Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Medleskolan Fritidshem & skola F -5 Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Medleskolan Fritidshem & skola F -5 Läsåret 2014-2015"

Transkript

1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Medleskolan Fritidshem & skola F -5 Läsåret

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definition av begrepp 3. Vision 4. Ansvar 5. Likabehandlingsteamet 6. Delaktighet, implementering, information 7. Främjande arbete utifrån diskrimineringsgrunderna 8. Förebyggande arbete 9. Kartläggning och nulägesanalys 10. Planerade insatser för att främja och säkerställa likabehandling 11. Uppföljning och utvärdering av åtgärdande arbete 12. Resultat, sammanfattning och utvärdering av föregående år 13. Revision Rutiner för utredning, åtgärd, dokumentation elev kränker elev... Bilaga 1 Rutiner för utredning, åtgärd, dokumentation vuxen kränker elev... Bilaga 2 Dokumentation av utredning vid diskriminering trakasserier, kränkande behandling... Bilaga 3 Samtalsanteckningar vid utredning av trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling... Bilaga 4 Kartläggning och nulägesanalys.... Bilaga 5 Incidentrapport Bilaga 6 Ordningsregler... Bilaga 7

3 Inledning Huvudmannen ska varje år se till att det upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga samt förhindra diskriminering och kränkande behandling av barn och elever. Planen grundar sig på de bestämmelser som finns i skollagens 6 kap (2010:800), i de delar av diskrimineringslagen (2008:567) som rör utbildningsområdet samt gällande läroplan. I Lgr-11(läroplanen) står det: Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes v älbefinnande och utveckling skall prägla verksamhe t- en. Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Detta dokument är Medleskolans årliga plan mot diskriminering & kränkande behandling. Planen omfattar såväl arbetet med likabehandling och mot diskriminering, som arbetet mot kränkande behandling för åk F-5 samt fritidshemmets verksamhet och sträcker sig över läsåret 2014/2015. Planen innehåller en redogörelse för vilka åtgärder som kommer att påbörjas eller genomföras under det kommande året. Definition av begrepp Kränkningar av barns och elevers värdighet kan förekomma i form av diskriminering, trakasserier, eller genom annan kränkande behandling. I denna plan används de definitioner av begrepp som återfinns i handledningen Lika rättigheter i skolan som är en gemensam utgåva från diskrimineringsombudsmannen(do), Barn- och elevombudet(beo) samt skolinspektionen. Flera av de exempel nedan på vad som är exempelvis en diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling är hämtade från denna skrift. Diskriminering Diskriminering är när skolan, på osakliga grunder, behandlar ett barn/en elev sämre än andra barn/elever och missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck ålder. Diskriminering kan till exempel ske genom verksamhetens rutiner eller regler. Diskrimineringen kan vara direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att en individ missgynnas och det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara om en flicka eller pojke nekas att göra ett visst val i skolan beroende på könstillhörighet. Indirekt diskriminering kan vara att man behandlar alla lika. Om en verksamhet har bestämmelser som verkar vara neutrala men missgynnar någon utifrån diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara att alla serveras samma mat trots att det finns individer som på grund av religiösa skäl eller allergier behöver annan mat.

4 Trakasserier och annan kränkande behandling Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om att någon gör något eller uppträder på ett sådant sätt att det kränker ett barns eller en elevs värdighet. Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Trakasserier och kränkande behandling kan vara: Fysiska(slag, knuffar, att puttas) Verbala (svordomar, öknamn, hot, nedsättande tilltal, att retas) Psykosociala (utfrysning, grimaser, blickar, ryktesspridning, gå iväg när någon kommer) Texter och bilder(lappar, klotter, foto, sms, mms, meddelanden på olika webcommunities) Med Trakasserier menas kränkande behandling som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Exempelvis att bli retad för att man som pojke har intressen eller gör något som är vanligast bland flickor. Annan kränkande behandling är uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker en elevs värdighet. Det kan vara exempelvis att retas, förlöjliganden, fysiskt våld, utfrysning, hota, knuffas eller dra någon i håret. Kränkningen kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Mobbing är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Eftersom skolans skyldighet att utreda kränkande behandling inträder redan vid första tillfället och oberoende om det förelåg en avsikt att kränka eller inte, används inte begreppet mobbning i utredningssammanhang. Vision På vår skola arbetar vi för att alla ska känna trygghet och trivsel. Alla elever och medarbetare ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för att utvecklas och lära tillsammans med andra i en trygg miljö under hela dagen. Visionen är att skapa en skolmiljö fri från diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling. Ansvar Rektor Rektor är huvudansvarig för arbetet med likabehandling. Alla som arbetar i skolan Alla som arbetar i skolan har ansvar för att den dagliga verksamheten följer värdegrunden. De ska visa gott föredöme, arbeta för att motverka kränkande behandling och diskriminering. All personal har ett ansvar för att reagera och agera direkt man ser eller hör något som kan upplevas kränkande. Den vuxne har också ett ansvar att följa upp det inträffade och delge berörd personal och rektor. Varje elev Varje elev ansvarar för att inte utsätta någon för diskriminering, annan kränkande behandling eller passivt se på när någon kränks. Eleverna ska berätta för någon vuxen om de ser att någon utsätts för kränkande behandling av såväl annan elev som av annan vuxen. Det är den utsatta eleven som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande. Föräldrar Föräldrar ansvarar för att kontakta rektor eller personal i skolan om de får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer. De ska samverka med skolans personal om läroplanens värdegrund för att förebygga förekomsten av kränkande behandling.

5 Likabehandlingsteamet Likabehandlingsteamet träffas regelbundet två tillfällen per termin samt ytterligare träffar när behov uppstår. I likabehandlingsteamet på Medleskolan och fritidshem ingår läsåret 14/15 följande personer: Malin Lindmark, lärare Anneli Syväniemi, fritidspedagog Malin Andersson Lundberg, speciallärare Viktoria Israelsson Ölund, rektor Likabehandlingsteamet ansvarar för att Driva och utvärdera det främjande och förebyggande arbetet i skolan och på fritidshemmet. Genomföra kartläggningar av trygghet och trivsel Identifiera riskområden för kränkande behandling Dokumentera (se bilaga 2) Genomföra en översyn av ordningsreglerna varje vårtermin (se bilaga 5) Utreda och åtgärda ärenden där elev kränker elev Arbetsgång inom teamet finns beskrivet i bilagan Rutiner för att utreda, åtgärda och dokumentera elev kränker elev Om personal handlar i strid med lagen är rektor ansvarig för att omgående utreda ärendet och skyndsamt se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Rektor följer upp ärendet med berörda personer och kontrollerar att lagen efterlevs. Alla som arbetar på skolan skall meddela rektor om man misstänker att personal agerat i strid med lagen. När elev, personal eller förälder misstänker att en elev diskriminerats eller kränkts av en annan elev ska rektor och LBT informeras. LBT informerar alltid rektor om anmäld kränkning. Rektor informerar alltid LBT om anmäld kränkning. Rektor delger huvudman om anmälda kränkningar en gång varannan månad. LBT samlar in information från den diskriminerade eller kränkte eleven samt personal eller andra elever. Utifrån detta planeras lämplig åtgärd beroende på ärendets art. Alla genomförda insatser i ärendet ska dokumenteras skriftligt och dokumentet ska arkiveras på skolan i minst 10år efter avslutat ärende. Rektor får kopia på dokumentationen och vidarebefordrar den till barn och grundskolenämnden. Återkoppling i ärendet sker till berörda mentorer eller klasslärare. Rapport om gjorda insatser skall delges områdeschef,minst en gång /termin. Rutiner för att utreda, åtgärda och dokumentera (se bilaga) Om du är missnöjd med det skolan gör kan DU kontakta: Barn och elevombudsmannen(beo) Tillsammans BRIS BRIS vuxentelefon Rädda Barnen Rädda Barnens vuxentelefon FRIENDS

6 Delaktighet, implementering och information Personal, elever och föräldrar deltar i utformandet av planen mot kränkande behandling genom information, diskussion på arbetsplatsträffar, klassråd, elevråd, skolråd och föräldramöten. Planen skall göras känd för alla och vara ett verktyg i vårt systematiska likabehandlingsarbete på skolan. På Medleskolan är följande ansvariga gällande information: Ansvarig Information till all personal Rektor Information till vikarier Arbetslag, rektor Information till kandidater Respektive handledare Information till elever, klasser Klasslärare Information till skolråd Rektor Information vid föräldramöten Klasslärare, rektor Främjade arbete utifrån diskrimineringsgrunderna Främjande arbete handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån skolans övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Detta arbete syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att utveckla en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas. Främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön Vi arbetar med detta genom att: Pedagogerna styr gruppindelningar. Aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för elever som deltar oavsett kön. Satsa på att ge alla oavsett kön lika stort inflytande över verksamheten och lika stort utrymme Främja lika rättigheter och möjligheter oavsett könsidentitet eller könsuttryck Vi arbetar med detta genom att: Tänka över syftet med arbetet i flick- och pojkgrupper. Vara medveten om att det kan innebära en risk för att elever upplever arbetssättet som missgynnande och kränkande Främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Vi arbetar med detta genom att: Undervisningen kring olika religioner ska ges på ett sakligt, allsidigt och likvärdigt sätt. Skolan ska arbeta mot rasism och främlingsfientlighet i enlighet med skollagen. Uppmärksamma elevers flerspråkighet på ett positivt sätt Främja lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionsnedsättning Vi arbetar med detta genom att: Kompetensutveckling & fortbildning för personal. Tillgång till kompensatoriska hjälpmedel. Anpassning av undervisningen, friluftsdagar, aktiviteter, läromedel så att alla elever kan delta. Främja lika rättigheter och möjligheter oavsett Sexuell läggning Vi arbetar med detta genom att: Skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa föreställningar som baseras på sexuell läggning. Främja lika rättigheter och möjligheter oavsett ålder Vi arbetar med detta genom att: Samarbete mellan årskurser-tvärgrupper Skapa gemensamma aktiviteter, friluftsdagar där årskurserna kan samarbeta och umgås. Samma ordningsregler gäller för alla elever oavsett ålder.

