Likabehandlingsplan för Futurums ro förskola/skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan för Futurums ro förskola/skola"

Transkript

1 Likabehandlingsplan för Futurums ro förskola/skola Reviderad

2 Innehåll 1. Inledning 1.1 Så säger lagen 1.2 Definitioner 1.3 Lägesbeskrivning 1.4 Målbeskrivning 1.5 Förebyggande arbete skola 1.6 Förebyggande arbete förskola 1.7 Utvärdering 2. Så här gör vi vid upprepad kränkande behandling och mobbing i skolan. 2.1 Handlingsplan 3. Så här gör vi vid upprepad kränkande behandling mot könsdiskriminering, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i skolan. 3.1 Handlingsplan 4. Så här gör vi vid upprepad kränkande behandling mot etnisk diskriminering och annan trosuppfattning 4.1 Handlingsplan 5. Så här gör vi vid upprepad kränkande behandling och diskriminering på grund av handikapp 5.1 Handlingsplan 6. Så här gör vi vid upprepad kränkande behandling och diskriminering på grund av sexuell läggning. 6.1 Handlingsplan

3 1. Inledning 1.1 Så säger lagen Förskolan, skolan och kommunernas vuxenutbildning ska vara en trygg miljö för alla elever/barn. Det är en rättighet för elever/barn att inte bli diskriminerade eller kränkta på annat sätt. Ingen elev/barn ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd. Verksamheterna ska därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka alla former av kränkande behandling. Varje verksamhet ska ha en likabehandlingsplan som ska ses över och följas upp varje år. I planen ska planerade åtgärder redovisas. Uppföljning och utvärdering av åtgärderna ska ske i den skriftliga kvalitetsredovisningen som sammanställs årligen. Huvudmannen, eller den huvudmannen bestämmer, ska utreda och förhindra fortsatta trakasserier och annan kränkande behandling om en elev/barn anmäler att han eller hon har blivit utsatt för detta. Detta gäller även kränkningar mellan elever/barn. Skadestånd kan utgå om ansvariga i verksamheten inte följer lagens skyldigheter. Därutöver kan en elev/barn få ersättning för till exempel skadade kläder och cyklar. Det är viktigt att eleverna/barnen och föräldrarna får information om vad som gäller för att kunna påverka och bli delaktiga i arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling. Lagen innehåller : Förbud mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Direkt diskriminering En elev får inte missgynnas genom särbehandling på grund av någon av ovanstående diskrimineringsgrunder. Indirekt diskriminering En elev får inte missgynnas genom till synes neutrala ordningsregler som i praktiken blir diskriminerande. Instruktioner att diskriminera Ledningen för en verksamhet får inte ge order eller instruera om att någon ska diskrimineras. Trakasserier Personalen får inte bete sig på ett kränkande sätt gentemot en elev. Annan kränkande behandling Kan vara mobbning, misshandel, ofredande och olaga hot. Det är eleven som avgör om beteendet är en kränkande handling. Förbud mot repressalier Förbudet gäller bestraffning av en elev som har anmält någon ansvarig person för kränkande behandling eller medverkat i en utredning som gäller överträdelse av lagen. Vem ser till att lagen följs? Skolverket har ett särskilt ansvar för att se att den nya lagen följs. På grund av det har en ny funktion inrättats: Barn och elevombudet för likabehandling inom Skolverket. Till sin hjälp har Barn och elevombudet Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) och Handikappsombudsmannen (HO).

4 Bevisbördan Bevisbördan delas med den nya lagen. Den första regeln gäller vid diskriminering och repressalier. Om den som företräder eleven visar på faktiska omständigheter som ger anledning till att tro att diskriminering eller repressalier har förekommit, är det huvudmannen som ska motbevisa att något sådant har förekommit. Det andra fallet gäller när en elev anser sig utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling av en annan elev. Om den som företräder eleven kan visa att barnet har blivit utsatt, ska huvudmannen för verksamheten bevisa att alla skäliga åtgärder har vidtagits för att förebygga eller förhindra behandlingen. Preskriptionstid Två tidsfrister gäller. För direkt diskriminering, indirekt diskriminering och repressalier är preskriptionstiden två år. För trakasserier eller annan kränkande behandling gäller preskriptionslagen vilket i allmänhet ger en längre preskriptionstid. (Trygghet, respekt och ansvar. En sammanfattning av regeringens proposition 2005/06:38) 1.2 Definitioner Kränkande behandling: Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. En kränkning är uttryck för makt och förtryck. Kränkningar kan vara: Att bli diskriminerad pga kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. fysiska, t ex att bli utsatt för slag och knuffar verbala, t ex att bli hotad eller kallad hora, bög psykosociala, t ex att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning text- och bildburna medel, t ex klotter, brev och lappar, e-post, sms och mms En viktig utgångspunkt är att alltid ta den som uppger att hon eller han blivit kränkt på allvar. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara återkommande. Om kränkningen sker vid upprepade tillfällen, är det fråga om mobbning. Mobbning: Mobbing är när en eller flera individer upprepade gånger och över tid, blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera individer. (Dan Olweus) 1.3 Lägesbeskrivning Kränkande behandling förekommer på alla arbetsplatser och alla skolor/förskolor i olika hög grad. Det är en företeelse bland både vuxna och barn. Våra skolor/förskolor är inget undantag. Kränkande behandling kan vara svår att upptäcka. Utövarna utvecklar ofta en skicklighet i att dölja beteendet. Offren skäms ofta över att de utsätts och kan även på grund av rädsla dra sig för att berätta. Skolledningen inom Futurums rektorsområde tar starkt avstånd från alla former av trakasserier och kränkande behandling. Vi arbetar aktivt för att motverka dessa.

