Viby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Viby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef har ansvaret för att planen upprättas och följs. Vår vision På vår förskola ska alla barn känna sig respekterade för den de är oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Alla barn ska ha samma möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar. På vår förskola ska inget barn bli utsatt för diskriminering, kränkande behandling eller trakasserier. Alla barn ska känna sig trygga, bli sedda och hörda, samt bemötas och behandlas med respekt. Alla barn ska känna tillhörighet i vår förskola. Planen gäller från Planen gäller till Läsår 2015/2016 Barnens delaktighet Genom enkätfrågor och samtal med barnen har de varit delaktiga i att ta fram planen. Vårdnadshavarnas delaktighet Alla vårdnadshavare på förskolan har fått möjlighet att besvara en enkät inför upprättande av planen. Personalens delaktighet All personal har varit delaktig i arbetet att upprätta planen. Kartläggningsarbetet som har gjorts på respektive avdelning har mynnat ut i en sammanställning som berör främjande, förebyggande och åtgärdande arbete.

3 Förankring av planen Förankring av planen sker utifrån nedanstående: Personal: Arbete i samband med arbetsplatsträffar, pedagogiska träffar, planeringsdagar och avdelningsplanering Föräldrar: Genom publicering på hemsidan, föräldraråd och föräldramöten Barn: I det dagliga arbetet på avdelningarna. Om behov finns översätts planen även till andra språk för att göra den tillgänglig för alla.

4 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Utvärdering av föregående års plan har ägt rum på utvärderingsdagen i juni Genom den årliga föräldraenkäten har föräldrars synpunkter samlats in. Vid barnintervjuer på våren har barnens synpunkter samlats in. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Personal, vårdnadshavare och barn har deltagit i utvärderingen av planen. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Resultatet av utvärderingen visar att pedagogerna på förskolan har ett aktivt främjande arbete. Arbetet genomsyrar hela dagen. Vi arbetar med olika temaområden som rör likabehandling. Dockor och rollspel används för att belysa och samtala om orättvisor som har ett samband med diskrimineringsgrunderna. Lions Quest (Quintus) används som inspiration och vägledning i arbetet. Pedagogerna hjälper barnen att, både i ord och handling, hitta sina egna gränser och respektera andras. Arbete med att sätta ord på sina känslor är en betydelsefull del, likaså att förstå andras känslor. Arbetet med att förebygga och åtgärda kränkningar och diskriminering sker genom att tolka signaler från barnen samt genom information från vårdnadshavare. Det aktiva arbetet har gett ett gott resultat. Föräldraenkäten visar att ingen av de svarande upplever otrygghet på förskolan. Vi kan dock se en minskning av andelen som svarar att påståendet stämmer helt och hållet jämfört med föregående år. Mitt barn upplever trygghet i vår förskola. Stämmer helt och hållet 68% Stämmer ganska bra 32% Stämmer mindre bra 0% Stämmer inte alls 0% Vid pedagogernas analys av svaren framkom följande åtgärder för att öka tryggheten ytterligare och få fler som svarar "Stämmer helt och hållet" på påståendet "Mitt barn upplever trygghet i vår förskola": Pedagogers förhållningssätt och känslan vi förmedlar till föräldrarna är viktigt. Vi tar oss tid att ta emot ordentligt vid lämning och hämtning. Vi tänker på hur vi bemöter barn och föräldrar i olika situationer. Vi har en rak och tydlig kommunikation. Vi beskriver hur läget är och hur vi ser det enskilda barnet.

5 Vi kan förbättra information vid vikarie och att i möjligaste mån ha samma vikarie. Vi som ordinarie bör i den mån det går möta upp barn och föräldrar vid lämning och hämtning för att skapa en trygghet för barnet. Att vara lyhörda för vad barn och föräldrar uttrycker skapar trygghet. Detta är vi noggranna med. Vi pedagoger ska finnas där barnen finns, t ex cirkulera mer på gården när vi är ute. Detta ökar tryggheten Om svaren kan handla om en osäkerhet inför vår kompetens behöver vi informera om vilka speciella kompetensutbildningar vi går, vilka är direkt relaterade till den fysiska tryggheten, t.ex. olycksfall, brand. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Planen utvärderas på utvärderingsdagen i juni av pedagogerna. Inför utvärderingsdagen samlar pedagogerna in underlag i barngrupperna. Föräldrar deltar i utvärderingen genom vår årliga enkät. Ansvarig för att årets plan utvärderas Förskolechef

