Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling Vision Så här säger lag och styrdokument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling Vision Så här säger lag och styrdokument"

Transkript

1 Läsåret 13/14 1

2 Innehållsförteckning 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling 2. Vision 3. Så här säger lag och styrdokument 4. Delaktighet och inflytande 4.1 Barn/elever 4.2 Föräldrar 4.3 Personal 4.4 Skolledning 4.5 Förhållningssätt/Ullervads skolas ordningsregler 5. Främjande, förebyggande och kartläggande arbete 6. Mål för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 6.1 Prioriterande insatser under 2013/ Insatser under året 6.3 Uppföljning 7. Föräldrainformation 8. Brukar en elev som blir kränkt berätta hemma? 8.1 Blir ditt barn mobbat/kränkt? 8.2 Kränker ditt barn andra? 9. Våra rutiner för akuta och uppföljande åtgärder 9.1 Ansvarsfördelning 9.2 Engångshändelser med kränkande attityd eller tendenser till det samma 9.3 Återkommande kränkande händelser under en längre period(=mobbning) 9.4 Vänskapsrådets arbetssätt 9.5 Dokumentation 10. Definition av begrepp 10.1 Diskriminering 10.2 Trakasserier och kränkande behandling 10.3 Trakasserier 10.4 Kränkande behandling 10.5 Sexuella trakasserier 10.6 Mobbning 2

3 1. Utvärdering av 2013 läsårs arbete mot kränkande behandling: Under höstterminen har eleverna svarat på trivselenkäten. Den har sammanställts av vänskapsrådet. Av den framkom inget nytt. Vi har också gjort en riskanalys både på vårterminen och på höstterminen i alla klasser samt fritids. Även riskanalysen har sammanställts av vänskapsrådet. Där framkom att vissa områden på skolgården upplevs som otrygga. Rastvärdarna cirkulerar därför på dessa platser. Vi har arbetat väldigt mycket med elevsamtal i vänskapsrådet, något som vi ser har haft positiv effekt på elevernas förhållningssätt. Dessa samtal har genomförts på begäran av personal/föräldrar när de misstänkt kränkning, diskriminering eller trakasserier. 2. Vision På Ullervad skola ska alla känna sig trygga. Trygghet och trivsel är en förutsättning för lärande. Elever och personal bemöter varandra med respekt och alla ska känna sig lika mycket värda. Skolan rustar eleverna för framtiden. I detta ingår, förutom kunskaper och färdigheter, även förståelse för och ett bestående avståndstagande från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Vi vill skapa en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgängestonen. Vi vill att alla elever ska känna sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. 3

4 3. Så här säger lag och styrdokument Diskrimineringslagen (2008:567) 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Skollagen(2010:800) 5 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbete med planer mot diskriminering och kränkande behandling 2 En likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen (2008:567) och en plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 skollagen (2010:800) ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Förordning (2011:681). Lgr 11 säger Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 4

5 4. Delaktighet och inflytande 4.1 Elever När enkäten om trygghet och trivsel skapades var eleverna med och bestämde en del av frågorna. Inför varje enkätomgång går enkäten på remiss till elevrådet. Arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor och ska knyta samman det med Likabehandlingsplanen, samt skolans ordningsregler. Kan via klass- och elevråd lyfta relevanta frågor. Planen tas upp och diskuteras med eleverna i förskoleklass, i skola och på fritids. Elevernas på fritids är med i diskussionerna och utformningen av skolans ordningsregler som också gäller för fritids. På elevråd får eleverna vara med och utvärdera och revidera årets plan. 4.2 Föräldrar Föräldraföreningen ska årligen ges möjlighet att tycka till om innehållet i likabehandlingsplanen, i samband med att personalen reviderar den. På förskoleklassernas och åk 4:s föräldramöte delas likabehandlingsplanen ut till samtliga föräldrar. De informeras då om hur vi arbetar med planen. Föräldrar som ej är representerade på mötet får en plan hemskickad med sitt barn. Alla föräldrar uppmanas att delge klassläraren eller annan personal på skolan vid misstanke om kränkande behandling. Planen och ordningsreglerna tas upp på och informeras om på föräldramöten. På föräldraföreningen har föräldrar möjlighet att vara med och utvärdera och revidera årets plan. Årets plan finns att läsa på skolans hemsida. Handlingsplanen delges till alla föräldrar. 4.3 Personal Arbetar med planen och tar in åsikter, information och frågor från andra berörda parter, utvärderar årligen, omarbetar vid behov. Ansvarar för att alla föräldrar får del av den reviderade planen. Arbetar kontinuerligt med barnen/eleverna utifrån likabehandlingsplanen. All skolans personal tar del av och arbetar med årets plan på ett kvällsmöte. 4.4 Skolledning Ansvarar för den sociala arbetsmiljön mellan personal och elever och inom personalgruppen. Ska också se till att all personal får aktuell information och utbildning. Ger personal förutsättningar för att arbeta med planen mot kränkande behandling, både förebyggande, akuta åtgärder samt uppföljningar och utvärderingar. 4.5 Förhållningssätt/Ullervads skolas ordningsregler Säga saker som gör dina medmänniskor glada. Vi uppmuntrar varandra. Man får tycka och tänka vad man vill men inte alltid säga det. Låta den som man pratar få prata färdigt, respektera varandras taltid, lyssna på den som pratar. Vara artig mot varandra. Hälsa, tacka, öppna dörrar åt varandra m.m. Stå för vad man gjort. Vi vuxna är goda förbilder. 5

