Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9"

Transkript

1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling hos alla elever som ingår i verksamhetsområde grundskola och grundsärskola

2 1 (13) Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan med inriktning träningsskola 1-9 Vår vision Trygghet, Tillit, Bli sedd På vår skola, Grundsärskolan, ska alla elever känna sig sedda och inte utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Flickor och pojkar, män och kvinnor, skall behandlas som individer på lika villkor. Alla elever skall mötas med respekt, känna trygghet och tillhörighet till sin grupp samt uppleva studiero. Alla vuxna på skolan skall medvetet och aktivt arbeta för att planen följs och att dess innehåll är känt bland elever och vårdnadshavare. Planen gäller från Planen gäller till Ansvariga för planen Rektor Ulla Bohjort Personal vid Grundsärskolan Elevernas delaktighet Eleverna gör en trygghetskarta över skolan och skolgården. I samband med utvecklingssamtalen i skolan får eleven fylla i en enkät om trivsel, samt en händelsekarta där eleven kan markera ut områden på skolan som känns otrygga. Eleverna deltar genom klassråd, elevråd och självförvaltningsråd i vilka planen tas upp för genomgång och utvärdering. Varje år genomförs en trivselenkät i åk 5 för samtliga elever i kommunen. Samma enkät besvaras av samtliga elever på Västra skolan. Skolsköterskan har hälsosamtal med samtliga elever i åk 4.

3 2 (13) Vårdnadshavarnas delaktighet Planen presenteras och diskuteras på föräldramöten och vid skolans självförvaltningsråd. Föräldrars synpunkter tas även tillvara vid utvecklingssamtalen. Planen finns tillgänglig på vår hemsida och i klassrummen. Vid utvecklingssamtalet på skolan samtalar vårdnadshavaren tillsammans med sitt barn och ansvarig lärare, om den upplevda tryggheten på skolan och fritids Personalens delaktighet På planeringsdagar, konferenser och arbetsplatsträffar diskuteras planen och dess innehåll. Planen utvärderas varje år i december och en ny plan upprättas i januari. Personalen deltar i arbetet med att utvärdera och följa upp planen och genom att göra trygghetskartan tillsammans med eleverna. Förankring av planen Arbetslagen utarbetar planen tillsammans, analyserar och diskuterar innehållet för att komma fram till ett gemensamt syn- och förhållningssätt. Alla föräldrar informeras om planen vid föräldramöten och i självförvaltningsrådet. Planen finns i samtliga klassrum och på skolans hemsida. Personalen ska veta hur de förväntas agera vid exempel ett misstänkt fall av trakasserier eller andra kränkningar. Utvärdering Planen utvärderas på konferenser, planeringsmöten, elevråd och självförvaltningsråd. Vi går igenom den och reviderar det som inte stämmer. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Rektor, personal, elever och föräldrar.

4 3 (13) Resultat av utvärderingen Vi fortsätter med vår trygghets och trivselenkät som bas för vårt förbättringsarbete. Områden på skolgården där eleverna känner sig otrygg har identifierats. Vårt förbyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling ska utvecklas Åtgärder som påbörjas 2015 Rastvakterna rör sig över hela skolgården och bär väst för att synas. Tydliga regler och förhållningssätt angående diskriminering och kränkande behandling, diskuteras och implementeras hos eleverna. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Personalen läser igenom planen och diskuterar den i arbetslaget. Synpunkter tas med till konferensen för diskussion och sammanställning. Genom samtal på klass-och elevrådet samt under studiedagarna i juni. Planen tas upp och diskuteras i självförvaltningsrådet. Planen tas upp och diskuteras vid höstens föräldramöten. Elevernas upplevelse av trygghet ute på skolgården och i skolans lokaler, kartläggs. Ansvarig för att årets plan utvärderas Rektor och personal vid Grundsärskolan Västra skolan.

