Vår lokala likabehandlingsplan Järnforsens skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola"

Transkript

1 p Reviderad Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Järnforsens skola På Järnforsen skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och förväntan. För att nå detta arbetar skolan med trygghet, öppenhet, delaktighet, ömsesidig respekt och ett gemensamt ansvar. Rektor, Järnforsens skola Järnforsens skolas likabehandlingsplan är en plan för likabehandling enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen (2008:567) och samtidigt en plan mot kränkande behandling enligt 6 kap 8 skollagen (2010:80) 1

2 INLEDNING... 3 VISION... 3 TILL DIG SOM ELEV... 3 TILL DIG SOM VÅRDNADSHAVARE... 3 BEFOGADE TILLSÄGELSER... 3 FRÄMJANDE ARBETE:... 4 PÅ INDIVIDNIVÅ... 4 PÅ GRUPPNIVÅ... 4 FRITIDSHEM... 4 PÅ VERKSAMHETSNIVÅ... 4 KARTLÄGGNING... 5 VÅRA MÅL KRING ARBETET MOT DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING. 5 FÖREBYGGANDE ARBETE... 5 ÅTGÄRDER DÅ ELEV/ELEVER KRÄNKER ELLER TRAKASSERAR ELEV/ELEVER... 6 RUTINER VID ANMÄLAN OM KRÄNKANDE BEHANDLING ELLER DISKRIMINERING... 6 RUTINER OCH ANSVARSFÖRDELNING VID UTREDNING... 6 ÅTGÄRDER DÅ PERSONAL KRÄNKT ELLER TRAKASSERAT ELEV/ELEVER... 7 ANSVARSFÖRDELNING... 7 REKTORS ANSVAR... 7 PERSONALENS ANSVAR... 7 ELEVERS ANSVAR... 8 FÖRÄLDRAR... 8 KOMMUNIKATIONSPLAN... 9 ARBETSPLAN KOMPETENSUTVECKLING SKOLA OCH FRITIDSHEM: BILAGA BILAGA BILAGA

3 Inledning Syftet med en likabehandlingsplan är att främja arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare, vårdnadshavare och elever ska hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö i den aktuella verksamheten. I planen står det vad skolan ska göra för att eleverna ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Vision ALLA går till Järnforsens skola med ett leende på läpparna! På Järnforsens skola är vi trygga och bryr oss om varandra. Till dig som elev - Som elev har du olika rättigheter och skyldigheter utifrån din ålder och mognad. - Som elev har du rätt till utbildning i en trygg miljö. - Som elev ska du utifrån mognad och ålder ta personligt ansvar för studier och arbetsmiljö. - Som elev ska du både möta och själv visa hänsyn och respekt för dina medmänniskor. - Som elev har du i förhållande till din ålder och mognad rätt till inflytande och möjlighet att påverka genom att aktivt delta i planering och utvärdering av undervisning och aktiviteter. Till dig som vårdnadshavare Om du misstänker att ditt barn utsätts för kränkande behandling eller utsätter någon annan för kränkande behandling, ber vi er kontakta barnets klassföreståndare, fritidspersonal eller rektor på skolan. För barnens bästa är det viktigt att alla hjälps åt och har ett gemensamt ansvar. Befogade tillsägelser Skolans personal måste ibland tillrättavisa en elev för att skapa en god miljö för hela klassen. En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening, även om eleven i fråga kan uppleva det som kränkande. (Förebygga diskriminering och kränkande behandling, främja likabehandling s.5 utgiven av DO, BEO och Skolinspektionen). 3

