Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen. Förskolorna Munkebo, Nunnebo, Jonasbo och Toftabo på Sallerups förskoleområde i Eslövs kommun. Ansvariga för planen. Förskolechef Gull-Britt Swenson och en likabehandlingsgrupp bestående av förskollärare Ingela Lysmo, Helen Persson, Maria Svärd, Jessica Svensson, Luiziana Carlsson och Anna Grundström. Vår vision. Vi ska se och bemöta alla människor med respekt utifrån deras förutsättningar, behov, intressen, motverka diskriminering och kränkningar. Planen gäller fr o m t o m Barnens delaktighet. Barnsamtal och observationer genomförs regelbundet. Diskussioner förs kring åtgärder i demokratiarbetet, pedagoger emellan, i barngruppen och med föräldrarna. Vårdnadshavarnas delaktighet. Genom en samrådsgrupp som har föräldrarepresentanter från varje förskola, förs diskussioner kring likabehandling. Alla föräldrar får delaktighet genom en årlig föräldraenkät som sammanställs, analyseras och åtgärdas. Detta presenteras på föräldramöte en gång per år. Enskilda utvecklingssamtal genomförs en gång per år eller vid behov. Personalens delaktighet. Diskussioner på arbetsplatsträffar. Varje förskola har utarbetat egna specifika åtgärder inom den befintliga likabehandlingsplanen, se bilagor.

2 Förankring av planen. Planen går ut på remiss till all personal och samtal sker i arbetslagen innan den beslutas. Planen läggs ut på hemsidan där föräldrar och andra kan ta del av den. Planen finns tillgänglig för alla på förskolan. Utvärdering. Föräldrarnas synpunkter, som kommer fram i föräldraenkäten, tar personalen del av. De diskuteras och analyseras i arbetslagen. Resultaten diskuteras på föräldramöten som därefter leder till åtgärder. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan. Barnen är delaktiga genom barnsamtal, föräldrar genom föräldraenkäten och arbetslagen genom möten kring utvärdering av resultaten. Ansvariga är deltagarna i likabehandlingsgruppen. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan. Workshop i genus har genomförts efter önskemål från föräldrar på samrådsmöten. Personalen beslutande att använda DO:s webbverktyg för utvärdering av planen och göra arbetet mer åskådligt. Årets plan ska utvärderas senast Årets plan. Årets plan ska utvärderas genom föräldraenkäter, samtal med barn och diskussioner i arbetslagen som sammanställs i verktyget för kvalitetsarbetet RAN. Förskolechef Gull-Britt Swenson är ansvarig för att årets plan utvärderas. Främjande insatser. Främja likabehandling och förhindra utanförskap. Områden som berörs av insatsen. Kön, etisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder. Mål och uppföljning. Barnen ska känna till vad mobbing är och vad man kan göra för att hjälpa den som blir mobbad. Alla föräldrar ska med förtroende kunna skicka sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir utsatt för kränkande behandling. Föräldrarna ska känna till hur förskolan arbetar med jämlikhet, solidaritet och mångfald Uppföljning På arbetsplatsträffar diskutera hur arbetet gått och om barnens tankar och funderingar. På föräldraenkäten kan föräldrarna svara hur mycket de känner till om arbetet med jämlikhet, solidaritet och mångfald 2

3 Insats. Kartläggning och samtal med barn. Föräldraenkät med föräldrar. Informera föräldrarna på föräldramöten om likabehandlingsplanen. Ansvariga. Likabehandlingsgruppen ansvarar för att barnsamtalen och observationerna genomförs och förskollärarna tillsammans med arbetslagen ansvarar för att åtgärderna genomförs och beskrivs i kvalitetsverktyget. Datum när det ska vara klart. Arbetet utvärderas på sista planeringsdagen 2014 och uppdateras därefter löpande årligen. Kartläggningsmetoder. Barnsamtal, observationer, föräldraenkät och tillbudsrapporter. Områden som berörs i kartläggningen. Barns trygghet - trivsel, utveckling lärande och inflytande delaktighet. Hur barn och föräldrar involveras i kartläggningen. Barn genom samtal och observationer och föräldrar genom föräldraenkät och föräldramöten. Hur personalen har involverats i kartläggningen. Genom delaktighet i samtal och observationer. Resultat och analys. Sallerupsförskolor har använt barnsamtal med foton som kartläggningsmetod. Personalen anser att det är en fungerande metod som kommer att användas och utvärderas efter varje tillfälle den används. Sallerups förskolors brukarenkät 2013 gav 1439 svar och en svarsfrekvens på 75%. Resultaten av brukarenkäten visar att: 94 % upplever att barnen trivs i förskolan. 92 % upplever att barnen får den trygghet de behöver i förskolan. 86 % upplever att barn lär sig ta hänsyn och visa respekt i förskolan. 75 % upplever att personalen arbetar med jämlikhet, solidaritet och mångfald. Resultaten visar att förskolorna ska utöka sitt värdegrundsarbete och informationen till föräldrarna. Rutiner för akuta situationer. Personalen dokumenterar det inträffade. Förskolechef och föräldrar informeras. Samtal med föräldrar erbjuds så fort som möjligt. 3

4 Policy. Sallerups förskolors målsättning är att alla barn och vuxna ska känna sig trygga i sin miljö. En viktig del i detta är att främja likabehandling och förhindra utanförskap. Varje enhet ska kartlägga och analysera om det finns något som leder till, eller riskerar att leda till diskriminering eller kränkande behandling. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling. Personalen har uppsikt över platserna barnen leker på och gör regelbundna observationer på förskolan. Personal som barn och föräldrar kan vända sig till Personal i närmast berörda arbetslag och förskolechef. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn Den personal som uppmärksammat händelsen dokumenterar och samtalar med berörda barn, föräldrar och annan berörd personal samma dag som händelsen skett. Samma personal informerar även förskolechef som bokar och deltar i samtal vid behov. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal Den personal som uppmärksammat händelsen dokumenterar och förskolechef kontaktas. Förskolechef samtalar med berörd personal och föräldrar. Rutiner för uppföljning Uppföljningssamtal bokas in vid första samtalet. Förskolechef, berörd personal och föräldrar deltar. Rutiner för dokumentation Personal som observerat kränkningen dokumenterar handlingen skriftligt. Ansvarsförhållande Förskolechef har huvudansvar. Alla som arbetar i förskolan har skyldighet att följa handlingsplanen. 4

5 Förebyggande åtgärder mot kränkningar. Bilaga 1. Inom Eslövs kommuns Barn och Familj verksamhet ska vi se och bemöta alla människor med respekt utifrån deras förutsättningar, behov och intressen. Det råder nolltolerans mot kränkningar. Sallerups förskolors definition av ett bra bemötande: Vi visar respekt för barnet, uppmuntrar och tar tillvara barns olika kompetenser. Vi uppmuntrar barnet att uttrycka sina åsikter och göra egna val. Vi uppmuntrar barnets självständighet och ger tid att prova själv. Vi lyssnar och samtalar med varje barn och bekräftar barnet positivt. Vi hjälper barnet in i leken och att hitta kompisar. Vi visar glädje och inspirerar barn till gemenskap och att leka och lära av varandra. Vi utvecklar ständigt inspirerande miljöer som leder till möten mellan barn. Vi är positiva föredömen och goda förebilder i kontakten med varandra. Vi för fortlöpande samtal med barnen kring hur man uppträder mot varandra, som exempelvis genom att upprätta trivselregler och läsa böcker kring demokrati, etik och moral. Vi stimulerar barnen att stödja och trösta varandra och ger dem erfarenhet av vad empati är. Vi skapar trygghet genom vuxennärvaro i lek och aktiviteter. Vi har daglig kontakt och regelbundna samtal med föräldrar om barnens relationer och förskolans gemensamma värdegrund. Kränkningar Diskriminering är en handling som utestänger eller kränker en person, den behöver inte vara medveten eller aktiv. Trakasserier är en aktiv och medveten handling som kränker en person. Mobbing är upprepade trakasserier och kränkningar, det råder då en obalans i makt mellan den som kränker och den som kränks. Kränkande behandling är när någon eller några går emot principen om alla människors lika värde och är ett uttryck för makt och förtryck. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer, riktas mot en eller flera och drabba såväl barn som vuxna. Den kan vara fysisk som till exempel att bli slagen, biten, riven eller knuffad eller vara verbal som exempelvis att bli hotad, kallad för öknamn eller fula ord. Kränkningen kan också vara psykosocial, som till exempel att bli utsatt för utstötning i lek och aktiviteter, bli retad, skrämd eller gjord till åtlöje. 5

6 Utredning av kränkande behandling: Vi reagerar, tar aktivt och tydligt avstånd från negativa attityder, utanförskap, konflikter. Vi ger barnet verktyg för att kunna lösa kränkande behandling. Vid varje situation av kränkning uppmärksammar vi den. Vi tar den eller de berörda åt sidan och pratar igenom vad som har hänt. Om barn eller vuxen använder ett kränkande ordval, kroppsspråk eller fysisk handling, måste vi genast visa att det inte accepteras. Vi använder oss av hur frågor: Hur kände du? Hur tänkte du? Hur tror du att den andre kände sig? Hur ska du göra för att kompisen ska bli glad? Vi ansvarar för att det kränkta barnet får upprättelse och blir tröstat av barn och personal. Barn säger och gör förlåt. När kränkningen sker av en vuxen så använder vi rak kommunikation. Vi tar den vuxne åt sidan och frågar hur den tänkte. Vid upprepade kränkningar, skall föräldrar och förskolechef informeras. Om behov finns ska åtgärder därefter vidtas. 6

7 Munkebo Bilaga Rutiner för konfliktlösning. Mål: Lösa konflikter och utveckla barns samspel. Åtgärder: Pedagogerna är aktivt med i barnens lek. Pedagoger och barn fördelar sig i mindre grupper i olika rum. Pedagogerna sätter ord på händelsen för båda parter och stödjer barnen att beskriva känslorna verbalt. Pedagogerna förklarar/förtydligar för barnet att säga och göra förlåt d.v.s. hjälpa till att trösta. Rutiner för demokratiarbete. Mål: Öka barns förmåga till empati för andra i barngruppen Åtgärder: Vänta på sin tur, samtala om bemötande t.ex. hur barnet tar kontakt med andra barn, vikten av att hjälpa andra. Respekt och likabehandling Mål: Utveckla barns förmåga till empati och förståelse för olikheter. Åtgärder: Pedagogerna ansvarar för att samtala med barnen kring respekt och omtanke Pedagogerna ansvarar för att varje barn ges möjlighet att delta i olika empatifrämjande aktiviteter som t ex dramalek och massage Pedagogerna ansvarar för att det på förskolan finns tillgång till böcker och andra medier som berör känslor, vänskap och relationer. Det ska finnas böcker med olika utgångspunkt i olika etiska dilemman, med rollinnehavare av olika kön och etnicitet. Information av likabehandlingsplanen Mål: Förbättra informationen om likabehandlingsplanen till föräldrarna. Åtgärder: Vi ska informera föräldrarna i vårt informationsbrev i januari om att vi har en ny reviderad likabehandlingsplan. Vi bifogar planen med brevet. Hänga ut likabehandlingsplanen synligt på alla avdelningar. Informera om att den finns att läsa på Munkebo förskolas hemsida. Rutiner vid kränkningar Juvelen Mål: Att arbeta mot att det förekommer kränkande behandlingar i form av bitningar och knuffar. Åtgärder: Pedagogerna är närvarande och skapar på så sätt en trygghet för barnen. Pedagogerna samtalar dagligen med barnen hur man uppträder mot varandra. Uppmuntra och stödja barnen i att säga eller göra förlåt. Om behov finns så punktmarkerar vi i barngruppen. 7

8 Vårt arbete med Munkebos värdeord Diamanten Mål: Vi vill upprätthålla vårt arbete med våra värdeord som vägleder oss i hur vi genom kooperativt lärande ska fostra etiska och demokratiska medborgare. Åtgärder: Genom samtal, lek, samspel och genom att agera förebilder arbetar vi med: SAMSPEL/SAMARBETE, TRYGGHET, GLÄDJE, RESPEKT. Detta i sin tur leder till och innebär an ständigt pågående lärandeprocess. 8

9 Nunnebo Bilaga 3. Rutiner vid planering på Nunnebo förskola. Mål: Öka säkerheten vid planering. Åtgärd: Alltid ha en ordinarie personal med barnen. Utvärdering: Dessa rutiner är något som bibehålls. Rutiner för värdegrundsfrågor. Mål: Öka föräldrarnas förståelse hur vi på förskolan arbetar med jämlikhet, solidaritet och mångfald. Åtgärder: Vi inför en stående rutin på utvecklingssamtalen att lyfta hur vi arbetar med jämlikhet, solidaritet och mångfald. Vi gör en dokumentation som vi visar föräldrarna. Utvärdering: Värdegrundsfrågor har tagits upp på föräldramöten men inte vid utvecklingssamtal. En dokumentation har inte gjorts. Rutiner vid kränkning inom flickgruppen. Mål: Att stärka varje individ så att man vågar stå för sina egna åsikter och beslut. Åtgärder: Observera vad som händer. Prova olika gruppsammansättningar. Samarbetsövningar. Stärka och uppmärksamma det positiva i gruppen. Utvärdering: Detta upplevs inte som ett problem i nuläget. Vi arbetar regelbundet med att respektera varandras åsikter. Nya mål Säkerhet vid ensamarbete Mål: Bibehålla säkerhet vid planering och vid andra tillfällen när man är ensam personal med barngruppen. Åtgärder: Sträva efter att alltid vara en ordinarie personal/känd vikarie med barnen. Respektera varandras åsikter Mål: Att alla på förskolan ska visa respekt och hänsyn till varandra och varandras åsikter. Åtgärd: Närvarande pedagoger som kan vägleda i situationer som uppstår. Stärka och stötta barn i verksamheten så att alla har möjlighet att föra sin talan och få sin vilja igenom. 9

10 Jonasbo bilaga Rutiner för att få barn och pedagoger att känna ansvar för förskolan och dess material. Mål: Vi strävar efter att alla ska känna ett ansvar för vår miljö. Med vår miljö menar vi både förskolan som byggnad (ute och inne) och allt material som finns tillgängligt på förskolan. Åtgärd: Att ha en tydlighet i miljön, var alla saker ska vara. (Var sak på sin plats.) Att man städar tillsammans och har material vård. Rutiner för att få ut information till föräldrar. Mål: Synliggöra och tydliggöra information. Åtgärd: Hänga upp alla planer, läroplanen etc för föräldrar att läsa i entrén. Informera alla föräldrar på utvecklingssamtalen att det finns både en läroplan och en likabehandlingsplan på förskolan. På föräldramöten informera om våra planer. Att införa rutiner till våra föräldramöten t ex en dagordning. Att alltid ge föräldrarna en möjlighet till att påverka innehållet på våra föräldramöten genom att kunna skriva sina önskemål på inbjudan. 10

11 Toftabo bilaga Rutiner för genusarbetet. Mål: Öka talutrymmet för alla barn. Inspirera att leka och utforska tillsammans i den lilla gruppen Åtgärd: Dela in barnen i mindre grupper. Miljö och material genusgranskas. Utvärdering: Arbetet med att öka talutrymmet för alla barn och att dela in i mindre grupper fortsätter. Rutiner för konfliktlösning. Mål: Stödja barns samspel och förmåga att lösa konflikter Åtgärd: Stopp handen introduceras och används. Samtal avskilt med båda parter. Personal sätter ord på händelsen för båda parter och stödjer barnen att beskriva känslorna verbalt. Personal inspirerar äldre barn att göra förlåt (hjälpa till att trösta). Barn som inte varit delaktig i konflikten och som vill trösta, uppmärksammas positivt. Utvärdering: Fortsatt arbete med både stopphanden och att hjälpa barnen att göra förlåt. Nya Åtgärder, : Äldre avdelningen har infört en aktivitetstavla för att öka barns inflytande, för att skapa en lugn atmosfär och minska konflikter på avdelningen. Yngre avdelningen har skapat lekmiljöer för att öka barns inflytande och skapa en lugn atmosfär. Den finns en vuxen närvarande vid alla situationer under dagen för att undvika konflikter och för att stötta barnen när konflikter uppstår. Rutiner för demokratiarbete. Mål: Öka barns förmåga till hänsyn och respekt för andra i samvaron i gruppen Åtgärd: Vänta på sin tur, vänta till leksaken blir ledig, dela lika/dela med sig, stå i kö, räkna räkneramsa ( Bella ), rösta och samtala om bemötande. Utvärdering: Vi är närvarande pedagoger som samtalar med barnen om hur man visar respekt för sin omgivning. Rutiner för att uppmärksamma barn i behov av stöd. Mål: Uppmärksamma och hjälpa barn i behov av stöd. Åtgärd: 1. Personal observerar och reflekterar i arbetslaget. 2. Berörda föräldrar informeras. 3. Förskolechef informeras. 4. Vid behov kontaktas specialpedagog för vidare utredning Utvärdering: Vi fortsätter med ovanstående rutiner. Nya mål

12 Respekt och likabehandling Mål: Utveckla barns förmåga till empati och förståelse för olikheter. Åtgärder: Pedagogerna ansvarar för att samtala med barnen kring respekt och omtanke. Pedagogerna ansvarar för att man har dramalek och massage som främjar empati och omtanke. Information om likabehandlingsplanen Mål: Att föräldrar vet var man kan läsa likabehandlingsplanen och vi gör den synlig för dem. Åtgärd: Att hänga ut likabehandlingsplanen synlig på avdelningen. Informera om att planen finns på Toftabos hemsida. Skicka ut planen i ett informationsblad till alla föräldrars adress. 12

Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen. Förskolorna Munkebo, Nunnebo, Jonasbo och Slottsparken på Sallerups förskoleområde i Eslövs

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från förskolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år. Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Asphagens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan Ekens Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan skall vara en plats där man får vara den man är och där olikheter ses som en tillgång. En plats där man vågar

Läs mer

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 1 Innehåll Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Berga förskola

Likabehandlingsplan för Berga förskola Likabehandlingsplan för Berga förskola 2015/2016 Berga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5 år a för planen Förskolechefen

Läs mer

Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef, pedagogisk samordnare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alboga förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alboga förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alboga förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen Ansvarig pedagog: Emelie Lindh Förskolechef:

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Saxdalens ro 1 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 Vision Vi vill skapa en förskola: fri från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Stömne förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skogsgläntans förskola Ansvariga för planen: Förskolechef och all personal på Skogsgläntans

Läs mer

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef, pedagogiska ombud,

Läs mer

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03 Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar LIKABRHANDLINGSPLAN - plan mot kränkande behandling INLEDNING

Läs mer

Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Hasslebo förskola 1-5 år Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-3 år 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA Verksamhetsformer som omfattas av planen: Sörängs skola F-6 Ansvariga för planen: Rektor/förskolechef Vår vision: Sörängsområdet ska vara

Läs mer

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Ann-Christin Risfelt

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentnamn Verktyg för arbetet med likabehandling i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Mo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet på Mo förskola a för planen Förskolechef Vår vision Att alla som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen Pedagog från Alebo: Pedagog från Lindebo: Förskolechef: Linda Wimborn Andersson Linda Nilsson Mia Hamnedalen Vår vision Vi ska alla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorps förskola 2015/2016 Upprättad 2014 av Förskolans Utvecklingsgrupp samt förskolechef för Toltorps förskola Reviderad: aug -15 av

Läs mer

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år a för

Läs mer

Plan mot diskriminering & kränkande behandling

Plan mot diskriminering & kränkande behandling Plan mot diskriminering & kränkande behandling Förskolan Tjädern Förskolan Tjäderns Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011

LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011 LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Lagar 1.3 Skollagen 1.4 Diskrimineringslagen 1.5 Läroplan för förskolan 98, reviderad 2010 1.6 Kolsva

Läs mer

Solens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Solens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef och avdelningsansvariga pedagoger

Läs mer

Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Lill Anton är en fristående förskola som består av sex avdelningar. Slottet, Leklådan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande... 5 Vision Område ÖST...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef och ansvariga för Likabehandlingsplanen

Läs mer

I Ur och Skur Vattendroppens plan mot diskriminering och kränkande behandling

I Ur och Skur Vattendroppens plan mot diskriminering och kränkande behandling I Ur och Skur Vattendroppens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola med två avdelningar Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Marma förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Marma förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Marma förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Kålhagens förskola Upprättad 130105 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Förskolan Vallmon. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Vallmon. Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förskolan Vallmon Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 KIL1000, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Mia Vainionpää Förskolechef 2013-2014 INNEHÅLL 1 INLEDNING 5 2 FRÄMJANDE, FÖREBYGGANDE OCH

Läs mer

Västra Lunds förskolas Likabehandlingsplan 2014. För alla varje dag

Västra Lunds förskolas Likabehandlingsplan 2014. För alla varje dag Västra Lunds förskolas Likabehandlingsplan 2014 För alla varje dag 1. Västra Lunds vision för likabehandlingsarbetet På Västra Lunds förskola ska alla trivas och känna sig trygga. Ingen ska bli diskriminerad,

Läs mer

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för

Läs mer

Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014

Likabehandlingsplan. För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014 Likabehandlingsplan För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014 Sigtuna kommuns gemensamma vision för förskolan: Alla barn i Sigtuna kommuns förskolor ges bästa möjliga förutsättningar att utveckla

Läs mer

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Likabehandlingsplan 2012 Rockadens förskola Förskolechef: Camilla Norrhede Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn

Läs mer

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 7 Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Bitte Asu-Wirdheim

Läs mer

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pionens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sandlyckans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Gullvivans förskola 151015-161014

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Gullvivans förskola 151015-161014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gullvivans förskola 151015-161014 Vår vision: På vår förskola skall alla känna sig välkomna, trygga och ha lika rättigheter. Förskolan ska vara fri från

Läs mer

Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 7 Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Ninni Olofsson Linda

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Taurus förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Taurus förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Taurus förskola VISION På Taurus förskola ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för annan kränkande behandling. Alla ska ha samma rättigheter,

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef a för Likabehandlingsplanen Vår

Läs mer

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan 2015 Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Annika

Läs mer

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Sammanfattning Vi har använt oss av webbverktyget Planforskolan som hjälpmedel när vi har skrivit fram

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan läsåret 2014/2015 Innehåll Inledning... 3 Lagar och styrdokument... 4 Begreppsförklaringar - Definitioner... 5 Kartläggning och nulägesanalys...

Läs mer

Påryds förskolas plan för att förebygga diskriminering, kränkande behandling och främja likabehandling.

Påryds förskolas plan för att förebygga diskriminering, kränkande behandling och främja likabehandling. Handläggare Datum Gunilla Olausson 15 2015-08-25 0480-452320 Påryds förskolas plan för att förebygga diskriminering, kränkande behandling och främja likabehandling. Gäller från 2015-2016 Vår vision Förskolan

Läs mer

Bäckalyckans förskola

Bäckalyckans förskola Olika men ändå lika. Bäckalyckans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling januari 2009 reviderad september 2013 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Samtliga medarbetare på förskolan,

Läs mer

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola åldrar 1-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla Förskola 2015/2016.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1.VISION 3 2. FÖRSKOLECHEFSSTÄLLNINGSTAGANDE 3

Läs mer

Förskolan Trollbackens plan mot. diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Trollbackens plan mot. diskriminering och kränkande behandling Förskolan Trollbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechefen och arbetslaget på

Läs mer

Vår vision. Syfte. Mål

Vår vision. Syfte. Mål Vår vision Havskorallen ska vara en förskola med nolltolerans. Den ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Verksamheten ska ledas av pedagoger som ser allas lika värde och har en barnsyn

Läs mer

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling TAMBURINENS FÖRSKOLA 2015-03-02 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Tamburinens förskola 2014-2015 TAMBURINENS FÖRSKOLA Mathilda Jungstedts gata 203, 603 76 Norrköping. Telefon: 011-15 27

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 0 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Ucklums förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling.

Ucklums förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling. Ucklums förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Ansvariga för planen: Förskolechefen. Vår vision: Stenungsunds

Läs mer

Likabehandlingsplan. Nordanby förskola

Likabehandlingsplan. Nordanby förskola Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Nordanby förskola November 2010 Inledning Det här är Nordanby förskolas handlingsplan för att motverka alla former av trakasserier, diskriminering och

Läs mer

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Likabehandlingsplan för Slättens förskola

Likabehandlingsplan för Slättens förskola Likabehandlingsplan för Slättens förskola Oktober 2015-oktober2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvarig: Monica Thörnberg förskolechef Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Särö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Särö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Särö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola a för planen: Förskolechef och pedagoger Vår vision För att barn och föräldrar

Läs mer

Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde DOMHERREN Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område Västra Plan mot diskriminering

Läs mer

Skogsbrynets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skogsbrynets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogsbrynets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5år Läsår 2015-2016 1/11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Länna förskoleenhets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Länna förskoleenhets plan mot diskriminering och kränkande behandling Länna förskoleenhets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lissgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef i samråd med personalen i förskolan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling på Kvistens förskola Anderstorp

Plan mot kränkande behandling på Kvistens förskola Anderstorp Plan mot kränkande behandling på Kvistens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 Kometen Utfärdat av: Marie Gunnarsson Helena Jansson Lotta Zilén Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Vår enhetschef Sirpa

Läs mer

Förskolan Brännans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Brännans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Brännans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Violen, Ekorren 3 september 2013 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 Förskolan Öster Järs förskola, Trelleborg Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-10-15 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Backsippans förskola. Läsåret 2013/2014

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Backsippans förskola. Läsåret 2013/2014 VIMMERBY KOMMUN Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Backsippans förskola Läsåret 2013/2014 Vi vill att alla barn ska kunna gå till förskolan med glädje och förväntan

Läs mer