6 Främjande insatser Namn Främja likabehandling oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck Områden som berörs av insatsen Kön och Könsidentitet eller könsuttryck Mål och uppföljning Flickor och pojkar får lika stort inflytande över verksamheten och lika stort utrymme. Vi har ett normkritiskt förhållningssätt i verksamheten där vi arbetar för att stärka barnens förmåga att värna sin kroppsliga integritet gentemot vuxna och andra barn. Vi ger både pojkar och flickor likvärdiga möjligheter att utvecklas. Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sina förmågor och intressen, samt erbjuder material och miljöer som utmanar både pojkar och flickor utan att vara könsstereotypt. Insats Vi för samtal med barnen om olikheter och utmanar dem i att reflektera utanför traditionella könsmönster. Både pojkar och flickor uppmuntras att prova olika roller i lekarna. Vi erbjuder könsneutralt material och lärmiljöer till både pojkar och flickor. Boken "Kråkes Familjer" köps in till alla avdelningar. Boken används som underlag för samtal. Ansvarig Pedagogerna i respektive arbetslag. Datum när det ska vara klart En sammanfattande dokumentation av årets arbete redovisas på utvärderingsdagen i juni Delutvärdering sker under våren 2016.

7 Namn Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet Områden som berörs av insatsen Etnisk tillhörighet Mål och uppföljning Vi lär barnen att känna stolthet över sig själva utifrån sin etniska tillhörighet. Aktivt arbete med att utveckla barnens förmåga att leva sig in i och respektera andra kulturer och andra värderingar. Barnen ska bli uppmärksamma på att det finns olika etniska tillhörigheter. Vi uppmärksammar flerspråkighet på ett positivt sätt genom att t ex stödja barnets modersmål. Vi lyfter också fram kulturella skillnader på ett positivt sätt. Insats Vi lär barnen mer om olika kulturer och traditioner för att stärka barnets identitet, t ex genom att tillvarata vårdnadshavarnas kunskaper, låna böcker på biblioteket m.m. I samband med FN-dagen har hela förskolan en temavecka "Barn i världen". Flerspråkighet uppmärksammas på ett positivt sätt, exempelvis genom att sjunga på olika språk, jämföra ord på olika språk, synliggöra likheter och olikheter kopplat till olika språk, traditioner, seder och vanor. Vårdnadshavarna är en viktig resurs i arbetet. Boken "Kråkes Familjer" köps in till alla avdelningar. Boken används som underlag för samtal. Ansvarig Alla pedagoger i respektive arbetslag. Datum när det ska vara klart En sammanfattande dokumentation av årets arbete redovisas på utvärderingsdagen i juni Delutvärdering sker under våren 2016.

8 Namn Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning Områden som berörs av insatsen Religion eller annan trosuppfattning Mål och uppföljning Vi utvecklar barnens förmåga att leva sig in i och respektera annan trosuppfattning. Vi gör barnen uppmärksamma på att det finns olika religioner och religiösa högtider. Insats Vi har en temavecka "Barn i världen" i samband med FN-dagen. På de avdelningar där vi har barn med annan religion eller annan trosuppfattning uppmärksammas deras högtider och traditioner. Vi behöver öka vår kunskap om andra religioner. Vi är medvetna om att inte alla vårdnadshavare och barn med en viss trosuppfattning har samma önskemål och behov, därför tar vi reda på vad som gäller för just den enskilda familjen. Boken "Kråkes Familjer" köps in till alla avdelningar. Boken används som underlag för samtal. Ansvarig Alla pedagoger i respektive arbetslag. Datum när det ska vara klart En sammanfattande dokumentation av årets arbete redovisas på utvärderingsdagen i juni Delutvärdering sker under våren 2016.

9 Namn Främjande arbete med koppling till diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning Områden som berörs av insatsen Funktionsnedsättning Mål och uppföljning Alla barn ska kunna delta utifrån sina olika förutsättningar i de aktiviteter som genomförs. Insats Verksamheten anpassas med hänsyn till barnens olika förutsättningar och den utformas så att alla barn kan delta på sina villkor i de olika aktiviteterna. Vid behov upprättas nätverksmöten med t ex habiliteringen, handikapporganisationer m.m. Ansvarig Alla pedagoger i respektive arbetslag. Datum när det ska vara klart En sammanfattande dokumentation av årets arbete redovisas på utvärderingsdagen i juni Delutvärdering sker under våren Namn Främjande arbete med koppling till diskrimineringsgrunden sexuell läggning Områden som berörs av insatsen Sexuell läggning Mål och uppföljning Pedagogerna är förberedda på att välkomna och bemöta regnbågsfamiljer. Insats Boken "Kråkes familjer" köps in till alla avdelningar. Boken används i det pedagogiska arbetet med barnen som underlag för samtal om olika familjekonstellationer. Vi lånar även andra böcker om olika familjekonstellationer från biblioteket att använda i samtal med barnen. Vid mottagande av nya barn och familjer i verksamheten är pedagogerna medvetna om att familjekonstellationerna kan se olika ut. Vi diskuterar hur vi bemöter barn från olika familjekonstellationer/regnbågsfamiljer på

10 pedagogiska träffar. Ansvarig Alla pedagoger i respektive arbetslag. Datum när det ska vara klart En sammanfattande dokumentation av årets arbete redovisas på utvärderingsdagen i juni Delutvärdering sker under våren Namn Främjande arbete med koppling till diskrimineringsgrunden ålder Områden som berörs av insatsen Ålder Mål och uppföljning Alla barn oavsett ålder ges lika stora möjligheter till utveckling utifrån sin egen mognadsnivå. Insats Pedagogerna reflekterar över om det finns osynliga maktstrukturer i barngruppen som bygger på ålder. Får de äldre barnen förmåner enbart på grund av sin ålder och som skapar hierarkier? Ansvarig Alla pedagoger i respektive arbetslag. Datum när det ska vara klart En sammanfattande dokumentation av årets arbete redovisas på utvärderingsdagen i juni Delutvärdering sker under våren 2016.

11 Namn Främjande arbete med koppling till kränkande behandling Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling Mål och uppföljning Inget barn ska utsättas för kränkande behandling på vår förskola. Insats Vi tränar varje barns förmåga till empati och respekt för allas lika värde och vi ger redskap för att lösa konflikter. Vi använder t ex Quitus (Lions Quest) som inspiration och stöd i detta arbete. Barnen får lära sig att hjälpa varandra; de mindre barnen kan få hjälp att lägga upp mat eller hjälp med påklädning av de äldre barnen. Alla barn, både flickor och pojkar, involveras i lika stor utsträckning i detta arbete. Vi för samtal med barnen om olika situationer som kan uppfattas som kränkande, hur de kan agera för att vara en bra kompis och hur de kan hjälpa en kamrat som blir utsatt för kränkningar. Alla pedagoger föregår med gott exempel och visar barnen hur man bör bete sig mot varandra. Pedagogerna talar aldrig illa om andra anställda, barn eller vårdnadshavare. Ansvarig Alla pedagoger på respektive avdelning. Datum när det ska vara klart En dokumentation av arbetet görs i samband med utvärderingsdagen i juni 2016.

12 Kartläggning Kartläggningsmetoder Kartläggning görs genom: Enkätfrågor till barnen Samtal i hela barngruppen Samtal mellan pedagogerna Föräldraenkäter Samtal En del av kartläggningen utgörs av regelbundna planerade samtal med barn, enskilt och i grupp för att få information om stämningen i barngrupperna och på hela förskolan. Genom samtalen fångas barns upplevelse av diskriminering upp, det vill säga om de känner sig orättvist behandlade i verksamheten och om det i så fall finns ett samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder. Enkäter Föräldrarna ges möjlighet att delta i kartläggningen genom enkäter. Baren får också svara på enkla frågor genom enkäter. Samtliga anställda besvarar den årligen återkommande medarbetarenkäten där delar av frågeställningarna handlar om situationen på förskolan och förskolans likabehandlingsarbete. Incidentrapporter Vi följer huvudmannens rutin för anmälan av och utredning av kränkande behandling. Rutinen, samt anmälningsblanketter finns tillgängliga på kommunens intranät. Genomgång av rutiner och regler Vi granskar kritiskt de rutiner och regler vi har på vår förskolan på såväl individ-, grupp- som verksamhetsnivå. Vi ser exempelvis över rutinerna för spridning av information, kontakt med vårdnadshavare, användning av tolk m.m. Syftet är att upptäcka om det finns diskriminerande inslag? Kan förskolan göra sig skyldig till indirekt diskriminering? Indirekt diskriminering Indirekt diskriminering sker när förskolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar ett barn på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller ålder. Om exempelvis alla barn serveras samma mat, kan förskolan indirekt diskriminera de barn som på grund av religiösa skäl eller på grund av en allergi behöver annan mat.

