Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan"

Transkript

1 2015 Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Annika Kindblom Förskolechef Vår vision Rågens Förskolor ska vara en arbetsplats för barn och vuxna där alla känner sig trygga och där ingen skall bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling. Inledning och bakgrund Denna plan utgår från diskrimineringslagen och skollagen. Den har framtagits för att vi på Rågens Förskolor ska främja barn och vuxnas rättigheter och arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling. Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen (1985:1100). Denna plan är utarbetad utifrån Riktlinjer för arbetet med likabehandlingsplaner (Skolverket genom Barn- och elevombudet. juni 2006). Den utvärderas, följs upp och omarbetas inför varje verksamhetsår i samband med verksamhetsberättelsen och kvalitetsredovisningen. Bakgrund och uppdrag Enligt skollagen skall huvudmannen se till att det finnas en likabehandlingsplan i varje förskola. I läroplanen för förskolan (Lpfö) uttrycks det "Inget barn skall i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionshinder eller annan kränkande behandling."

2 Definition - Vad är kränkande behandling? Begreppet "kränkande behandling" används som ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar inklusive diskriminering och trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, kön eller av sexuell natur. En viktig utgångspunkt är att den som upplever en kränkning alltid skall tas på allvar. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde Kränkningar är ett uttryck för makt eller förtryck Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara återkommande Kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna Kränkningarna kan vara fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar) verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad för kränkande begrepp) psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning) text- och bildburna (t.ex. klotter, brev, lappar, e-post, sms, mms Mål Inom Enskede/Årsta/Vantörs förskolor ska varje individ känna sig trygg, respekterad och uppmärksammad. All personal på förskolorna arbetar för en miljö där det finns tydliga gränser mot oacceptabla beteenden. Verksamheten genomsyras av pedagogiska insatser som syftar till att förebygga kränkningar kopplade till kön, religion/trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionshinder. Metoder i det förebyggande arbetet Barnmiljö I lek och aktiviteter lär sig barnen att visa respekt för varandra, lyssna när andra talar och att undvika negativa kommentarer eller uttryck. Vi har återkommande samtal i barngruppen utifrån värdegrund om allas lika värde och hur vi beter oss mot varandra. Vi arbetar aktivt med att visa att alla kan leka med alla och att alla duger som de är. I syfte att förhindra att något barn stängs ute får inbjudningskort till t ex. kalas inte delas ut i förskolan. Barn behöver veta hur vuxna gör för att kunna forma sina egna förhållningssätt. Pedagogerna är därför alltid goda vuxenförebilder. Pedagogerna är aktiva i barnens vardag, uppmärksamhet ges till varje enskilt barn.

3 Vi ger barnen verktyg för att bygga upp sitt självförtroende och självkänsla. Vi arbetar aktivt för att bygga upp ett förtroende mellan barn/pedagog och mellan föräldrar/pedagog. Grunden till det läggs vid inskolningen. Återkoppling av barnets vardag sker, vid lämning och hämtning. Föräldrar ska känna sig säkra på och trygga med att arbetslaget agerar, observerar, dokumenterar och följer upp händelser. Vi arbetar för att förhindra att syndabockar utses vid konflikter i gruppen. Vi hjälper barnen att lösa konflikter och visa varandra med handen och säga stopp, jag vill inte eller att lyssna på kompisen som kanske gråter som protest. Alltid med stöd av pedagog. Vi arbetar för en trygg, lärande och stimulerande inne- och utemiljö som förhindrar utanförskap. Vi arbetar för ett nära samarbete och daglig dialog med föräldrarna som bidrar till ett ömsesidigt informationsutbyte som ska förhindra att utanförskap uppstår. Vuxenmiljö Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på förskolornas anslagstavlor. Vid önskemål kopieras de till vårdnadshavarna. Under föräldramöten presenteras likabehandlingsplanen och diskussioner om allas ansvar och skyldigheter gås igenom. Respektive arbetslag ansvarar för att likabehandlingsplanen lyfts och förankras hos brukarna. Vårdnadshavare är alltid välkomna att besöka förskolans verksamhet. Kontakt tas vid de tillfällena med arbetslaget för att bestämma tid för besök. Alla vuxna reagerar direkt vid misstanke om att kränkningar förekommer. Personalen får fortlöpande kompetensutveckling i värdegrundsfrågor på studiedagar och arbetsplatsträffar. Ansvarig för att så sker är förskolechefen. Arbetsprocess om kränkande behandling uppmärksammats Vårdnadshavare, barn eller personal rapporterar misstänkt kränkande behandling till någon i arbetslaget. En handlingsplan upprättas. Förskolechefen informeras. Information lämnas till vårdnadshavare snarast efter det att någon i verksamheten fått kännedom om händelsen Informationen dokumenteras utifrån en färdigställd mall. Arbetslaget sammankallas av förskolechef eller den pedagog/övrig personal som får kännedom om händelsen. En huvudansvarig för ärendet utses. Information samlas snarast in från berörda genom samtal med: - det utsatta barnet (om det är möjligt pga. barnets ålder och utveckling) tillsammans med vårdnadshavare - den eller de som utfört kränkningarna (om det är möjligt pga. barnets ålder och utveckling) tillsammans med vårdnadshavare - pedagoger/annan personal på förskolan. - respektive vårdnadshavare.