5 4 (13) Främjande insatser Främjande insatser - diskrimineringsgrunderna Kränkande behandling: Nolltolerans Kön: Lärmiljö, Genus Etnisk tillhörighet: Flerspråkighet Religion eller annan trosuppfattning: Respekt Funktionsnedsättning: Allas lika värde, ett inkluderande perspektiv Sexuell läggning: Familjestrukturer Könsidentitet eller könsuttryck: Media och läromedel Ålder: Tilltro till elevers förmåga Alla barn ses som allas barn/elever. Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder Kränkande behandling Mål och uppföljning -Nolltolerans för nervärderande språkbruk -Kompissamtal där vi tränar eleverna till att känna empati och respekt för allas lika värde. -Gemensamma skolaktiviteter vid läsårsuppstarten, friluftsdagar och vid temaarbeten Insats - Skolan har alltid vuxna med på aktiviteter -I alla elevgrupper samtalar vi om vad som menas med att ha ett vårdat språk -Tydliggöra betydelsen i de kränkande begrepp som används, en del elever förstår -På elevrådet tar vi upp värdegrundsfrågor, att vara en god kamrat -Aktivt motverka användandet av fula ord och kränkande begrepp. -Träna på att ge varandra positiv bekräftelse och konstruktiv kritik Samtalsmatta där eleverna sår möjlighet till att självständigt berätta vad det är trygga med och vad som känns otryggt. -Vi vuxna ska vara förebilder för eleverna och använda ett vårdat språk. -Arbeta med förbyggande arbete med fokus på värdegrund och skolans regler i alla klasser. Ansvarig Rektor och personal på grundsärskolan. Datum när det ska vara klart -Arbetet pågår under hela läsåret

6 5 (13) Förebyggande åtgärder Att motverka förekomsten av kränkande behandling Klassråd varje vecka, elevråd i gång i månaden med frågeställning utifrån att vara en god kamrat. Trygghetsvandring i skolan lokaler och skolgård Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder Kränkande behandling Mål och uppföljning Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt på något vis Nolltolerans för nervärderande språkbruk Utvärdering Sker via klassråd samt arbetslagsträff i december och i maj Rutiner för att utreda och åtgärda när en elev kränks av andra Åtgärd Utvärderingen har fasta frågor; Hur sker kränkningarna På vilka platser På vilket sätt Se till att de områden där eleverna känner sig otrygga åtgärdas, att rastvakterna är särskilt uppmärksamma på dessa platser. Finns det elever eller grupper som är särskilt utsatta Personal tillsammans med eleverna identifierar problem och riskområden Motivera åtgärd -Kartläggningen ger en bild av hur det ser ut på skolan -Med hög vuxenmedverkan i skolan så förbygger vi genom att snabbt kunna ingripa om något är på gång. Ansvarig Samtliga på skolan

7 6 (13) Mål och uppföljning Kränkande behandling: Nolltolerans ska gälla för samtliga elever och vuxna som vistas på skolan. Uppföljning sker direkt när något inträffar. Berörda kallas till samtal enskilt eller i grupp. Samtalet leds av någon ur skolans trygghetsteam i första hand. Föräldrar informeras alltid om det som inträffat. Tillbudet rapporteras digitalt i Lisa. Trivselenkät till samtliga elever, digitalt till åk 5. Kön: Vi ska skapa lärandemiljöer och processer som ger eleverna goda förutsättningar för att utveckla sina förmågor och sitt lärande utan att begränsas av stereotypa könsroller. Etnisk tillhörighet: Alla har rätt att känna stolthet över sitt ursprung och sin etniska tillhörighet. Religion eller annan trosuppfattnnig: Alla ska ha kännedom om och förstålse för hur olika religioner och trosuppfattningar påverkar samhället och dess värderingar. Vi ska visa respekt för hur exempelvis elever och föräldrar vill vara klädda, vad de får äta, om de får följa med till svenska kyrkan osv. Funktionsnedsättning: Alla ska kunna delta i undervisningen utifrån sina förutsättningar. Alla ska känna tillhörighet till sin klass, elevgrupp eller arbetslag. Sexuell läggning: Alla ska ha kännedom om och förståelse för att det finns människor med varierande sexuell läggning och att familjer kan se olika ut. Könsidentitet och könsuttryck: Vi ska skapa förutsättningar så att eleverna utvecklar sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa könsroller. Ålder: Vi ska ha en verksamhet som främjar alla oavsett ålder. Insats Kränkande behandling: När vi får vetskap om att någon utsatts för trakasserier, kränkningar eller mobbning, kontaktas trygghetsteamet. Om det är en uppenbar kränkning eller någon form av trakasserier skall det dokumenteras i "Lisa". Trygghetsteamet kontaktar uppgiftslämnaren och diskuterar, är dettta mobbning och hur går vi vidare? Samtal med den vi misstänker bli mobbad eller kränkt. Vad har hänt? Hur ofta? När och var? Namn på personer som nämns antecknas. Vilka är inblandade? En ur trygghetsteamet hämtar oanmält den förmodade mobbaren för ett samtal. Här betonas det allvarliga med mobbning och att det omedelbart skall upphöra.