13 Vi är uppmärksamma på om detta förekommer på förskolan. Trygghetsvandringar Förskolans ute- och innemiljö granskas utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektiv i syfte att identifiera platser och situationer där trakasserier och kränkande behandling kan förekommer utan att personalen får kännedom om det. Barn och föräldrar involveras också i detta arbete. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen Enskilda samtal har genomförts med barn från alla 3-5 års avdelningar. Samtal i grupp har genomförts på samtliga avdelningar. Alla föräldrar har erbjudits möjlighet att besvara en enkät som är direkt kopplad till arbetet med att kartlägga diskriminering och trakasserier. I samband med den årliga brukarenkäten i kommunen har föräldrar också getts möjlighet att delta i kartläggningen. Förskolan bedriver ett aktivt arbete för att öka svarsfrekvensen på föräldraenkäterna. Den dagliga kommunikationen med vårdnadshavare utgör en betydelsefull del i kartläggningsarbetet. Hur personalen har involverats i kartläggningen Pedagogerna har observerat och kartlagt barngrupperna på alla avdelningar. Pedagogerna har resonerat kring platser som kan upplevas som otrygga på förskolan. Reflektionssamtal i pedagoggrupperna har lett fram till förslag på främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Resultat och analys Kartläggningen visar att det finns platser som kan vara otrygga. Det gäller alla platser där pedagogerna inte finns i närheten är otrygga. De platser vi har identifierat som speciellt otrygga är följande: Utomhus: * Ute på gården utanför Tellus och Jupiter * Valstugan som skymmer sikten för pedagogerna. Det är svårt att hålla kolla på vad som sker bakom stugan. * Bakom förrådet på lilla gården.

14 * Den del av lilla gården som är framför köket, där tåget finns. * Gårdens "ytterområden". Inomhus * Hallarna där det kan bli trångt när barnen går ut/in. * Tvättrum och toaletter Kartläggningen visar inte tecken på att diskriminering förekommer utifrån diskrimineringsgrunderna.

15 Förebyggande åtgärder Namn Förebyggande åtgärder utifrån kartläggningen Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Mål och uppföljning Målet är att alla barn ska vara trygga på vår förskola och att inga trakasserier eller diskriminering ska förekomma. Åtgärd Förebyggande arbete sker genom att: Pedagogerna cirkulerar ute och är på hela gården. Även inomhus rör sig pedagogerna på hela avdelningen för att ha uppsikt över alla rum. Grind sätts upp till hallen på småbarnsavdelningarna för att förhindra att barnen är där utan uppsikt av pedagogerna. Pedagogerna släpper in/ut några barn i taget i entréerna. En pedagog finns ute och tar emot när barnen går ut. Avdelningarna möbleras för att ge möjligheter att kombinera olika lekar för att stimulera lekar som bryter traditionella könsmönster. Speciellt under hösten läggs mycket tid till att arbete med relationerna i barngrupperna. Arbete med "jaget", känslor och vänskap sker. Lions Quest (Quintus) ger stöd och inspiration i arbetet. Vi använder även böcker riktade till barnen för att prata om känslor, t ex "Tilda med is och sol". Motivera åtgärd Åtgärderna syftar till att öka tryggheten på de platser vi har identifierat som otrygga. Åtgärderna kring det pedagogiska arbetet i barngrupperna kring normer och värden är ett främjande arbete som syftar till att skapa goda relationer mellan barnen. Ansvarig Samtliga pedagoger deltar aktivt i alla åtgärder. Förskolechefen ansvarar för att utvärdering och uppföljning av åtgärderna sker. Datum när det ska vara klart Åtgärderna utvärderas kontinuerligt under året och en sammanfattande utvärdering görs på utvärderingsdagen i juni 2016.