5 1.4 Målbeskrivning Vårt mål är att: Den dagliga miljön skall vara trygg för alla. Ingen skall utsättas för kränkande behandling. all personal ska vara medveten om att kränkande behandling kan förekomma, men även att den kan stoppas och förebyggas. när kränkande behandling uppstår ska skolan/förskolan ha en beredskap för att lämpliga åtgärder genast sätts in så att detta upphör. Elever/barn, personal och föräldrar ska gemensamt känna ansvar för att upptäcka kränkande behandling. Skolan/förskolan tar sedan ansvar för åtgärdandet av densamma i samråd med föräldrarna. 1.5 Förebyggande arbete skola Problem med kränkande behandling kan reduceras genom en aktiv förebyggande verksamhet. Varje vårtermin görs en enkätundersökning bland ett urval av skolans elever, föräldrar och vuxna på skolan. Detta för att aktualisera, uppdatera och revidera likabehandlingsplanen, samt att göra elever och vuxna delaktiga i arbetet. Kartläggningen syftar till att identifiera problemen, sätta mål för utvecklingsarbetet samt utforma aktiviteter för att förverkliga målen. Skolans verksamhet och organisation utformas på ett sätt som främjar goda relationer och trygga närmiljöer. En positiv och tillitsfull stämning ska eftersträvas på skolan. Vi som vuxna måste vara tydliga och konkreta när vi upptäcker tendenser till kränkande behandling. Ingen vuxen accepterar ett dåligt eller aggressivt beteende, inte ens på skoj. Vi arbetar aktivt med att upprätthålla vaksamhet även när inga direkta problem rapporteras. Hela arbetslaget har ett gemensamt ansvar för arbetet med att förebygga kränkande behandling. Detta sker genom t ex temadagar, föredrag, filmer, diskussioner, enkäter, rollspel, klassråd, fungerande enhetsövergångar, fadderverksamhet och meningsfulla föräldramöten. Arbetet ska intensifieras i grupper med relationsproblem. Som resurs i detta arbete används skolans kuratorer och Friends. Skolan arbetar aktivt med ämnet livsviktigt, där vi tar upp ämnen som mobbing, diskriminering samt elevers rättigheter och skyldigheter. Friends grupper finns i både tidigare och senarelagen på skolan. I Friends gruppen ingår alla kamratstödjare och vuxenstödjare. Friends grupperna träffas regelbundet.

6 Varje läsår väljs två kamratstödjare från årskurs 3 till årskurs 9 i alla arbetslag. Kamratstödjarna skriver på ett kontrakt där de förbinder sig att verka för att: 1. Ingen elev ska behöva sitta ensam på raster eller känna sig utfryst. 2. Ingen elev ska bli trakasserad För att uppmuntra kamratstödjarna och visa att vi tycker de gör ett bra och viktigt arbete får ett urval av eleverna varje år åka iväg på Friendsdagen på Skansen. Skolan eftersträvar att så många som möjligt, både ledning, personal och elever, kontinuerligt får utbildning i förebyggande arbete. Vuxenstödjarna i Friends får kontinuerlig utbildning i form av föreläsningar. Skolan köper även in material för att uppmuntra fortbildning. 3-4 gånger per termin träffas vuxenstödjarna och elevhälsoteamet, vilket innefattar: kuratorer, skolsköterskor samt rektor. Föräldrarna och hemmens roll att förebygga kränkande behandling betonas. På föräldramöten diskuteras vad som kan göras för att öka trivseln i elevgrupperna och stärka sammanhållningen. Vi informerar föräldrarna om hur skolan arbetar för att förebygga mobbing. Varje år presenteras den reviderade upplagan av likabehandlingsplanen och skolans regler och värdegrund. 1.6 Förebyggande arbete förskola se bilaga Trygghetsplan 1.7 Utvärdering Utvärdering och revidering av planen mot kränkande behandling sker en gång per år utifrån den enkät som skickas ut till elever/barn, föräldraråd samt skolans/förskolans personal. Revideringen av likabehandlingsplanen går sedan ut på remiss till skolans elevråd samt föräldraråd för att bli det levande dokument som vi eftersträvar. Skolledning och vuxna på skolan/förskolan ansvarar för att Likabehandlingsplanen implementeras varje höst för elever/barn och vuxna.

7 2. Så här gör vi vid upprepad kränkande behandling och mobbing i skolan. Samla information om den kränkande handlingen. Detta görs av vuxenstödjare och/eller annan vuxen vid arbetslaget. Gör en bedömning om det handlar om upprepad kränkande handling eller konflikter mellan eleverna. Om det handlar om upprepade kränkningar följs nedanstående plan mot kränkande behandling. 2.1 Handlingsplan 1. Lyssna på den utsatte: Detta samtal kan ske på telefon eller vid ett enskilt samtal. Tänk på att den utsatte alltid måste skyddas. Plocka aldrig ut eleven ur klassen för detta samtal. Berätta för eleven hur vi ska göra. 2. Lyssna på kamratstödjarna, personal på skolan och den utsattes föräldrar. Ställ gärna frågorna, Vad sa han/hon? Var hände det? När hände det? Undersök detaljerna. När du agerar på detta sätt kan du som personal "stå på dig" när du pratar med den som har kränkt. Eftersom kamratstödjarna, all personal och vuxenstödjarna utfrågats så kan ingen veta vem som "skvallrat", något som eleven ofta är rädd för. 3. Samtal med den eller de som har kränkt: Två vuxna är med vid samtalet. En av dessa leder samtalet. Tänk på att samtala med den eller de som har kränkt, en i taget. Börja med den som bedöms vara ledare. Tänk också på att det är viktigt att man sitter i ett rum där man får vara ifred. Man hämtar personen i hans/hennes klassrum. Det får inte heller vara en rast emellan samtalen eftersom de som har kränkt inte ska ha möjlighet att prata med varandra. Följ därefter med eleven tillbaka till klassen och ta eventuellt med ytterligare elev för samtal. Vid eventuellt behov deltar kurator och/eller elevstödjare vid samtalet.

