Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Gladan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan"

Transkript

1 Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Gladan

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef tillsammans med enhetens likabehandlingsgrupp Två lagar en plan Den 1 januari 2009 kom en ny diskrimineringslag och frågor som rör kränkande behandling flyttades från Barn och Elevskyddslagen till Skollagen. En konsekvens av de två lagarna är att verksamheten ska ha en likabehandlingsplan och en årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi har valt att beskriva vårt arbete i dels i en Likabehandlingsplan enligt skolverkets mall och dels i vårt systematiska kvalitetsarbete. Här beskriver vi hur vi arbetar förebyggande och främjande på alla våra förskolor. I det systematiska kvalitetsarbetet gör varje avdelning en kartläggning och målbeskrivning för årets prioriterade mål. Vår vision På vår förskola ska alla barn känna sig trygga och bli respekterat för den man är, barnen ska trivas och utvecklas. På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. Glädjefullt engagemang Gladans vision Vi ska ha en verksamhet som bygger på tron på människors glädje och engagemang. Vi tror på en verksamhet där det finns engagerade vuxna som glädjefullt tar sig an sitt professionella uppdrag på förskolan. Alla barn är allas barn och allas vårt fokus är barnen. Vi ser vikten utav glädje och engagemang gentemot alla och allt i och utanför vår förskola. Vi tror att glädje och engagemang handlar om att lyssna på, visa intresse och medkänsla för varje individs unika egenskaper och förutsättningar, där stora som små, gamla som unga kan engagera sig i varandra, hjälpa varandra och lära utav varandra i en tillåtande miljö. Vi strävar för en verksamhet där alla individer får förtroende att delta, tillföra och bidra med just sin unika personlighet på förskolan i både projekt och miljö. Vi strävar efter att utveckla och förbättra vår verksamhet utifrån kontinuerlig uppföljning och pedagogisk dokumentation där alla kan få bli utmanade och delaktiga på olika sätt utifrån sin egen kompetens och där allas intressen och idéer tas på allvar. Vi tror att alla kan lära mer i en engagerande och glädjefull verksamhet där det erbjuds en mångfald av lärandemetoder och möten mellan människor. Där vi kan göra framsteg, övervinna svårigheter och ha roligt tillsammans! Planen gäller från Planen gäller till

3 Delaktighet Hur blir alla delaktiga och informerade om förskolornas Likabehandlingsplan? Barnens delaktighet Barnen görs delaktiga och involveras i arbetet med likabehandlingsplanen genom arbetet med den pedagogiska dokumentationen som ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete där barnens behov och röster görs hörda. Vårdnadshavarnas delaktighet Vårdnadshavarna har möjlighet att kontakta likabehandlingsgruppen samt förskolechef vid funderingar kring likabehandling. Inför revidering ska vårdnadshavaren ges möjlighet att komma med synpunkter på likabehandlings APT, mail, konversation och dialog. Personalens delaktighet Vi arbetar återkommande med likabehandling på våra arbetsplatsträffar. Personalen har möjlighet att komma med förslag, frågor och synpunkter till enhetens likabehandlingsgrupp samt till förskolechefen. Förankring av planen Vårdnadshavarna informeras om likabehandlingsplanen vid inskolning, föräldramöten samt på enhetens hemsida. Utvärdering Hur blir görs utvärderingen utav förskolornas Likabehandlingsplan? Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Likabehandlingsgruppen har tillsammans med ledningen reviderat den befintliga likabehandlingsplanen. Vissa frågor har bearbetas på personalens arbetsplatsträffar. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Ledningen, likabehandlingsgruppen samt övrig personal. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Vi omarbetar och gör en separat plan för varje förskola i enheten. Vi kom fram till att den ursprungliga likabehandlingsplanen behövde förkortas, förtydligas och konkretiseras. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Målen samt åtgärder och hur barnen gjorts delaktiga utvärderas av samtlig personal. Övrig text utvärderas av likabehandlingsgruppen och ledning.

4 för att årets plan utvärderas Förskolechefen i samråd med likabehandlingsgruppen. Främjande insatser Förskolan har till uppgift att främja lika rättigheter och skapa en pedagogisk miljö där flickor och pojkar kan bredda sina erfarenheter och utveckla sina förmågor och intressen oberoende av kön, könsöverskridande tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller religion och ålder. 1. Varje människa ska bli respekterad för den man är, de åsikter man har och på det sätt man uttrycker sig. Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning och ålder Mål och uppföljning; Att varje barn ska kunna få vara den han/hon är och kunna få uttrycka sina åsikter. Vi jobbar kontinuerligt med pedagogisk dokumentation som är vårt systematiska kvalitetsarbete och genom detta samt samtal i vardagen får varje barn uttrycka sina åsikter och bli sedda för den han/hon är All personal som jobbar på förskolan. Datum när det ska vara klart; Det sker kontinuerligt under året. 2. Kränkandebehandling Kränkande behandling Mål och uppföljning Alla barn och vuxna ska känna sig trygga och välkomna på förskolan. Ingen ska behöva känna oro eller rädsla. Barn och vuxna ska förstå och respektera varandras åsikter och olikhet. Vi jobbar kontinuerligt med värdegrunden genom samtal i vardagen om hur man kan

5 bli en bra kompis. Vi uppmuntrar positiva beteenden i barnens relationsskapande. All personal som jobbar på förskolan. Datum när det ska vara klart Det sker kontinuerligt under året. 3. Etnisk tillhörighet och religion Etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning Mål och uppföljning Ingen ska bli bemött utifrån sin etniska tillhörighet eller sin religion, utan utifrån vem vi är. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna sina barn på förskolan, förvissade om att barnen inte blir utsatta för fördomar och etnisk tillhörighet eller religion. Alla barn ska känna stolthet över sin etniska tillhörighet och religion. Uppföljning görs under vårterminen I det dagliga arbetet ska pedagogerna belysa barns likheter samt olikheter utifrån olika kulturer. All personal som arbetar på förskolan Datum när det ska vara klart Det sker kontinuerligt 4. Kön, köns utryck och könsidentitet Kön och Könsidentitet eller könsuttryck Mål och uppföljning Inga barn ska känna eller uppleva förväntningar av omgivningen på förskolan av att agera, leka eller klä sig utifrån traditionella könsmönster. Att ge varje barn oavsett kön, lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. Att vårt förhållningsätt och vårt bemötande utgår från individen. Uppföljning sker under vt Alla barn ska ha samma möjlighet till utmanas och delta i olika aktiviteter på förskolan, oavsett kön.

6 Alla personal på förskolan Datum när det ska vara klart Det sker kontinuerligt under året. 5. Sexuell läggning Sexuell läggning Mål och uppföljning Att ge barn förutsättningar att utvecklas utan att begränsas av stereotypa föreställningar om sexuell läggning. Synliggöra och bejaka olika familjekonstellationer. Vi synliggör och bejakar olika familjesammansättningar så att varje barn kan känna stolthet över sin familj. All personal på förskolan Datum när det ska vara klart Det sker kontinuerligt under året. 6. Funktionsnedsättning Funktionsnedsättning Mål och uppföljning Barn som tillfälligt eller varaktig behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. Lpfö 98 rev 10 Vi anpassar vår verksamhet och våra lokaler med hänsyn till alla barns olika fortsättningar och behov. All personal på förskolan Datum när det ska vara klart Det sker kontinuerligt under året.

7 7. Främja likabehandling oavsett ålder Ålder Mål och uppföljning Barns ålder ska inte benämnas i ett negativt syfte Vi arbetar kontinuerligt i vardagen med att få bort kommentarer mellan barn-barn och barn -vuxna, som är relaterade till ålder som kan vara kränkande genom samtal i vardagen. All personal på förskolan Datum när det ska vara klart Det sker kontinuerligt Kartläggning Kartläggningsmetoder Enkät, systematiskt kvalitets arbete SKA, daglig kontakt, utvecklingssamtal Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen På vår förskola arbetar vi med pedagogisk dokumentation som är vårt systematiska kvalitetsarbete som utgår från barnens behov och åsikter. Dokumentet ligger också till grund för utvecklingssamtalen. Alla vårdnadshavare får en enkät en gång per år från kommunen där ett avsnitt handlar om trygghet och trivsel. I nära relation till och i samtal med barnen samt i den dagliga kontakten med vårdnadshavare inhämtas även information. Hur personalen har involverats i kartläggningen Genom att använda SKA (systematiskt kvalitetsarbetsmall). I värdegrundsdiskussioner på arbetsplatsträffarna. Resultat och analys Vi märker att vi behöver diskutera våra värden kring genus utan att hamna i en förenklad diskussion. Diskussioner om konflikter och svårigheter mellan barn bör fortsätta. Vi ser att vi behöver fortsätta diskutera vår gemensamma värdegrund och vårt förhållningssätt.

8 Förebyggande åtgärder Vårt förebyggande arbete grundar sig i vårt gemensamma förhållningssätt. 1. Namn: Bläckfisken Områden som berörs av åtgärden: Främja likabehandling oavsett ålder Mål och uppföljning: Målet är att synliggöra flera valmöjligheter, öka barnens delaktighet och inflytande och främja lärandeprocesser Uppföljning görs skriftligt och kontinuerligt i vårt systematiska kvalitetsarbete genom att vi diskuterar de kontinuerliga observationer vi gjort i samband med de punkter målet tar upp. Åtgärd: Köpa in ett USB minne till barnens spellistor. Ladda ner musik från nätet. Skruva upp krokar och hänga fram olika material för sång, musik, dans, rörelse. Förbereda vattenstationen varje dag. Införskaffa ett sandbord. Köpa eller göra. Märka upp var sakerna bor och synliggöra olika material och val. Motivera åtgärd: Vi ser ett behov hos barn i olika åldrar att få tillgång till fler/nya material. Vi vill därför öka tillgängligheten till: Vatten, sand inomhus, olika sorters musik, bollar, sångmaterial. : Hela arbetslaget på Bläckfisken Datum när det ska vara klart juni Namn: Krabban Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling Mål och uppföljning: Målet är att skapa ett trevligare och mer empatiskt klimat och att barnen kan tala om vad de vill eller behöver av oss vuxna och av kompisarna. Uppföljning görs skriftligt och kontinuerligt i vårt systematiska kvalitetsarbete genom att vi diskuterar de kontinuerliga observationer vi gjort i samband de punkter målet tar upp. Åtgärd: Vi ska uppmuntra barnens positiva ord och handlingar. Vi ska föregå med gott exempel. Vi ska uppmuntra barnen att prata på ett positivt sätt.

9 Vi ska ge barnen tid, väntar på att de pratar lugnt. Vi kan t.ex. Jag hör inte vad du säger, Hur kan jag hjälpa dig? Vi resonerar med barnen på ett enkelt sätt och tydliggör konsekvenser av ord och handlingar. Motivera åtgärd: Vi har märkt att det ibland används dumma ord i barngruppen t.ex Du får inte komma hem till mig, Jag vill inte komma hem till dig. Vi behöver arbeta med att alla förstår vitsen med att vara hjälpsamma i ord och handling och inte provocera varandra. : Hela arbetslaget på Krabban Datum när det ska vara klart juni Namn: Sjöstjärnan Områden som berörs av åtgärden: Främja likabehandling oavsett ålder Mål och uppföljning: Målet är att barnen kan hjälpa varandra, du hjälper mig och jag hjälper dig. Målet är också att barn som slutar hos oss ska ha en bra grund att stå på, empati, en livslång vilja och nyfikenhet att lära/söka ny kunskap. Uppföljning görs skriftligt och kontinuerligt i vårt systematiska kvalitetsarbete genom att vi diskuterar de kontinuerliga observationer vi gjort i samband med de punkter målet tar upp. Åtgärd: Allt i vårt mål skall gensomsyra allt i vår verksamhet, varje dag genom vårt förhållningssätt och kroppspråk. Motivera åtgärd: Vi vill att barnen ska ha samma rättigheter oavsett hur långt de hunnit i sitt lärande. Vi har barn i olika åldrar som vi behöver anpassa verksamheten till. Alla är bra på olika saker. : Hela arbetslaget på Sjöstjärnan Datum när det ska vara klart juni Namn: Delfinen Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, främja likabehandling oavsett ålder

10 Mål och uppföljning: Målet är att få en lugn och trivsam verksamhet där alla visar respekt för varandra och se vad som är tillåtet. Målet är också att skapa en trevlig matstund och en trevlig samling där barnen kan göra sin röst hörd och ha en trevlig samtalston med varandra. Uppföljning görs skriftligt och kontinuerligt i vårt systematiska kvalitetsarbete genom att vi diskuterar de kontinuerliga observationer vi gjort i samband med de punkter målet tar upp. Åtgärd: Vi pedagoger kommer sitta vid borden vid maten. Vi kommer möblera om och göra fler rum i rummet. Vi kommer se över hur vi kan använda oss av ljuddämpande material. Vi kommer flytta samlingen till byggrummet på en samlingstrappa. Vi pedagoger kommer bli mer tydliga när ljudnivån är för hög. Vi kommer påminna varandra när ljudnivån är för hög. Vi kommer hitta en lämplig plats för de olika lekarna. Motivera åtgärd: Barnen pratar högt till varandra, bland annat i matsituationen, i högljudda lekar, överöstar varandra. Det kan vara svårt att få arbetsro på avdelningen. Vi tänker att både barn och vuxna har rätt till en trivsam ljudmiljö på förskolan. : Hela arbetslaget på Delfinen Datum när det ska vara klart juni 2014 Rutiner för akuta situationer För att upptäcka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling är det viktigt att ha ett systematiskt arbetssätt. Detta gör vi genom pedagogisk dokumentation, observationer, samtal och barnintervjuer. En viktig utgångspunkt är den individuella upplevelsen. Ett barn eller en vuxen som berättar att hon eller han känner sig kränkt, ledsen, arg, sårad eller skadad måste alltid tas på allvar. Varje incident av kränkande behandling skall resultera i en omedelbar reaktion från de vuxna i förskolan. I alla olika situationer som kan uppstå är det den vuxne som gör en bedömning om huruvida den enstaka händelsen är utagerad eller om ärendet ska gå vidare enligt förfarandet i åtgärdsplanerna nedan. Policy Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på vår förskola. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Vi är närvarande i barnens förskole vistelse, vi fördelar oss efter den aktuella

11 Personal som barn och föräldrar kan vända sig till Barn och föräldrar kan alltid vända sig till avdelningspersonal, annan personal man har förtroende för eller ledningen. Man kan också vända sig till förskolechefen Maria Pellebäck: Telefonnummer till förskolan Talgoxen / Telefonnummer till förskolan Duvan /44 Telefon nummer till förskolan Gladan Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn Personal som får kännedom om att ett barn har blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla det till förskolechefen. Skyldigheten gäller även mindre allvarliga händelser som återkommer trots att förskolan har satt in förebyggande åtgärder. Så snart någon på förskolan får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit kränkt, trakasserad eller diskriminerad har vi enligt Barn- och elevskyddslagen skyldighet att utreda händelsen. Det är det enskilda barnets egna upplevelser som är utgångspunkt för bedömning och utredning av det som har hänt. Vi informerar så snart som möjligt föräldrarna till de barn som är inblandade när någon känner sig kränkt. Både den som blir kränkt och de som kränker. 1. Vi gör en utredning och skriver en åtgärdsplan, om vad som hänt, utredningen ska omfatta både den eller de som kränkt samt den eller de som blivit kränkta. 2. Vi identifierar och analyserar vad som ligger bakom kränkningen. 3. Om någon i personalgruppen antas har kränkt ett barn bör förskolechefen ansvara för utredningen. 4. Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras av hur allvarlig kränkningen är och om anmälan till andra myndigheter bör göras. Om händelsen varit av mindre allvarlig art kan det räcka med en enkel utredning. I komplicerade fall blir utredningsskyldigheten mer långtgående. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal Personal som får kännedom om att ett barn har blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla det till förskolechefen. Skyldigheten gäller även mindre allvarliga händelser som återkommer trots att förskolan har satt in förebyggande åtgärder. Så snart någon på förskolan får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit kränkt, trakasserad eller diskriminerad har vi enligt Barn- och elevskyddslagen skyldighet att utreda händelsen. Det är det enskilda barnets egna upplevelser som är utgångspunkt för bedömning och utredning av det som har hänt. Vi informerar så snart som möjligt föräldrarna till de barn som är inblandade när någon känner sig kränkt. Både den som blir kränkt och de som kränker. 1. Förskolechefen gör en utredning och skriver en åtgärdsplan, om vad som hänt, utredningen ska omfatta både den eller de som kränkt samt den eller de som blivit kränkta. 2. Förskolechefen identifierar och analyserar vad som ligger bakom kränkningen. 3. Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras av hur allvarlig kränkningen är och om anmälan till andra myndigheter bör göras. Om händelsen varit av

12 mindre allvarlig art kan det räcka med en enkel utredning. I komplicerade fall blir utredningsskyldigheten mer långtgående. Rutiner för uppföljning Det är viktigt att följa upp de insatser som gjorts i de fall ett barn känt sig kränkt eller trakasserad. Med hjälp av dokumentation av de åtgärder som gjorts görs uppföljning med eventuella förändringar i arbetssätt eller liknande. Vi följer upp på genom pedagogisk dokumentation vid reflektionsmöten, arbetslagsmöten, lsg, apt och i samtal med berörda föräldrar, utvecklingssamtal och utvecklingsdagar. Arbetet kring Likabehandlingsplanen finns med i enhetens SKA, systematiska kvalitetsarbete. Rutiner för dokumentation Vi använder oss utav en åtgärdsplan som ligger som grund för dokumenteringen av ärendet. Åtgärdsplanen fylls i och sparas på kontoret i ett låst skåp. Ansvarsförhållande Förskolechefen har det övergripande ansvaret för att rutinerna skall upphållas, men alla som arbetar på förskolan har ansvaret att upprätthålla och följa rutinerna.

LIKABEHANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIDINGÖ FÖRSAMLINGS FÖRSKOLOR

LIKABEHANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIDINGÖ FÖRSAMLINGS FÖRSKOLOR LIKABEHANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015 2016 LIDINGÖ FÖRSAMLINGS FÖRSKOLOR Lidingö församling POSTADRESS: Box 1029, 181 21 Lidingö BESÖKSADRESS: S:ta Annagården, Kvarnvägen

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan för Berga förskola

Likabehandlingsplan för Berga förskola Likabehandlingsplan för Berga förskola 2015/2016 Berga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5 år a för planen Förskolechefen

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skogsgläntans förskola Ansvariga för planen: Förskolechef och all personal på Skogsgläntans

Läs mer

Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

Duvans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duvans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Duvans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Ansvariga

Läs mer

Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 7 Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Ninni Olofsson Linda

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Upprättad 130105 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef, pedagogiska ombud,

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentnamn Verktyg för arbetet med likabehandling i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från förskolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Garnvindeskolans förskola Läsår 2015-2016

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Garnvindeskolans förskola Läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Garnvindeskolans förskola Läsår 2015-2016 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande

Läs mer

Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år. Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016 Inledning Som inledning till vår plan vill vi citera ur läroplanens avsnitt som behandlar de grundläggande värdena i Förskolans värdegrund

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Hammarens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hammarens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechefen har det yttersta ansvaret

Läs mer

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Ann-Christin Risfelt

Läs mer

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-3 år 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-15-Vt-16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Pärlans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Förskolan Pärlans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Pärlans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är förskolechef Planen gäller från 2014-05-31 till 2015-05-31 Vår vision på förskolan Pärlan

Läs mer

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef och ansvariga för Likabehandlingsplanen

Läs mer

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 7 Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Bitte Asu-Wirdheim

Läs mer

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN Adress: Sågvägen 8, 589 65 Bestorp Hemsida: www.linkoping.se Tel: 013-401 83 1 Innehåll Inledning... 3 Vår vision... 3 Giltighetstid.3

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

Överboda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Överboda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 8 Överboda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet a för planen Förskolechef och personal Vår vision

Läs mer

Östra förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Östra förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bildningsförvaltningen Tingdalsskolan Rektorsområde 6 2015-07-06 (10) Östra förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår:

Läs mer

Pinnhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pinnhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pinnhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen. Förskoleverksamhet Ansvariga för planen. Förskolechefen Vår vision. På Pinnhagens

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Bergshöjden Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar: Diskrimineringslagen(2008:576)

Läs mer

Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2011-12 Vi vill genom denna plan förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. Planen innehåller en översikt över

Läs mer

Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling södra området Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2013-11-11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet : Barn, vårdnadshavare

Läs mer

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef a för Likabehandlingsplanen Vår

Läs mer

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Lill Anton är en fristående förskola som består av sex avdelningar. Slottet, Leklådan

Läs mer

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år a för

Läs mer

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Klockarängen Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar:

Läs mer

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201601 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Hopprepets Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016

Hopprepets Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Hopprepets Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Elisabeth Oja Eleonor Persson Leila

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Likabehandlingsplanen är till för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Läs mer

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skogsgläntans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: KIL1000, v1.1, 2014-01-31 Kils kommun

Läs mer

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Stömne förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Björkbergs förskola Upprättad 201601 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling På vår förskola ska alla trivas, vara trygga och känna lust att lära och rätt att lyckas. Skogshaga förskola och Naturförskolan Stövlan 2015-16 Inledning

Läs mer

Bäckalyckans förskola

Bäckalyckans förskola Olika men ändå lika. Bäckalyckans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling januari 2009 reviderad september 2013 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Samtliga medarbetare på förskolan,

Läs mer

Solens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Solens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef och avdelningsansvariga pedagoger

Läs mer

Förskolan Bråstorps plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bråstorps plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bråstorps plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorps förskola 2015/2016 Upprättad 2014 av Förskolans Utvecklingsgrupp samt förskolechef för Toltorps förskola Reviderad: aug -15 av

Läs mer

Förskolan Brännans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Brännans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Brännans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 Förskolan Öster Järs förskola, Trelleborg Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig

Läs mer

Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef i samråd med personalen i förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen Pedagog från Alebo: Pedagog från Lindebo: Förskolechef: Linda Wimborn Andersson Linda Nilsson Mia Hamnedalen Vår vision Vi ska alla

Läs mer

FÖRSKOLAN SKOGSBACKENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-2015

FÖRSKOLAN SKOGSBACKENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-2015 FÖRSKOLAN SKOGSBACKENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-2015 Krav på likabehandling Enligt likabehandlingslagen som började gälla fr.o.m. 1 april, 2006 ska varje enskild förskola

Läs mer

Särö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Särö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Särö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola a för planen: Förskolechef och pedagoger Vår vision För att barn och föräldrar

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN HARABACKENS FÖRSKOLA NOV 2015/OKT 2016. ORSA Barn- och utbildningsförvaltningen

LIKABEHANDLINGSPLAN HARABACKENS FÖRSKOLA NOV 2015/OKT 2016. ORSA Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN HARABACKENS FÖRSKOLA NOV 2015/OKT 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola år 1-5 a för planen Silvia Teichert, Anneli Liljedahl Vår vision På Harabackens

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 En plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-08-01 Förskolans namn: Förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Mia Vainionpää Förskolechef 2013-2014 INNEHÅLL 1 INLEDNING 5 2 FRÄMJANDE, FÖREBYGGANDE OCH

Läs mer

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola åldrar 1-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15 LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skollagen. Denna plan är reviderad under hösten 2014 och

Läs mer

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan Ekens Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan skall vara en plats där man får vara den man är och där olikheter ses som en tillgång. En plats där man vågar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från

Läs mer

Likabehandlingsplan Diskusgatan

Likabehandlingsplan Diskusgatan Likabehandlingsplan Diskusgatan PLAN FÖR FRÄMJANDE AV LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE AV DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015 Reviderad 2015-05-04 INLEDNING Pedagogisk omsorg har i uppdrag att

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Norrgrindens förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Norrgrindens förskola Upplands-Bro kommun Västra Bro förskolor Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Norrgrindens förskola Inledning: Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas

Läs mer

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Talgoxen

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Talgoxen Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Talgoxen Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef

Läs mer

Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Mo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet på Mo förskola a för planen Förskolechef Vår vision Att alla som

Läs mer

Katrinebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Katrinebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Katrinebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Mölndals stad a för planen Camilla Stensholm, Förskolechef Elisabeth

Läs mer

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2015-2016

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2015-2016 2015-11-29 Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2015-2016 Ansvarig: Gerd Andersson, förskolechef Vision/målsättning för Härryda Kommun I Härryda Kommun strävar vi mot att alla barn, elever och personal

Läs mer

Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Grunduppgifter

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

Masurgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Masurgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Masurgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Eva Hedlund Carina Sundqvist och

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

Innehåll 2015-08-27. Innehållsförteckning

Innehåll 2015-08-27. Innehållsförteckning Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Alpgatans förskola Handlingsplanen är giltig från och med hösten 2015 till och med våren 2016 2015-08-27 Innehållsförteckning

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor Tallboda Förskolan Ankaret, Gränsliden 8

TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor Tallboda Förskolan Ankaret, Gränsliden 8 TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ankaret, Gränsliden 8 En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de

Läs mer

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...2 2. Inledning...4 3. Grunduppgifter...4 4. Likabehandlingsplanens syfte...4 5. Vår Vision 4 6. Mål...5 7. Främjande arbete...6

Läs mer

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 1 Innehåll Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Läs mer

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer