Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15"

Transkript

1 Tjänseprisindex för Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rappor nr 15 Marin Kullendorff Tjänseprisindex, Enheen för prissaisik, Ekonomisk saisik, SCB December 2005

2 1(21) 1 INLEDNING FASTIGHETSFÖRMEDLING OCH FASTIGHETSFÖRVALTNING PÅ UPPDRAG DISPOSITION INTERNATIONELLA ERFARENHETER 3 2 BAKGRUND FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STATISTIKARBETE INOM TPI-OMRÅDET NR:S KRAV PÅ PRISINDEX 6 3 BRANSCHBESKRIVNING NÄRINGSGRENENS STRUKTUR OCH STATISTISKA TILLHÖRIGHET NYCKELTAL OCH BRANSCHFAKTA BRANSCHFAKTA FASTIGHETSFÖRMEDLING BRANSCHFAKTA FASTIGHETSFÖRVALTNING INFORMATION FRÅN SCB:S FÖRDJUPADE BRANSCHUNDERSÖKNING PRISBILDNING PRISBILDNING FASTIGHETSFÖRMEDLING PRISBILDNING FASTIGHETSFÖRVALTNING 12 4 TESTUNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING FASTIGHETSFÖRMEDLING STATISTISKA BENÄMNINGAR URVALSFÖRFARANDE INSAMLINGSFÖRFARANDE UTVÄRDERING AV TESTUNDERSÖKNINGEN TESTRESULTAT OCH SLUTSATSER FASTIGHETSFÖRVALTNING STATISTISKA BENÄMNINGAR URVALSFÖRFARANDE INSAMLINGSFÖRFARANDE 15 5 UTFORMNING AV FRAMTIDA UNDERSÖKNING FASTIGHETSFÖRMEDLING STATISTISKA BENÄMNINGAR URVALSFÖRFARANDE INSAMLINGSFÖRFARANDE PRISMÄTNINGSMETODER ANTAGANDEN, VIKTER OCH INDEXBERÄKNING FASTIGHETSFÖRVALTNING STATISTISKA BENÄMNINGAR 19

3 2(21) URVALSFÖRFARANDE INSAMLINGSFÖRFARANDE PRISMÄTNINGSMETODER ANTAGANDEN, VIKTER OCH INDEXBERÄKNING 20

4 3(21) TPI-rappor nr 15: branschbeskrivning SNI Inledning För a kunna beräkna prisindex krävs kunskap om branschens srukur (dess sorlek och koncenraion), akörernas (föreagens) sorlek, anal föreag, omsäning sam den geografiska spridningen inom branschen. Kunskapen har erhållis dels genom en sammansällning av befinlig saisisk, dels genom diskussioner med förerädare för branschen i form av branschorganisaioner och föreag som producerar jänserna. Prissäningsmekanismer och ypiska jänser har karlags. 1.1 Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Rapporen behandlar branschen 70.3 i SNI Den går där under benämningen Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag. På fyrsiffernivå delas branschen in i vå delar Fasighesförmedling och Fasighesförvalning på uppdrag. Vidare görs en 5-sifferindelning där sammanfaller med och delas in i Förvalning i rikskooperaiv regi sam Övrig fasighesförvalning på uppdrag. 1.2 Disposiion Rapporen är i sor ordnad i den kronologiska ordning i vilken uredning, esundersökning och implemenering har ske. Inom branschen finns vå delbranscher, förmedling och förvalning av fasigheer. Då separaa undersökningar kommer a genomföras för de vå behandlas de också separa i rapporen. Rapporen inleds med en branschbeskrivning. Denna inleds i sin ur med en beskrivning av näringsgrenens srukur och saisiska illhörighe. Därefer preseneras ekonomiska nyckelal ec. för branschen. Vidare redovisas för branschen vikiga föreag. Därefer sker en diskussion kring prisbildningen på de olika marknaderna och slusaser från esundersökningen preseneras. Rapporen avsluas med en redogörelse av hur den framida undersökningen är änk a uföras, vilka meodval som gjors och varför. 1.3 Inernaionella erfarenheer Flera länder har uveckla TPI för denna näringsgren och producerar löpande index över prisuvecklingen. Kina, Hongkong (ISIC ), USA, Ausralien, Nya Zeeland, Japan och Sorbriannien (ISIC 702) uppger a de producerar någon form av jänseprisindex inom SNI Nya Zeeland har den sörsa äckningen vad avser anale delbranscher som mäs.

5 4(21) De länder som producerar index som är direk klassificerbara enlig CPC är USA och Nya Zeeland som beräknar index för Non-residenal propery managemen services on a fee or conrac basis. 1 Nya Zeeland beräknar även index för Non-residenial buildings (and land) sales on a fee or conrac basis sam Land sales on a fee or conrac basis. Vidare produceras indexal för Agency services spli ino selling, leing and aquisiion of propery av Sorbriannien, Real esae brokerage, commercial sales, farms and land av USA, Real esae agens residenial sale or ren for ohers av Ausralien sam Cerified real esae evaluaion services av Japan. Dessa är dock ine direk klassificerbara. Vid Voorburg-gruppens möe i Örebro sepember 2001 presenerade Nick Palmer och Keih Jones (UK Office of Naional Saisics) en rappor om jänseprisindex för fasighesförmedling ( Price indices for real esae services As used in he corporae services price index produced by he UK Office for Naional Saisics ) Rapporen har givi värdefull informaion om de hinder och problem som föreligger då e prisindex för fasighesförmedling skall beräknas. Förslag på lösningar preseneras och vissa av dem kan vara applicerbara på e svensk index för fasighesförmedling. Förfaaren har också agi del av uförlig dokumenaion kring USA:s TPI för residenial propery managers, nonresidenial propery managers och oher aciviies relaed o real esae från Bureau of Labor Saisics (BLS). 1 Dea bör mosvara SPIN och

6 5(21) 2 Bakgrund I Sverige, precis som i de flesa OECD-länder, sår jänseprodukionen för en mycke sor andel av Bruonaionalproduken (BNP). Behove av prisindex som mäer prisuvecklingen för jänseproducerande branscher är sor. Tjänseprisindex (TPI) mäer prisuvecklingen i branscher som producerar föreagsjänser. Tjänseprisindex är e producenprisindex för jänser som i försa hand används av Sveriges naionalräkenskaper för fasprisberäkning av jänseprodukionen i BNP på produkgruppnivå. Med fasprisberäkning avses a uifrån produkionsvärden i löpande priser beräkna volymförändringar uifrån uppgifer om bland anna prisförändringar. Tjänseprisindex är en ung produk som vid sidan av produkionen av befinliga index uvecklas löpande för a omfaa de flesa jänsegrupper inom Sveriges naionalräkenskaper och för a uppfylla nya inernaionella krav. TPI omfaar användning av hushåll, myndigheer och föreag även då fokus ligger på föreagens användning av jänserna. Hushållskonsumionen inom de flesa av de branscher som idag undersöks eller uvecklas är relaiv lien. För de branscher där hushållskonsumionen är sor finns konsumenprisindex (KPI). TPI omfaar idag inhemska produceners produkion för användning inom Sverige eller för expor. En jäns är definierad som expor då bealaren av jänsen har uländsk adress, oavse var jänsen äger rum. De kan få ill följd a e svensk doerbolag eller en svensk filial i ulande, med uländsk adress, exporerar jänser från Sverige. För naionalräkenskaperna behövs även prisindex för imporerade jänser. En gemensam arbesgrupp för Eurosa och OECD uppräades 2002 med syfe a uveckla en gemensam meod för europeiska jänseprisindex och a förse länder som skall uveckla TPI med prakisk hjälp. En manual med bland anna prakiska beskrivningar av TPI för olika branscher är under arbee. Manualen hänvisar ill den redan befinliga PPI-manualen för indexeori och meod. 2 Idag regleras uvecklings- och produkionsarbee i TPI genom en EUförordning Förusäningar för saisikarbee inom TPI-område Två riklinjer följs: TPI är e producenprisindex och avser a redovisa den genomsniliga prisuvecklingen i producenlede för jänsebranscher, då jänserna levereras 2 Producer Price Index Manual: Theory and pracice. Websie:hp://www.imf.org 3 No 1165/98 concerning shor erm saisics.

7 6(21) från inhemska producener. Indexale avser e kvaral och prisuppgiferna skall vara e genomsni per kvaral. Den kommande PPI-manualen, som är under uarbening på uppdrag av FN, kommer a inkludera även jänser. Den är i sor se klar och där anges de a mäningen bör avse ransakionspriser. Transakionspris är varans/- jänsens verkliga pris som köparen fakisk bealar. 2.2 NR:s krav på prisindex Inom de svenska naionalräkenskapssyseme berakas jänser lika som varor och båda benämns produk. Idealindex för fasprisberäkningen och jämförelser mellan olika länder är - enlig ENS 1995, kapiel 10 - Fishers indexformel. Fishers formel har emellerid den negaiva egenskapen a den ine är addiiv, ine ens för åre närmas basåre. Därför är Paasche prisindex och Laspeyres volymindex a föredra framför Fisher. Samma kapiel medger dock a andra former av prisindex kan användas vid kora jämförelser i iden, ill exempel månad eller kvaral. Generell gäller a förändringar i e ransakionsvärde måse kunna hänföras aningen ill en prisförändring, ill en volymförändring eller en kombinaion av de båda. TPI måse även a hänsyn ill förändringar i kvalie vid prismäning. Dea innebär a prisförändringar måse rensas från kvaliesförändringar. För en mer uförlig beskrivning hänvisas ill Europeiska Naionalräkenskapssyseme ENS Vidare behöver både exporpriser och imporpriser undersökas för NR:s behov. (Se ovan.)

8 7(21) 3 Branschbeskrivning 3.1 Näringsgrenens srukur och saisiska illhörighe Rapporen behandlar branschen 70.3 i SNI SPIN 2002 är branschens produkindelning. Den går där under benämningen Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag. På fyrsiffernivå delas branschen in i vå delar Fasighesförmedling och Fasighesförvalning på uppdrag. Vidare görs en 5-sifferindelning sammanfaller med och delas in i Förvalning i rikskooperaiv regi sam Övrig fasighesförvalning på uppdrag omfaar förmedling vid köp, försäljning och uhyrning av fasigheer men även värdering av fasigheer omfaar förvalning av fasighe på ägarens uppdrag och för ägarens räkning sam hyresinkassering omfaar rikskooperaiva fasighesförvalare som ex HSB, Riksbyggen omfaar uppdragsförvalning av bosads-, indusri-, kommersiella-, jordbruks- och skogsfasigheer. Inom dea SNI ligger även fasighesskösel på uppdrag som fasighesdrif; sädning och underhåll av lokaler i en fasighe; konroll av sysem för värme, venilaion och lufkondiionering sam mindre reparaioner. Vidare görs även en 7-sifferindelning för vissa delnäringar vilken kan ses i abell omfaar dock ine exploaering och handel med egna fasigheer, ej heller uhyrning av egna fasigheer. Evenuella andra klassificeringar vilka är nödvändiga exempelvis vid inernaionella jämförelser diskueras och beskrivs i de avsni där de används. Tabell 2: Delgrupper inom Bransch SPIN CPA 2002 Fasighesförmedling Fasighesförmedling Förmedling av bosadsfasigheer Förmedling av obebodda omer avsedda för bosadsbyggnader Förmedling av andra fasigheer än bosadsfasigheer Förmedling av obebyggda omer exkl. de avsedda för bosäder Fasighesvärdering Fasighesförvalning på uppdrag CPA, Classificaion of Producs by Aciviies, är EU:s produksandard och SPIN 2002 är dess svenska SNI-anpassade version. SNI 70.3 mosvarar Group 70.2 i ISIC Rev.3 sam Class 70.3 i NACE Rev 1.

9 8(21) Förvalning av bosadsfasigheer i rikskooperaiv regi Förvalning av bosadsfasigheer i rikskooperaiv regi Övrig fasighesförvalning på uppdrag Uppdragsförvalning av bosadsfasigheer, uom de i Uppdragsförvalning av andra än bosadsfas., exkl Fasighesskösel på uppdrag Källa: SPIN Nyckelal och branschfaka Enlig SCB:s föreagssaisik finns cirka föreag som verkar inom branschen. E sor anal av dessa har dock yers lien omsäning, alernaiv ingen omsäning. Ungefär av föreagen har en omsäning lägre än kronor inom En branschsudie på denna nivå ger ine en illräcklig bild av branschen då de föreag som verkar inom fasighesförmedling respekive fasighesförvalning skiljer sig mycke å. De är ine möjlig a uifrån föreagssaisiken ge en exak siffra på anale ansällda inom branschen. Efersom föreagen verkar inom flera näringsgrenar men enbar rapporerar oal anal ansällda är de vunge a göra någon form av skaning. Omsäningsvärde är läare a skaa då den procenuella omsäningen inom 70.3 i de flesa fall finns angiven. Denna procenuella siffra får även gälla som skaning för den procenuella andelen ansällda inom branschen. Anal sysselsaa inom branschen är Den oala omsäningen för branschen (2002) var miljoner kronor. I samliga fall (abeller) har de föreag som ine rangordna sin verksamhe inom 70.3 på plas e ill fem vad avser omsäningen exkluderas. De rör sig om yers få föreag som exkluderas på denna grund och de ugör oal se en mycke lien del av omsäningen inom % Neoomsän, Tabell 3.1: Branschens srukur per sorleksklass fördelad efer anal ansällda. Anal Anal % Anal % ansällda 5 föreag ansällda 6 mkr , , , , , , , , , , , ,37 > , , , Källa: SCB:s föreagssaisik 5 Anal ansällda avser ansällda inom I många fall verkar föreage inom flera näringar och då har anale ansällda skaas uifrån den procenuella neoomsäningen inom 70.3 muliplicera med anale ansällda oal inom föreage. 6 Definiionen på anale ansällda är medelanale helidsansällda.

10 9(21) Tabell 3.1 beskriver marknaden oal för Då näringsgrenen har vi skilda akivieer inom sig bör liknande abeller på lägre SPIN-nivå berakas för a bäre förså marknadens srukur. Tabell 3.2: Branschens srukur, nyckelal efer SNI Genomsnilig Anal Neoomsän Anal omsäning, SNI föreag (mkr) ansällda 7 (mkr) , , ,13 Tabell 3.2 ger yerligare en bild av marknadens srukur. Alla re branscherna har en hög omsäning vilke innebär a samliga måse beakas , Förvalning av bosadsfasigheer i rikskooperaiv regi, umärker sig, ine förvånande, som en bransch där få föreag har förhållandevis sor omsäning. Då branscherna är klar åskilda vad avser producerade jänser och ingående föreag kommer förmedling och förvalning a behandlas separa. E aggregera index för dessa vå är ej heller relevan i nuläge Branschfaka fasighesförmedling Tabell 3.3: Srukur för Fasighesförmedling Anal ansällda Anal föreag % Neoomsän, mkr % Anal ansällda % , , , , , , , , , , , ,72 > , , ,72 Toal , , ,00 Tabell 3.3 beskriver de som i daglig al går under benämningen mäklarjänser. Branschen domineras omsäningsmässig av små föreag i klassen 2 ill 10 ansällda. Här arbear 52,4 procen av den oala arbessyrkan och här finns 51,4 procen av omsäningen. De är klar a då marknaden ureds skall sor fokus läggas på denna grupp. Idag finns run regisrerade fasighesmäklare. De flesa är ansluna ill någon form av branschorganisaion. Cirka är ansluna ill Fasighesmäklarförbunde är ansluna ill Fasighesmäklarsamfunde. Mäklarsällskape är en annan sor förening. Anledningen ill a uppsluningen kring 7 Definiionen på anale ansällda är medelanale helidsansällda.

11 10(21) branschorganisaionerna är så sor är a föreningarna räffar ramaval gällande försäkringar ec. vilka är obligaoriska för mäklare. Franchise är den vanligase formen för de sora kedjorna. Frisörmodellen, a mäklare hyr en sol hos e föreag är vanlig. De finns e sor anal mindre mäklarfirmor, ofa egenföreagare. Dea är särskil vanlig i mindre orer och på landsbygd Branschfaka fasighesförvalning Tabell 3.4: Srukur för Förvalning av bosadsfasigheer i rikskooperaiv regi Anal ansällda Anal föreag % Neoomsän, mkr % Anal ansällda % , , , , , , , , , , , ,11 > , , ,19 Toal , , ,00 Kooperaiven drivs i form av ekonomiska föreningar som ägs av sina medlemmar. Reglerna för vilka som kan vara medlemmar skifar mellan kooperaiven men borse från dea är de organisaorisk ämligen lika. De finns ofas lokala förvalningskonor med sor självbesämmande över prissäningen. Tabell 3.5: Srukur för Övrig fasighesförvalning på uppdrag Anal ansällda Anal föreag % Neoomsän, mkr % Anal ansällda % , , , , , , , , , , , ,66 > , , ,98 Toal , , ,00 Tabell 3.5 visar a en sor del av marknadens omsäning är koncenrera ill de 16 föreag med fles anal ansällda. Srukuren är allså, föga förvånande, mycke olik den för Dessa föreag ugör 22,5 procen av den oala omsäningen i 70.3 och deras prissäning måse därför suderas exra noga. Uppdragsförvalningen sker av bosäder (främs å bosadsbolag och bosadsräsföreningar) och av kommersiella fasigheer. Flera av de sörre bolagen inom näringsgrenen ägnar sig i huvudsak å förvalning av kommersiella fasigheer.

12 11(21) 3.3 Informaion från SCB:s fördjupade branschundersökning I juni 2004 ukom en inermien undersökning från Enheen för Näringslives srukur vid SCB vilken avser fasighesverksamhe i allmänhe under Undersökningen, i form av e saisisk meddelande, går under namne Fasighesverksamhe 2002 (NV19 SM 0402). Då undersökningen omfaar fasighesbolag, fasighesförvalare och fasighesmäklare berörs även i den förvalning och förmedling av egna fasigheer, områden vilka ine skall äckas av e jänseprisindex för Undersökningen bygger på vå olika undersökningar; dels på Föreagssaisik för indusri-, bygg- och jänseföreag 2002, dels på en fördjupad branschundersökning i fasighesbranschen (SNI 70). Sammanfaningsvis kan följande vikiga faka nämnas vilka framkommer i sudien: Toal omsaes inom SNI 70 hela 187 miljarder kronor år , Fasighesförvalning på uppdrag bidrog med 9 procen och Fasighesförmedling med 4 procen ill denna omsäning. Inom och fanns 2002 oal ansällda. Neoomsäningen per ansälld var kr. 8 8 En siffra vilken är avsevär lägre för 70.3, då dea ine inkluderar förvalning och förmedling av egna fasigheer. Inom 70.31, Fasighesförmedling ligger exempelvis denna siffra på kr.

