Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem"

Transkript

1 Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007

2 Hanteringen av förrenade mråden ett mycket kstsamt samhällsprblem Hanteringen av förrenade mråden är en kraftigt expanderande bransch sm msätter flera miljarder krnr per år ch där stra förändringar för närvarande sker. Antalet förrenade mråden uppskattas av Naturvårdsverket vara ca i Sverige. De 1500 mest förrenade mrådena beräknas ksta ca 45 miljarder att åtgärda till en förväntad medelkstnad på 30 Mkr per mråde. Hittills har endast ca 60 av dessa påbörjats ch/eller slutförts. Mycket stra utmaningar finns vad det gäller såväl undersökningar sm val ch utfrmning av åtgärder för att hanteringen av förrenade mråden skall kunna ske effektivt för både samhälle ch företag. Inte minst är det viktigt att bättre integrera tekniska, naturvetenskapliga, eknmiska, juridiska ch andra faktrer. Det kan knstateras att det finns ett mycket strt behv av att utföra frskning ch utveckling i gränslandet mellan van nämnda discipliner med ett miljösystemanalytiskt angreppssätt ch att denna frskning bör ske både teretiskt ch tillämpat i frm av demnstratinsprjekt. Internatinellt sett har arbetet med förrenade mråden kmmit längre på många frnter. Situatinen ch pririteringarna i andra eurpeiska länder ch USA har gjrt det möjligt att utveckla nya efterbehandlingstekniker. Det finns ett strt intresse ch ett behv av att utvärdera de utländska metderna ch undersöka huruvida de lämpar sig för svenska förhållanden. Det är även intressant att kunna ta del av hur diskussinen m förrenade mråden förs i andra länder ch att infrmera svenska aktörer ch beslutsfattare m vad sm sker internatinellt. Urbaniseringen i Östeurpa ch Asien ch de många stra förnyelseprjekten av urbana mråden utgör en växande marknad för företag sm kan lösa prblemen på ett effektivt sätt. Efter 2008 kmmer det i Sverige att bli gradvis dyrare att depnera förrenade massr, vilket kmmer att markant öka efterfrågan på en förbättrad hanteringsmetdik ch mer kstnadseffektiv teknik för efterbehandling. Vad är FRIST? FRIST, sm står för Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment, bildades i september 2003 genm ett samarbetsavtal mellan Chalmers, Stena Metall AB ch Renva AB. FRIST är placerat vid Institutinen för Bygg- ch miljöteknik ch drivs av Lars Rsén ch Ann-Margret Strömvall, vilka arbetar sm föreståndare ch handledare. År 2009 avser FRIST att ansöka hs VINNOVA att bli utsedd till natinellt kmpetenscentrum för förrenade mråden ch efterbehandling. Detta skulle säkerställa FRISTs långsiktiga utvecklingen ch möjliggöra en dubblerad utökning av verksamheten. Med en stabil ch långsiktig finansiering, nära samarbete med marknadsaktörerna, gd mvärldsbevakning ch tvärvetenskaplig frskning siktar FRIST på att år 2010 vara världsledande med sitt tvärvetenskapliga angreppssätt att hantera förrenade mråden. Kunskaperna sm FRIST förmedlar ger en effektivare hantering i Sverige ch möjliggör för svenska företag att erbjuda sin kunskap ch sina prdukter till andra delar av världen. FRISTs verksamhet syftar till: Mer kstnadseffektiv hantering ch efterbehandling av förrenade mråden Bättre pririteringsgrunder inför beslut m efterbehandling Miljövänligare åtgärdsteknik Kunskapsutveckling sm leder till nya prdukter ch tjänster