4 Främjande arbete: På Järnforsens skola arbetar vi för att alla har lika värde och behandlas med respekt. Öppenhet, delaktighet och trygghet är också viktigt i vår vardag. Vårt arbete utgår från detta. Alla vuxna och alla barn har ett gemensamt ansvar för att skapa de bästa förutsättningarna för en god inlärningsmiljö. På individnivå Skola och fritidshem - Arbetar för elevinflytande/elevmedverkan genom t.ex. elevråd. - Inför utvecklingssamtalen har vi enskilda diskussioner med eleverna om hur de uppfattar sin situation på skolan. - Vuxna är tillsammans med eleverna under lunch och raster. - Elevhälsoteam finns att tillgå för enskilda elever och som ett bollplank för pedagoger. På gruppnivå Skola - Vuxna äter lunch med eleverna. - Klassråd, elevråd och matråd. - Personal har uppsikt i omklädningsrum och duschrum vid idrott. - Varje termin arbetar vi med frågor som rör likabehandlingsplanen. - Elever och personal har arbetat fram ordningsregler (Bilaga 2). Fritidshem - Vi har fritidsråd. - Arbetssättet på fritids har sin utgångspunkt i elevernas önskemål. Det utmynnar i ett tematiskt arbetsätt med barnen. På så sätt skapas goda relationer mellan eleverna samt mellan eleverna och personal. Detta ger ökad förståelse för varandras olikheter utifrån diskrimineringsgrunderna. - Fritids arbetar ständigt med frågor rörande likabehandlingsplanen. - Elever och personal har diskuterat hur man förhåller sig till varandra, utifrån likabehandling och skapat fritidsregler. På verksamhetsnivå Skola och fritidshem - Skola och fritidshem arbetar med medbestämmande, hänsyn och ansvar utifrån likabehandlingsplanen. - Skola och fritidshem har ett samarbete som vilar på gemensamma regler och värderingar. - Föräldrarådsmöten och föräldramöten hålls minst en gång per termin. - Likabehandlingsplanen arbetas fram tillsammans med elever, personal och vårdnadshavare. 4

5 Kartläggning För att få reda på hur läget är på vår skola och för att få vetskap om det förekommer diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling på Järnforsens skola (förskoleklass, grundskola och fritidshem) genomför vi ett kartläggningsarbete. - eleverna fyller under vårterminen i en skriftlig trivselenkät och under höstterminen besvarar de en muntlig trivselenkät som pedagogerna har arbetat fram (bilaga 3). - övergripande frågor kring trivsel och arbetet med likabehandlingsplanen tas upp av rektor på föräldramöten, en gång per termin, - vid förberedelse av och under IUP-arbete tar pedagogen upp trivsel- och trygghetsfrågor med eleven, - en kommunal elev- och föräldraenkät genomförs av elever och vårdnadshavare till elever i alla årskurser, - För att få reda på vilka insatser som ska sättas in genomförs följande: - sammanställning av elevenkäten görs under höstterminen, - analys och ny målformulering görs av ansvariga pedagoger under höstterminen, - diskussion om likabehandlingsarbetet genomförs klassvis, mellan pedagoger och vårdnadshavare på föräldramöten, - inför utvecklingssamtalen har eleven fyllt i frågor om sin egen trivsel och social förmåga. - vid behov kontaktar pedagogerna elevhälsan. Våra mål kring arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Av tidigare erfarenhet har vi kommit fram till följande mål: - att stärka sammanhållningen på raster och under lektionstid. - att öka tryggheten bakom sporthallen, på fotbollsplanen, i kungrutan och i skogen. - att stoppa användandet av kränkande ord och uttryck bland eleverna. Förebyggande arbete För att nå de uppsatta målen i vår likabehandlingsplan har vi valt att arbeta på följande sätt under läsåret: Att öka tryggheten bakom sporthallen, på fotbollsplanen, i kungrutan och i skogen. - Personal ska arbeta för att utforma rutiner som gör att vi kan stötta och vara närvarande på utsatta platser. - Personalen avbryter barn som retas, säger dumma kommentarer och gör miner och ber dem sluta även om de säger att det bara är på skoj. Vi skojar inte på det sättet här på vår skola är en bra replik. 5

6 Att stärka sammanhållningen på raster och under lektionstid. - Vi rustar upp skolgården för att möjliggöra fler roliga aktiviteter. - Vi i personalen samtalar om regler och eftersträvar samma förhållningssätt gentemot eleverna. - Vi reviderar klassrumsreglerna i alla klasser. Att stoppa användandet av kränkande ord och uttryck: - Vi tillåter aldrig dumma kommentarer eller miner och all personal agerar då detta förekommer. - Vi samtalar om olikheter och allas lika värde.. Åtgärder då elev/elever kränker eller trakasserar elev/elever Om en i personalen får kännedom om att elever utsätts för kränkande behandling eller trakasserier arbetar vi enligt följande: Vuxen som blir vittne till kränkande eller trakasserande behandling, avbryter genast handlingen och pratar med de inblandade. Den vuxne ansvarar för att, vid behov, övrig personal eller ansvariga vuxna blir informerade. Om ärendet är ett likabehandlingsärende eller inte diskuteras i personalgruppen omgående. Enligt 6 kap. 10 skollagen är en lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn. Rutiner vid anmälan om kränkande behandling eller diskriminering 1. Personalen gör anmälan till och/eller kurator och rektor samma dag som den får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för diskriminering eller kränkande behandling Kurator eller rektor skriver anmälan om kränkande behandling och mailar till ansvarig rektor. 3. Rektor gör skyndsamt anmälan till huvudman på blanketten Anmälan om kränkande behandling 4. Rektor är ansvarig för att utredningen påbörjas och utförs skyndsamt. Rutiner och ansvarsfördelning vid utredning Rektor leder utredningsarbetet. Skolans likabehandlingsgrupp genomför utredningar med elever. Rektor genomför utredning med personal och föräldrar. Rektor/kurator sammanställer utredningen utifrån utredningsunderlag. Rektor beslutar utifrån vad utredningen visar om kränkning har skett eller inte. 6

7 Blanketten utredning efter anmälan om kränkande behandling skickas till huvudman av rektor. Kopia av anmälan och utredning förvaras i den kränkta elevens mapp, rektors ansvar. Om kränkning har skett vidtas nödvändiga åtgärder grundade på utredningen i det enskilda fallet. Åtgärderna ska följas upp och utvärderas för att förvissa sig om att kränkningarna har upphört. Åtgärder då personal kränkt eller trakasserat elev/elever Den som fått kännedom om att personal kränkt eller trakasserat elev/elever vänder sig till rektor. Detta dokumenteras av den som fått kännedom om att kränkningar eller trakasserier uppstått. Vid kännedom om händelse som kan vara kränkande behandling anmäl till rektor på blankett Rektor gör anmälan om misstänkt kränkning till huvudman. Rektor samtalar med berörda parter. Dokumentation ansvarar rektor för. Resultatet av samtalet med berörda redovisas för berörda ansvariga vuxna. Rektor ansvarar för informationen. Återkoppling sker till den som informerade rektor. Rektor tar ställning till åtgärder i samråd med övrig ledning. Alla ovanstående fall ska dokumenteras, arkiveras och följas upp. Rektor ansvarar för detta. Ansvarsfördelning Rektors ansvar - Rektor har ett övergripande ansvar för Järnforsens skolas likabehandling av alla barn och elever samt för att skapa förutsättningar för ett gott arbetsklimat. - Rektor ansvarar för att all personal får information och kontinuerlig uppdatering om likabehandlingsplanens mål och innehåll. Ingår i skolans kalendarium. Personalens ansvar - Att likabehandlingsplanen aktualiseras och diskuteras på samtliga föräldramöten varje hösttermin. - Att alla barn och elever har kännedom om likabehandlingsplanens mål och innehåll samt verkar för att planen följs. - Att engagera sig och agera för att leva upp till likabehandlingsplanen och att vara uppmärksamma på alla olika former av kränkande behandling och diskriminering. - Vara delaktiga i utformandet av planen. 7

8 Elevers ansvar - Att vara delaktiga i utformningen och innehållet av likabehandlingsplanen. Föräldrar - Föräldrar tar ansvar genom att samverka med skolan. 8

9 Kommunikationsplan Kommunikationsplan Ansvarig Målgrupp Informationsstrategi rektor ped. pers Barn/elever Genomgång av skolans likabehandlingsplan på klassråd i början av varje termin. X Tema kring likabehandlingsplanen varje termin. Nya barn/elever Presentation av likabehandlingsplanen vid introduktion. X Personal Genomgång av likabehandlingsplanen på ALMmöte i början av varje termin. All personal ska erhålla en kopia av planen. X Nyanställd personal inkl. långtidsvikarier Genomgång av likabehandlingsplanen i samband med introduktion där även en kopia av planen delas ut. X Vårdnadshavare till elever på skolan och på fritidshemmet. Information om likabehandlingsplanen på föräldramöte. Det bör även ges möjlighet till diskussion kring innehållet. Vårdnadshavare erhåller ett exemplar, alternativt informeras att planen finns på hemsidan. X X Nya vårdnadshavare Muntlig information om skolans likabehandlingsplan och ett exemplar, alternativt informeras att planen finns på hemsidan. X X Elevråd/ Fritidsråd Information om och diskussion utifrån likabehandlingsplanen; Skolan tar upp detta på elevrådet i början av varje termin. Det är bra om elevrådet engageras i det främjande och förebyggande arbetet. x x Fritids tar upp detta på ett fritidsråd i början av varje termin. Det är bra om fritidsrådet engageras i det främjande och förebyggande arbetet. 9

10 Arbetsplan När Vad Vem ansvarar Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober Likabehandlingsplanen färdigställs. Planen gäller från 1 jan -15 till 31 dec 15 Genomgång av skolans likabehandlingsplan på klassråd Genomförande av skriftlig trivselenkät. Fritids-trivselenkät. Uppföljning av trivselenkät och utvärdering. Målen utvärderas och dokumentation ses över. Vad fungerar bra? Vad kan vi göra bättre? Genomgång om likabehandlingsplanens innehåll och syfte. På föräldramöte tas frågor kring trivsel och likabehandlingsplanen upp. Genomförande av muntlig trivselenkät. Förskoleklass åk 6 Individuella intervjuer. Fritids Individuella intervjuer. Rektor och pedagoger. Pedagoger Pedagoger Rektor och pedagoger Rektor, klasslärare och fritidspersonal Pedagoger Fritidspersonalen Rektor/arbetslagsledaren November December Utvärdering av likabehandlingsplanen finns på dagordningen för APT och ALM. Analys och målformulering Samtliga pedagoger sammanställer materialet tillsammans och formulerar mål. 10

11 Kompetensutveckling Skola och fritidshem: - vill få bättre kunskap i att skapa grupper med god sammanhållning - vill öka elevernas empatiska förmåga - vill utveckla synen på likabehandling, både vad gäller betydelse och hur vi arbetar med det i vardagen, - använder sig av rådgivning från elevhälsan, - vill få möjligheter att delta i utbildningar som finns kring mobbing, trakasserier och diskriminering. Utbildningen kan vända sig till pedagoger, elever eller vårdnadshavare. 11

12 Bilaga 1 Definitioner av begrepp Diskriminering Diskriminering innebär att ett barn eller elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. I skolan är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk mening. - Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna exempelvis elevens kön. - Men man kan också diskrimineras genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt diskriminering. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev med ett visst kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. De sju diskrimineringsgrunderna är: 1. Kön 2. Könsöverskridande identitet eller uttryck 3. Etnisk tillhörighet 4. Religion eller annan trosuppfattning 5. Funktionshinder 6. Sexuell läggning 7. Ålder Trakasserier - ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldig till trakasserier. Kränkande behandling Kränkande behandling innefattar både trakasserier och annan kränkande behandling. Kränkande behandling kan grunda sig på någon av diskrimineringsgrunderna eller andra faktorer. Kränkande behandling kan vara: - Fysiska: bli slagen, knuffad, få sönderrivna kläder, eller få sina saker förstörda m.m. - Verbala: bli hotad, svordomar, öknamn, kallad för hora, bög, idiot, cp eller liknande. - Psykosociala: bli utesluten, utsatt för rycktesspridning, minspel, viskningar mm. - Texter och bilder: bli utsatt för klotter, brev, lappar, E-post, sms, fotografier m.fl. Annan kränkande behandling ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker ett barns eller elevs värdighet. Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till kränkande behandling. 12

13 Bilaga 2. Ordningsregler för Järnforsens skola och fritids, framtagna tillsammans av elever, föräldrar och personal. Alla kommer med ett leende på läpparna till skolan. Så här gör vi: Vi följer klassens framtagna klassrumsregler. Vi är rädda om skolans lokaler och material. Korridorerna är inga lekplatser. Vi hjälps åt att skapa arbetsro. Vi går inomhus. På rasten är vi utomhus. Ytterkläder används enbart utomhus. Inneskor används enbart inomhus. I matsalen samtalar vi lågt för att ge matro, samt använder ett gott bordsskick. Leksaker lämnar vi hemma om inget annat är överenskommet. Mobiler får tas med efter att vårdnadshavare har skrivit under överenskommelse. Under skoltid förvaras den avstängd i väskan under eget ansvar. Vi äter godis utanför skoltid. Vi är rädda om miljön och kastar inte skräp på skolgården eller i naturen. Gyllene regeln Var mot andra som du vill att de ska vara mot dig! Konsekvenser om inte reglerna följs: En tillsägelse. Ett samtal med eleven det gäller. Ett samtal med föräldrar. Ett möte med elev, föräldrar och berörd personal. Ett möte med elev, föräldrar, berörd personal, elevvårds personal och rektor (UK). Vid skadegörelse får man betala/ersätta skadan. 13

14 Vi ber er läsa igenom ordningsreglerna för skolan (Bilaga 2) som är tagna på elevråd och klassråd. Vårdnadshavare för har tagit del av Järnforsens skolas ordningsregler Underskrift vårdnadshavare 14

15 Bilaga 3 Trivselfrågor på skolan, muntligt Hur trivs du i klassen? Har du några kompisar i klassen/skolan? Har du någon att vara med på rasterna? Är det någon i klassen/skolan som ofta ser ut att vara ensam på rasterna? Blir du retad i skolan? Får du dumma kommentarer, skratt eller miner när du säger något på lektionerna/rasterna? Är du själv inte snäll mot någon i klassen/skolan? Hur är det när du väntar på bussen och när du är i bussen till och från skolan, språkval eller hemkunskap? Finns det någon plats på skolgården eller i skolan där det är lättare att vara dum mot någon utan att någon ser? Finns det någon/några vuxna på skolan som du kan prata med. Trivselfrågor på fritids, muntligt Hur trivs du på fritids? Är det någon på fritids som är dum mot dig? Finns det någon på fritids som andra barn bär sig dumt mot? Finns det någon på fritids som inte får vara med på den fria leken? Har du någon kompis att leka med på fritids? Finns det någon plats på fritids eller skolgården där det är lättare att vara dum mot någon. Finns det någon/några vuxna på fritids som du kan prata med. Fråga till vårdnadshavare ALLA går till Järnforsens skola med ett leende på läpparna! Hur tycker ni som vårdnadshavare att personalen på skolan ska arbeta för att nå denna vision? 15

16 Trivselfrågor på skolan, skriftligt Hur trivs du i klassen? Har du några kompisar i klassen/skolan? Har du någon att vara med på rasterna? Är det någon i klassen/skolan som ofta ser ut att vara ensam på rasterna? Blir du retad i skolan? Får du dumma kommentarer, skratt eller miner när du säger något på lektionerna/rasterna? Är du själv inte snäll mot någon i klassen/skolan? Hur är det när du väntar på bussen och när du är i bussen till och från skolan, språkval eller hemkunskap? Finns det någon plats på skolgården eller i skolan där det är lättare att vara dum mot någon utan att någon ser? Finns det någon/några vuxna på skolan som du kan prata med. 16

17 Trivselfrågor på fritids, skriftligt Hur trivs du på fritids? Är det någon på fritids som är dum mot dig? Finns det någon på fritids som andra barn bär sig dumt mot? Finns det någon på fritids som inte får vara med på den fria leken? Har du någon kompis att leka med på fritids? Finns det någon plats på fritids eller skolgården där det är lättare att vara dum mot någon? Finns det någon/några vuxna på fritids som du kan prata med. Fråga till vårdnadshavare ALLA går till Järnforsens skola med ett leende på läpparna! Hur tycker ni som vårdnadshavare att personalen på skolan ska arbeta för att nå denna vision? 17

Vår lokala likabehandlingsplan Järnforsens skola

Vår lokala likabehandlingsplan Järnforsens skola p Reviderad 2015-01-09 Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Järnforsens skola På Järnforsen skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan 2016 Vena skola

Vår lokala likabehandlingsplan 2016 Vena skola Vår lokala likabehandlingsplan 2016 Vena skola På Vena skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och förväntan. För att nå detta arbetar

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Fågelås skola läsåret 2014/2015 Upprättad 2014-12-15 Innehållsförteckning Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Vena skola

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Vena skola p Reviderad 2015-01-01 Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Vena skola På Vena skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och förväntan. För

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid.

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid. Likabehandlingsplan Innehåll... sid.1 Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2 Vår vision... sid.3 Skolans ryggsäck... sid.3 Delaktighet och förankring... sid.3 Utvärdering och revidering...