7 Förebyggande arbete Vårt förebyggande arbete syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, som finns i vår verksamhet. Skolnivå Förebyggande Ansvarig När Trivselenkät genomförs på skolan. LBT All personal är delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen Rektor Alla elever är delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen LBT,Lärare Information om likabehandlingsplan på föräldramöten. Lärare, Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på hemsidan. Rektor Likabehandlingsteam träffas två gånger / termin. Rektor Likabehandlingsfrågor är en stående punkt på K-tider Rektor, lärare Regelbundet värdegrundsarbete i klasserna Lärare, mentorer Kurator, skolsköterska arbetar hälsofrämjande på skolan. Fritidspedagog, kurator, Pågående hela läsåret skolsköterska Klassråd Klasslärare Pågående hela läsåret Elevråd Pågående hela läsåret Skolråd två gånger/termin Rektor Pågående hela läsåret Ordningsregler Rektor, personal Revideras Rasttillsyn Rektor, personal Pågående hela läsåret Skolskjutstillsyn Personal Pågående hela läsåret Pedagogisk lunch Rektor, personal Pågående hela läsåret Elevhälsaträffar Rektor En gång/månad Tvärgruppsarbete Personal Gemensamma skolpromenader Personal Friluftsdagar Gruppnivå Förebyggande Ansvarig När Arbete med relationer och trivsel i klasserna. Lärare, Regelbundet Styrda gruppindelningar. Lärare Alltid Placering i klassrummet. Lärare Alltid Gruppstärkande övningar med klasserna Mentorer Återkommande Värderingsövningar där vi övar på att lyssna på varandra Lärare, fritidspersonal Värderingsövningar där vi skapar förståelse för att nej betyder Lärare, fritidspersonal nej. Individnivå Förebyggande Ansvarig När Fadderverksamhet Pågående hela läsåret Hälsosamtal med skolsköterska Skolsköterska Pågående hela läsåret Barnsamtal Hemlig kompis, rastkompis Utvecklingssamtal en gång/termin klasslärare Pågående hela läsåret

8 Kartläggning och nulägesanalys För att veta vad vi behöver göra för att förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling görs en kartläggning av nuläget i form av: Samtal med elever, personal och föräldrar Elevhälsaträffar Trivselsenkät som genomförs två gånger/läsår. Enkäten analyseras av likabehandlingsteamet och resultatet sammanställs under oktober och april (Bilaga 3). Kontinuerlig uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet. Planerade insatser för att främja och säkerställa likabehandling Arbetet mot målen kommer att utvärderas i slutet av varje termin och nya mål sätts upp utifrån föregående termins resultat och kommande behov. Vi har kartlagt verksamhetens behov av likabehandlingsarbete på organisations-, grupp- och individnivå. Här följer en beskrivning av hur vi gjort samt vad vi kommit fram till: Mål Aktiviteter Ansvar Utvärdering Alla ska känna sig trygga och respekterade. Förebyggande och främjande aktiviteter Trivselenkät genomförs varje termin All Personal på skolan Arbeta aktivt med värdegrund Gemensamma promenader OS-frilufsdag Tvärgruppsarbete Samtalsgrupper och gemensamma gruppaktiviteter Samtliga pedagoger

9 Uppföljning och utvärdering av åtgärdande arbete Rektor är huvudansvarig för att planen utvärderas och att de insatser som genomförts följs upp. Likabehandlingsteamet sammanställer och utvärderar sedan insatserna tillsammans med rektor och övriga medarbetare. Med kartläggningen som utgångspunkt formuleras tydliga mål för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på skolan. Målen ska vara tydliga och utvärderingsbara. Därefter formuleras tidsbestämda åtgärder för hur målen ska nås och vem som ska ansvara för dem (Bilaga4). De aktiviteter/åtgärder som bestämts för att nå uppsatta mål följs upp och utvärderas. Detta görs i slutet av vårterminen och som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Resultat, sammanfattning och utvärdering från föregående år Sammanställs under vårterminen 2015 Revision Planen revideras av skolans personal vid varje läsårsstart utifrån analysen av utvärderingen. LBT leder och planerar arbetet. Elever och föräldrar görs delaktiga genom arbete i klass och vid höstterminens föräldramöte.

10 Rutiner för att utreda, åtgärda och dokumentera när elev kränker elev. Om en elev utsätts för trakasserier eller annan form av kränkande behandling av en annan elev/andra elever följs nedanstående plan: 1. Personal som upptäcker kränkningar skall genast ingripa. 2. Personal som på annat sätt får kännedom om att en elev anser sig blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling informerar elevens klasslärare. 3. Klasslärare och ytterligare personal samtalar med inblandade. 4. Föräldrakontakt tas av klasslärare. Dokumentation: Incidentrapport skrivs av den personal som upptäckt & ingripit i situationen. Lämnas till LBT, Rektor Det åtgärdande arbetet påbörjas direkt det kommit signaler om att en elev utsatts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Åtgärd: Utredning av händelsen enligt följande modell: Steg1. 1. Information inhämtas av den som rapporterat händelsen. 2. Samtal förs med den utsatte för att få dennes version av det inträffade. 3. Samtal förs med den/de elever som kan ha utfört kränkningen för att klargöra vad som hänt. Vi tar upp konkreta händelser och undviker skäll, anklagelser i allmänhet. Under samtalet klargör vi begreppen mobbing, kränkningar. Vi förklarar att kränkningar inte accepteras, att de inte får förekomma enligt lag och att de genast ska upphöra. 4. Vårdnadshavare till den utsatte och den/de som utfört kränkningen informeras. 5. Kort information till de inblandade elevernas klasslärare. 6. Skolsköterska och kurator informeras När alla inblandade fått möjlighet att ge sin bild av det inträffade kan teamet göra en objektiv bedömning av hur arbetet ska fortsätta och göra upp en plan för hur kränkningarna ska upphöra. 7. Uppföljning: Inom två veckor med alla inblandade. Dokumentation Om inte mobbingen, kränkningarna upphört med vidtagna åtgärder i steg 1 genomförs steg 2. Steg2: 1. Vårdnadshavare till den/ de som utfört kränkningen kallas till skolan för samtal. 2. Samtal förs med den /de som utfört kränkningen samt vårdnadshavare. En handlingsplan upprättas för att komma tillrätta med problemet. 3. Åtgärdstrappan följs. Vid allvarliga kränkningar eller trakasserier kontaktas de inblandade elevernas vårdnadshavare genast. Rektor kallar till träff. Det kan dessutom vidtas ytterligare åtgärder som kontakt med sociala myndigheter, polis. All personal som agerat har ansvar för att dokumentera händelsen (bilaga 2) och lämna den till representant i LBT. Blanketten förvaras i LBT:s pärm. Pärmen förvaras inlåst.

11 Rutiner för att utreda, åtgärda, dokumentera när vuxen kränker elev. Barn och elever som upplever sig trakasserade eller på annat sätt kränkta av personal är i en mycket utsatt situation eftersom de befinner sig i beroendeställning. Kränkningar som begås av personal betraktas därför som mycket allvarliga. Skyldigheten att utreda om någon utsatts för trakasserier eller kränkande behandling inträder så fort någon i verksamheten fått kännedom om att ett barn eller en elev anser sig blivit utsatt för detta. Det krävs alltså inga bevis för att påbörja en utredning. Om en elev anser sig blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Åtgärd enligt följande modell: 1. Händelsen anmäls till mentor, LBT eller annan vuxen på skolan som eleven har förtroende för. 2. Mottagaren av anmälan rapporterar händelsen till rektor. Dokumentation: Incidentrapport 3. Vårdnadshavare informeras. 4. Rektor informerar närmaste chef inom förvaltningen, huvudman. 5. Rektor ansvarar för att utredning sker. 6. Samtal förs med berörda parter. Dokumentation 7. Rektor ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas. Åtgärder som sätts in bör leda till långsiktiga lösningar. 8. Åtgärderna dokumenteras. Rektor följer upp ärendet med elev & vårdnadshavare. 9. Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och följer upp ärendet. 10. Uppföljningen dokumenteras Vid allvarliga trakasserier eller kränkande behandling kan det bli aktuellt att överväga disciplinära åtgärder gentemot den eller de anställda som utfört trakasserierna eller kränkningarna. I lagen om anställningsskydd finns en rad arbetsrättsliga åtgärder som arbetsgivaren kan vidta mot arbetstagare som misskött sig och utsatt någon för kränkande behandling eller trakasserier. De åtgärder som kan bli aktuella är: Varning (enligt LAS 30 ) Omplacering ( enligt LAS 7 ) Uppsägning (enligt LAS7 ) Avsked (enligt LAS 18 ) Innan någon av dessa arbetsrättsliga åtgärder kan vidtas ska den anställdes eventuella fackliga organisation kontaktas.

12 Utredning, dokumentation vid diskriminering, trakasserier, kränkande behandling. Datum för anmälan: Namn: Klass: Inblandade: Namn: Vårdnadshavare informerad: Datum Namn: Vårdnadshavare informerad: Datum Namn: Vårdnadshavare informerad: Datum Namn: Vårdnadshavare informerad: Datum Ansvarig för ärendet: Beskrivning av händelse: Åtgärder: Överenskommelse: Uppföljning: (När? Var? Hur?) Datum för uppföljning: Ansvarig för uppföljning: Uppföljningsanteckningar:

13 Ärendet avslutat: (Datum, namn) Checklista: Dokumentation av genomförda insatser Inblandade elever Eventuella vittnen Åtgärder Ansvarig lärare/personal Ansvarig för uppföljning Uppföljning: När? Var? Hur? Överenskommelse

14 Samtalsanteckningar vid utredning av trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling. Namn: Datum: Anteckningar: Underskrift: Underskrift:

15 Kartläggning och nulägesanalys Vi har kartlagt verksamhetens behov av likabehandlingsarbete på individ-, grupp-och organisationsnivå. Här följer en beskrivning av hur vi gjort samt vad vi kommit fram till. Mål(Utifrån verksamhetens behov) Åtgärder för att nå målen Ansvarig Uppföljning, utvärdering Analys av utvärderingen, vad tar vi med oss till nästa år?

16 Datum: Klockan: Inblandade personer: Namn: Vårdnadshavare informerad: Namn: Vårdnadshavare informerad: Namn: Vårdnadshavare informerad: Namn: Vårdnadshavare informerad: Namn: Vårdnadshavare informerad: Typ av incident: Fysiskt våld Trakasserier Hot om våld Skriftlig kränkning, mail, sms Kränkning via telefon Kränkande tilltal, bristande respekt Sexuella anspelningar Utfrysning, negativt kroppsspråk Skadegörelse, stöld Annat Typ av diskriminering: Kön Könsöverskridande Etnisk tillhörighet Ålder Sexuell läggning Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Utseende Annat Lokal/plats Klassrum Uppehållsrum Skolgården Busshållsplatsen Matsal Korridor, offentliga utrymmen Gymnastikhall Idrottsanläggningar utomhus Omklädningsrum Utanför skolan/fritiden Annan plats

17 Bedömning Har aldrig iakttagits tidigare (engångsföreteelser) Har inträffat tidigare Har inträffat upprepade gånger Kränkningen har utförts av samma person/personer upprepade ggr Kort beskrivning av det inträffade Vidtagna åtgärder Samtal har skett med de inblandade Klasslärare/mentor informerad Vårdnadshavare informerad Rektor informerad LBT arbetar vidare Uppföljning Datum: Fallet avslutat Datum: Uppgiftslämnare: Uppgiftslämnare:

18 Medleskolans ordningsregler Var rädda om varandra Det är fel att skada eller reta andra. Använd ett vårdat språk. Hämta en vuxen om det är svårt att lösa en konflikt. När någon säger sluta så betyder det att man ska sluta. Alla får vara med och leka på rasterna Vi bjuder in till lek. När man delar lag ska det vara slumpmässigt. Snöbollslek på speciell plats. Respektera andras byggen. Ge varandra arbetsro i klassrum och övriga utrymmen Vi anpassar ljudnivån efter arbetsuppgiften. Vi passar tiderna. Vi ger varandra matro Vi pratar med låg röst i skolmatsalen. Alla har bestämda platser. Vi använder ett trevligt bordsskick. Vi är rädda om vår skola, egna och andras saker Saker som kan skada någon lämnas hemma. Värdefulla saker tas med på eget ansvar. Saker som kan störa lektionen ska ligga i väskan. Vad händer om man inte följer reglerna? 1. Direkt tillsägelse 2. Enskilt samtal med berörda 3. Kontakt tas med föräldrarna 4. Ärendet överlämnas till rektor

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering,

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för Nyängskolan f gy.sär 1. Inledning Nyängskolans likabehandlingsplan syftar till att främja elevers och vuxnas lika rättigheter

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Denna plan gäller till och med 31/12-15

FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Denna plan gäller till och med 31/12-15 FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖR FAGERÅS SKOLA Planen gäller år F-6, samt för fritidsverksamhet Planen är reviderad i oktober 2014 KIL1000, v1.1,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

PARADISSKOLANS FRITIDSHEM

PARADISSKOLANS FRITIDSHEM Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 PARADISSKOLANS FRITIDSHEM PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Annan kränkande behandling är ett uppträdande som är kränkande av en elevs värdighet utan att ha någon diskrimineringsgrund.

LIKABEHANDLINGSPLAN. Annan kränkande behandling är ett uppträdande som är kränkande av en elevs värdighet utan att ha någon diskrimineringsgrund. LIKABEHANDLINGSPLAN Likabehandlingsplan för Sven Eriksonsgymnasiet 10/11 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Datum 2014-05-14 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 150601 Diarienummer: Förkole-/skolenhet: Specialenheten 7-9:an Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdrag Enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen ska huvudmannen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks.

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks. 1. Inledning Kastanjens likabehandlingsplan syftar till att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder,

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östra Skolan Läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Östra skolan Planen gäller från 2014-09-21 till 2015-09-21

Läs mer

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Denna plan gäller för VIVA Komvux samt Särvux Upprättad 120815 Vision VIVA Komvux är en verksamhet med vuxenutbildning där alla känner sig

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Alsalamskolan i Örebro 2015/2016. Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro

Likabehandlingsplan. Alsalamskolan i Örebro 2015/2016. Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro Likabehandlingsplan Alsalamskolan i Örebro 2015/2016 Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro 1 Likabehandlingsplan 2015/2016 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna Alla människor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Lagens innehåll och syfte: Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den ena är Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Datum 20150918 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Fastställd 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Utgår från diskrimineringslagen och skollagen kap 5 och 6 Varje enhet reviderar årligen enhetens likabehandlingsplan i samråd med

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2013 Inledning Till Erikslundskolan ska alla elever gå med glädje varje dag. Alla elever ska känna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla Förskola 2015/2016.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1.VISION 3 2. FÖRSKOLECHEFSSTÄLLNINGSTAGANDE 3

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland elever och personal

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Stenshults förskola

VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Stenshults förskola VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stenshults förskola 2014/2015 1 Innehåll 1. VISION... 3 2. FÖRSKOLECHEFS STÄLLNINGSTAGANDE... 3 3. BAKGRUND...

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkning

Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkning Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkning RO Ballingslöv/Farstorp/Hästveda F-3 Farstorps fritidshem Farstorp 2015-01-01 Innehållsförteckning Bakgrund s 1 Farstorps fritidshems vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola 1 Antagen: 2014-10-16 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Malmgårdens Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2015 INLEDNING Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. ( nedan kallad Pkbd) vid. Lunds skola Fritidshem, 13/14. Vår policy. Mål. Vision

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. ( nedan kallad Pkbd) vid. Lunds skola Fritidshem, 13/14. Vår policy. Mål. Vision Plan mot kränkande behandling och diskriminering ( nedan kallad Pkbd) vid Lunds skola Fritidshem, 13/14 Planen antogs i november 2013 och gäller i ett år. Vår policy Vi på Lunds skola bygger vår verksamhet

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola p Reviderad 2015-08-09 Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Järnforsens skola På Järnforsen skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 1 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning 3 Begrepp och definitioner 3 Diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Vaxö Skola grundskolan, fritidshemmet Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för grundskolan och fritidshemmet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16

Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16 Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16 Upprättad: 2015-06-30 1 Innehållsförteckning Inledning/ bakgrund sid 2 Syfte med likabehandlingsplanen sid 2 Process av likabehandlingsplan

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2014

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2014 1 (1) Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2014 Främjande arbete Syftar till att förstärka respekten för allas lika värde, omfattar alla diskrimineringsgrunderna, riktas mot alla

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Brännanskolans plan mot kränkande behandling, lå 2014/2015.

Brännanskolans plan mot kränkande behandling, lå 2014/2015. 1 Datum 2014-09-08 Brännanskolans plan mot kränkande behandling, lå 2014/2015. Avser skolformen grundskola, senast reviderad september 2013 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rödluvans förskola Ht13/vt14

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rödluvans förskola Ht13/vt14 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans förskola Ht13/vt14 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en förskolas likabehandlingsarbete. Dessa är skollagen kap 6 och

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

Förskolans plan mot kränkande behandling och

Förskolans plan mot kränkande behandling och Förskolechef BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Förskolechef Ann-Charlotte Nilsson Mångfald och jämställdhetsgruppen 2014-09-29 1 (6) Förskolans plan

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015 Enligt Nya Skollagen kap. 6 (2010:800), Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen (2006:1083) Kunskapsskolan

Läs mer

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015 ÅRLIG PLAN mot kränkande behandling / Likabehandlingsplan BLÅ HUSET 2015 Innehåll 1. Vision 2. Bakgrund 3. Likabehandlingsarbete 4. Definitioner/ begrepp 5. Kartläggning/Mål 6. Åtgärder 7. Uppföljning

Läs mer

Teamet för Likabehandling 2014/15

Teamet för Likabehandling 2014/15 Teamet för Likabehandling 2014/15 STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM Johan von Gerber, rektor Åsa Furn, kurator Anneli Berg, skolsköterska Fredrik Sohlberg, biträdande rektor och lärare Johan Hansson, lärare

Läs mer

SSP Svenska skolan i Paris

SSP Svenska skolan i Paris SSP Svenska skolan i Paris Likabehandlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 1 Likabehandlingsplanen på Svenska Skolan i Paris Gäller klass

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Hattstugans förskola Förskolan Hattstugans årliga plan för främjande av Likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Hattstugans förskola Förskolan Hattstugans årliga plan för främjande av Likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Hattstugans förskola Förskolan Hattstugans årliga plan för främjande av Likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2 Innehållsförteckning VISION,POLICY OCH ANSVAR... 3 DET ÅTGÄRDANDE ARBETET

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING, KRÄNKANDE BEHANDLING & TRAKASSERIER. SÖRBÖLESKOLAN F-5 Fritidshem, grundskola och särskola 2015 2016

PLAN MOT DISKRIMINERING, KRÄNKANDE BEHANDLING & TRAKASSERIER. SÖRBÖLESKOLAN F-5 Fritidshem, grundskola och särskola 2015 2016 PLAN MOT DISKRIMINERING, KRÄNKANDE BEHANDLING & TRAKASSERIER SÖRBÖLESKOLAN F-5 Fritidshem, grundskola och särskola 2015 2016 Vad menas med diskriminering i skolan? Diskriminering är när skolan behandlar

Läs mer

VÄSTERÅS STAD 2012-01-26 ProAros/Lärande och utbildning Storängsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

VÄSTERÅS STAD 2012-01-26 ProAros/Lärande och utbildning Storängsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 STORÄNGSSKOLAN Grundskola & Fritidshem 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning 3 Definitioner och begrepp 3 Främjande arbete

Läs mer

RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15

RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15 RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15 1 INNEHÅLL Bakgrund Syfte Definition av diskrimineringsgrunder Definition av målgrupper Förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola

Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Uppdraget att motverka kränkande behandling är en del av det demokratiska uppdraget.

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling /Plan mot kränkande behandling För: Kila skola och Fritidshem Datum: 120924 2 (24) INLEDNING 3 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 VISION...

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Nordanby förskola

Likabehandlingsplan. Nordanby förskola Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Nordanby förskola November 2010 Inledning Det här är Nordanby förskolas handlingsplan för att motverka alla former av trakasserier, diskriminering och

Läs mer

Likabehandlingsplan Broby Grafiska Utbildning

Likabehandlingsplan Broby Grafiska Utbildning Likabehandlingsplan Broby Grafiska Utbildning Sunne 10 maj 2010 37 Sunne kommun, Svetsarevägen 2, SE-686 80 Sunne. Tel +46 565-179 00. Fax +46 565-179 01. info@brobygrafiska.se Bankgiro 113-8445. Postgiro

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014. Albäcksskolan

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014. Albäcksskolan Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom främjande och förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Förskolan Måsen Skolområde Centrum/Väster Bsf Lunds stad 2013 Upprättad:2013 02 26 Gäller tom 2014 02 26 Förslaget upprättat av förskolechef Pernilla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkerskolan Fritidshem, förskoleklass, åk 1-6 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens

Läs mer

Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2016 Innehåll Vision... 1 Regelverk... 1 Definitioner av begrepp... 1 Främjande arbete... 2 Kartläggning... 3 Förebyggande arbete... 4 Åtgärder

Läs mer

Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2013-2014. Bensbyn 2013-03-01

Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2013-2014. Bensbyn 2013-03-01 Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2013-2014 Bensbyn 2013-03-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Benzeliusskolan Luleå... 2 Vision...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014.

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan November 2015 Rektor Annika Eriksson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 1.1 Vision 1.2 Vad säger styrdokumenten 3 1.2.1 Vad säger skollagen 3 1.2.2

Läs mer

Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015

Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015 Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015 Vision Solhyttans förskola ska ha ett klimat där alla tillåts vara den man

Läs mer

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken 2010-04-19 Skolans årliga plan mot kränkande behandling 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken Innehållsförteckning Inledning 3 Förklaring av begrepp 3 Vision 3 Mål för Freinetskolan Tallbacken 3 Förebyggande

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Backsippans förskola. Läsåret 2013/2014

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Backsippans förskola. Läsåret 2013/2014 VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Backsippans förskola Läsåret 2013/2014 Vi vill att alla barn ska kunna gå till förskolan med glädje och förväntan

Läs mer

Sörgårdsskolan Vision-så här vill vi ha det. Bakgrund Utgångspunkt för denna plan. Vad är diskriminering

Sörgårdsskolan Vision-så här vill vi ha det. Bakgrund Utgångspunkt för denna plan. Vad är diskriminering Sörgårdsskolan Årlig plan för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Planen omfattar grundskolan år 6-9 på Sörgårdsskolan. Planen gäller under 2016. Den ska utvärderas

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016 Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem 1 Vision Kinnarummaskolan och Falkens fritidshem skall utgöra en trygg arbetsplats

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Vision Ugglemoskolan vill att alla inom skolan ska känna samma rättvisa, likvärdighet och trygghet. Arbetslaget ska utveckla en skola

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Område Allé 2014-01-10 (ersätter 2012-10-08) Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Färsingaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Innehållsförteckning sid Vad säger lagen?

Läs mer

Plan för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling Gäller för Strömsunds Kommuns förskolor 2014/2015 Norrskenets förskola Ansvarig förskolechef: Ann-Kristin Lindkvist,

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-02-13 Diarienummer: Förkole-/skolenhet: Katthults förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdrag Enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen ska huvudmannen

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Datum för upprättande av planen: 2012-11-06 Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2013-2014

Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2013-2014 Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2013-2014 Innehåll Vision... 1 Regelverk... 1 Definitioner av begrepp... 1 Främjande arbete... 2 Kartläggning... 3 Förebyggande arbete...

Läs mer

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Inledning. Den här planen omfattar alla verksamheter, skola såväl som förskoleklass och fritidshem, på Tjelvarskolan. Eftersom våra verksamheter samarbetar tätt kring

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 SID 1 (8) Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 INLEDNING Förskolan i Östra Söders förskole enhet som omfattas av denna Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering

Läs mer

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid.

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid. Likabehandlingsplan Innehåll... sid.1 Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2 Vår vision... sid.3 Skolans ryggsäck... sid.3 Delaktighet och förankring... sid.3 Utvärdering och revidering...

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Innehållsförteckning Vision 4 Så här arbetar vi för att nå vår vision: 4 Kyrkenorumskolans värdegrund 5 På Kyrkenorumskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Futurums ro förskola/skola

Likabehandlingsplan för Futurums ro förskola/skola Likabehandlingsplan för Futurums ro förskola/skola Reviderad 2009-05-08 Innehåll 1. Inledning 1.1 Så säger lagen 1.2 Definitioner 1.3 Lägesbeskrivning 1.4 Målbeskrivning 1.5 Förebyggande arbete skola 1.6

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016. likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016. likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016 likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen plan mot kränkande behandling enligt 6 kap 8 skollagen Gällande lagstiftning Diskrimineringslagen

Läs mer

2013-01-18. Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna

2013-01-18. Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna 1 Innehållsförteckning Bakgrund............................................................................

Läs mer

Vad säger lagen, styrdokumenten? Handlingsplanen gäller för barn/elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter:

Vad säger lagen, styrdokumenten? Handlingsplanen gäller för barn/elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Det handlar om mänskliga rättigheter! Vi ska inte förändra några barn utan visa på alla möjligheter de har oavsett kön, religion, ålder etc. som en del av vårt ordinarie skolarbete! Vad säger lagen, styrdokumenten?

Läs mer

Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad 2010-10-08. Vision

Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad 2010-10-08. Vision Skolgatan 3, 731 60 Valskog Tel. 0227-600 464 Fax 0221-326 45 e-mail: fredrik.ignell@kungsor.se Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan läsåret 2014/2015 Innehåll Inledning... 3 Lagar och styrdokument... 4 Begreppsförklaringar - Definitioner... 5 Kartläggning och nulägesanalys...

Läs mer