Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15"

Transkript

1 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Fastställd Ulrika Clewemar Rektor

2 Innehåll 1. Inledning Vår vision... 4 Ordningsregeler för Prästbols skola och fritidshem Så här blir planen känd för barn/elever, vårdnadshavare och personal Definition av begrepp... 5 Diskriminering... 5 Trakasserier och kränkande behandling... 6 Sexuella trakasserier... 6 Repressalier Uppföljning av förra årets plan... 6 Förebyggande arbete Kartläggning av situationer i verksamheten... 7 Genomförande... 7 Analys Årets mål för det främjande arbetet Mentorskap på Prästbols skola Mål för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling... 8 Uppföljning Våra rutiner för akuta och uppföljande åtgärder... 9 Handlingsplanen för akuta åtgärder vid kränkande behandling Rutiner för hur personalens/förskolechefens/rektors anmälningsskyldighet skall fullgöras Barn/elevers delaktighet i arbetet med planen Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

3 1. Inledning Vår likabehandlingsplan är ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vårt gemensamma arbete på Prästbols skola och fritidshem skall grundas på ömsesidig respekt och utformas så att barnen känner trygghet och utvecklar färdigheter både socialt och kunskapsmässiga. Barnen skall ges samma möjlighet till personlig utveckling oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. På vår skola möts varje dag många barn, personal och föräldrar. Tillsammans skall vi se till att dessa möten blir bra möten. På Prästbols skola och fritidshem accepterar vi inte diskriminering eller annan kränkande behandling. Rektor ansvarar för att en likabehandlingsplan upprättas och utvärderas varje år. Rektor är också ansvarig för att vi på skolan och fritidshemmet arbetar förebyggande mot diskriminering eller annan kränkande behandling, att skolan och fritidshemmet agerar och åtgärdar de situationer som innefattas av likabehandlingsplanen. Föräldrar och barn skall vara delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen. Allas olikheter och erfarenheter ska ses som tillgångar och skolan ska bidra till att utveckla social kompetens hos våra barn.

4 4 (25) 2. Vår vision Vår vision sammanfattas i trygghetsmålen vi har för Prästbols skola och fritidshem: Trygghetsmål för Prästbols skola och fritidshem Alla har rätt att känna trygghet, glädje och gemenskap på Prästbols skola och fritidshem. Ingen ska utsättas för kränkande behandling på Prästbols skola och fritidshem. Alla skall behandlas lika på Prästbols skola och fritidshem. Alla arbetar för att motverka kränkande behandling. Alla ska kunna känna att de blir respekterade av såväl elever som personal. Alla vuxna tar ansvar för alla barn. Ingen ska behöva vara rädd på väg till eller från skolan eller ute på skolgården. Alla elever ska veta vem de kan vända sig till om de själva eller en kamrat behöver hjälp. Ordningsregeler för Prästbols skola och fritidshem Vi är inte hårdhänta. Vi har regler för kompisgungan: Det får vara fyra barn på gungan samtidigt. Man gungar rakt fram och studsar inte. f-3 har kompisgungan den tidiga rasten måndag och onsdag 4-6 har gungan den tidiga rasten tisdag och torsdag På fredagar delas rasten: f-3 först och 4-6 sedan tio minuter var På lunchrasten har f-3 gungan kl och 4-6 kl Den tidiga tiominutersrasten på em är för f-3 och den sena för 4-6 Alla får vara med och leka. Vi frågar om den som är ensam vill vara med. Alla passar alla på fotboll. Om någon säger nej ska man sluta till exempel att ta mössor. Vi tänker på hur vi själva gör. Vi är tysta vid maten och pratar inte med sådana som sitter vid andra bord. Vi klättrar inte på hockeymålen. De stora cyklarna är för 1-6. Förskolan och f-klassen använder de små cyklarna. Alla hjälps åt att ta in sakerna efter rasten.

5 5 (25) 3. Så här blir planen känd för barn/elever, vårdnadshavare och personal En kartläggning sker varje vårtermin då likabehandlingsplanen skrivs ny inför kommande läsår. Kartläggningen ligger till grund för nya målsättningar och åtgärder. En del i kartläggningen är en elevenkät, som samtliga elever anonymt fyller i. Brukarenkät. Syftet är att få kunskap om elevernas trivsel på skolan/fritidshemmet och att kunna åtgärda eventuella brister. Arbetslaget analyserar och diskuterar resultaten och detta överlämnas därefter till rektor. Materialet ligger till grund för vilka åtgärder skolan ska vidta för att öka elevernas trivsel och trygghet. Varje mentor ansvarar för att vid varje utvecklingssamtal, tillsammans med elev och vårdnadshavare, diskutera den psykosociala arbetsmiljön och elevens trivsel på Prästbols skola och fritidshem. Likabehandlingsplanen behandlas vid APT varje månad så att den är känd för personalen. Eleverna lär känna planen i klassråd och elevråd. Vårdnadshavare får höra talas om planen vid föräldramöten, utvecklingssamtal och verksamhetsråd. När elev, vårdnadshavare eller personal är ny presenteras planen för dem och de får en förenklad version i sin hand. 4. Definition av begrepp Diskriminering Diskriminering är när en elev behandlas sämre än andra barn och missgynnandet har samband med: kön etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionshinder sexuell läggning könsöverskridande identitet ålder Alla elever har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling. En elev kan också bli diskriminerat om barnet blir särbehandlat på grund av en förälders eller syskons sexuella läggning, funktionshinder med mera. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till exempel till kön. Man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt diskriminering. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på grund av diskrimineringsgrunderna här ovan. Om exempelvis alla elever serveras samma mat diskriminerar skolan indirekt de elever som till exempel av religiösa skäl behöver annan mat.

6 6 (25) Trakasserier och kränkande behandling Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara: fysiska (slag och knuffar) verbala (hot, svordomar, öknamn) psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, msn och meddelanden på olika webbcommunities ) trakasserier och kränkningar med sexuell anspelning. Trakasserier är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med o kön o etnisk tillhörighet o religion eller annan trosuppfattning o funktionshinder o sexuell läggning o könsöverskridande identitet o ålder Kränkande behandling är uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara att retas, mobba, frysa ut någon, knuffas eller rycka någon i håret. Sexuella trakasserier Trakasserier kan också vara av sexuell art. De kallas då för sexuella trakasserier. Det kan handla om ovälkomna beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande och upplevs som kränkande. Det kan också handla om sexuell jargong. Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier och kränkande behandling. Repressalier Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan/fritidshemmet för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. 5. Uppföljning av förra årets plan Rastaktiviteter där lekar varit ett inslag föll väl ut och efterfrågas ännu av elever. Detta kommer att fortsätta även detta läsår. Vängruppen kommer att ta fram förslag på nya lekar och kommer att introduceras på idrottslektioner. Arbetet med kränkande behandling har fortgår under hela läsåret och kommer fortsätta även läsåret 2014/2015. I åk 4-6 används dilemmakort där eleverna i smågrupper diskuterar lösning på olika dilemmafrågor.

7 7 (25) Rastvärdarna i åk 4-6, som vi införde under läsåret , har varit positivt och de har tillsammans med rastvakten varit ett stöd för övriga elever. Detta kommer att fortsätta även innevarande läsår Vårterminen 2014 Vi har regelbundna tillfällen där barn i olika åldrar arbetar tillsammans, t.ex. gemensamma friluftsdagar, badresor, Gårdsdag. Genom arbete i tvärgrupper med elever i olika åldrar ökar gemenskapen och man lär känna varandra. Förebyggande arbete Klassråd Varje klass träffas minst en gång inför elevrådet för att bl.a. diskutera frågor om trivsel och miljö samt förbereder frågor som ska diskuteras vidare i elevrådet. Elevrådet Skolans elevråd sammanträder en gång i månaden. Rektor är sammankallande. Rastvakter Vi har en god vuxentillsyn på rasterna med synliga vuxna (reflexväst) som sätter tydliga gränser för barnen. Vi utväxlar information om ev. episoder på rasterna. Vid elevenkät har framkommit några osäkra platser på skolområdet: pumphuset och soprummet. I förebyggande syfte kommer rastvakt att gå runt på skolområdet. Eleverna i åk 4-6 (2 elever varje vecka) är även de rastvärdar varje rast, de bär reflexväst för att synas. De ska vara behjälpliga på rasterna; jobba för att alla ska känna sig delaktiga, hjälpa till om något händer genom att vända sig till den vuxne ansvariga rastvakten, föreslå aktiviteter till de som inte har något att göra samt vara en god förebild. Föräldrasamverkan Föräldramöte har vi en gång per läsår, men det kan ske fler under året. Verksamhetsråd sker tillsammans med föräldrarepresentanter, personal samt rektor en gång per termin. Kommunikation Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling presenteras och diskuteras på föräldramöte/klassråd tidigt på höstterminen. Planen finns också aktuell på skolans hemsida. 6. Kartläggning av situationer i verksamheten Genomförande Enkäter har lämnats ut till elever, personal och vårdnadshavare i skolan och på fritids. Eleverna har svarat på var de tycker att det finns otrygga platser i skolan och på skolgården. Analys 7. Årets mål för det främjande arbetet. Mål För att öka den sociala kompetensen kommer det att startas en Vängrupp här på skolan. Medlemmarna i vängruppen

