Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem"

Transkript

1 1 (13) Lärande Östad enhet: Björkhyddans förskola Björnens förskola Familjedaghem Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem I Östad enhets förskoleverksamhet ingår: Björkhyddans förskola, Björnens förskola och familjedaghem omfattande åldrarna 1-5 år. Vår vision är: På vår enhet möts du av barn och elever som med lust, glädje och nyfikenhet är med och formar sin egen framtid. De har tillit till sin egen förmåga och vågar göra skillnad för att kunna möta omvärlden. Vår värdegrund baseras på delaktighet, trygghet och gemenskap. 1. Inledning: Förskolans uppdrag är att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det finns lagar och förordningar som vi ska följa. Enligt 6 kap i Skollagen angående kränkande behandling samt 3 kap i Diskrimineringslagen ska huvudmannen (Lerums kommun) se till att: Det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling och diskriminering. Förskolan förebygger och förhindrar kränkande behandling och diskriminering. Det upprättas en årlig plan. För Östad förskolor och familjedaghem finns en gemensam likabehandlingsplan, men olika årliga planer med förebyggande åtgärder för varje verksamhet. En gemensam likabehandlingsplan syftar till att öka likvärdigheten bland våra förskolor, höja kompetensen på likabehandlingsarbetet samt stärka känslan av att vi tillhör samma enhet och arbetar tillsammans. I likabehandlingsplanen beskrivs det som gäller för alla förskolor och det som är gemensamt, t.ex. uppdrag, rutiner 1

2 2 (13) och dokumentation. Den årliga planen skiljer sig från förskola till förskola då den bygger på respektive förskolas kartläggningar vilka kan resultera i olika målsättningar och åtgärder. Då det är en årlig plan, analyseras kartläggningsmetoderna och målen utvärderas vilket sedan ska resultera i en ny årlig plan. Likabehandlingsplanen revideras vid behov, t.ex. om uppdraget ändras eller om vi på enheten ändrar gemensamma beslut. Definitioner: Diskriminering definieras i Diskrimineringslagen 4 och är ett övergripande begrepp för negativ behandling av individer och grupper som leder till att de missgynnas utifrån olika diskrimineringsgrunder. Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar barn sämre än andra barn enligt någon av diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. De sju diskrimineringsgrunderna är: kön könsöverskridande identitet eller uttryck etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionsnedsättning sexuell läggning ålder Eftersom diskriminering handlar om missgynnande, förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I verksamheten är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering/trakasserier. Barn kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. Enligt läroplanen för förskolan ska "inget barn i förskola utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan religionsuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling" (SKOLFS 1998:16).

3 3 (13) Trakasserier innebär ett handlande av en individ som kränker någons värdighet och har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Man kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla lika, så kallad indirekt diskriminering. Det betyder att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller förfaringssätt som framstår som neutralt, men som i praktiken missgynnar ett barn av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund. Med begreppet likabehandling menas att barn ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett någon av diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. I Skollagen 6 kap 3 definieras kränkande behandling som ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringsgrunderna, kränker ett barns värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. En handling benämns som kränkande om den upplevs så av den enskilda individen. 2 Förebygga och förhindra årlig plan: Verksamheten ska ha beredskap för att möta alla barn i en inkluderande verksamhet. Arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter riktar sig till alla och ska genomföras utan att det föranleds av något särskilt problem. Arbetet med att främja likabehandling och förebygga trakasserier och kränkande behandling är en del av det systematiska kvalitetsarbetet som ska prägla arbetet i verksamheterna.