6 Det är tillåtet att misslyckas, man får försöka igen. Man får bli arg men inte göra andra illa. Nolltolerans mot svordomar, könsord, kränkande språkbruk och handlingar. Arbeta för att alla ska prata med normal samtalston. Vi är hjälpsamma mot varandra. Dessa ordningsregler har framkommit genom klassråd, elevråd, personal och rektors beslut. 5. Främjande, förebyggande och kartläggande arbete Vi har ett vänskapsråd på skolan som består av personal från olika delar av verksamheten. Träffas 1-2 gånger i månaden. Vi i vänskapsrådet arbetar mycket med elevsamtal för att stävja konflikter och på så sätt förebygga trakasserier, kränkningar samt mobbning. Elevintervjuer på fritids. Trivselenkäter för eleverna genomförs varje höst. Föräldraenkäten varje vår åk2, åk5 och fritids. Kommungemensam elevenkät varje vår. Utvärdera årets arbete mot kränkande behandling i juni. Vi arbetar med fadderverksamhet F-åk1. Vi genomför flera ålderintegrerade (F-6) temadagar per läsår. Samtal med elev och föräldrar under utvecklingssamtal, på föräldramöte, vid behov, i korridoren när föräldrarna hämtar. Fritidspersonal har daglig kontakt med föräldrar. Elevhälsoteamet träffas varannan vecka. Där tas en del elevärenden upp. Där beslutas om kurator ska kontaktas. F-6 arbetar med Livsviktigt d.v.s. social och emotionell träning. Mellanstadiet jobbar med hur skulle du ha gjort. Vi har organiserat våra rastvärdar så att de täcker så långt som möjligt hela skolområdet. Samtalsgrupper på fritids, tex tjej och killsnack. 6. Mål för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 6.1. Prioriterade insatser under 2013/2014 Ingen elev ska vara rädd för andra elever på skolan. Insatser för att nå målet: Samtal i klassen för att få signaler om någon elev känner sig rädd och varför. Arbetslagen följer upp och reder ut (med hjälp av vänskapsrådet). Personal har extra koll på de elever som är rädda/sprider rädsla hos andra. Ansvariga: Rektor och arbetslagen Elevers rätt till arbetsro Insatser för att nå målet: Pedagogerna organiserar arbetet på ett sätt som främjar studiero. Rektor/elevhälsoteam informeras om elever som regelbundet stör arbetsron i klassen. Ansvarig: Rektor, elevhälsoteam och arbetslag 6

7 Vänskapsrådet har egna möten kontinuerligt Insatser för att nå målet: Vänskapsrådet lägger in egna möten för planering, utvärdering och förebyggande insatser, en gång per månad. Rekrytera ny personal till vänskapsrådet. Ansvarig: Rektor, vänskapsrådet Dåligt språkbruk All personal reagerar vid dåligt språkbruk. Ansvarig: All personal på skolan Riskområden, raster Personalen finns i närheten av de områden som speciellt bedöms som riskområden. De områden som särskilt observeras under innevarande läsår är klimatet vid samtliga bollplaner, skogen samt bakom Röda villan. Våra vuxna rastvärdar bär alltid gula reflexvästar. Rastvärdarna täcker så långt som möjligt upp hela skolområdet. Ansvarig: Rastvärdar 6.2 Insatser under året Vi som vuxna föregår med gott exempel och är positiva, glada och hjälpsamma mot varandra. Vi berömmer goda exempel och låter de positiva växa. Alla elever ska bli sedda och bekräftade, alla får komma till tals. 6.3 Uppföljning De förebyggande insatserna följs upp med eleverna vid de årliga enkäterna och vid utvecklingssamtalen. Personalen i förskoleklass, skola och på fritids gör kontinuerliga uppföljningar under läsåret tillsammans med övrig personal på skolan och med eleverna. Vi följer upp sammanställningar av resultaten med vänskapsrådet. Arbetslagen samtalar på sina möten och det finns dokumentation från vänskapsrådet om anmälda kränkningar. Likabehandlingsplanen utvärderas av personal, föräldrar, elevråd och föräldraförening. Utifrån elevernas, föräldrarnas, föräldraföreningens och personalens synpunkter revideras planen och resultatet av det som kommer fram vid utvärderingen kommer att synas i nästa läsårs plan. 7

8 7. Föräldrainformation Förutsättningen för att vi ska lyckas i vårt arbete med att skapa en trivsam skola är att du som förälder stöder oss. Det kan du göra genom att prata med ditt barn hur det är i skolan och hur det fungerar med kamraterna. Tala om för ditt barn att det är fel att mobba, trakassera, retas och vara elak. Fråga barnen hur de har de i klassrummet, skolbussen och ute på rasterna, t.ex. om de leker med kamrater, om de är någon som är utanför gemenskapen eller om några barn är elaka mot någon. 8. Brukar en elev som blir kränkt berätta hemma? För det mesta berättar säkert eleven om hur den har det i skolan, men det är inte alltid så. 8.1 Blir ditt barn mobbat/kränkt? Följande tecken kan tyda på att ditt barn blir mobbat/kränkt: Barnet verkar ledset, deprimerat och har stora svängningar i humöret. Barnet sover dåligt, har mardrömmar, gråter i sömnen och har ofta ont i huvudet eller i magen. Barnet går motvilligt till skolan och träffar sällan eller aldrig kamrater på fritiden och saknar vänner. Barnet vill inte berätta om hur det är i skolan. Barnet kommer ofta hem med smutsiga/trasiga kläder. Barnet ger krystade förklaringar angående förstörda saker och har skråmor eller blåmärken utan naturlig förklaring. Barnet stjäl pengar hemma, som används för att muta sina klasskamrater. Dessa tecken kan även bero på andra saker men det motiverar ändå att du tar kontakt med skolan för att få hjälp. Kontakta klasslärare eller vänskapsråd på skolan. Om ditt barn skulle bli kränkt av någon vuxen på skolan så kontakta alltid rektor. Det är alltid rektor som utreder kränkningar som gjorts av personal mot personal eller barn/elev. 8.2 Kränker ditt barn andra? Det är svårt att ta till sig att ens eget barn kränker andra. Men om det är så, är det viktigt att göra något åt det. Det är bra både för det utsatta barnet och ditt eget barn. Forskning visar att barn som kränker andra ofta får problem senare i livet om de inte ändrar sitt negativa sätt. Det finns många orsaker till att barn kränker andra, men oavsett orsaken är det viktigt att du gör något. Vi förslår följande: Gör helt klart för barnet att du inte accepterar någon kränkning. Förklara att du ser mycket allvarligt på ett sådant beteende. Samarbeta med skolan för att få hjälp med problemet. 8

9 9. Våra rutiner för akuta och uppföljande åtgärder 9.1 Ansvarsfördelning Kränkande situationer kan uppstå mellan elev-elev, vuxen-elev och vuxen-vuxen, alla lika allvarliga. Det är mycket viktigt att samtlig personal vid skolan har samma grundsyn och att de är konsekventa i sitt handlande när mobbing eller annan kränkande behandling upptäcks. Vi reagerar alltid på kränkande behandling, hot och våld och dåligt språkbruk. Den personal som först blir varse om att en kränkande handling skett, rapporterar till rektor på kommungemensam blankett. Den blanketten ligger på Navet, kommunens personalwebb. Rektor i sin tur rapporterar till barn- och utbildningsnämnden. Rektor är huvudansvarig och ansvarar för att planen blir känd bland skolans personal. Rektor tillsammans med personal ansvarar för att planen följs upp och utvärderas. All personal ansvarar för att arbeta för att nå målen och genomföra de insatser som nämns i planen All personal har ett gemensamt ansvar att vara uppmärksamma och agera vid alla former av kränkningar. Personal ansvarar för att föräldrar får information om planens innehåll på föräldramöte. Planen skickas med föräldrarna hem och kan man inte närvara får man planen hemskickad. Det är alla elevers gemensamma ansvar att påtala diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som förekommer på skolan. 9.2 Engångshändelser med kränkande attityd eller tendenser till det samma. Ansvarig: Den personal som ser/hör händelsen åtgärdar, gemensamt förhållningssätt Samtala enskilt med de inblandade Ärendet åtgärdas skyndsamt, helst samma dag Arbetslaget hjälps åt att frigöra personal vid behov Klasslärare kopplas in och hålls informerad Besluta om vänskapsrådet ska kontaktas Händelsen dokumenteras Vid behov träffas vårdnadshavare, elev, personal och rektor för diskussion om vidare åtgärder Rektor tillsammans med personal ansvarar för uppföljning Ansvarig: Klasslärare, rektor och vänskapsråd 9.3Återkommande kränkande händelser under en längre period(=mobbning) Klassläraren och vänskapsrådet kartlägger händelseförloppet runt mobbningssituationen. Klassläraren/vänskapsrådet sköter i första hand kontakten med berörda föräldrar. Ärendet åtgärdas skyndsamt, helst samma dag eller inom de närmaste dagarna. Arbetslaget hjälps åt att frigöra personal vid behov. Rektor ansvarar för att det finns ett vänskapsråd på skolan. Skolan har ett vänskapsråd som består av personal som arbetar på skolan Vänskapsrådet skall agera när återkommande kränkningar ägt rum och allvarssamtal inte gett effekt Alla på skolan och föräldrar ska veta vilka som ingår i vänskapsrådet och veta hur man når dessa 9

10 9.4 Vänskapsrådets arbetssätt Vi talar alltid enskilt med de inblandade i alla former av kränkande behandling. Så här går vi till väga: Samtal med den som har blivit utsatt för kränkande behandling. Dokumentation görs. Hemmet hålls informerat. Ansvar: vänskapsrådet Samtal med den/de som har utsatt någon för kränkande behandling. Dokumentation görs. Hemmet hålls informerat. Ansvar: vänskapsrådet Vid samtalen görs överenskommelser som dokumenteras och följs upp under en längre tid. Ansvar: vänskapsrådet Åtgärdsprogram upprättas vid behov. Ansvar: Rektor och vänskapsrådet 9.5 Dokumentation Vänskapsrådet lämnar en detaljerad beskrivning av det inträffade, hur processen ser ut, vilka överenskommelser som gjorts, hur uppföljningen ska gå till och att samtliga inblandades föräldrar kontaktats. Materialet förvaras hos rektor. 10. Definition av begrepp 10.1 Diskriminering Diskriminering innebär att elev/elever missgynnas av skäl som har samband med: kön etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionshinder sexuell läggning könsöverskridande identitet ålder Alla elever har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling. En elev kan också bli diskriminerad om eleven blir särbehandlat på grund av en förälders eller syskons sexuella läggning, funktionshinder med mera. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling t.ex. till kön. Man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt diskriminering. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på grund av diskrimineringsgrunderna här ovan. Om exempelvis alla elever serveras samma mat diskriminerar skolan indirekt de elever som till exempel av religiösa skäl behöver annan mat Trakasserier och kränkande behandling Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara: fysiska slag och knuffar verbala (hot, svordomar och öknamn) 10

11 psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, msn och meddelanden på olika webbcommunities) trakasserier och kränkningar med sexuell anspelning 10.3 Trakasserier är uppträdande som kränker en elevs värdighet och har samband med kön etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionshinder sexuell läggning könsöverskridande identitet ålder 10.4 Kränkande behandling är uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara att retas, mobba, frys ut någon, knuffas eller rycka någon i håret Sexuella trakasserier Trakasserier kan också vara av sexuell art. De kallas då för sexuella trakasserier. Det kan handla om ovälkomna beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande och upplevs som kränkande. Det kan också handla om sexuell jargong. Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier och kränkande behandling Mobbning Mobbning är när en eller flera personer upprepade gånger under en längre tid utsätter en eller flera individer för medvetna destruktiva handlingar och/eller uteslutning. En kränkning som sker en enstaka gång är inte att betrakta som mobbning. Reviderat

12 Handlingsplan Ullervads skola 2013/2014 När Aktivitet Ansvarig Augusti Augusti Enkät riskbedömning kring kränkande behandling och mobbning+ sammanställning av Vänskapsrådet Genomgång och revidering av ordningsregler Klasslärare Fritidspedagoger Vänskapsrådet Barn/elever Klasslärare Fritidspedagoger Augusti September Genomgång av likabehandlingsplanen inför revidering Föräldramöte med genomgång av likabehandlingsplanen Skolpersonal Barn/elever Föräldraförening Vänskapsråd Klasslärare September Utvecklingssamtal Klasslärare Oktober Sammanställning av trivselenkät Vänskapsrådet Oktober Trivselenkät för skola/fritidshem Klasslärare Januari Barnintervjuer på fritidshemmen Fritidspedagoger Januari Utvecklingssamtal skola/fritidshem Klasslärare Fritidspedagog Januari Arbetsmiljöenkät för personal Jörgen Borg 12

13 Mars Vägvisarenkät på nätet Roger Erkenvåg Klasslärare/fritidspedagog April Juni Utvecklingssamtal förskoleklass Utvärdering av likabehandlingsplanen Förskoleklasslärare Fritidspedagog Skolans personal Vänskapsrådet Läsåret 2013/2014 Träffar i vänskapsrådet Carina Sandström kontinuerligt Minst en gång i månaden Läsåret 2013/2014 Elevråd 2-3 gånger per termin Anita Odhner-Källgård 13

14 Systematiskt kvalitetsarbete Ullervads skola Riskbedömning kring kränkande behandling och mobbning Klass/grupp: Lärare/fritidspedagog som gjort bedömningen: 1. Vilka elever i gruppen/klassen ligger i riskzon för att bli utsatt för kränkande behandling eller mobbning? Namnge och beskriv varför. 2. Vilka elever i gruppen/klassen ligger i riskzon för att utföra kränkande behandling eller mobbning? Namnge och beskriv varför. 3. Vad för förebyggande arbete anser du behövs för att det inte ska uppstå något av ovanstående? Lämna lappen till angiven person i vänskapsrådet. 14

15 HUR TRIVS DU I SKOLAN? Åk. F-3 ULLERVADS SKOLA Pojke Flicka Läs igenom varje fråga och rita en ring runt de svar som du tycker passar in på dig. 1. Trivs du i klassen? JA NEJ 2. Har du kompisar i klassen? JA NEJ 3. Har du kompisar att leka med på rasterna? JA NEJ 4. Är du rädd på rasterna? JA NEJ 5. Är det någon i klassen som är dum mot dig? JA NEJ 6. Är det någon annan på skolan som är dum mot dig? JA NEJ 7. Är du dum mot någon på skolan? JA NEJ 8. Finns det någon i klassen som andra elever är dum mot? JA NEJ 9. Berättar du för någon vuxen om du skulle känna dig illa behandlad? JA NEJ 10. Finns det någon i klassen som inte får vara med på rasterna? NEJ JA VEM? 11. Finns det någon plats på skolan där du känner dig rädd? NEJ JA VAR? 15

16 Frågor till dig som går på Bäverns eller Röda villans fritidshem 1. Trivs du på ditt fritidshem? JA NEJ 2. Känner du dig ofta ensam? JA NEJ 3. Märker du att någon gör dumma saker mot någon annan? JA NEJ 4. Märker du att någon säger dumma saker till någon annan? JA NEJ 5. Finns det någon som är dum mot dig? JA NEJ 6. Finns det någon som säger dumma saker till dig, som gör dig ledsen? JA NEJ 7. Berättar du för någon vuxen om någon har gjort dig ledsen? JA NEJ 16

17 HUR TRIVS DU I SKOLAN? Åk. 4-6 ULLERVADS SKOLA Pojke Flicka Läs igenom varje fråga och rita en ring runt de svar som du tycker passar in på dig. 1. Hur trivs du i klassen? Mycket bra Bra Inte så bra 2. Har du kompisar att vara med på rasten? Många Några Ingen 3. Är du rädd på rasterna? Aldrig Ibland Ofta 4.Är det någon i klassen som Aldrig Ibland Ofta är dum mot dig? 5. Är det någon annan på skolan som är dum mot dig? Aldrig Ibland Ofta 6. Är du dum mot någon på skolan? Aldrig Ibland Ofta 7. Finns det någon i klassen som någon annan är dum mot? Nej Ja Vem? 9. Finns det någon i klassen som inte får vara med på rasterna? Nej Ja vem? 10. Finns det någon plats på skolan där du känner dig rädd? Nej Ja Var? 11. Finns det någon vuxen du gärna berättar för om du skulle känna dig illa behandlad? Ja Nej 17

18 Frågor till dig som går på Röda villans fritidshem 1. Trivs du på ditt fritidshem? Ja Nej 2. Känner du dig ofta ensam? Nej Ja. Berätta 3. Märker du att någon gör dumma saker mot någon annan? Ja Nej 4. Märker du att någon säger dumma saker till någon annan? Ja Nej 5. Finns det någon som är dum mot dig? Ja Nej 6. Finns det någon som säger dumma saker till dig, som gör dig ledsen? Ja Nej 7. Berättar du för någon vuxen om någon har gjort dig ledsen? Ja Nej 18

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016 Likabehandlingsplan Solhagaskolan Jag Kan Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 1-9 Ansvarig för planen Joakim Börjlind, rektor Diskrimineringslagen 1

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2012/13 Strandvägsskolan Grundsärskolan Ansvarig rektor: Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-09-30 Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Vissefjärda skola och

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING För år 2012-2013 Ferlinskolan Grundsärskolan Ansvarig rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15

Plan. Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Prästbols skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Fastställd 2014-09-11 Ulrika Clewemar

Läs mer

Ullervads skola och fritidshems plan mot kränkande behandling

Ullervads skola och fritidshems plan mot kränkande behandling Ullervads skola och fritidshems plan mot kränkande behandling 1. Utvärdering av 2011/2012 läsårs arbete mot kränkande behandling: Vi har reviderat enkäten om trivsel. Elevrådet tittade på den också och

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 Nordmarksskola Grundskola, förskoleklass och fritidshem Maria Sjödahl

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Enligt 14a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Sonfjällsskolan, Hede Rymden, Paviljongen och 6-9 Gäller under läsåret 2010-2011 Handlingsplanens

Läs mer

PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-2014. Familjedaghemmen Lesjöfors. Ansvarig förskolechef Ulla-Carin Drougge

PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-2014. Familjedaghemmen Lesjöfors. Ansvarig förskolechef Ulla-Carin Drougge PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-2014 Familjedaghemmen Lesjöfors Ansvarig förskolechef Ulla-Carin Drougge 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision sid.3 2. Definition av begrepp

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING För år 2013/14 Junibackens förskola Avd. Tallkotten Britt-Marie Bundsen ansvarig förskolechef

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad står begreppen för?... 4 Likabehandling... 4 Diskriminering... 4 Direkt

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Vaxö Skola BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Vaxö Skola grundskolan, fritidshemmet Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för grundskolan och fritidshemmet

Läs mer

Plan. Bäckalunds skola och fritidshem Läsåret 2014/15

Plan. Bäckalunds skola och fritidshem Läsåret 2014/15 ) Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bäckalunds skola och fritidshem Läsåret 2014/15 Fastställd 2014-09-11 Ulrika Clewemar

Läs mer

Likabehandlingsplan Ullervads skola och fritidshem

Likabehandlingsplan Ullervads skola och fritidshem Likabehandlingsplan Ullervads skola och fritidshem 1. Vision Alla, barn och vuxna, ska trivas och känna sig trygga på Ullervads skola, såväl i klassen, fritidsgruppen och personalgruppen som på skolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Hållänget och handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan för Hållänget och handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Likabehandlingsplan för Hållänget och handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2013 Mål och vision På Hållänget skall ingen diskriminering eller annan kränkande behandling förekomma.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Nordanby förskola

Likabehandlingsplan. Nordanby förskola Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Nordanby förskola November 2010 Inledning Det här är Nordanby förskolas handlingsplan för att motverka alla former av trakasserier, diskriminering och

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla Förskola 2015/2016.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1.VISION 3 2. FÖRSKOLECHEFSSTÄLLNINGSTAGANDE 3

Läs mer

Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2013-2014. Bensbyn 2013-03-01

Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2013-2014. Bensbyn 2013-03-01 Benzeliusskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2013-2014 Bensbyn 2013-03-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Benzeliusskolan Luleå... 2 Vision...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Datum 20150918 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Fastställd 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Föreskoleverksamheten Torsby kommun

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Föreskoleverksamheten Torsby kommun Datum 2015-08-24 11 Antal sidor Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Föreskoleverksamheten Torsby kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är diskriminering? 4 Vision 5 Till dig som förälder/vårdnadshavare

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering - skolan

Plan mot kränkande behandling och diskriminering - skolan Plan mot kränkande behandling och diskriminering - skolan Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: 3:e kap 16 i diskrimineringslagen (2008:567) och 6:e kap. 8 i skollagen (2010:800)

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Långsiktiga mål 3 Främjande och förebyggande arbete 4 Kartläggning av trygghet

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

ÄLVEN & ÄNGENS FÖRSKOLOR LIKABEHANDLINGSPLAN

ÄLVEN & ÄNGENS FÖRSKOLOR LIKABEHANDLINGSPLAN ÄLVEN & ÄNGENS FÖRSKOLOR LIKABEHANDLINGSPLAN 2012 Likabehandlingsplan för Älvens och Ängens förskoleavdelningar För att motverka diskriminering och kränkande behandling. Inledning Denna plan är upprättad

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Diserödsskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för 2015/16

Diserödsskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för 2015/16 Diserödsskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för 2015/16 Inledning Varje utbildningsanordnare har skyldighet att varje år upprätta en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagstiftningen

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde DOMHERREN Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område Västra Plan mot diskriminering

Läs mer

Hagaskolans likabehandlingsplan läsår 2010-2011

Hagaskolans likabehandlingsplan läsår 2010-2011 Hagaskolans likabehandlingsplan läsår 2010-2011 Ansvarig; Annelie Hjelm, Rektor & Gunilla Eriksson, Rektor Gäller från 101030-111030 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning sid 3 2. Definitioner av begrepp

Läs mer

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03 Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar LIKABRHANDLINGSPLAN - plan mot kränkande behandling INLEDNING

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Stenshults förskola

VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Stenshults förskola VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stenshults förskola 2014/2015 1 Innehåll 1. VISION... 3 2. FÖRSKOLECHEFS STÄLLNINGSTAGANDE... 3 3. BAKGRUND...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. ( nedan kallad Pkbd) vid. Lunds skola Fritidshem, 13/14. Vår policy. Mål. Vision

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. ( nedan kallad Pkbd) vid. Lunds skola Fritidshem, 13/14. Vår policy. Mål. Vision Plan mot kränkande behandling och diskriminering ( nedan kallad Pkbd) vid Lunds skola Fritidshem, 13/14 Planen antogs i november 2013 och gäller i ett år. Vår policy Vi på Lunds skola bygger vår verksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling. Hillerstorpsskolan 2011/2012

Likabehandlingsplan. Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling. Hillerstorpsskolan 2011/2012 23 Likabehandlingsplan Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling Hillerstorpsskolan 2011/2012 Från den 1 januari 2009 gäller en ny diskrimineringslag DISKRIMINERINGSLAGEN (2008:567).

Läs mer

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för Nyängskolan f gy.sär 1. Inledning Nyängskolans likabehandlingsplan syftar till att främja elevers och vuxnas lika rättigheter

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Kunskapsskolan Katrineholm Västgötagatan 16, 641 36 Katrineholm, Tel.dir. 08-51008370, www.kunskapsskolan.se 1

Läs mer

Brännans förskoleområde. Delfinens förskola Förskolans namn

Brännans förskoleområde. Delfinens förskola Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde Delfinens förskola Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA/ DOJAN Läsåret 2015-2016 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område Västra Likabehandlingsplan/

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola p Reviderad 2015-08-09 Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Järnforsens skola På Järnforsen skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och

Läs mer

Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad 2010-10-08. Vision

Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad 2010-10-08. Vision Skolgatan 3, 731 60 Valskog Tel. 0227-600 464 Fax 0221-326 45 e-mail: fredrik.ignell@kungsor.se Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad

Läs mer

Mölltorpskolan 2015-2016. F-klass/Fritidshem/Grundskola. Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson

Mölltorpskolan 2015-2016. F-klass/Fritidshem/Grundskola. Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson Mölltorpskolan F-klass/Fritidshem/Grundskola 2015-2016 Utarbetat av: Anette von Haugwitz Ulrika Axén Lena Borck Stefan Andersson Vision På Mölltorpskolan ska ingen utsättas eller utsätta någon annan för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid.

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid. Likabehandlingsplan Innehåll... sid.1 Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2 Vår vision... sid.3 Skolans ryggsäck... sid.3 Delaktighet och förankring... sid.3 Utvärdering och revidering...

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Ugglan. Ph-12

Likabehandlingsplan. Förskolan Ugglan. Ph-12 Likabehandlingsplan Förskolan Ugglan Ph-12 2012/2013 Innehåll sida Inledning 3 Vår vision, målsättning 4 Delaktighet 5 Utvärdera 6 Främja 7 Kartläggning 8 Kontinuerliga mål: Kön 9 Etnisk tillhörighet 10

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling POLICY Datum 2015-08-31 1(6) Franserudsskolan Birgitta Stenbratt Birgitta.stenbratt@bengtsfors.se Antagen av Rektor Plan mot kränkande behandling Reviderad 2015-09-03 2 Syfte Alla elever har samma rättigheter

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Barn och Utbildning Förskoleverksamheten PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Bullerbyn Avdelning Måsen År 2013-2014

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola Reviderad oktober 2013 Vision Skolan är en plats fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. På Lillmons skola

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016 Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem 1 Vision Kinnarummaskolan och Falkens fritidshem skall utgöra en trygg arbetsplats

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Förskolans plan mot kränkande behandling och

Förskolans plan mot kränkande behandling och Förskolechef BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Förskolechef Ann-Charlotte Nilsson Mångfald och jämställdhetsgruppen 2014-09-29 1 (6) Förskolans plan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. för arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling på.

LIKABEHANDLINGSPLAN. för arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling på. LIKABEHANDLINGSPLAN för arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling på Öregrunds skola 2015 2 (6) Avsiktsförklaring Likabehandlingsplanen syftar till att

Läs mer

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Inledning. Den här planen omfattar alla verksamheter, skola såväl som förskoleklass och fritidshem, på Tjelvarskolan. Eftersom våra verksamheter samarbetar tätt kring

Läs mer

Flik 9 2010-04-10. Framgångsfaktorer som främjar likabehandling:

Flik 9 2010-04-10. Framgångsfaktorer som främjar likabehandling: Likabehandlingsplan inklusive plan mot kränkande behandling och handlingsplan för jämställdhet Enligt diskrimineringslagen ska en likabehandlingsplan upprättas. Enligt skollagen ska även en plan mot kränkande

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Bule 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande

Läs mer

Vimmerby Kommun Barn- och Utbildning Reviderad nov 2013. PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/2014 Mosippans förskola

Vimmerby Kommun Barn- och Utbildning Reviderad nov 2013. PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/2014 Mosippans förskola 1 Vimmerby Kommun Barn- och Utbildning Reviderad nov 2013 PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/2014 Mosippans förskola 2 Innehåll 1. VISION... 3 2. FÖRSKOLECHEFS STÄLLNINGSTAGANDE...

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Saxdalens ro 1 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 Vision Vi vill skapa en förskola: fri från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Diskrimineringsgrunder och definitioner Diskrimineringsgrunder Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering när verksamheten behandlar ett

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Fyrklöverns förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Fyrklöverns förskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Fyrklöverns förskola Ljungdala förskolor Ljungdala förskolors vision På vår förskola ska alla barn, elever och personal känna

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖR FAGERÅS SKOLA Planen gäller år F-6, samt för fritidsverksamhet Planen är reviderad i oktober 2014 KIL1000, v1.1,

Läs mer

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN Sidan 1 av 9 Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Vision Sida 3 2. Definitioner Sida 3 3. Rutiner,

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN 2016 Trygghet, respektfullt bemötande och ett demokratiskt förhållningssätt är grunden för det livslånga lärandet TILL DIG SOM BARN Förskolan Åstugan arbetar utifrån att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Violen, Ekorren 3 september 2013 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkning

Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkning Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkning RO Ballingslöv/Farstorp/Hästveda F-3 Farstorps fritidshem Farstorp 2015-01-01 Innehållsförteckning Bakgrund s 1 Farstorps fritidshems vision

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Boo Gårds skola 2011/12

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Boo Gårds skola 2011/12 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Boo Gårds skola 2011/12 Innehållsförteckning Inledning... 3 Policy... 3 Lagar och begrepp... 3 Främjande och förebyggande arbete... 4 Varningssignaler...

Läs mer

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling /Plan mot kränkande behandling För: Kila skola och Fritidshem Datum: 120924 2 (24) INLEDNING 3 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 VISION...

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Backsippans förskola. Läsåret 2013/2014

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Backsippans förskola. Läsåret 2013/2014 VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Backsippans förskola Läsåret 2013/2014 Vi vill att alla barn ska kunna gå till förskolan med glädje och förväntan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola 1 Antagen: 2014-10-16 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016 Innehåll: 1. Inledning 2. Vision 3. Syfte 4. Definiering av begreppen diskriminering, kränkning och trakasserier

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Fågelås skola läsåret 2014/2015 Upprättad 2014-12-15 Innehållsförteckning Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Förskolan Måsen Skolområde Centrum/Väster Bsf Lunds stad 2013 Upprättad:2013 02 26 Gäller tom 2014 02 26 Förslaget upprättat av förskolechef Pernilla

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Hedesunda skola 2011-12-01

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Hedesunda skola 2011-12-01 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Hedesunda skola 2011-12-01 1 Innehållsförteckning Verksamhetsformer, ansvariga, vision, delaktighet, förankring..3 Utvärderingar..4 Främjande insatser..4

Läs mer

Vår plan utarbetas i samarbete mellan skola, elever och föräldrar.

Vår plan utarbetas i samarbete mellan skola, elever och föräldrar. KVISTBERGSSKOLAN Plan för skolans arbete mot diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling (direkt underställd Likabehandlingsplan Torsby kommuns skolor) Läsåret 2013/2014 Fastställd

Läs mer

Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan

Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan Gäller läsåret 2013/2014 Bakgrund En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan ska

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling förskolorna, Boxholms kommun November 2014 Innehållsförteckning Vår vision sid. 2 Planens giltighetstid sid. 2 Ansvarig för denna plan sid. 2 Bakgrund

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Trygghetsplan för Gudmuntorp skola

Trygghetsplan för Gudmuntorp skola Trygghetsplan för Gudmuntorp skola Trygghetsplanen består av tre delar: Plan mot kränkande behandling Plan mot mobbing Likabehandlingsplan Kommunens beslut och styrning Barn- och utbildningsnämnden tog

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

Hållänget 2016. Likabehandlingsplan för Hållänget och handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Hållänget 2016. Likabehandlingsplan för Hållänget och handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Hållänget 2016 Likabehandlingsplan för Hållänget och handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2016 Mål och vision På Hållänget skall ingen diskriminering eller annan kränkande behandling

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan Långekärrs skola Handläggare: Hans Persson Datum: 2015-09-01 Verksamhet: Förskoleklass, årskurs 1-5, och fritidshem Tjörn Möjligheternas

Läs mer

LÄRANDET I CENTRUM GEMENSAM VÄRDEGRUND ETT GOTT BEMÖTANDE

LÄRANDET I CENTRUM GEMENSAM VÄRDEGRUND ETT GOTT BEMÖTANDE LÄRANDET I CENTRUM GEMENSAM VÄRDEGRUND ETT GOTT BEMÖTANDE LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BJÄRKE FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM VÅR VISION: LÄRANDET I CENTRUM GEMENSAM VÄRDEGRUND ETT GOTT BEMÖTANDE Skollagen

Läs mer