8 8 (25) kommer att bestå av en tjej/en kille från åk 4 till åk 6 och kommer att utses genom demokratiskt val av eleverna på skolan. Vängruppen kommer att träffas minst två gånger per termin där de kommer att få olika uppdrag ex. fastställa regler på fotbollsplanen/kingrutan och ta fram förslag på nya rastaktiviteter såsom ex lekar. Detta för att få lugnare raster för alla elever på skolan. Ett av vängruppens första uppdrag blir att skriva brev till föräldrar, busschaufförer, städerska och matpersonal i vilket de informerar skyldigheten att anmäla till skolan om de får vetskap om att kränkande behandling förekommer. Åtgärd Ansvar Bildande av vängrupp ska göras vecka 40, vilka kommer att träffas vecka 41. En personal från F-3 och en personal från 4-6 kommer att vara med. Vängruppen kommer att erbjuda eleverna en ny rastaktivitet per månad. Den ska synliggöras för elever, personal och besökare vid entrén. Uppstart kommer att ske vecka 41 och utvärderas vid terminsslut Arbetslaget Mentorskap på Prästbols skola En förutsättning för att vi ska uppnå målen för vår verksamhet är att vi lyckas skapa en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö. När det finns en god anda, ett öppet och positivt klimat i klassrummet och i skolan så underlättar det våra möjligheter till måluppfyllelse. Eleven ska känna trygghet. Flera delar är nödvändiga för att skapa det klimat vi vill ha. En är att varje elev känner sig sedd som individ och samtidigt synlig i en grupp. En annan är att varje elev ges och tar inflytande över sin och gruppens situation. En tredje är att varje elev har en relation till sin mentor som vilar på en professionell grund och vars syfte är att stärka och utveckla elevens lärande. 8. Mål för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Mål Att motverka kränkande behandling Åtgärd Ansvar All personal ska arbeta aktivt mot kränkande behandling. Detta sker genom värdegrundsarbete med alla elever, samtal och sociala berättelser. Arbetslaget och all personal på skolan och i fritidshemmet. Uppföljning Uppföljning av läsårets insatser sker genom enkäter och samtal vid utvecklingssamtal, klassråd och elevråd samt verksamhetsråd och APT under vårterminen.

9 9 (25) 9. Våra rutiner för akuta och uppföljande åtgärder Handlingsplanen för akuta åtgärder vid kränkande behandling När elev utsätts för kränkning av annan elev/elever, och detta har kommit till skolans kännedom sker följande: 1. Mentor ansvarar för att bedöma situationen och samtalar med berörda elever. Mentor informerar elever om steg 2. Mentor har dokumentationsansvar. 2. Mentor informerar vårdnadshavare och gör en bedömning om vidare samtal med eleverna behövs. Mentor informerar elever och vårdnadshavare om steg 3. Mentor har dokumentationsansvar. 3. Mentor gör en skriftlig anmälan till skolans rektor samt informerar elev och vårdnadshavare om detta. 4. Rektor behandlar ärendet skyndsamt och anmäler det till förvaltningsledningen. 5. Mentor i samarbete med kurator arbetar direkt med elever och genomför samtal med: den utsatte eleven kamrater eller andra som funnits runt situationen den/de som utsatt elev för kränkning. 6. Uppföljning sker genom samtal med berörda elever för att konstatera att kränkningen upphört. Kurator gör en skriftlig sammanfattning och avslutar ärendet efter information till berörda vårdnadshavare samt mentor.

10 10 (25) 10. Rutiner för hur barn/elever och vårdnadshavare ska göra anmälan När elev eller vårdnadshavare upplever att en kränkning sker, att eleven själv är kränkt eller att en kamrat utsatts för kränkande behandling tas kontakt med mentor eller elevhälsan, som rapporterar till rektor. Beträffande situationer där personal utsätter elev för kränkning eller diskriminering skall rektor informeras omgående. Rektor anmäler direkt ärendet till förvaltningsledningen och startar utredning. 11. Rutiner för hur personalens/förskolechefens/rektors anmälningsskyldighet skall fullgöras Alla vuxna på skolan/fritidshem som får kännedom om kränkande behandling har ansvar att reagera och agera i direkt anslutning till den aktuella händelsen. Alla upplevda kränkningar eller diskriminering ska rapporteras till rektor som i sin tur ska anmäla det till förvaltningen. 12. Barn/elevers delaktighet i arbetet med planen Eleverna har fått ange trygga och otrygga platser i skolan och på skolgården. De har också fått svara på påståenden i en enkät. I klassråd och elevråd har samtal om likabehandlingsplanen och trivselregler förts.

11 11 (25) Bilaga 1 Anmälan till rektor angående kränkande behandling Utsatt elev: Klass: Övriga inblandade elever: Beskrivning av situationen och vidtagna åtgärder: (Ange datum och klockslag, fortsätt på andra sidan om utrymmet inte är tillräckligt) Anmälan gjord av: Datum: Vårdnadshavare är informerad: JA Nej

12 12 (25) Dokumentation Utsatt elev: Klass: Datum Åtgärd Ansv.

13 13 (25) Sammanfattning Annan åtgärd: Datum: Underskrift med namnförtydligande Vårdnadshavare informerad Mentor informerad

14 14 (25) Inför arbetet med likabehandlingsplanen frågor till eleverna Bilaga 2 1 betyder stämmer inte alls och 4 betyder stämmer helt. Jag uppför mig trevligt mot alla i skolan. Andra uppför sig trevligt mot mig. Jag använder ett vårdat språk. Andra omkring mig använder ett vårdat språk. Jag tycker om att vara i skolan. Jag trivs med mina skolkamrater. Jag kan prata med min lärare om sådant som händer i skolan. Det finns de som mobbar i min skola. Det finns de som blir mobbade i min skola Jag tycker att lärarna behöver veta om att

15 15 (25) Bilaga 3 Frågor till vårdnadshavare Vi arbetar ständigt med likabehandling i skolan. Alla elever ska få den hjälp de behöver för att utveckla kunskaper och demokratiska färdigheter. Det vore bra för det arbetet om du som vårdnadshavare svarar på hur du tycker att skolans arbete stämmer överens med din uppfattning. 1 betyder stämmer inte alls och 4 betyder stämmer helt. Mitt barn har goda relationer med personalen Vet inte Mitt barn har goda kamratrelationer. Mitt barn bemöts med respekt i skolan. Mitt barn använder ett vårdat språk. Jag är väl insatt i skolans likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen visar att skolan har tydliga åtgärder om någon blir kränkt. Skolans förebyggande arbete mot kränkande behandling och mobbing är tillfredsställande. Samarbetet mellan hem och skola fungerar väl. Den information jag får om skolans arbete är tillfredsställande. Jag fick information om likabehandlingsplanen På första föräldramötet På utvecklingssamtal Något annat föräldramöte Genom verksamhetsrådet Genom att se på bloggen Vid annat tillfälle Jag tycker att personalen behöver veta om att

16 16 (25) Kartläggning inför arbetet med likabehandlingsplanen Bilaga 4 Arbetsmiljö Skolan ska skapa en fysisk och psykosocial miljö som lämpar sig för alla; elever såväl som vuxna. Språkbruk I vår verksamhet är vi uppmärksamma på om det finns en jargong bland elever, föräldrar eller medarbetare som kan upplevas som nedsättande eller respektlös. Trygghet Hos oss visar eleverna tillit och trygghet till varandra och de vuxna.

17 17 (25) Tillgänglighet Vår verksamhet är tillgänglig för alla elever oavsett social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. (Funktionsnedsättning gäller inte bara rullstolsbundna elever, den gäller även andra funktionshinder som astma, hörsel- och synskador, diabetes eller ADHD. Tänk också på att elever har olika förutsättningar trots samma diagnos, tänk på vilka behov som finns här just nu). Mångfald På vår skola syns det att vi välkomnar mångfald. (Oavsett gruppernas sammansättningar speglar material, leksaker, verksamhetens innehåll, människor med olika etniskt ursprung och religion, olika intellektuell och fysisk förmåga, olika kön och människor som lever i olika familjesammansättningar hur vi välkomnar mångfald).

18 18 (25) Vi har goda rutiner för att observera den dagliga verksamheten så att den belyser mångfalden. Litteratur Vi har litteratur som visar och belyser vår mångfald.

19 19 (25) Kompetensutveckling Planera för kompetensutveckling. Syftet ska vara att öka kunskap och medvetenhet om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och vad man ska göra åt det. I vårt arbetslag diskuterar vi likabehandlingsplanens diskrimineringsgrunder regelbundet. Vid behov att öka kompetensen angående antidiskrimineringsarbetet tar vi ansvar och söker ny kunskap.

20 20 (25) Introduktion Skolans introduktion bör välkomna och inkludera alla elever och föräldrar oavsett till exempel familjebildning, språkkunskaper och funktionshinder. I samband med att skolan tar emot ny personal eller tar emot nya elever bör elever, föräldrar och anställda få information om verksamhetens policy och likabehandlingsplanen. Information till föräldrar I samband med introduktion har vi tydlig rutin att informera elever och föräldrar om planen. Föräldrarna får information om elevens möjligheter att utveckla det svenska språket och sitt modersmål.

21 21 (25) Vi är uppmärksamma på att inte alla elever och föräldrar med en viss trosuppfattning har samma önskemål och behov. Vi tar reda på vad som gäller för varje familj. Vi ser till att vårdnadshavare blir inkluderade och får ett bra bemötande av skolan oavsett hur deras språkkunskaper är eller hur deras familjebildning ser ut. Vi informerar vikarier och nyanställda om innebörden i likabehandlingsplanen.

22 22 (25) Kommunikation Det är viktigt att göra likabehandlingsplanen känd i verksamheten. Alla ska känna till den inte bara alla personalgrupper utan även vårdnadshavare och elever. Därför kan det vara bra att vi har rutiner för när och hur information om planen ska förmedlas och hur elever och vårdnadshavare görs delaktiga. Använd gärna redan etablerade kanaler, sprid informationen till exempel vid introduktion av nya elever och anställda samt på föräldramöten. Det är också bra att lägga ut planen på webben och genom länk från bloggar. Vi har rutiner för hur vi ska ge vårdnadshavare möjlighet att synpunkter och/eller förslag på likabehandlingsarbetet och vårt material är tillgängligt även för vårdnadshavare med olika funktionshinder eller annat modersmål. På vår webbplats förmedlar vi verksamhetens likabehandlingsarbete.

23 23 (25) Rutiner för akuta åtgärder En likabehandlingsplan ska även innehålla rutiner för akuta åtgärder när skolan fått kännedom om att en elev upplever sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Rutiner ska omfatta hur personalen ska agera först samt rutiner för uppföljande insatser och dokumentation. Vi har väl fungerande rutiner för att planen för akuta åtgärder följs. Alla i vårt arbetslag har god kännedom om de rutiner som ska följas under och efter akuta åtgärder enligt likabehandlingsplanen.

24 24 (25) Brukarenkät för fritidshem Bilaga 5 Hur stämmer dessa påståenden överens med Dina erfarenheter? Sätt kryss i lämplig ruta. OBS ej mellan rutorna. ATTITYD inte alls helt 1. Mitt barn tycker om att gå till fritids. 2. Mitt barn har bra relationer med personalen. 3. Mitt barn har bra kamratrelationer. 4. Som förälder känner jag mig lugn och trygg när mitt barn är på fritids. INFLYTANDE 5. Mitt barn har möjlighet att påverka verksamheten och aktiviteterna på fritids i den mån han/hon önskar. 6. Som förälder har jag möjlighet till inflytande i verksamheten i den mån jag önskar.

25 25 (25) 7. Mitt barn möter en bra lärmiljö på fritids. 8. Jag upplever att aktiviteterna på fritids är tillfredsställande för mitt barn. KOMMUNIKATION 9. Samverkan mellan hem och fritids fungerar väl. VÄRDEGRUND 10. Personalen lär barnen hantera konfliktsituationer. 11. Övrigt. Skickas senast

Plan. Bäckalunds skola och fritidshem Läsåret 2014/15

Plan. Bäckalunds skola och fritidshem Läsåret 2014/15 ) Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bäckalunds skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Fastställd 2014-09-11 Ulrika Clewemar

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2012/13 Strandvägsskolan Grundsärskolan Ansvarig rektor: Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING För år 2012-2013 Ferlinskolan Grundsärskolan Ansvarig rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Datum 20150918 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Fastställd 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING För år 2013/14 Junibackens förskola Avd. Tallkotten Britt-Marie Bundsen ansvarig förskolechef

Läs mer

PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-2014. Familjedaghemmen Lesjöfors. Ansvarig förskolechef Ulla-Carin Drougge

PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-2014. Familjedaghemmen Lesjöfors. Ansvarig förskolechef Ulla-Carin Drougge PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-2014 Familjedaghemmen Lesjöfors Ansvarig förskolechef Ulla-Carin Drougge 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision sid.3 2. Definition av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad står begreppen för?... 4 Likabehandling... 4 Diskriminering... 4 Direkt

Läs mer

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2017/18

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2017/18 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2017/18 Fastställd 2017-10-10 Elisabeth Olofsson

Läs mer

Bäckalunds skola och fritidshem Läsåret 2017/18

Bäckalunds skola och fritidshem Läsåret 2017/18 ) Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bäckalunds skola och fritidshem Läsåret 2017/18 Fastställd Lena Nyberg Rektor ) Innehåll

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering - skolan

Plan mot kränkande behandling och diskriminering - skolan Plan mot kränkande behandling och diskriminering - skolan Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: 3:e kap 16 i diskrimineringslagen (2008:567) och 6:e kap. 8 i skollagen (2010:800)

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Barn och Utbildning Förskoleverksamheten PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Bullerbyn Avdelning Måsen År 2013-2014

Läs mer

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-09-30 Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Vissefjärda skola och

Läs mer

Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad 2010-10-08. Vision

Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad 2010-10-08. Vision Skolgatan 3, 731 60 Valskog Tel. 0227-600 464 Fax 0221-326 45 e-mail: fredrik.ignell@kungsor.se Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2015/16

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2015/16 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2015/16 Fastställd 2015-08-24 Liselotte Johansson

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling Vision Så här säger lag och styrdokument

Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling Vision Så här säger lag och styrdokument Läsåret 13/14 1 Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling 2. Vision 3. Så här säger lag och styrdokument 4. Delaktighet och inflytande 4.1 Barn/elever 4.2 Föräldrar

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016 Likabehandlingsplan Solhagaskolan Jag Kan Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 1-9 Ansvarig för planen Joakim Börjlind, rektor Diskrimineringslagen 1

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde DOMHERREN Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område Västra Plan mot diskriminering

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03 Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar LIKABRHANDLINGSPLAN - plan mot kränkande behandling INLEDNING

Läs mer

Brännans förskoleområde. Delfinens förskola Förskolans namn

Brännans förskoleområde. Delfinens förskola Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde Delfinens förskola Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Mölltorpskolan 2015-2016. F-klass/Fritidshem/Grundskola. Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson

Mölltorpskolan 2015-2016. F-klass/Fritidshem/Grundskola. Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson Mölltorpskolan F-klass/Fritidshem/Grundskola 2015-2016 Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson Vision På Mölltorpskolan ska ingen utsättas eller utsätta någon annan för

Läs mer

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Vaxö Skola grundskolan, fritidshemmet Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för grundskolan och fritidshemmet

Läs mer

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid.

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid. Likabehandlingsplan Innehåll... sid.1 Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2 Vår vision... sid.3 Skolans ryggsäck... sid.3 Delaktighet och förankring... sid.3 Utvärdering och revidering...

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016

Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Mot kränkande behandling, och diskriminering FÖR PÅRYDSSKOLAN 2015-2016 Vår vision Pårydsskolan skall vara en plats där elever och personal trivs och känner trygghet. Vårt mål Vårt

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA/ DOJAN Läsåret 2015-2016 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område Västra Likabehandlingsplan/

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grundskola och fritidshemmet. Vittra Lambohov 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grundskola och fritidshemmet. Vittra Lambohov 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Grundskola och fritidshemmet Vittra Lambohov 2014-2015 Bakgrund och upprättande av likabehandlingsplanen Från 1 april 2006 trädde

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Enligt 14a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Sonfjällsskolan, Hede Rymden, Paviljongen och 6-9 Gäller under läsåret 2010-2011 Handlingsplanens

Läs mer

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Datum för upprättande av planen: 2012-11-06 Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16

Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16 Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16 Hanna Winnerfeldt, Susanne Larsson Marie Andersson & Tina Lodhag Likabehandling för trygghet och trivsel Välkommen

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Saxdalens ro 1 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 Vision Vi vill skapa en förskola: fri från diskriminering, trakasserier

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. för arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling på.

LIKABEHANDLINGSPLAN. för arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling på. LIKABEHANDLINGSPLAN för arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling på Öregrunds skola 2015 2 (6) Avsiktsförklaring Likabehandlingsplanen syftar till att

Läs mer

KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För mer information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan

Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan Gäller läsåret 2013/2014 Bakgrund En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan ska

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Diserödsskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för 2015/16

Diserödsskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för 2015/16 Diserödsskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för 2015/16 Inledning Varje utbildningsanordnare har skyldighet att varje år upprätta en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagstiftningen

Läs mer

Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering

Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/2016 PHONE EMAIL WEB Monstensvägen 4, 13768 Jordbro Kvarnbacksskolan@haninge.se www.kvarnbacksskolan.se INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN Sidan 1 av 9 Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Vision Sida 3 2. Definitioner Sida 3 3. Rutiner,

Läs mer

KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012

KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 För mer information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Likabehandlingsplan samt årlig plan mot kränkande behandling. Åkers skola och Fritidshem. Läsåret 2011/2012. Innehåll

Likabehandlingsplan samt årlig plan mot kränkande behandling. Åkers skola och Fritidshem. Läsåret 2011/2012. Innehåll Likabehandlingsplan samt årlig plan mot kränkande behandling Åkers skola och Fritidshem Läsåret 2011/2012 Innehåll Inledning Definitioner och begrepp Diskriminering Trakasserier Kränkande behandling Mobbning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hästhovens förskola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hästhovens förskola LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hästhovens förskola Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2018/19

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2018/19 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2018/19 Fastställd Elisabeth Olofsson Rektor Innehåll

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING, KRÄNKANDE BEHANDLING & TRAKASSERIER. SÖRBÖLESKOLAN F-5 Fritidshem, grundskola och särskola 2015 2016

PLAN MOT DISKRIMINERING, KRÄNKANDE BEHANDLING & TRAKASSERIER. SÖRBÖLESKOLAN F-5 Fritidshem, grundskola och särskola 2015 2016 PLAN MOT DISKRIMINERING, KRÄNKANDE BEHANDLING & TRAKASSERIER SÖRBÖLESKOLAN F-5 Fritidshem, grundskola och särskola 2015 2016 Vad menas med diskriminering i skolan? Diskriminering är när skolan behandlar

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Förskolan Måsen Skolområde Centrum/Väster Bsf Lunds stad 2013 Upprättad:2013 02 26 Gäller tom 2014 02 26 Förslaget upprättat av förskolechef Pernilla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östra Skolan Läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Östra skolan Planen gäller från 2014-09-21 till 2015-09-21

Läs mer

Likabehandlingsplan för Hållänget och handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan för Hållänget och handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Likabehandlingsplan för Hållänget och handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2013 Mål och vision På Hållänget skall ingen diskriminering eller annan kränkande behandling förekomma.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Lå 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktionsprogrammen,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 För enhet CV / SFI/ Lärcentrum Vuxenutbildningen i Skellefteå. Ansvarig rektor: Owe Liedgren

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 För enhet CV / SFI/ Lärcentrum Vuxenutbildningen i Skellefteå. Ansvarig rektor: Owe Liedgren Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 För enhet CV / SFI/ Lärcentrum Vuxenutbildningen i Skellefteå Ansvarig rektor: Owe Liedgren 1 Uppdaterad 2014-12-12 Innehållsförteckning Vision Resurser

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Bule 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Hasselbol Fastställd 20150915 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola p Reviderad 2015-08-09 Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Järnforsens skola På Järnforsen skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och

Läs mer

Ribbybergsskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2011/2012.

Ribbybergsskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2011/2012. April 2011 Utbildningsförvaltningen Ribbybergsskolan Ribbybergsskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsåret 2011/2012. Innehållsförteckning Lagens innehåll och syfte... 3 Definitioner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/2016 Förskolan Fågelbo och fritidshemmet Smultronstället 19 november 2015 1. Vision På förskolan Fågelbo och fritidshemmet Smultronstället

Läs mer

Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2013-2014. Bensbyn 2013-03-01

Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2013-2014. Bensbyn 2013-03-01 Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2013-2014 Bensbyn 2013-03-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Benzeliusskolan Luleå... 2 Vision...

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 150601 Diarienummer: Förkole-/skolenhet: Specialenheten 7-9:an Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdrag Enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen ska huvudmannen

Läs mer

Västerås Idrottsgymnasium

Västerås Idrottsgymnasium Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Västerås 2012-01-03 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Västerås Idrottsgymnasium Likabehandlingsplan varför det? I april 2006

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogslyckans förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogslyckans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogslyckans förskola På våra kommunala förskolor växer kreativa och demokratiska barn med framtidstro som leker och lär tillsammans. Verksamhetsformer

Läs mer

Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Persöskolans Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2016 Innehåll Vision... 1 Regelverk... 1 Definitioner av begrepp... 1 Främjande arbete... 2 Kartläggning... 3 Förebyggande arbete... 4 Åtgärder

Läs mer

Årlig Plan mot diskriminering och kränkande behandling november 2014 november 2015

Årlig Plan mot diskriminering och kränkande behandling november 2014 november 2015 Årlig Plan mot diskriminering och kränkande behandling november 2014 november 2015 Upprättad 2014-10-31 Rektor, lärare och övrig personal 1 Innehållsförteckning 1 Skolans vision 3 2 Bakgrund 3 3 Definitioner

Läs mer

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks.

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks. 1. Inledning Kastanjens likabehandlingsplan syftar till att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder,

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande... 5 Vision Område ÖST...

Läs mer

Plan. Lysviks skola och fritidshem Läsåret 2015/16

Plan. Lysviks skola och fritidshem Läsåret 2015/16 ) Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Lysviks skola och fritidshem Läsåret 2015/16 Fastställd 2015-08-24 Liselotte Johansson

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling. Hillerstorpsskolan 2011/2012

Likabehandlingsplan. Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling. Hillerstorpsskolan 2011/2012 23 Likabehandlingsplan Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling Hillerstorpsskolan 2011/2012 Från den 1 januari 2009 gäller en ny diskrimineringslag DISKRIMINERINGSLAGEN (2008:567).

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Vision Förskolechefen har ordet 3 Lagtext och styrdokument Definitioner och begrepp 4 Diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Hedesunda skola 2011-12-01

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Hedesunda skola 2011-12-01 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Hedesunda skola 2011-12-01 1 Innehållsförteckning Verksamhetsformer, ansvariga, vision, delaktighet, förankring..3 Utvärderingar..4 Främjande insatser..4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Lagens innehåll och syfte: Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den ena är Diskrimineringslagen

Läs mer

Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015

Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015 Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015 Vision Solhyttans förskola ska ha ett klimat där alla tillåts vara den man

Läs mer

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning 1. Vårt uppdrag 2. Så här vill vi ha det! 3. Ansvarsfördelning 4. Utvärdering av 2013

Läs mer

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Vision Ugglemoskolan vill att alla inom skolan ska känna samma rättvisa, likvärdighet och trygghet. Arbetslaget ska utveckla en skola

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling /Plan mot kränkande behandling För: Kila skola och Fritidshem Datum: 120924 2 (24) INLEDNING 3 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 VISION...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Läsåret 2014-2015 Inledning En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola

Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Uppdraget att motverka kränkande behandling är en del av det demokratiska uppdraget.

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN 2016 Trygghet, respektfullt bemötande och ett demokratiskt förhållningssätt är grunden för det livslånga lärandet TILL DIG SOM BARN Förskolan Åstugan arbetar utifrån att

Läs mer

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Prästbol Läsåret 2015-16 Fastställd 2015-09-11 Susanna Magnusson Förskolechef

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Tyska Skolans Fritidshem. Likabehandlingsplan

Tyska Skolans Fritidshem. Likabehandlingsplan Tyska Skolans Fritidshem Likabehandlingsplan Aktualisiert: September 2013 Tyska Skolan Stockholm Likabehandlingsplan för fritidshemmet 2 Inledning Alla barn och elever på Tyska Skolans Fritidshem skall

Läs mer

Årlig plan för likabehandling 2015/2016 Guldhedsskolan Årskurs 3-9 och fritidsverksamheten

Årlig plan för likabehandling 2015/2016 Guldhedsskolan Årskurs 3-9 och fritidsverksamheten Årlig plan för likabehandling 2015/2016 Guldhedsskolan Årskurs 3-9 och fritidsverksamheten På Guldhedsskolan arbetar vi för att elever och personal ska trivas och känna arbetsglädje och trygghet i skolan.

Läs mer

Skollagen, 14 a kap. har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever.

Skollagen, 14 a kap. har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 14 a kap. i skollagen. De har ersatt den

Läs mer