Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Genusgruppen, pedagogistan, förskolechefen. Vår vision Förskolans uppgift är att aktivt forma en framtida demokratisk medborgare som tar ansvar för sina val och beslut. Vi ska låta alla barn hitta sin egen unika egenart och på ett positivt sätt lyfta detta. Förskolan ska vara en trygg plats där alla visar respekt för varandra. Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen slår fast att verksamheten i förskolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, allas människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden skolan ska gestalta och förmedla. Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter och ska vara trygg för såväl barn som vuxna. Alla ska kunna vistas i en verksamhet som är trygg och respektfull. Inga barn inom vår verksamhet ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling. Så långt det är möjligt ska förskolechef, personal, barn och vårdnadshavare i samverkan motverka sådan behandling. Denna plan är en strategi för hur vi ska arbeta för att främja likabehandling samt förebygga, tidigt upptäcka och stoppa diskriminering och annan kränkande behandling. Planen gäller från Planen gäller till Läsår Barnens delaktighet Hela vår verksamhet utgår från barnen. Barnen får ta del av likabehandlingsplanen på ett sätt som är adekvat för deras ålder. Det gör vi genom kontinuerliga samtal, diskussioner, reflektioner, böcker och aktiviteter som gör att barnen kan bearbeta konkreta händelser i vardagen. Barnen har inflytande och kan göra olika val under sin dag på förskolan och vi ska sträva efter att alla barnen ska förstå konsevenserna av sina val. Vi ger barnen tid och uppmuntran för att varje barn ska kunna utvecklas i sin egen takt. Vårdnadshavarnas delaktighet Föräldrarna är delaktiga i likabehandlingsplanen genom att de erbjuds möjlighet att läsa och reflektera över den. De kan komma med förslag och kritik kring vår likabehandlingsplan och vår dagliga verksamhet vid lämning och hämtning, föräldramöte, drop-in, utvecklingssamtal och andra aktiviteter. Personalens delaktighet Det allra viktigaste är att pedagogerna delar helhetssynen på förskolans uppdrag och har ett gemensamt förhållningssätt till verksamheten. All personal ska arbeta förebyggande mot diskriminering och annan kränkande behandling och agera mot diskriminering och andra kränkningar när de uppstår. Pedagogisk personal har ett utökat ansvar under icke-arbetstid. Personalen är delaktiga i vårt likabehandlingsarbete genom att planen diskuteras aktivt i arbetslagen så att den hela tiden är ett levande dokument i vardagen. Det finns en grupp pedagoger (genusgruppen) som är språkrör för övrig personal. Den gruppen står som garant för att likabehandlingsplanen är ett levande dokument i arbetslagens arbete. De ansvarar också för att planen utvärderas samt utarbetar varje år tillsammans ett förslag till ny plan. Förankring av planen Genusgruppen har ett övergripande ansvar för att planen är ett levande arbetsredskap i personalgruppen, att den utvärderas och att ny plan upprättas varje år. Detta särskilda ansvar åvilar inte bara den gruppen, utan även alla pedagoger då likabehandlingsplanen går hand i hand med det uppdrag vi har enligt läroplanen. I denna likabehandlingsplan har gruppen tagit fram ett förslag som delas ut till övrig personal. Därefter fastställs den vid vårt första APT. Likabehandlingsplanen ska vara en stående punkt på olika möten, där pedagoger träffas i olika konstellationer. Barnen involveras genom att de har möjlighet att uttrycka sina åsikter och de blir lyssnade på. Det sker vid planerade tillfälle 1 gång/år, då vi pratar om innehållet i planen på ett sätt så barnen förstår. Till nästa år kommer föräldrar att involveras vid föräldramöte, utvecklingssamtal samt andra forum för att kunna vara delaktiga och lämna synpunkter. Vi bokar alltid tolk då detta behövs. Likabehandlingsplanen ska också finnas på vår hemsida. 2/9

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Föräldrars åsikter om förskolans arbete har efterfrågats under utvecklingssamtal. Arbetslagen har fört en dialog. Genusgruppen har gått igenom planen och utvärderat den. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Genusgruppen och pedagogistan. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Förankringen bland pedagoger och föräldrar har inte varit tillräckligt stark och måste förbättras. Vi har påbörjat arbetet med likabehandlingsplanen på ett systematiskt sätt och kommer att fortsätta med det framöver. Vi tycker att barns och pedagogers delaktighet har blivit bättre men föräldrarnas delaktighet måste förbättras. Likabehandlingsplanen och genusplanen måste bli ett levande dokument i vardagen. Värdegrunsarbete. Vi har genomfört de insatser vi planerat och är nöjda med resultatet. Ett genusmedvetet arbete. Vi har genomfört alla insatser utom att besöka andra förskolor men vi har tagit del av andra förskolors miljöer och genusarbete via media och internet. Närvarande pedagoger. Pedagogerna har varit närvarande i verksamheten. Diskussioner har förts om vad det innebär att vara en närvarande pedagog. Kartläggningen har till största del utförts genom spontana samtal mellan pedagoger och mellan pedagoger och barn. På apt finns en stående punkt psykosocial arbetsmiljö. På avdelningarnas utvecklingstid har vi diskuterat om barnens trygghet och välmående. Levandegöra likabehandlingsarbetet Vi har utfört de åtgärder som står i fjorårets plan. Vi diskuterar mycket med barnen kring vårt likabehandlingsarbete. Vi vill utveckla mer praktiska metoder som gör konkret skillnad i barngruppen. Vi vill att barnen ska ha värdegrunden i kroppen. Pedagogiska måltider Vi gör olika i matsituationerna. Vi behöver diskutera fram ett gemensamt förhållningssätt som ska gälla för alla. Diskussionerna ska föras i arbetslagen och gemensamma möten sidvis. Utevistelse Vi började med planerade aktiviteter ute men av olika anledningar har vi inte fortsatt. Vi vill gärna utveckla utevistelsen med tex "öppna dörrar" ute. Alla pedagoger är närvarande i närheten av barnen och agerar direkt när det uppstår konflikter och situationer som kan uppfattas kränkande. Sovvilan. Alla barnen är trygga under vilan men det finns barn som inte upplever vilan som en positiv stund för att deras behov krockar med föräldrarnas. Rutiner för akuta situationer. Det har inte förekommit några akuta situationer under året. Det är därför svårt att utvärdera rutinerna kring akuta situationer. Vi behåller våra rutiner för akuta situationer. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas *Diskutera med föräldrar på ett föräldraråd. *Vi gör en enkät med frågor utifrån de främjande insatserna och förebyggande åtgärder som barnen får svara på. De äldre svarar själv och hos yngre observerar pedagogerna utifrån frågorna. Enkäten ska delas ut senast *En gång/år diskuterar vi planen/enkäten på ett apt i maj. *Vi går igenom vilka insatser vi ska ha genomfört. *Har vi gjort det vi bestämt? *Är vi nöjda eller kunde något gjorts annorlunda? *Vad behöver förbättras? *Hur ska vi göra detta? för att årets plan utvärderas All personal, pedagogistan, genusgruppen, förskolechefen samt en grupp pedagoger. 3/9

4 Främjande insatser Värdegrundsarbete Områden som berörs av insatsen Mål: Att pedagogerna har levande diskussioner kring vår läroplan, barnsyn, förhållningssätt och vårt demokratiska uppdrag. Mål: Alla människors olikheter och likheter är en tillgång och ska lyftas fram i arbetet med barnen. Uppföljning och utvärderning sker i samband med att vi utvärderar planen. * Har vi gjort det vi har bestämt? * Hur blev det? Vad gick bra och vad kunde vi gjort annorlunda? * * Insats * Vi diskuterar vår barnsyn, vårt förhållningssätt och vårt demokratiska uppdrag under olika former av utvecklingstid, apt, och i vårt systematiska kvalitetsarbete. * Vi arbetar med människors olikheter och likheter i alla rutinsituationer (påklädning, toalettbesök, måltider) och i samlingar, i leken, i teman och projekt och vid högtider. * Vi ger barnen tid och utrymme för frågor, tankar och önskamål och stöttar dem i det. *Vi ger alla barn utrymme att uttrycka sina åsikter och önskemål, tex vid samlingar, måltider och under hela deras vistelsetid på förskolan. *Vi granskar vårt pedagogiska material så att det speglar människors olika etniska ursprung och trosuppfattning, olika kön, olika förmågor och olika familjekonstellationer. * Vi arbetar aktivt med att stötta och hjälpa barnen i deras förmåga att lösa konfliker som kan uppstå, missförstånd, kompromissa och respektera varandra. All personal, pedagogistan, förskolechefen och förskollärarna har ett särskilt ansvar. Genuspedagogiskt arbete. Områden som berörs av insatsen Mål: Vi ska implementera vår genusplan för alla barn, föräldrar och pedagoger. Genus i väggarna! Uppföljning och utvärdering sker i arbetslagen och i genusgruppen genom att vi går igenom våra insatser och ställer oss frågor som: * Har vi gjort de insatser vi har bestämt? * Vad gick bra? *Vad kunde vi gjort annorlunda? Insats * Diskutera våra miljöer, barnsyn och förhållningssätt under all utvecklingstid. * Reflekterar i våra dokumentationer. * Vi organiserar verksamheten för att barnen ska kunna ha inflytande och göra egna val utifrån deras intresse. * Alla barn har möjlighet till lika stort utrymme att uttrycka sina åsikter, önskemål och vi stöttar dem i det. * Vi pedagoger är med och deltar i barnens lärande och i barnens diskussioner. Vi tar tillvara spontana händelser, samtal och dilemman kring värdegrund/genusfrågor som uppkommer. *Vi iscensätter en miljö som ger alla barn utmaningar oavsett likheter eller olikheter. * Vi ser till att vårt pedagogiska material, böcker och sånger visar på många olika sätt att vara. Vi uppmuntrar och ger alla barn möjlighet att pröva och utveckla förmågor och intresse utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. All personal, pedagogistan, förskolechefen, genusgruppen och förskollärarna har ett särskilt ansvar. 4/9

5 Närvarande pedagoger Områden som berörs av insatsen Mål: Göra alla pedagoger medvetna om vad vi menar med närvarande och delaktiga pedagoger. Pedagogerna ska vara delaktiga i barnens aktiviteter. Uppföljning och utvärdering sker i arbetslagen genom att diskutera: Upplever vi att alla kollegor är närvarande och delaktiga? Insats * Pedagogerna är engagerade, nyfikna och delaktiga i barnens aktiviteter. * Barnen ska också ha möjlighet att leka för sig själva om de önskar det. Vid dessa tillfälle ska det finnas närhet till pedagoger som stöd ifall barnen behöver det. *Diskutera vad vi menar med närvarande pedagoger under utvecklingstider och i områdesgrupper. All personal 5/9

6 Kartläggning Kartläggningsmetoder Vi observerar kontinuerligt tillsammans. På apt möten gör vi en allmän kartläggning kring kränkningar. Är miljön trygg för alla barn i verksamheten? Vilka platser upplever barnen som otrygga? Tänk på inne- och utemiljöns olika skrymslen. Relationen och interaktionen mellan personalen och barnen spelar en central roll i likabehandlingsarbetet i förskoleverksamheten. Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas. Det är därför viktigt att reflektera över vilka värderingar och föreställningar som finns hos personalen och i barngruppen angående kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. Denna reflektion sker i personalens olika mötesforum och i genusgruppen. Områden som berörs i kartläggningen Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen Kartläggningen har till största del utförts genom spontana samtal mellan pedagoger och mellan pedagoger och barn. På apt finns en stående punkt psykosocial arbetsmiljö. På avdelningarnas utvecklingstid har vi diskuterat om barnens trygghet och välmående. Barnen har varit delaktiga genom leken och vardagens aktiviteter. Föräldrars åsikter om förskolans arbete har efterfrågats under föräldramöten och utvecklingssamtal. Vi diskuterar med barn och föräldrar var på förskolan de upplever sig trygga/otrygga? På föräldraråd har föräldrarna möjlighet att diskutera detta. Finns det platser på förskolan som inte är trygga, både i inne som vår utemiljö? Hur personalen har involverats i kartläggningen Aktivt arbete med barnen. Diskussioner i genusgruppen och olika forum för all personal. Är miljön trygg för alla barn i verksamheten? Finns det platser i och runt vår förskola som inte är trygga för barnen? Resultat och analys Det finns barn som känner sig otrygga med att gå på toaletten ensam. Det är många barn som ska gå på toaletten på samma gång. Det finns flera dörrar som är låsbara och det gör att vissa barn känner sig rädda för att bli instängda. Vi undrar om alla barnen har tillgång till alla miljöerna? Finns det hierarkier bland barnen? tex vid legobordet och i byggrummet. Vid utevistelse är barnen ofta i buskarna och där vet vi inte alltid vad som sker. Det förekommer att barnen skrattar åt varandra när någon gör något utanför heteronormen eller på annat vis är annorlunda. tex, pojkar med långt hår eller hål i örat. Vi har märkt att vuxna har olika förhållningssätt under de pedagogiska måltiderna. 6/9