4 - arbetslaget gör en kartläggning av det material som framkommit. - kartläggningen analyseras och tolkas sedan av arbetslaget i samarbete med förskolechefen. - Åtgärder föreslås utifrån arbetslagets analys. Handlingsplan mot mobbing Definition av mobbing Mobbing är när en eller flera personer systematiskt utsätter en eller flera personer för negativa handlingar, fysiskt, psykiskt eller bägge delarna vid upprepade tillfällen under en viss tid. Negativa handlingar Negativa handlingar består i det här sammanhanget främst av hånande kommentarer, det kan även handla om hot, elaka eller obehagliga saker som andra inte tycker om att höra eller utfrysning där någon utan ord och slag grimaserar eller gör fula gester och vänder ryggen till när det sker för att irritera eller såra. Fysiskt kan det bestå av slag och knuffar. Vad säger läroplanen En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhälle vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen Verksamheten ska präglas av omsorg om individen och syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt (Lpfö s.7). Om mobbing förekommer gör vi så här: Pedagogen kartlägger rollerna och utreder vad som hänt Alla berörda får ge sin version Alla inblandade föräldrar informeras så snabbt som möjligt efter att kartläggningen är gjord (det kan innebära ett par dagar) Pedagogerna ger stöd både till den mobbade och till de som mobbar genom att punkterna under förebyggande arbete intensifieras Pedagogerna observerar och följer upp arbetet tills situationen åter stabiliseras Avdelningsansvarig ansvarar för att dokumentation av händelsen sker.

5 Handlingsplan för barn som utsätts för diskriminering eller annan kränkande behandling av personal på förskolan Vad säger läroplanen Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. (Lpfö s.3) I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. (Lpfö s.5) Så här arbetar vi för att förebygga att vuxna kränker eller diskriminerar barn: Vi lägger stor vikt vid hur vi talar med barn, om barn och till barn. Vi är ständigt uppmärksammade på samtalstonen. Tillsägelser utan förklaring kan vara exempel på kränkande behandling. Att ofta använda ordet nej är en indikation på att samtalsklimatet inte är gott. Att personal i förskolan talar om barnens föräldrar, har synpunkter på tider etc. ska inte förekomma i barngrupp. Alla vuxna skall vara förebilder för barnen och föregå med gott exempel. Vi samtalar regelbundet i arbetslagen om hur vi vuxna bemöter barnen. Om diskriminering eller kränkning förekommer gör vi så här: När någon personal på förskolan anser att en arbetskamrat behandlar barn kränkande ska denne omgående tala med personen det berör, avdelningsansvarig och förskolechef. Om någon anställd på förskolan själv anser sig ha bemött barn på ett sätt som kan eller har upplevts kränkande ska denne omgående kontakta en arbetskamrat och/eller avdelningsansvarig och vid behov förskolechef för att få stöd i att hitta andra arbetsmetoder och be om ursäkt. Föräldrar som upplever att egna eller andras barn behandlas på ett kränkande sätt, ska uppmanas att kontakta förskolechefen.