16 Rutiner för akuta situationer Policy På Viby förskola råder nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Pedagoger och vårdnadshavare är uppmärksamma på kännetecken som tyder på att ett barn kan vara utsatt för kränkningar. Pedagogerna har god uppsikt över barnen både inom- och utomhus och är redo att ge stöd i situationer där det uppstår bråk eller konflikter. Alla barn och vårdnadshavare ska kunna vända sig till någon på förskolan som de har förtroende för när de ser att ett barn blir utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Ett barn som långvarigt blir utsatt för kränkningar kan: verka ledsen och olycklig, håglös och passivha svårigheter att koncentrera sig underprestera sakna vännerha svårigheter att tala i grupp ha svårigheter att hävda sig i kamratgruppen, sova dåligt, ha mardrömmar. vara motvillig att gå till förskolan, komma hem med trasiga, förstörda eller borttappade kläder och saker utan förklaringar, komma hem med blåmärken eller sår utan att förklara varför, muta eller köpa kompisar med pengar och saker. Pedagogerna på förskolan är extra uppmärksamma om de hör vårdnadshavare berätta om något av ovanstående eller själva ser tecken på att barnet kan vara utsatt. Personal som barn och föräldrar kan vända sig till Barn och vårdnadshavare kan vända sig till pedagogerna på avdelningen. Varje barn har en kontaktpedagog. Vårdnadshavare kan också vända sig till förskolechefen. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn Huvudmannens rutin för anmälan av kränkande behandling och diskriminering tillämpas. Förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn känner sig utsatt för kränkande behandling i verksamheten ska enligt skollagen skyndsamt anmäla detta till förskolechefen. Förskolechefen anmäler detta till huvudmannen dvs. skolnämnden, genom ett delegationsbeslut. Ärenden hanteras skyndsamt. Blankett för anmälan finns på kommunens intranät. Utredningen ska allsidigt belysa vad som inträffat och analysera orsakerna till händelsen. Utredningen ska omfatta både det barn som blivit kränkt och det eller dem som kan ha kränkt. Samtal ska föras med alla inblandade barn. I vissa fall kan det räcka med några få frågor för att få händelsen klarlagd och i andra fall kan utredningsskyldigheten bli mer långtgående och även innefatta samtal med barnets vårdnadshavare.

17 Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal Både diskrimineringslagen och skollagen innehåller absolut förbud för de anställda att utsätta ett barn för trakasserier eller kränkande behandling. Detta gäller för alla tänkbara former av kränkningar. Ett barn som blir kränkt at någon anställd är i en särskilt utsatt situation eftersom barnet befinner sig i beroendeställning. Kränkningar som begås av pedagoger betraktas därför som mycket allvarliga. Förskolechefen eller någon annan med motsvarande ledningsfunktion ansvarar för att utredning görs skyndsamt vid misstanke om kränkningar. All personal förväntas reagera och säga till om någon kollega har ett kränkande beteende gentemot barn. - Prata med kollegan i enrum. Fråga hur denne tänkte. Lyssna in situationen. - Undvik känsliga samtal/diskussioner med barn närvarande. - Informera förskolechefen. Förskolechefen ansvarar för att utredning görs. Vid allvarliga fall av trakasserier eller kränkande behandling kan det bli aktuellt att överväga disciplinära åtgärder gentemot den eller de anställda som har utfört trakasserierna eller kränkningarna. I lagen om anställningsskydd (LAS) finns en rad arbetsrättsliga åtgärder som arbetsgivaren kan vidtag mot arbetstagare som misskött sig och utsatt någon för trakasserier eller kränkande behandling. Åtgärder som kan bli aktuella är: Varning enligt LAS 30 Omplacering enligt LAS 7 Uppsägning enligt LAS 7 Avsked enligt LAS 18 Innan arbetsrättsliga åtgärder vidtas ska den anställdes eventuella fackliga organisation kontaktas. Om arbetsrättsliga åtgärder mot en anställd vidtas bör stödsamtal till den anställde erbjudas. Hela processen dokumenteras väl. Rutiner för uppföljning Handlingsplikten inträder så snart det finns misstanke om att ett barn utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. (se Håbo kommuns rutin för anmälan av kränkande behandling/ -diskriminering SKN nr ) Ansvarig: Förskolechef deltar i samtal och uppföljning och är ansvarig för eventuella åtgärder

18 Rutiner för dokumentation Alla incidenter anmäls till förskolechefen enligt Håbo kommuns rutin för anmälan av kränkande behandling /-diskriminering. Samtal, observationer, utredningar, åtgärder m.m. dokumenteras skriftligt. Pedagoger och förskolechef ansvarar för att en skriftlig dokumentation sker. Ansvarsförhållande Lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn kan ha blivit utsatt för trakasserier eller kräkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechefen som ansvarar för att det utreds enligt Skollagen 6 kap 10. Förskolechefen är i sin tur skyldig att föra informationen vidare till huvudmannen. Håbo kommun har en skriftlig rutin för detta, se bilaga (SKN nr ).

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 7 Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Bitte Asu-Wirdheim

Läs mer

Överboda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Överboda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 8 Överboda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet a för planen Förskolechef och personal Vår vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen Pedagog från Alebo: Pedagog från Lindebo: Förskolechef: Linda Wimborn Andersson Linda Nilsson Mia Hamnedalen Vår vision Vi ska alla

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Bergshöjden Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar: Diskrimineringslagen(2008:576)

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Klockarängen Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar:

Läs mer

Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef i samråd med personalen i förskolan

Läs mer

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå januari 2012 Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Eva Skagerkvist

Läs mer

Mobacken och Villans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mobacken och Villans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mobacken och Villans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Planen gäller från 2014-09-01 Planen gäller till 2015-06-30 a för planen Förskolechef Ewa Ottosson Vår vision På

Läs mer

Likabehandlingsplan för Berga förskola

Likabehandlingsplan för Berga förskola Likabehandlingsplan för Berga förskola 2015/2016 Berga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5 år a för planen Förskolechefen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot mobbing och kränkande behandlingar. Sagoskeppets förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot mobbing och kränkande behandlingar. Sagoskeppets förskola Likabehandlingsplan Plan mot mobbing och kränkande behandlingar Sagoskeppets förskola Till dig som vårdnadshavare Du som förälder ska kunna känna dig trygg när ditt barn är i förskolan. Du ska veta att

Läs mer

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Stömne förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem

Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem 1 (13) 2014-11-24 Lärande Östad enhet: Björkhyddans förskola Björnens förskola Familjedaghem Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem I Östad enhets förskoleverksamhet ingår: Björkhyddans

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Ugglan. Ph-12

Likabehandlingsplan. Förskolan Ugglan. Ph-12 Likabehandlingsplan Förskolan Ugglan Ph-12 2012/2013 Innehåll sida Inledning 3 Vår vision, målsättning 4 Delaktighet 5 Utvärdera 6 Främja 7 Kartläggning 8 Kontinuerliga mål: Kön 9 Etnisk tillhörighet 10

Läs mer

Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 7 Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Ninni Olofsson Linda

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-3 år 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år. Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 Kometen Utfärdat av: Marie Gunnarsson Helena Jansson Lotta Zilén Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Vår enhetschef Sirpa

Läs mer

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling södra området Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2013-11-11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet : Barn, vårdnadshavare

Läs mer

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för

Läs mer

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 Förskolan Öster Järs förskola, Trelleborg Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef, pedagogiska ombud,

Läs mer

Masurgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Masurgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Masurgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Eva Hedlund Carina Sundqvist och

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Ann-Christin Risfelt

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Tallbackens Förskola

Tallbackens Förskola Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Tallbackens Förskola 2013/2014 Avdelningarna Ekorren och Ugglan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet

Läs mer

Förskolan Bråstorps plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bråstorps plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bråstorps plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016 Inledning Som inledning till vår plan vill vi citera ur läroplanens avsnitt som behandlar de grundläggande värdena i Förskolans värdegrund

Läs mer

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Sammanfattning Vi har använt oss av webbverktyget Planforskolan som hjälpmedel när vi har skrivit fram

Läs mer

Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef, pedagogisk samordnare

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Upprättad 130105 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Trygghetsplan 2015-2016

Trygghetsplan 2015-2016 Trygghetsplan 2015-2016 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för förskolan Stjärnhimlen Grunduppgifter Förskolan namn Förskolan Stjärnhimlen Förskolans logotyp Vår vision I våra

Läs mer

Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Garnvindeskolans förskola Läsår 2015-2016

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Garnvindeskolans förskola Läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Garnvindeskolans förskola Läsår 2015-2016 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande

Läs mer

Förskolan: Humlan Natt & Dag 2015-2016

Förskolan: Humlan Natt & Dag 2015-2016 Förskolan: Humlan Natt & Dag 2015-2016 Förskolans främjande insatser Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för alla människors lika värde. Förebyggande åtgärder På Humlans förskola

Läs mer

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Björkbergs förskola Upprättad 201601 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Metallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Metallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Extra information Bilaga 1 Visa begrepp Bilaga 2 Visa diskrimineringsgrunder Observera att bilagorna kommer att placeras längst ner på den här sidan, det vill säga efter er plan. Visa Skriv ut Stäng fönstret

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år a för

Läs mer

Likabehandlingsplan Östad förskolor

Likabehandlingsplan Östad förskolor 1 (10) Likabehandlingsplan Östad förskolor I Östad förskolor ingår: Björkhyddans förskola, Björnens förskola och familjedaghem omfattande åldrarna 1-5 år. Vår vision är: På vår enhet möts du av barn och

Läs mer

Sätragårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätragårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätragårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/16 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Solgården Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans värdegrund

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Diskrimineringsgrunder och definitioner Diskrimineringsgrunder Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering när verksamheten behandlar ett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Lill Anton är en fristående förskola som består av sex avdelningar. Slottet, Leklådan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorps förskola 2015/2016 Upprättad 2014 av Förskolans Utvecklingsgrupp samt förskolechef för Toltorps förskola Reviderad: aug -15 av

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN Adress: Sågvägen 8, 589 65 Bestorp Hemsida: www.linkoping.se Tel: 013-401 83 1 Innehåll Inledning... 3 Vår vision... 3 Giltighetstid.3

Läs mer

Grimsåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass och grundskola a för planen Rektor: Ewa Hermelin. Likabehandlingsgrupp:

Läs mer

Förskolan Vallmon. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Vallmon. Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förskolan Vallmon Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 KIL1000, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Gladan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef

Läs mer

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling s Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Grunduppgifter 4 Utvärdering 5 Förebyggande/främjande insatser 6 Kartläggning 7 Mål

Läs mer

Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Vikingagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vikingagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Vikingagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Helen Englund, Yvonne Boberg.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef och ansvariga för Likabehandlingsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2012/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Gläntan för planen Rektor

Läs mer

Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Grunduppgifter

Läs mer

Apelgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Apelgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 7 Apelgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Margareta Kärlin Mio Iller Givell

Läs mer

Ekendals förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekendals förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekendals förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekendals förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekendals

Läs mer

Mo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet på Mo förskola a för planen Förskolechef Vår vision Att alla som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alboga förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alboga förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alboga förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen Ansvarig pedagog: Emelie Lindh Förskolechef:

Läs mer

Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Bo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef a för Likabehandlingsplanen Vår

Läs mer

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola 1 Antagen: 2014-10-16 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Slättens förskola

Likabehandlingsplan för Slättens förskola Likabehandlingsplan för Slättens förskola Oktober 2015-oktober2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvarig: Monica Thörnberg förskolechef Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skogsgläntans förskola Ansvariga för planen: Förskolechef och all personal på Skogsgläntans

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 En plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-08-01 Förskolans namn: Förskolan

Läs mer

Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016

Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016 Förskolan Skogsbrynets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechefen och arbetslaget

Läs mer

Förskolan Svalebogatan 52. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16

Förskolan Svalebogatan 52. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Förskolan Svalebogatan 52 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget har

Läs mer

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Södra Råtorps Förskola Avdelningarna: Millimina Filuren Stjärnfallet Norrskenet Himlavalvet Solstrålen Regnbågen April-15-

Läs mer

MORJÄRVS FÖRSKOLA, Gomorronsol. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015/2016

MORJÄRVS FÖRSKOLA, Gomorronsol. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015/2016 MORJÄRVS FÖRSKOLA, Gomorronsol Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015/2016 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola åldrar 1-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer