Sätragårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sätragårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Sätragårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/16 1/12

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Annika Proos, förskolechef Anita Kiuttu, biträdandeförskolechef Urban Lundin, likabehandlingsansvarig Nathalie Dahlström, likabehandlingsansvarig Vår vision I Gävle kommuns förskolor är alla barn trygga för den de är oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Inget barn i våra förskolor är diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. Planen gäller från Planen gäller till Läsår 2015/16 Barnens delaktighet * Ge barnen inflytande över verksamheten på förskolan. * Vara lyhörd för barnens frågor och funderingar på förskolan. * Genom samtal i den dagliga verksamheten. Vårdnadshavarnas delaktighet Vi visar på Likabehandlingsplanen vid utvecklingssamtalen och inskolningssamtalen, då det finns tillgång till tolk eftersom planen ej är översatt till fler språk än svenska. Den finns även på vår hemsida. Personalens delaktighet Personalen har varit delaktiga i observationer och val av kartläggning. I vårt val av kartläggningsmetod har vi använt oss av observationer och anteckningar i barnens lek inomhus samt utomhus. Alla pedagoger på Sätragården har varit delaktiga genom att observerat och antecknat händelser som vi sedan har diskuterat. Förankring av planen * Visa på likabehandlingsplanen vid nyinskolning och för nyanställd personal. * Återkommande samtal med barnen om kamratskap och förhållningssätt. * Presentera arbetet med likabehandlingsplanen på APT:n och på planeringsdagarna. * Diskussioner i personalgrupperna. 2/12

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Hela personalgruppen samlades för att utvärdera fjolårets plan. Vi delade upp oss i två olika grupper, och gick igenom planen del för del. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Pedagogerna på Sätragården samt biträdandeförskolechef Lenah Öhlander. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan I årets plan har vi valt att ha samma mål på hela förskolan, nämligen att alla barn på förskolan ska ges lika möjligheter oberoende av kön. Vi har däremot valt att ha olika åtgärder för att nå detta mål på yngre- och äldre barnsidan. Yngre barnsidans åtgärder: Vi har arbetat kontinuerligt med att observera barnens intressen och lekval, och därefter infört lekmaterial som passar barnens intressen och som skapar möjlighet att på ett naturligt sätt arbeta med avdelningarnas handlingsplaner i den vardagliga leken. Däremot har listan som vi skulle notera barnens lekval ej använts. Vi har istället använt oss av veckoreflektions dokumenten. I höst kommer däremot listan att användas för att säkerhetsställa att samtliga barns lekval dokumenteras. Åtgärden att motverka traditionella könsmönster är något som vi arbetare naturligt med dagligen, vi ser till barnets personlighet och intressen och inte dennes könstillhörighet. Vi har ett öppet klimat och ett tillåtande förhållningssätt, och stödjer oss mot läroplanen om det skulle uppstå funderingar. Äldre barnsidans åtgärder: Stationernas innehåll styrs av barnens visade intressen. Vi har genomfört observationer på barnens lekval och intressen för att kunna utforma stationernas innehåll efter detta. Materialet finns synligt och lättillgängligt för barnen så att de kan få en överblick av vad som finns, tyvärr har vi ej skapat val-kort av aktiviteter, men vi känner att det fortfarande är aktuellt och kan underlätta så dessa kommer att skapas under ht15. Vi har en öppet förhållningssätt och lyssnar in barnens önskemål och förfrågningar, vill barn från ena avdelningen komma in till andra så är de välkomna, om verksamheten tillåter det. Kränkande behandling: är under ständigt arbete. Det är ett mål som vi konstant arbetar med att utveckla och förbättra. Vi verkar för att bistå och påminna varandra om våra mål. ersonalen ger barnen positiv förstärkning i form av beröm och uppmuntran vid positiva handlingar. All personal agerar som goda förebilder, t.ex. när pedagogerna hjälper barnen med ytterkläderna så tar barnen efter detta beteende och hjälper varandra. Vi finns där och uppmuntrar detta beteende. Vi pedagoger ska vara stöd vid konflikthantering samt ytterligare utveckla barnens lek vid behov. Vi finns där barnen är, och arbetar ständigt med att fördela oss bättre i personalgruppen. Kön: är ett fortlöpande arbete, som ständigt kan förbättras och utvecklas mot. Vi har sett över vår inomhusmiljö för att skapa lekmiljöer där barnen kan hitta aktiviteter som intresserar dem. På äldresidan sker det kontinuerligt diskussioner i barngruppen om att barnens könstillhörighet inte begränsar dem på något sätt. Vi har sett att vi behöver se över valet av litteratur, därför kommer vi nu att boka in biblioteksbesök för likabehandlingspiloterna under hösten. Könsidentitet eller uttryck: en att sätta upp bilder på olika familjekonstellationer för att bidra till diskussioner i barngruppen, har ej genomförts, och kommer därför att få vara med i årets främjande insatser igen. Likabehandlingspiloterna ska även genomföra värderingsövningar tillsammans med personalgruppen, för att öka förståelsen. Även här ska likabehandlingspiloterna se över litteraturen. Etnisk tillhörighet: Genom att ha den månkulturella almenackan i ett allmänt utrymme har personalen kunnat ta del av olika kulturers högtider. Vi känner dock att det skulle vara bra om almanackan fanns mer tillgänglig på alla avdelningar, och kommer i höst se till att alla avdelning enkelt kan ta del av almanackan. Vi har även som rutin att vid inskolningssamtal samtala med föräldrar/vårdnadshavare om deras språk, kulturer och traditioner. en att varje avdelning har välkommen skyltar på barnens modersmål har ej genomförts, och kommer således att vara med under främjande insatser i årets likabehandlingsplan. Religion eller annan trosuppfattning: Vi har även här utgått från den mångkulturella almanackan. Personalen har således kunnat ta del av olika högtider. Detta arbete känner vi kan förbättras, och vi ska fortsätta med denna insats även under årets likabehandlingsplan, och arbeta för att varje avdelning enkelt ska kunna ta del av almanackan enkelt. Vi har även som rutin att vid inskolningssamtal samtala med föräldrar/vårdnadshavare om deras religion och traditioner. Funktionsnedsättning: Vi ska arbeta aktivt med TAKK. Vi använder bild schema för att ge barnen tydligare struktur över dagen. Förskolan har fyra EHT representanter som har kontinuerliga möten med varandra, chefen och förskoleområdets specialpedagog. Förskolan arbetar aktivt för en miljö där alla accepteras för dem de är, vi upplever dock att vi behöver ta in litteratur för barn så att vi på ett naturligt sätt kan samtala med barnen om att alla är olika och har olika förutsättningar. Sexuell läggning: Vi känner att detta är något som vi behöver utveckla i personalgruppen, och vi kommer därför under året att arbeta med värderingsövningar, bland annat genom materialet "så kan det vara- regnbågsfamiljer i förskolan". en att sätta upp bilder på olika familjekonstellationer för att bidra till diskussioner i barngruppen har ej genomförts, och kommer därför att få 3/12

4 vara med i årets främjande insatser. Ålder: Är ett pågående arbete där vi ser till barnens förutsättningar, vi ser till barnens förutsättningar och utformar verksamheten och miljöerna efter detta. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Vi går igenom mål och konkreta åtgärder så att de verkligen är genomförda. Diskussioner i personalgruppen på förskolans planeringsdag under vårterminen 2016 för att årets plan utvärderas Anita Kiuttu 4/12

5 Främjande insatser Namn Främjande insatser mot kränkande behandling Kränkande behandling * Som personal på förskolan ska vi visa hur man bemöter varandra på ett respektfullt sätt. * Personalen arbetar för alla människors lika värde. * Pedagogerna visar på för barnen de redskap de behöver för att kunna lösa konflikter. * Alla barn ska få möjlighet att vara delaktiga och få träna i de vardagliga göromålen utifrån sin förmåga. * Vi pratar om och till andra och varandra på ett positivt sätt. * Personalen fungerar som goda förebilder genom att visa hur man beter sig mot varandra. * Personalen är närvarande i leken, ute som inne. För att kunna hjälpa, stödja, uppmuntra och vägleda barnen. * Pedagogerna ska medvetet fördela sig i miljöerna. Namn Främjande likabehandling oavsett kön Kön * Ge barn utrymme oavsett kön. * Ta tillvara på barnets intresse, oavsett kön. * Ge barnen inflytande över verksamheten på förskolan oavsett kön. * X5000-representanterna och likabehandlingspiloterna ser till att det finns litteratur om genus på förskolan, för att vidga personalens och barnens kunskap. Likabehandlingspiloterna bokar in besök på biblioteket. * Vara närvarande i barnens lek för att kunna upptäcka könsmönster. * Ha stationer med olika material så att barnen själva kan välja det de vill göra, utifrån sina intressen och behov. Detta för att vidga barnens möjligheter att vara sig själva och motverka stereotypa könsmönster. Stationernas materialinnehåll förnyas med jämna mellanrum. * Observera barnens val av aktiviteter, för att kunna utveckla och inspirera barnens lek. * Se över utomhusmiljön och skapa aktiviteter utifrån barnens intressen. 5/12

6 Namn Främjande likabehandling oavsett könsidentitet och könsuttryck Könsidentitet eller könsuttryck * Förskolan ska skapa förutsättningar så att barnen kan utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa könsroller. * Personalen ska välkomna barn och vårdnadshavare likvärdigt. Det är viktigt att personalen har kunskaper kring könsidentitet och könsuttryck. * Alla pedagoger ska tillhandahålla och läser böcker som bryter mot normer och traditionella könsroller. * Det är viktigt att personalen på förskolan diskuterar sin syn på hbtq-personer, för att minska fördomar och för att öka förståelse för dessa personer, samt att förskolan ska ha en gemensam grundsyn. Därför kommer personalgruppen att genomföra värderingsövningar. * X5000-representanterna och likabehandlingspiloterna ser till att det finns material, för pedagoger och barn, t.ex. litteratur i ämnet. Likabehandlingspiloterna bokar därför in biblioteksbesök. * Vi sätter upp bilder på olika familjekonstellationer. Namn Främjande likabehandling oavsett etnisk tillhörighet Etnisk tillhörighet * Personalen ska uppmärksamma likheter och olikheter i det man gör, i språk, traditioner, seder och vanor. * Stärka barnen att känna sig stolta över sig själva och sin etniska tillhörighet. * Uppmärksamma flerspråkighet på ett positivt sätt. * Personalen ska arbeta för att alla vårdnadshavare ska känna sig välkomna, delaktiga och viktiga på förskolan. * Vid inskolningssamtal tar vi del av vårdnadshavarnas kultur och traditioner. * Varje avdelning skapar välkommenskyltar till avdelningshallen på barnens modersmål. * Personalen visar intresse samt utvecklar sin kunskap om olika kulturer genom samtal med barn och vårdnadshavare. 6/12

7 Namn Främjande likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning Religion eller annan trosuppfattning * Personalen ska vara medveten om att inte alla vårdnadshavare och barn har samma önskemål och behov. * Förskolan ska behandla alla likvärdigt. * Förskolan använder sig av den mångkulturella almanackan för att kunna stämma av innan datum bestäms för olika möten, t.ex. möten för vårdnadshavare och individuella utvecklingssamtal. * I personalgruppen har vi diskussioner och övningar kring religion och annan trosuppfattning, för att vidga vår kunskap kring detta ämne. * Förskolan uppmärksammar olika högtider, från olika religioner som finns representerade på förskolan. Dessa synliggörs vid den mångkulturella kalendern i matsalen. Likabehandlingspiloterna ansvarar för att detta genomförs. * Förskolan ska verka för en öppen dialog mellan förskolan och hemmet, detta sker bland annat vid inskolningssamtalet. Namn Främjande likabehandling oavsett funktionsnedsättning Funktionsnedsättning * Förskolan ska vara anpassad och ska skapa förutsättningar för att alla barn får utveckla sina förmågor och intressen. * Förskolan ska sträva efter att inget barn blir diskriminerat på grund av funktionsnedsättning. * Personalen arbetar för att det ska finnas goda möjligheter att påverka barnens syn på funktionsnedsättning. X5000- representanterna och likabehandlingspiloterna ser till att det finns böcker och annat material att ta del av för barn och personal. Likabehandlingspiloterna bokar in besök på biblioteket. * Vi har kontinuerliga EHT träffar, för att diskutera barns behov. * I samtal med barnen så förtydligar vi det talande språket genom att använda oss av tecken som stöd (TAKK). * Verksamheten och lokalerna på förskolan ska vara anpassade så att alla barn kan vara delaktiga i de dagliga aktiviteterna. 7/12

8 Namn Främjande likabehandling oavsett sexuell läggning Sexuell läggning * Personalen ska ta emot och välkomna alla familjer likvärdigt. * Personalen ska ha kunskaper och förståelse om olika familjekonstellationer. * X5000-representanterna och likabehandlingspiloterna ser till att det finns böcker och annat material om olika familjekonstellationer att tillgå i förskolan. Både för barn och personal. Likabehandlingspiloterna bokar in besök på biblioteket. * Personalen har diskussioner för att öka sin kunskap och förståelse kring olika sexuella läggningar. Personalen kommer under året att arbeta med värderingsövningar i ämnet. * Vi sätter upp bilder på olika familjekonstellationer. Namn Främjande likabehandling oavsett ålder Ålder * Förskolan ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sina förmågor och intressen, utan att begränsas av stereotypa föreställningar som baseras på ålder, utan även se till barnens förmåga. * Personalen diskuterar verksamheten och utformar miljöer utifrån barnens förutsättningar och behov. 8/12

9 Kartläggning Kartläggningsmetoder Observationer som nedtecknats i form av anteckningar. Områden som berörs i kartläggningen Kön, Etnisk tillhörighet och Ålder Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen Några av barnen har involvererats genom intervjuer på äldre sidan, där de får svara på frågan: "Vilka barn leker du med på förskolan?" Föräldrar har ej involverats i kartläggningen. Hur personalen har involverats i kartläggningen Genom att ha observerat barnens lek inomhus samt utomhus. Genom diskussioner på APT:n (arbetsplatsträffar). Pedagogerna ansvarar för att intervjua sina ansvarsbarn. Sammanställningen görs sedan av likabehandlingsansvariga. Resultat och analys Efter att ha observerat barngrupperna och kartlagt deras av val aktiviteter samt lekkamrater så fick vi in en stor mängd data som vi sedan har analyserat, och presenterat på ett VP (verksamhetasplanering). Vi har valt att fokusera observationerna utifrån ålder, kön och etnicitet. Detta utifrån att vi hade som hypotes att det fanns samband mellan könsstereotypa lekval och ålder. Vi ville undersöka om leken blir mer könsbunden ju äldre barnen blir. Vi ville även se hur barnens lekkonstellationer ser ut, vilka väljer barnen att leka med? Vi ville undersöka om barnen väljer att leka med kamrater av samma kön och etnicitet eller inte. Vi genomförde även intervjuer med barnen för att jämföra de observerade resultaten med vad barnen själva hade att säga. Vi sammanställde barnens val av aktiviteter i stapeldiagram, där vi jämförde pojkars och flickors val i samband till ålder. Där kunde vi se att pojkarnas val av aktiviteter var ganska jämt fördelade, men att flickornas val av aktiviteter var begränsade till vissa områden. Vi vill därför arbeta för att fånga upp barnen och utmana, i olika områden, genom att bidra med stimulerande material, inom t.ex. bygg och konstruktion. På yngre barnsidan kommer vi att aktivt observera och skriva ner barnens val av aktiviteter för att kunna utveckla och utmana deras lekar. Vi sammanställde de sociala konstellationerna i ett sociogram. Vi kunde bland annat se att de sociala grupperingarna till största del är etniskt blandade. Majoriteten av grupperna är blandade pojkar och flickor. Kan vi se att fler grupper innehåller fler pojkar än flickor, och vise -versa. Det finns dock undantag. Det som barnen har svarat på i intervjuerna skiljer sig en del från det vi har observerat under vecka Vi kommer att genomföra observationer i april Resultaten från kommande undersökning kommer att ses över. Utöver detta så fortsätter observationerna under HT2016 samt VT /12

10 Förebyggande åtgärder 10/12

11 Namn Alla barn på förskolan ska ges lika möjligheter oberoende av kön Områden som berörs av åtgärden Kön Mål: Alla barn på förskolan ska ges lika möjligheter oberoende av kön Åtgärd Äldre barnssidan * Fortsätta arbetet med stationer, med olika material så att barnen själva kan välja vad de vill göra. * Kontinuerligt byta ut materialet på stationerna. * Se över utomhusmiljön och bidra med aktiviteter som är utifrån barnens intressen. Dessa kommer även förändras utifrån årstiderna. * Fortsätta med öppna dörrar mellan avdelningarna. * Skapa val- kort, med bilder på olika aktiviteter, så att barnen kan få en överskådlig bild av vad som finns att välja mellan. * Skapa en miljö där materialet syns tydligt och blir tillgängligt. * Ha kontinuerliga observationer på barnens val av aktiviteter. * Föra dialoger med barnen om vad de vill ha för lekmaterial. Yngre barnssidan * Erbjuda ett varierade lekmaterial utifrån handlingsplanen och barnens intressen. * Personalen arbetar aktivt för att motverka traditionella könsmönster, genom att se varje barn och dennes individuella intressen. * Vi sätter upp en kartläggningslista som används för att dokumentera barnens spontana lekval, inomhus såväl som utomhus. Denna lista gås igenom en gång i månaden för att se barnens val av aktiviteter och utvecklingsmöjligheter. Motivera åtgärd Äldre barnssidan Stationerna har gett barnen fler valmöjligheter i aktiviteter, de kan också själva göra aktiva val i vad de vill göra. Genom att kontinuerligt byta ut innehållet på stationerna utifrån barnens intressen, så får vi möjligheten att bidra med nya utmaningar och väcka nya intressen. Vi kommer att se över vår utomhusmiljö lite extra denna termin då vårt fokus utifrån handlingsplanen är utomhuspedagogik. I och med detta kan vi även utveckla utomhusaktiviteter som anpassas efter barnens intressen. Genom att öppna upp dörrarna mellan avdelningarna får barnen ett ännu större inflytande i vart de vill vara, vem de vill vara med och vad de vill göra. Vi skapar val- kort för att barnen ska få en överskådlig inblick i vilka aktiviteter det finns att välja bland och få hjälp med att kunna välja en aktivitet de är intresserade utav. Genom att ha materialet synligt och tillgängligt så blir det även mer inbjudande för barnen. Genom kontinuerliga observationer kan vi se barnens intressen här och nu, och således kunna utforma miljön utifrån barnens förändrande intressen. Dialogerna har vi för att tydligt få insikt i vad barnen är intresserade av, och således utforma stationernas innehåll utifrån barnens intressen och önskemål. Yngre barnssidan Genom att erbjuda ett varierat lekmaterial utifrån handlingsplanen och barnens intressen, så får vi möjlighet att i den spontana leken arbeta med våra prioriterade mål i språk, kommunikation, skrift samt matematik. Barnens intressen styr vår verksamhet samt miljöutformning, det är därför av stor vikt att vi tar oss tid för att observera barnens val av aktiviteter samt arbetar för att utveckla och utmana barnen där de är i sin utveckling. Genom att observera barnens val av aktiviteter får vi även möjlighet att motverka traditionella könsmönster och se vad varje individ är intresserad av, och således kunna arbeta vidare på barnens visade intresseområden. 11/12

12 Rutiner för akuta situationer Policy Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på vår förskola. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling All personal är insatta i vad trakasserier och kränkande behandling innebär och hur trakasserier och kränkande behandling kan se ut i verksamheten. Personalen håller god uppsikt över alla platser där barn vistas inom- och utomhus. All personal som ser eller informeras om kränkning eller trakasserier på förskolan har ett eget ansvar att agera omedelbart. Det är alltid den som upptäcker kränkning/ trakasserier som är ansvarig att informera det inträffade till chef på förskolan. Personal som barn och föräldrar kan vända sig till Likabehandlingsrepresentanter,. Biträdande förskolechef Anita Kiuttu, Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn Förskolan ska agera när den får kännedom om barn som kränks. Signaler/anmälan kan komma från barn, föräldrar/vårdnadshavare eller att det sker anonymt. Viktigt att alla berörda kommer till tals. Även det barn som kränkt kan behöva stödinsatser. När personalen får vetskap om det inträffade ska de agera omedelbart. Första steget är att prata med inblandade, dokumentera samt informera övriga i arbetslaget och närmaste chef. Nästa steg är att se över organisationen för att förhindra att det upprepas. De insatser som görs behöver inte enbart vara individinriktad. Viktigt med fortlöpande dokumentation om de insatser som görs. Kontakta närmaste chef för information. Dokumentationen är viktig för att få syn på om det händer samma barn vid upprepade tillfällen. Barnens föräldrar/vårdnadshavare informeras. BLANKETTER ATT ANVÄNDA 1. Minnesanteckningar, elevskada/elevtillbud ska lämnas till chef. 2. Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling eller trakasserier. Ifylld blankett ska snarast lämnas till närmaste chef som registrerar ärendet. Upprättande av handlingsplan görs av personal och närmsta chef. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal Ett barn som blir kränkt av någon personal är i särskilt utsatt situation, eftersom de befinner sig i beroende ställning. Kränkningar som begås av personal betraktas därför som mycket allvarliga. När personal kränker ett barn ska biträdande förskolechef informeras omgående. Även föräldrar/vårdnadshavare informeras. Förskolechef och personalman utreder och en åtgärdsplan skapas, genomförs och dokumenteras skyndsamt. Alla inblandade ska ge sin version av det inträffade. Visar utredningen att trakasserier eller kränkande behandling har förekommit ska vårdnadshavare informeras. Vid behov påkallas extern hjälp. Tillbudsrapport skrivs av förskolechef. Rutiner för uppföljning Personalen ska vara extra uppmärksam på relationerna mellan de inblandade barnen och att uppföljning av det inträffade sker inom en månad tillsammans med vårdnadshavare. Rutiner för dokumentation Varje åtgärd och uppföljning ska dokumenteras skriftligt. Dokumentationerna ska förvaras inlåsta. a för dokumentationerna är berörd personal och närmaste chef. Ansvarsförhållande Biträdande förskolechef Anita Kiuttu ansvarar för att rutiner följs. Ansvarsförhållande Förskolechef Annika Proos har det övergripande ansvaret. 12/12

Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-3 år 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Berga förskola

Likabehandlingsplan för Berga förskola Likabehandlingsplan för Berga förskola 2015/2016 Berga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5 år a för planen Förskolechefen

Läs mer

Älvgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Solkattens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solkattens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Solkattens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Agneta Lindbergh tel: 026 179368

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Bergbackagårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergbackagårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergbackagårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alboga förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alboga förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alboga förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen Ansvarig pedagog: Emelie Lindh Förskolechef:

Läs mer

Förskolan Orions plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Orions plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Orions plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet a för planen Margareta Kärlin Leif Brink Caroline Kittilä Fadwa

Läs mer

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 7 Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Ninni Olofsson Linda

Läs mer

Mo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet på Mo förskola a för planen Förskolechef Vår vision Att alla som

Läs mer

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 7 Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Bitte Asu-Wirdheim

Läs mer

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Ann-Christin Risfelt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skogsgläntans förskola Ansvariga för planen: Förskolechef och all personal på Skogsgläntans

Läs mer

Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år. Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Apelgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Apelgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 7 Apelgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Margareta Kärlin Mio Iller Givell

Läs mer

Stenebergsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stenebergsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Stenebergsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Lovisedalsskolans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lovisedalsskolans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lovisedalsskolans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef i samråd med personalen i förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Stömne förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef, pedagogiska ombud,

Läs mer

Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Hasslebo förskola 1-5 år Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016 Inledning Som inledning till vår plan vill vi citera ur läroplanens avsnitt som behandlar de grundläggande värdena i Förskolans värdegrund

Läs mer

Östers Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Östers Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Östers Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2017/2018 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 Förskolan Öster Järs förskola, Trelleborg Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig

Läs mer

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola åldrar 1-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Lill Anton är en fristående förskola som består av sex avdelningar. Slottet, Leklådan

Läs mer

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Fruns Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fruns Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Extra information Bilaga 1 Visa begrepp Bilaga 2 Visa diskrimineringsgrunder Visa logotyp Observera att bilagorna kommer att placeras längst ner på den här sidan, det vill säga efter er plan. Visa Skriv

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 Kometen Utfärdat av: Marie Gunnarsson Helena Jansson Lotta Zilén Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Vår enhetschef Sirpa

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016 Innehållsförteckning Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande insatser... 6 Kartläggning...

Läs mer

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Förskolan Bråstorps plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bråstorps plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bråstorps plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Östra förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Östra förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bildningsförvaltningen Tingdalsskolan Rektorsområde 6 2015-07-06 (10) Östra förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår:

Läs mer

Guldsmedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Guldsmedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Guldsmedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet. Ansvariga för planen: Barbro Ådvall, Lena Sjölund, Ing-Marie

Läs mer

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-15-Vt-16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Pinnhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pinnhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pinnhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen. Förskoleverksamhet Ansvariga för planen. Förskolechefen Vår vision. På Pinnhagens

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016

Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016 Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechefen och arbetslaget

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Klockarängen Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar:

Läs mer

Överboda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Överboda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 8 Överboda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet a för planen Förskolechef och personal Vår vision

Läs mer

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk 1-6 samt fritidsverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201601 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Slättens förskola

Likabehandlingsplan för Slättens förskola Likabehandlingsplan för Slättens förskola Oktober 2015-oktober2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvarig: Monica Thörnberg förskolechef Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Vikingagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vikingagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Vikingagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Helen Englund, Yvonne Boberg.

Läs mer

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för

Läs mer

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentnamn Verktyg för arbetet med likabehandling i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Metallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Metallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Extra information Bilaga 1 Visa begrepp Bilaga 2 Visa diskrimineringsgrunder Observera att bilagorna kommer att placeras längst ner på den här sidan, det vill säga efter er plan. Visa Skriv ut Stäng fönstret

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Upprättad 130105 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Iskällans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Iskällans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Iskällans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Iskällans likabehandlingsgrupp. Förskolechef Maths

Läs mer

Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förskolan Brännans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Brännans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Brännans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Tallbackens Förskola

Tallbackens Förskola Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Tallbackens Förskola 2013/2014 Avdelningarna Ekorren och Ugglan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet

Läs mer

Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Ucklums förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling.

Ucklums förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling. Ucklums förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Ansvariga för planen: Förskolechefen. Vår vision: Stenungsunds

Läs mer

Förskolan Svaleboskogen 3. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16

Förskolan Svaleboskogen 3. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Förskolan Svaleboskogen 3 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget har

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 5 Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen. Vår vision Alla i förskolan,

Läs mer

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå januari 2012 Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Eva Skagerkvist

Läs mer

Förskolan Vallmon. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Vallmon. Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förskolan Vallmon Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 KIL1000, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Hopprepets Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016

Hopprepets Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Hopprepets Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Elisabeth Oja Eleonor Persson Leila

Läs mer

Masurgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Masurgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Masurgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Eva Hedlund Carina Sundqvist och

Läs mer

Björke förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björke förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björke förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2017/2018 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Sätragårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätragårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätragårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Ulla Alpe Lenah Öhlander Urban Lundin Nathalie

Läs mer

Rävekärrs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rävekärrs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rävekärrs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2016/2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Snäckans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Snäckans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Snäckans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Pärlans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Förskolan Pärlans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Pärlans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är förskolechef Planen gäller från 2014-05-31 till 2015-05-31 Vår vision på förskolan Pärlan

Läs mer

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Gladan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef

Läs mer

Förskolan Trollbackens plan mot. diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Trollbackens plan mot. diskriminering och kränkande behandling Förskolan Trollbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechefen och arbetslaget på

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gullvivan År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef Louise Marwig Nilsson pedagoger Cecilia Löfwall, Viviane

Läs mer

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från förskolan.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Mia Vainionpää Förskolechef 2013-2014 INNEHÅLL 1 INLEDNING 5 2 FRÄMJANDE, FÖREBYGGANDE OCH

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling södra området Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2013-11-11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet : Barn, vårdnadshavare

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Bergshöjden Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar: Diskrimineringslagen(2008:576)

Läs mer

Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Kristina Hjertberg, Birgitta Brandt och

Läs mer

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år a för

Läs mer

Sagobackens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Sagobackens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Sagobackens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan a för planen Helen Peterson Vår vision På vår förskola ska alla

Läs mer

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan Ekens Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan skall vara en plats där man får vara den man är och där olikheter ses som en tillgång. En plats där man vågar

Läs mer

Länna förskoleenhets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Länna förskoleenhets plan mot diskriminering och kränkande behandling Länna förskoleenhets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef och ansvariga för Likabehandlingsplanen

Läs mer