6 Handlingsplan för föräldrar som utsätts för diskriminering eller annan kränkande behandling av personal på förskolan. Vad säger läroplanen Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar Alla som arbetar i förskolan skall visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer. (Lpfö s.12) Så här arbetar vi för att förebygga att vårdnadshavare till barn på förskolan inte kränks eller diskrimineras: Vi bemöter alla föräldrar positivt, respektfullt och lyhört Vi samtalar med och bemöter barnens föräldrar respektfullt och utan fördomar eller dömande förhållningssätt. Att kunna alla föräldrars namn, är ett exempel på att bemötas med respekt Vi utgår från att alla föräldrar vill sina barns bästa. Tydlighet är viktigt i mötet med vårdnadshavare, att möta föräldrar med annan bakgrund eller med andra livsvillkor än jag själv, kräver att vi ser på oss själva och våra uppfattningar ut ett kulturellt perspektiv Att vara nyfiken på människors olika levnadsvillkor och uppfattningar och att lyfta fram olikhet och mångfalt som positivt i vårt arbete med barnen och deras familjer är ett sätt att få ökad kunskap om andras sätt att tänka och uppfatta världen Om diskriminering eller kränkning förekommer gör vi så här: Vårdnadshavare som anser att de utsätts för diskriminering eller annan kränkande behandling av någon som arbetar på förskolan ska omgående ta kontakt med förskolechefen som vidtar åtgärder för att händelsen upphör. Vårdnadshavare som anser att de inte får gehör eller stöd för sin uppfattning hos förskolechefen ska vända sig till avdelningschef för förskolan i Enskede/Årsta/Vantör SDN Ansvarsfördelning Det åtgärdande arbetet gäller kränkningar mellan barn såväl som mellan vuxna och barn. Om du blivit kränkt eller ser någon bli kränkt, eller om du som vårdnadshavare är orolig för ditt eget eller andras barn, vänd dig i första hand till någon personal på förskolan. Du kan också vända dig direkt till förskolechefen. All personal på förskolan tar vid misstanke om kränkning itu med situationen och arbetet med att stoppa kränkningarna påbörjas. Samtal hålls med inblandade barn

7 och vårdnadshavare, händelsen dokumenteras skriftligt. Insatserna utvärderas och följs upp av förskolechefen i samverkan med arbetslaget. Verksamhetsansvarig chef ansvarar för genomförande och uppföljning Övriga ansvarsområden inom organisationen: Förskolechefen Avdelningsansvarig Barnens ansvarspedagoger Rutiner Utvecklingssamtal Föräldrainformation Dokumentation Varje enskild åtgärd från såsom telefonsamtal och möten dokumenteras skriftligt och samlas i en särskild mapp för ärendet. Dokumentationen består av: Händelseblad/dokumentation om händelseförloppet Åtgärdsplan Uppföljning Aktiva åtgärder Berörd personal ska fortlöpande informeras om ärendets gång och uppföljning. Förskolechefen och avdelningsansvarig ansvarar för uppföljningen av varje ärende. Uppföljning i form av samtal ska ske tre gånger inom fyra veckor efter det att ärendet startades. Samtal ska ske med den som utsatts, de som utsätter samt med vårdnadshavarna. Förankring av vår likabehandlingsplan Vid inskolning av nya familjer presenterar de ansvariga pedagogerna vår likabehandlingsplan och uppmärksammar särskilt föräldrarna till vem ska vända sig till om de upplever att de själva, deras barn, andras barn eller familjer utsätts för diskriminering eller annan kränkande behandling. Pedagogerna lyfter upp, presenterar och arbetar med valda delar av likabehandlingsplanen under t ex. föräldramöten och föräldrasamtal. Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på förskolornas föräldraanslagstavlor för den som vill läsa mer. Likabehandlingsplanen ingår i introduktionsprogrammet för nyanställd personal Uppföljning, utvärdering och revidering av likabehandlingsplanen I samband med upprättandet av den årliga kvalitetsredovisningen revideras likabehandlingsplanen.