8 Följ dessa punkter: Det är viktigt att samtalet är allvarligt och bestämt. Samtalet ska vara ett samtal - inte ett förhör. Ställ inte frågor som: Varför gör du så här? Vet du varför vi har kallat på dig? Vi vet vad du håller på med! Tala om vad skolan anser om kränkande handling. Tala om vad skolan tänker göra. Fråga den som har kränkt vad han/hon ska göra Uppföljning - om ett par dagar Den/de som har kränkt någon uppmanas att berätta om det här samtalet hemma. Samtalsledaren tar därefter kontakt med hemmen. 5. Den ansvarige vuxenstödjaren/kontaktläraren dokumenterar att samtalet ägt rum. Dokumentationen ska innehålla datum och en kort sammanfattning av samtalet. Dokumentet arkiveras på enheten. Slutligen kontaktar vuxenstödjaren/ kontaktläraren den kränkande elevens föräldrar. Om den kränkande behandlingen fortsätter efter det att arbetslaget försökt att lösa det på egen hand kontaktas någon ur elevhälsoteamet. Kontinuerliga samtal hålls med de som utsätter andra elever för upprepade kränkande handlingar till dess att detta upphört helt. Anmäl direkt till skolledningen om det framkommer att den/de som utsatt andra, utövat olaga hot eller att misshandel förekommit. Vid varje enskilt fall görs en bedömning om en anmälan till annan myndighet bör göras Om arbetslaget behöver diskutera eller känner sig osäkra på något är de alltid välkomna att kontakta elevhälsoteamet.

9 3. Så här gör vi vid upprepad kränkande behandling mot könsdiskriminering, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i skolan/förskolan. Samla information om den kränkande handlingen. Detta görs av vuxenstödjare och/eller annan vuxen i arbetslaget. Gör en bedömning om det handlar om upprepad kränkande handling eller konflikter mellan eleverna/barnen. Om det handlar om upprepade kränkningar följs nedanstående plan mot kränkande behandling. 3.1 Handlingsplan 1. Lyssna på den utsatte: Detta samtal kan ske på telefon eller vid ett enskilt samtal. Tänk på att den utsatte alltid måste skyddas. Plocka aldrig ut eleven/barnet ur klassen/gruppen för detta samtal. Berätta för eleven/barnet hur vi ska göra. 2. Lyssna på kamratstödjarna, personal på skolan/förskolan och den utsattes föräldrar. Ställ gärna frågorna, Vad sa han/hon? Var hände det? När hände det? Undersök detaljerna. När du agerar på detta sätt kan du som personal "stå på dig" när du pratar med den som har kränkt. Eftersom kamratstödjarna, all personal och vuxenstödjarna utfrågats så kan ingen veta vem som "skvallrat", något som eleven/barnet ofta är rädd för. 3. Samtal med den eller de som har kränkt: Två vuxna är med vid samtalet. En av dessa leder samtalet. Tänk på att samtala med den eller de som har kränkt, en i taget. Börja med den som bedöms vara ledare. Tänk också på att det är viktigt att man sitter i ett rum där man får vara ifred. Man hämtar personen i hans/hennes klassrum/avdelning. Samtalen måste ske efter varandra utan avbrott eftersom de som har kränkt inte ska ha möjlighet att prata med varandra. Följ därefter med eleven/barnet tillbaka till klassen/avdelningen och ta eventuellt med ytterligare elev/barn för samtal. Vid eventuellt behov deltar kurator och/eller elevstödjare vid samtalet.

10 Följ dessa punkter: Det är viktigt att samtalet är allvarligt och bestämt. Samtalet ska vara ett samtal - inte ett förhör. Ställ inte frågor som: Varför gör du så här? Vet du varför vi har kallat på dig? Vi vet vad du håller på med! Tala om vad skolan/förskolan anser om kränkande handling. Tala om vad skolan/förskolan tänker göra. Fråga den som har kränkt vad han/hon ska göra Uppföljning - om ett par dagar Den/de som har kränkt någon uppmanas att berätta om det här samtalet hemma. Samtalsledaren tar därefter kontakt med hemmen. 5. Den ansvarige vuxenstödjaren/pedagogen dokumenterar att samtalet ägt rum. Dokumentationen ska innehålla datum och en kort sammanfattning av samtalet. Dokumentet arkiveras på enheten. Slutligen kontaktar vuxenstödjaren/ pedagogen den kränkande elevens/barnets föräldrar. Om den kränkande behandlingen fortsätter efter det att arbetslaget försökt att lösa det på egen hand kontaktas någon ur elevhälsoteamet. Kontinuerliga samtal hålls med de som utsätter andra elever/barn för upprepade kränkande handlingar till dess att detta upphört helt. Anmäl direkt till skolledningen om det framkommer att den/de som utsatt andra, utövat olaga hot eller att misshandel förekommit. Vid varje enskilt fall görs en bedömning om en anmälan till annan myndighet bör göras Om arbetslaget behöver diskutera eller känner sig osäkra på något är de alltid välkomna att kontakta elevhälsoteamet. Samla information om den kränkande handlingen. Detta görs av vuxenstödjare och/eller annan vuxen vid arbetslaget. Gör en bedömning om det handlar om upprepad kränkande handling eller konflikter mellan eleverna/barnen.

11 4. Så här gör vi vid upprepad kränkande behandling mot etnisk diskriminering och annan trosuppfattning Samla information om den kränkande handlingen. Detta görs av vuxenstödjare och/eller annan vuxen i arbetslaget. Gör en bedömning om det handlar om upprepad kränkande handling eller konflikter mellan eleverna/barnen. Om det handlar om upprepade kränkningar följs nedanstående plan mot kränkande behandling. 4.1 Handlingsplan 1. Lyssna på den utsatte: Detta samtal kan ske på telefon eller vid ett enskilt samtal. Tänk på att den utsatte alltid måste skyddas. Plocka aldrig ut eleven/barnet ur klassen/gruppen för detta samtal. Berätta för eleven/barnet hur vi ska göra. 2. Lyssna på kamratstödjarna, personal på skolan/förskolan och den utsattes föräldrar. Ställ gärna frågorna, Vad sa han/hon? Var hände det? När hände det? Undersök detaljerna. När du agerar på detta sätt kan du som personal "stå på dig" när du pratar med den som har kränkt. Eftersom kamratstödjarna, all personal och vuxenstödjarna utfrågats så kan ingen veta vem som "skvallrat", något som eleven/barnet ofta är rädd för. 3. Samtal med den eller de som har kränkt: Två vuxna är med vid samtalet. En av dessa leder samtalet. Tänk på att samtala med den eller de som har kränkt, en i taget. Börja med den som bedöms vara ledare. Tänk också på att det är viktigt att man sitter i ett rum där man får vara ifred. Man hämtar personen i hans/hennes klassrum/avdelning. Samtalen måste ske efter varandra utan avbrott eftersom de som har kränkt inte ska ha möjlighet att prata med varandra. Följ därefter med eleven/barnet tillbaka till klassen/avdelningen och ta eventuellt med ytterligare elev/barn för samtal. Vid eventuellt behov deltar kurator och/eller elevstödjare vid samtalet.

12 Följ dessa punkter: Det är viktigt att samtalet är allvarligt och bestämt. Samtalet ska vara ett samtal - inte ett förhör. Ställ inte frågor som: Varför gör du så här? Vet du varför vi har kallat på dig? Vi vet vad du håller på med! Tala om vad skolan/förskolan anser om kränkande handling. Tala om vad skolan/förskolan tänker göra. Fråga den som har kränkt vad han/hon ska göra Uppföljning - om ett par dagar Den/de som har kränkt någon uppmanas att berätta om det här samtalet hemma. Samtalsledaren tar därefter kontakt med hemmen. 5. Den ansvarige vuxenstödjaren/pedagogen dokumenterar att samtalet ägt rum. Dokumentationen ska innehålla datum och en kort sammanfattning av samtalet. Dokumentet arkiveras på enheten. Slutligen kontaktar vuxenstödjaren/ pedagogen den kränkande elevens/barnets föräldrar. Om den kränkande behandlingen fortsätter efter det att arbetslaget försökt att lösa det på egen hand kontaktas någon ur elevhälsoteamet. Kontinuerliga samtal hålls med de som utsätter andra elever/barn för upprepade kränkande handlingar till dess att detta upphört helt. Anmäl direkt till skolledningen om det framkommer att den/de som utsatt andra, utövat olaga hot eller att misshandel förekommit. Vid varje enskilt fall görs en bedömning om en anmälan till annan myndighet bör göras Om arbetslaget behöver diskutera eller känner sig osäkra på något är de alltid välkomna att kontakta elevhälsoteamet.

13 5. Så här gör vi vid upprepad kränkande behandling och diskriminering på grund av handikapp Samla information om den kränkande handlingen. Detta görs av vuxenstödjare och/eller annan vuxen i arbetslaget. Gör en bedömning om det handlar om upprepad kränkande handling eller konflikter mellan eleverna/barnen. Om det handlar om upprepade kränkningar följs nedanstående plan mot kränkande behandling. 5.1 Handlingsplan 1. Lyssna på den utsatte: Detta samtal kan ske på telefon eller vid ett enskilt samtal. Tänk på att den utsatte alltid måste skyddas. Plocka aldrig ut eleven/barnet ur klassen/gruppen för detta samtal. Berätta för eleven/barnet hur vi ska göra. 2. Lyssna på kamratstödjarna, personal på skolan/förskolan och den utsattes föräldrar. Ställ gärna frågorna, Vad sa han/hon? Var hände det? När hände det? Undersök detaljerna. När du agerar på detta sätt kan du som personal "stå på dig" när du pratar med den som har kränkt. Eftersom kamratstödjarna, all personal och vuxenstödjarna utfrågats så kan ingen veta vem som "skvallrat", något som eleven/barnet ofta är rädd för. 3. Samtal med den eller de som har kränkt: Två vuxna är med vid samtalet. En av dessa leder samtalet. Tänk på att samtala med den eller de som har kränkt, en i taget. Börja med den som bedöms vara ledare. Tänk också på att det är viktigt att man sitter i ett rum där man får vara ifred. Man hämtar personen i hans/hennes klassrum/avdelning. Samtalen måste ske efter varandra utan avbrott eftersom de som har kränkt inte ska ha möjlighet att prata med varandra. Följ därefter med eleven/barnet tillbaka till klassen/avdelningen och ta eventuellt med ytterligare elev/barn för samtal. Vid eventuellt behov deltar kurator och/eller elevstödjare vid samtalet.

14 Följ dessa punkter: Det är viktigt att samtalet är allvarligt och bestämt. Samtalet ska vara ett samtal - inte ett förhör. Ställ inte frågor som: Varför gör du så här? Vet du varför vi har kallat på dig? Vi vet vad du håller på med! Tala om vad skolan/förskolan anser om kränkande handling. Tala om vad skolan/förskolan tänker göra. Fråga den som har kränkt vad han/hon ska göra Uppföljning - om ett par dagar Den/de som har kränkt någon uppmanas att berätta om det här samtalet hemma. Samtalsledaren tar därefter kontakt med hemmen. 5. Den ansvarige vuxenstödjaren/pedagogen dokumenterar att samtalet ägt rum. Dokumentationen ska innehålla datum och en kort sammanfattning av samtalet. Dokumentet arkiveras på enheten. Slutligen kontaktar vuxenstödjaren/ pedagogen den kränkande elevens/barnets föräldrar. Om den kränkande behandlingen fortsätter efter det att arbetslaget försökt att lösa det på egen hand kontaktas någon ur elevhälsoteamet. Kontinuerliga samtal hålls med de som utsätter andra elever/barn för upprepade kränkande handlingar till dess att detta upphört helt. Anmäl direkt till skolledningen om det framkommer att den/de som utsatt andra, utövat olaga hot eller att misshandel förekommit. Vid varje enskilt fall görs en bedömning om en anmälan till annan myndighet bör göras Om arbetslaget behöver diskutera eller känner sig osäkra på något är de alltid välkomna att kontakta elevhälsoteamet.

15 6. Så här gör vi vid upprepad kränkande behandling och diskriminering på grund av sexuell läggning. Samla information om den kränkande handlingen. Detta görs av vuxenstödjare och/eller annan vuxen i arbetslaget. Gör en bedömning om det handlar om upprepad kränkande handling eller konflikter mellan eleverna/barnen. Om det handlar om upprepade kränkningar följs nedanstående plan mot kränkande behandling. 6.1 Handlingsplan 1. Lyssna på den utsatte: Detta samtal kan ske på telefon eller vid ett enskilt samtal. Tänk på att den utsatte alltid måste skyddas. Plocka aldrig ut eleven/barnet ur klassen/gruppen för detta samtal. Berätta för eleven/barnet hur vi ska göra. 2. Lyssna på kamratstödjarna, personal på skolan/förskolan och den utsattes föräldrar. Ställ gärna frågorna, Vad sa han/hon? Var hände det? När hände det? Undersök detaljerna. När du agerar på detta sätt kan du som personal "stå på dig" när du pratar med den som har kränkt. Eftersom kamratstödjarna, all personal och vuxenstödjarna utfrågats så kan ingen veta vem som "skvallrat", något som eleven/barnet ofta är rädd för. 3. Samtal med den eller de som har kränkt: Två vuxna är med vid samtalet. En av dessa leder samtalet. Tänk på att samtala med den eller de som har kränkt, en i taget. Börja med den som bedöms vara ledare. Tänk också på att det är viktigt att man sitter i ett rum där man får vara ifred. Man hämtar personen i hans/hennes klassrum/avdelning. Samtalen måste ske efter varandra utan avbrott eftersom de som har kränkt inte ska ha möjlighet att prata med varandra. Följ därefter med eleven/barnet tillbaka till klassen/avdelningen och ta eventuellt med ytterligare elev/barn för samtal. Vid eventuellt behov deltar kurator och/eller elevstödjare vid samtalet.

16 Följ dessa punkter: Det är viktigt att samtalet är allvarligt och bestämt. Samtalet ska vara ett samtal - inte ett förhör. Ställ inte frågor som: Varför gör du så här? Vet du varför vi har kallat på dig? Vi vet vad du håller på med! Tala om vad skolan/förskolan anser om kränkande handling. Tala om vad skolan/förskolan tänker göra. Fråga den som har kränkt vad han/hon ska göra Uppföljning - om ett par dagar Den/de som har kränkt någon uppmanas att berätta om det här samtalet hemma. Samtalsledaren tar därefter kontakt med hemmen. 5. Den ansvarige vuxenstödjaren/pedagogen dokumenterar att samtalet ägt rum. Dokumentationen ska innehålla datum och en kort sammanfattning av samtalet. Dokumentet arkiveras på enheten. Slutligen kontaktar vuxenstödjaren/ pedagogen den kränkande elevens/barnets föräldrar. Om den kränkande behandlingen fortsätter efter det att arbetslaget försökt att lösa det på egen hand kontaktas någon ur elevhälsoteamet. Kontinuerliga samtal hålls med de som utsätter andra elever/barn för upprepade kränkande handlingar till dess att detta upphört helt. Anmäl direkt till skolledningen om det framkommer att den/de som utsatt andra, utövat olaga hot eller att misshandel förekommit. Vid varje enskilt fall görs en bedömning om en anmälan till annan myndighet bör göras Om arbetslaget behöver diskutera eller känner sig osäkra på något är de alltid välkomna att kontakta elevhälsoteamet.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, LÅ 2015-2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, LÅ 2015-2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, LÅ 2015-2016 Innehåll 1. Inledning 1.1 Så säger lagen 1.2 Definitioner 1.3 Lägesbeskrivning 1.4 Målbeskrivning 1.5.1 Förebyggande arbete och trygghetsplan

Läs mer

LAGEN OM FÖRBUD MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING AV BARN OCH ELEVER SFS 2006:67

LAGEN OM FÖRBUD MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING AV BARN OCH ELEVER SFS 2006:67 Fågelskolan - Gråsparvskolan Sid 1 LAGEN OM FÖRBUD MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING AV BARN OCH ELEVER SFS 2006:67 LAGEN INNEHÅLLER: förbud mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Lundbyskolan Likabehandlingsplan

Lundbyskolan Likabehandlingsplan Eskilstuna Kommun 2007-05-07 Lundbyskolan 1 (8) Lundbyskolan Likabehandlingsplan Innehåll Kopplingar till lagar och förordningar s.2 Skolans uppdrag Vad är kränkande behandling? s.3 Definitioner Rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 1 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning 3 Begrepp och definitioner 3 Diskriminering

Läs mer

Trygghet, respekt och ansvar

Trygghet, respekt och ansvar Trygghet, respekt och ansvar Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolan, skolan och vuxenutbildning. Diskriminering och alla andra former av kränkande behandling hör inte hemma i ett demokratiskt

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Alla barn är välkomna till vår förskola! Vi accepterar olikheter och ser det som en tillgång och förutsättning för utveckling!

LIKABEHANDLINGSPLAN. Alla barn är välkomna till vår förskola! Vi accepterar olikheter och ser det som en tillgång och förutsättning för utveckling! LIKABEHANDLINGSPLAN 1 Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Vallentuna Montessoriförskola. Alla på Vallentuna Montessori, såväl barn som personal, skall känna trygghet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015 Enligt Nya Skollagen kap. 6 (2010:800), Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen (2006:1083) Kunskapsskolan

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Elias Fries skola Läsår 14/15 Innehållsförteckning 1. Ny Lag Barnkonventionen Definition av kränkande behandling 2.Skolans vision 3. Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014.

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östra Skolan Läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Östra skolan Planen gäller från 2014-09-21 till 2015-09-21

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016

Likabehandlingsplan 2015/2016 Likabehandlingsplan 2015/2016 för Karlskrona Montessorifriskola 2015-06-29 1 Innehåll Vision... 3 Vad innebär lagen... 4 Beskrivning av det kontinuerliga arbetet... 5 Skolans värdegrund ur ett likabehandlingsperspektiv...

Läs mer

2013-01-18. Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna

2013-01-18. Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna 1 Innehållsförteckning Bakgrund............................................................................

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Fågelås skola läsåret 2014/2015 Upprättad 2014-12-15 Innehållsförteckning Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016. likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016. likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015-2016 likabehandlingsplan enligt 3 kap 16 diskrimineringslagen plan mot kränkande behandling enligt 6 kap 8 skollagen Gällande lagstiftning Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14

Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14 Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14 1 Likabehandlingsplan för Heliås 1. Vision På Heliås tar vi alla ansvar, är trygga och respekterade. Ingen elev eller vuxen ska bli diskriminerad,

Läs mer

Förskolans plan mot kränkande behandling och

Förskolans plan mot kränkande behandling och Förskolechef BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Förskolechef Ann-Charlotte Nilsson Mångfald och jämställdhetsgruppen 2014-09-29 1 (6) Förskolans plan

Läs mer

Härnöns verksamhetsområde Läsåret 2013-2014. Årlig plan för likabehandling Tjäderns förskola

Härnöns verksamhetsområde Läsåret 2013-2014. Årlig plan för likabehandling Tjäderns förskola Härnöns verksamhetsområde Läsåret 2013-2014 Årlig plan för likabehandling Tjäderns förskola 2013-2014 1 Innehållsförteckning Vad säger styrdokumenten? Kartläggning Mål Åtgärder Ansvarsfördelning Åtgärder

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan för ungdoms- och vuxenutbildningen vid Hjalmar

Läs mer

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks.

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks. 1. Inledning Kastanjens likabehandlingsplan syftar till att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling. Hillerstorpsskolan 2011/2012

Likabehandlingsplan. Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling. Hillerstorpsskolan 2011/2012 23 Likabehandlingsplan Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling Hillerstorpsskolan 2011/2012 Från den 1 januari 2009 gäller en ny diskrimineringslag DISKRIMINERINGSLAGEN (2008:567).

Läs mer

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16 Perstorps kommun Revideras Okt 2015 Barn och utbildningsnämnden OD F-6 Oderljunga skolas likabehandlingsplan Läsåret 15/16 att främja barns och elevers rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26

Likabehandlingsplan. för. Heliås Svartvik 2015-10-26 Likabehandlingsplan för Heliås Svartvik 2015-10-26 1 Likabehandlingsplan fö r Helia s 1. Värdegrund Genom att visa varandra ömsesidig respekt och engagemang skapar vi en trygg miljö. 2. Bakgrund Likabehandlingsarbete

Läs mer

Årlig plan för lika behandling

Årlig plan för lika behandling Årlig plan för lika behandling Ålberga förskola Nyköpings kommun 2012-2013 Postadress Ålberga förskola Mossvägen 2-4 61190 Ålberga Telefon 0155-72265 sida Innehållsförteckning 1 1. Inledning och syfte

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/09

Likabehandlingsplan 2008/09 Likabehandlingsplan 2008/09 Antagen 2008-03-06 Senast reviderad 2008-09-11 2. (7) LIKABEHANDLINGSPLAN 2008/09 Våra grundläggande demokratiska rättigheter innebär att barn och ungdomar skall känna sig trygga

Läs mer

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för Nyängskolan f gy.sär 1. Inledning Nyängskolans likabehandlingsplan syftar till att främja elevers och vuxnas lika rättigheter

Läs mer

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Långsiktiga mål 3 Främjande och förebyggande arbete 4 Kartläggning av trygghet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för läsåret 2010-2011

LIKABEHANDLINGSPLAN för läsåret 2010-2011 LIKABEHANDLINGSPLAN för läsåret 2010-2011 Handlingsplan för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling, såsom mobbning eller diskriminering av elever och anställda. Innehållsförteckning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Annan kränkande behandling är ett uppträdande som är kränkande av en elevs värdighet utan att ha någon diskrimineringsgrund.

LIKABEHANDLINGSPLAN. Annan kränkande behandling är ett uppträdande som är kränkande av en elevs värdighet utan att ha någon diskrimineringsgrund. LIKABEHANDLINGSPLAN Likabehandlingsplan för Sven Eriksonsgymnasiet 10/11 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra

Läs mer

Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012

Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012 Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012 Aktuella styrdokument Skollagen kap. 14a 8 (plan mot kränkande behandling) Diskrimineringslagen 3 kap. 16 (likabehandlingsplan)

Läs mer

Likabehandlingsplan. Alsalamskolan i Örebro 2015/2016. Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro

Likabehandlingsplan. Alsalamskolan i Örebro 2015/2016. Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro Likabehandlingsplan Alsalamskolan i Örebro 2015/2016 Ansvarig utgivare: Shahin Mahmoud 2015 Alsalamskolan i Örebro 1 Likabehandlingsplan 2015/2016 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna Alla människor

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. ( nedan kallad Pkbd) vid. Lunds skola Fritidshem, 13/14. Vår policy. Mål. Vision

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. ( nedan kallad Pkbd) vid. Lunds skola Fritidshem, 13/14. Vår policy. Mål. Vision Plan mot kränkande behandling och diskriminering ( nedan kallad Pkbd) vid Lunds skola Fritidshem, 13/14 Planen antogs i november 2013 och gäller i ett år. Vår policy Vi på Lunds skola bygger vår verksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Mariebergsskolans årliga Likabehandlingsplan

Mariebergsskolans årliga Likabehandlingsplan Mariebergsskolans årliga Likabehandlingsplan 2009-09-23 Mariebergsskolans vision och uppdrag Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. Uppdraget

Läs mer

Hattstugans förskola Förskolan Hattstugans årliga plan för främjande av Likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Hattstugans förskola Förskolan Hattstugans årliga plan för främjande av Likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Hattstugans förskola Förskolan Hattstugans årliga plan för främjande av Likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2 Innehållsförteckning VISION,POLICY OCH ANSVAR... 3 DET ÅTGÄRDANDE ARBETET

Läs mer

Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen Mellerud 2010

Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen Mellerud 2010 Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen Mellerud 2010 På denna enhet verkar vi för allas lika värde samt var och ens rättighet och skyldighet att respektera varandra. Reviderad 101208 Reviderad 101117

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Högsby kommuns förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grund och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning. NY LAG Från 2006-04-01 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Mosippans förskola 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Mosippans förskola 2015-2016 Barn och utbildningsnämnden ASKERSUNDS KOMMUN Förskolor Norra skolområdet: Rönneshytta, Snavlunda, Åsbro LIKABEHANDLINGSPLAN Mosippans förskola 2015-2016 Oktober 2015 Lisbeth Gunnarsson Inledning En likabehandlingsplan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Datum 2014-05-14 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vuxenutbildningen i Vänersborg och Trollhättan 2014-2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vuxenutbildningen i Vänersborg och Trollhättan 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vuxenutbildningen i Vänersborg och Trollhättan 2014-2015 Åtgärdsplan för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkning, av

Läs mer

Likabehandlingsplan Vätternskolan

Likabehandlingsplan Vätternskolan Likabehandlingsplan Vätternskolan Syfte Att främja barns och elevers rättigheter oavsett kön etnisk tillhörighet religion sexuell läggning funktionshinder samt att förebygga och förhindra, utreda och vidta

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Förskolan Bergfoten. Tyresö kommun

Plan mot kränkande behandling. Förskolan Bergfoten. Tyresö kommun Plan mot kränkande behandling Förskolan Bergfoten Tyresö kommun Datum för upprättande: 2016-01-07 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Kränkande behandlings plans syfte 4

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Datum för upprättande av planen: 2012-11-06 Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 150601 Diarienummer: Förkole-/skolenhet: Specialenheten 7-9:an Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdrag Enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen ska huvudmannen

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid.

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid. Likabehandlingsplan Innehåll... sid.1 Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2 Vår vision... sid.3 Skolans ryggsäck... sid.3 Delaktighet och förankring... sid.3 Utvärdering och revidering...

Läs mer

Likabehandlingsplan 2009-07-02. Gäller för lå 09/10

Likabehandlingsplan 2009-07-02. Gäller för lå 09/10 Likabehandlingsplan 2009-07-02 Gäller för lå 09/10 Grevhagsskolans vision och värdegrund Vi vill känna trygghet och livsglädje, visa medmänsklighet och vetgirighet, därför ställer vi upp för varandra.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola

Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Uppdraget att motverka kränkande behandling är en del av det demokratiska uppdraget.

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Hasselbol Fastställd 20150915 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015

Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015 Förskolan Solhyttans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2014-2015 2014-2015 Vision Solhyttans förskola ska ha ett klimat där alla tillåts vara den man

Läs mer

Handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling 2012-11-02 Likabehandlingsplan Förskolor och skolor i Laholms kommun har ett krav enligt lag om att upprätta en likabehandlingsplan.

Läs mer

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner

Läs mer

Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling-

Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling- Barn- och ungdomsförvaltningen Starrkärrs förskola Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling- 1. Inledning Alla barn är välkomna

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skolan LÄR

Likabehandlingsplan för Skolan LÄR Likabehandlingsplan för Skolan LÄR Läsåret 2013/2014 0 Innehåll Likabehandlinsplan för Skolan Lär läsåret 13/14... 2 Förord... 2 Skolan Lärs likabehandlingsarbete... 2 Framtagning och spridning av likabehandlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Färsingaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Innehållsförteckning sid Vad säger lagen?

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016 Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem 1 Vision Kinnarummaskolan och Falkens fritidshem skall utgöra en trygg arbetsplats

Läs mer

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 1 BAKGRUND Likabehandlingsarbetet regleras av diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800). Likabehandlingsarbetet behövs för att skapa en skola

Läs mer

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET 2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Hahrska gymnasiets Plan mot diskriminering och kränkande behandling... 3 Elevens rätt till

Läs mer

mot diskriminering och kränkande behandling

mot diskriminering och kränkande behandling Furubergsskolan Furubergsskolans B-spår med förskoleklass och fritidshem på Boken och Linden läsåret 2011/2012 Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Alla är lika olika Upprättad

Läs mer

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Denna plan gäller för VIVA Komvux samt Särvux Upprättad 120815 Vision VIVA Komvux är en verksamhet med vuxenutbildning där alla känner sig

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Lika värde Alla barn är lika mycket värda. Ingen annan är som du. Du och alla andra människor har rätt att respekteras för den du är. Det spelar ingen

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor och annan pedagogisk verksamhet Planen gäller från 2014-10-15 Planen gäller till 2015-10-15 Sida 1 av 7 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Vad

Läs mer

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan inklusive kränkande behandling läsåret 2012/2013.

Likabehandlingsplan inklusive kränkande behandling läsåret 2012/2013. 2012-09-18 Likabehandlingsplan inklusive kränkande behandling läsåret 2012/2013. Gäller för Kungsängsskolan F-6. Revideras läsåret 2011/2012 av arbetsgrupp bestående av; Jonny Mattsson, Linda Ruud, Lise-Lott

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

Fridhems förskola. Fridhems förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Fridhems förskola. Fridhems förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Fridhems förskola Fridhems förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2015 Innehållsförteckning VISION... 3 POLICY... 3 ANSVARIGA... 3 RUTINER NÄR VUXNA

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Område Allé 2014-01-10 (ersätter 2012-10-08) Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Fyrklöverns förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Fyrklöverns förskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Fyrklöverns förskola Ljungdala förskolor Ljungdala förskolors vision På vår förskola ska alla barn, elever och personal känna

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Helsingborg

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Helsingborg Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Kunskapsskolan Helsingborg enligt Nya Skollagen kap. 6 (2010:800), Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen (2011:681)

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016

Likabehandlingsplan 2015/2016 Likabehandlingsplan 2015/2016 2015-08-31 Vision Inget barn ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd. Bastasjö Förskola ska därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra

Läs mer

Plan för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling Gäller för Strömsunds Kommuns förskolor 2014/2015 Norrskenets förskola Ansvarig förskolechef: Ann-Kristin Lindkvist,

Läs mer

Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad 2010-10-08. Vision

Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad 2010-10-08. Vision Skolgatan 3, 731 60 Valskog Tel. 0227-600 464 Fax 0221-326 45 e-mail: fredrik.ignell@kungsor.se Björskogsskolans F-5 och skolbarnomsorgens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Reviderad

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Utgår från diskrimineringslagen och skollagen kap 5 och 6 Varje enhet reviderar årligen enhetens likabehandlingsplan i samråd med

Läs mer

Likabehandlingsplan. Nordanby förskola

Likabehandlingsplan. Nordanby förskola Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Nordanby förskola November 2010 Inledning Det här är Nordanby förskolas handlingsplan för att motverka alla former av trakasserier, diskriminering och

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Vad säger lagen, styrdokumenten? Handlingsplanen gäller för barn/elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter:

Vad säger lagen, styrdokumenten? Handlingsplanen gäller för barn/elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Det handlar om mänskliga rättigheter! Vi ska inte förändra några barn utan visa på alla möjligheter de har oavsett kön, religion, ålder etc. som en del av vårt ordinarie skolarbete! Vad säger lagen, styrdokumenten?

Läs mer

Likabehandlingsplan för Balltorps skolenhet

Likabehandlingsplan för Balltorps skolenhet Likabehandlingsplan för Balltorps skolenhet Alla barn ska ha möjlighet till en glädjefylld och trygg tid i vår verksamhet där de ska känna tillit till oss vuxna och till varandra. Därför accepterar vi

Läs mer

Trygghetsrådets handlingsplan för trygghets- och likabehandlingsarbete på Storvretskolan/Skogsback:

Trygghetsrådets handlingsplan för trygghets- och likabehandlingsarbete på Storvretskolan/Skogsback: 2014-02-28 Trygghetsrådets handlingsplan för trygghets- och likabehandlingsarbete på Storvretskolan/Skogsback: Vår gemensamma grundsyn En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig

Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig Krokom 2013-01-01 Inger Olsson, förskolechef Innehåll Inledning...5 Bakgrund...6 Mobbning kännetecknas av:... 7 Befogade tillsägelser... 7 Lagar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkerskolan Fritidshem, förskoleklass, åk 1-6 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET

LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Elevens rätt till trygghet 3 Definitioner av kränkande behandling 3 Rutiner för att utreda mobbing 4 Handlingsplan 4 Mål/Vision

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KYRKHOLMSSKOLAN Vi vill att varje enskild person som upplever sig särbehandlad på ett kränkande sätt skall känna att de får ett tillräckligt

Läs mer

Innehållsförteckning. Syfte och mål 3. Vad säger lagen? 3. Främjande och förebyggande 4. Uppföljning 4. Åtgärder 4. Dokumentation 5.

Innehållsförteckning. Syfte och mål 3. Vad säger lagen? 3. Främjande och förebyggande 4. Uppföljning 4. Åtgärder 4. Dokumentation 5. Innehållsförteckning Rubrik: Sida: Syfte och mål 3 Vad säger lagen? 3 Främjande och förebyggande 4 Uppföljning 4 Åtgärder 4 Dokumentation 5 Revidering 5 Bilaga 1 Mobbning och kränkningar 6 Bilaga 2 Ord-

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristiansborgsskolan Läsåret 13/14. Reviderad 130918

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristiansborgsskolan Läsåret 13/14. Reviderad 130918 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristiansborgsskolan Läsåret 13/14 Reviderad 130918 Innehåll 1. Inledning 3 2. Delaktighet och utvärdering 3 3. Främjande arbete 3 4. Vision 4 5. Förebyggande

Läs mer

STURESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN

STURESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Stureskolan Likabehandlingsgruppen Datum 2009-02-04 1 (7) STURESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2006-10-25 2009-02-04 ARB300 v 1.4 2006-03-06 Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan Långekärrs skola Handläggare: Hans Persson Datum: 2015-09-01 Verksamhet: Förskoleklass, årskurs 1-5, och fritidshem Tjörn Möjligheternas

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. För Nordingrå Förskola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. För Nordingrå Förskola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING För Nordingrå Förskola Reviderad september 2014 I Kramfors kommuns förskolor vill vi att alla ska känna sig lika mycket värda och bli sedda för den de är.

Läs mer