rektor och/eller skyddsombud kontaktas om personal utsätter elev. Vårdnadshavarna/ansvarig vuxen informeras snarast möjligt om det inträffade. Utredning Skyldigheten att utreda inträder redan vid första tillfället för upplevd kränkning och oberoende om det finns uppsåt att kränka eller inte. Ansvarig lärare ansvarar för att en utredning görs, av honom/henne själv. Utredningen: Omfattar den utsatte och den som anser sig ha blivit utsatt. Belyser allsidigt vad som har inträffat. Analyserar orsakerna till detta. Analysen ska klargöra om det handlar om trakasseri eller kränkningar, enstaka händelser eller systematiskt beteende. Bör omfatta individ, grupp och verksamhetsnivå. Klassläraren ansvarar för att dokumentation sker. Vid behov rådgör ansvarig lärare med rektor och kurator. Åtgärder för att förhindra framtida händelser Åtgärder som sätts in för den utsatte och den som utövar kränkningen, ska grunda sig på aktuell utredning och analys. Åtgärderna bör leda till långsiktiga lösningar. och förhållanden på grupp och verksamhetsnivå. Vårdnadshavarna/ansvariga vuxna för eleven informeras om åtgärderna. Ansvarig lärare ansvarar för att åtgärderna dokumenteras, av honom/henne själv. Ansvarig lärare ansvarar för att ärendet följs upp och utvärderas av honom/henne själv. Om problemet kvarstår kallar rektor till elevvårdskonferens och ett åtgärdsprogram upprättas för en eller flera inblandade. Uppföljning/utvärdering planeras in. (OBS! Elevinformation hanteras enligt offentlighets- och sekretessbestämmelser.) I varje enskilt fall bör det bedömas om en anmälan ska göras till socialtjänst och/eller polis. Rektor gör ev. anmälan. 6

7 5.2 RUTINER VID MISSTANKE OM TRAKASSERIER ELLER KRÄNKANDE BEHANDLING: Elev elev Akuta åtgärder Akuta situationer av trakasseri eller kränkande behandling mellan barn/elever, hanteras omedelbart av personal som upptäcker eller får närmast information om händelsen. Därefter kontaktas klassläraren om det är elev som har utsatt elev, rektor och/eller skyddsombud kontaktas om personal utsätter elev. Vårdnadshavarna/ansvarig vuxen informeras snarast möjligt om det inträffade. Utredning Skyldigheten att utreda inträder redan vid första tillfället för upplevd kränkning och oberoende om det finns uppsåt att kränka eller inte. Ansvarig lärare ansvarar för att en utredning görs, av honom/henne själv. Utredningen: Omfattar den utsatte och den som anser sig ha blivit utsatt. Belyser allsidigt vad som har inträffat. Analyserar orsakerna till detta. Analysen ska klargöra om det handlar om trakasseri eller kränkningar, enstaka händelser eller systematiskt beteende. Bör omfatta individ, grupp och verksamhetsnivå. Klassläraren ansvarar för att dokumentation sker. Vid behov rådgör ansvarig lärare med rektor och kurator. Åtgärder för att förhindra framtida händelser Åtgärder som sätts in för utsatt och den som utövar kränkningen, ska grunda sig på aktuell utredning och analys. Åtgärderna bör leda till långsiktiga lösningar. Det bör alltid övervägas om åtgärder också ska vidtas i syfte att förändra strukturer och förhållanden på grupp och verksamhetsnivå. Vårdnadshavarna/ansvariga vuxna för eleven informeras om åtgärderna. Ansvarig lärare ansvarar för att åtgärderna dokumenteras, av honom/henne själv. Ansvarig lärare ansvarar för att ärendet följs upp och utvärderas av honom/henne själv. I varje enskilt fall bör det bedömas om en anmälan ska göras till socialtjänst och/eller polis. Rektor gör ev. anmälan. Om problemet kvarstår kallar rektor till elevvårdskonferens och ett åtgärdsprogram upprättas för en eller flera inblandade. Uppföljning/utvärdering planeras in. (OBS! Elevinformation hanteras enligt offentlighets- och sekretessbestämmelser.) 7

8 5.2 RUTINER VID MISSTANKE OM TRAKASSERIER ELLER KRÄNKANDE BEHANDLING: Personal elev Personal som bevittnar trakasseri eller kränkande behandling av barn/elev reagerar omedelbart på händelsen. Personalen har en skyldighet att informera rektor och/eller skyddsombud om det kommer till deras kännedom om eller misstanke avseende att: Personalen har, genom sitt beteende, kränkt elevens värdighet, utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna. (Trakasserier) Personalen har, genom sitt handlande av sexuell natur, kränkt elevens värdighet, utan att det behöver beröra de sju diskrimineringsgrunderna. (Sexuella trakasserier) Personalen har, genom ett uppträdande, kränkt elevens värdighet, utan att det berör de sju diskrimineringsgrunderna. (Kränkande behandling) Rektor har skyldighet att inleda utredning: Rektor har samtal med de inblandade (ev. i närvaro av facklig representant eller annan person som de inblandade önskar ha med under samtalet.) i syfte att få fram en allsidig bild. Elevens vårdnadshavare/ansvarig vuxen informeras snarast möjligt. Rektor analyserar på vilket sätt personalens beteende utgör trakasserier eller kränkande behandling. Handlar det om enstaka händelser eller systematiskt återkommande beteende. Rektor beslutar om lämpliga åtgärder utifrån utredningens slutsatser. Samtliga inblandade skall ges möjlighet till samtal för stöd och bearbetning. Rektor skall, om kränkning är av den arten, anmäla till polis/arbetsmiljöverk och/eller försäkringskassa. Utredning och åtgärder skall dokumenteras av rektor. Rektor ansvarar för att uppföljning sker. Förbud mot repressalier: Förbudet gäller bestraffningar av en elev som anmält någon ansvarig person för kränkande behandling eller diskriminering. 8

9 5.3. RUTINER VID MISSTANKE OM DISKRIMINERING Personalen har en skyldighet att informera rektor och/eller skyddsombud om det kommer till deras kännedom om eller har misstanke avseende att: En elev har missgynnats av personal genom sämre behandling än någon annan utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna. (Direkt diskriminering) En elev har missgynnats (utifrån de sju diskrimineringsgrunderna) av personal genom tillämpning av en bestämmelse eller ett tillvägagångssätt som framstår som neutralt. (Indirekt diskriminering) Rektor har skyldighet att inleda utredning: Rektor har samtal med de inblandade (ev. i närvaro av facklig representant eller annan person som de inblandade önskar ha med under samtalet.) i syfte att få fram en allsidig bild. Elevens vårdnadshavare/ansvarig vuxen informeras snarast möjligt. Rektor analyserar på vilket sätt diskrimineringen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna och på vilket sätt det aktuella missgynnandet är uttryck för bakomliggande normer, strukturer eller till synes neutrala bestämmelser eller tillvägagångssätt. Rektor beslutar om lämpliga åtgärder på individ och övergripande nivå, utifrån utredningens slutsatser. Samtliga inblandade skall ges möjlighet till samtal för stöd och bearbetning. Rektor skall, om kränkning är av den arten, anmäla till polis/arbetsmiljöverk och/eller försäkringskassa. Utredning och åtgärder skall dokumenteras av rektor. Rektor ansvarar för att uppföljning sker. Förbud mot repressalier: Förbudet gäller bestraffningar av en elev som anmält någon ansvarig person för kränkande behandling eller diskriminering. 9

10 6. RESULTAT OCH ANALYS AV KARTLÄGGNINGAR VT 13 VID SÖDERÅKRA SKOLA Aktuella kartläggningar vårtermin 2013 är skolans trivselenkät för elever, utvecklingssamtal med föräldrar och elevers färgmarkerade skolkarta ( hot spots ). Utvärdering i maj MÅL 2012/2013 Involvera alla vuxna på skolan i arbetet med likabehandlingsplanen Gå igenom den nya skollagen och likabehandlingsplanen Öka föräldrarnas kunskap om jämställdhetsarbetet på fritidshemmet. Fritidshemmets personal ansvarar. Likabehandlingsrådet fungerar. Alla tar ansvar för alla skolans elever. All personal har samma syn på skolans regler och konsekvenser. Genomgång vid skolstart. Vara tydliga att få dem gemensamma. Minska oro i barngruppen och öka lugn och trygghet under den fria leken, genom att följa samma strategier men med annan struktur. Fritidspersonalen ansvarar. 6.2 HAR VI NÅTT MÅLEN? PÅ VILKET SÄTT? OM INTE, VARFÖR? Skolans pedagogiska personal är involverad i arbetet med likabehandlingsplanen. Rektor har ej gått igenom skollagen eller kallat övrig personal för genomgång av likabehandlingsplanen. Fritidshemmet har genomfört enkätundersökning om jämställdhetsarbetet. Resultatet är presenterat för rektor och till föräldrarna sker det via Tempus. Likabehandlingsrådets organisation har ändrats och fungerar bra. Alla tar ansvar för alla skolans elever. Lärare F-6, en fritidspedagog och rektor har tillsammans med skolans kurator startat arbetet Samsyn. Arbetet kommer att fortsätta under läsåret. Fritidshemmet har påbörjat arbetet genom att dela in barnen i grupper och göra olika aktiviteter. 6.3 MÅL 2013/2014 Involvera alla vuxna på skolan i arbetet med likabehandlingsplanen. Rektor ansvarar. Gå igenom den nya skollagen och likabehandlingsplanen för all personal. Rektor ansvarar. Öka föräldrarnas kunskap om jämställdhetsarbetet på fritidshemmet. Fritidspersonalen ansvarar. Minska oro i barngruppen och öka lugn och trygghet under den fria leken, genom att följa samma strategier men med annan struktur. Fritidspersonalen ansvarar. All personal ska kunna definiera och implementera begreppet samsyn. Rektor och personal ansvarar. Alla ska uppleva att de behandlas med respekt. Värdegrundssamtal och värderingsövningar bedrivs klassvis och tillsammans hela skolan. Personal ansvarar. 10

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2015/2016 Datum 2015-08-11 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2015/2016 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Bergkvara skola 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Bergkvara skola 2015/2016 Datum 2015-09-16 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Bergkvara skola 2015/2016 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Gullabo skola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Gullabo skola 2014/2015 Datum 2014-10-07 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Gullabo skola 2014/2015 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Fågelås skola läsåret 2014/2015 Upprättad 2014-12-15 Innehållsförteckning Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Datum 2015-06-18 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33 100

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN TORSKOLAN 7-9 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN TORSKOLAN 7-9 2015/2016 Datum 2015-08-11 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN TORSKOLAN 7-9 2015/2016 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33 100 Direkttelefon

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Område Allé 2014-01-10 (ersätter 2012-10-08) Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Mulltorps förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖR FAGERÅS SKOLA Planen gäller år F-6, samt för fritidsverksamhet Planen är reviderad i oktober 2014 KIL1000, v1.1,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Bergkvara skola 2016/2017

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Bergkvara skola 2016/2017 Datum 2016-08-08 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Bergkvara skola 2016/2017 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33

Läs mer

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Datum för upprättande av planen: 2012-11-06 Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Lundbyskolan Likabehandlingsplan

Lundbyskolan Likabehandlingsplan Eskilstuna Kommun 2007-05-07 Lundbyskolan 1 (8) Lundbyskolan Likabehandlingsplan Innehåll Kopplingar till lagar och förordningar s.2 Skolans uppdrag Vad är kränkande behandling? s.3 Definitioner Rättigheter

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. ( nedan kallad Pkbd) vid. Lunds skola Fritidshem, 13/14. Vår policy. Mål. Vision

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. ( nedan kallad Pkbd) vid. Lunds skola Fritidshem, 13/14. Vår policy. Mål. Vision Plan mot kränkande behandling och diskriminering ( nedan kallad Pkbd) vid Lunds skola Fritidshem, 13/14 Planen antogs i november 2013 och gäller i ett år. Vår policy Vi på Lunds skola bygger vår verksamhet

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26 Likabehandlingsplan för Heliås Svartvik 2015-10-26 1 Likabehandlingsplan fö r Helia s 1. Värdegrund Genom att visa varandra ömsesidig respekt och engagemang skapar vi en trygg miljö. 2. Bakgrund Likabehandlingsarbete

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östra Skolan Läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Östra skolan Planen gäller från 2014-09-21 till 2015-09-21

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SÖDERÅKRA FRITIDSHEM LÄSÅRET 2011/2012

LIKABEHANDLINGSPLAN SÖDERÅKRA FRITIDSHEM LÄSÅRET 2011/2012 Barn- och utbildningsförvaltningen Datum 2012-01-24 LIKABEHANDLINGSPLAN SÖDERÅKRA FRITIDSHEM LÄSÅRET 2011/2012 Postadress Telefon vxl E-post Torsås kommun anders.thomas@torsas.se Box 503 0486-33 100 385

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 151027

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 151027 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 151027 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

2013-01-18. Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna

2013-01-18. Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna 1 Innehållsförteckning Bakgrund............................................................................

Läs mer

Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012

Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012 Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012 Aktuella styrdokument Skollagen kap. 14a 8 (plan mot kränkande behandling) Diskrimineringslagen 3 kap. 16 (likabehandlingsplan)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 150601 Diarienummer: Förkole-/skolenhet: Specialenheten 7-9:an Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdrag Enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen ska huvudmannen

Läs mer

Förskolans plan mot kränkande behandling och

Förskolans plan mot kränkande behandling och Förskolechef BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Förskolechef Ann-Charlotte Nilsson Mångfald och jämställdhetsgruppen 2014-09-29 1 (6) Förskolans plan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks.

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks. 1. Inledning Kastanjens likabehandlingsplan syftar till att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder,

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Elias Fries skola Läsår 14/15 Innehållsförteckning 1. Ny Lag Barnkonventionen Definition av kränkande behandling 2.Skolans vision 3. Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Lagens innehåll och syfte: Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den ena är Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling /Plan mot kränkande behandling För: Kila skola och Fritidshem Datum: 120924 2 (24) INLEDNING 3 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 VISION...

Läs mer

Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan

Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan Gäller läsåret 2013/2014 Bakgrund En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan ska

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad står begreppen för?... 4 Likabehandling... 4 Diskriminering... 4 Direkt

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Annan kränkande behandling är ett uppträdande som är kränkande av en elevs värdighet utan att ha någon diskrimineringsgrund.

LIKABEHANDLINGSPLAN. Annan kränkande behandling är ett uppträdande som är kränkande av en elevs värdighet utan att ha någon diskrimineringsgrund. LIKABEHANDLINGSPLAN Likabehandlingsplan för Sven Eriksonsgymnasiet 10/11 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Förskolan Bergfoten. Tyresö kommun

Plan mot kränkande behandling. Förskolan Bergfoten. Tyresö kommun Plan mot kränkande behandling Förskolan Bergfoten Tyresö kommun Datum för upprättande: 2016-01-07 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Kränkande behandlings plans syfte 4

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan Långekärrs skola Handläggare: Hans Persson Datum: 2015-09-01 Verksamhet: Förskoleklass, årskurs 1-5, och fritidshem Tjörn Möjligheternas

Läs mer

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD 3 (24) FÖRORD Vårt ansvar är att vara lyhörd, se varje barn, ta till vara varje barns förmåga, att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker och att vistas på förskolan,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot Kränkande behandling. för Skogsgårdsskolan Förskoleklass Skola Fritidshem

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot Kränkande behandling. för Skogsgårdsskolan Förskoleklass Skola Fritidshem reviderad 2014-03-31 Likabehandlingsplan Handlingsplan mot Kränkande behandling för Skogsgårdsskolan Förskoleklass Skola Fritidshem Uppdraget att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Läs mer

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-09-30 Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Vissefjärda skola och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling förskolorna, Boxholms kommun November 2014 Innehållsförteckning Vår vision sid. 2 Planens giltighetstid sid. 2 Ansvarig för denna plan sid. 2 Bakgrund

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-02-13 Diarienummer: Förkole-/skolenhet: Katthults förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdrag Enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen ska huvudmannen

Läs mer

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Denna plan gäller för VIVA Komvux samt Särvux Upprättad 120815 Vision VIVA Komvux är en verksamhet med vuxenutbildning där alla känner sig

Läs mer

LAGEN OM FÖRBUD MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING AV BARN OCH ELEVER SFS 2006:67

LAGEN OM FÖRBUD MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING AV BARN OCH ELEVER SFS 2006:67 Fågelskolan - Gråsparvskolan Sid 1 LAGEN OM FÖRBUD MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING AV BARN OCH ELEVER SFS 2006:67 LAGEN INNEHÅLLER: förbud mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentnamn Verktyg för arbetet med likabehandling i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Utgår från diskrimineringslagen och skollagen kap 5 och 6 Varje enhet reviderar årligen enhetens likabehandlingsplan i samråd med

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola

Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Uppdraget att motverka kränkande behandling är en del av det demokratiska uppdraget.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkerskolan Fritidshem, förskoleklass, åk 1-6 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens

Läs mer

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015 ÅRLIG PLAN mot kränkande behandling / Likabehandlingsplan BLÅ HUSET 2015 Innehåll 1. Vision 2. Bakgrund 3. Likabehandlingsarbete 4. Definitioner/ begrepp 5. Kartläggning/Mål 6. Åtgärder 7. Uppföljning

Läs mer

Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14

Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14 Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14 1 Likabehandlingsplan för Heliås 1. Vision På Heliås tar vi alla ansvar, är trygga och respekterade. Ingen elev eller vuxen ska bli diskriminerad,

Läs mer

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Lå 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktionsprogrammen,

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015

Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015 Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015 Vision Solhyttans förskola ska ha ett klimat där alla tillåts vara den man

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Rudolf Steinerskolan i Norrköpings plan för arbetet med att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Rudolf Steinerskolan i Norrköpings plan för arbetet med att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Rudolf Steinerskolan i Norrköpings plan för arbetet med att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Alla elever och medarbetare på Rudolf Steinerskolan ska känna sig trygga

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro & Västerhöjd. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling. UTF125 Rev. 2014-08-25

Gymnasium Skövde Kavelbro & Västerhöjd. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling. UTF125 Rev. 2014-08-25 Gymnasium Skövde Kavelbro & Västerhöjd Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling UTF125 Rev. 2014-08-25 INLEDNING... 2 VISION... 2 CENTRALA BEGREPP... 3 Kränkning... 3 Diskriminering... 3

Läs mer

Kyrkskolans förskola Likabehandlingsplan

Kyrkskolans förskola Likabehandlingsplan Kyrkskolans förskola 3 (18) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 Vision... 9 UPPFÖLJNING AV FJOLÅRETS ÅTGÄRDER.... 10 SAMVERKAN MED BARN/ELEVER...

Läs mer

HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM

HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Handläggare Datum Ärendebeteckning Henrik Hansson 13 2014-11-19 Likabehandlingsplan 0480-45 20 60 HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Likabehandlingsplan 2015 Åtgärder för att förebygga och motverka alla former

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 1 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning 3 Begrepp och definitioner 3 Diskriminering

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vimarområdets vision... 2 Mål och syfte med planen... 2 Om planen... 2 Främjande arbete... 3

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller under ht 2015 vt 2016

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller under ht 2015 vt 2016 Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller under ht 2015 vt 2016 Vår vision På Sjöängsskolan ska alla kunna känna arbetsglädje, trivsel, trygghet, självförtroende

Läs mer

Likabehandlingsplan. Alsalamskolan i Örebro 2015/2016. Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro

Likabehandlingsplan. Alsalamskolan i Örebro 2015/2016. Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro Likabehandlingsplan Alsalamskolan i Örebro 2015/2016 Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro 1 Likabehandlingsplan 2015/2016 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna Alla människor

Läs mer

Handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling 2012-11-02 Likabehandlingsplan Förskolor och skolor i Laholms kommun har ett krav enligt lag om att upprätta en likabehandlingsplan.

Läs mer

Plan för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling Gäller för Strömsunds Kommuns förskolor 2014/2015 Norrskenets förskola Ansvarig förskolechef: Ann-Kristin Lindkvist,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015 Enligt Nya Skollagen kap. 6 (2010:800), Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen (2006:1083) Kunskapsskolan

Läs mer

VÄSTERÅS STAD 2012-01-26 ProAros/Lärande och utbildning Storängsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

VÄSTERÅS STAD 2012-01-26 ProAros/Lärande och utbildning Storängsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 STORÄNGSSKOLAN Grundskola & Fritidshem 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning 3 Definitioner och begrepp 3 Främjande arbete

Läs mer

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16 Perstorps kommun Revideras Okt 2015 Barn och utbildningsnämnden OD F-6 Oderljunga skolas likabehandlingsplan Läsåret 15/16 att främja barns och elevers rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan vid kränkning inom EfUS

Likabehandlingsplan vid kränkning inom EfUS Beslut 11/1 2007 1 Likabehandlingsplan vid kränkning inom EfUS Ur Skolverkets allmänna råd och kommentarer För arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling: I skollagen, läroplanerna och

Läs mer

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid.

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid. Likabehandlingsplan Innehåll... sid.1 Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2 Vår vision... sid.3 Skolans ryggsäck... sid.3 Delaktighet och förankring... sid.3 Utvärdering och revidering...

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kra nkande behandling

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kra nkande behandling LOKAL ARBETSPLAN Katedralskolan 11 aug 2015 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kra nkande behandling All personal har ett ansvar att arbeta främjande med värdegrundsfrågor och motverka all

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Förskolan Måsen Skolområde Centrum/Väster Bsf Lunds stad 2013 Upprättad:2013 02 26 Gäller tom 2014 02 26 Förslaget upprättat av förskolechef Pernilla

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Årlig plan för lika behandling

Årlig plan för lika behandling Årlig plan för lika behandling Ålberga förskola Nyköpings kommun 2012-2013 Postadress Ålberga förskola Mossvägen 2-4 61190 Ålberga Telefon 0155-72265 sida Innehållsförteckning 1 1. Inledning och syfte

Läs mer

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2013 Inledning Till Erikslundskolan ska alla elever gå med glädje varje dag. Alla elever ska känna

Läs mer

Likabehandlingsplan. Österro skola 2012/2013

Likabehandlingsplan. Österro skola 2012/2013 Likabehandlingsplan Österro skola 2012/2013 1 Innehållsförteckning Vision, verksamhetsidé, mål och målkriterier... 3 Främjande åtgärder, förebyggande åtgärder och åtgärder vid kränkande behandling, diskriminering

Läs mer

Tyska Skolans Fritidshem. Likabehandlingsplan

Tyska Skolans Fritidshem. Likabehandlingsplan Tyska Skolans Fritidshem Likabehandlingsplan Aktualisiert: September 2013 Tyska Skolan Stockholm Likabehandlingsplan för fritidshemmet 2 Inledning Alla barn och elever på Tyska Skolans Fritidshem skall

Läs mer

Hattstugans förskola Förskolan Hattstugans årliga plan för främjande av Likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Hattstugans förskola Förskolan Hattstugans årliga plan för främjande av Likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Hattstugans förskola Förskolan Hattstugans årliga plan för främjande av Likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2 Innehållsförteckning VISION,POLICY OCH ANSVAR... 3 DET ÅTGÄRDANDE ARBETET

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLHAGENS FÖRSKOLA BJÖRKÖ

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLHAGENS FÖRSKOLA BJÖRKÖ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLHAGENS FÖRSKOLA BJÖRKÖ LÄSÅRET 2014-2015 Vi på Solhagens förskola vill bygga upp en trygg miljö, där vi visar hänsyn och omtanke och där alla skall känna

Läs mer

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn.

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Brogårdsgymnasiet Datum 2015-12-21 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Vad säger lagen, styrdokumenten? Handlingsplanen gäller för barn/elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter:

Vad säger lagen, styrdokumenten? Handlingsplanen gäller för barn/elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Det handlar om mänskliga rättigheter! Vi ska inte förändra några barn utan visa på alla möjligheter de har oavsett kön, religion, ålder etc. som en del av vårt ordinarie skolarbete! Vad säger lagen, styrdokumenten?

Läs mer

Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsplan

Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsplan Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghetsplan VT 2015 Innehållsförteckning 1. Martin Koch-gymnasiets vision och mål 3 2. Trygghetsplanens syfte 3 3. Arbetsgrupp

Läs mer

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergshamraskolan 2014-2015 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Genomförda aktioner och kartläggningar under året: Vi har under årets gång upprättat

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande 2010-03-22 Sid 1 (10) Staffansgården-Pumpmakargården och Hammargården Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ht 2010-Vt 2011 På våra förskolor skall alla barn känna trygghet, bli sedda för

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Hasselbol Fastställd 20150915 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 SID 1 (8) Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 INLEDNING Förskolan i Östra Söders förskole enhet som omfattas av denna Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering

Läs mer