Trygghetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetsplan 2015-2016"

Transkript

1 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för förskolan Stjärnhimlen

2 Grunduppgifter Förskolan namn Förskolan Stjärnhimlen Förskolans logotyp Vår vision I våra förskolor skall alla känna sig välkomna och delaktiga. Känna trygghet och ha ett inflytande över sin vardag efter sin förmåga i samspel med andra. Vi ser olikheter som ett naturligt och självklart värde oavsett bakgrund, levnadssätt, religion, kultur, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. Vår verksamhet baseras på ett demokratiskt och solidariskt arbetssätt där människors lika värde och jämställdhet mellan könen råder. För nutidens och framtidens barn erbjuder vi en förskola där pedagoger bemöter varandra med ett nyfiket lyssnande med respekt för varandras åsikter och tankar. Planen gäller från Planen gäller till Ansvariga för planen Planen är utarbetad tillsammans med all personal på förskolan Stjärnhimlen. Ansvariga för skrivandet är förskollärarna Marie Karlsson, Ariana Rama, Diana Aydogan samt förskolechef Pia Idestål. Barnens delaktighet All personal ansvarar för att arbeta på ett demokratiskt och solidariskt arbetssätt där vi dagligen lyfter fram mångfalden och tar vara på varandras olikheter och likheter, där barnen får uttrycka sina tankar och åsikter och konfronteras med andra barn vars tankar inte alltid är som mina egna vilket ger möjlighet att utveckla en förståelse för andra sätt att tänka. Vår vision är Barns lärande och växande tillsammans där alla barn får uttrycka sina tankar och åsikter och mötas av ödmjukhet och respekt. Barnen ska känna sig delaktiga och ha inflytande över sin vardag allt efter sin egen förmåga i samspel med andra barn och vuxna. Genom att barnen får uttrycka sina tankar och åsikter och

3 konfronteras med andra barn vars tankar inte alltid är som mina egna, har barnen möjlighet att utveckla en förståelse för andra sätt att tänka. Det finns fler än mitt eget sätt att tänka! Vi ger möjligheter för barnen att pröva sina egna teorier om världen genom ett forskande förhållningssätt som genomsyras av kreativitet. Vår uppgift är att ge barnen redskap att möta framtiden och den värld de ska leva i. Så här arbetar vi på förskolan Stjärnhimlen med barns delaktighet i att upprätta, följa upp och se över trygghetsplanen: Norrskenet 1 år: genom att arbeta med bilder ur vårt projekt, skogen synliggör vi barnen och dess upptäckter. Vårt dagliga jobb i verksamheten är att visa och prata med barnen att respektera varandra, vänta på sin tur, lyssna på varandra mm. Vi pratar med barnen om att vi ska hjälpa varandra om ett barn ex ramlar, att vi säger till barnen att hjälpa till. Vintergatan 1-2 år: detta sker genom att barnen ges möjlighet att bli delaktiga och därmed känna sig trygga i avdelnings miljö. Genom att vi vuxna är ett föredöme för varandra ges barnen möjlighet att visa varandra respekt. Detta gör vi genom att sätta känslor på orden, tröstar och bekräftar dem. Vi gör även tummen upp, som ett förtydligande av att barnet har gjort något bra. Galaxen 3-5år: genom att hela tiden diskutera och prata om det i vår dagliga verksamhet och vid våra reflektionssamlingar innan lunch belyser vi trygghetsplanen där barnen får visa respekt gentemot varandra genom att lyssna, räcka upp handen och vänta på sin tur. Under övrig tid i verksamheten påtalar vi barnen då det uppkommer någon incident, vad som är rätt och fel, vad som inte är okej att säga/uttrycka sig till andra människor. Vi talar om för barnen att komma ihåg vad det är Vi tillsammans har kommit fram till då vi diskuterat trygghetsplanen på avdelningen och att tala om för varandra vad de inte får säga och göra mot/till varandra. Då barnen hjälper någon annan om denne ramlat och gjort sig illa, eller pratar trevligt mot en annan, då uppmärksammar vi det genom att lyfta upp det antingen direkt eller under reflektionssamlingen. På avdelning Galaxen har vi reflektionssamlingar innan lunchen. Där lyfter vi upp vikten av respekten att lyssna på varandra och att vi ALLA är lika inför varandra oavsett bakgrund. Att vi har en trygghetsplan, varför vi har det och att ALLA är lika viktiga. Där pratar vi med barnen Hur vi ska arbeta med den och varför den är viktig. Barn har inget formellt ansvar i trygghetsarbetet. Vi uppmuntrar barnen att reagera på trakasserier, diskriminering och kränkande behandling och tar varje barns känsla av att hon/han eller en kamrat på förskolan utsätts för diskriminering eller kränkande behandling på allvar. Detta gör vi genom att; Vårdnadshavarnas delaktighet På våra lära känna samtal, utvecklingssamtal, familjemöten lyfter vi upp Trygghetsplanen och vårt arbete kring den. Även i det dagliga mötet med föräldrarna tar vi upp vad vi jobbar med, att vi har en trygghetsplan. I samband med höstens samtal får vårdnadshavaren en enklare folder om trygghetsplanen genom sin kontaktpedagog. Vid inskolning under året överlämnas också folder till vårdnadshavaren. Förskolans trygghetsplan publiceras på