8 På arbetsplatsträffen i september lyfter vi och diskuterar likabehandlingsplanen. Regelbundet under året görs detsamma på våra reflektionsmöten, syftet är att alltid hålla den levande. De eventuella justeringar och förändringar som görs i likabehandlingsplanen kommuniceras med samtliga medarbetare. Nuläge Vi reflekterar på våra reflektionsmöten på avdelningen i arbetslaget om aktuella situationen i barngruppen. Alla avdelningar arbetar med konflikthantering. Vi har en öppen och rak kommunikation med föräldrarna. Styrkor: Vi delar upp oss i smågrupper. Vi har utarbetat olika strategier för att hantera konflikter. Vi arbetar mycket med litteratur som tar upp vardagliga händelser. Vi arbetar med att förstärka känslor i stället för att berätta för barnet hur dom känner. Vi arbetar tydligt med att säga visa ordet stopp. Vi vuxna har ett vårdat språk och är förebilder. Utveckla: Vi vill bli bättre på att vara närvarande där barnen är. Om man blir inbjuden i leken vill vi bli bättre på att vara mer aktiva i leken. Vi behöver tänka på hur vi bemöter barnen. Vi behöver bli bättre på att bemöta barnen i ett jämställdhets perspektiv. Vi vill bli bättre på att göra våra barn delaktiga vid hämtning angående om hur deras dag har varit. Vi ska tänka på att allas barn är allas barn. Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen Diskussioner med föräldrarna sker i olika forum ex, hämtning o lämning, utvecklingssamtal, omvända samtal, informationsmöten inför inskolning. Tillsammans med barnen på samlingar, intervjuer, genom samtal m.m. Med de små barnen att vara nära och konkret visa barnen hur man tar kontakt med varandra men också genom att arbeta mycket med språket mellan barn och mellan vuxen barn. Hur personalen har involverats i kartläggningen Samtliga pedagoger på avdelningarna, kökspersonal, förskolechef, IT pedagog och vår handledare/coach har diskuterat tillsammans hur och vad vi ska tänka på i vårt likabehandlingsarbete. Detta har gjorts på arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Alla avdelningar diskuterat detta på sina avdelningsmöten. Förskolechef, handledare/coach och IT pedagog diskuterar detta på sina planeringsmöten.

9 Samtliga medarbetare på Stövargatan ska nu få läsa igenom det nya utarbetade förslaget och skriva under på att de har förstått på ett mer tydligt och konkret sätt, på hur man arbetar och utvärderar likabehandlingsplanen. Resultat och analys 2015 Förebyggande åtgärder Mål och uppföljning All personal inom förskolan ska arbeta förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling. Åtgärd Vi vuxna är goda förebilder för barnen. Vårt förhållningssätt mot barnen präglas av gemensamt kända riktlinjer. Vid upptäckt av kränkande handlingar tar vi upp det direkt. Vi har en kontinuerlig dialog med föräldrarna i vårt arbete mot kränkande behandling. Vi utformar en trygg lekmiljö såväl inomhus som utomhus. Vi uppmuntrar positivt beteende. Vi arbetar med konfliktlösning. Vi använder oss regelbundet och medvetet av reflektioner och diskussioner av olika ämnen och händelser. Under de år barnen är hos oss skall vi vuxna lära barnen reflektera över sitt handlande genom att ställa frågor som: Hur kände du? Hur tänkte du? Hur tror du att din kamrat kände sig? Hur skulle du vilja att det var? Vad blir dina kompisar glada över? Vid det förebyggande arbetet kan vi använda oss av: Värdegrundsdiskussioner i personalgruppen Utbildning för personal. Dagliga samtal med barnen. Rollspel. Sagor rim ramsor. Utvecklingssamtal. Föräldramöten - föreläsningar eller olika diskussionsforum. Reflektion Motivera åtgärd Akut åtgärd vid kränkande behandling Stöd till det utsatta barnet Se till att han/hon har tillgång till en trygg zon

10 Ta reda på vad som hänt Lyssna aktivt och empatiskt Undvik motbeskyllningar Personal som barn och föräldrar kan vända sig till Personalen på avdelningen och förskolechefen Ansvarig Alla vuxna som är på förskolan Datum när det ska vara klart Pågår kontinuerligt Rutiner för akuta situationer Policy Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår förskola. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Vi uppmuntrar positivt beteende. Vi arbetar med konfliktlösning. Vi använder oss regelbundet och medvetet av reflektioner och diskussioner av olika ämnen och händelser. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn Barn - barn Uppmärksamma och prata med barnen om vad som hänt. Använd hur frågorna. Visa att beteenden som skadar andra eller gör andra ledsna inte är acceptabla. Involvera alltid föräldrar och förskolechef vid upprepande tillfällen av kränkningar eller vid kränkningar riktade mot ett och samma barn. Dokumentera alla åtgärder som görs. Följ alltid upp det som hänt. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal Vuxna - barn Var rak genom att reagera och säga till om någon vuxen (personal, förälder) beter sig kränkande mot ett barn/barnen. Se till att få ett samtal med den vuxne i enrum och fråga hur denne tänkte. Lyssna in situationen För aldrig känsliga diskussioner mellan vuxna då barnen är närvarande. Informera förskolechefen i allvarliga fall. Denne kan sedan vid behov vända sig vidare till verksamhetschef och personalavdelning. Kontakta förskolechefen för en anmälan till socialtjänsten om det finns oro för att ett barn far illa i sin familj.

11 Dokumentera och följ upp alla åtgärder i samband med diskriminering/kränkningar. Rutiner för uppföljning Vi uppmuntrar positivt beteende. Vi arbetar med konfliktlösning. Vi använder oss regelbundet och medvetet av reflektioner och diskussioner av olika ämnen och händelser. All personal på förskolan samtalar kontinuerligt med varandra och med förskolechef och vår handledare/coach. I samband med verksamhetsberättelsen och kvalitetsredovisningen av respektive avdelning samt planeringsdagar. Föräldrar enkäter och medarbetarbetar enkäter. Rutiner för dokumentation Dokumentationen ska ske på särskild blankett. (bilaga) Arkivera dokumentationen. Uppföljning och utvärdering av planen ska göras inför verksamhetsberättelsen och kvalitetsredovisningen varje år. Det ska ske i samband med att arbetet med att en ny plan mot diskriminering och kränkande behandling påbörjas. Uppföljning och utvärdering görs gemensamt på planeringsdagar under vår och höst. Avdelningarna utvärderar sitt likabehandlingsarbete i slutet av varje termin och är själva ansvariga för detta i samband med att de arbetar med arbetsplanen. Revidering av planen kommer att göras i juni 2015 (ansvarig förskolechef) Ansvarsförhållande Alla vuxna som är på förskolan.

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Spårfinnargränd 17A

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Spårfinnargränd 17A 2014 Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Spårfinnargränd 17A Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Annika

Läs mer

Likabehandlingsplan. Nordanby förskola

Likabehandlingsplan. Nordanby förskola Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Nordanby förskola November 2010 Inledning Det här är Nordanby förskolas handlingsplan för att motverka alla former av trakasserier, diskriminering och

Läs mer

Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling-

Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling- Barn- och ungdomsförvaltningen Starrkärrs förskola Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling- 1. Inledning Alla barn är välkomna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Lännäsbacken 5

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Lännäsbacken 5 2014 Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Lännäsbacken 5 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Annika Kindblom

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. för FYRENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN. för FYRENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN för FYRENS FÖRSKOLA OKTOBER 2013 Inledning Det här är förskolan Fyrens handlingsplan för att motverka alla former av trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling. Vi

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola

Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Uppdraget att motverka kränkande behandling är en del av det demokratiska uppdraget.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Härnöns verksamhetsområde Läsåret 2013-2014. Årlig plan för likabehandling Tjäderns förskola

Härnöns verksamhetsområde Läsåret 2013-2014. Årlig plan för likabehandling Tjäderns förskola Härnöns verksamhetsområde Läsåret 2013-2014 Årlig plan för likabehandling Tjäderns förskola 2013-2014 1 Innehållsförteckning Vad säger styrdokumenten? Kartläggning Mål Åtgärder Ansvarsfördelning Åtgärder

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentnamn Verktyg för arbetet med likabehandling i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Ugglan. Ph-12

Likabehandlingsplan. Förskolan Ugglan. Ph-12 Likabehandlingsplan Förskolan Ugglan Ph-12 2012/2013 Innehåll sida Inledning 3 Vår vision, målsättning 4 Delaktighet 5 Utvärdera 6 Främja 7 Kartläggning 8 Kontinuerliga mål: Kön 9 Etnisk tillhörighet 10

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Likabehandlingsplanen är till för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24 Lärande Stenkulans Enhet Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Reviderad 2012-09-24, v 1.0, 2008-07-25 LERUM100 Stenkulans Enhet Stenkulans förskola

Läs mer

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år a för

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

ÄLVEN & ÄNGENS FÖRSKOLOR LIKABEHANDLINGSPLAN

ÄLVEN & ÄNGENS FÖRSKOLOR LIKABEHANDLINGSPLAN ÄLVEN & ÄNGENS FÖRSKOLOR LIKABEHANDLINGSPLAN 2012 Likabehandlingsplan för Älvens och Ängens förskoleavdelningar För att motverka diskriminering och kränkande behandling. Inledning Denna plan är upprättad

Läs mer

Lerbergets Förskolor

Lerbergets Förskolor Likabehandlingsplan Plan för diskriminering och kränkande behandling för Lerbergets Förskolor Upprättad 2009-09-14 Reviderad 2014-05-20 Gäller till 2015-06-20 Klöverängen, Solgläntan och Stjärnglimtens

Läs mer

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria Likabehandlingsplan Montessoriföreningen Maria Läsåret 2015-2016 Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria 1. Vi på

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling På vår förskola ska alla trivas, vara trygga och känna lust att lära och rätt att lyckas. Skogshaga förskola och Naturförskolan Stövlan 2015-16 Inledning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011

LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011 LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Lagar 1.3 Skollagen 1.4 Diskrimineringslagen 1.5 Läroplan för förskolan 98, reviderad 2010 1.6 Kolsva

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ormås förskola 2013-2014

Plan mot kränkande behandling Ormås förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Ormås förskola 2013-2014 Förskolans logotyp: Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Ormås pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på

Läs mer

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsg

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsg 2014 Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsg. 11-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Annika

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling förskolorna, Boxholms kommun November 2014 Innehållsförteckning Vår vision sid. 2 Planens giltighetstid sid. 2 Ansvarig för denna plan sid. 2 Bakgrund

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Alla barn är välkomna till vår förskola! Vi accepterar olikheter och ser det som en tillgång och förutsättning för utveckling!

LIKABEHANDLINGSPLAN. Alla barn är välkomna till vår förskola! Vi accepterar olikheter och ser det som en tillgång och förutsättning för utveckling! LIKABEHANDLINGSPLAN 1 Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Vallentuna Montessoriförskola. Alla på Vallentuna Montessori, såväl barn som personal, skall känna trygghet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kesbergs förskola Äventyrsförskolan i Vårgårda HT 2015-VT 2016

Likabehandlingsplan för Kesbergs förskola Äventyrsförskolan i Vårgårda HT 2015-VT 2016 Likabehandlingsplan för Kesbergs förskola Äventyrsförskolan i Vårgårda HT 2015-VT 2016 Bakgrund och uppdrag Från 2006-04-01 gäller en lag i Sverige som syftar till att främja alla barn och elevers lika

Läs mer

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16 Perstorps kommun Revideras Okt 2015 Barn och utbildningsnämnden OD F-6 Oderljunga skolas likabehandlingsplan Läsåret 15/16 att främja barns och elevers rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011

Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011 Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011 På Granviks Förskola ska ingen uppleva sig utsatt för någon form av diskriminering eller kränkande behandling. Alla ska känna sig trygga, bli respekterade

Läs mer

Bäckalyckans förskola

Bäckalyckans förskola Olika men ändå lika. Bäckalyckans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling januari 2009 reviderad september 2013 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Samtliga medarbetare på förskolan,

Läs mer

Läsåret 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling och utvärdering. Askungens förskola.

Läsåret 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling och utvärdering. Askungens förskola. Läsåret 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling och utvärdering. Askungens förskola. En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Finnstaberg 2014-2015 1 Verksamhetens Vision Vår vision är att varje människa som kommer till Finnstabergs förskola ska bli

Läs mer

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN 2016 Trygghet, respektfullt bemötande och ett demokratiskt förhållningssätt är grunden för det livslånga lärandet TILL DIG SOM BARN Förskolan Åstugan arbetar utifrån att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östra Skolan Läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Östra skolan Planen gäller från 2014-09-21 till 2015-09-21

Läs mer

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå januari 2012 Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Eva Skagerkvist

Läs mer

Likabehandlingsplan för Montessoriförskolan Cirkus

Likabehandlingsplan för Montessoriförskolan Cirkus Likabehandlingsplan för Montessoriförskolan Cirkus Bakgrund I enlighet med skolverket ska varje förskola upprätta en likabehandlingsplan som står för trygghet, respekt och ansvar i förskolan. Planen gäller

Läs mer

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola 2014/2015 Sektor Utbildning Antagen 141020 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 Förskolan Öster Järs förskola, Trelleborg Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig

Läs mer

Likabehandlingsplan för Balltorps skolenhet

Likabehandlingsplan för Balltorps skolenhet Likabehandlingsplan för Balltorps skolenhet Alla barn ska ha möjlighet till en glädjefylld och trygg tid i vår verksamhet där de ska känna tillit till oss vuxna och till varandra. Därför accepterar vi

Läs mer

Vår vision. Syfte. Mål

Vår vision. Syfte. Mål Vår vision Havskorallen ska vara en förskola med nolltolerans. Den ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Verksamheten ska ledas av pedagoger som ser allas lika värde och har en barnsyn

Läs mer

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016

Likabehandlingsplan 2015/2016 Likabehandlingsplan 2015/2016 2015-08-31 Vision Inget barn ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd. Bastasjö Förskola ska därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Hasselbol Fastställd 20150915 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola 1 Antagen: 2014-10-16 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor Innehållsförteckning -Inledning -Definitioner av verksamhet och likabehandlingsplan -Måldokument för förskolor i Sölvesborgs

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorps förskola 2015/2016 Upprättad 2014 av Förskolans Utvecklingsgrupp samt förskolechef för Toltorps förskola Reviderad: aug -15 av

Läs mer

Förskolan Toredalsgårdens vision

Förskolan Toredalsgårdens vision Förskolan Toredalsgårdens plan för likabehandling/ mot kränkande behandling I enlighet med diskrimineringslagen 3 kap. 16 skollagen 14 a kap. 8 Toredalsgårdens arbetslag 2 Förskolan Toredalsgårdens vision

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Område Allé 2014-01-10 (ersätter 2012-10-08) Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och

Läs mer

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Solgården Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans värdegrund

Läs mer

Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef i samråd med personalen i förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Årlig plan för lika behandling

Årlig plan för lika behandling Årlig plan för lika behandling Ålberga förskola Nyköpings kommun 2012-2013 Postadress Ålberga förskola Mossvägen 2-4 61190 Ålberga Telefon 0155-72265 sida Innehållsförteckning 1 1. Inledning och syfte

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Malmgårdens Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2015 INLEDNING Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Förskolan Friggagatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Göteborgs Stad Centrum Innehåll 1. Inledning... 2 2. Vår vision... 3 3. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete präglas av ett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Stömne förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde DOMHERREN Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område Västra Plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Garnvindeskolans förskola Läsår 2015-2016

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Garnvindeskolans förskola Läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Garnvindeskolans förskola Läsår 2015-2016 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Stenshults förskola

VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Stenshults förskola VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stenshults förskola 2014/2015 1 Innehåll 1. VISION... 3 2. FÖRSKOLECHEFS STÄLLNINGSTAGANDE... 3 3. BAKGRUND...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15 LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skollagen. Denna plan är reviderad under hösten 2014 och

Läs mer

Plan mot diskriminering & kränkande behandling

Plan mot diskriminering & kränkande behandling Plan mot diskriminering & kränkande behandling Förskolan Tjädern Förskolan Tjäderns Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Bergshöjden Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar: Diskrimineringslagen(2008:576)

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. För Nordingrå Förskola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. För Nordingrå Förskola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING För Nordingrå Förskola Reviderad september 2014 I Kramfors kommuns förskolor vill vi att alla ska känna sig lika mycket värda och bli sedda för den de är.

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Klockarängen Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar:

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Dok.nr FO1m LIKABEHANDLINGSPLAN Utfärdare EJ. ... [Förskolechef] Eva Jäger Datum: 2015-02

Dok.nr FO1m LIKABEHANDLINGSPLAN Utfärdare EJ. ... [Förskolechef] Eva Jäger Datum: 2015-02 1(10)...... [Förskolechef] Eva Jäger : -02 --------------------------------------------------.. (Arbetsmiljöansvarig) Linn Alex -02 1 INLEDNING Detta dokument riktar sig till alla anställda på förskolan.

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan Ett barn eller en elev får inte missgynnas genom särbehandling på grund av någon

Läs mer

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Gladan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen Pedagog från Alebo: Pedagog från Lindebo: Förskolechef: Linda Wimborn Andersson Linda Nilsson Mia Hamnedalen Vår vision Vi ska alla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 150601 Diarienummer: Förkole-/skolenhet: Specialenheten 7-9:an Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdrag Enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen ska huvudmannen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen Mellerud 2010

Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen Mellerud 2010 Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen Mellerud 2010 På denna enhet verkar vi för allas lika värde samt var och ens rättighet och skyldighet att respektera varandra. Reviderad 101208 Reviderad 101117

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Violen, Ekorren 3 september 2013 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Långsiktiga mål 3 Främjande och förebyggande arbete 4 Kartläggning av trygghet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan läsåret 2014/2015 Innehåll Inledning... 3 Lagar och styrdokument... 4 Begreppsförklaringar - Definitioner... 5 Kartläggning och nulägesanalys...

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling s Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Grunduppgifter 4 Utvärdering 5 Förebyggande/främjande insatser 6 Kartläggning 7 Mål

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Elias Fries skola Läsår 14/15 Innehållsförteckning 1. Ny Lag Barnkonventionen Definition av kränkande behandling 2.Skolans vision 3. Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Färe Montessoriförskola. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen reviderades 2015-04-27

Färe Montessoriförskola. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen reviderades 2015-04-27 ! Färe Montessoriförskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen reviderades 2015-04-27 Planen revideras årligen vid vårterminens studiedag senast 2016-04-30 Ansvarig:

Läs mer

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Mia Vainionpää Förskolechef 2013-2014 INNEHÅLL 1 INLEDNING 5 2 FRÄMJANDE, FÖREBYGGANDE OCH

Läs mer

Förskolan Vallmon. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Vallmon. Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förskolan Vallmon Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 KIL1000, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Datum för upprättande av planen: 2012-11-06 Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Löparstigens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Löparstigens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Löparstigens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-02-13 Diarienummer: Förkole-/skolenhet: Katthults förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdrag Enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen ska huvudmannen

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

FÖRSKOLAN SKOGSBACKENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-2015

FÖRSKOLAN SKOGSBACKENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-2015 FÖRSKOLAN SKOGSBACKENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-2015 Krav på likabehandling Enligt likabehandlingslagen som började gälla fr.o.m. 1 april, 2006 ska varje enskild förskola

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Korvettens förskola 2015-2016

Korvettens förskola 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Inget barn ska behöva vara rädd för att gå till förskolan. Alla barn ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Vår

Läs mer