13 12(21) 3.4 Prisbildning I rapporen redogörs de separa för prisbildningen inom förmedling och förvalning Prisbildning fasighesförmedling Prissäningen inom fasighesförmedling är sark förknippad med priserna på fasigheer. Då fasighespriserna siger finns sörre urymme för mäklarna a a u högre priser och då lågkonjunkur råder på fasighesmarknaden minskar dessa möjligheer. Hisorisk har de också vari sora svängningar var de en relaiv god marknad som försämrades efer 1980 då avdragsbegränsningen infördes sae de glada 80-ale igång på allvar och kulminerade kring ill 1995 var sämre år med sjunkande fasighespriser. Efer dea har priserna näsan oavbrue sigi, uan a några ydliga cykler syns av. Under 2005 har bosadspriserna i många delar av lande nå nya rekordnivåer. Idag är de absolu vanligase säe för mäklaren a a beal (från säljaren av objeke) genom en procenuell provision basera på objekes sluliga pris. Provisionen ligger idag på 2,5 ill 5,0 procen men har idigare lega på mellan 3,5 och 6,0 procen då fasighespriserna var lägre och konkurrensen bland mäklarna mindre. Ibland förekommer de, ofas på säljarens inrådan, a en flerdelad ariff illämpas. E exempel kan vara a mäklaren får vå procen upp ill säljarens acceppris och därefer io procen. A a e fas pris är idag mycke sällsyn, dock innehåller många aval en minimiprovision sa ill e fas belopp. Ofa sker någon form av förhandling innan prise besäms. Inga lispriser finns illgängliga och de rekommenderas a sådana ej används. Prissäningen ser u på samma sä över hela branschen för förmedling av bosadsfasigheer. Tros a de finns många små föreag följer näsan samliga samma modell och de sörre bolagen är a beraka som prisledande. Jämförs branschen nu med idigare har de illkommi fler regleringar sam a konkurrensen vinga mäklarna a uveckla jänserna. I jänsen ingår nu ofa värdering, annonser i dagsidningar och på Inerne med illhörande planlösningsriningar, foografier, room sageing, online-budgivning ec. Dea gör a arbesbördan för mäklarna öka. Däremo är slusasen a de ine är någon markan skillnad i arbesbörda eller nerlagd id a sälja en dyr eller en mindre dyr lägenhe. E objek är e objek om de ligger i ungefär samma område Prisbildning fasighesförvalning Inom fasighesförvalning är konraken ofa av komplex naur och de är ofa e förvalningspake de är fråga om. Där ingår olika former av jänser, ex-

14 13(21) empelvis fasighesförvalning, drifseknik, fasighesskösel, sädning ec. När e aval slus löper de ofa under flera år. Komplexieen i avalen skiljer sig mycke å. Är de förvalning av kommersiella fasigheer 9 är avalen mer komplexa och de är ofa fråga om en lång förhandlingsfas. Inge aval är de andra lik. Avalen innehåller ofa en fas basjäns, illsyn och skösel, sam en rörlig del besående av felavhjälpande och underhåll sam planera underhåll. 10 Bolagen efersrävar ofa en helhesförvalning. Normal inleds prisdiskussionen med e pris per kvadrameer men avalen slus i e besäm belopp. Konrakslängden kan variera från e år och uppå, vanligas är reårskonrak. Under gällande avalsperiod indexjuseras sedan priserna med en mix av löne- och prisindex. Förvalningen av bosäder er sig mindre komplex, och de är ofa liknande förvalningsjänser som uförs å olika bosadsräsföreningar. Dea gäller både den adminisraiva och den ekniska förvalningen. Prise som iniial erbjuds kunden bygger ofa på en uppskaad idsågång muliplicera med uppskaade impriser för olika personalkaegorier. I vissa fall konrakeras den adminisraiva förvalningen för sig och den ekniska för sig. Under konrakes löpid indexregleras de normal vid årsskife. Vanligvis rör de sig om olika former av lönekosnadsindex men även prisindex som avspeglar övriga kosnader i förvalningen används. Konrakens löpid varierar men de vanligas förekommande är reårsaval. Till hjälp vid konraksskrivning finns Aval för fasighesförvalning (AFF) ugive av Svensk Byggjäns. Där beskrivs allmänna besämmelser för enreprenader inom fasighesförvalning och verksamhesanknuna jänser. 9 Med kommersiella fasigheer avses även fasigheer i salig-, landsings- eller kommunal regi. 10 Definierade i AFF.

15 14(21) 4 Tesundersökningens uppläggning 4.1 Fasighesförmedling Saisiska benämningar De objek som undersökningen avser a mäa, målobjek, är fasighesförmedlingsjänser uförda av Svenska bolag. Målvariabel är de pris på dessa jänser som kunden fakisk bealar. Mervärdesska (moms) och andra skaer ingår ej. Målpopulaionen besår av samliga föreag i Sverige verksamma inom branschen. Som urvalsram användes ES/REG:s Föreagsdaabas (FDB) Urvalsförfarande Vid en försa esundersökning valdes olv föreag u. Måle var a få föreag av olika sorlek och med en sor geografisk spridning. Vid en andra esundersökning valdes endas fyra föreag för uppföljning med en ny uppdaerad blanke Insamlingsförfarande Informaion och blankeer skickades via pos. Blankeerna adresserades ill VD/Conroller. Föreagen ombads svara i bifogade svarskuver Uvärdering av esundersökningen Den låga svarsfrekvensen vid försa uskicke ledde ill en krafig förändrad blankedesign. En farhåga finns också a blankeerna ine kom ill rä person på föreagen då de var adresserade ill VD/Conroller. Efer samråd med branschorganisaionen beslös de a blankeerna isälle bör adresseras ill VD/Ansvarig mäklare. Den andra esundersökningen gav mycke åerkoppling på hur frågorna skulle formuleras och vilka ermer branschen känner igen. E exempel är a de inom fasighesförmedling är vikig a skilja på begreppen avgif, pris och provision.

16 15(21) Tesresula och slusaser De som föreagen/mäklarna har läas a besvara är raka frågor om procenuell provision. Då vissa förmedlingar sker ill minimiprovision, vilke ej lämpar sig för procenuella angivelser, kommer separaa frågor finnas på blankeen för dea. Respondenen ombedes dels ange minimiprovisionens sorlek men även andelen av omsäningen som förmedlingar ill minimiprovision ugör. Dea då de är en nödvändig uppgif för vikning i indexberäkningarna. Vidare kan provisionerna vid förmedling av kommersiella fasigheer skilja sig från övriga varpå frågor om dea kommer a finnas separa på blankeen. Då undersökningen kommer a lyckas fånga upp förändringar i procenuell provision ses inga hinder för den änka indexberäkningsmeoden (beskrivs i kapiel 5.1.5). 4.2 Fasighesförvalning Saisiska benämningar De objek som undersökningen avser a mäa, målobjek, är fasighesförvalningsjänser uförda av Svenska bolag. Målvariabel är de pris på dessa jänser som kunden fakisk bealar. Mervärdesska (moms) och andra skaer ingår ej. Målpopulaionen besår av samliga föreag i Sverige verksamma inom branschen. Som urvalsram användes ES/REG:s Föreagsdaabas (FDB) Urvalsförfarande Vid en försa esundersökning kommer föreag verksamma inom SNI väljas u. Både föreningar inom Fasighesförvalning i rikskooperaiv regi och föreag inom Övrig fasighesförvalning kommer ingå i provundersökning. Måle är a inkludera föreag av olika sorlek och med en sor geografisk spridning. Vidare är de önskvär a inom inkludera både de föreag som förvalar kommersiella fasigheer och de som förvalar bosadsfasigheer. Samliga föreag vilka besöks vid branschsudien har givi si medgivande a delaga i en esundersökning Insamlingsförfarande Informaion och blankeer kommer a skickas via pos. Blankeerna adresseras ill VD/Conroller. Föreagen ombedes svara i bifogade svarskuver. Två separaa provundersökningar genomförs, en för och en för

17 16(21) 5 Uformning av framida undersökning 5.1 Fasighesförmedling Saisiska benämningar De objek som undersökningen avser a mäa, målobjek, är fasighesförmedlingsjänser uförda av Svenska bolag. Målvariabel är de pris på dessa jänser som kunden fakisk bealar. Mervärdesska (moms) och andra skaer ingår ej. Målpopulaionen besår av samliga föreag i Sverige verksamma inom branschen. Som urvalsram användes ES/REG:s Föreagsdaabas (FDB) Urvalsförfarande E PPS-urval, basera på föreagens omsäning, kommer a ligga ill grund för undersökningen. Då många fasighesmäklare är enmansföreagare och dessa illsammans omsäer e ansenlig belopp kan en cu-off riskera a snedvrida urvale. Se ill uppgifslämnarbördan och de fakum a repeiiva jänser efersrävas bör ändå en cu-off illämpas vid urvale. Gränsen säs vid en omsäning på en miljon kronor för 2006 års urval Insamlingsförfarande Informaion och blankeer skickades via pos. Blankeerna adresseras ill VD/Ansvarig mäklare. Föreagen ombedes svara i bifogade svarskuver. Efer e eller vå kvaral kommer föreagen erbjudas möjligheen a svara via Inerne Prismäningsmeoder Mäning av förmedlingsprovision kommer a ske på en för undersökningen uvecklad blanke. Respondenen ombedes välja vå ill fyra jänser som är represenaiva för de akuella föreage. De kan allså röra sig både om förmedling av bosadsfasigheer såväl som kommersiella fasigheer. Tjänsen skall specificeras ill vilken yp av objek som förmedlas. Dea exemplifieras på blankeen som Lägenheer 3 rum och sörre för a respondenen läare skall förså önskad dealjeringsgrad. Respondenen får även ange vilka jänser kunden erhåller och som ine är en uppenbar del av denna. Exempelvis Inernebudgivning, flysädning, halvsidesannons i idning X. De finns också plas för övriga kommenarer kring ransakionen. Därefer skall provision i procen anges för den akuella ransakionen. Alernaiv kan provisionen anges i kronor om fas avgif illämpas i

18 17(21) normalfalle. Respondenen får också ange hur sor andel av omsäningen som kommer från förmedling ill minimiavgif och ange sorleken på denna. Vidare ingår en fråga på blankeen om hur sor andel av omsäningen som härrör från förmedling av kommersiella fasigheer Anaganden, viker och indexberäkning När fasighesmäklare säer sina priser finns i huvudsak re modeller. 1. Fas pris; mäklare och säljare överenskommer om e fas pris som säljaren bealar mäklaren, oavse vad sluprise blir för objeke. 2. E procenuell pris; mäklare och säljare överenskommer om a prise säljaren bealar för mäklarens jäns skall bero av vad de sluliga prise på objeke som förmedlas blir. 3. En vå-, eller flerdelad ariff illämpas. Exempelvis vå procen upp ill säljarens acceppris och därefer io procen. Då en förmedling sker ill en fas provision är dea en ämligen enkel sak a behandla i en indexberäkning. De fasa förmedlingsprovisionerna kan direk jämföras över iden för jämförbara ransakioner. När förmedling sker ill en procenuell avgif (fall 2 och 3) uppsår vissa problem. De procenuella provisionerna kan vara oförändrade medan vad kunden fakisk bealar mäklaren förändras. Dea beroende på ändrade fasighespriser. Vid indexberäkningarna kommer därför vå index a mulipliceras med varandra. De ena indexe visar på uvecklingen för de procenuella avgiferna och de andra indexe bör vara e relevan fasighesprisindex. Huvudanken är a hålla fasigheens/objekes reala värde konsan under iden och mäa förmedlingsavgifen på dea. Sker deflaering senare med dea må ges e adekva må på volymillväxen. Då föreagen vid vissa förmedlingar illämpar en minimiprovision lämpar sig ine den ovan diskuerade meoden för samliga fall. Minimiavgifen är e rak pris, och bör behandlas på samma sä som då förmedling sker ill fas pris. För varje föreag bör därför e index för de procenuella provisionerna beräknas och mulipliceras med e fasighesprisindex. Därefer vägs dea ihop med indexe för minimiavgifen. Omsäningsandelen för minimiavgifen måse allså samlas in på föreagsnivå. 1) Inom föreage beräknas ovägda geomeriska index för de procenuella provisionerna separa för förmedling av kommersiella fasigheer och förmedling av bosadsräer (såillvida a ine någo sark alar för a de skall vikas).

19 18(21) PK I m 0, i j= 1 1/ m p i, j = och 0 p i, j PB I 0, i = m' j= 1 p p i, j 0 i, j 1/ m' 2) Därefer mulipliceras dessa med relevana fasighesprisindex, ideal vå olika (så ill vida a ine föreage illämpar fasa priser). Sammanvägning sker arimeisk ill e index som visar på prisuveckling för all förmedling som ej sker ill minimiavgif. P I 0, i P, K wi * P, K I 0, i* FP, K I 0 + P, B wi * P, B I 0, i* FP, B I 0 = där w = 1 n i= 1 i 3) För varje föreag beräknas prisindex för minimiprovisionen. M I = 0, i p p i 0 i 4) Därefer vägs indexalen för den procenuella provisionen och för minimiprovisionen samman för varje föreag. I 0, i P wi * P I 0, i + M wi * M I 0, i = där w = 1 n i= 1 i 5) I e sisa seg beräknas e geomerisk index för samliga föreag. w ( ) i n n 0 = 0, i där w i = 1 i= 1 i= 1 I I P sår för provision exklusive förmedling ill minimipris, K för kommersiella, B för bosad, FP indikerar a de rör sig om e fasighesprisindex. A en priskvo behöver mulipliceras med 100 för a bilda e indexal har uelämnas vid formaliseringen. Kvaliesjuseringar i indexe kan i vissa fall bli akuell. Tjänsen definieras som a förmedla e objek. Till sin hjälp har mäklaren flera verkyg för a få u de högsa prise vid rådande marknadsläge. Vikiga fakorer är reklam och annonsering. Om innehålle i jänsen förändras i dessa avseenden bör en kvaliesvärdering vara nödvändig då säljaren av fasigheen upplever en annan nya av jänsen. En produkionskosnadsansas bör illämpas och explici värdering av kosnadsförändringar för fasighesmäklaren bör användas för a jusera indexalen.

20 19(21) 5.2 Fasighesförvalning Saisiska benämningar De objek som undersökningen avser a mäa, målobjek, är fasighesförvalningsjänser uförda av Svenska bolag. Målvariabel är de pris på dessa jänser som kunden fakisk bealar. Mervärdesska (moms) och andra skaer ingår ej. Målpopulaionen besår av samliga föreag i Sverige verksamma inom branschen. Som urvalsram används ES/REG:s Föreagsdaabas (FDB) Urvalsförfarande E PPS-urval, basera på föreagens omsäning, kommer a ligga ill grund för undersökningen. En cu-off-gräns på 5 miljoner används för 2006 års urval Insamlingsförfarande Informaion och blankeer kommer a skickas via pos. Blankeerna adresseras ill VD/Conroller. Föreagen ombedes svara i bifogade svarskuver. Efer e eller vå kvaral kommer föreagen erbjudas möjligheen a svara via Inerne Prismäningsmeoder Möjligheerna a mäa priser på e illfredssällande sä skiljer sig någo å mellan Fasighesförvalning i rikskooperaiv regi och Övrig fasighesförvalning. Inom den senare branschen är en sor del förvalning av kommersiella fasigheer 11. När de rör sig om kommersiella fasigheer är avalen mer komplexa, men framför all diversifierade, och de är ofa fråga om en lång förhandlingsfas innan de slus. Inge aval är de andra lik. Bosäder är mer homogena i sin uformning och förvalningskonraken likaså. För både bosäder och kommersiella fasigheer (inom både och ) kommer ugångspunken vara a löpande mäa priser på konrak. I normalfalle väljs vå ill fyra konrak u för varje föreag (de anger själva vilka på blankeen). För de rikig sora föreagen bör dock mins fyra väljas. 11 Med kommersiella fasigheer avses även fasigheer i salig-, landsings- eller kommunal regi.

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002 Egnahemsposen i konsumenprisindex En granskning av KPI-uredningens förslag Specialsudie Nr 2, maj 22 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 22 Konjunkurinsiue (KI) gör analyser och prognoser över den svenska

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI SAISISKA CENRALBYRÅN Pm ill Nämnden för KPI 1(21) Dags för sambye i KPI? - Nuvarande meod för egnahem i KPI För beslu Absrac I denna pm preseneras hur nuvarande meod för egnahem i KPI beräknas, moiveras

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige?

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee C Förfaare: Ameli Frenne Handledare: Björn Öcker Termin och år: VT 2009 A sudera eller ine sudera. Vad påverkar eferfrågan av högskole- och

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000 D-UPPSATS 2006:126 Prisuvecklingen av järnmalm 1970-2000 En jämförelse av Hoellingmodellen och den fakiska uvecklingen Timo Ryhänen Luleå ekniska universie D-uppsas Naionalekonomi Insiuionen för Indusriell

Läs mer

Är terminspriserna på Nord Pool snedvridna?

Är terminspriserna på Nord Pool snedvridna? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee D Förfaare: Handledare: Pär Holmberg och Erik Glans Termin och år: Höserminen 2007 Är erminspriserna på Nord Pool snedvridna? En sudie av

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

Kreditderivat: introduktion och översikt

Kreditderivat: introduktion och översikt Kredideriva: inrodukion och översik Alexander Herbersson, Cenrum för Finans/Ins. för Naionalekonomi Alexander.Herbersson@economics.gu.se FKC seminarium, 2007-11-08 Kredideriva: inrodukion och översik p.

Läs mer

Tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.502, Uthyrning av personal TPI-rapport nr 16

Tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.502, Uthyrning av personal TPI-rapport nr 16 Tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.502, Uthyrning av personal TPI-rapport nr 16 Fredrik Laag Mical Tareke Tjänsteprisindex, Enheten för prisstatistik,

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning 1(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Källor - Bealningsbalans och ulandssällning 2014 Källor och meoder 2014 2(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Innehåll 1 Inernaionell nomenklaur... 3 2 Bealningsbalansen... 3 2.1 Allmän

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer

Hedgefonder och aktiefonder - En studie av riskexponering och market-timing på den svenska marknaden

Hedgefonder och aktiefonder - En studie av riskexponering och market-timing på den svenska marknaden Magiseruppsas i finansiering Föreagsekonomiska insiuionen FEK 591 Lunds Universie Hedgefonder och akiefonder - En sudie av riskexponering och marke-iming på den svenska marknaden Handledare Hossein Asgharian

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Det svenska konsumtionsbeteendet

Det svenska konsumtionsbeteendet NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Kandidauppsas i makroekonomi, 2008 De svenska konsumionsbeeende En ekonomerisk analys av den permanena inkomshypoesen Handledare : Fredrik NG Andersson Förfaare: Ida Hedlund

Läs mer

Förord: Sammanfattning:

Förord: Sammanfattning: Förord: Denna uppsas har illkommi sedan uppsasförfaarna blivi konakade av Elecrolux med en förfrågan om a undersöka saisikmodulen i deras nyimplemenerade affärssysem. Vi vill därför acka vår handledare

Läs mer

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna Förvänningar, finansiella marknader och makroekonomiska flukuaioner Kurskompendium h-02 200-0-29 Preliminär, kommenarer välkomna Av Beng Assarsson Naionalekonomiska insiuionen Uppsala universie Box 53

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

SCB:s modell för befolkningsprognoser

SCB:s modell för befolkningsprognoser BAKGRUNDSMATERIAL OM DEMOGRAFI, BARN OCH FAMILJ 2005:1 SCB:s modell för befolkningsprognoser En dokumenaion Saisiska cenralbyrån 2005 Background maerial abou demography, children and family 2005:1 SCB

Läs mer

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande REVISIONSMYNDIGHETEN Konroll av den förvalande myndigheens eferlevnad av arikel 125.4 c rörande bedömning av risken för bedrägerier och effekiva och proporionella besämmelser om bedrägeribekämpning för

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Monetära modellers prognosförmåga för den svenska kronans utveckling

Monetära modellers prognosförmåga för den svenska kronans utveckling NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Universie Examensarbee D Förfaare: Per Jonsson Handledare: Annika Alexius HT 2005 Moneära modellers prognosförmåga för den svenska kronans uveckling Sammanfaning

Läs mer

Generell dimensionering av ett grundelement i Sandwich

Generell dimensionering av ett grundelement i Sandwich Projeknummer Kund Rappornummer D4.089.00 Läa karossmoduler TR08-006 Daum Referens Revision 008-0-7 Regisrerad Ufärdad av Granskad av Godkänd av Klassificering Open Generell dimensionering av e grundelemen

Läs mer

Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svetsning

Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svetsning Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svesning Examensarbee uför i Reglereknik av Andreas Pilkvis LiTH-ISY-EX-- Linköping Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen

Läs mer

Diverse 2(26) Laborationer 4(26)

Diverse 2(26) Laborationer 4(26) Diverse 2(26) (Reglereknik) Marin Enqvis Reglereknik Insiuionen för sysemeknik Linköpings universie Föreläsare och examinaorer: Marin Enqvis (ISY) Simin Nadjm-Tehrani (IDA) Lekionsassisener: Jonas Callmer

Läs mer

Utveckling av portföljstrategier baserade på svagt kointegrerade finansiella instrument med AdaBoosting. Helena Nilsson

Utveckling av portföljstrategier baserade på svagt kointegrerade finansiella instrument med AdaBoosting. Helena Nilsson Uveckling av porföljsraegier baserade på svag koinegrerade finansiella insrumen med AdaBoosing Helena Nilsson Februari 15, 2009 Absrac Financial analyss are consanly rying o find new rading sraegies in

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

Brandklassad vägg med trästomme

Brandklassad vägg med trästomme Brandklassad vägg med räsomme Brandkrav och uförande Examensarbee inom högskoleingenjörsprogramme Byggingenjör TOBIAS PERSSON Insiuionen för bygg- och miljöeknik Avdelningen för byggnadseknologi CHALMERS

Läs mer

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön TCO Uveckling AB, Disanslaboraorie, Raor 999: Sefan Junesrand, Inés Leal, Camilla Edvinsson & Tone Perelius "De kvaliaiva

Läs mer

En jämförelse av levnadskostnader för en tvåbarnsfamilj i Arvika- och Kongsvinger Kommun

En jämförelse av levnadskostnader för en tvåbarnsfamilj i Arvika- och Kongsvinger Kommun Fakuleen för ekonomi, kommunikaion och IT Marin Karlsson En jämförelse av levnadskosnader för en våarnsfamilj i Arvika- och Kongsvinger Kommun A comarison of cos of living for a family wih wo children

Läs mer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer elab011a Namn Daum Handledarens sign. Laboraion Mä upp- och urladdning av kondensaorer Varför denna laboraion? Oscilloskope är e vikig insrumen för a sudera kurvformer. Avsiken med den här laboraionen

Läs mer

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 UNIVERSEN # 1 februari -13 årg 44 En idning för Uppsala universies medarbeare Tema: Öppen illgång Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 Åsiker går isär om slopa bidrag Sid 4 5 Klarecken för Campus Goland

Läs mer

Tjänsteprisindex för banktjänster

Tjänsteprisindex för banktjänster Tjänsteprisindex för banktjänster Branschbeskrivning för SNI-grupp 65.12 TPI-projektets rapport nr 11 Erik Gerestrand Tjänsteprisindex, Enheten för prisstatistik, Ekonomisk statistik, SCB Augusti 2004

Läs mer

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej!

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! HÖSTEN 2013! a g n ä l r e Ef Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! Inspiraion a hia jus din unika energikälla För e magisk liv Carolinas fina kalender och dagbok hjälper dig a skapa di drömliv Moivaion

Läs mer

Massivträ som väggmaterial - en jämförande studie av energiförbrukning och termisk komfort

Massivträ som väggmaterial - en jämförande studie av energiförbrukning och termisk komfort Massivrä som väggmaerial - en jämförande sudie av energiförbrukning och ermisk komfor Examensarbee inom civilingenjörsprogramme Väg- och vaenbyggnad L E N A G O L L V I K Insiuionen för bygg- och miljöeknik

Läs mer

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård n RFHL-kongressen: Inger Forsgren ny ordförande n Psykvård: En dåres dagbok 2/2012 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för Räigheer, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. Tips & rix Så fixar du en

Läs mer

Tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter

Tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter 1(16) Tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.12 TPI-projektets rapport nr 4 Erik Gerestrand Monica Leonardsson Tjänsteprisindex, Prisprogrammet, Ekonomisk statistik,

Läs mer

bra boende Mer än Nr 2/2006

bra boende Mer än Nr 2/2006 Mer än bra boende Nr 2/2006 Vi ska skapa Sveriges bäsa allmännyiga bosadsbolag! HFAB är e av Sveriges io sörsa allmännyiga bosadsbolag och Halmsads i särklass sörsa hyresvärd. Vi har e rekordår bakom oss

Läs mer

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin n Jannes svåra id: Bosödjarna unyjade mig n Nya FRIO: Full far med ny syrelse 4/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Dokumen En kokerskas kamp mo kommunen

Läs mer

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924 () 36 Finansiella risker/redovisningsrisker Pågår () 32 Finansiella risker/redovisningsrisker Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe

Läs mer

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag Förord Förord Dea examensarbee ugör en del i e sörre forskningsprojek för a öka kunskapen inom ämnesområde vinerväglag. Syfe med examensarbee är a konsruera en esrigg som en sar på forskningsprojeke. Tesriggen

Läs mer

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE 18 Rörmokaren Joseph Baromgo kommer från en by nära oljefälen. Han säger a de som bor här är förlorarna, men han ror a Uganda som land kommer a bli rikare. 19 OLJA TILL VARJE PRIS Tex & Bild: Linus Karlsson

Läs mer

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #3 april -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Träffsäker rekryering FOTO: STAFFAN CLAESSON SON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/. Nyiga länkar på www.uu.se/inern KARRIÄRVÄGAR

Läs mer

Är staten löneledande? En ekonometrisk studie av löneutvecklingen för statligt anställda och privata tjänstemän 1970 2002

Är staten löneledande? En ekonometrisk studie av löneutvecklingen för statligt anställda och privata tjänstemän 1970 2002 Är saen löneledande? En ekonomerisk sudie av löneuvecklingen för salig ansällda och privaa jänsemän 1970 2002 Innehåll Förord 5 Inrodukion 6 Tidigare sudier 8 Den saliga lönebildningens uveckling 10 Daa

Läs mer

RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR

RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR prfessinell ch prisvärd samrdning persnlig uveckling & kreaiva möen Runö ch LO har en lång gemensam hisria. Redan 1952 sarade LO facklig kursverksamhe på Runö, sm ligger i Sckhlms

Läs mer

sjuka av medicinen TEMAnummer Trappa upp livet istället Detta händer i kroppen Allt om läkemedelsberoende!

sjuka av medicinen TEMAnummer Trappa upp livet istället Detta händer i kroppen Allt om läkemedelsberoende! n Nedrappning: Trappa upp live isälle n Biverkningar: Dea händer i kroppen 2/2011 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. TEMAnummer All om läkemedelsberoende!

Läs mer

Bearbetning av GPS-data vid Flyg- och Systemprov

Bearbetning av GPS-data vid Flyg- och Systemprov Bearbening av -daa vid Flyg- och Sysemprov Examensarbee uför i Kommuniaionssysem och Reglereni vid Tenisa Högsolan i Linöping Av Joaim Persson Reg nr: LiTH-ISY-EX-35-00 Linöping, april 00 Bearbening av

Läs mer

Riksbankens nya indikatorprocedurer

Riksbankens nya indikatorprocedurer Riksbankens nya inikaorproceurer MICHAEL K. ANDERSSON OCH MÅRTEN LÖF Förfaarna har okorera i ekonomeri och är verksamma vi Riksbankens prognosenhe. De senase åren har cenralbanker värlen över inressera

Läs mer

Frågor i boendeposten

Frågor i boendeposten PCA/LEDN, ES/PR R. Andersson, M. Ribe PM ill Nämnden för KPI 2014-10-16 1(25) Frågor i boendeposen För diskussion Promemorian ger underlag för diskussion om beandling av bosadsräer oc egna em i KPI. Tidigare

Läs mer

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8 VÄNSKAPSid 11 13 UNIVERSEN # 7 december -11 årg 42 En idning för Uppsala universies medarbeare 20 år av Bara upploppe kvar för rekor och prorekor Sid 4 Sudener ar plas som menorer Sid 8 Han jobbar allra

Läs mer

Tjänsteprisindex för juridiska tjänster

Tjänsteprisindex för juridiska tjänster 1(11) Tjänsteprisindex för juridiska tjänster Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.11 TPI-projektets rapport nr 5 Merja Cerda Tjänsteprisindex, Prisprogrammet, Ekonomisk statistik, SCB Februari 2003 2(11)

Läs mer

Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m.

Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.14 (SNI 2002) TPI-rapport nr 25 Marlene Larsson Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR),

Läs mer

Tjänsteprisindex för biluthyrning

Tjänsteprisindex för biluthyrning 1(9) Tjänsteprisindex för biluthyrning Branschbeskrivning för SNI-grupp 71.100 TPI-projektets rapport nr 1 Vera Norrman Giuseppe Picone Tjänsteprisindex, Prisprogrammet, Ekonomisk statistik, SCB Mars 2001

Läs mer

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA LUM Lunds universies magasin Nr 2 2011 Klassfrågan he igen... LU sarar sifelse i USA omsvärmad En dealjskiss ill eaerridån i Medborgarhuse i Hägersen (1957). 1947 års kvinna Ovan: E idig självporrä (1943)

Läs mer

Inredningskatalog trädgårdshusen 1 i tyresö

Inredningskatalog trädgårdshusen 1 i tyresö Inredninskaalo rädårdshusen 1 i yresö 2 A flya är spännande. Vi vill a du ska rivas och känna lädje över din nya bosad. För de allra flesa människor är de viki a få säa sin personlia präel på si hem. Besqab

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

Shoppinghelg. Lördag 27/10 kl.10-15 Söndag 28/10 kl. 12-16. Gallerian lördag kl. 10-16 söndag kl. 12-16. i Varberg

Shoppinghelg. Lördag 27/10 kl.10-15 Söndag 28/10 kl. 12-16. Gallerian lördag kl. 10-16 söndag kl. 12-16. i Varberg i Varberg Lördag 7/1 kl.1-15 Söndag 8/1 kl. 1-16 Gallerian lördag kl. 1-16 söndag kl. 1-16 Foo: Annelie Billing/Raja for you Ränderna går aldrig ur på Polarn O. Pyre! sid 4 All från sopunnor ill klassiska

Läs mer

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra Sverige Nr 1/12 Informaion från Sera i Sverige familjen Sera säer renderna Nya Sera S 515 HD och S 516 HD Pärlor i ComforClass Sidan 2 Euro 6-moor i Sera Nu går de a få Sera med Euro 6-moor och ny växellåda

Läs mer

Nr 2 2014 Årgång 2. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! ÄNGLAMARKEN. om att vårda Guds skapelse

Nr 2 2014 Årgång 2. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! ÄNGLAMARKEN. om att vårda Guds skapelse Nr 2 2014 Årgång 2 Vä l ko m m e n i n i l l e r u m fö r h e l a l i ve! ÄNGLAMARKEN om a vårda Guds skapelse ÖPPNING Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill, jorden vi ärvde Änglamark, skona

Läs mer

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller Finansmarknaden; En översik av insrumen och värderingsmodeller Jan R. M. Röman Deparmen of Mahemaics and Physics Mälardalen Universiy, weden Mälardalen Universiy INLEDNING... Akieopionens villkor... Akieerminens

Läs mer

Övergripande. Titel. Övergripande. ADHD - Definition. ADHD-Definition. ADHD Kategori eller Dimension. Cecilia Wåhlstedt

Övergripande. Titel. Övergripande. ADHD - Definition. ADHD-Definition. ADHD Kategori eller Dimension. Cecilia Wåhlstedt Heerogenie hos Barn med : Symomdomän, neuropsykologiska processer och komorbidie Tiel Cecilia Wåhlsed cecilia.wahlsed@psyk.uu.se Övergripande Barn med är de så lika? symom, Kogniiva briser och samidiga

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv UNIVERSEN #3 april -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Merier i porföljen Sid 7 Hur alar poliiker i Almedalen? Sid 13 De kan kaasrofer Sid 4-5 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och nyiga

Läs mer

skattjakt! Gissa politikerna! Tävling:) bästa livsplatsen 2011 Följ med på Stroke Så når du vården Dans du kan rädda liv riv ur och spara

skattjakt! Gissa politikerna! Tävling:) bästa livsplatsen 2011 Följ med på Stroke Så når du vården Dans du kan rädda liv riv ur och spara h ö s bäsa livsplasen 2011 Sroke du kan rädda liv Så når du vården riv ur och spara Dans för alla åldrar Följ med på skajak! Tävling:) En invånaridning ill dig i Halland Gissa poliikerna! Långsam farväl

Läs mer

Nekas vård. Kjells mat är som medicin. RFHL reser till Istanbul. Intagen fick benen amputerade. Vården Bemötande färgat av fördomar riskerar liv

Nekas vård. Kjells mat är som medicin. RFHL reser till Istanbul. Intagen fick benen amputerade. Vården Bemötande färgat av fördomar riskerar liv n X-cons: Kjells ma är som medicin n Kvinnojour: RFHL reser ill Isanbul 3/2011 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vården Bemöande färga av fördomar riskerar

Läs mer