Läs mer

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Inledning. Den här planen omfattar alla verksamheter, skola såväl som förskoleklass och fritidshem, på Tjelvarskolan. Eftersom våra verksamheter samarbetar tätt kring

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Datum 20150918 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Fastställd 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-09-30 Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Vissefjärda skola och

Läs mer

Söderparkskolan. Likabehandlingsplan. och handlingsplan mot kränkande behandling för grundskola och grundsärskola Läsåret 2015/2016

Söderparkskolan. Likabehandlingsplan. och handlingsplan mot kränkande behandling för grundskola och grundsärskola Läsåret 2015/2016 Söderparkskolan Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling för grundskola och grundsärskola Läsåret 2015/2016 1. Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016 Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem 1 Vision Kinnarummaskolan och Falkens fritidshem skall utgöra en trygg arbetsplats

Läs mer

Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2013-2014

Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2013-2014 Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2013-2014 Innehåll Vision... 1 Regelverk... 1 Definitioner av begrepp... 1 Främjande arbete... 2 Kartläggning... 3 Förebyggande arbete...

Läs mer

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks.

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks. 1. Inledning Kastanjens likabehandlingsplan syftar till att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 150601 Diarienummer: Förkole-/skolenhet: Specialenheten 7-9:an Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdrag Enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen ska huvudmannen

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling Vision Så här säger lag och styrdokument

Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling Vision Så här säger lag och styrdokument Läsåret 13/14 1 Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling 2. Vision 3. Så här säger lag och styrdokument 4. Delaktighet och inflytande 4.1 Barn/elever 4.2 Föräldrar

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering

Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/2016 PHONE EMAIL WEB Monstensvägen 4, 13768 Jordbro Kvarnbacksskolan@haninge.se www.kvarnbacksskolan.se INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3

Läs mer

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för Nyängskolan f gy.sär 1. Inledning Nyängskolans likabehandlingsplan syftar till att främja elevers och vuxnas lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014.

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 Vår vision Pårydsskolan skall vara en plats där elever och personal trivs och känner trygghet. Vårt mål Vårt

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla Förskola 2015/2016.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1.VISION 3 2. FÖRSKOLECHEFSSTÄLLNINGSTAGANDE 3

Läs mer

Åshammars. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-16

Åshammars. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-16 Åshammars Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-16 (Reviderad 2014-12-09) Likabehandlingsplan Åshammars förskola I april 2006 trädde lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Datum 2014-05-14 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33

Läs mer

Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2016 Innehåll Vision... 1 Regelverk... 1 Definitioner av begrepp... 1 Främjande arbete... 2 Kartläggning... 3 Förebyggande arbete... 4 Åtgärder

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. ( nedan kallad Pkbd) vid. Lunds skola Fritidshem, 13/14. Vår policy. Mål. Vision

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. ( nedan kallad Pkbd) vid. Lunds skola Fritidshem, 13/14. Vår policy. Mål. Vision Plan mot kränkande behandling och diskriminering ( nedan kallad Pkbd) vid Lunds skola Fritidshem, 13/14 Planen antogs i november 2013 och gäller i ett år. Vår policy Vi på Lunds skola bygger vår verksamhet

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan Långekärrs skola Handläggare: Hans Persson Datum: 2015-09-01 Verksamhet: Förskoleklass, årskurs 1-5, och fritidshem Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖR FAGERÅS SKOLA Planen gäller år F-6, samt för fritidsverksamhet Planen är reviderad i oktober 2014 KIL1000, v1.1,

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16 Perstorps kommun Revideras Okt 2015 Barn och utbildningsnämnden OD F-6 Oderljunga skolas likabehandlingsplan Läsåret 15/16 att främja barns och elevers rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering,

Läs mer

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Långsiktiga mål 3 Främjande och förebyggande arbete 4 Kartläggning av trygghet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östra Skolan Läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Östra skolan Planen gäller från 2014-09-21 till 2015-09-21

Läs mer

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Datum för upprättande av planen: 2012-11-06 Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2012/13 Strandvägsskolan Grundsärskolan Ansvarig rektor: Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling /Plan mot kränkande behandling För: Kila skola och Fritidshem Datum: 120924 2 (24) INLEDNING 3 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 VISION...

Läs mer

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Fastställd 2014-09-11 Ulrika Clewemar

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Vaxö Skola grundskolan, fritidshemmet Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för grundskolan och fritidshemmet

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan

Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan Gäller läsåret 2013/2014 Bakgrund En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan ska

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Stenshults förskola

VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Stenshults förskola VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stenshults förskola 2014/2015 1 Innehåll 1. VISION... 3 2. FÖRSKOLECHEFS STÄLLNINGSTAGANDE... 3 3. BAKGRUND...

