Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling."

Transkript

1 Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling. I denna lag fanns ett krav att upprätta en Likabehandlingsplan för att främja likabehandling och förebygga kränkningar och i diskriminering i förskolan. Den 1 januari 2009 infördes Diskrimineringslagen som ersätter samtliga lagar som tidigare fanns inom området. Lagtexten om kränkande behandling tex mobbning fördes över och samlades i ett nytt kapitel i Skollagen, kaptiel 14 a. Den nya lagen ska motverka diskriminering på grund av: Kön Könsidentitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder/funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder Lagens syfte är att säkerhetsställa alla barns lika rättigheter. Lagen är tänkt att motverka diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier. Med trakasserier menas ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier karaktäriseras av att de är av sexuell natur och kränker ett barns eller en elevs värdighet. Förskolans vision På vår förskola ska alla barn känna sig trygga och mötas med respekt. Hos oss är barnen delaktiga i verksamheten, blir sedda, uppskattade och får utvecklas som de unika människor de är. Alla som arbetar inom förskolan är goda förebilder och har ett förhållningssätt som förebygger diskriminering, trakasserier och kränkningar. Om någon uppger att han/hon har blivit diskriminerad, trakasserad eller kränkt, ska vi alltid ta det på allvar. Det är en grundläggande demokratisk rättighet för alla i förskolan att känna sig trygga

2 2 (13) och inte bli utsatta för diskriminering eller kränkande behandling av vare sig barn eller vuxen. Ansvariga för handlingsplanen Förskolechefen bär huvudansvaret för att en Likabehandlingsplan upprättas och blir ett levande dokument som årligen följs upp och utvärderas. Samtliga medarbetare ansvarar för det konkreta arbetet mot diskriminering eller kränkningar bland barnen. Medarbetarna är de som i första hand utreder eventuell diskriminering eller kränkningar och kontaktar förskolechefen enligt åtgärdsplanen. Förskolans ledning och medarbetarna har ett gemensamt ansvar att informera barnens vårdnadshavare och nyanställd personal om Likabehandlingsplanen. Vid eventuella frågor eller oro kontakta oss på förskolan. Kontaktuppgifter: Förskolechef: Sofia Hertzberg: Avdelning Månen: anknytning 1 Avdelning Solen: anknytning 2 Avdelning Stjärnan: anknytning 3 Avdelning Regnbågen: anknytning 4 Köket: anknytning 5 Huvudman: Skolchef för förskolan, Anna Karstedt Olofsson Utvärdering Resultat Alla pedagoger på förskolan har kunskap om likabehandlingsplanen och använder den i verksamheten på ett naturligt sätt. Arbetslagen har detta läsår inte vart lika duktiga på att använda sig av likabandlingsplanen på arbetslagsreflektionen. Vårdnadshavare informeras och får kännedom om likabehandlingsplanen och dess innehåll vid föräldramöten och samtal. Olika mål i läsårets Lvp har vart kopplade till likabehandlingsplanen och aktiviteter utifrån målen har genomförts på förskolan. Likabehandlingsplanen har funnits med som en stående punkt vid samverkansträffarna. BRUK har gjorts av alla arbetslag. Analys Personalen har under läsåret ökat sin kunskap kring likabehandlingsarbetet och även fått in den som en röd tråd i verksamheten på ett naturligt sätt. Mål har funnits med i läsårets Lvp och vid utvärderingen av Lvp blev det synligt att likabehandlingsarbetet finns med i verksamheten på förskolan på olika sätt.

3 3 (13) BRUK har genomförts vid 2 tillfällen och det har skapat bra diskussioner och en ännu högre medvetenhet hos personalen. Observationer, intervjuer och trygghetsvandring har genomförts på förskolan varje termin för att vi ska få syn på varje enskilt barns upplevelse. I reflektionen utifrån observationer och intervjuer upplever vi att barnen är trygga och inte känner någon rädsla varken när det gäller lokaler, andra barn eller vuxna. Den stora barngruppen delas varje dag upp i mindre grupper med färre barn i för att minimera tillfällena då det skulle kunna uppstå kränkningar. Diskussioner kring kränkningar har genomförts på förskolan tillsammans med specialpedagog från stödcentrum vid ett flertal planerade tillfällen då även förskolechef närvarat. Detta skapade en större medvetenhet kring kränkningar hos personalen. Däremot så upplevde personalen att det inte alltid kändes riktigt bra att lyfta olika händelser i grupp och diskutera kring det tillsammans med andra. Likabehandlingsplanen har inte alltid lyfts på varje arbetslagsreflektion då det inte har prioriterats trots att det finns en tydlig dagordning till tillfället. Detta måste naturligtvis förbättras. Likabehandlingsplanen har funnits med som en stående punkt på dagordningen vid samverkansträffarna då chef och de fackliga representanterna träffats en gång i månaden. Under läsåret har det inte kommit upp något kring likabehandlingsarbetet. All personal har under läsåret vart på en föreläsning och lyssnat på en person som pratade om sexuella övergrepp och hur vi i förskolan kan förebygga och få syn på det. Utefter det skapade vi en handlingsplan kring sexuella övergrepp som finns i förskolan krispärm. Slutsats Genom ett fortsatt aktivt arbete med likabehandlingsplanen strävar vi efter att planen ska bli ännu mer levande i den dagliga verksamheten på alla förskolans avdelningar och hos alla pedagoger. Alla avdelningar ska under kommande läsår lyfta likabehandlingsarbetet utifrån vissa utvalda frågor vid varje arbetslagsreflektion. Mål utifrån likabehandlingsplanen kommer att finnas med i kommande läsårs Lvp. Observationer, intervjuer och trygghetsvandring inomhus och utomhus på förskolan ska genomföras på alla avdelningar 1 gång på höstterminen och 1 gång på vårterminen. Främjande arbete Pedagoger Vi arbetar ständigt med att ha ett bra bemötande och ett bra förhållningssätt till alla på förskolan vilket främjar en likabehandling. Vi arbetar kontinuerligt med konflikter och lösningar tillsammans med barnen för att motverka kränkningar. Vi vuxna på

4 4 (13) förskolan föregår med gott exempel. Vi påminner varandra om hur vi bemöter varandra på förskolan och tar upp händelser som vi undrar över i arbetslaget eller på hela förskolan. Vi är närvarande i verksamheten för att upptäcka eventuella kränkningar och diskriminering. Vi är lyhörda och pedagogers agerande i olika situationer diskuteras i arbetslaget eller på hela förskolan. Vid eventuell tveksamhet ska förskolechef meddelas. Vi reflekterar över vår miljö för att alla barn ska vara inkluderade. Vi behöver följa barnen för att se var eller när saker händer för att kunna vara steget före och förhindra en eventuell kränkning eller diskriminering. Vi planerar och arbetar på ett sätt som gör att verksamheten och miljön är anpassad till barn med funktionsnedsättning så att de kan delta i vår verksamhet på förskolan. Det är viktigt att barnet känner sig som en i barngruppen. Vi behöver hela tiden vara flexibla till att kunna förändra miljön, sammansättningen i barngruppen och personalstyrkan utefter likabehandlingsplanen. I matsituationer tar vi hänsyn till allergier, funktionsnedsättningar och religioner. Barn och personal får mat som de kan och får äta. Vi tar hjälp av modersmålspedagoger för att tillgodose de barn som har behov av undervisning i sitt modersmål. Vi tar också hjälp av föräldrar, barn och medhjälpare för att tillmötesgå barn och vårdnadshavare med olika språk. Pedagogerna delar upp barnen i mindre grupper för att säkerställa alla barns utveckling och lärande. Pedagogerna observerar, intervjuar, reflekterar och dokumenterar över individen, gruppen och verksamheten i värdegrundsfrågor, kränkning och diskriminering utifrån händelser som sker i vardagen. Vi är uppmärksamma på om något barn är utanför gruppen och arbetar med orsakerna till detta samt arbetar med vad vi behöver göra för att barnet ska bli en del i gruppen. Vi arbetar både med det enskilda barnet och barngruppen. Följande frågor används vid reflektion och dokumentation: 1. Sker det kränkningar/konflikter i något särskilt rum och vad beror det på? Kom ihåg utevistelsen. 2. Är det samma barn som blir utsatt? 3. Hur har vi vuxna agerat? 4. Är det något vi behöver åtgärda/förändra i vårt arbetssätt? 5. Kan alla (utifrån diskrimineringsgrunderna) delta i våra aktiviteter? Uppföljning Utifrån förra tillfällets diskussion utvärderas följande: 1. Har konflikterna/kränkningarna upphört? 2. Hur förebygger vi så att det inte händer igen?

5 5 (13) 3. Vi följer upp löpande vid varje arbetslagsreflektion samt beskrivs i den årliga uppföljningen av likabehandlingsplanen i maj juni. Pedagoger observerar, dokumenterar och reflekterar kontinuerligt över den pedagogiska verksamheten. Dessa analyseras och resulterar i förbättringsmål. Ibland är det mål för hela barngruppen och ibland för enskilda barn. Allt för att främja varje barn i sin utveckling och i sitt lärande samt att alla barn ska ha rätt till en bra omsorg. 2 gånger per år intervjuar eller observerar pedagogerna barnen utifrån frågeställningar kopplade till kränkning och diskriminering. Svaren analyseras och vid behov sker förbättringar. Vi samtalar regelbundet med barnen om hur de upplever vardagen på förskolan, både ute och inne. Vilka de leker med samt vilka de inte leker med och varför. Vi stödjer och arbetar med barn som inte kan samspela med andra barn. Personalen i förskolan diskuterar vad de olika diskrimineringsgrunderna står för. Vi värnar om rätten om att få vara olika och göra olika. Barnskötare och förskollärare går ICDP utbildning. Arbetslag och förskolechef får ca 2 gånger per termin möjlighet att träffa Barn Team från stödcentrum. Barn teamet består av specialpedagog, talpedagog och psykolog. Här finns möjligheten att diskutera och få hjälp med hur viska arbeta med barn i behov av stöd. Barn Vi har en verksamhet som består av aktiviteter som gynnar alla oavsett hur vi ser ut eller varifrån vi kommer. Vi har barndelaktiva utvecklingssamtal på förskolan. (pedagog, barn, vårdnadshavare) Vi arbetar hela tiden med rätten till att få delta i lek och vi pratar med barnen om hur vi gör när någon inte får vara med samt kommer tillsammans fram till lösningar. Vi har rum i rummen, mötesplatser på våra avdelningar så att alla typer av led kan kombineras i ett medvetet genustänk. Vi arbetar med olika känslor och hur det känns om jag är glad, ledsen, arg och rädd. Hur ser man ut? Tillsammans bekräftar vi känslorna samt lär barnen att sätta ord på detta. Följande frågor används vid intervju av barn i åldern 3 5 år: 1. Finns det någon plats på förskolan som du tycker är obehaglig/läskig att vara på? 2. Är du rädd för någon eller något på förskolan? Om ja, berätta. Finns det någon som kan hjälpa dig?

6 6 (13) 3. Känner du att alla på förskolan tycker om dig och är snälla? Om nej, berätta. Följande frågeställningar används vid observation av barn i ålder 1 3 år 1. Är alla barn inkluderade i barngruppen eller förekommer det att något barn hamnar utanför/blir utfryst? Finns det i sådana fall samband med de olika diskrimineringsgrunderna? 2. Förekommer det återkommande konflikter och bråk mellan vissa barn? sådana fall samband mellan de olika diskrimineringsgrunderna? 3. Har alla barn förtroende för förskolans personal? Vänder de sig spontant till de vuxna för att få hjälp vid konflikter och bråk? Efter intervju och observation sammanställer pedagogerna svaren. Denna sammanställning är en del av kartläggningen. Vid behov meddelas förskolechef. Vårdnadshavare När barn och vårdnadshavare börjar på förskolan får de information om att det finns en likabehandlingsplan samt varför den finns. På föräldramöten/föräldrarådsmöten har vårdnadshavare möjlighet att tycka till och komma med förslag och ändringar. På de barndelaktiva utvecklingssamtalen gås den igenom om vårdnadshavare upplever att deras barn är utsatta för kränkning eller diskriminering. Vi pratar om barnets situation på förskolan. Vi frågar vårdnadshavare om de upplever att barnet blivit kränkt eller diskriminerat. Vi frågar också om de vet hur och till vem de ska anmäla detta. Likabehandlingsplanen finns på vår hemsida samt i alla tamburer på förskolan. Genom föräldraaktiva inskolningar på förskolan får vårdnadshavare insyn och delaktighet i förskolans verksamhet. Vi är noga med att samtala med vårdnadshavare vid hämtning om hur dagen för deras barn vart och om det har hänt något på förskolan. På så sätt kan vårdnadshavaren följa upp det hemma. Om kränkningar eller diskriminering sker meddelas vårdnadshavare. Vårdnadshavares synpunkter inom alla områden tas tillvara. Kartläggning och nulägesanalys Under läsåret 2014/2015 har personalen ökat sin kunskap kring likabehandlingsarbetet. Delvis på grund av diskussioner i tvärgrupper med specialpedagog och förskolechef kring kränkningar och delvis genom olika diskussioner i arbetslaget vid arbetslagsreflektion och BRUK.

7 7 (13) Vårdnadshavare informeras och får kännedom om likabehandlingsplanen vid föräldramöte, föräldraråd, inskolningssamtal och andra samtal med pedagoger. Barnen involverades genom trygghetsvandringar, intervjuer, observationer och i planerade aktiviteter. Mål sätts i Lvp utifrån likabehandlingsplanen och vid nästan varje arbetslagsreflektion diskuteras likabehandlingsplanen utifrån några väl valda diskussionsfrågor Barnens delaktighet Vi arbetar aktivt med att barnen ska vara delaktiga i förskolans verksamhet. Vi kommer att fortsätta involvera barnen i handlingsplanen genom intervjufrågor som ställs till barnen i åldern 3 5 år under oktober månad 2015 och i mars månad Dessa svar kommer sedan att användas som diskussionsunderlag på pedagogernas avdelningsreflektioner i november månad 2015 och i april månad Observationer i barnens samspel och lek kommer att ske med barnen i åldern 1 3 år i oktober månad 2015 och i mars månad Dessa observationer kommer att ligga till grund för reflektion i arbetslagen i november månad 2015 och i april månad Vi kommer löpande att använda oss av handlingsplanen i bland annat samtal, samlingar och lekar. Även bilder, litteratur och i pads kommer att användas som verktyg. Tillsammans med barnen kommer vi att gå igenom förskolans inomhusmiljö och utomhusmiljö för att kartlägga var eventuell diskriminering och kränkande behandling kan uppstå och förekomma. Ansvar: Varje enskild medarbetare och hela arbetslaget. Vårdnadshavares delaktighet Vårdnadshavarna kommer att informeras om arbetet med likabehandlingsplanen på ett föräldramöte hösten 2015 och vid inskolningssamtal. Där kommer det också att finnas möjlighet att påverka genom synpunkter och tankar. Vid varje ny inskolning ska vårdnadshavare få kännedom om att handlingsplanen finns och vad den innebär. Handlingsplanen ska också finnas på förskolans hemsida och uppsatt i varje tambur. Ansvar: Förskolechef, varje enskild medarbetare och hela arbetslaget. Personalens delaktighet Framöver kommer alla pedagoger utifrån olika diskussionsfrågor att fortsätta arbeta med handlingsplanen en stund vid varje avdelningsreflektion som sker varje vecka. Detta ska också dokumenteras vid varje tillfälle. Likabehandlingsplanen kommer också att lyftas vid UVG mötena som sker varannan vecka, dock inte vid varje tillfälle.

8 8 (13) Varje arbetslag skattar sig BRUK i början av höstterminen 2015 och i slutet av vårterminen Avstämning mellan förskolechef och personal sker vid arbetslagsreflektion varje termin och i UVG gruppen. Utvärdering av likabehandlingsplanen sker mellan förskolechef och arbetslagsledare på förskolan innan den 31 maj Ansvar: Förskolechef, varje enskild medarbetare och hela arbetslaget. Förebyggande arbete Pedagogerna ska sträva efter att alltid finnas i barnens närhet. Vi ska arbeta förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling och främja likabehandling i vår verksamhet. Barnens delaktighet i likabehandlingsplanen synliggörs vid avstämningen i november 2015 och i april 2016 samt vid utvärderingen som sker senast den 31 maj år För att öka barnens kunskaper om likabehandling så behöver vi arbeta mer med frågor kring likabehandling i verksamheten. Vi använder oss av intervjufrågor till barnen i åldern 3 5 år som en del av arbetet med vår Likabehandlingsplan. På varje arbetslagsreflektion som sker varje vecka ska en del av tiden avsättas till likabehandlingsplanen för att hålla den levande hos alla pedagoger. Diskussionsfrågor kommer att användas som underlag och arbetet ska dokumenteras vid varje tillfälle. Vid eventuell misstanke om kränkning barn barn, vuxen barn, vuxen vuxen så gör vi en anmälan. Vid varje träff som sker mellan förskolechef och de fackliga representanterna på förskolan ska likabehandlingsplanen lyftas. Underföräldramöte under höstterminen 2015 ska vårdnadshavare ges möjlighet till att diskutera om vad diskriminering och kränkande behandling på förskolan kan vara och om det är något som de upplever förekommer på förskolan. Förskolechef följer upp likabehandlingsarbetet vid arbetslagsreflektion, vid UVG. Åtgärdande arbete Rutiner för att upptäcka trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling. All personal är skyldig att informera avdelningens personal och förskolechef vid misstanke om att ett barn utsätts för trakasserier, diskriminering, kränkande behandling eller verkar fara illa. På arbetslagets reflektion som sker varje vecka finns en stående punkt där vi tar upp händelser som skett utifrån diskriminering och kränkande behandling. Vid akuta fall

9 9 (13) tar vi upp det direkt och även huvudman kontaktas omgående av förskolechef. (se nedan) Åtgärder Kränkningar, diskriminering och åtgärder ska dokumenteras. Det första som måste ske när någon i verksamheten fått kännedom om ett barn är utsatt för diskriminering eller kränkande behandling är att: Åtgärder -möjlig diskriminering, kränkning/trakasserier vuxen barn Steg 1 Förskolechef ska informeras snarast (samma dag). Förskolechef ansvarar för att samtal och kontakter dokumenteras. Förskolechef ansvarar för eventuella kontakter med media. Förskolechef och/eller annan känd personal samtalar snarast med inblandade barn (utifrån ålder och mognad). Den vuxen hjälper barnet att sätta ord på handlingar och känslor. Förskolechef samtalar med personal för att skaffa sig en bild av det inträffade. Vårdnadshavare ska alltid kontaktas och informeras av förskolechef. Vid allvarliga fall kontaktar förskolechef huvudman Anmälan om påbörjad utredning av kränkande behandling görs av förskolechef. Steg 2 Förskolechef träffar inblandad personal och beslutar vid behov om åtgärder för att förhindra upprepning av liknande händelser. Inblandat barn och vårdnadshavare informeras om tillämpliga delar av de åtgärder som beslutats. Utredning och bedömning av kränkande behandling samt plan för åtgärder och uppföljning görs av förskolechef. Steg 3 Förskolechef ansvarar för att beslutade åtgärder följs upp. Barn, utifrån ålder och mognad, vårdnadshavare samt personal ska vara delaktiga i uppföljningen. Om problemen kvarstår kontaktar förskolechef huvudmannen för beslut om vidare åtgärder. Åtgärder konflikter och möjlig kränkning/trakasserier barn-barn Vid svårare fall eller upprepning kontaktas ansvarig förskolechef. Steg 1 Den som först får kännedom om situationen informerar ansvariga pedagoger snarast (samma dag).

10 10 (13) De ansvariga pedagogerna för barngruppen utreder händelsen. Samtal förs med alla inblandade. Barnet måste få ge sin bild av det inträffade och få sina upplevelser bekräftade och erkända. Syftet är att hitta orsaken till händelsen samt att hitta vägar till överenskommelse. Prata med barnen om vad/det som hänt. Ställ hur frågor. Barn skall inte bara säga förlåt utan även göra/visa förlåt. Den akuta situationen måste lösas så att alla barn kan känna sig trygga. Personal gör nulägesanalys på reflektionen/planeringen och bestämmer Vem, Vad och Hur de ska arbeta vidare. Dokumentation av personalen ska ske.mål sätts utifrån nulägesanalysen. Målen ska vara TÖFTADE (Tidsangivet Önskvärt Framtida Tillstånd) Vid allvarliga fall kontaktas förskolechef samma dag. Händelser, som innebär allvarlig fara för liv och hälsa, skall rapporteras inom de närmaste 2 dagarna till skolchef och arbetsmiljöverket. Förskolechefen är ansvarig för detta. Vårdnadshavarna ska få information om vad som hänt vid hämtningen avsitt barn, (vid allvarliga fall ringer personal vårdnadshavare inom en timme). Vårdnadshavare ska få reda på hur personalen kommer att arbeta så det inte händer igen samt få en uppföljning efter bestämd tid. Vårdnadshavare ska informeras om att de vuxna på förskolan är skyldiga att se till att kränkningar eller diskrimineringen inte fortsätter. Anmälan om påbörjad utredning av kränkande behandling görs av förskolechef. Incidenten rapporteras i Claime Steg 2 Vid allvarliga fall kallar Förskolechef inblandad personal till uppföljningsmöte för att få en samlad bild av situationen. Sådant möte ska hållas inom de närmaste 2 dagarna. En analys av situationen ska göras för att om möjligt komma fram till möjliga orsaker och kunna föreslå åtgärder för att minska risken för liknande händelser i framtiden. Utifrån den bild som getts beslutar förskolechef i samråd med inblandad personal om anmälan ska göras till socialtjänsten eller arbetsmiljöverket. Det senare gäller vid händelse som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Vårdnadshavarna ska (om det inte finns misstanke om våld eller övergrepp i hemmet) informeras om att orosanmälan till socialtjänsten görs. Utifrån den bild som getts fattar förskolechef, efter samråd med inblandad personal beslut om eventuell information till icke inblandade barn och vårdnadshavare samt vilken information som ska lämnas. Vid behov ta kontakt med barn team. Förskolechef informerar huvudmannen.

11 11 (13) Utredning och bedömning av kränkande behandling samt plan för åtgärder och uppföljning genomförs av förskolechef. Steg 3 Förskolechef kallar inblandad personal till uppföljningsmöte ca 10 dagar efter händelsen. Om problemet kvarstår så ska ny plan tas fram. Om det inte förekommit nya kränkningar eller diskriminering så ska vårdnadshavaren informeras om detta. Åtgärder möjlig diskriminering, kränkning, trakasserier, vuxen vuxen Om man som vuxen känner sig diskriminerad, kränkt eller mobbad av sina arbetskamrater ska man ta kontakt med sin arbetsgivare. All personal i verksamheten har skyldighet att anmäla till arbetsgivaren om man får kännedom att vuxna diskriminerar, kränker eller mobbar vuxna. Förskolechef ansvarar för att nödvändig information samlas in och det är viktigt att han/hon är objektiv. Allvarliga samtal med den som diskriminerar eller kränker ska genomföras. Den personen kan välja om ett fackombud ska närvara vid samtalet. Uppföljningssamtal ska ske inom en vecka. Förskolechef dokumenterar. I de fall där processen i arbetsgruppen gått för långt för att konstruktiva åtgärder på den aktuella arbetsplatsen ska bli framgångsrikt, kan det krävas kvalificerad experthjälp för orsaksanalys, lösningsförslag och samtal enskilt och i grupp.

12 12 (13)

13 13 (13)

Bäckalyckans förskola

Bäckalyckans förskola Olika men ändå lika. Bäckalyckans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling januari 2009 reviderad september 2013 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Samtliga medarbetare på förskolan,

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorps förskola 2015/2016 Upprättad 2014 av Förskolans Utvecklingsgrupp samt förskolechef för Toltorps förskola Reviderad: aug -15 av

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Malmgårdens Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2015 INLEDNING Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016 Innehållsförteckning Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande insatser... 6 Kartläggning...

Läs mer

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 1 Innehåll Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Lill Anton är en fristående förskola som består av sex avdelningar. Slottet, Leklådan

Läs mer

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN 2016 Trygghet, respektfullt bemötande och ett demokratiskt förhållningssätt är grunden för det livslånga lärandet TILL DIG SOM BARN Förskolan Åstugan arbetar utifrån att

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016

Likabehandlingsplan 2015/2016 Likabehandlingsplan 2015/2016 2015-08-31 Vision Inget barn ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd. Bastasjö Förskola ska därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Stenshults förskola

VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Stenshults förskola VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stenshults förskola 2014/2015 1 Innehåll 1. VISION... 3 2. FÖRSKOLECHEFS STÄLLNINGSTAGANDE... 3 3. BAKGRUND...

Läs mer

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Mia Vainionpää Förskolechef 2013-2014 INNEHÅLL 1 INLEDNING 5 2 FRÄMJANDE, FÖREBYGGANDE OCH

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef, pedagogiska ombud,

Läs mer

Årlig plan för lika behandling

Årlig plan för lika behandling Årlig plan för lika behandling Ålberga förskola Nyköpings kommun 2012-2013 Postadress Ålberga förskola Mossvägen 2-4 61190 Ålberga Telefon 0155-72265 sida Innehållsförteckning 1 1. Inledning och syfte

Läs mer

Arealens Förskola Arealens Förskola A

Arealens Förskola Arealens Förskola A Arealens Förskola Arealens Förskola A Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Likabehandlingsplan för Arealens förskola Syfte:

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Saxdalens ro 1 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 Vision Vi vill skapa en förskola: fri från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Hammarens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hammarens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechefen har det yttersta ansvaret

Läs mer

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fröets förskola. Verksamhetsåret 2010/2011

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fröets förskola. Verksamhetsåret 2010/2011 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Fröets förskola Verksamhetsåret 2010/2011 Sso 278/2010 Innehållsförteckning Inledning 1 Visioner för barn i Örebro kommun 1 Örebro kommuns

Läs mer

FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Denna plan gäller till och med 31/12-15

FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Denna plan gäller till och med 31/12-15 FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 SID 1 (8) Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 INLEDNING Förskolan i Östra Söders förskole enhet som omfattas av denna Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering

Läs mer

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan Diskusgatan

Likabehandlingsplan Diskusgatan Likabehandlingsplan Diskusgatan PLAN FÖR FRÄMJANDE AV LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE AV DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015 Reviderad 2015-05-04 INLEDNING Pedagogisk omsorg har i uppdrag att

Läs mer

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år. Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem

Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem 1 (13) 2014-11-24 Lärande Östad enhet: Björkhyddans förskola Björnens förskola Familjedaghem Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem I Östad enhets förskoleverksamhet ingår: Björkhyddans

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola 1 Antagen: 2014-10-16 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-3 år 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (10) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan Ett barn eller en elev får inte missgynnas genom särbehandling på grund av någon

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla Förskola 2015/2016.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1.VISION 3 2. FÖRSKOLECHEFSSTÄLLNINGSTAGANDE 3

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/2016 Förskolan Fågelbo och fritidshemmet Smultronstället 19 november 2015 1. Vision På förskolan Fågelbo och fritidshemmet Smultronstället

Läs mer

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria Likabehandlingsplan Montessoriföreningen Maria Läsåret 2015-2016 Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria 1. Vi på

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor Tallboda Förskolan Ankaret, Gränsliden 8

TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor Tallboda Förskolan Ankaret, Gränsliden 8 TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ankaret, Gränsliden 8 En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande... 5 Vision Område ÖST...

Läs mer

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från förskolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Frändeforsförskola 2015/2016

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Frändeforsförskola 2015/2016 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Frändeforsförskola 2015/2016 Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen Pedagog från Alebo: Pedagog från Lindebo: Förskolechef: Linda Wimborn Andersson Linda Nilsson Mia Hamnedalen Vår vision Vi ska alla

Läs mer

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...2 2. Inledning...4 3. Grunduppgifter...4 4. Likabehandlingsplanens syfte...4 5. Vår Vision 4 6. Mål...5 7. Främjande arbete...6

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Väsby Kommunala Förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bryggan 2015/2016 1 Inledning Förskolan är enligt lag Diskrimineringslagen och Skollagen skyldig att aktivt arbeta mot

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Backsippans förskola. Läsåret 2013/2014

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Backsippans förskola. Läsåret 2013/2014 VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Backsippans förskola Läsåret 2013/2014 Vi vill att alla barn ska kunna gå till förskolan med glädje och förväntan

Läs mer

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Ann-Christin Risfelt

Läs mer

Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Hasslebo förskola 1-5 år Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Lönngården 2015/2016 Lönngårdens vision Alla

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011

LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011 LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Lagar 1.3 Skollagen 1.4 Diskrimineringslagen 1.5 Läroplan för förskolan 98, reviderad 2010 1.6 Kolsva

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Bergshöjden Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar: Diskrimineringslagen(2008:576)

Läs mer

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 , Olika fast lika unika Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 Innehållsförteckning 1 Inledning. 1.1 Alla barn och elever har rätt att

Läs mer

Förskolan Svaleboskogen 3. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16

Förskolan Svaleboskogen 3. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Förskolan Svaleboskogen 3 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget har

Läs mer

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola 2014/2015 Sektor Utbildning Antagen 141020 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Gullvivans förskola 151015-161014

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Gullvivans förskola 151015-161014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gullvivans förskola 151015-161014 Vår vision: På vår förskola skall alla känna sig välkomna, trygga och ha lika rättigheter. Förskolan ska vara fri från

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) 2015-02-16 Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 INLEDNING En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Vision Förskolechefen har ordet 3 Lagtext och styrdokument Definitioner och begrepp 4 Diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Korvettens förskola 2015-2016

Korvettens förskola 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Inget barn ska behöva vara rädd för att gå till förskolan. Alla barn ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Vår

Läs mer

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Trygghetsplan 2015-2016

Trygghetsplan 2015-2016 Trygghetsplan 2015-2016 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för förskolan Stjärnhimlen Grunduppgifter Förskolan namn Förskolan Stjärnhimlen Förskolans logotyp Vår vision I våra

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Garnvindeskolans förskola Läsår 2015-2016

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Garnvindeskolans förskola Läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Garnvindeskolans förskola Läsår 2015-2016 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande

Läs mer

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Datum för upprättande av planen: 2012-11-06 Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15 LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skollagen. Denna plan är reviderad under hösten 2014 och

Läs mer

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Särö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Särö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Särö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola a för planen: Förskolechef och pedagoger Vår vision För att barn och föräldrar

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Norrgrindens förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Norrgrindens förskola Upplands-Bro kommun Västra Bro förskolor Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Norrgrindens förskola Inledning: Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå januari 2012 Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Eva Skagerkvist

Läs mer

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Grunduppgifter

Läs mer

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Rådmansö förskola Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Innehållsförteckning Inledning --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Dok.nr FO1m LIKABEHANDLINGSPLAN Utfärdare EJ. ... [Förskolechef] Eva Jäger Datum: 2015-02

Dok.nr FO1m LIKABEHANDLINGSPLAN Utfärdare EJ. ... [Förskolechef] Eva Jäger Datum: 2015-02 1(10)...... [Förskolechef] Eva Jäger : -02 --------------------------------------------------.. (Arbetsmiljöansvarig) Linn Alex -02 1 INLEDNING Detta dokument riktar sig till alla anställda på förskolan.

Läs mer

Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016 Inledning Som inledning till vår plan vill vi citera ur läroplanens avsnitt som behandlar de grundläggande värdena i Förskolans värdegrund

Läs mer

Länna förskoleenhets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Länna förskoleenhets plan mot diskriminering och kränkande behandling Länna förskoleenhets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Påryds förskolas plan för att förebygga diskriminering, kränkande behandling och främja likabehandling.

Påryds förskolas plan för att förebygga diskriminering, kränkande behandling och främja likabehandling. Handläggare Datum Gunilla Olausson 15 2015-08-25 0480-452320 Påryds förskolas plan för att förebygga diskriminering, kränkande behandling och främja likabehandling. Gäller från 2015-2016 Vår vision Förskolan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan för förskolan

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan för förskolan Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan för förskolan oktober 2013- oktober 2014 för förskolorna: Ellen Key, Junibacken, Kakburken, Maskrosen och Paletten Planen är framtagen av ledningsgruppen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 Förskolan Öster Järs förskola, Trelleborg Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig

Läs mer

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola åldrar 1-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN Adress: Sågvägen 8, 589 65 Bestorp Hemsida: www.linkoping.se Tel: 013-401 83 1 Innehåll Inledning... 3 Vår vision... 3 Giltighetstid.3

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Mosippans förskola 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Mosippans förskola 2015-2016 Barn och utbildningsnämnden ASKERSUNDS KOMMUN Förskolor Norra skolområdet: Rönneshytta, Snavlunda, Åsbro LIKABEHANDLINGSPLAN Mosippans förskola 2015-2016 Oktober 2015 Lisbeth Gunnarsson Inledning En likabehandlingsplan

Läs mer

Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016

Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016 Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechefen och arbetslaget

Läs mer

Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer