Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Ansvariga för planen Rektor Sara Olsson Vår vision Bildningsförvaltningens vision är "Ett gott liv". Enegatans mission är "Vi lär för livet med arbetsglädje och engagemang". Vår ambition är att "Specialpedagogiskt och inkluderande arbetssätt råder i alla grupper och klasser så att allas förmågor tas tillvara och utvecklas". Vårt resultat ska vara att "100% av eleverna möter engagerade vuxna som på olika sätt bidrar till måluppfyllelse för varje elev enligt hela läroplanen". Planen gäller från Planen gäller till Läsår 2015/2016 Elevernas delaktighet Rektor diskuterar planens innehåll med elevrådets representanter och lärarna diskuterar den med alla i klassen. Elevernas synpunkter tas tillvara. Vårdnadshavarnas delaktighet Rektor diskuterar planens innehåll med föräldrarådet. Planen presenteras på föräldramöten. Personalens delaktighet Rektor diskuterar planen med personalen på APT:er och i arbetslag och personalen deltar aktivt i utformandet av planen. Förankring av planen Vi använder oss av det stödmaterial som finns på DO:s hemsida ("Hur kan planen förankras?") för att vid genomgång av likabehandlingsplanen fundera kring hur vi som personal på bästa sätt förankrar planen utifrån rådande förutsättningar. 2/12

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Utvärdering har gjorts genom att den trivselenkät som eleverna genomför utgår ifrån det som var läsårets uppsatta mål. Utvärdering sker även i samtal med elever, personal och föräldrar. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Rektor, elever, personal och föräldrar. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Under höstterminen 2015 har en trivselenkät genomförts. Den samlade bilden är att vi har elever på mellanstadiet som är trygga och trivs bra på sin skola. De främjande insatserna som KPM, elevhälsans främjande arbete och samarbetet kring de nyanlända eleverna är viktiga faktorer i detta sammanhang. Under slutet av föregående läsår var det en del konflikter mellan elever i förberedelseklassen som går i åk 1-6 som ledde till anmälningar om kränkande behandlingar. Vid detta läsårs start valde vi att rikta lärarna i svenska som andraspråk till respektive årskurs och inte ha någon förberedelseklass. Detta har fått till följd att konflikterna mellan dessa elever har minskat. Ytterligare en följd är att samarbetet mellan lärarna kring dessa elever har ökat och att ansvaret delas i större utsträckning. De riktlinjer kring kommunikation och dokumentation som presenterades i början av föregående läsår har inte använts och har kanske också spelat ut sin roll nu när den nya lagen som träder i kraft 1 januari 2016 i högre grad reglerar olika områden i arbetet med nyanlända. En förebyggande åtgärd i fjolårets plan rörde området nätmobbning. Föräldramötena i september för åk 4 och 6 innehöll inslag om barns nätvanor och tips till föräldrar från bland annat medierådet. I trivselenkäten för detta läsår ställdes frågan "Har du varit med om att någon varit dum mot dig på nätet?". 144 av 192 elever svarade nej på den frågan. 25 elever svarade ja. Några elever (5) svarade att de inte visste. 11 elever svarade att de inte är ute på nätet. De elever som svarade ja beskrev att det kunde vara på nätet, genom sms eller i spel som någon varit dum. En annan förebyggande åtgärd gällde rastvakter. Målet var att det skulle finnas rastvakter ute på alla raster och att detta skulle åstadkommas genom gemensamma raster för alla elever på mellanstadiet. Detta har genomförts i läsårets scheman. Det jag ser i elevernas svar på enkäten är att det finns olikheter i hur elever upplever rastvakternas närvaro. På frågan "Vad är bra på vår skola?" skriver en hel del: "Att vi har rastvakter", samtidigt som det på svaret på frågan "Är det något som kan bli bättre på vår skola?" framkommer att det behövs fler rastvakter. Under höstterminens elevråd framkom förslag från en klass 4 att ordna aktiviteter för mellanstadiets elever på rasten. Denna klass har inlett detta arbete och fortsättningen på detta följs upp bland annat genom elevrådet. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Utvärdering sker genom enkäter till eleverna, genom samtal med föräldraråd och i dialoger bland personalen. Ansvarig för att årets plan utvärderas Rektor Sara Olsson 3/12

4 Främjande insatser Kompis på Mellan (KPM) Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Mål och uppföljning Målet är att främja likabehandlingsarbetet på alla områden genom att kontinuerligt uppmärksamma elevernas situation på skolan i olika sammanhang. Insats I varje klass i åk 4-6 har eleverna röstat fram en klasskompis som de har förtroende för och som de tror skulle passa att vara en "KPM:are". Därefter har skolsköterskan och kuratorn haft "anställningsintervju" och förklarat uppdraget för dem. Uppdraget innebär att de ska vara extra lyhörda för hur kompisarna har det i klassen. Klassen ska veta vem de kan vända sig till i förtroende. Det KPM:aren ser och får till sig skriver han/hon upp i en egen bok. Skolsköterskan och kuratorn träffar alla KPM:are en gång i månaden och där får de möjlighet att berätta. Ansvarig Skolsköterska och kurator Datum när det ska vara klart Startas upp inför varje läsår och avslutas i slutet av varje läsår. Uppmärksamma skillnader i pojkars och flickors resultat Områden som berörs av insatsen Kön Mål och uppföljning Målet är att pojkarnas meritvärde ska höjas. Insats Arbetslagen uppmärksammar detta i dialog och funderar kring om pojkar och flickor får lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. Ansvarig Rektor och alla pedagoger Datum när det ska vara klart Utvärderas vid läsårets slut i det systematiska kvalitetsarbetet. Elevhälsans främjande arbete Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Mål och uppföljning Målet är att diskutera någon av de olika diskrimineringsgrunderna eller andra viktiga frågor och fånga upp elevernas åsikter kring detta. Insats Elevhälsan (skolsköterska och kurator) och AMOR-eleverna (högstadiets Antimobbningsråd) har så kallade "likabehandlingslektioner" där de tar upp något område och utifrån en film har en diskussion och låter eleverna enskilt reflektera kring det som de sett. Det som kommer fram i elevernas tankar följs upp. Ansvarig Skolsköterska och kurator Datum när det ska vara klart Pågående arbete under varje läsår 4/12

5 Samarbete kring nyanlända elever Områden som berörs av insatsen Etnisk tillhörighet Mål och uppföljning Målet är att underlätta och utveckla samarbetet mellan förberedelseklasserna och de ordinarie klasserna. Insats Ett dokument har tagits fram inför detta läsår med riktlinjer för hur kommunikation, struktur och dokumentation ska se ut vad gäller elever i förberedelseklass och deras ordinarie klasser. Allt i syfte att skapa bättre förutsättningar för de elever som går i förberedelseklass att komma in i den ordinarie klassen. Vi använder oss av dokumentet och följer den strukturen som är fastlagd. Ansvarig Ansvariga rektorer, lärare i förberedelseklass och ämneslärare. Datum när det ska vara klart Arbetet har påbörjats och följs upp under innestående läsår. 5/12

6 Kartläggning Kartläggningsmetoder Elevvårdsträffar regelbundet varje vecka och en gång per termin med alla undervisande lärare där fokus (förutom kunskapsmässigt) är att identifiera problem- och riskområden vad gäller diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Arbetet med KPM som tidigare beskrivits. Enkäter som främst ger en bild av elevernas trivsel och om det förekommer någon kränkande behandling. Analys av anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och kränkande behandling. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen Genom KPM och genom att besvara enkäterna. Kartläggning sker även på elevrådsmötena då eleverna berättar om sin upplevelse av arbetsmiljön. Hur personalen har involverats i kartläggningen Genom elevvårdsträffarna och genom att kurator följer upp det som kommer fram i arbetet med KPM och i andra sammanhang. Resultat och analys Totalt har 192 av 202 elever på mellanstadiet svarat på terminens trivselenkät, det motsvarar en svarsfrekvens på 95%. 175 av eleverna trivs bra i sin klass, 15 trivs ganska bra och 2 elever trivs inte så mycket. 186 elever har kompisar i klassen och 4 elever har inte kompisar i sin klass. 181 elever svarar att de får vara med på rasterna, ingen elev svarar att de inte får vara med på rasterna. Övriga 11 svarar "oftast" eller "ibland". Helhetsbilden är att eleverna upplever sig trygga och trivs. På öppna frågor svarar många elever att det bästa med skolan är att det är bra och snälla lärare. Det som eleverna tycker kan bli bättre är genomgående skolans tekniska utrustning och duscharna i omklädningsrummen. Nästa gång enkäten genomförs så behöver den ha kompletterats med frågor som tar upp var och en av diskrimineringsgrunderna. 6/12

7 Förebyggande åtgärder Övergången mellan åk 3 och 4 Områden som berörs av åtgärden Mål och uppföljning Målet är att övergången mellan åk 3 och 4 ska vara trygg och fungera bra för eleverna. Åtgärd Skapa strukturer för samarbete mellan överlämnande lärare i åk 3 och mottagande lärare i åk 4. Samtal kring detta påbörjas under detta läsår för att få en tydlig struktur som finns fastlagd i kalendariet för läsåret Motivera åtgärd Vi ser att det ibland blir en "rörig" övergång för eleverna i åk 3 när de börjar åk 4 och målsättningen med åtgärden är att se om vi kan kartlägga hindren och framgångsfaktorerna i denna övergång för att hitta bättre strukturer för detta. Ansvarig Rektor Datum när det ska vara klart /12

8 Rutiner för akuta situationer Policy Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på vår skola. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling KPM-arbetet som skolsköterska och kurator håller i. Synliga rastvakter på alla raster. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Rektor Sara Olsson Kurator Gunilla Söder Skolsköterska Inger Hedlund Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Arbetsgång om en elev utsätts för kränkande behandling av en elev 1. Klasslärare eller berörd vuxen på skolan har samtal med den som känner sig kränkt så snart som möjligt och en dokumentation påbörjas. 2. Utifrån samtalet tas kontakt med den eller de som påstås kränka och en överenskommelse görs för att handlingarna skall upphöra. 3. Vårdnadshavarna till båda parter kontaktas omgående av respektive klasslärare. 4. Uppföljningssamtal med båda parter sker inom 2-3 veckor av respektive klasslärare med syfte att säkerställa att kränkningarna har upphört. 5. Vid allvarligare händelser eller i de fall handlingarna inte upphör, anmäls ärendet vidare till rektor eller kurator. Arbetslagets dokumentation följer med och de insatser som är gjorda beaktas. Vid anmält ärende till rektor eller kurator är arbetsgången följande; a) Rektor och kurator samråder och beslutar vem som ska vara ansvarig för ärendet. b) Ansvarig (rektor eller kurator) träffar/kontaktar anmälaren vid behov. c) Klassföreståndaren/handledaren informeras samt ger en kompletterande bild och lämnar över den dokumentation som finns i ärendet. d) Ansvarig träffar den som är kränkt. e) Ansvarig träffar den/de som kränker. f) Ansvarig kontaktar de inblandades vårdnadshavare. g) Ansvarig träffar bägge parter tillsammans. Den kränkte avgör om mötet äger rum. h) Samtliga vårdnadshavare kontaktas. Träffas vid behov där vårdnadshavarna avgör om mötet ska äga rum. i) Information till berörda arbetslag om ärendets gång. j) Ärendet dokumenteras och lämnas till rektor. Dokumentet förvaras i arkivet. k) Uppföljningssamtal efter 2-3 veckor. l) Relevanta åtgärder sätts in för att säkerställa att kränkningen ej fortsätter. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Arbetsgång om en elev utsätts för direkt diskriminering och kränkande behandling av skolans personal. Om en elev, vårdnadshavare eller skolans personal upplever att en eller flera elever direkt diskrimineras eller kränks av anställda på skolan skall rektor omedelbart informeras. Rektorn eller den som rektor utser, träffar den som känner sig diskriminerad/kränkt och lyssnar på dennes version av det som hänt. Mötet dokumenteras. Rektor eller den som rektor utser kontaktar elevens vårdnadshavare och informerar om vad som hänt och beskriver den tänkta arbetsgången. Tid för kontakt med vårdnadshavare dokumenteras. Rektor eller den som rektor utser, träffar den som påstås ha diskriminerat/kränkt och lyssnar på dennes version av det som hänt. Mötet dokumenteras. Rektor eller den som rektor utser, träffar den som känner sig diskriminerad/kränkt och dennes vårdnadshavare och den som påstås har diskriminerat/kränkt. Den som känner sig utsatt avgör om mötet äger rum. Äger mötet rum så dokumenteras det. Rektor vidtar de åtgärder som efter utredningen bedöms som nödvändiga. Åtgärderna dokumenteras. Rektor eller den som rektor utser har uppföljningssamtal med båda parter 2-3 veckor efter första mötet för att kontrollera att diskrimineringen/den kränkande handlingen upphört. Om den har gjort det avslutas ärendet. Mötet dokumenteras. Om diskrimineringen/den kränkande handlingen inte upphört kallar rektorn till nytt möte och beslutar om vilka ytterligare åtgärder som ska vidtas. Åtgärderna dokumenteras. Rektor eller den som rektor utser har uppföljningssamtal med båda parter 2-3 veckor efter det att nya åtgärder vidtagits för att kontrollera att diskrimineringen/kränkande handlingen upphört. Om den har gjort det avslutas ärendet. Mötet dokumenteras. Vid fortsatt diskriminering/kränkande handling kontaktas förvaltningschefen och/eller Barn- och utbildningsnämnden för stöd kring ytterligare åtgärder. Relevanta åtgärder sätts in för att säkerställa att diskriminering/kränkning inte sker igen. 8/12

9 Rutiner för uppföljning Se ovan. Rutiner för dokumentation Rutin för anmälan om kränkande behandling, diskriminering och/eller trakasserier gällande barn eller elev i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde Enligt 6 kap skollagen (2010:800) ansvarar huvudmannen (kommunen) för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, när de handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. I förvaltningschefens, områdeschefernas, rektorernas och förskolechefernas uppdrag ingår att säkerställa att så sker. Dessa rutiner syftar till att klargöra hur anmälan till ledning och huvudman ska göras. Enligt 6 kap 10 skollagen är en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på ett sätt som avses i diskrimineringslagen, gäller samma anmälningsskyldighet. Anmälningsskyldigheten gäller oavsett vem som utför den kränkande handlingen. Anmälan till förskolechef/rektor och till huvudmannen ska göras skyndsamt, det vill säga i nära anslutning till att man fått kännedom om den. I anmälan ska finnas en beskrivning av händelsen och vilka åtgärder som har vidtagits/planerats. Utredningsskyldigheten infaller så fort kännedom finns om att det förekommit kränkningar eller att något barn eller någon elev känner sig kränkt. Anmälningsskyldigheten omfattar alla händelser där ett barn eller en elev upplever sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten. Ju mer akut/allvarlig händelsen är, desto snabbare ska den anmälas, utredas och åtgärder vidtas. Av de fall som prövats av Skolinspektionen framgår att en anmälan till huvudmannen först 3 veckor efter händelsen är alltför lång tid. Skollagens definition av kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. De sju diskrimineringsgrunderna enligt diskrimineringslagen är kön, könsövergripande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Nedan följer en kortfattad rutin för anmälan till huvudmannen. En mer utförlig beskrivning av ansvarsfördelningen och arbetsgången på enheten ska finnas i enhetens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förfarandet med anmälan till huvudmannen får inte försena enhetens arbete i det enskilda ärendet. Rutin för anmälan till huvudmannen Lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev utsatts för eller anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, ska omedelbart anmäla detta till förskolechef/rektor. Förskolechef/rektor dokumenterar händelsen på blanketten Anmälan om kränkande behandling, diskriminering och/eller trakasserier. Förskolechef/rektor anmäler händelsen till områdeschefen inom en vecka från det att hon/han fick kännedom om händelsen, genom att maila eller skicka blanketten Anmälan om kränkande behandling, diskriminering och/eller trakasserier. Vid mer akut/allvarlig händelse ska förskolechef/rektor omedelbart anmäla händelsen både till områdeschefen och förvaltningschefen, via telefon och genom att maila blanketten. Vid mer akut/allvarlig händelse informerar förvaltningschefen barnoch utbildningsnämndens presidium. Ett exempel på mer akut/allvarlig händelse är när behov finns av att vidta disciplinära eller andra särskilda åtgärder i enlighet med 5 kapitlet skollagen, Trygghet och studiero. Förskolechef/rektor informerar områdeschefen löpande om händelseutvecklingen i ärendet och när ärendet avslutas. Vid mer akut/allvarlig händelse informeras även förvaltningschefen löpande. Förvaltningschefen informerar i sin tur chefen för resursteamet och barn- och utbildningsnämndens presidium. 9/12

10 Om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier inte upphör ska rektor besluta om ytterligare åtgärder och vid behov vidta disciplinära eller andra särskilda åtgärder i enlighet med 5 kapitlet skollagen, Trygghet och studiero. Åtgärder som vidtas ska vara rimliga i förhållande till sitt syfte och hänsyn ska tas till elevens ålder och beteende. Möjligheten till åtgärder enligt 5 kap skollagen ska även beaktas direkt vid mer akut/allvarlig händelse. Nämnden ska informeras om sådana beslut. Planerade och vidtagna åtgärder ska dokumenteras (5 kap 24 skollagen). Det ska framgå när planerade åtgärder ska vidtas, när vidtagna åtgärder ska följas upp och utvärderas samt av vem. Mer ingripande åtgärder såsom tillfällig placering inom samma skolenhet (5 kap 12 skollagen) eller vid en annan skolenhet (5 kap 13 skollagen) och avstängning (5 kap skollagen) tas upp med rektor vid mottagande enhet, berörda områdeschefer och förvaltningschefen. Beslut om avstängning i de frivilliga skolformerna (5 kap skollagen) beslutas av barn- och utbildningsnämnden, men rektorn får under vissa omständigheter stänga av eleven omedelbart. Eventuella externa kontakter ü Förskolechef/rektor gör en bedömning av om polisanmälan ska göras (enligt svensk lag finns det ingen skyldighet för skolan att göra en polisanmälan). Förvaltningschefen informeras om polisanmälan. ü Av 14 kap 1 socialtjänstlagen framgår att var och en som i tjänsten får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd har skyldighet att anmäla detta till socialnämnden. Förskolechef/rektor ansvarar för att policy för anmälan till socialnämnden är känd. ü Förskolechef/rektor gör en bedömning av om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa och underrättar i så fall Arbetsmiljöverket. ü Uppdrags- eller arbetsgivare. ü Annan extern kontakt. Uppföljning och utvärdering på skol- och skolområdesnivå Uppföljning och utvärdering på skol- och skolområdesnivå av anmälningar till huvudmannen ska ske regelbundet enligt den rutin som gäller för nämndens systematiska kvalitetsarbete. Anmälan om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier gällande barn eller elev i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter Enhetens och områdets namn Förskola Skola (förskoleklass till komvux) Öppen förskola Pedagogisk omsorg Tidpunkt för händelsen (år, mån, dag, tid) Fritids Ärendenummer Kränkande behandling Verbala kränkningar Textbaserat, ex klotter Digitala/sociala medier 10/12

11 Psykosocialt, t.ex. utfrysning Fysiskt våld Annat Diskriminering, d.v.s. kränkning enligt diskrimineringslagens grunder Kön Könsövergripande identitet/uttryck Etnisk tillhörighet Religion/trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Ålder Möjligheten/skyldigheten att anmäla till polis, socialnämnd och/eller Arbetsmiljöverket eller annan extern instans har beaktats Ovanstående uppgifter har lämnats av Förskolechef Rektor Datum Förskola/skola/enhet Anmälan mottagen av huvudmannen som representeras av områdeschef Datum Område Åter förskolechef/rektor för vidare utredning/åtgärder Kommentar.. Se bilaga/or Återkoppling till områdeschefen ska ske År, mån, dag Omständigheterna anses utredda Anmälan mottagen av huvudmannen Förvaltningschef Datum Omständigheterna anses utredda Till områdeschef för vidare utredning/åtgärder 11/12

12 Kommentar.. Se bilaga/or Återkoppling till huvudmannen ska ske År, mån, dag Ansvarsförhållande Rektor och elevhälsa ansvarar för att utreda och åtgärda samt anmäla kränkande behandling och/eller trakasserier. 12/12

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2012/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Gläntan för planen Rektor

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Bygg och Anläggning Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16 Perstorps kommun Revideras Okt 2015 Barn och utbildningsnämnden OD F-6 Oderljunga skolas likabehandlingsplan Läsåret 15/16 att främja barns och elevers rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering,

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (11) Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Vuxenutbildningen Läsår: 2014/2015 2 (11) Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektorsgruppen Magnus

Läs mer

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 SIDENSVANSEN Det handlar om barns mänskliga rättigheter, om att förverkliga FN:s barnkonvention i förskolan. Självklart ska barn ha ett

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Grimsåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass och grundskola a för planen Rektor: Ewa Hermelin. Likabehandlingsgrupp:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 0 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

LIKA-behandlingsplan

LIKA-behandlingsplan LIKA-behandlingsplan Arthur Engbergskolan Hassela 2015/2016 1. Skolans vision för likabehandlingsarbetet Barnen som går i Arthur Engbergskolan och i vår fritidsverksamhet skall känna sig trygga och glada.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2016/2017 1/11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Grunduppgifter. Utvärdering. 1 av 6 2012-02-09 05:37. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola samt fritidshem

Grunduppgifter. Utvärdering. 1 av 6 2012-02-09 05:37. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola samt fritidshem 1 av 6 2012-02-09 05:37 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola samt fritidshem a för planen Åsa Amrén Teija Skoog Mikael Andersson Birgitta Gårdman Kristina Nilsson

Läs mer

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Utgår från diskrimineringslagen och skollagen kap 5 och 6 Varje enhet reviderar årligen enhetens likabehandlingsplan i samråd med

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem är det som omfattas av planen. Ansvariga

Läs mer

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...2 2. Inledning...4 3. Grunduppgifter...4 4. Likabehandlingsplanens syfte...4 5. Vår Vision 4 6. Mål...5 7. Främjande arbete...6

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. a för planen Rektor och personalen

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hökåsenskolan Ann Hammarström, rektor Innehåll Grunduppgifter... 4 Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar... 4 Verksamhet... 4 Vår vision... 4

Läs mer

Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Källängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 a för planen Rektor Vår vision Ledningen för Källängens skola

Läs mer

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 1 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning 3 Begrepp och definitioner 3 Diskriminering

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola, skola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Lå 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktionsprogrammen,

Läs mer

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1-6, fritidshem och förskoleklass Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland elever och personal

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Fågelås skola läsåret 2014/2015 Upprättad 2014-12-15 Innehållsförteckning Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011 Likabehandlingsplan för Eductus Sfi, Gruv Höganäs 2011 (reviderat 08.02.2011) Datum: 08.02.2011 Vad: Sfi, Gruv, Eductus Var: Höganäs Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 4 Visioner... 4 Definition..... 5 Diskriminering....

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem Ansvariga för planen Susanne Berndtros, rektor Likabehandlingsgruppen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Berga förskola

Likabehandlingsplan för Berga förskola Likabehandlingsplan för Berga förskola 2015/2016 Berga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5 år a för planen Förskolechefen

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå januari 2012 Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Eva Skagerkvist

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorps förskola 2015/2016 Upprättad 2014 av Förskolans Utvecklingsgrupp samt förskolechef för Toltorps förskola Reviderad: aug -15 av

Läs mer

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Långsiktiga mål 3 Främjande och förebyggande arbete 4 Kartläggning av trygghet

Läs mer

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är åk 7-9 Ansvariga för planen Arbetsgrupp bestående av: Lena Haglund Ola Israelsson

Läs mer

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergshamraskolan 2014-2015 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Genomförda aktioner och kartläggningar under året: Vi har under årets gång upprättat

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 a för

Läs mer

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Datum för upprättande av planen: 2012-11-06 Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016 Förslag till Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016 TRYGGT OCH ROLIGT LÄRANDE 1 Glanshammars skolas Trygghetsplan - likabehandlingsplan och plan mot annan kränkande behandling Innehåll Grunduppgifter...

Läs mer

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015 ÅRLIG PLAN mot kränkande behandling / Likabehandlingsplan BLÅ HUSET 2015 Innehåll 1. Vision 2. Bakgrund 3. Likabehandlingsarbete 4. Definitioner/ begrepp 5. Kartläggning/Mål 6. Åtgärder 7. Uppföljning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, fritidshem och grundskola åk 1-6 Läsår: 2015/2016 Uppdraget att motverka diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Datum 20150918 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Fastställd 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Ekonomiprogrammet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Ekonomiprogrammet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Ekonomiprogrammet INLEDNING Alla skolor i Sverige är enligt skollagen skyldiga att upprätta en plan mot kränkande behandling. Enligt diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering läsåret 2013-2014

Plan mot kränkande behandling och diskriminering läsåret 2013-2014 TUN PEDAGOGISK OMSORG Hhhhdfhjfj Plan mot kränkande behandling och diskriminering läsåret 2013-2014 Grunduppgifter Tunenhetens vision lyder: Alla barn skall känna nyfikenhet, levnadsglädje och vara väl

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Bule 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande

Läs mer

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling

2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och Fritidshem a för planen Rektor Anna

Läs mer

Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16

Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16 Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16 Hanna Winnerfeldt, Susanne Larsson Marie Andersson & Tina Lodhag Likabehandling för trygghet och trivsel Välkommen

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentnamn Verktyg för arbetet med likabehandling i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA Verksamhetsformer som omfattas av planen: Sörängs skola F-6 Ansvariga för planen: Rektor/förskolechef Vår vision: Sörängsområdet ska vara

Läs mer

SSP Svenska skolan i Paris

SSP Svenska skolan i Paris SSP Svenska skolan i Paris Likabehandlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 1 Likabehandlingsplanen på Svenska Skolan i Paris Gäller klass

Läs mer

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem och Fritidsklubb Gäller år 2015 Vår vision Vi på Fontinskolan

Läs mer

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Sammanfattning Vi har använt oss av webbverktyget Planforskolan som hjälpmedel när vi har skrivit fram

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan Ekens Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan skall vara en plats där man får vara den man är och där olikheter ses som en tillgång. En plats där man vågar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Älvgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15

RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15 RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15 1 INNEHÅLL Bakgrund Syfte Definition av diskrimineringsgrunder Definition av målgrupper Förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 1 BAKGRUND Likabehandlingsarbetet regleras av diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800). Likabehandlingsarbetet behövs för att skapa en skola

Läs mer

Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan. Österro skola 2012/2013

Likabehandlingsplan. Österro skola 2012/2013 Likabehandlingsplan Österro skola 2012/2013 1 Innehållsförteckning Vision, verksamhetsidé, mål och målkriterier... 3 Främjande åtgärder, förebyggande åtgärder och åtgärder vid kränkande behandling, diskriminering

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FRITIDS Skolåret 2015-2016 Upprättad 2015.09.29 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling s.3 2. Att främja barns och

Läs mer