Läs mer

Handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling 2012-11-02 Likabehandlingsplan Förskolor och skolor i Laholms kommun har ett krav enligt lag om att upprätta en likabehandlingsplan.

Läs mer

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken 2010-04-19 Skolans årliga plan mot kränkande behandling 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken Innehållsförteckning Inledning 3 Förklaring av begrepp 3 Vision 3 Mål för Freinetskolan Tallbacken 3 Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015 Enligt Nya Skollagen kap. 6 (2010:800), Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen (2006:1083) Kunskapsskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Violen, Ekorren 3 september 2013 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Parkskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering

Parkskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering Parkskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering HT2014/VT2015 -Med fokus på välmående och trygga elever, med goda kunskaper Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdrag Enligt

Läs mer

Bäckalyckans förskola

Bäckalyckans förskola Olika men ändå lika. Bäckalyckans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling januari 2009 reviderad september 2013 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Samtliga medarbetare på förskolan,

Läs mer

Giltighet under läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning

Giltighet under läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning KRISTDALA SKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅK F-6 2012-2013 En presentation av skolans arbete för att främja elevers lika rättigheter och åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16

Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16 Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16 Hanna Winnerfeldt, Susanne Larsson Marie Andersson & Tina Lodhag Likabehandling för trygghet och trivsel Välkommen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkerskolan Fritidshem, förskoleklass, åk 1-6 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Långareds skola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Långareds skola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Långareds skola 2014/2015 Planen utvärderas varje år Övertygelse (vision) Alla människor har ett egenvärde och alla duger. Alla är olika och alla har

Läs mer

Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2013-2014. Bensbyn 2013-03-01

Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2013-2014. Bensbyn 2013-03-01 Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2013-2014 Bensbyn 2013-03-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Benzeliusskolan Luleå... 2 Vision...

Läs mer

Trygghetsplan för Gudmuntorp skola

Trygghetsplan för Gudmuntorp skola Trygghetsplan för Gudmuntorp skola Trygghetsplanen består av tre delar: Plan mot kränkande behandling Plan mot mobbing Likabehandlingsplan Kommunens beslut och styrning Barn- och utbildningsnämnden tog

Läs mer

Likabehandlingsplan inklusive kränkande behandling läsåret 2012/2013.

Likabehandlingsplan inklusive kränkande behandling läsåret 2012/2013. 2012-09-18 Likabehandlingsplan inklusive kränkande behandling läsåret 2012/2013. Gäller för Kungsängsskolan F-6. Revideras läsåret 2011/2012 av arbetsgrupp bestående av; Jonny Mattsson, Linda Ruud, Lise-Lott

Läs mer

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Lå 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktionsprogrammen,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad står begreppen för?... 4 Likabehandling... 4 Diskriminering... 4 Direkt

Läs mer

PARADISSKOLANS FRITIDSHEM

PARADISSKOLANS FRITIDSHEM Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 PARADISSKOLANS FRITIDSHEM PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Lagens innehåll och syfte: Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den ena är Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Medleskolan Fritidshem & skola F -5 Läsåret 2014-2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Medleskolan Fritidshem & skola F -5 Läsåret 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Medleskolan Fritidshem & skola F -5 Läsåret 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definition av begrepp 3. Vision 4. Ansvar 5. Likabehandlingsteamet

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Elias Fries skola Läsår 14/15 Innehållsförteckning 1. Ny Lag Barnkonventionen Definition av kränkande behandling 2.Skolans vision 3. Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Mölltorpskolan 2015-2016. F-klass/Fritidshem/Grundskola. Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson

Mölltorpskolan 2015-2016. F-klass/Fritidshem/Grundskola. Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson Mölltorpskolan F-klass/Fritidshem/Grundskola 2015-2016 Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson Vision På Mölltorpskolan ska ingen utsättas eller utsätta någon annan för

Läs mer

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn.

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Brogårdsgymnasiet Datum 2015-12-21 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING För år 2013/14 Junibackens förskola Avd. Tallkotten Britt-Marie Bundsen ansvarig förskolechef

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15 LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skollagen. Denna plan är reviderad under hösten 2014 och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING, KRÄNKANDE BEHANDLING & TRAKASSERIER. SÖRBÖLESKOLAN F-5 Fritidshem, grundskola och särskola 2015 2016

PLAN MOT DISKRIMINERING, KRÄNKANDE BEHANDLING & TRAKASSERIER. SÖRBÖLESKOLAN F-5 Fritidshem, grundskola och särskola 2015 2016 PLAN MOT DISKRIMINERING, KRÄNKANDE BEHANDLING & TRAKASSERIER SÖRBÖLESKOLAN F-5 Fritidshem, grundskola och särskola 2015 2016 Vad menas med diskriminering i skolan? Diskriminering är när skolan behandlar

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 151027

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 151027 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 151027 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Västra Ekoskolan. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolan och fritidshemmet 2014-2015

Västra Ekoskolan. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolan och fritidshemmet 2014-2015 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolan och fritidshemmet 2014-2015 1 Innehåll 1. Västra Ekoskolans Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan läsåret 2014/2015 Innehåll Inledning... 3 Lagar och styrdokument... 4 Begreppsförklaringar - Definitioner... 5 Kartläggning och nulägesanalys...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Närlundaskolan Denna likabehandlingsplan innehåller en beskrivning av hur vi på Närlundaskolan, både i skolan och fritidshemmet,

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Förskolan Måsen Skolområde Centrum/Väster Bsf Lunds stad 2013 Upprättad:2013 02 26 Gäller tom 2014 02 26 Förslaget upprättat av förskolechef Pernilla

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Förskolan Bergfoten. Tyresö kommun

Plan mot kränkande behandling. Förskolan Bergfoten. Tyresö kommun Plan mot kränkande behandling Förskolan Bergfoten Tyresö kommun Datum för upprättande: 2016-01-07 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Kränkande behandlings plans syfte 4

Läs mer

Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2014-2015

Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2014-2015 Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2014-2015 Innehåll Vision... 1 Regelverk... 1 Definitioner av begrepp... 1 Främjande arbete... 2 Kartläggning... 3 Förebyggande arbete...

Läs mer

Förskolans plan mot kränkande behandling och

Förskolans plan mot kränkande behandling och Förskolechef BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Förskolechef Ann-Charlotte Nilsson Mångfald och jämställdhetsgruppen 2014-09-29 1 (6) Förskolans plan

Läs mer

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grundskola och fritidshemmet. Vittra Lambohov 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grundskola och fritidshemmet. Vittra Lambohov 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Grundskola och fritidshemmet Vittra Lambohov 2014-2015 Bakgrund och upprättande av likabehandlingsplanen Från 1 april 2006 trädde

Läs mer

VÄSTERÅS STAD 2012-01-26 ProAros/Lärande och utbildning Storängsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

VÄSTERÅS STAD 2012-01-26 ProAros/Lärande och utbildning Storängsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 STORÄNGSSKOLAN Grundskola & Fritidshem 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning 3 Definitioner och begrepp 3 Främjande arbete

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-02-13 Diarienummer: Förkole-/skolenhet: Katthults förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdrag Enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen ska huvudmannen

Läs mer

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2015-10-16 2016-10-16 Junibackens förskola FÖRKOLANS VISION SAMT DELAKTIGHET: Vision: Alla barn och vuxna i Gagnefs kommun tar bestämt avstånd mot

Läs mer

RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15

RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15 RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15 1 INNEHÅLL Bakgrund Syfte Definition av diskrimineringsgrunder Definition av målgrupper Förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Utgår från diskrimineringslagen och skollagen kap 5 och 6 Varje enhet reviderar årligen enhetens likabehandlingsplan i samråd med

Läs mer

Diserödsskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för 2015/16

Diserödsskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för 2015/16 Diserödsskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för 2015/16 Inledning Varje utbildningsanordnare har skyldighet att varje år upprätta en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagstiftningen

Läs mer

Västerås Idrottsgymnasium

Västerås Idrottsgymnasium Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Västerås 2012-01-03 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Västerås Idrottsgymnasium Likabehandlingsplan varför det? I april 2006

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. för arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling på.

LIKABEHANDLINGSPLAN. för arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling på. LIKABEHANDLINGSPLAN för arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling på Öregrunds skola 2015 2 (6) Avsiktsförklaring Likabehandlingsplanen syftar till att

Läs mer