8 7 (13) Vi berättar för mobbaren att hen inte behöver berätta för någon om vårt samtal om hen inte vill. Vårdnadshavare får information om att samtalen ägt rum och om fortsatta åtgärder. Mobbaren ombeds tänka ut vad hen ska göra för att mobbningen ska ta slut. Tid för uppföljningssamtal bestäms inom 1-2 veckor både med den mobbade och mobbaren. Vårdnadshavare informeras efter uppföljningssamtalet. Händelsen rapporteras till Lärkontoret, "Lisa", blankett "Tillbud/skada/trakasserier". Kön: Vuxnas förhållningssätt och bemötande ska vara könsneutralt. Alla elever ska utbildas i genusfrågor så att de får goda förutsättningar för att våga bryta stereotypiska könsmönster och utveckla ett normkritiskt tänkande. Etnisk tillhörighet: Vi ska bekräfta elevernas ursprung, uppmärksamma deras modersmål och deras traditioner. Skolan skall erbjuda modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet för att stärka elevernas lärande. Religion eller annan trosuppfattning: Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religösa traditioner. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors olika väderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Funktionsnedsättning: Vi ska anpassa verksamheten med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och utforma undervisningen så att alla elever ges förutsättningar för att utveckla ett optimalt lärande. Personalen skall ha ett inkluderande förhållningsätt till varje enskild elevs behov och förutsättningar. Sexuell läggning: Genom undervisningen ska eleverna få kunskap om och utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet och alla människors lika värde samt hur olika intressen och åsikter påverkar samhällsutvecklingen. Könsidentitet och könsuttryck: I arbetslagen skall genusfrågor aktualiseras och diskuteras. Innan nya läromedel köps in ska vi analysera dessa utifrån ett genusperspektiv. Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsroller. Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter. ( Lgr 11).Krav och förväntningar på eleven ska inte påverkas av kön. Flickor och pojkar ska bemötas och bedömas likvärdigt. Ålder: Elevers erfarenheter och synpukter ska tas tillvara och respekteras när vi kartlägger, planerar och beslutar om skolans regler och policy.

9 8 (13) Ansvarig Rektor och personal på Grundsärskolan. Datum när det ska vara klart Arbetet sker kontinuerligt och systematiskt under året. Kartläggning Kartläggningsmetoder Elevenkät, utvecklingssamtal och kartläggning av elevers upplevelser av trygghet på skolgård och i skolans lokal, varje läsår. Elevenkät: kränkande behandling, trivsel och bemötande Utvecklingssamtal: kränkande behandling, kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. Kartläggning av skolgård och lokaler: kränkande behandling, trygghet och trivsel. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder Elever och föräldrar involveras genom enkäter, kartläggning av skolgård och lokaler, utvecklingssamtal, elevråd, självförvaltningsråd och föräldramöten. Personalen är med och sammanställer samt analyserar resultaten av enkäten och den fysiska kartläggningen av skolgård och skollokaler. Personalen dokumenterar utvecklingssamtalen, klassråd, elevråd, självförvaltningsråd och föräldramöten. Hur personalen har involverats i kartläggningen Genom diskussion på studiedagarna där all personal deltar.

10 9 (13) Resultat och analys Elevenkäten visar att eleverna trivs och känner sig trygga i skolan. Fler aktiviteter på rasterna som lockar till gemensam lek. Nära samverkan med föräldrar i de grupper där vi ser att det förekommer kränkningar. Förebyggande åtgärder Vuxna ute på rasterna Alltid arbeta med värdegrundsfrågor och trivsel. Hjälpa eleverna att komma på olika rastaktiviteter. Ht 2015 har skolan köpt ett pingisbord för spel utomhus. Alltid meddela föräldrarna när något hänt som kan upplevas som kränkande och som de behöver prata om hemma. Kompissamtal, klassråd och elevråd. Gruppstärkande övningar. Samtliga områden berörs av de förebyggande åtgärderna. Mål och uppföljning På vår skola, Västra skolan, skall ingen form av kränkande behandling förekomma. Flickor och pojkar, män och kvinnor, skall behandlas som individer på lika villkor. Alla elever skall mötas med respekt, känna trygghet och tillhörighet till sin grupp samt uppleva studiero. Alla vuxna på skolan skall medvetet och aktivt arbeta för att planen följs och att dess innehåll är känt bland elever och vårdnadshavare. Följs upp kontinuerligt i arbetslagen samt veckovis vid personalkonferensen. Åtgärd Vuxna som bär väst, ute på skolgården varje rast. Eleverna vet var de kan hitta en vuxen om det händer något. Varje elev blir lyssnad på och tagen på allvar. Både personal och elever tar ansvar för att gemensamma regler och förhållningssätt efterlevs. Vuxna visar lyhördhet inför nedbrytande attityder och med ett gemensamt förhållningssätt tar tag i de situationer som uppstår.

11 10 (13) Alltid arbeta med värdegrundsfrågor och trivsel Dagligen samtalar lärare och elever om den sociala situationen i klassen och på skolan. Vi har regelbundna klassråd minst en gång per månad. Elevrådet har värdegrund och trivsel på dagordningen varje gång. Hjälpa eleverna att komma på olika rastaktiviteter. Personalen pratar med eleverna om vad de tänker göra på rasten. De kan inspirera varandra. Vi ska alltid ringa hem till föräldrarna när något hänt under skoldagen som de behöver prata om hemma. Ett bra samarbete med hemmen är en framgångsfaktor för elevernas lärande. Alla som arbetar på skolan har ett gemensamt ansvar för att åtgärderna genomförs. Rektor är ytterst ansvarig. Åtgärderna pågår kontinuerligt under läsåret. Följs upp regelbundet på klassråd, elevråd, föräldramöten, utvecklingssamtal och elevenkät. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Vardagliga observationer och ett nära samarbete med hemmen för att tidigt upptäcka mönster och eventuella kränkningar. Pedagogerna har regelbundet samtal med elever enskilt och i grupp. Klassråd minst en gång per månad. Trygghetvandring på skolan Rastvakts schema Elevråd en gång per månad där trivsel och värdegrundsfrågor är en ständig punkt på dagordningen. Utvecklingssamtal. Elevhälsamöten var annan vecka. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Mentor Undervisande lärare Assistenter i klassen Skolsköterska Kurator Specialpedagog Rektor

12 11 (13) När vi får vetskap om att någon utsatts för trakasserier, kränkningar eller mobbning kontaktas trygghetssteamet. Om det är en uppenbar kränkning eller någon form av trakasserier skall det dokumenteras i "Lisa". Trygghetsteamet kontaktar uppgiftslämnaren och diskuterar, är dettta mobbning och hur går vi vidare? Samtal med den vi misstänker blir mobbad eller kränkt. Vad har hänt? Hur ofta? När och var? Namn på personer som nämns antecknas. Vilka är inblandade? En ur trygghetsteamet hämtar oanmält den förmodade mobbaren för ett samtal. Här betonas det allvarliga med mobbning och att det omedelbart skall upphöra. Vi berättar för mobbaren att han/hon inte behöver berätta för någon om vårt samtal om han/hon inte vill. Vårdnadshavare får information om att samtalen ägt rum och om fortsatta åtgärder. Mobbaren ombeds tänka ut vad han/hon ska göra för att mobbningen ska ta slut. Tid för uppföljningssamtal bestäms inom 1-2 veckor både med den mobbade och mobbaren. Vårdnadshavare informeras efter uppföljningssamtalet eller bjuds in till uppföljningssamtal. Händelsen rapporteras till Lärkontoret, "Lisa", blankett "Tillbud/skada/trakasserier". Originalet arkiveras på skolan. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal När jag som personal hör eller ser att en kollega kränker ett barn på något sätt ska jag så fort som möjligt avbryta detta. Alla som på något sätt får kännedom om att en elev kränks av personal är skyldig att informera rektor. Viallvarligt fall av trakasserier eller kränkande behandling finns en rad arbetsrättslig åtgärder som arbetsgivaren kan vita mot den anställde, som misskött sig och utsatt någon för trakasserier eller kränkande behandling. Innan de arbetsrättsliga åtgärderna kan vidtas, ska den anställdes fackliga organisation informeras. Rutiner för uppföljning Uppföljning sker inom två veckor med de inblandade. Föräldrar informeras och bjuds in till uppföljningsmötet. Rutiner för dokumentation Samtalen dokumenteras skriftligt. Händelsen rapporteras digitalt i Lisa. Ansvarsförhållande Alla som arbetar på skolan är skyldiga att agera när de ser att någon blir kränkt eller trakasserad.

13 12 (13) Trygghetsteamets medlemmar är ansvariga för mobbningssamtal och dokumentation. Rektor är ytterst ansvarig. Rutiner för akuta situationer Policy Vi ska omedelbart ingripa när vi ser eller får kännedom om att barn eller vuxna kränker någon annan, oavsett om det är ett barn eller en vuxen. Nolltolerans gäller vid trakasserier och kränkande behandling. Föräldrar ska alltid informeras om någon elev blir kränkt. Alla som arbetar på skolan har ett särskilt ansvar för att vara lyhörda för hur eleverna mår. Alla händelser dokumenteras i kommunens digitala system, Lisa. Alla som arbetar på skolan ansvarar för dokumentationen. Om en vuxen kränker ett barn ska det alltid rapporteras till rektor. Rektor vidtar erforderliga åtgärder.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 0 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA Verksamhetsformer som omfattas av planen: Sörängs skola F-6 Ansvariga för planen: Rektor/förskolechef Vår vision: Sörängsområdet ska vara

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (7) Reviderad juni 2010 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra skolan läsåret 2010/2011 Plan mot diskriminering och kränkande behandling utgår från skollagen (1985:1100) 14 a kap. samt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Östra skolan 2015 Upprättad 20150108 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 Läsår: 2014/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Nytorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nytorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nytorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-3 och fritidshem Läsår: 2015-16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk 1-6 samt fritidsverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola, skola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga

Läs mer

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Stömne förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Västra skolan Förskoleklass åk 6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Västra skolan Förskoleklass åk 6 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Västra skolan Förskoleklass åk 6 Upprättad januari 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ölyckeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan Ansvariga för planen Rektor Vår vision Ölyckeskolan ska präglas av en

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Mårdaklevs skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mårdaklevs skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling Mårdaklevs skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola och skolbarnomsorg Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef i samråd med personalen i förskolan

Läs mer

Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkerskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 7 Lidåkerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Majåkers skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Majåkers skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Majåkers skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 7 Majåkers skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Västra skolan Förskoleklass åk 6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Västra skolan Förskoleklass åk 6 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Västra skolan Förskoleklass åk 6 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter

Läs mer

Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Svenshögskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem Ansvariga för planen Susanne Berndtros, rektor Likabehandlingsgruppen

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET Innehåll Grunduppgifter... 2 Vår vision... 2 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 3 Kartläggning... 4 Förebyggande

Läs mer

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå januari 2012 Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Eva Skagerkvist

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hökåsenskolan Ann Hammarström, rektor Innehåll Grunduppgifter... 4 Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar... 4 Verksamhet... 4 Vår vision... 4

Läs mer

Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år a för

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, fritidshem och grundskola åk 1-6 Läsår: 2015/2016 Uppdraget att motverka diskriminering, trakasserier

Läs mer

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bo förskola och skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem Ansvariga för planen Gabriella Pierrou

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Upprättad 130105 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Skee skola och fritidshem Strömstads plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1-6, fritidshem och förskoleklass Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorps förskola 2015/2016 Upprättad 2014 av Förskolans Utvecklingsgrupp samt förskolechef för Toltorps förskola Reviderad: aug -15 av

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016

Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016 Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechefen och arbetslaget

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Hasslebo förskola 1-5 år Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 7-9 a för planen Rektor Gertrud Ifversen Vår vision Västervångskolan

Läs mer

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef och ansvariga för Likabehandlingsplanen

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem är det som omfattas av planen. Ansvariga

Läs mer

Grimsåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass och grundskola a för planen Rektor: Ewa Hermelin. Likabehandlingsgrupp:

Läs mer

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 a för

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Bygg och Anläggning Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Svaleboskogen 3. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16

Förskolan Svaleboskogen 3. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Förskolan Svaleboskogen 3 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget har

Läs mer

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan Ekens Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan skall vara en plats där man får vara den man är och där olikheter ses som en tillgång. En plats där man vågar

Läs mer

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Ann-Christin Risfelt

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Hedesunda skola 2011-12-01

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Hedesunda skola 2011-12-01 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Hedesunda skola 2011-12-01 1 Innehållsförteckning Verksamhetsformer, ansvariga, vision, delaktighet, förankring..3 Utvärderingar..4 Främjande insatser..4

Läs mer

Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola a för planen Jim Priest - rektor Anna Bruzelius - pedagog

Läs mer

Likabehandlingsplan för Berga förskola

Likabehandlingsplan för Berga förskola Likabehandlingsplan för Berga förskola 2015/2016 Berga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5 år a för planen Förskolechefen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2012/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Gläntan för planen Rektor

Läs mer

Nykyrka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nykyrka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nykyrka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 samt Fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012-2013

Likabehandlingsplan 2012-2013 Likabehandlingsplan 2012-2013 Ytterhogdals skola Bildning, Fritid och Kultur Ytterhogdals skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga

Läs mer

Vindängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vindängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vindängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Bor skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bor skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bor skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen skola a för planen Rektor

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013-2014 Diskrimineringslagen och skollagen Två regelverk, diskrimineringslagen (208:567) och skollagen (2010:800, kap.6) reglerar hur skolan,

Läs mer

Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Stugsunds skola Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 Förskolan Öster Järs förskola, Trelleborg Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig

Läs mer

Trygghetsplan. Trygga elever i Höörs kommun. Lindvallaskolan grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011/2012. Plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Trygga elever i Höörs kommun. Lindvallaskolan grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011/2012. Plan mot kränkande behandling Skola och fritidshem Lindvallaskolan Trygghetsplan Trygga elever i Höörs kommun Lindvallaskolan grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011/2012 Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Innehållsförteckning

Läs mer

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Fontinskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem och Fritidsklubb Gäller år 2015 Vår vision Vi på Fontinskolan

Läs mer

Killebäckskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Killebäckskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Killebäckskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 7-9 Läsår 15/16 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef, pedagogiska ombud,

Läs mer

Hubertusgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hubertusgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem F-3 Läsår: 2014-2015 samt 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskoleklassen, Domsjöskolan Inkl.plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Grunduppgifter. Utvärdering. 1 av 6 2012-02-09 05:37. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola samt fritidshem

Grunduppgifter. Utvärdering. 1 av 6 2012-02-09 05:37. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola samt fritidshem 1 av 6 2012-02-09 05:37 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola samt fritidshem a för planen Åsa Amrén Teija Skoog Mikael Andersson Birgitta Gårdman Kristina Nilsson

Läs mer

Hällekis Skola, Fritidshemmet Kullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällekis Skola, Fritidshemmet Kullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Hällekis Skola, Fritidshemmet Kullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Ansvariga för planen

Läs mer

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Haga/Lyckebyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen; förskoleklass, fritidshem, grundskola, årskurs 1-9 Läsår: 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för Nyängskolan f gy.sär 1. Inledning Nyängskolans likabehandlingsplan syftar till att främja elevers och vuxnas lika rättigheter

Läs mer

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning 1. Vårt uppdrag 2. Så här vill vi ha det! 3. Ansvarsfördelning 4. Utvärdering av 2013

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skogsgläntans förskola Ansvariga för planen: Förskolechef och all personal på Skogsgläntans

Läs mer

2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling

2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och Fritidshem a för planen Rektor Anna

Läs mer

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT

TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT HUDDINGE KOMMUN TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015/2016 Trångsundsskolan Trångsundsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016

Likabehandlingsplan. Solhagaskolan Jag Kan. Läsåret 2015-2016 Likabehandlingsplan Solhagaskolan Jag Kan Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 1-9 Ansvarig för planen Joakim Börjlind, rektor Diskrimineringslagen 1

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Bule 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande

Läs mer

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 7-9 Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Murgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är åk 7-9 Ansvariga för planen Arbetsgrupp bestående av: Lena Haglund Ola Israelsson

Läs mer