4 4 (13) För att arbetet ska bli systematiskt arbetar respektive förskola upp utvärderingsbara mål för det främjande arbetet. Dessa skrivs i varje förskolas årliga plan. De utvärderas varje månad vid arbetslagsmöten. Attityder och föreställningar, uttalade eller outtalade, om vad som är att betrakta som normalt eller onormalt ligger ofta bakom kränkningar och diskriminering av barn i verksamheten. Ett sätt att hantera detta i Östad förskolor är att personalgruppen återkommande reflekterar och synliggör både egna normer och attityder samt sådana som genomsyrar den pedagogiska verksamheten. Det främjande arbetet ska vara en del av det dagliga arbetet, baserat på kunskap, omfatta kompetensutveckling, genomsyras av diskussioner om normer och attityder samt omfatta delaktighet och inflytande för barnen. I mål och insatser för det främjande arbetet ska alla diskrimineringsgrunder finnas med. Mål och insatser i det främjande arbetet kan skilja från förskola till förskola. Flertalet insatser är dock gemensamma för alla förskolor och alla pedagoger i ett gemensamt ansvar för alla barn, t.ex: Pedagogerna ger barnen vägledning i att lösa konflikter Vuxennärvaro och medverkande vid utevistelse och inomhus där barnens lek är Pedagogerna bekräftar, bemöter och förstärker positiva tankar och handlingar som motverkar negativa mönster Planerade rutiner för inskolning Inga inbjudningskort till kalas delas ut på förskolan Pedagogerna för ett kontinuerligt arbete med att granska sina egna attityder och värderingar Dagliga och kontinuerliga samtal med föräldrar Genomgång av pedagogiskt material Planerat och kontinuerligt arbete för gruppens sammanhållning Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av gruppsammansättningar Föräldramöten

5 5 (13) Arbetslagsmöten Kompetensutveckling Genom årlig kartläggning av det förebyggande arbetet får personal och barn förståelse för varför och i vilka sammanhang kränkningar uppstår, samt hur de tar sig uttryck, så att verksamheten kan sätta in relevanta åtgärder. Det som kartläggningen visar ska ligga som grund för kommande års mål med likabehandlingsarbetet och skrivs i den årliga planen. Den årliga planen är specifik för respektive förskola, då kartläggningen kan visa på olika resultat. Mål och åtgärder i det förebyggande arbetet behöver inte innefatta diskrimineringsgrunderna. Årlig plan för förskolan Björnen Uppföljning av fjolåret Pedagogerna har i barngruppen lyft fram tysta barn till att våga prata i grupp. De har gjort en tydlig struktur för sig själva och barnen i den dagliga verksamheten, t.ex. i lär-grupper. Fortsätter att arbeta vidare när det gäller konflikter, kamratskap och delaktighet. Har också skapat trygghet hos föräldrarna genom dagligt bemötande och samtal. Metoder för kartläggning Samtal, observationer och en enkät (husmodellen). Resultat av kartläggning Analys av kartläggning Mål för årets insatser Pedagogerna kan se en del uteslutningar i barngruppen. Alla barn har inte möjlighet till delaktighet i leken. De kan också se en del konflikter bland barnen där barnen själva har svårt att lösa dem. Barnen har ibland svårigheter att uttrycka sig gentemot varandra. Pedagogerna ser i enkätundersökningen att det finns viss otrygg miljö inne på förskolan. Det är en barngrupp som består av barn mellan 1-5 år. Barnen befinner sig på olika nivåer när det gäller språk, socialt samspel etc. Detta syns tydligt i det sociala samspelet där de ibland tävlar mot varandra trots stor åldersskillnad. Att barnen lär sig att visa hänsyn och vara en bra kamrat. Att alla barn skall kunna känna tillhörighet i gruppen. Alla barnen skall kunna vara med vid alla tillfällen och aktiviteter (med undantag åldersindelad

6 6 (13) Ansvarsfördelning grupp). Att alla skall kunna känna trygghet på förskolan. Dialog med barnen i fredstid om förhållningssätt i värdegrundsarbetet. Närvarande pedagoger ger goda förutsättningar för olika gruppkonstellationer, för att kunna hitta nya kompisar. Barnen behöver delas in i mindre grupper vid behov. Tjejgrupp: (övervägande antal är flickor i gruppen) Genom samtal och film diskutera vikten av att kunna leka flera och inte stänga ute någon. Pedagogerna skall vara lyhörda och hjälpa barnen till rätta vid behov i den vardagliga leken. Att erbjuda alternativ vid behov. I enkäten har barnen varit med, diskuterat och målat bilder utifrån husmodellen som visade otrygghet i ett av rummen. Förändring skall ske enligt barnens önskemål så de känner trygghet i samtliga utrymmen på förskolan. Förebygga konflikter genom att få barnen att prata med varandra innan incidenten uppstår. Att få barnen att tänka på en röd stoppskylt innan han/hon slår, knuffar eller biter. Visa på känslor i olika situationer t.ex. med känslobollar, samtalsmatta och känslobilder. Arbetslaget är ansvariga och uppföljning sker på gemensamma arbetslagsmöten 1 gång/månad. Dokumenteras i arbetslagets mötesanteckningar. Årlig plan för förskolan Björkhyddan Uppföljning av fjolåret Pedagogerna har varit mer närvarande och delaktiga i barnens lek och aktiviteter. Genom att följa detta har de sett ett bättre klimat, där konflikter har minskat. Barnen visar en större trygghet och mer förståelse för andra. Pedagogerna har lyssnat in barnens egna tankar och funderingar för att öka delaktighet och inflytande. De märker att barnens lek och aktiviteter styrs av dem själva. Det finns ett tillåtande förhållningssätt. Åtgärderna har gett goda resultat. Metoder för kartläggning Observationer. Samtal med barn och föräldrar. Reflektioner på pedagogernas olika mötesformer. Resultat av kartläggning Pedagogerna har sett att barnen får olika svar på sina frågor hos vuxna kring vad som är tillåtet vid utevistelsen. Pedagogerna har sett att barnen pratar på

7 7 (13) ett mindre trevligt sätt mot vuxna (förbipasserande) och vid hämtning/lämning. De har observerat att några barn är ensamma vid utevistelse. Pedagoger har observerat att det förekommer uteslutning och en del konflikter både inomhus och utomhus. Analys av kartläggning Mål för årets insatser Ansvarsfördelning När pedagogerna ger barnen olika svar skapas en otrygghet hos både barn och vuxna. När barnen inte pratar trevligt med människor runt omkring dem och vuxna inte agerar kan barnen skapa ett respektlöst beteende. När barnen är ensamma finns det en risk för utanförskap. Vid uteslutning och mycket konflikter skapas en oro och otrygghet hos alla barn i gruppen. alla barn ska känna en tillhörighet i gruppen och känna sig trygga på förskolan. alla barn ska visa respekt och hänsyn mot sig själva, andra barn och vuxna samt förskolans material. alla pedagoger tar ansvar för alla barn oavsett hemvist. alla pedagoger är aktiva och delaktiga i barnens vardag på förskolan. alla pedagoger på förskolan samarbetar med föräldrarna med barnet i fokus. Pedagogerna arbetar aktivt med värdegrundsarbetet, t.ex. med materialet Tio små kompisböcker. Alla pedagoger är ansvariga och ska vara lyhörda och delaktiga i barnens lek och aktiviteter. Barnen upplever en trygghet när vuxna är närvarande. Det är viktigt att arbeta på en vi-känsla i huset. Det ska alltid finnas minst en pedagog vid uteverksamhet. Alla pedagoger ska engagera sig, stimulera barnens lek och ta ansvar. Genom att ha en daglig kontakt med föräldrarna där pedagogerna tillsammans med barnen berättar om verksamheten skapas en positiv relation. Pedagogerna måste tidigt ta upp med föräldrar om konflikter uppstår upprepade gånger och hur de arbetar vidare med det. Alla pedagoger är ansvariga för att uppföljning ska ske på gemensam reflektionstid i arbetslaget 1 gång/månad. Detta dokumenteras i arbetslagets anteckningar.

8 8 (13) Årlig plan för Familjedaghem Uppföljning av fjolåret Analys av kartläggning Mål för årets insatser Ansvarsfördelning Pedagogerna tycker att de uppnått goda resultat. Värdegrunden är ett levande återkommande projekt som de arbetar med dagligen. Arbetet med Nasse blev lyckat. Alla visar stor hänsyn när någon kompis berättar om helgen med Nasse. I slutet av läsåret var alla barn med alla och lekte. Pedagogerna kunde inte se att någon var utanför. SCB-enkäten visade goda resultat på trygghet. Pedagogerna har inte gjort några egna enkäter eller husmodeller. Alla barnen lekte med varandra och med samma saker oavsett kön. Dagbarnvårdarna har aktivt arbetat med att flickorna skall ha lika stor plats i gruppen som pojkarna. De har varit medvetna och mer observanta vilket har gett ett gott resultat. Pedagogerna tränade mycket på att lyssna på varandra i vardagens olika samtal. Eftersom det är blandade åldersgrupper, 1-5 år och barnen har olika utvecklingsstadier finns en ökad risk för inne/uteslutning. Målet är att barnen vet hur man är en bra kompis och har ett gott socialt samspel. Observanta och samspelta pedagoger. Arbetar tillsammans med barnen i ord och bild för att beskriva en bra kompis. Materialet placeras på väggen för fortsatt arbete. Värdegrundsarbete där inga inbjudningskort delas ut. Barnen fotograferas hemma, tar med till dagbarnvårdaren för berättande i gruppen. Pedagogerna dokumenterar arbetet. Dagliga samtal med vårdnadshavare och utvecklingssamtal en gång/år oftare vid behov. Hela arbetslaget har ansvaret och gör 2 utvärderingar av planen/år, en i november och en i april, samt avstämning vid planeringar. 3 Upptäcka: Ett sätt att motverka diskriminering och kränkande behandling är att återkommande kartlägga förhållandena i den egna verksamheten. En kartläggning kan bland annat innebära att se över om verksamheten genom sin organisation, regler, gruppindelningar, rutiner, schemaläggning och andra inslag kan leda till att barn blir diskriminerade eller utsätts för kränkande behandling.

9 9 (13) Gemensamma kartläggningsmetoder för Östad förskolor är: planerade samtal enkäter, barnintervjuer incidentrapporter, samtal med vårdnadshavare genomgång av rutiner och regler på arbetslagsmöten kartläggning av indirekt diskriminering genom barnobservationer Utvecklingssamtal Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling: Personalen fördelar sig alltid över de platser där barn leker för att ha bästa uppsikt. En god och daglig kontakt med vårdnadshavarna för att eventuellt få fram mer information än det vi ser och hör. När någon i personalen har minsta misstanke ska hela arbetslaget informeras, så särskild noggrann observation kan göras. I all kontakt med barnen verkar vi för att göra det enkelt och naturligt för dem att ta hjälp av oss vuxna vid osämja/konflikt I små lärgrupper med en pedagog där personen kommer nära barnen är det lättare att upptäcka ev. utsatta barn Utöver dessa har respektive förskola egna kartläggningsmetoder, beroende på mål i den årliga planen. Det är avgörande att alla barn och vuxna känner att de har någon på förskolan till vilka de med förtroende kan vända sig när de själva eller något annat barn blir utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Ett barn som långvarigt blir utsatt för kränkningar kan: verka ledsen och olycklig, håglös och passiv ha svårigheter att koncentrera sig

10 10 (13) underprestera sakna vänner ha svårigheter att tala i grupp ha svårigheter att hävda sig i kamratgruppen sova dåligt, ha mardrömmar vara motvillig att gå till förskolan komma hem med trasiga, förstörda eller borttappade kläder och saker utan förklaringar komma hem med blåmärken eller sår utan att förklara varför muta eller köpa kompisar med pengar eller saker 4 Utreda: Ur Skollagen: Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller elev känner sig utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. För rapportering till huvudmannen gäller samma rutin för alla förskolor i Lerums kommun. Anmälan görs skyndsamt via särskild blankett av rektor eller förskolechef. Detta gäller alltså när personal har kränkt eller trakasserat ett barn eller elev. Personalen har skyldighet att anmäla till sin chef om han/hon upptäcker att en annan personal kränker eller trakasserar ett barn. Det krävs inga bevis för att en kränkning ska ha ägt rum för att en utredning ska inledas. Utredningsskyldigheten är också oberoende av om det förelåg en avsikt att kränka eller inte. Skyldigheten att utreda föreligger även om vårdnadshavare, barn eller elev uppger att de inte vill att händelsen ska utredas.

11 11 (13) I Lerums kommun tillämpas följande rutin för ett första utredningssamtal och för information till vårdnadshavare: När skol- eller förskolepersonal får information om att ett barn eller en elev känt sig utsatt för kränkande behandling genomför förskolan eller skolan ett utredningssamtal inom 24 timmar. De tar också kontakt med vårdnadshavarna, både till den som blivit utsatt för kränkande behandling och den som utsatt någon för kränkande behandling. Detsamma gäller för barn eller elev som anser sig ha blivit utsatt för trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567). Utredningen ska alltid dokumenteras. På Östad förskolor sker all dokumentation och utredningsrutiner på samma sätt, oavsett förskola. 5 Åtgärda: Rutiner för att åtgärda när barn kränks av andra barn: Berörda barn observeras särskilt. Diskussion i arbetslaget eller med andra kollegor kring vad det är vi ser och vad det betyder. Vid behov tas hjälp av specialpedagogen. Samtal med barnen kring aktuell händelse. Allas upplevelser blir lyssnade till och bekräftade. Ev. dokumentation i vår incidentrapport. Förskolechefen ska informeras enligt lag. Förskolechefen anmäler till huvudman. Ansvarig pedagog samtalar med barnets föräldrar. Ansvarig pedagog utreder och tecknar åtgärder. Vid behov medverkar specialpedagog eller förskolechef i detta. Rutiner för att åtgärda när barn kränks av personal: Händelsen anmäls till förskolechefen. Vårdnadshavare informeras. Förskolechefen utreder och tecknar åtgärder.

12 12 (13) Förskolechefen anmäler till huvudman. Förskolechefen följer upp ärendet med barnet och hans/hennes vårdnadshavare. Förskolechefen träffar regelbundet den personal som kränkt barnet och samtalar om hur relationen med det berörda barnet fungerar. Om åtgärderna inte är tillräckliga kontaktas verksamhetschefen för hjälp och stöd i det fortsatta arbetet. 6 Delaktighet och ansvar: Varje gång det tecknas åtgärder ska det också anges när och hur uppföljningen ska ske. Vid behov tecknas sedan nya åtgärder och ytterligare uppföljning. Förfaringssättet är lika för alla förskolor i enheten: 1. Utredning om kränkande behandling 2. Handlingsplan 3. Uppföljning När barn kränker barn ska förskolechefen få del av denna dokumentation. När personal kränker barn dokumenterar förskolechefen. I den skriftliga dokumentationen ska det klart framgå vem som är ansvarig för varje åtgärd. Delaktighet och förankring går hand i hand. Är du delaktig sker förankringen automatiskt. Diskussioner förs kontinuerligt på arbetslagsträffar, pedagogerna har enskilda ansvarsuppdrag vad det gäller kartläggningsmetoder. Utvärdering av den årliga planen sker gemensamt av alla på förskolorna, likaså de nya målen för kommande år. Själva utformandet av likabehandlingsplanen och den årliga planen skrivs av utvalda representanter. Information om gemensamma förhållningssätt och förfaranden sker på arbetsplatsträffar och studiedagar. Förankringen startar hos pedagogerna för att sedan spridas till barn och vårdnadshavare. För att vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga och ha kunskap om likabehandlingsarbetet görs de delaktiga i olika kartläggningsmetoder, t.ex. genom enkäter, tydlig information om pågående arbete på respektive förskola. Vårdnadshavarna bjuds in till föräldramöte och enhetsråd där de aktivt kan delta i

13 13 (13) diskussioner. Likabehandlingsplanen och den årliga planen ska finnas väl synlig och vara lättåtkomlig på Östad förskolors hemsidor. Barnen involveras genom att pedagogerna hittar lämpliga metoder för att informera barnen om likabehandlingsarbetets syfte, planens innehåll och betydelse. Likabehandlingsarbetet kan brytas ner till olika områden där t.ex. bilderböcker, spel, handdockor och teckningar kan användas som medel för att ta upp olika teman som berör likabehandling eller belysa orättvisor som berör diskrimineringsgrunderna. Barnen görs också delaktiga och medvetna om när olika kartläggningsmetoder pågår, t.ex. enkäter och observationer. Den viktigaste förutsättningen för små barns delaktighet och inflytande, likväl som för oss vuxna, är att vi blir lyssnade till och att vi blir medvetna om hur vi lyssnar! 7 Kompetensutveckling: De kompetensutvecklingsinsatser som genomförs varje år och är inriktade på likabehandlingsarbetet, kan skilja sig förskolorna emellan beroende på var respektive förskola befinner sig i sitt arbete. I Östad förskolor är det dock förskolecheferna och specialpedagogen som ansvarar för att personal kontinuerligt utbildas inom området diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Ett sätt för oss att göra det på är att vi har en gemensam likabehandlingsgrupp med representanter från varje förskola och som har i sitt uppdrag att driva utvecklingen med likabehandlingsarbetet och fördjupa sig i det. Kompetensutvecklingsinsatser kan vara föreläsningar på APT, arbetsuppgifter utdelade av likabehandlingsgruppen och studiecirklar. På varje förskola ska det finnas flertalet exemplar av Skolverkets allmänna råd i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling samt DO:s skrift Lika rättigheter i förskolan. 8 Kvalitetssäkring: Arbetsåret inleds med observationer och kartläggningar i nya barngrupperna. Detta bildar underlag för de förebyggande åtgärderna, som tillsammans med utvärdering av förra årets förebyggande åtgärder bildar en ny årlig plan. Den följs sedan upp på förskolans samordnarmöte 1 gång/termin och i arbetslagen 1 gång i månaden. På så sätt säkerställs kvaliteten och förskolorna får insyn i varandras arbete. All dokumentation lyder under offentlighetsprincipen. Dokumentationen förvaras i låst skåp i specialpedagogens rum. Information om Likabehandlingsplanen finns för: nyanställda i deras introduktionspärm, för vikarier i vikariepärmen vilken även VFU-studenter ska ta del av.

Likabehandlingsplan Östad förskolor

Likabehandlingsplan Östad förskolor 1 (10) Likabehandlingsplan Östad förskolor I Östad förskolor ingår: Björkhyddans förskola, Björnens förskola och familjedaghem omfattande åldrarna 1-5 år. Vår vision är: På vår enhet möts du av barn och

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Ugglan. Ph-12

Likabehandlingsplan. Förskolan Ugglan. Ph-12 Likabehandlingsplan Förskolan Ugglan Ph-12 2012/2013 Innehåll sida Inledning 3 Vår vision, målsättning 4 Delaktighet 5 Utvärdera 6 Främja 7 Kartläggning 8 Kontinuerliga mål: Kön 9 Etnisk tillhörighet 10

Läs mer

MORJÄRVS FÖRSKOLA, Gomorronsol. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015/2016

MORJÄRVS FÖRSKOLA, Gomorronsol. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015/2016 MORJÄRVS FÖRSKOLA, Gomorronsol Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015/2016 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning

Läs mer

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-3 år 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Färe Montessoriförskola. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen reviderades 2015-04-27

Färe Montessoriförskola. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen reviderades 2015-04-27 ! Färe Montessoriförskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen reviderades 2015-04-27 Planen revideras årligen vid vårterminens studiedag senast 2016-04-30 Ansvarig:

Läs mer

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN 2016 Trygghet, respektfullt bemötande och ett demokratiskt förhållningssätt är grunden för det livslånga lärandet TILL DIG SOM BARN Förskolan Åstugan arbetar utifrån att

Läs mer

Likabehandlingsplan Östad förskolor

Likabehandlingsplan Östad förskolor 1 (14) Lärande Östad enhet: Björkhyddans förskola Björnens förskola Likabehandlingsplan Östad förskolor I Östad enhets förskoleverksamhet ingår: Björkhyddans förskola, Björnens förskola omfattande åldrarna

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem

Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem 1 (14) 2015-11-24 Lärande Östad enhet: Björkhyddans förskola Björnens förskola Familjedaghem Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem I Östad enhets förskoleverksamhet ingår: Björkhyddans

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde DOMHERREN Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område Västra Plan mot diskriminering

Läs mer

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 1 Innehåll Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Läs mer

Viby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Viby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Viby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Datum för upprättande av planen: 2012-11-06 Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 7 Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Bitte Asu-Wirdheim

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Stenshults förskola

VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Stenshults förskola VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stenshults förskola 2014/2015 1 Innehåll 1. VISION... 3 2. FÖRSKOLECHEFS STÄLLNINGSTAGANDE... 3 3. BAKGRUND...

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentnamn Verktyg för arbetet med likabehandling i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen Pedagog från Alebo: Pedagog från Lindebo: Förskolechef: Linda Wimborn Andersson Linda Nilsson Mia Hamnedalen Vår vision Vi ska alla

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vimarområdets vision... 2 Mål och syfte med planen... 2 Om planen... 2 Främjande arbete... 3

Läs mer

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Mobacken och Villans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mobacken och Villans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mobacken och Villans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Planen gäller från 2014-09-01 Planen gäller till 2015-06-30 a för planen Förskolechef Ewa Ottosson Vår vision På

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 7 Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Ninni Olofsson Linda

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola 1 Antagen: 2014-10-16 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) 2015-02-16 Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 INLEDNING En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24 Lärande Stenkulans Enhet Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Reviderad 2012-09-24, v 1.0, 2008-07-25 LERUM100 Stenkulans Enhet Stenkulans förskola

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla Förskola 2015/2016.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1.VISION 3 2. FÖRSKOLECHEFSSTÄLLNINGSTAGANDE 3

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016

Likabehandlingsplan 2015/2016 Likabehandlingsplan 2015/2016 2015-08-31 Vision Inget barn ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd. Bastasjö Förskola ska därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA/ DOJAN Läsåret 2015-2016 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område Västra Likabehandlingsplan/

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Malmgårdens Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2015 INLEDNING Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan läsåret 2014/2015 Innehåll Inledning... 3 Lagar och styrdokument... 4 Begreppsförklaringar - Definitioner... 5 Kartläggning och nulägesanalys...

Läs mer

Skollagen, 14 a kap. har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever.

Skollagen, 14 a kap. har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 14 a kap. i skollagen. De har ersatt den

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Backsippans förskola. Läsåret 2013/2014

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Backsippans förskola. Läsåret 2013/2014 VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Backsippans förskola Läsåret 2013/2014 Vi vill att alla barn ska kunna gå till förskolan med glädje och förväntan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande... 5 Vision Område ÖST...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FRITIDS Skolåret 2015-2016 Upprättad 2015.09.29 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling s.3 2. Att främja barns och

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 SID 1 (8) Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 INLEDNING Förskolan i Östra Söders förskole enhet som omfattas av denna Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering

Läs mer

Plan för att främja Likabehandlig och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Förskolan Rosen 2011-2012

Plan för att främja Likabehandlig och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Förskolan Rosen 2011-2012 Plan för att främja Likabehandlig och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Förskolan Rosen 2011-2012 Innehållsförteckning Inledning Vad lagen säger Vision och värdegrund

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 En plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-08-01 Förskolans namn: Förskolan

Läs mer

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks.

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks. 1. Inledning Kastanjens likabehandlingsplan syftar till att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder,

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Trygghetsplan 2015-2016

Trygghetsplan 2015-2016 Trygghetsplan 2015-2016 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för förskolan Stjärnhimlen Grunduppgifter Förskolan namn Förskolan Stjärnhimlen Förskolans logotyp Vår vision I våra

Läs mer

ÅRSUNDA FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 20150101 20151231

ÅRSUNDA FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 20150101 20151231 ÅRSUNDA FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 20150101 20151231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Mia Vainionpää Förskolechef 2013-2014 INNEHÅLL 1 INLEDNING 5 2 FRÄMJANDE, FÖREBYGGANDE OCH

Läs mer

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå januari 2012 Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Eva Skagerkvist

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorps förskola 2015/2016 Upprättad 2014 av Förskolans Utvecklingsgrupp samt förskolechef för Toltorps förskola Reviderad: aug -15 av

Läs mer

Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Bergshöjden Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar: Diskrimineringslagen(2008:576)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Stömne förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering läsåret 2013-2014

Plan mot kränkande behandling och diskriminering läsåret 2013-2014 TUN PEDAGOGISK OMSORG Hhhhdfhjfj Plan mot kränkande behandling och diskriminering läsåret 2013-2014 Grunduppgifter Tunenhetens vision lyder: Alla barn skall känna nyfikenhet, levnadsglädje och vara väl

Läs mer

Brännans förskoleområde. Delfinens förskola Förskolans namn

Brännans förskoleområde. Delfinens förskola Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde Delfinens förskola Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola Utbildningsförvaltningen 2014-12-10 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola 2014-12-10 Inledning Vi som är anställda i Älmhults kommun arbetar alla i medborgarens tjänst.

Läs mer

Korvettens förskola 2015-2016

Korvettens förskola 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Inget barn ska behöva vara rädd för att gå till förskolan. Alla barn ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Hasselbacken

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Hasselbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Hasselbacken Antagen: 2014-10-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för 2014-01-08 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Stjärnans Förskola 2014/2015. 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot kränkande

Läs mer

Vimmerby Kommun Barn och utbildningsförvaltningsförvaltningen 1. Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST Norrgårdens förskola

Vimmerby Kommun Barn och utbildningsförvaltningsförvaltningen 1. Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST Norrgårdens förskola Vimmerby Kommun Barn och utbildningsförvaltningsförvaltningen 1 Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST Norrgårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Vimmerby

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Vision Förskolechefen har ordet 3 Lagtext och styrdokument Definitioner och begrepp 4 Diskrimineringsgrunderna

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN Adress: Sågvägen 8, 589 65 Bestorp Hemsida: www.linkoping.se Tel: 013-401 83 1 Innehåll Inledning... 3 Vår vision... 3 Giltighetstid.3

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kompassenskolan Öckerö 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kompassenskolan Öckerö 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kompassenskolan Öckerö 2014/2015 Likabehandlingsplanens innehåll Inledning 3 Mål 3 Definition av kränkande behandling 4 Diskrimineringsgrunder 4/5 Rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Upprättad 130105 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Förskolan Måsen Skolområde Centrum/Väster Bsf Lunds stad 2013 Upprättad:2013 02 26 Gäller tom 2014 02 26 Förslaget upprättat av förskolechef Pernilla

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Förskolan Toredalsgårdens vision

Förskolan Toredalsgårdens vision Förskolan Toredalsgårdens plan för likabehandling/ mot kränkande behandling I enlighet med diskrimineringslagen 3 kap. 16 skollagen 14 a kap. 8 Toredalsgårdens arbetslag 2 Förskolan Toredalsgårdens vision

Läs mer

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Sammanfattning Vi har använt oss av webbverktyget Planforskolan som hjälpmedel när vi har skrivit fram

Läs mer

Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2011-12 Vi vill genom denna plan förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. Planen innehåller en översikt över

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011

LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011 LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Lagar 1.3 Skollagen 1.4 Diskrimineringslagen 1.5 Läroplan för förskolan 98, reviderad 2010 1.6 Kolsva

Läs mer

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 / 2015 Granås förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola 2014/2015 Sektor Utbildning Antagen 141020 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för Nyängskolan f gy.sär 1. Inledning Nyängskolans likabehandlingsplan syftar till att främja elevers och vuxnas lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan. För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014

Likabehandlingsplan. För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014 Likabehandlingsplan För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014 Sigtuna kommuns gemensamma vision för förskolan: Alla barn i Sigtuna kommuns förskolor ges bästa möjliga förutsättningar att utveckla

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot mobbing och kränkande behandlingar. Sagoskeppets förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot mobbing och kränkande behandlingar. Sagoskeppets förskola Likabehandlingsplan Plan mot mobbing och kränkande behandlingar Sagoskeppets förskola Till dig som vårdnadshavare Du som förälder ska kunna känna dig trygg när ditt barn är i förskolan. Du ska veta att

Läs mer

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan 2014/2015 Lillgårdens förskola rev. 20140820 Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan 2014/2015 Inledning Lillgårdens förskola arbetar enligt nya lagändringen i skollagen SFS 2008:571 och den nya diskrimineringslagen

Läs mer

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östra Skolan Läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Östra skolan Planen gäller från 2014-09-21 till 2015-09-21

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLHAGENS FÖRSKOLA BJÖRKÖ

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLHAGENS FÖRSKOLA BJÖRKÖ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLHAGENS FÖRSKOLA BJÖRKÖ LÄSÅRET 2014-2015 Vi på Solhagens förskola vill bygga upp en trygg miljö, där vi visar hänsyn och omtanke och där alla skall känna

Läs mer

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Gladan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef

Läs mer

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Rådmansö förskola Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Innehållsförteckning Inledning --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Klockarängen Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar:

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 Kometen Utfärdat av: Marie Gunnarsson Helena Jansson Lotta Zilén Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Vår enhetschef Sirpa

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Område Allé 2014-01-10 (ersätter 2012-10-08) Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och

Läs mer

Bäckalyckans förskola

Bäckalyckans förskola Olika men ändå lika. Bäckalyckans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling januari 2009 reviderad september 2013 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Samtliga medarbetare på förskolan,

Läs mer