7 Förebyggande åtgärder Levandegöra likabehandlingsarbetet Områden som berörs av åtgärden Mål: Förankra värdegrund/likabehandlingssarbetet bland all personal, bland barnen och föräldrarna. Likabehandlingsarbetet ska vara ett levande dokument i vardagen liksom arbetsplanen och läroplanen. Genusgruppen tillsammans med övrig personal gör uppföljning genom att en gång/år utvärdera om åtgärderna vi bestämt har gjorts. Åtgärd *Genusgruppen tar anvar för att hålla diskussionen levande i arbetslagen. *Genusgruppen träffas kontinuerligt för att följa upp och utvärdera. *Ha nolltolerans för nedvärderande språkbruk och tät kontakt med föräldrarna när ett barn återkommande talar nedsättande i relation till exempelvis kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. *Träna barns förmåga till empati och respekt för allas lika värde. *Barn ska få verktyg till positiva beteenden och att kunna visa hänsyn till varandra. Att ibland "göra förlåt" istället för att säga förlåt. *Vi har ett gemensamt ansvar för att hjälpa barnen att verkligen förstå vad respekt innebär. Motivera åtgärd All personal har ansvar för att delta i värdegrundsarbetet. Det är viktigt att barn lär sig att föra dialog om känslor, både med jämnåriga och med vuxna. Det ger möjlighet till självreflektion, stärker barnets möjligheter att värna om sin integritet och att känna empati för andra människors behov. Barnens självkänsla och integritet måste stärkas. Det förekommer att barnen skrattar åt varandra när någon gör något utanför heteronormen eller på annat vis är annorlunda. tex, pojkar med långt hår eller hål i örat. All personal. Särskilt ansvar åligger förskollärarna i arbetslagen. De pedagogiska måltiderna Områden som berörs av åtgärden Mål: Genom måltiderna ska barnen få positiva upplevelser av att äta och samtala tillsammans. Uppföljning och utvärdering sker i arbetslagen genom att diskutera om åtgärderna har gjorts. Hur blev det? Vad har gått bra? Vad kunde vi gjort annorlunda? Åtgärd * Barnen lägger upp mat själv och de bestämmer själv vad de ska äta. * Det är pedagogernas ansvar att se till så alla barn har möjlighet att vara delaktiga vid samtal under måltiderna. * Pedagogerna lyssnar på barnens önskemål och stöttar dem i det. Motivera åtgärd Pedagogerna måsta tillsammans diskutera vilket förhållningssätt som ska råda under måltiderna. De diskussionerna ska vara utifrån en demokratisk grund. Förhållningssättet ska utgå från barnens inflytande och delaktighet. Barnens delaktighet under måltiderna gör att de känner att de kan och deras självkänsla ökar. All personal. Förskollärarna har ett särskilt ansvar. 7/9

8 Pedagogiska miljöer. Områden som berörs av åtgärden Mål: Eliminera risken för att diskriminering och kränkning förekommer på förskolan. Uppföljning och utvärdering utförs vid utvärdering av denna planen. Åtgärd Att pedagogerna roterar ute på gården och erbjuder planerade, pedagogiska aktiviteter för barnen. Utgå ifrån de platser som vid kartläggningen har identifierats som otrygga. Det kan dels handla om att förändra den fysiska miljön inne och ute och dels om att stärka vuxennärvaron. Agera direkt när det uppstår bråk och i situationer där kränkningar förekommer. Små barns förmåga att överblicka en situation och att inse konsekvensen av det egna beteende är begränsad. De behöver ofta vuxnas stöd för att reda ut situationer. Det är de vuxnas ansvar att utforma miljön så att den är tillåtande och trygg för alla barn. Om pedagogerna arbetar engagerat i det barnen gör och utmanar barnen i olika aktiviteter minskar risken för konflikter, kränkningar, diskriminering. Vi uppmuntrar till normbrytande lek. Pedagogerna ska befinna sig där barnen finns, det är viktigt. Om barnen väljer att vara för sig själva finns det alltid pedagoger i närheten för stöd, vid behov. Motivera åtgärd Buskarna på gården kan upplevas som otrygga. Barnen upplever det rörigt och stökigt på toaletterna. Några barn är rädda för att bli inlåsta medan andra känner sig obekväma av att det inte går att låsa. Vissa toaletter går att låsa och vissa går inte att låsa. Vid legobordet leker nästan uteslutande av pojkar. All personal. Förskollärarna har ett särskilt ansvar för det pedagogiska arbetet. Vilan Områden som berörs av åtgärden När barnen vilar ska de känna sig trygga och de ska uppleva en positiv stund på dagen. Uppföljning görs av pedagogerna i arbetslaget genom att diskutera om åtgärderna har gjorts. Åtgärd * Det finna alltid pedagoger närvarande vid vilan för att minimera risken för kränkningar och diskriminering. * Barnen ska veta att deras kudde och filt finns hos dem och om de behöver även napp, gosedjur, flaskor mm. Motivera åtgärd Pedagogerna finns alltid som en trygghet under hela vilan. Alla barnen är trygga under vilan men det finns barn som inte upplever vilan som en positiv stund för att deras behov krockar med föräldrarnas. All personal 8/9

9 Rutiner för akuta situationer Policy Förskolan ska vara en trygg och säker plats för alla barn. Om någon incident ändå skulle ske finns det rutiner som alla pedagoger känner till och dessa verkställs omedelbart. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Pedagogerna har ett medvetet förhållningssätt och en öppen diskussion, vid minsta misstanke om att ett barn kränkts eller diskrimineras måste detta anmälas till förskolechefen muntligt och/eller via In Control. Förskolechefen gör en utredning. Förskolechefen rapporterar till huvudman. Pedagogerna måste stå på barnens sida och se till barnens rättigheter gentemot kollegerna. Vi ska alla bli medvetna och inlästa på våra styrdokument och olika planer och genom detta kan vi se olika beteende/stress moment i vardagen och därmed är vi öppna för att hjälpa och stötta varandra. Personal som barn och föräldrar kan vända sig till All personal men förskolechefen har det yttersta ansvaret. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn Alla pedagoger måste alltid reagera! Utifrån barnens ålder och situation samlas de berörda barnen och samtal förs om det inträffade. Ibland kan också hela gruppen samlas för t.ex. rollspel och diskussioner för att finna lösningar på olika problem. Den vuxne informerar övriga arbetslaget om det inträffade samt vilka åtgärder/insatser som gjorts. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal Ett barn som blir kränkt av någon anställd är i en särskilt utsatt situation eftersom de befinner sig i beroendeställning. Kränkningar som begås av personal betraktas därför som mycket allvarliga. Det är viktigt att förskolan agerar skyndsamt när det finns misstanke om att ett barn kan ha blivit kränkt av någon anställd. Både diskrimineringslagen och skollagen innehåller ett absolut förbud för de anställda att utsätta ett barn för trakasserier eller kränkande behandling. Detta gäller för alla tänkbara former av kränkningar. Inom ett arbetslag är det viktigt med öppen och prestigelös kommunikation så att pedagoger inte hamnar i situationer där det finns risk för kränkning eller att någon utsätts för någon annans irritation. Om en kollega trots det kränker ett barn; Om en personal kränker ett barn: Var rak genom att reagera och säg till. Meddela även förskolechefen. Kontakt med vårdnadshavare tas av personalen eller av förskolechefen beroende på situation. Diskutera aldrig känsliga ämne mellan vuxna då barnen är närvarande. Vi pratar inte över barnen och vi talar heller inget annat språk över barnen eller personalen. Informera alltid förskolechefen i fall av kränkningar. Det är förskolechefen som ansvarar för att dessa utreds. Förskolechefen rapporterar kränkning enligt 6 kap. 10 till skollagen till huvudman Förskolechefen startar en utredning med eller utan skyddsombud/fackliga företrädare. Vid allvarligare ärende samarbetarförskolechefen med HR-avdelningen då det kan bli aktuellt att överväga disciplinära åtgärder gentemot den eller de anställda som har utfört trakasserierna eller kränkningarna. Rutiner för uppföljning Då barn är inblandade är det varje pedagogs uppgift att ta ställning för barnet/barnen. Det är också pedagogernas uppgift att följa upp ärendet i form av samtal. Då personal är inblandad ansvarar förskolechefen för att uppföljning sker. Samtal med berörd(a) pedagog(er), med eller utan medverkan av fackliga företrädare eller HR-avdelningen. Vi har kontinuerliga samtal med barn och deras vårdnadshavare tills dess att diskriminering eller kränkande behandling har upphört. Allt måste diarieföras. Rutiner för dokumentation Alla händelser som misstänks vara allvarliga ska dokumenteras av förskolechefen. I förekommande fall används In Control. Dokumentationen skall omfatta vad som har hänt, åtgärder och uppföljning av ärendet. All dokumentation i ärendet skall dateras och signeras. Ansvarsförhållande All personal har ansvar för att arbeta enligt likabehandlingsplanen. Under de olika punkterna finns ansvarsfördelningen. 9/9

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-3 år 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Stömne förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Klockarängen Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar:

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Bergshöjden Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar: Diskrimineringslagen(2008:576)

Läs mer

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Berga förskola

Likabehandlingsplan för Berga förskola Likabehandlingsplan för Berga förskola 2015/2016 Berga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5 år a för planen Förskolechefen

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Gubbabackens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gubbabackens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Gubbabackens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gubbabackens förskola Läsår 2015-2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 Förskolan Öster Järs förskola, Trelleborg Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 7 Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Bitte Asu-Wirdheim

Läs mer

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå januari 2012 Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Eva Skagerkvist

Läs mer

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Ann-Christin Risfelt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016 Inledning Som inledning till vår plan vill vi citera ur läroplanens avsnitt som behandlar de grundläggande värdena i Förskolans värdegrund

Läs mer

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Färe Montessoriförskola. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen reviderades 2015-04-27

Färe Montessoriförskola. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen reviderades 2015-04-27 ! Färe Montessoriförskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen reviderades 2015-04-27 Planen revideras årligen vid vårterminens studiedag senast 2016-04-30 Ansvarig:

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 Kometen Utfärdat av: Marie Gunnarsson Helena Jansson Lotta Zilén Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Vår enhetschef Sirpa

Läs mer

Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år. Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Garnvindeskolans förskola Läsår 2015-2016

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Garnvindeskolans förskola Läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Garnvindeskolans förskola Läsår 2015-2016 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande

Läs mer

Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 7 Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Ninni Olofsson Linda

Läs mer

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Sammanfattning Vi har använt oss av webbverktyget Planforskolan som hjälpmedel när vi har skrivit fram

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola 2014/2015 Sektor Utbildning Antagen 141020 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011

LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011 LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Lagar 1.3 Skollagen 1.4 Diskrimineringslagen 1.5 Läroplan för förskolan 98, reviderad 2010 1.6 Kolsva

Läs mer

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Gladan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef

Läs mer

Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016

Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016 Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechefen och arbetslaget

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Upprättad 130105 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Likabehandlingsplanen är till för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016 Innehållsförteckning Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande insatser... 6 Kartläggning...

Läs mer

Likabehandlingsplan. För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014

Likabehandlingsplan. För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014 Likabehandlingsplan För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014 Sigtuna kommuns gemensamma vision för förskolan: Alla barn i Sigtuna kommuns förskolor ges bästa möjliga förutsättningar att utveckla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013 SDF Västra Innerstaden Mellanhedens förskoleområde Mellanhedens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013 Oktober 2012 Linda Tuominen, förskolechef, Mellanhedens förskoleområde

Läs mer

Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Viby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Viby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Viby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor Innehållsförteckning -Inledning -Definitioner av verksamhet och likabehandlingsplan -Måldokument för förskolor i Sölvesborgs

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor Tallboda Förskolan Ankaret, Gränsliden 8

TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor Tallboda Förskolan Ankaret, Gränsliden 8 TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ankaret, Gränsliden 8 En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de

Läs mer

Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015 Inledning Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas av lagen bedriver ett

Läs mer

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Hasselbacken

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Hasselbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Hasselbacken Antagen: 2014-10-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Duvans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duvans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Duvans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Ansvariga

Läs mer

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola 1 Antagen: 2014-10-16 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN Adress: Sågvägen 8, 589 65 Bestorp Hemsida: www.linkoping.se Tel: 013-401 83 1 Innehåll Inledning... 3 Vår vision... 3 Giltighetstid.3

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Finnstaberg 2014-2015 1 Verksamhetens Vision Vår vision är att varje människa som kommer till Finnstabergs förskola ska bli

Läs mer

Sätragårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätragårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätragårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/16 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Norrgrindens förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Norrgrindens förskola Upplands-Bro kommun Västra Bro förskolor Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Norrgrindens förskola Inledning: Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 En plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-08-01 Förskolans namn: Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Lill Anton är en fristående förskola som består av sex avdelningar. Slottet, Leklådan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Hasslebo förskola 1-5 år Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Förskolan Vallmon. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Vallmon. Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förskolan Vallmon Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 KIL1000, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Förskolan Bråstorps plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bråstorps plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bråstorps plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef, pedagogiska ombud,

Läs mer

Orgona förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Orgona förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Orgona förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef, pedagogisk samordnare och

Läs mer

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan 2015 Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Annika

Läs mer

Plan mot diskriminering & kränkande behandling

Plan mot diskriminering & kränkande behandling Plan mot diskriminering & kränkande behandling Förskolan Tjädern Förskolan Tjäderns Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016

Likabehandlingsplan 2015/2016 Likabehandlingsplan 2015/2016 2015-08-31 Vision Inget barn ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd. Bastasjö Förskola ska därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra

Läs mer

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef och ansvariga för Likabehandlingsplanen

Läs mer

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Mobacken och Villans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mobacken och Villans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mobacken och Villans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Planen gäller från 2014-09-01 Planen gäller till 2015-06-30 a för planen Förskolechef Ewa Ottosson Vår vision På

Läs mer

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling s Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Grunduppgifter 4 Utvärdering 5 Förebyggande/främjande insatser 6 Kartläggning 7 Mål

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef, pedagogisk samordnare

Läs mer

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år a för

Läs mer

Tallbackens Förskola

Tallbackens Förskola Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Tallbackens Förskola 2013/2014 Avdelningarna Ekorren och Ugglan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alboga förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alboga förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alboga förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen Ansvarig pedagog: Emelie Lindh Förskolechef:

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Saxdalens ro 1 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 Vision Vi vill skapa en förskola: fri från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2014/2015. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling och för likabehandling. Björkhälls förskola

Likabehandlingsplan läsåret 2014/2015. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling och för likabehandling. Björkhälls förskola Datum 2015-04-29 Sida 1/10 Likabehandlingsplan läsåret 2014/2015 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling och för likabehandling Björkhälls förskola Karin Svensson Till förvaltningen senast

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skogsgläntans förskola Ansvariga för planen: Förskolechef och all personal på Skogsgläntans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Solgården Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans värdegrund

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande... 5 Vision Område ÖST...

Läs mer

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-15-Vt-16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria Likabehandlingsplan Montessoriföreningen Maria Läsåret 2015-2016 Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria 1. Vi på

Läs mer

Överboda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Överboda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 8 Överboda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet a för planen Förskolechef och personal Vår vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorps förskola 2015/2016 Upprättad 2014 av Förskolans Utvecklingsgrupp samt förskolechef för Toltorps förskola Reviderad: aug -15 av

Läs mer

Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 , Olika fast lika unika Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 Innehållsförteckning 1 Inledning. 1.1 Alla barn och elever har rätt att

Läs mer

Särö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Särö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Särö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola a för planen: Förskolechef och pedagoger Vår vision För att barn och föräldrar

Läs mer

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från förskolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling förskolorna, Boxholms kommun November 2014 Innehållsförteckning Vår vision sid. 2 Planens giltighetstid sid. 2 Ansvarig för denna plan sid. 2 Bakgrund

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Norrskenet

Likabehandlingsplan. Förskolan Norrskenet Likabehandlingsplan Förskolan Norrskenet Bakgrund Denna likabehandlingsplan utgår från Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever samt Läroplan för förskolan (Lpfö-98)

Läs mer

Hopprepets Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016

Hopprepets Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Hopprepets Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Elisabeth Oja Eleonor Persson Leila

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN FRAMTIDEN Februari 2012-Juni 2013 Innehåll: STYRANDE DOKUMENT... 2 VÅR VISION... 2 VÅRA BARNS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SER UT ENLIGT FÖLJANDE...

Läs mer