3 Vad har FRIST åstadkmmit? FRIST kmpetenscentrum har sedan starten haft sm mål att initiera frskning ch utveckling av kstnadseffektiva efterbehandlingstekniker ch metder för att undersöka ch värdera förrenade mråden. Verksamheten vid FRIST har finansierats i huvudsak med medel från grundarna, s.k. partners. Under åren har finansiering även skett från KK-stiftelsen ch Götebrgs Miljövetenskapliga Centrum (GMV). FRIST har dessutm under erhållit prjektstöd för fyra lika prjekt från Naturvårdsverkets prgram för Hållbar sanering, med en ttal ersättning m ca 2,9 Mkr. FRIST har under de första 3 åren haft en finansiering på ca 7 Mkr. Under våren 2004 initierades två dktrandprjekt sm har bidragit med till fördjupade kunskaper m lika filtermaterials förmåga att fastlägga förreningar samt mera kstnadseffektiva prvtagningsstrategier för förreningar i jrd ch grundvatten. Yuliya Kalmykva avlade i september 2006 licentiatexamen på uppsatsen Alternative Adsrptin Materials fr Treatment f Cntaminated Waters. Pär-Erik Back framlade dktrsavhandlingen Value f Infrmatin Analysis fr Site Investigatins in Remediatin Prjects i december Förutm dessa arbeten har flera vetenskapliga artiklar publicerats inm FRISTs verksamhet. FRIST har dessutm etablerats sm den rganisatin sm i Sverige mest aktivt arbetar med eknmiska riskvärderingar ch kstnads-nyttanalys av åtgärder inm förrenade mråden. FRIST har ckså anrdnat två s.k. centrumdagar, vilka lckat 60 respektive 100 besökare ch visat på ett strt intresse för centrats verksamhet. FRIST har under de tre första åren arbetat fram mer än 20 publikatiner i frm av vetenskapliga artiklar, två avhandlingar, examensarbeten ch vetenskapliga rapprter.

4 Hur ska FRIST utvecklas? Genm mvärldsbevakning ch analys En aktiv mvärldsbevakning ch FRISTs tvärvetenskapliga syn på förrenade mråden är utmärkande för kmpetenscentret. Vi prövar, utvärderar ch anpassar nya metder till svenska förhållanden genm att arbeta i gränslandet mellan teknik-eknmi-juridik ch ständigt bevaka den internatinella utvecklingen. Åtgärd Eknmi Undersökning FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Bevakar Testar Frskar Juridik Genm teknikutveckling av efterbehandlings- Utvecklar metder Utvärderar Frskarrön Rekmmenderar Effektivare, billigare ch miljövänligare efter- Vägledning behandlingsmetder Tillväxt Exprt Genm förbättrad kunskap inm juridik ch tillståndsfrågr Hur delas aktörernas ansvar i en sanering ch hur når man en överenskmmelse på snabbaste sätt? Hur får vi större säkerhet kring kraven sm kmmer att ställas vid explateringar? Hur förenklar vi tillståndsprcessen vid efterbehandling på plats? Genm utveckling av effektivare undersöknings- ch efterbehandlingsstrategier med stöd av riskanalys ch miljöeknmi Hur kan vi ptimera våra insatser för att uppnå största möjliga riskminskning för människr ch miljön med minsta möjliga medel? Hur långt är det samhällseknmiskt värt att driva en efterbehandling? FRIST skall i större mfattning vara en källa för kunskapsåterföring till branschen utanför högsklevärlden. Det finns ett strt ch uttalat behv av kvalificerad rådgivning för de aktörer sm arbetar praktiskt med förrenade mråden. FRIST skall bedriva mvärldsbevakning ch föra ut frskningsrön till sina medlemmar. Genm medlemmarnas ch frskarnas stra samlade kunskapsbas är FRIST ett effektivt frum för utbyte ch återföring av erfarenheter. FRIST sm frum ska ge de intresserade aktörerna möjlighet att tillgdgöra sig aktuella nyheter inm mrådet ch att tillsammans diskutera prblemställningarna. Inm frumet finns möjligheten att hitta samarbetspartners för att utvärdera ny teknik eller lösningar, föra diskussiner m t ex ansvar ch åtgärder med representanter från aktuella rganisatiner ch i samarbete med andra identifiera hindren för en effektiv hantering av förrenade mråden. Chalmersfrskarna i FRIST tillför kmpetens rörande markmiljöfrågr, riskanalys ch efterbehandlingsteknik. Kmpletterande kmpetens tillförs FRIST genm etablerade samarbeten med Matematiska institutinen vid Chalmers ch Götebrgs universitet (riskbedömning) ch Envec Miljöeknmi (riskvärdering) samt framöver från Internatinella Miljöinstitutet 1 vid Lunds universitet (miljöeknmi) ch Miljörättscentrum 2 vid Stckhlm universitet (juridik). FRIST avser även undersöka möjligheterna att etablera ett samarbete med Marksaneringscentrum Nrr (MCN) vid Umeå universitet. Risk 1 2

5 Styrgruppen Styrgruppen Stena Metall Chalmers Nya medlemmar Renva Värdrganisatin: Chalmers tekniska högskla Föreståndare: biträdande prfessr Lars Rsén Vice föreståndare: universitetslektr Ann-Margret Strömvall Senira frskare: Greg Mrrisin, Sebastien Rauch, Pär-Erik Back, Jenny Nrrman Samarbetande rganisatiner Internatinella Miljöinstitutet vid Lunds universitet Senir frskare: adj. prf. Magnus Enell Envec Miljöeknmi Senira frskare: Tre Söderqvist, Åsa Sutukrva Miljörättscentrum vid Stckhlms universitet Senira frskare: Jnas Ebbessn Matematiska Institutinen vid Chalmers ch Götebrgs universitet Senira frskare: Tmmy Nrberg Intresserad? Bli medlem i FRIST! Målet är att under de två kmmande åren utöka FRISTs verksamhet till 5 dktrander, lika många senira frskare samt resurser för rekrytering av nya medlemmar, mvärldsbevakning, kmmunikatin, anrdnande av knferenser, riktade utbildningar samt rådgivning. För att kunna finansiera denna tillväxt, söker FRIST nya medlemmar. Sm Majr Partner bistår varje rganisatin eller företag med minst kr/år. Större bidrag ger större möjlighet att påverka frskningsinriktning utan att ta hänsyn till andra Majr Partners pririteringar. Kmmuner ch vissa statliga rganisatin erbjuds tillgång till FRIST sm Minr Partner för bidrag m minst kr/år, vilket ger fri tillgång till FRISTs seminarieserie ch möjlighet att påverka utfrmningen av seminarierna. Efter 2008 kmmer det i Sverige att bli gradvis dyrare att depnera förrenade massr, vilket kmmer att markant öka efterfrågan på en förbättrad hanteringsmetdik ch mer kstnadseffektiv teknik för efterbehandling. Detta kmmer att ytterligare öka företags intresse i FRIST. Med många nya företagsmedlemmar avser FRIST år 2009 att ansöka hs VINNOVA att bli utsedd till natinellt kmpetenscentrum för förrenade mråden ch efterbehandling. Detta skulle säkerställa FRISTs långsiktiga utveckling.

6 Med en stabil ch långsiktig finansiering, nära samarbete med marknadsaktörerna, gd mvärldsbevakning ch tvärvetenskaplig frskning siktar FRIST på att år 2010 vara världsledande med sitt angreppssätt att hantera förrenade mråden. Kunskaperna sm FRIST förmedlar kmmer att ge en effektivare hantering i Sverige ch möjliggöra för svenska företag att erbjuda sina kunskaper ch sina prdukter till andra delar av världen. Vad erbjuder FRIST sina medlemmar? Genm medlemskap sm Majr Partner i FRIST får medlemmar tillgång till följande fördelar: Alla Majr Partners erbjuds en plats i FRISTs styrgrupp. Möjlighet att påverka frskningsinriktningen för att möta medlemmarna behv av FU. Tillgång till ett frum av engagerade frskare ch partners för att diskutera aktuella frågeställningar inm förrenade mråden ch efterbehandling. Tillgång till aktuell mvärldsbevakning där FRISTs experter ger sin syn på nyheter ch utvecklingen. Möjlighet att påverka utfrmningen av de seminarier sm FRIST rganiserar både till innehåll ch rörande inbjudna gäster. Fri tillgång till FRISTs seminarieserie. Möjligheten att använda kmpetenscentrets namn i gdwillsyfte. Genm medlemskap sm Minr Partner (förbehållet kmmuner ch statliga rganisatiner) i FRIST får medlemmar tillgång till följande fördelar: Tillgång till ett frum av engagerade frskare ch partners för att diskutera aktuella frågeställningar inm förrenade mråden ch efterbehandling. Tillgång till aktuell mvärldsbevakning där FRISTs experter ger sin syn på nyheter ch utvecklingen. Fri tillgång till FRISTs seminarieserie. Möjligheten att använda kmpetenscentrets namn i gdwillsyfte.

7 Utvecklingsplan Aktiviteter under 2007 En prjektledare anställs under hösten för att frtsätta med fundraising, bedriva mvärldsbevakning ch utveckla frskningsprjekt tillsammans med blivande medlemmar ch FRISTs frskare. Ett prjekt erhåller finansiering under hösten från 1 3 nya medlemmar ch rekryteringen av en ny dktrand påbörjas. Dktranden anställs innan utgången av Fem kmmuner blir medlemmar ch ger ett sammanlagt bidrag på kr/år. Aktiviteter under 2008 Ytterligare två prjekt erhåller finansiering från 2 6 nya medlemmar. Två nya dktrander anställs innan halvårsskiftet. FRIST har vid smmaren fyra pågående dktrandprjekt ch 3 9 medlemsrganisatiner. Under hösten erhåller ytterligare två nya dktrandprjekt finansiering ch antalet medlemmar uppgår nu till Annnsering sker under hösten ch dktranderna anställs i början av Yuliya Kalmykvas frskning avslutas ch resulterar i en dktrsavhandling. Mkr Innan smmaren skickas FRISTs nyhetsbrev ut för första gången. Nyhetsbrevet innehåller intressanta uppgifter m utländsk teknik ch erfarenheter ch FRISTs frskare uttalar sig m hur detta lämpar sig för svenska förhållanden. Status av FRIST pågående frskningsprjekt kmmenteras ckså krt. Därefter utkmmer nyhetsbrevet 3 ggr/år. Under året har ytterligare fem kmmuner blivit medlemmar ch deras sammanlagda bidrag uppgår till kr/år. Under året har två FRIST-seminarier hållits. Under hösten knyts kntakt med VINNOVA ch en ansökan m natinellt kmpetenscentrum förbereds. Ansökan skickas in innan årsskiftet. Aktiviteter under 2009 De nya dktranderna anställs ch ev. knyts ytterligare senira frskare till FRIST. FRIST erhåller ett psitivt besked från VINNOVA ch en ytterligare utökning av FRISTs verksamhet påbörjas. Under hösten utvecklar FRISTs medlemmar flera nya prjektförslag sm finansieras m h a VINNOVA ch de nya tjänsterna utannnseras. Aktiviteter under 2010 Under året anställs flera nya dktrander ch senira frskare Senira frskare Dktrander Ledning Mål 2009: 5 dktrander ch 5 senira frskare Aktiviteter under 2011 Dktranden sm påbörjade sitt arbete under 2007 närmar sig sin dktrsavhandling. Behvet av FRIST analyseras åter ch nya beslut tas m att frtsätta driva kmpetenscentret.

8 Prjektförslag Nedan beskrivs ett antal förslag till dktrandprjekt sm söker finansiering från nya medlemmar i FRIST. Förslagen är frtfarande öppna för förändring utifrån de nya medlemmarna egna önskemål ch pririteringar. FRIST välkmnar även förslag på nya frskningsprjekt där FRISTs tvärvetenskapliga rganisatin med expertis inm teknik, eknmi ch juridik kan bistå. Prjekt 1. Säkert byggande på förrenade mråden. För byggföretagen innebär explateringen av förrenade mråden stra saneringskstnader sm i slutänden är ett hinder för bl a förtätningen av stadsmiljön. Många säkerheter rörande miljö, eknmi ch juridik gör dessa prjekt till riskprjekt, utan särskild gd kunskap m vad sm kmmer att erfrdras i det enskilda prjektet. Detta prjekt syftar till att ge en bättre bild ch definitin på vad sm kan betraktas sm säkert byggande på förrenade mråden. I kategrierna miljö, eknmi, teknik, juridik, kmmunikatin, mm kmmer kunskaperna m vad sm är att betrakta sm erfrdrat att insamlas ch alternativa metder för att uppnå dessa mål kmmer att jämföras med hjälp av lika, lämpliga metder sm LCA, rundabrdsjämförelser, m fl. Handledare: Ann-Margret Strömvall, Lars Rsén Intressenter: Byggföretag. Prjekt 2. Kstnads-nytt analys för priritering ch utfrmning av efterbehandlingsåtgärder inm förrenade mråden Det finns ca förrenade mråden i Sverige. Naturvårdsverket uppskattar att de mest allvarligt förrenade mrådena kmmer att ksta ca 45 miljarder krnr att efterbehandla. Ett prblem är dck att samhällets resurser för sådana insatser är begränsade. Det skulle därför vara till str hjälp att utveckla verktyg för att priritera bland tänkbara insatser både inm ch mellan platser - så att en sund hushållning sker av samhällets begränsade resurser. En möjlig ansats till priritering är att göra samhällseknmisk kstnads-nyttanalys av ptentiella efterbehandlingsinsatser för att identifiera vilka insatser sm är mer samhällseknmiskt lönsamma än andra. Detta vre av strt värde för såväl ansvariga myndigheter men även för andra ansvariga aktörer vid underlag för bedömning av vad sm är en skälig kstnad vid en efterbehandling. Prjektets syfte är att utveckla metder för värdering av kstander ch nyttr i ett efterbehandlingsprjekt. Prjektet mfattar såväl eknmiska sm naturvetenskapliga, tekniska ch statistiska frågeställningar. Prjektet utgår från befintliga terier rörande kstnads-nytt analys ch beslutsanalys. Prjektet knyter an till tidigare genmförda prjekt inm FRIST kring eknmisk riskvärdering ch kstnads-nytt analys. Prjektet är tvärvetenskapligt ch genmförs sm ett dktrandprjekt.

9 Handledare: Lars Rsén, FRIST, Tre Söderqvist, Envec Miljöeknmi ch Tmmy Nrberg, FRIST. Intressenter: Organisatiner ch företag sm ansvarar för större antal saneringsbjekt. Prjekt 3. Srptin ch nedbrytning av plycykliska armatiska klväten (PAH) i (Sphagnum) trvfilter Trv är ett billigt, lättillgängligt ch förnyelsebart material sm kan användas sm bisrbent. Den används framgångsrikt vid vattenrening för fastläggning av metaller men för rganiska miljögifter sm PAH:er är tillgången till tekniker ch frskningsresultat mycket begränsat. Syftet med detta prjekt är att utveckla trvfilter för behandling av grund-, lak- ch dagvatten förrenat med plycykliska armatiska klväten (PAH). Målet är att utveckla effektiva filter sm kan användas vid efterbehandling av mråden förrenade med petrleumprdukter ch kemikalier från impregnering av virke, men även för urbana miljöer med förreningar från trafik ch asfalt. Syftet med frskningen är att undersöka ch klargöra hur PAH:er i förrenat vatten upptas av (srberas) ch hur de bryts ner i trvfilter, men även att identifiera under vilka förhållanden sm PAH:er ch deras nedbrytningsprdukter kan transprter ut ur ett filter. Målet är att undersöka trvens srptinskapacitet för lika PAH:er genm sk bägareförsök, men ckså att studera materialets funktin under lika strömningsförhållanden ch förändrad kemisk miljö genm klnnförsök. De kemiska ch hydrauliska förhållanden sm gynnar effektiv srptin ch nedbrytning av PAH:er ska identifieras genm försökens resultat. Den vetenskapliga utmaningen är att utveckla ett sk bisrptinsfilter, där PAH:er bryts ner effektivt, men där de ckså tillsammans med nedbrytningsprdukterna srberas effektivt i filtret. Resultaten från prjekten kmmer att användas vid knstruktin ch utfrmning av prcesser för användning av trvfilter i full skala. Handledare: Ann-Margret Strömvall ch Sebastien Rauch Intressenter: Skgs- ch petrleumindustrierna, Vägverket, m fl

10 Prjekt 4. Nya metaller i miljön Den strskaliga användningen av elektrnikprdukter ch katalysatrer mm har resulterat i att nya metallförreningar sprids i miljön. Detta prjekt har sm syfte att ta fram vetenskapliga kunskaper för att kunna värdera de ptentiella riskerna av de nya metallerna. Metaller sm har använts i nyare teknlgi sm t ex antimn (batterier, brmsbelägg, gummidäck, flamskyddsmedel), guld (elektrnik), silver (elektrnik), platinametallerna (katalysatrer ch elektrnik) ch mlybden (bildelar), liksm rganiska frmer av tenn, kppar ch zink (färger) samt titan- ch zirkniumxid nanpartiklar (nanteknlgi). Emissinerna uppkmmer vid användning ch avfallshantering, men ckså vid gruvr ch tillverkningsprcesser. I detta prjekt kmmer en multi-element screening att utföras för att bestämma förekmsten av de nya metallerna ch dess frmer i den Svenska miljön. Därefter kmmer en specifik metall eller en grupp av metaller att väljas ut för frtsatta studier där även transprt ch mvandling i miljön, men även biackumulering kmmer att studeras. Intressenter: Allmänt branschintresse. Handledare: Sebastien Rauch m fl Prjekt 5. Förbättrade kalkyler av företagens miljöskulder rörande innehav av förrenade mråden Enligt lag ska företag nu redvisa sina miljöskulder i sina bkslut. När det gäller värdering av miljöskuld med avseende på förrenad mark ch vatten är verktygen för detta bristfälliga. Bristerna gäller huvudsakligen rutiner för hur undersökningar ch beräkningar av förreningsmängd ch halt bör göras, hur säkerheter i dessa beräkningar skall hanteras, hur miljöskulden skall mnitariseras samt hur den skall redvisas. Prjektets syfte är att ut ifrån ett helhetsperspektiv se vilka faktrer i kalkylen av miljöskulder sm är styrande för resultatet samt att utifrån denna kunskap utveckla mera effektiva verktyg för att kalkylera företags miljöskulder. Prjektet är tvärvetenskapligt ch genmförs sm ett dktrandprjekt. Prjektet förutsätter en handledargrupp med flera kmpetenser. Handledare: Lars Rsén, FRIST, Magnus Enell, IIIEE, Birgit Flening, Ernst & Yung, Tmmy Nrberg, FRIST. Intressenter: Redvisningsfirmr, företagseknmer

11 Prjekt 6. Ansvarsutredningar, nya verktyg för rättvisa ch effektiva prcesser vid utkrävning av saneringsersättning från företag Utredning av ansvar för efterbehandling av förrenade mråden är fta en utdragen prcess med långa ledtider ch flera klarheter. Oklarheterna har såväl juridiska sm tekniska rsaker. Exempelvis gör tekniker ch jurister fta lika tlkningar av samma infrmatin. Dessutm är lagstiftningen i visa avseenden klar ch tydlig praxis har ännu inte hunnit utarbetas. Prjektets syfte är att genm samverkan mellan tekniker ch jurister identifiera de viktigaste faktrerna för en mera effektiv ch snabbare hantering av ansvarsutredningar. Prjektet är tvärvetenskapligt. Handledare: Frskarhandledare från juridisk institutin, Mårten Tagaeus ch Per Mlander, Mannheimer Swartling, Lars Rsén, FRIST. Intressenter: Jurister, försäkringsblag Prjekt 7. Efterbehandlingsmetder ur ett livscykelanalys perspektiv De efterbehandlingstekniker sm används i Sverige är i str mfattning baserade på sk ex-situ metder där de förrenade jrdmassrna grävs upp, transprteras ch behandlas ch därefter förbränns eller depneras (sk dig-and-dump). Dessa metder är fta dyra ch energikrävande ch inte förenliga med en hållbar samhällsutveckling. Istället efterfrågas nu mer hållbara in-situ metder där förrenade mråden behandlas med lika tekniker på plats ch prblemen åtgärdas vid källan. För detta finns en uppsjö med mer eller mindre beprövade tekniker ch metder sm nu testas i fält både internatinellt men även till viss del i Sverige. Syftet med detta frskningsprjekt är att inventera de in-situ metder/tekniker sm används i Sverige, men även internatinellt, ch att med hjälp av livscykelanalysmetdik jämföra de lika metdernas ttala miljöpåverkan ch kstnader. Målet är att kunna peka på efterbehandlingsmetder sm är förenliga med en hållbar utveckling, men även att identifiera metdernas svagheter ch framtida utvecklingsbehv. Handledare: Ann-Margret Strömvall, Lars Rsén m fl. Intressenter: Allmänt branschintresse.

12 Prjekt 8. Reaktiva barriärer för rening av metaller ch rganiska förreningar I Eurpa, USA ch Kanada har sk permeabla reaktiva barriärer (PRB) installerats för att rena förrenat grund- ch lakvatten. Studier har visat att dessa tekniker är ett kstnadseffektivt alternativ för efterbehandling av förrenade mråden där förreningarna behandlas på plats ch nära källan. Hittills har järn ch aktivt kl används sm filtermaterial men frskning på alternativa material sm är billiga, lättillgängliga ch förnyelsebara efterlyses. Syftet med detta prjekt är att identifiera alternativa material (billiga, lättillgängliga ch förnyelsebara) sm kan användas i PRB-filter, men även i reaktiva markfilter. De lika materialens adsrptinskapacitet studeras på labratrium i sk bägareförsök, men även i klnnförsök. I fält kmmer även markbäddar att knstrueras i piltskala för att studeras materialens kapacitet under verkliga förhållanden. Både tungmetaller ch några utvalda rganiska förreningar kmmer att studeras i prjektet. Handledare: Ann-Margret Strömvall ch Sebastien Rauch Intressenter: Allmänt branschintresse.

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Effektivare inomgårdstransporter genom övergång till elmaskiner förstudie

Effektivare inomgårdstransporter genom övergång till elmaskiner förstudie Effektivare inmgårdstransprter genm övergång till elmaskiner förstudie Sökande: JTI Institutet för jrdbruks- ch miljöteknik SP Sveriges Tekniska Frskningsinstitut Partner Wacker Neusn AB Sammanfattning

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kmmunstyrelsen, tisdagen den 26 maj 2015 efter beslutande kmmunstyrelsen, i Nya näset, kmmunhuset Ledamt

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

APRIL 2012. Högskolekvalitet 2012: Får studenter jobb efter examen?

APRIL 2012. Högskolekvalitet 2012: Får studenter jobb efter examen? APRIL 2012 Högsklekvalitet 2012: Får studenter jbb efter examen? Högsklekvalitet 2012: Får studenter jbb efter examen? Sammanfattning Tillgången på kmpetens är en av de allra viktigaste resurserna för

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende ny- ch mbyggnad av Vattenfalls 70 kv anslutningsledningar till transfrmatrstatin i Ösm, Nynäshamns kmmun Bild 1 Vy över landskapet med transfrmatrstatinen till vänster

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel

Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel 1 Internal *LCA = Livscykelanalys Bakgrund Skanva erbjuder Sveriges största öppna tele- ch datakmmunikatinsnät. Vårt fiber- ch kpparnät täcker hela

Läs mer

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi?

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Anvisningar: Hur fyller man i frmuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Intrduktin Alla kmmuner sm skriver under Brgmästaravtalet förbinder sig att lämna in sina åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP),

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun VA-plan Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024 Karlshamns kmmun Bakgrund VA-planen i Karlshamns kmmun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde ch sista delen, implementering ch uppföljning

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktber 2014 SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika AGENDA: Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Tjänstesektrn i Nrdafrika Nrdafrika SWENACC // Tjänsteexprt

Läs mer

Styrgrupp Svensk geoprocess

Styrgrupp Svensk geoprocess Mötesanteckningar 2015-02-19 1(10) MÖTESANTECKNINGAR Kpia till Närvarande, Prjectplace.se, prjektets hemsida Styrgrupp Svensk geprcess Tid: Tisdagen den 10 februari 2015, kl. 10.00 16.00 Plats: SKL, Stckhlm

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Accounting Update #36 December 2014

Accounting Update #36 December 2014 Kära läsare! När detta nummer publiceras är det ungefär en vecka kvar tills jul. Bråda tider. Bkslutstider. Vi ägnar därför den första artikeln till att guida er igenm vilka nyheter sm finns att beakta

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

2007:13. Säkert informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2007:13. Säkert informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2007:13 Säkert infrmatinsutbyte ch säker hantering av elektrniska handlingar 1 Uppdrag ch bakgrund 5 2 e-legitimatiner 6 2.1 Behv ch ansvar 6 2.2 Användning av e-legitimatiner 7 2.3 Erfarenheter 7 2.4

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplan för Stckhlmsreginens Eurpaförening 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 UPPDRAG OCH ORGANISATION... 3 VERKSAMHET 2014... 5 Pririterade frågr 2014... 6 Tillväxt... 6 Inre marknad ch

Läs mer

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten Främjande av psykisk hälsa hs barn ch unga i Nrrbtten Bakgrund Ungdmarnas psykiska hälsa har lyfts fram alltmer de senaste åren, eftersm det har blivit allt mer vanligt att unga känner sig nedstämda, rliga,

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 1(5) Prtkll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 Datum: 2015-04-16 Tid: 18-21 Närvarande: Styrelsen: Pierre Erikssn, Tva Sörén, Ylva Sundelin, Cilla Söderhäll, Ltta Stlt, Helena Hjertén,

Läs mer

Patientnärmre vård Framtidens vård. En rapport från Memeologen om ett systematiskt förändringsarbete med fokus på mötet

Patientnärmre vård Framtidens vård. En rapport från Memeologen om ett systematiskt förändringsarbete med fokus på mötet Patientnärmre vård Framtidens vård En rapprt från Memelgen m ett systematiskt förändringsarbete med fkus på mötet Patientnärmre vård Framtidens vård En rapprt från Memelgen m ett systematiskt förändringsarbete

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshtellet, Åmål Närvarande: Gunnar Erlandssn (rdf.), Anna-Karin Lindblm, Stina Leander, Christina Olssn, Carina Jhanssn, Gunilla Bengtsdtter,

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?!

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! Slutrapprt från prjektet Rekrytering, karriär ch karriärvägar vid de knstnärliga högsklrna Delegatinen för jämställdhet i högsklan beviljade anslag för detta gemensamma jämställdhetsprjekt

Läs mer

Slutrapport- Projekt internationalisering av det moderna svenska avfallshanteringssystemet

Slutrapport- Projekt internationalisering av det moderna svenska avfallshanteringssystemet 1 Slutrapprt- Prjekt internatinalisering av det mderna svenska avfallshanteringssystemet Nv 2012 Maria Eugenia Quirga de Ekma n 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Syfte ch

Läs mer

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr 854 000300 2014-09-08 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. f 1 (5) Justerat Prtkll fört vid styrelsesammanträdet den 12 juni 2013. Närvarande ledamöter: Kåre Bremer, Ordförande Karin Bengtssn Anna Brunström Jhanna Berg David Höjenberg Carl-Gustaf Janssn Susanne

Läs mer

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210 1 /001 Campus US Prjnr: 70001366 Delprjektnr. knst: 70002210 Landstinget Östergötland Övergripande tema: Tydlighet, campuskänsla, stadsmässighet Innehåll: Övergripande knstprgram 2012-2015 Knst i samtidens

Läs mer

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS Sveriges ppuläraste ch största civilingenjörsutbildning i maskinteknik Maskinteknik MIKAEL ENELUND, PROGRAMANSVARIG Ansvarig för utbildningen, helhet,

Läs mer

Bilaga 1. Planeringsförutsättningar - Grundvärden. Innehållsförteckning

Bilaga 1. Planeringsförutsättningar - Grundvärden. Innehållsförteckning Lars Gerhardssn 2010-05-01 1 (13) Bilaga 1 Planeringsförutsättningar - Grundvärden Innehållsförteckning Tävlingsrättigheten för 10MILA... 2 Planeringscykel... 2 Tävlingsdatum... 2 Ansökan... 3 Allmänt...

Läs mer

Bilaga 2 - Analyskapacitet och metodik

Bilaga 2 - Analyskapacitet och metodik Prmemria Datum: 2015-05-08 Diarienr: SSM2014-5001 Handläggare: SSM Bilaga 2 - Analyskapacitet ch metdik 1. Bakgrund Vattendirektivet (2013/51/Euratm [E-DVD]) fastställer att medlemsstaterna ska kntrllera

Läs mer

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 Svenska Förankring i kursplanens syfte: frmulera sig ch kmmunicera i tal ch skrift, läsa ch analysera skönlitteratur ch andra texter för lika syften, anpassa språket efter lika

Läs mer

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 Södra Älvsbrgs Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag m brandfarliga ch explsiva varr SFS 2010:1011 Blanketten skickas till: Tranem kmmun Medbrgarservice ch prcesstöd 514 80 Tranem Anvisningar

Läs mer