4 Inom Örebro kommun finns det rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av trakasserier och kränkande behandling. Dokumenten finns på intranätet/varberga förskolors personalsida. Om vi på förskolan får kännedom om att det på något sätt sker diskriminering eller kränkande behandling, har vi i uppdrag att se till att utredning görs och att åtgärder vidtas. På Stjärnhimlen utreder och behandlar vi diskriminering och kränkande behandling på följande sätt: Händelsen dokumenteras i en tjänsteanteckning Personal lämnar en skriftlig anmälan till förskolechef Förskolechef anmäler till huvudman vid skriftlig anmälan eller genom egen iakttagelse. Förskolechef ansvarar för att en utredning görs på förskolan Personalens delaktighet Det är viktigt att trygghetsplanen är känd bland all personal, barn och vårdnadshavare för att förmedla kunskap om barn rättigheter och visa på hur verksamheten arbetar för en trygg miljö. I Varberga Förskolor arbetar vi kontinuerligt med värdegrundsarbetet under året vid förskolans arbetsplatsträffar/ måndagsmöten där trygghetsplanen tas upp regelbundet. Huvudansvaret ligger hos utvecklingsledaren och förskolechef. På våra måndagsdiskussioner lyfter vi upp trygghetsplanen och på våra Apt träffar. Förankring av planen Se punkterna Barns, vårdnadshavare och personalens delaktighet. Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats På förskolan Stjärnhimlen arbetar vi utifrån vår vision - värdegrund verksamhetsidé som innehåller följande värdeord delaktighet, kooperativt lärande, kreativitet, mångfald, välkomnandet och lust och glädje. Detta är en del av vårt främjande och förebyggande arbete i trygghetsplansarbetet. Utifrån tidigare kartläggning har vi på Stjärnhimlen sett följande riskområden. Kön: då vi ropar på barnen ska vi inte benämna dem utifrån deras kön, ex kom här flickor/pojkar Könsidentitet eller könsuttryck: Vissa barn har uppmärksammat att något barn har använt sig av klänningar/ kjolar etc. Många barn upprepar ofta könsdetaljer, att hen har snippa/snopp. Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning: det har förekommit att barn uttrycker sig att; du är äcklig, för du är brun. Ett barn ställde en fråga till någon varför hen hade slöja. Hen svarade att hen var muslim och att det tillhörde hennes religion.

5 Sexuell läggning: barnen har inte riktigt kännedom på olika familjekonstellationer. Att det inte bara finns mamma/pappa. Funktionsnedsättning: barnen har frågat; varför pratar inte hen (då det finns några barn som har föräldrar som är dövstumma). Ålder: att en del kan uttrycka sog att det är bebisar som går på Norrskenet, men vi talar om att vi inte har bebisar på förskolan. Våra insatser och arbetssätt har under det gångna året varit följande: Det var ingenting som diskuterades i stort. Den plockades fram ett par ggr/år för att det skulles. Det upplevdes att det inte fungerade, så som det är tänkt. Att det skulle uppmuntras till att barnen skulle reagera på trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. Dagliga samtal med vårdnadshavare och barn. Främja en god kamratskap. Att Alla blir sedda för den de är. Utvärdera Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Anställda på förskolan, vilket 3 av 9 arbetade då den upprättades av dåvarande förskolechef. Resultat av fjolårets plan Vi kan ej utvärdera resultatet då tänkta insatser ej fullföljts tidigare. Därmed riktar vi våra insatser på den nya trygghetsplanen då vi ej kan utvärdera den gamla. Tidigare var det beskrivet i gamla trygghetsplanen att barnen har inget formellt ansvar i trygghetsarbetet, men i vårt nya trygghetsarbete har barnen ett informellt ansvar gentemot varandra i trygghetsarbetet, att stödja varandra i syfte att motverka mobbning och trakasserier. Under tidigare ledning har det ej lyfts fram på ett korrekt sätt och därmed har ev riskområden inte kunnat beskrivas och förebyggande insatser ej kunnat sats in. Därför har vi inget resultat att utvärdera. Årets plan ska utvärderas senast Under september oktober 2016 för att skrivas om innan Beskriv hur årets plan ska utvärderas Planen går igenom med hela arbetslaget där reflektioner och diskussioner förs av planens alla delar. Tre personer utses, en från varje avdelning, som sammanställer all personals gemensamma diskussioner. Ansvarig för att årets plan utvärderas Förskolechef och utveckligsledare.

6 Främja lika rättigheter och möjligheter Namn Förskolan Stjärnhimlen Områden som berörs av insatsen Arbetet sker dagligen och inget specifikt område har lyfts fram Mål och uppföljning Inget mål är direkt satt men uppföljning sker dagligen i barngruppen vid händelser och i personalgruppen på måndagsmöten och APT Insats Vara närvarande och lyssnande pedagoger Ansvarig Alla Datum då det ska vara klart Sker hela tiden och är ett ständigt pågående arbete Kartläggning Kartläggningsmetoder Det är nödvändigt att systematiskt kartlägga nuläget och göra en analys av resultatet för att kunna förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på bästa sätt. På Stjärnhimlen har vi valt av att använda oss av följande som kartläggningsmetoder; Dagliga samtal med vårdnadshavare och barn. Lyhörda pedagoger som är uppmärksamma på handlingar och bemötande i barngruppen. Möta barnen utifrån var och ens behov oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, ålder samt funktionshinder. Främja god kamratskap. Att pedagogerna är där barnen befinner sig. Områden som berörts i kartläggningen Innemiljön, utemiljön, stängda och gömda utrymmen, toaletterna, sovvilan. I de utrymmena har vi sett att kränkningar kan ske utifrån diskrimineringspunkterna; kön, könsidentitet/könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder. Hur har barn och föräldrar involverats i kartläggningen Genom att arbete på följande sätt gör vi barn och vårdnadshavare delaktiga i kartläggningen: Ex. vid en incident där ett barn talar om att ett annat barn har dragit ner byxorna på Hen. Hens mamma återberättar för en pedagog på förskolan och berättar för utvecklingsledaren på

7 förskolan. Utvecklingsledaren tar kontakt med förskolechefen och vi ser allvarligt på det här. Vi måste vidta åtgärder. Utvecklingsledaren kopplar detta till det barnets vårdnadshavare som utfört det på Hen. Utvecklingsledare/pedagog tar först in det barn som blivit utsatt/kränkt och frågar om själva incidenten/händelsen och får ge sin version. Därefter tar utvecklingsledaren in det andra barnet som utför själva händelsen och även denne får berätta sin version. Efter det har utvecklingsledare/pedagog tagit in och samtalat med bägge två och det visat sig att hela händelsen varit en olyckshändelse. Det ena barnet har sprungit efter och jagat det andra barnet och skulle ta tag i Hen men har då råkat dra ner byxorna på barnet. Hur har personalen involverats i kartläggningen? Vår utvecklingsledare har tagit upp under måndagsdiskussionerna b.la. om arbetet kring trygghetsplanen och gångna åtgärder. Resultat och analys Efter genomförd kartläggning kan vi se följande resultat: Utvecklingsledaren lyssnar och tar in det som pedagoger, barn och annan personal upplevt eller hört. Utifrån det kontaktar Utvecklingsledaren förskolechef och där görs en bedömning hur vi ska gå tillväga. Återkoppling sker alltid till vårdnadshavare och pedagoger. Genom den nya trygghetsplanen har all personal på Stjärnhimlen ett dokument att följa. Kökspersonal och städpersonal ska informeras ang. trygghetsplanen för att få ta del av den och en kopia sätts in i vikariepärmen, där vikarier från bemanningen ska kunna ta del av den. Beskriv resultatet av kartläggningen hur är förskolans nuläge? Vi ska även sätta upp ett dokument av trygghetsplanen i hallen på varje avdelning där vårdnadshavare kan ta del av det. Goda rutiner Tidpunkten vi tar upp är bla på Apt, under måndagsdiskussionerna och under den dagliga verksamheten. Allas ansvar Detta krävs enligt diskrimineringslagen och proposition 2007/08:95. Förebygg Områden som berörs av åtgärden Vi anser oss ha en bra översikt över vår miljö men vi kan alltid bli bättre. Vi ser till att hela tiden försöka få till en bättre miljö anpassat till säkerhetsaspekten. Vi har stor uppsikt över förskolemiljö då vi bla inte har stängda utrymmen, inte stora buskage på gården som hindrar vår insyn. Vi har två uteförråd där vi måste tänka på att hålla under uppsikt, samt bakom kullen där vi inte har någon överblick vad som kan hända. Toaletterna, då barnen vill gå in och kissa på framför allt under eftermiddagen. Sovvilan. Detta kopplar vi till de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsidentitet/könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder.

8 Mål och uppföljning Förebyggande arbete syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Följande aktiva åtgärder kommer vi att arbeta extra med under detta år utifrån de analyser vi gjort av årets kartläggning. Åtgärd Så här arbetar vi förebyggande på vår förskola: Att vi stationerar ut oss på gården i syfte att hålla koll på barnen och deras görande. kullen: vi har ingen uppsyn på vad som kan ske bakom kullen.-uteförråden; bör hållas stängda eller under uppsikt pga. att barnen där inne kan ges möjlighet till ev. mobbning eller kränkande behandling och att det kan olycka sig. Att vi har ständig uppsikt vid kompisgungan i syfte att motverka olyckor. Toaletterna inne: vid ev. toalettbesök ska endast ett barn i taget gåin pga. mobbing, kränkning och diskriminering. Att minst en pedagog är närvarande i samma rum som vilan hos de barn som sover. Motivera åtgärd På toaletterna är barnet själv eller tillsammans med en vuxen vid behov. Detta för att det inte ska ske någon kränkning utifrån diskrimineringspunkterna. Utevistelsen: Vi har entréerna på framsidan av huset och vi måste gå runt huset till baksidan för att komma till gården. Därför är det viktig att det finns vuxna som följer med barnen vid utgång och ingång samt att vi fördelar oss jämt på gården. Sovvilan. För att undvika incidenter på sovvilan som kan leda till kränkningar är det alltid en vuxen närvarande under hela sovvilan. Datum när det ska vara klart Detta är ett ständigt pågående arbete och det inget slutdatum. Rutiner för akuta situationer Policy Främjande arbete I vårt arbete använder vi oss dagligen av vår vision för Varberga förskolor för att främja lika rättigheter och möjligheter. Främjande arbete sker utan att det förekommit av något särskilt problem. I vår förskola sker detta kontinuerligt, systematiskt och målinriktat genom att: Nolltolerans på mobbning och trakasserier! Detta mål ska uppnås genom all personals delaktighet och arbete med trygghetsplanen. Samt ett kontinuerligt arbete då förskolans verksamhet hålls öppen.

9 Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Det krävs goda rutiner för att kunna ha uppsikt, upptäcka, utreda och åtgärda samt för att dokumentera och göra uppföljning av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det åtgärdande arbetet ska påbörjas genast när det kommit signaler om att ett barn känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Arbetet innebär att förskolorna måste vidta åtgärder som dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas. På förskolan arbetar vi på följande sätt med att hålla uppsikt och upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkningar: Lyhörda pedagoger som är nära barnen. Se till att det finns vuxna i barnens närhet i all verksamhet, både ute och inne. Samarbeta och samverka i vardagen. ALLA barn ALLAS ansvar! Medvetenhet av vad barnen leker och konstellationer mellan dem, uppmuntra barnen att berätta för någon vuxen om de ser att något annat barn blir utsatt för kränkning. Personal som barn och föräldrar kan vända sig till All personal på förskolan Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn På Stjärnhimlen arbetar vi systematiskt för att upptäcka eventuell diskriminering, trakasserier och kränkningar. Förskolan har en strategi för hur personal som får kännedom om, eller ser en pågående kränkning, ska hantera situationen. Om ett barn upplever sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling krävs inga bevis för att påbörja en utredning. Skyldigheten att utreda inträder vid första tillfället och oberoende av om det förelåg en avsikt att kränka eller inte. Det är viktigt att berörda vårdnadshavare informeras så fort som möjligt. Personalen ska agera genast och en skriftlig anmälan ska göras till förskolechef. Därefter ska förskolechef skyndsamt agera utifrån punkt 3 Tydliga roller och ansvarsfördelning. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal Barn som upplever sig trakasserade eller på annat sätt kränkta av personal är i en särskilt utsatt situation eftersom de befinner sig i beroendeställning. Förskolechef vänder sig till förvaltningschef som ansvarar för utredningen. Rutiner för uppföljning Förskolan har rutiner för hur varje enskilt fall ska följas upp. Det är viktigt att alla inblandade får komma till tals i uppföljningen. Uppföljningen bör göras inom rimlig tid, och innehålla utvärdering av utredningen, åtgärderna och dokumentationen. Det är också viktigt att diskutera om händelsen ingår i ett mönster på förskolan. I så fall måste förskolan upprätta en handlingsplan för att ta tag i problemet på organisationsnivå. På förskolan Stjärnhimlen arbetar vi med uppföljning på följande sätt: Antingen återkopplas vårdnadshavare till möte för samtal eller tar vi pedagoger upp det i gruppen för diskussion. Där pratar vi om händelsen och förklarar vad det var som gick fel, vad man får göra resp. inte göra. Hur vi ska bete oss mot varandra och vad följderna kan bli för den andre

10 men även för en själv. Det är viktigt att barnen får ta del av det så tidigt som möjligt då om ett mönster ev. finns och kan bli konsekvenser senare i framtiden. Rutiner för dokumentation Varje misstanke om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska utredas, dokumenteras och följas upp. På förskolan arbetar vi med dokumentation på följande sätt: Handlingsplanen ska innehålla. Handlingsplanen ska ha en strategi för hur personal ska få kännedom om, eller ser en pågående kränkning, ska hantera situationen. Det ska stå vad som ska göras hur gör vi det, hur kommunicerar vi våra rutiner, hur samverkar vi vuxna, när ska insatsen göras, i vilken ordning ska vi göra våra insatser, vem gör vad? Då en händelse sker meddelas i tur och ordning kollegorna, utvecklingsledaren, vårdnadshavaren/vårdnadshavarna och slutligen förskolechefen. Därefter ska förskolechef skyndsamt agera utifrån punkt 3- tydliga roller och ansvarsfördelning. Förskolechefen vänder sig till förvaltningschef som ansvarar för Utredningen. Händelsen dokumenteras och arkiveras. Vi använder Örebro kommuns blankett dokumentation i ärende om diskriminering. Ansvarsförhållanden Pedagoger, förskolechef och verksamhetschef

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorps förskola 2015/2016 Upprättad 2014 av Förskolans Utvecklingsgrupp samt förskolechef för Toltorps förskola Reviderad: aug -15 av

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Bergshöjden Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar: Diskrimineringslagen(2008:576)

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år a för

Läs mer

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Klockarängen Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar:

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-3 år 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Ann-Christin Risfelt

Läs mer

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå januari 2012 Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Eva Skagerkvist

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 7 Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Bitte Asu-Wirdheim

Läs mer

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 7 Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Ninni Olofsson Linda

Läs mer

Viby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Viby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Viby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alboga förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alboga förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alboga förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen Ansvarig pedagog: Emelie Lindh Förskolechef:

Läs mer

Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år. Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Tallbackens Förskola

Tallbackens Förskola Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Tallbackens Förskola 2013/2014 Avdelningarna Ekorren och Ugglan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Garnvindeskolans förskola Läsår 2015-2016

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Garnvindeskolans förskola Läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Garnvindeskolans förskola Läsår 2015-2016 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem

Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem 1 (13) 2014-11-24 Lärande Östad enhet: Björkhyddans förskola Björnens förskola Familjedaghem Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem I Östad enhets förskoleverksamhet ingår: Björkhyddans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Stömne förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN 2016 Trygghet, respektfullt bemötande och ett demokratiskt förhållningssätt är grunden för det livslånga lärandet TILL DIG SOM BARN Förskolan Åstugan arbetar utifrån att

Läs mer

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 Förskolan Öster Järs förskola, Trelleborg Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig

Läs mer

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Särö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Särö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Särö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola a för planen: Förskolechef och pedagoger Vår vision För att barn och föräldrar

Läs mer

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Denna plan gäller till och med 31/12-15

FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Denna plan gäller till och med 31/12-15 FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Arealens Förskola Arealens Förskola A

Arealens Förskola Arealens Förskola A Arealens Förskola Arealens Förskola A Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Likabehandlingsplan för Arealens förskola Syfte:

Läs mer

Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Hasslebo förskola 1-5 år Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Pinnhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pinnhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pinnhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen. Förskoleverksamhet Ansvariga för planen. Förskolechefen Vår vision. På Pinnhagens

Läs mer

Likabehandlingsplan för Berga förskola

Likabehandlingsplan för Berga förskola Likabehandlingsplan för Berga förskola 2015/2016 Berga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5 år a för planen Förskolechefen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Solgården Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans värdegrund

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN Adress: Sågvägen 8, 589 65 Bestorp Hemsida: www.linkoping.se Tel: 013-401 83 1 Innehåll Inledning... 3 Vår vision... 3 Giltighetstid.3

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skogsgläntans förskola Ansvariga för planen: Förskolechef och all personal på Skogsgläntans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Ekendals förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekendals förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekendals förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekendals förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekendals

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Norrgrindens förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Norrgrindens förskola Upplands-Bro kommun Västra Bro förskolor Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Norrgrindens förskola Inledning: Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Violen, Ekorren 3 september 2013 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Datum för upprättande av planen: 2012-11-06 Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Diskrimineringsgrunder och definitioner Diskrimineringsgrunder Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering när verksamheten behandlar ett

Läs mer

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan Diskusgatan

Likabehandlingsplan Diskusgatan Likabehandlingsplan Diskusgatan PLAN FÖR FRÄMJANDE AV LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE AV DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015 Reviderad 2015-05-04 INLEDNING Pedagogisk omsorg har i uppdrag att

Läs mer

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan Ekens Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan skall vara en plats där man får vara den man är och där olikheter ses som en tillgång. En plats där man vågar

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

Löparstigens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Löparstigens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Löparstigens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Mosippans förskola 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Mosippans förskola 2015-2016 Barn och utbildningsnämnden ASKERSUNDS KOMMUN Förskolor Norra skolområdet: Rönneshytta, Snavlunda, Åsbro LIKABEHANDLINGSPLAN Mosippans förskola 2015-2016 Oktober 2015 Lisbeth Gunnarsson Inledning En likabehandlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Upprättad 130105 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Vikingagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vikingagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Vikingagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Helen Englund, Yvonne Boberg.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Lärkdrillen

Likabehandlingsplan. Förskolan Lärkdrillen Likabehandlingsplan Förskolan Lärkdrillen 2011 10 25 Styrdokument Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10, poängterar vikten av en lika behandling av alla individer inom verksamheten, bl.a. går det att läsa:

Läs mer

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från förskolan.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen Pedagog från Alebo: Pedagog från Lindebo: Förskolechef: Linda Wimborn Andersson Linda Nilsson Mia Hamnedalen Vår vision Vi ska alla

Läs mer

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling s Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Grunduppgifter 4 Utvärdering 5 Förebyggande/främjande insatser 6 Kartläggning 7 Mål

Läs mer

Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15 LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skollagen. Denna plan är reviderad under hösten 2014 och

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor och annan pedagogisk verksamhet Planen gäller från 2014-10-15 Planen gäller till 2015-10-15 Sida 1 av 7 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Vad

Läs mer

Förskolan Vallmon. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Vallmon. Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förskolan Vallmon Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 KIL1000, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Förskolan Pärlans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Förskolan Pärlans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Pärlans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är förskolechef Planen gäller från 2014-05-31 till 2015-05-31 Vår vision på förskolan Pärlan

Läs mer

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Gladan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef

Läs mer

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 1 Innehåll Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Läs mer

Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Östra förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Östra förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bildningsförvaltningen Tingdalsskolan Rektorsområde 6 2015-07-06 (10) Östra förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016 Inledning Som inledning till vår plan vill vi citera ur läroplanens avsnitt som behandlar de grundläggande värdena i Förskolans värdegrund

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FRITIDS Skolåret 2015-2016 Upprättad 2015.09.29 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling s.3 2. Att främja barns och

Läs mer

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 5 Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen. Vår vision Alla i förskolan,

Läs mer

Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling södra området Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2013-11-11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet : Barn, vårdnadshavare

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef i samråd med personalen i förskolan

Läs mer

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Rådmansö förskola Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Innehållsförteckning Inledning --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef, pedagogisk samordnare

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor Tallboda Förskolan Ankaret, Gränsliden 8

TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor Tallboda Förskolan Ankaret, Gränsliden 8 TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ankaret, Gränsliden 8 En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de

Läs mer

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...2 2. Inledning...4 3. Grunduppgifter...4 4. Likabehandlingsplanens syfte...4 5. Vår Vision 4 6. Mål...5 7. Främjande arbete...6

Läs mer

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan 2015 Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Annika

Läs mer

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Spårfinnargränd 17A

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Spårfinnargränd 17A 2014 Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Spårfinnargränd 17A Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Annika

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer